UNIQUE Pul „Man van alle tijden", sterk stuk, uitnemend vertolkt ten Hoeve s roIsgebrqod Oplichter zamelde geld in voor „2 x 10" SZC-dames hadden een vlotte start Comité geschenk bij Kon. Huwelijksfeest Ton Lutz als Thomas More Hond kreeg koud bad - in een „manserblikje - ARUNENKOELKAST G. Driel dient vijftig jaar bij Distill. De Kuyper &Qct VOOR KATHOLIEKE KRING vlaardïngen Schiedam Feestavond van Mobilisatiekrais Antieke borden gestolen Inbraak BIJ ELKE MAAITIJD Uw bakker heeft het; altijd vers BURG. PEEK INSTALLlEERDE I Burgerlijke Stand NIVON-lezing Hermus naar Heracles Broodbezorger verduisterde 1000 gulden Gas-ontploffing vernielt garage W.E.U. - commissie besprak toekomst van de unie Ernstig gewond bij aanrijding Het handbal programma VZC speelt gelijk 7 9 Vrijdag 2 maart 1962 Met dc opvoering gisteravond In het Fassagc-theater door het Rot terdams Toneel van „Een man van alle tijden" heeft dc Katholieke Kring Schiedam waarschijnlijk wel het hoogtepunt in het lopende lo~ ncel-selzocn in Schiedam heleefd. Een boeiende en vooral gave ver beelding van een belangwekkend, hier en daar briljant stuk over Tho mas More, dc grote Engelse rechts geleerde. filosoof, humanist en staatsman, die zijn standvastige hou ding in het conflict met z\jn koning, de bloedige Hendrik VIII, met de dood moest bekopen. Dc Engelse auteur Robert Bolt heeft More hier niet geschilderd als de filosoof en auteur van „Utopia" (waardoor hij het meest beroemd is geworden), maar als staatsman. Een volkomen intègrc man, die tot het uiterste loyaal blijft jegens zijn koning en zijn land, maar uitein delijk de wetten van God, zoals hij die voor zijn geweten liet gelden, stelt boven dc wensen en grillen van 2ijn vorst. Bolt laat More geen hel denrol spelen en evenmin die van martelaar voor zijn standvastig be leden geloof, maar schetst hem als een nobel man, karaktervast en trouw, en van een geestelijke groot heid, die hem inderdaad maakt tot „een man van alle tijden". Een voorvechter voor de vrijheid van het geweten en verdediger van de rechtsorde tegenover de willekeur van een vorst. Bovendien heeft Bolt nog kans gezien om dit historische gegeven aan te passen aan de eisen van het moderne toneel, door het verhaal in een groot aantal korte taferelen vast te leggen. De tekst blijft over het algemeen spits en rijk aan inhoud. Met een vaak gering aantal woor den worden prachtige scènes neer gelegd, bv- wanneer More door het afleggen van zijn kanseliersketen zich distancieerd van de opvattingen van zijn vorst. De regie van Pirn Dikkers heeft zich daaraan uitnemend aangepast. Een vondst werd zo het inlassen van de figuur van „de gewone man", die sommige taferelen inleidt en com mentarieert. maar die ook optreedt als huisknecht. Een symbool ook voor de grote massa, die lauw blijft staan in het grote gewetens-conflict en meent. „Ach, een gewone man wil met in moeilijkheden komen". Maar toneelmatig wordt hij. in over eenstemming met de humor die uit More's werken spreekt, de drager van dc lach in dit dramatische ver haal. (Advertentie I.MJ A .U .T O' M O I E L B. E D R IJ F OFFICIEEL {REHM> AGENT '^Girf. Bisisloo! 37 Telef. 01893-6450 - Burg. Knappertlaan 2 -Telef.0ib-G<5QQ De bekerwedstrijden van de KNZB tjjn voor het dames waterpoloteam van SZC wel bijzonder succesvol gestart. De eerste -wedstrijd gister avond In het Sportfondsenbad in Rohcrdam-Zudi tegen de dames van ZPC leverde een 100 overwinning op. zwaard oor het team zich gemak kelijk naar de volgende ronde heeft gespeeld. Het is wel een wat eenzijdige strijd geworden. Vooral wanneer men. weet, dat de SZC-keepster Jan- n ie Adriaanse slechts vier ballen kreeg te verwerken en dat gebeur de nog na de rust. Dat SZC zo'n overwicht kon demonstreren is al leszins begrijpelijk In de competitie speelt het Schicdamse team in de fArtuertentie IM.) Wie had ooit kunnen denken datzo'npartij Nolion flannel van 7.95 en structuur popel ine week endshirts van 8.95 nog eens ver kocht zouden worden voor nog géén vier gulden. Maar dit is een speciale verkoop van de hele fabHeks-voorraad van deze overhemden, niet al leen ais weekend-shirts, maar ook voor In het werk te dragen. Morgen koopt U deze sport- shlrts en weekenders voor een nooit gedachte prijs, voor nog géén drie gulden vijftig. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze spore shirts en weekenders, in vele kleuren en de j meest courante Afwjf maten, door el- kaar, voor De Nederlandse Bond van Oud- strijders en Dragers van het Mobiij- satiekruis, afdeling Schiedam, houdt op dinsdag 6 maart een feestavond in Musis Sacrum. De toneelgroep van de personeelsvereniging van de Technische Bedrijven te Schiedam zal het blijspel „Haar andere man van Larry E. Jobnsson opvoeren, on der regie van de heer B. Ouwendyk. d'Optimisten onder leiding van de heer J. P. van Biezen verleent mu zikale medewerking voor het bal na afloop. tweede klasse, terwijl de Rotterdam- sen in de vierde klasse uitkomen. De rust werd ingegaan met een 40 voorsprong. Voor de doelpun ten zorgden Toos(je) Rotteveel (2e keer). ïüa van Baarle en Paulien van de Wildt. Na de rust wisten de zelfde speelsters de overwinning de finitief veilig te stellen. Toos Rotte veel verschalkte de Rotterdamse keepster nu drie keer, Paulien van de Wildt deponeerde de bal nog tweemaal achter de keepster en Ria van Baarle eenmaal. De SCZ-as]i Iran ten verloren woens dagavond in Dordrecht met 51 van Merwede. Het enige Schiedamse doelpunt werd gescoord door Jacques Tettelaar. Spartelend lag het hondje gister middag in hei koude water van de Lange HavenHet was tijdens zijn spel met twee makkers te water ge raakt en kon niet meer op het droge kom en. Angstig, in doodsnood, klamp te het zyn voorpootjes in dc gaten in de kademuur, vtaar telkens gleden zij weer weg en het hondje ver dween weer kopje onder, niet-begrij- pend nagestaard door de twee hon den op de waldie met verbaasde ogen over de kant van de kademuur naar hun ploeterende vriendje ston den te kijken. Inmiddels waren ook enige tiental len mensenogen op de viervoetige drenkeling gevestigd. Een glazen wasser hield het beestje zelfs nog een ladder voor. Maar het mocht niet baten. Het kon daar niet tegen op kruipen. Toch naderde alras redding. Twee jongens hadden een brugwachter ge waarschuwd, die nu met krachtige slagen een roeibootje naar de plaats des onheils dreef. Toen hij er aan kwam, greep hij met een fors ge baar het hondje in zijn nekvel e» deponeerde het veilig in de boot. Triomfantelijk keek het beestje over de rand van de boot zijn vriendjes na, toen hij naar de fcant werd ge roeid. Dne antieke Delftsblauwe horden werden gisternacht ontvreemd uit een met afgeloten kast in het prïvé- kanloor van zijn zaak Azinal aan de Jan van Riebeeckstraai Door een raam te forceren heeft men kans gezien dc zaak binnen te komen. Daarna Is de'deur van het privékantoor geforceerd, waar de daders de borden in de kast aantrof fen. Wat spel betreft is dit moeilijke te vertolken stuk gedragen door twee spelers. Door Ton Lutz die een uitnemende, gave en ook rijk ge schakeerde creatie gaf van de diep menselijk maar voor zich zelf on verbiddelijke Thomas More. Fraai tegenspel kreeg hij van Steye van Brandenburg als de geslepen intri gant Thomas Cromwell. Twee rol len van allure, meesterlijk vertolkt. Daarnaast moesten de andere figu ren wel verbleken. Zo zagen we met veel bravour Jo Visscher jr. de vermakelijke „gewo ne man" spelen, Peter Aryans was verdienstelijk aLs de luidruchtige maar domme hertog van Norfolk, Willem Tollenaar prachtig in de korte rol van kardinaal Woïsey. Maar Enny Mols-de Leeuwe, Ina van der Molen en Jacques Comman deur konden niet geheel overtuigen als resp, de vrouw, dochter en schoonzoon van More. De figuur van de verraderlijke Richerd Rich (Ton Kuyl) bleef ook wat onderbelicht. Verder in kleine re rollen Adolf Rijkens, Lex Schoo- rel, Guido de Moor, Jos Kmpseheer en Marlies van Alcmaer. Hans van Norden is verantwoordelijk voor de smaakvolle kostuums en het doel matige decor. De goede vertaling was van Hans Andreau. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Gouka, Hoogstraat 29. Bellen bjj ongeval: G.G. en G.D., Tuinlaan 80, telefoon 6 92 90. Pohtie-aJarmntimmer; 46.66. Bibliotheek: Lange Haven, geopend maandag 19 tot 20 30 uur: dinsdag 9 30 tot 16.30 en 19 tot 20.30 uur; woensdag 9.30 lot It> 3» uur; donderdag 9 30 tot lz3ü uur; vrijdag S30 tot 1630 en 19 tot 22.30 u.; zaterdags 9.30 tot 16.30 uur. 's Zondags gesloten R.K, Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend: maandag 10 tot 21 uur; •woensdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur; donderdag 10 tot 17 uur; vrijdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur; zaterdag 10 tot 12 en 14 tot 17 u. Stedelijk Museum: „De piano's van Vic Gentils" en GKf-tentoonstel- ling. BIOSCOPEN Passage. 2 en 8.15 uur: „La Ciociara". Monopole, 2 uur: „Met de drie Soo- ges de lucht in", 7 en 9.15 uur: „Rilling". DIVERSEN De Rank, 8 uur: Actie-orgelfonds De Rank. Toneel. Chr. Soc. Belangen, 8 uur; Werkende Jeugd. Vergadering Musis Sacrum, 8 uur: Excelsior '20- Carnaval, Irene, 3 uur: Aqua Fauna. Lczmg. (Advertentie LM.) (Advertentie LM.) v i\\;t 7 v - "f een gezonde, smadelijke afwisseling- - V EEN VAN ONZE 7 SOORTEN: FRIES Bereid van gebroken rogge, zonder enige toevoeging. Het stevige lekkere brood,il dat onze Noordelijke land-ij genoten zo waarderen. Dat tl moet u ook. eens proeven. Alle soorten macfii- naai gesneden/verpakt V en gesteriliseerd. SMAAKT BU ELKE MAAIïUDH LEKKER ETEN Lest van 't zuur"/ Risp helpt direct 32 tabl f Al brandt 't maagzuur nog zo fel, Een Risp tabletje blust het wel. Ingebroken werd gisternacht in het kantoor van de firma P. «F. Rpbker aan de *s Graveandseweg 102. De da ders namen als buit mee een metalen geldkistje inhoudende 45 en een aantal kwitantiezegels. Via een bovenlicht, dat met een scherp voorwerp werd geopend, kon den de daders het kantoor binnen dringen. Daar werd een la van een stalen bureau geforceerd, waarin zich het geldkistje bevond. De Rotterdamse politie heeft met enkele merkwaardige oplichters te maken gekregen. Woensdag heeft de politie van het bureau Nassaukade gearresteerd de 25-jarlge los werk man E. K., die in een straat op Zuid In een zgn. „manserblikje" geld aan het inzamelen was voor wat hjj noemde de „actie tweemaal tien". Wel was hü ouder dan (2x10), maar toch had hü de ontvangsten up bet moment van zyn arrestatie ƒ1,67 aan zichzelf toebedacht. i Het Schiedamse comité dat gel- den ral verzamelen voor het liu- twelykseadeau voor ons Koninklijk 1 paar. Van links naar rechts zit- tend secretaris P. J. Drent, voor- zitter L. Kamp, burgemeester mr. J. IV. Peekdie het comité in stalleerde, penningmeester J. A. v. d. Boamen en W. C. J. Boer. Staand J. v d. Griend, J. H. vd. Brugge, M. Staat, J. Heyer en N. i v. Loopik. Tydens een bijeenkomst ten Stad- huize heeft gistermiddag burgemees ter mr. J. W. Peek het Schiedamse comité geïnstalleerd dat zich belast heeft met het verzamelen van gelden oor het aan le bieden nationale ge schenk aan het Koninklijke Paar bfê de officiële viering fop 30 april} van het zilveren huwelijksfeest. In dit comifé Hebben zitting de be stuursleden van de Ver. Nationale Feest- cn Gedenkdagen (v.ra. Oran jever.) te weten voorzitter L. Kamp, W. G, J. Boer, J. H. F. v, d. Brugge, J. v. d. Griend, G. Rosman en AL Staat, aangevuld met de heren J- Heüer en N. van Loopik. Als pen ningmeester treedt op de heer J. A- v, d, Boomen, directeur van de Am sterdamse Bank N.V. te Schiedam en als secretaris de heer P. J. Drentb het kabinet van de burgemees- Ier. Burg. Peek heeft daarbij de hoop uitgesproken dat dit comité de za ken krachtig zal aanpakken en 20 een gunstig financieel resultaat zal bereiken. Hoe de actie precies ge voerd zal worden is nog niet vast gesteld, daar ook de richtlijnen van het nationale comité nog inet geheel duidelijk zijn. "Wel zal een beroep worden gedaan op het bedrijfsleven en er zullen tegeltjes te koop wor den aangeboden in kruideniers-win kels. In principe is besloten tot het houden van een huis-aan-buis-eol- lectc, die zo mogelijk muzikaal zal worden opgeluisterd. Overigens zal de viering van Ko ninginnedag op 30 april in Schiedam niet van veel grootser omvang zijn dan in andere jaren, al zal daarbij ook aandacht worden geschonken aan het vorstelijk huwelijks-jubi leum. Verder, heeft zich onder voorzitter schap van Burgemeester Peek een Comité van aanbeveling gevormd, waarin zitting hebben: G. J. van Amerongcn, Voorz, Ned. Onderwijzers Verg.; A. F. J. L. v. d. Boog, Deken van Schiedam; C. H. Buschmann, voorz. Kamer v. Koop handel; mr. P. B. Bos, kantonrechter; R. J. S. Goettsch, voorz. Sehied. Jeugdraad: A. J. Houtsma, voorz. R.K, Onderwijzers Verg,; A. de Jong, voorz. SBLO; K. Kramer Freher, voorz. Kon. Middenstands Bond; C. Meijer, voorz. KAB; ds. J. Nawijn, voorz, Predikantenconvent; A. M. Schoof, voorz, R.K. Middenstands bond; P. J. Stam, voorz. Chr, Bestu ren Bond; F. Sterenberg, voorz. Chr. Middenstands Verg.; mevr. M. A. C. Taverne-van Campen, presidente Centr, Vrouwen Comité; A. M. v. d. Wel. voorz NW-Bcstuurders Bond; ir. B. Wilton, voorz. Dep. Schiedam, Ned. Mij. van Handel en Nijverheid cn F. A. de Wolff, voorz. Schied, Ge meenschap, f Advertent ie LAL) 28 JAAR ERVARING OP KOELGEBIED STAAN ACHTER DE GOEDE •135 I tabletop f 398,-' 210 J .kastmodël f 598.- 275 1 ka'stmodel f 898,- Het was gisteren een grote dag voor dr heer C. Drïel, distillateurs- knecht bü de firma De Kuyper en Zonen. Die dag was het namelijk (Advertentie LM.) In een tijd waarin de ene fabriek van Nylons nog luidruchtiger reclame maakt dan de ander, voelt U met de klomp, dat overproductie en te grote voor raden er niet vreemd aan lijn. Wij kochten speciaal voor deze serie aanbiedingen een grote partij Nylons, 20 denier mee naad, uit de series van 1,95 tot 2.50 voor één prijs, per paar voor nog géén gulden. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze Nylons in diverse maten en kleuren foofc grijs cn zwart) nu per paar voor MjmWK Per dient niet meer dan 2 paar precies 50 jaar geleden, dat hij hü die firma in dienst trad. Nadat dc jubilaris 's morgens op het stadhuis uit handen van burgemeester mr. J. W. Peek de erc-medaiUe In zilver, verbonden aan dc orde van Oranje Nassau had ontvangen, werden in de kantine van de firma de schijn werpers nogmaals op de jubilaris gezet. Onder de aanwezigen bevond zich daar eveneens de burgemeester. De heer Driel werd door een drietal sprekers hartelijk toegesproken en mocht tevens als stoffelijke waarde ring voor zijn jarenlange arbeid enige geschenken in ontvangst ne men. Uit handen van één der directeu ren, de heer J. U. M. dc Kuyper, ontving hij een televisietoestel, be nevens een jaar kijkgeld en een in sierletters geschreven oorkonde. De secretaris van de Mij. voor Nijver heid en Handel, de heer A. Ver- waayen, bracht de jubilaris de gou den legpenning en het daarbij be horend draagmsigne van de maat schappij. Namens het personeel voerde de heer A. D. Bakkes het woord, die de heer Driel mede na mens het gehele personeel verraste met een geschenk onder couvert en een televisietafeltje. Tot slot sprak dc zoon van de ju bilaris, de heer P. Driel, voor zijn vader een kort dankwoord, waarna het personeel de gelegenheid kreeg de jubilaris persoonlijk de hand te schudden. GEBOREN: Monique, dochter van J. Aalbregt en W. J. van Wijk; Timotheus J., zoon van J. H. B. Mei- chers en C. J. van Raaij; Eveline, dochter van A. de Lange en E. B. van der Ree; Maria S, dochter van A. G. Dingenouts en. P, F. Godde. OVERLEDEN: C. van Ganlcn. 91 jaar; W. Olczak, 64 jaar; H. C. Hoe- gee, 75 jaar. De causerie die de heer J. Boon over „Het Tibetaanse leven in Sik- kim-Himalaya en Nepal" voor de NTVON zou houden op 20 maart, is op verzoek van de inleider ver vroegd tot woensdag 14 maart in hel Volksgebouw, aanvang 20 uur. Herrr.es-DVS gaat zondag op be zoek bij 't gereonm meerde Heracles, dat lange tijd fier aan dc kop van de lijst heeft geprijkt en nu nog op de tweede plaats staat. De kans op winst voor onze stadgenoten is dan oov heel miniem. De Almeloërs heb ben een scbotgrage voorhoede en dat is juist de zwakke plek van de blauvv-witten, zoals tegen de thuis wedstrijd tegen Limburgia weer is gebleken. Ondanks een veldover wicht werd het maar een moeizaam gelijkspel. Hermes 2 spoelt zaterdagmiddag om 3 uur de belangrijke derby te gen de reserves van SW. Twee ploegen in de kop van de afdeling die vechten om de eerste plaats. Het kan gaan" spannen. Het 3e en 4e elftal zijn vrij. (Advertentie LM.) PANTALON De Broekenspecialist HOOGSTUAAT 86 - IELEF. 6 89 81 Hij werd ook reeds door de po litie gezocht wegens oplichting. Zo heeft hij op 10 februari een garage houder opgelicht voor een bedrag van ƒ160.een taxirit naar Venio en terug, die met door hem betaald werd. De 42-jarige J. S., bij de politie be rucht om zijn oplichterijen, die hij door het gehele land heeft gepleegd, is vorige week te Dordt cn Rotter dam gesignaleerd. Hij had zich bij oen Dordtse familie voorgesteld als een kennis van hun dochter, die in de V.S. woont en zei dat hij van haar de groeten kwam overbrengen. In de loop van het gesprek spiegelde htj het echtpaar voor dat hij hun voor een bedrag van ƒ500.goed kope dollars kon verschaffen on kreeg gedaan dat het echtpaar met hem meeging naar een café-restau rant te Rotterdam. Hier liep hij naar de telefoon om een neef over de affaire op te bel len. Het echtpaar kreeg echter arg waan, omdat hij bij het bellen geen gebruik had gemaakt van de icies- schijf. Dus ging de transactie niet door. Het echtpaar liep even door naar het politiebureau, waar het uit een foto de bekende oplichter her kende. De politie heeft in bewaring ge steld de 25-jarige aannemer H. T., die een personenauto, waarop wettig beslag was gelegd, en waarvan hij de bewaarder was, beeft verkocht. Wèl mocht hij de wagen gebruiken en aanvankelijk had hij de politie verklaard, dat hij er in oktober mee naar Spanje was gegaan en dat de auto daar zo zwaar beschadigd was dat hij hem achter had moeten laten. Interpol werd ingeschakeld, doch in plaats van uit Spanje kwam er j bericht uit Den Haag. Het bleek na- melïjk dat hij de auto voor hij naar Spanje ging te Rotterdam had ver kocht. Vier maanden gevangenisstraf, waarvan twee maanden voorwaar delijk, is donderdag voor de recht bank le Rotterdam geëist tegen de 4G-jarlge T. S., die als broodbezor ger b(j de Coöperatie Vooruitgang een bedrag van ongeveer duizend gulden had verduisterd. Uit het verhoor bleek dat S. we kelijks enkele tientallen guldens in kelijks enkele tientallen guldens minder aan zijn werkgever dan hij in ontvangt». De tekorten werkte hij weg door de schulden van zijn klan ten die hij in het „pofboek" bijhield, te verhogen. Het bedrag dat S. zich toeeigende, gebruikte hij om een reis te bekos tigen die zijn door heimwee ge kwelde vrouw naar haar vaderland maakte. Na een korte periode in voorarrest te hebben doorgebracht was S, door de rechtbank op vrije voeten gesteld om hem in de gele genheid te stellen het verduisterde bedrag aan te zuiveren. Het verwonderde de president in j hoge mate, dat S. nu aangesteld was i als controleur bij een andere coöpe- ratic. De reclassering had hem aani deze betrekking geholpen, „U moetj er dus op toezien dat andere men- sen eerlijk zijn", merkte de presï- j dent op. j De officier vond dat S. in eerste instantie te clement door de recht bank behandeld was. Hij meende dat verdachte nog enige tijd in de gevangenis zal moeten worden op gesloten, om hcfe feit „volledig uit te boeten". ASSEN De garage van de heer G. B. Polesz te Assen Is woensdag door een ontploffing volkomen ver nield. Toen dc heer Poicsz in de garage zijn auto startte, is uit de auto ge lekt propaangas tot ontploffing ge komen. De garage veranderde in. een seconde in een ruïne. De auto werd totaal vernield. De heer Poiesz, die in de auto zat, heeft wonderlijk genoeg geen letsel opgelopen. (Advertentte I.AL) DEN HAAG De politieke com missie van het parlement der West- Europese Unie heeft op een vergade ring van twee dagen in Den Haag dc vraag onder de ogen gezien of de unie niet overbodig zal worden als Engeland tot de Europese Ge meenschappen van de zes is toege treden. De W.E.U. omvat nl. „De Zes" (Ne derland, België, Luxemburg, Frank rijk, West-Duitsland en Italië) en Engeland. Naar verluidt is men het er in de commissie in beginsel over eens ge worden dat de WJ2.U. opgeheven kan worden als er een regeling wordt getroffen om de defensiesamen- werking, met o.a. de bewapenings- controle, van de huidige WJ2.U. in het nieuwe kader van de samenwer king van Engeland met de E.E.G.- landen op te nemen. (Advertentie LM.) Bij een aanrijding op de Vlaardïn- gerdijk ter hoogte van de ingang van Wilton-FÜ enoord heeft gistermorgen om zeven uur de 20-jarige motorrij der W. A. Breddels, woonachtig aan het eind Groenewegje vermoedelijk een schedelbasisfractuur opgelopen. Toen de automobilist J. O. op de Vlaardingerdijk van richting veran derde liet hij de rijbaan met vrij voor de motorrijder. Beide voertui gen kwamen met elkaar in botsing met bovengenoemd gevolg. De mo torrijder droeg geen helm. De GG cn GD heeft het slachtoffer naar het Gemeenteziekenhuis ver voerd. Als de toestand van de terreinen het toelaat zal zondag weer worden gespeeld in de tweede helft van de veldhandbalcompetitie. De dames van Wilton, tweede op de ranglijst met een punt maar ook een wed strijd minder dan leider Schutters, ontvangen aan de Maaskant Quintus uit Kwintsheul, een gerenommeerde tegenstander. Het kecpstersproblecm is opgelost cn A. v. d. Horst zal tussen de palen staan. De UVG-dames, nog steeds onge slagen boven aan de ranglijst, kun nen twee punten veroveren >p ADO 2 in Rotterdam. Ook dames 2 van Wilton, eveneens ongeslagen, kunnen winst halen in Rotterdam bij Actief 2, dat nog geen punt heeft. In dezelfde klasse moet DWS 2 het stevig aanpakken legen Rotterdam om Wilton te kunnen blijven volgen. Bij de heren ontvangt Wilton 1, op de onderste plaats in de districts eerste klasse, Quintus. De winst zal wel naar Kwintsheul verdwijnen. Ook Wilton 2 maakt weinig kans in de uitwedstrijd tegen Advcndo, In de 2e klSsse is een spannende strijd te verwachten tussen UVG op de eerste plaats en Rotterdam op de tweede plaats met twee punten min der. Als de mannen van 3, v. d. Valk de volle winst grijpen kunnen zij de rest van de competitie met een ge rust hart tegemoet zien. Dames-junioren; ROD A—Wilton, Actief—DWS en UVG—WIK. De waterpolo-wedstrijd voor de KNZB-eompetitie 3e klasse tussen VZC 1 (heren) en RZC 2 eindigde in 33. VZC, dat de gehele ontmoe ting teger» een achterstand aankeek, kon juist voor het slotsignaal de ge lijkmakende treffer scoren. Voor de mannen, die promot illen maken,hebben wij een uit zonder|;jke aanbieding gecreBerd Als U terdege beseft, dat onberis pelijke kleding een voorsprong geeft, ga dan margen naar Coster! Nftl Morgen, slechts één dag, begint Uw carrière, want dan kunt U keus maken uit een weergaloze collectie 100% ZUIVER WOLLEN KAMGAREN COSTUUMS in de allernieuwste grijze tinten voor de echt lage Coster-prïjzen ROTTERDAM; Korte Hoogstraat 11 Weent hk. Goudse - singel Kateodr. Lage dijk hk. Dorpsweg VTexi-Krutskade 3S LEIDEN; Haarlemmerstraat 28 cjr ZEIST; Slotlaan 158-160

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1