Timmerman groene trommelt er lustig op los Buitenland kan niet zo veel werkkrachten meer leveren m Sl SBB Bonaventura bracht Ti vrolijk blijspel m R'damse boekenweek groots van opzet Amicitia zorgde voor knallend vuurwerk Tijd van het kievits-eieren rapen slaat voor de deur Naar Griekendie willen komen9 is geen vraag Verrassingen in voorronde van damkampioenschappen Juliana-lieren gaan reclit op het kampioenschap af NOAD wint van A VGA Schiedam groeide Nenni blijft voorlopig afzijdig ONZE VOGELS IN MAART DIRECTEUR-GENERAAL MANSHOLT IN ROTTERDAM: Slippende aulo gebolsL Schoorsteenbrand Olhello met „Meneer Pim komt even aan*' a, t- ,uur- Adj. Timmerman begraven Gedenksteen Elsschot Brommer geslolen Vrouwen -were] fl - gebedsdag Internationaal hof Lof in VS voor Nederlands Kamerkoor Kalti nelswijzi gin gen aangekondigd in Djakarta Capsules vangen wordt routine Maandag 5 maart 1962 Natuurlijk heeft iedere belangstellende reeds de merci, tic zanglijster en de houtduif gehoord, toen zij hun eerste voorjaarszang ten gehore brachten. Vooral ze heldere melodieuze tonen vtm zanglijster en merel zijn eenvoudigweg een verkwikking voor het oor, zo in het laatst van een sombere winter. Helaas heeft de maand februari ons zo goed als niets laten merken van een in aantocht zijnd voorjaar. Bijzonder veel storm, voorts regen, hagel en sneeuw en tot en met de laatne dag vrij strenge vorst Doch tussen de buien door was het steeds de zanglijster, die er ons aa» herinnerde, dat hoe dan ook, de lente toch op komst is. De merel liet het bij de koude nogal eens afweten, hij laat en Liet zich slechts horen wan neer het zacht en rustig weer is en aanvankelijk voornamelijk tegen zons ondergang. *1 Apothekers-nachtdienst; '-.pot heek ~f-\ Van Westendorp, Singel I II /I /111 BeJIen by ongeval: G.G. en G.D. Tuinlaan 80. .telefoon 6b2S0 A Pohtie-aiarmnummer: e 46 66. Bibliotheek: Lange Haven. geopend maandag 10 tol VO 10 uur. dinsdag 9 ao tot 16 30 en IP tot 20.30 uur; woensdag 0.30 tot to 3t; uur; donderdag 9 30 tot IxJk uur; vrijdag 030 tot !b'30 en 10 tol 22,30 u., zaterdags 030 tot 1630 achteruit. Zoals bekend is het rapen uur 's zondags gesloten v,m kievitseieren toegestaan tot 12 K.K Lee,teal en Bibliotheek. Dam. apm (in Friesland alleen tol 10 geopend, maandag 10 tot 21 uur; opril), mits men in hei bezit is van I woensdag 14 tot 17 en 10 tot 2] een schriftelijke vergunning van de uur; donderdag 10 tor 17 uur: eigenaar of pachter van het land. Het 1 vrijdag 14 tot 17 en tot 21 uur; rapen of vervoeren van eieren van alle andere vagels is zonder meer verboden. Weide-Jeest In de loop van de/e maand zingt hij ook 's moreens vroeg, voor zo ver hij het tenminste niet aan de stok heeft met enkele soortgenoten, bij welke gelegenheid hy een metaal achtig klinkend „tsjieng-tsjicng" laat horen. Dat doet hij trouwens ook als de net uitgevlogen jongen door zijn aartsvijand de kat worden belaagd, Daar heelt de zanglijster minder last van, omdat deze zich niet zo dicht bij de menselyke nederzetting op houdt als zijn neef de merel. Ook de 0ostimmerman, de grote bonte specht, is al enigszins op de lente ingesteld en trommelt er al weer lustig op los. Hij zoekt daartoe een stevige dode tak ergens hoog in een boom en hakt een aantal keren bliksetnsvlug met de snavel daar te gen en dat maakt het /ibrerende ge luid, dat men trommelen noemt en dat op verre afstand te horen is. Dit moet als een muzikale uiting gezien worden. Doel: het aantrekken van een wijfje, is dat gelukt, dan wordt een flink gat in een boomstam ge beiteld op de bodem waarvan na eni ge tijd de vier tot zes witte eieren worden gedeponeerd. Evenals dat bij de meeste andere vogels het geval is, wordt elk jaar een nieuw nest gehakt. Dit moeten we zien als 'n onderdeel van 't voort pion Ungsproces. De spechtennes ten van vorige jaren worden gaarne betrokken door spreeuwen, holen- duiven of kauwtjes. Grappenmakers De koolmees trekt zich van de koude weinig aan en zingt zijn par tijtje dapper mee. Al is zijn lied maar kort, het moet gezegd worden, het klinkt schitterend- Bovendien is hij een meester in het nabootsen van andere vogelgeluiden, zodat hij ons wel eens voor een raadsel stelt, wel ke vogel wij op een bepaald moment menen te horen. Hij verraadt zich dan spoedig door zijn eigen reper toire weer op te nemen, maar je hebt dan toch het gevoel, dat de olijkert je aardig gefopt heeft. De spreeuw euenmel is hem in hel nabootsen ver de baas en het is een voudig verbazingwekkend wie en wat hij al niet imiteren kan. Hoor den wij kortgeleden niet bij herha ling de welluidende roep van de wie. lewaal? En dat is een vogel, die hij sinds begin juli van het vorig jaar bepaald niet gehoord kan hebben. Zou de spreeuw zo'n ijzersterk ge heugen hebben of is het toeval Het moet het eerste wel zijn. want niet alleen hoorden wij heel duide lijk de wielewalcnroep, doch vrien den van ons elders hadden dit even eens herhaalde malen geconstateerd. Eenvoudiger is het om na te gaan hoe hij aan het geluld van een wulp, tureluur, scholekster of kievit komt. Wulpen b.v. hebben de hele winter door de weide bevolkt en aangezien de spreeuwen voor het slapen gaan, wat zij tn gezelschap van duizenden soortgenoten doen, eveneens in de polder gaan fourageren, moeten zij daar vrijwel dagelijks wulpen heb ben ontmoet en een enkele kievit of een andere volgesoort tevens. Eier-raaptijd Hoewelmet de kieviten is het de laatste tijd niet veel gedaan geweest. Toen 2ry tengevolge van de strenge vorst van omstreeks de kerstdagen naar het zuiden waren uitgeweken, duurde het tot midden februari voor we weer een enkeling zagen. De hoofdmacht wacht wel op iets mil der weer; en dal kan elke dag het geval zijn. Dan duurt het niet lang meer of we zien de mannetjes weer hun akrobatische vliegtoeren ver richten en de wijfjes het hof maken, (Advertentie l M.) ZEMEN Normale totdat nog in de loop van deze maand het beroemde kiert!set wordt gevon den. Laten wy intussen hopen, dat er eens wat minder kievitseieren in on ze contreien geraapt zulten worden dan andere jaren, zodat we deze kuifdragers op het armzalig stukje weidegebied dat ons hier m het wes ten nog rest, nog jaren lang zullen kunnen behouden. Het is bepaald mei zo, dat alle vogels waarvan de eieren geraapt zjjn, na enige tijd op nieuw een tegsel hebben. Vrij veel kieviten, en in het bijzonder jonge exemplaren, geven er na de eerste mislukking de brui aan. Dat is gemakkelijk te constateren aan de troepen kieviten, die wij reeds eind mei begin juni in de polder ontmoeten en dan is het niet moei lijk om vast te stellen, dat dit alle oude vogels zijn. Eerst in het laatst van juni sluiten de eerste vliegvlug- ge jongen zich bij hen aan. Vele eierzoekers noemen' het zoe ken naar kievitseieren een sport en- in zekere zin is dit ook zo. Doch naar mijn mening is het soprtiever als men de gevonden eieren laat waar zij horenin het nest. Want ook de kievltenstand gaat sienderoog Tengevolge van het winterse weer van eind februari begin maart is de terugkeer van de andere wildvogels, grutto's, tureluurs en scholeksters, evenals die der kieviten aanzienlijk vertraagd. Zagen wij het vorig jaar de eerste grutto's reeds eind febru ari, zoals de zaken nu staan ver wachten we hen niet voor half maart of missehien nog wel later. Hoe het ook zij, het is in ieder gevat nog een kwestie van hoogstens enkele weken en dan begint het gro te voor jaarsfeest in de weide. De eerste weldehlocmen kamen te voor schijn, speenkruid, madeliefjes en de gouden, paarden bloemen, terwijl het boksen en roepen van de vele wei devogels niet van de lucht is. En daarboven de zingende omhoog wie kende leeuweriken. Dan hebben veel wilde eenden al zaterdag 10 tot 12 en 14 tot 17 u Stedeiyk Museum: ,De piano's van Vic GcntiJs" en GKf-tentoonstel- ling. BIOSCOPEN Passage. 2 en 8.15 uur; „La Ciociara". Monopole, 2 uur; „Met de drie Stoo ges de lucht Jn"; 7 en 9.15 uur; Rilling". DIVERSEN' Museum-aula, 8 uur. Verkenningen van Kunst. Musis Sacrum, 8 uur; WJT. Journaal 1961. Wijkcentrum. 8 uur: UVG. Bijeen komst. De heer J. S., expediteur uit Rot terdam. reed zaterdagnacht tegen half een met grote vaart over de Rulterdamsedijk, maar kwam op de i geput. Wel zet dit land de poorten (Van een onzer verslaggevers) De perspectieven voor het aantrekken van geschoolde buitenlandse arbeidskrachten zyn aanmerkelijk minder gunstig dan wel eens wordt verondersteld, zo blykt uit een in Rotterdam gehouden rede van de direc teur-generaal voor de Arbeidsvoorziening, dr. ir. D, K„ Mansholt. Dc heer Mansholt legde er de na-ieur-generaal vergeleek de Griekse druk op dat Nederland, dat in het j werknemers In kwalitatief opzicht buitenland maar een klein deeltje j— op gezag van Duitse collega's van de vraag naar arbeidskrachten met de Spanjaarden, vertegenwoordigt, niet at te hoge Hij vertelde ook dat met de Ita- eisen op het gebied van de kwaliteitliaanse autoriteiten de mogelijkheid kan stellen. „Wij rekenen met hon- i van scholing van jonge krachten derden mensen, maar sommige an- wordt besproken. De moeilijkheid is dere landen met duizenden of tien- echter dat de jeugdige Italianen in duizenden", aidus de directeur-gene- Nederland geconfronteerd zouden raai. j worden met het instituut van jeugd- Ceschoolde Italianen hebben er i Ionen. Daarmee kan met tegen het volgens hem weinig belang bij om buitenland worden geconcurreerd, in Nederland te gaan werken, al- fill fl PVf] f1/> thans zo lang de conjunctuur daar1 u niet verandert. In Spanje is de bron van geschoolde krachten vrijwel uit- (Advertentie LM.) tramrails te slippen Hij verloor de eieren in het nest cn de bruin ge- 1 macht over het stuur en zijn aulo kuifde fuut bebroedt zyn eieren in het drijvende nest aan de waterkant. In het bos begint dan eveneens leven te komen; de eerste vinken en grocnlingen beginnen zich in het reeds eerder gevormde koor te men gen. Als alles naar wens gaat, kun nen we omstreeks de derde week van maart de eerste echte zomervo gel, de tjiftjaf, weer terug verwach ten. We behoeven niet lang in het onzekere te verkeren wat betreft zyn aankomst, want onmiddellijk nadat hij is gearriveerd horen we zijn een voudig monotoon „tjif-tjef-tjif-tjef." A. DE JONG. merel-mannetje reed tegen de aanhangwagen van de groentehandelaar J.L.I. aan. De per sonenauto werd daarbij zwaar en de aanhangwagen licht beschadigd. Zaterdagmorgen deed mevr. P. Z. uit de Parallelweg aangifte by de po litie dat er bij haar in de woonkamer kolendamp hing. De brandweer trok op onderzoek uit en daarbij bleek wijd open voor ongeschoolden. Contacten zijn gelegd met Portu gal, maar de Portugese regering is alleen bereid ongeschoolden en half. geschoolden te laten gaari. De rege ring van de Ierse Vrijstaat, waar r.og wel geschoolde krachten te vin den zouden zijn, werkt ook niet mee aan migratie naar Nederland; zij geeft de voorkeur aan vestiging van buitenlandse ondernemingen in het land zelf. Dc heer Mansholt hield een rede tijdens dc honderdste vergadering van de Commissie van Advies voor dc Directeur van het Gewestelijk Arbeidsbureau te Rotterdam, een bijeenkomst die een feestelijk ka rakter droeg. Allerminst feestelijk was echter wat de directeur-generaal zei over de tekorten aan werknemers voor de industrie in en rond Rotterdam. Er is een gebrek aan 13.000 mannen en 5500 vrouwen. Dat betekent dat voor wat betreft de mannen één-zesde van het Nederlandse tekort hier wordt gevonden. Voor de vrouwen is dat één-vijfde. De groei van de beroepsbevolking in het Waterweg gebied is sterk achtergebleven bij die in de rest van het land. De directeur van het Arbeids- Getracht wordt nu nog om men sen aan te trekken vanuit Noord- Ierland. Volgens de heer Manshott zou het mogelijk zijn om op grote dat er brand in de schoorsteen was, schaal Grieken te werven, maar de ,U(J ontstaan door het gebruik van eier- belangstelling van het Nederlandse i bureau"*de""heer a""p *m" varfKiel kolen. De brandweer heeft de schoor-j bedrijfsleven daarvoor blijkt nog hield een beschouwing over het steen geveegd. bijzonder gering te zijn. De direc- werk van de sjnds 194$ bestaande adviescommissie, waarvan de heer J. P. van Eesteren vanaf het begin en de heer W. H. J, van Mansum vrijwel vanaf het begin zitting heb- ben gehad. I Ook de heer Van Ricl noemde de I grote vraag naar arbeidskrachten in zijn gewest. „De geregistreerde ar beidsreserve heeft een absoluut I minimum bereikt", zei hij, Geheugenstoornis kan lot vreemde prestatie leverde Leo van Vliet als KORTE UINBAAN 14 ROTTERDAM WAGENSTRAAT 115 - DEN HAAG ROKIN 136 AMSTERDAM situaties leiden. Dat hebben de ve le aanwezigen zaterdagavond In Musis Sacrum wel gemerkt tijdens de opvoering van „Jij weet, jij weet, wat ik niet weet" door de R.K. To neelvereniging Bonaventura. Het to neelstuk werd met veel élan ge bracht op een gezellige parochie avond. Voor zijn verhaal heeft de schrij ver A. van Zuylen een origineel thema gebruikt. Het stuk is name lijk gebouwd rond de jonge advocaat Michel Lcbon, die op een leuk feest je bij hem thuis een deel van zijn geheugen is kwijtgeraakt. Hij heeft met één van de feestvierders een gesprek gehad over de relativiteit van het begrip tijd. De man is er toen in geslaagd Michel de gebeur tenissen van de afgelopen twee jaar te doen vergeten. En Michel komt hierdoor in zijn werk, en eveneens in zijn pri véle ven voor de grootste moeilijkheden te slaan-. Zelfs weet hij niet eens dat hij verloofd is, ter wijl hij zijn verloofde niet eens her kent. Het spreekt dat in het stuk de dolste dingen gebeuren. Maar de ar me advocaat heeft een zeer goede vriend Charles Ondit, die hem met raad en daad terzijde slaat. Omdat het stuk een blijspel is komt uiter aard'aan het slot alles op zijn poot jes terecht. Bonaventura heeft mede door de strakke regie van Peter Martens, het spel op aannemende en boeiende wijze voor het voetlicht gebracht. Zowel de rolkennis als de dictie wa ren naar behoren, terwijl de ver schillende karakters door de tone listen natuurlyk op de planken wer den gezet. Piet Joore had geen moeite met de rol van Michel Lebon; een leuke Dc Juliana-heren hadden afgelo pen zaterdag alle reden tot juichen. Het eerste herenteam is er n.l. in geslaagd zyn sterkste rivaal voor het kampioenschap, het Vlaardingse Ag- gredior 2, voor oï tweede maal te kloppen. In het begin leek het daar echter Het enthousiaste verweer van Aggre- dior mocht niet baten en met 1510 werd het pleit beslecht. Heren 2 heeft eveneens voor een uitstekende prestatie gezorgd door met drie invallers te winnen van Shell. We hebben dit team nog maar weinig zo enthousiast en zo goed zien spelen. De 31 overwinning (set standen 1215 153 15—8 cn 15 11) allerminst op Juliana begon zo ner ook volkomen verdiend. veus dat zij de eerste set kmslao y het derde valt echter minder met lo-3 verloren. Niets lukt^en d oieuWs te melden. Door met het leek er veel op, aat het een ner H'berg 2 te verliezen, holing van vorig jaar zou gaain wor- alleon ondet- aan de den toen er ook om de eers e P ,-nneliist De setstanden waren: 315 gespeeld werd. Zo ver kwam het ge- ranglijst, "ese Jukkig niet In deL'™C®^tveersSn- 1 De dames Weven in de running men de Schiedammer, omveerslaan svc 3 wjnnen De aan_ en wonnen op hun beurt serveren van Juliana va- baar terug met grote cijfers, 15-7. In de derde set ging de strijd gelijk op, JuRana maakte een korte inzinking maar trok tenslotte toch aan net langste eind (15—11). In de vierd* set speelde Juliana, bevrijd van ae ergste spanning, weer stukken neler- ren sterker waardoor zij met 31 (setstanden: 154 13la 15—13 15— 12) aan het langste eind trokken. Junioren B tenslotte kon het ook deze keer niet bolwerken tegen Li banon '50 C en verloor met 3—0. Charles. Riet Reynart-Jaspers was juffrouw Normand, Henk Reynart Dupont, Miep Rutten Yvette Dubois, Bcp Reynart Marie Ledoux, Piet van Luyk Albert Fontaine. Conny Jansen Armande Leclerc en Nico de Gruiter Simonerski, Voor het frisse sug gestieve decor was Nico de Gruiter verantwoorde! ijk. Na afloop was er een geanimeerd bal op muziek van de Polyantha's. Esperanto-ageiulo Merkrcdon, Ja 7an de Maro, ni kunvenos por konversacia vespero ee kino v Gink, Pioegstraat 19. Estas hontige kiel malmulte la anoj havas intereson pri Ia sekeia vivo, ni sangu nian tenadon. De deelnemers aan de voorronden van het persoonlijk damkampioen schap van Schiedam hebben elkaar ook In de tweede ronde beet fel be laagd, Verrassingen zyn by zoveel strijdlust dan ook niet uitgebleven. Veteraan M, den Ilouting kon bij voorbeeld niet de juiste oplossing vinden by de gecompliceerde aanval van de benjamin Theo Vrijland. De heer J. C. 't Hart slaagde er in re mise te behalen tegen de sterke A. van Dort. De thulsdammer C. van Meerendonk gaf zijn tegenstander j zoveel verweer dat deze eerst na twee uur de party kon winnen, i De uitslagen zijn: le groep: J, Westerveld—C. Mee rendonk 2—0; W. SpruytC. Korpel 2—0; J. Blom—J, Bogerd 02. In het kader van de Toneelwed strijd van de Schiedamse Gemeen schap geeft dc r.k. toneelver „Othel lo" op woensdag 7 maart in Musis Sacrum een opvoering van het blij- spel „Meneer Pim komt even aan" De regie berust bij S. v. d. Wal. Onder zeer grote belangstelling heeft zaterdagmiddag de begrafenis plaats gehad van de plotseling over- 1 leden adjudant van de Schiedamse politie, de heer J B, Timmerman j De uitvaartdienst is gehouden in I dc nieuwe R.K.-kerk van O L. Vrou- we Visitatie in Nieuwland waarbij ook burgemeester mr J.W. Peek, com missaris H, Rijpma cn vele inspec teurs aanwezig waren. Bij de begra fenis op de katholieke begraafplaats waren detachementen van het poli tiekorps en van de reserve-politie aanwezig, als ook zeer vele vrien den. Tijdens de eenvoudige plechtig heid is niet gesproken M. H .van der Steeg 02; DortP, van der Waal 20; J. Vrij landJ, J. Kuyk 02; A. van Dort— J. C, 't Hart 1—1, Derde groep: B. J van der Steeg— P. v. Tienen n.g.; Theo Vrijland—M. Wat zou U nou doen. als U stond te likkebaarden voor een heel magazijn van de mooiste voorjaarsstoffen, die U werden aangeboden voor een onvoor stelbaar lage prijs? Kopen natuurlijk! Morgen begint de verkoop van een grote partij dubbel brede damesstoffen, voor het ko mende voorjaar, uit de series rond de tien gulden. Pracht kwaliteiten en kreukher- stellend, in de mooiste dessins en kleuren. Niet alleen voor japonnen, maar ook voor rokken en deux-pfèces. De nieuwste stoffen, nu reeds voor een prijs, die U eigenlijk pas na het seizoen kunt ver wachten, per meter voor nog géén drie gulden. dubBelörade Kreuk- hersle'lende riameMloH"1 1500 nieter van meter den Houting 20; J. J, Cabvi—E. H. Breman 0—2. TAFELTENNIS Dinsdagmorgen om 9 uur be gint oe verkoop van deze dubbel- brede damesstoffen... voorjaars stoffen 1962,130 ^0% en 140 cm breed, W SVijj nu per meter f wBP (Van onze kunstredactie) Hel Rotterdamse boekenfeest De Rotterdamse agent van politie J. van S. deed aangifte van de dief stal van zijn bromfiets, die op slot in de buurt van het Broersveld had gestaan. Voor de tweede maal dit se3zoen heeft de toneelvereniging: .Amicitia" een uitvoering in het Volksgebouw gegeven. Zaterdagavond heeft een groot aantal mensen kunnen genie ten van de leuke opvoering van het stuk „Route Kopenhagen" van de schrijver Koos Bessvino. Dat het aan- De bende draait voornamelijk om Ellen JEteeberg, bijgenaamd Soir dc Paris, de secretaresse van Van Erme- lo. eigenaar van een expeditie-onder neming. Deze Ellen, heel aardig ge speeld door Tony Voorwald, wordt zelfs nog ontvoerd, maar natuurlijk komt ook dit weer in orde, alhoewel tal aanwezigen zo groot was vond Joop, een chauffeur van de bende, voorzitter O- Veenendaal een goede bij een actie wordt doodgeschoten. stimulans voor de amateurvereniging vooral daar het hier voornamelijk jonge mensen betrof. Het stuk, een leuk niemendalletje, speelt zich af in een smokkelaars milieu en het is dan ook niet ver wonderlijk, dat er nogal eens van vuurwapens gebruik wordt gemaakt. In de maand januari 1$ het Schie damse inwonertal weer iets toege nomen. Dc stijging was niet zeer groot, maar bedroeg toch nog 29 per sonen. Aan het eind van die maand telde Schiedam 80.785 ingezetenen. De toeneming werd veroorzaakt door een geboorte-overschot van 97 en een vertrekoverschot (negatief ve>i a i ngso verschotva n 68 person en. its januari werden op het Schie- dimsc stadhuis 27 huwelijken vol trokken, Daarvan waren er 15 tus sen mweners onderling, één tussen een Schiedamse man en een van el ders komende vrouw en elf tussen Schiedamse vrouwen en van elders komende mannen. Na hef voltrekken van de huwelij ken wonen twee paren in een eigen woning en elf bij hun ouders of in onderhuur. Van negen paren wonen de man en de vrouw elk afzonder lijk, terwijl vijf paren buiten de ge meente zijn gaan wonen. Deze kleine tragedie wordt echter weer vergoelijkt door een aardige liefdesaffaire, die door het gehele stuk verweven zit. Alles komt voor de sigarettensmokkeïende bende toch nog in orde en na nog een blik ge worpen te hebben op onze „collega" Michel Kammersweer, gespeeld door Herman Voorwald, verlieten we met een glimlach om dc mond de zaal, terwijl de andere aanwezigen nog een paar passen op de dansvloer waagden op de muziek van het huis orkestje en duimden voor een prijsje in de tombola. NOAD heeft zaterdag een prach tige prestatie geleverd door tn Am sterdam met liefst 82 te winnen ditmaal grootser opgezet dan vorige jaren, wordt voorafgegaan door de I opening van een aan Willem Elsschot van Kef ste.Ke AVGA. Hel «as de yd; ,cn!oo„s,el,tllr in he, „is- wedslrjd van Nico Allmcndrnscr cn f„risch Mme„m De „penlne „p 29 maart verricht Simon Carmiggelt, De 1 theater wordt gehouden, is nu ook ■■L...C ter zo goed als rond. Aan deze avond gelêVen^lTvwUde 27ste boekenweek. I werken mee Seth Gaaikema (liedjes), -- - 'Roelof Stalknecht (pjano), violist Theo Olof (conférence) en Eli Asser Dr. L. van Egeraat zal ook van de wedstrijd van Nico Allmciidtnger van Arnold Braak, die belden, voor hgt '"I I tentoonstelling, die afsclolicn zomer klasse, de hattrick verrichten en hun J Jn A,itw#rni»ii U-era cohnudpn. zal drie partijen wonnen. Tegen de ver wachting in echter heeft Henk Abcn één punt moeten afstaan. De Amsterdammers stonden ver steld van zoveel NOAD-geweld en hebben er alles op gezet om na de stand 8—1 ook het dubbelspel te winnen, wat dan ook gelukt is. De NOAD-spelers vechten momen teel voor elk puntje, omdat er nog een klein, kansje bestaat dat NOAD gelijk met Wilhelmina eindigt. Want dan zou NOAD met een beslissings wedstrijd tegen Wilhelmina zich kunnen onttrekken aan het spelen van degradatie-wedstrijden. Groot was dan ook de teleurstel ling te vernemen dat Wilhelmina kans heeft gezien het sterke, op de derde plaats staande AMVJ 3. een puntje le ontfutselen. NOAD is dan ook in een wel heel sterke afdeling ingedeeld dit seizoen. Gezien de pres taties in de tweede helft, bestaat er toch hoop, dat zelfs indien cr degra datie-wedstrijden gespeeld moeten worden, NOAD een goede kans heeft te ontsnappen. Voor het NOAD-team staan nog twee uitwedstrijden op het program ma. tegen Milksteamers op de tweede plaats en legen Treffers op de vier de. Maar AVGA speelde tegen Tref fers gelijk, waarom zou NOAD dat ook niet kunnen doen? in Antwerpen werd gehouden, zal j een week of drie te zien zijn. Op dezelfde dag zo is de be doeling onthult de heer Walter de Ridder, een zoon van Willem Els- schol, een gedenksteen aan de gevel van het huis aan de Snellinekstraat 49a, waar Elsschot zijn roman Villa des Roses voltooide. Evenals het beeld van hei lezende meisje (op de hoek Korte LijnbaanKarei Door manstraat), is deze gedenksteen een geschenk van dc Rotterdamse boek verkopers aan de stad. Het programma van. het boeken feest, dat 2 april in het Cinerama- partij zijn. Jonge schrijvers als Hans Sleutelaar, C. B. Vaandrager en Hans van den Berg geven een persiflage op het radio en televiespel „Houd je aan je woord". Na dit cabaret is er een uitge breid bah waarop zij, die op nog meer humor vergast willen worden, niet aanwezig hoeven te 2ijn, want voor hen is er in het kaartenhuis nog een microcabaret met Ton en Luc Lutz, Heieen van Meurs, Hans Andreus en Steye van Brandenberg. Tenslotte be staat de mogelijkheid dat Remco Cam pert uit Amsterdam komt om voor te le2en uit zijn roman „Het leven js vurrukkuluk". Dit alles zat de belangstellenden op ƒ32,50 per persoon komen te staan waarbij ze echter een fles wijn krijgen en zich aan het koude buffet te goed kun nen doen. De Bijenkorf organiseert evenals andere jaren in haar filialen boe kenmarkten. Rotterdam heeft op 7 april de kinderboekenmarkt. Hun leider Nenni heeft aangekon- (rf*vra a or#] om vprhofl diffd' dat dc partij zich van "lein" UJU VL1JJVF11 mjng zal onthouden wanneer het l 1 \7C drie-partij en-kabinet van Fanfanl kernproeven fier Vb het vertrouwen van het parlement vraagt. OSNABRÜCK. De Westduitse medicus prof. Siegmund Schmidt heeft het internationaal gerechtshof gevraagd de VS een rechterlijk ver bod op kernproeven in de damp kring op te leggen. Hij meent dat de belangen van alle levende wezens op (Van onze correspondent) ROME. De Italiaanse links-so- cialisten zullen de nieuwe regering- de New York Times een goede kri- Fanfani voorlopig passief steunen. hek gekregen. Het koor tien vrouwen en acht NEW YORK. Het Nederlands Kamerkoor uit Amsterdam, onder leiding van Felix de Nobelhetjt in mannen voering i of Art. Nenni gaf te kennen, dat zijn hou ding bepaald werd door bezorgdheid voor de eenheid van zijn partij. De pro-communistische vleugel van de PSI heeft zich in het verleden krach tig verzet tegen Nenni's voornemen aarde", die door de fall out bedreigd 1 om met Fanfani's christen-democra- worden het hof tot een dergelijke Op vrijdag 9 maart wordt weer de maatregel machtigt. Vrouwenwereldgebedsdag gehou den. De liturgie voor 1962 is samen gesteld door een groep vrouwen uit Uruguay. Het onderwerp "van de li turgie is „Alzo Hef heeft God de wereld gehad...'. Dit jaar voor het eerst hebben zich r.-k. dames aangesloten bij de Vrou wenwereldgebedsdag in Schiedam en Kethel om gezamenlijk te bidden. De samenkomsten worden in Schie dam gehouden op He volgende plaat sen: Ev. Lutherse Kerk. West vest h. Oranjestraat; Vredeskerk, prof. Poelslaan; Opstandingskerk, Hon- nerlage Gretelaan; Bethelkerk. Nieu we Maasstraat. In Kethel: Geref. Kerk, „De Ark". Schiedamseweg. Aanvang alle diensten 8 uur. ten samen te werken. De communisten hebben besloten tegen de nieuwe regering te stem men op grond van de „negatieve as pecten" van Fanfani's regerings program. De nieuwe regering zal het dus zonder de links-socialistische stem- - gaf vrijdagavond een uit- i het Metropolitan Museum „De heer De Nobe! verlangt niet van zijn zangers dal ze instrumenten nadoen', zo schreef de criticus van de N-Y.T. „Hij laat ze alleen muziek ten gehore brengen, en dat doen ze op een gedisciplineerde, vlekkeloze wijze, met de natuurlijkheid van mensen, die voor hun eigen plezier schijnen te zingen". HONQLOELOE. Een vliegtuig van de Amerikaanse luchtmacht de Stille Oceaan een ien moeten stellen. Ongetwijfeld is DJAKARTA President Soekar-dat een teleurstelling voor Fanfani, nceu °oven no heeft zondag verklaard, dat li ij j maar hij hoeft niet voor een te smal- aan eed parachute neerdalende cap. binnenkort een reorganisatie van het le parlementaire basis te vrezen, jsule opgevangen. De capsule had, kabinet zal bekend- +:i - m—! u„j 1 Indonesische kabinet zal bekend- Zelfs als de partij van Nenni bad maken. tegengestemd, zou Fanfani nog een Hij zei dit tot verslaggevers na kleine meerderheid hebben gehad, een twee uur durende bespreking Nu de Nenni-socïalisten zich onthou- met de Indonesische premier Djoean- den, kan de premier weliswaar niet da. de minister van Defensie, generaalmeer op een overweldigend stem- Nasoetion, en de minister voor basis- j raenoverwicht, maar toch nog steeds industrieën «n Mijnbouw Chairul i op een meerderheid van ruim hon- Saleh. i derd stemmen rekenen. bevestigd aan een Discoverer-31 kunstmaan gedurende vier volle et malen om de aarde gedraaid. D« langste reis tot dusver. In totaal zijn totnogtoe acht capsules van Discove rers in de lucht opgevangen en vier uit de Stille Oceaan gevist.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1