Grote plannen voor het tennispark Spieringshoek Graanoverslag in Botlek groter dan in A dam Schiedam Kampioenswedstrijd leraren in augustus Zwarteband-examen en junioren-selectie ARÜNEN Rijksgoedkeuring nog niet verleendverder uitstel is funest Vakantie-regeling en vrije dinsdagmiddag Leraar J. v. d. Torre heeft Ds. Everaars doet intrede AGENDA Peek&Clóppenburg Succes-junioren tweede in microkorfbal-toernooi Vier burgemeesters bij eerste paal Wie heeft iets verloren Burgerlijke Stand - Ds. S. G. v. d. Haagen naar Utrecht? Jongensmarkt 14. Bromfietser bolsl legen auto Mandfles sprong ui t elkaar VOOR BLOEMIST-WINKELIERS assistent assistent-boekhouder I Dinsdag 6 maart 1962 De heer J. van der Torre, de nieu we eigenaar van hel Tennispark „Spleringshoek" heeft grote plannen met dit nag aityd grootste complex tennisbanen in Schiedam. Tevens heeft hij vele nieuwe ideeën voor het tot ontwikkeling brengen en popu- lairiseren van de steeds meer in de belangstelling komende tennissport Daarby gaat rijn belangstelling uit naar het opleiden van de jeugd tot de goede spelers van morgen, maar daarnaast zal deze tennislcraar zor gen voor het grootste tennis-evene- jjient dat zich ooit Iieeft afgespeeld in Schiedam: de nationale kampioen- schaps-wedstryden voor tennislera- ren zullen in augustus in het park Spicringshoek worden gehouden. De heer Van der Torre, die reeds van zijn achtste jaar af tennist, heeft van 2ijn hobby een beroep gemaakt en ïs gediplomeerd tenms-leraar ge worden. Dat is hij nu al tien jaar in Rotterdam-Zuid. Met veel succes overigens, vooral onder de jeugd. Want de laatste jaren is de „linker Maas-oever" gaan meetellen in de tennissport en meerdere spelers voor de nationale jeugdkampioenschappen hebben in Zuid een opleiding gehad van de heer v. d. Torre. Maar ook in de wedstrijdsport is de heer Van der Torre actief gebleven, wat hij een voorwaarde vindt om een goed leraar te kunnen zijn. Hij heeft zijn plaats in het Nederlandse topvoetbal: derde in de overdekte kampioen schappen, met zijn broer winnaar van het heren-dubbel bij de sportleraren, en hij heeft Nederland ook in Duits land vertegenwoordigd. Sinds kort heeft de heer Van der Torre nu zijn activiteiten overge bracht naar Schiedam, naar het Ten nispark Spleringshoek. Dit is in de afgelopen maanden opgeknapt en aangepast aan de eisen des fljds, Zo Is het clubhuis vernieuwd. Er zijn meer en betere kleedgelegenheden gekomen en meer douche-cellen, de keuken is verbeterd en er is een nieuwe bar gekomen, terwijl er ook nieuw meubilair is gekomen waarop het gezellig toeven is. Zelfs voor lec tuur, uiteraard tennis-lectuur, is zorg gedragen. Ook het parkeer-terrein is onder handen genomen en verbeterd; hef terrein is wel niet vergroot, maai nu eïfentiever gemaakt, zodat er meer pilaats is. De negen banen zijn het zeilde (Advertentie LM.) Moeten wij U nog Iets vertellen over onze bekerde Franse Da mast van 4,25 per meter! De meest verkochte, sfeervolle overgordijnstof voor het gezel lige interieur. En juist omdat iedereen alles weet over deze prachtige Franse Jacquard damast... ook de prijs van 4.25 per meter... weet U wat het zeggen wil... deze zelfde damast te kunnen kopen voor eert prijs, die er niet om liegt... voor nog géén rijks- Woensdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze prach tige Franse damasten. 120 cm breed, in fraaie jy kleurstellingen, gdff per meter voor w Te bevragen aan het Hoofdbureau van Politie te Schiedam tussen 9.00—12.30 uur en 2.00—6.00 uur: glacé herenband- schoen (1.); 1 paar witte wanten: 2 paai blauwe wanten; bos sleutels; portemon nee met inhoud. Te bevragen bij de vinders: ariewlelift iietsje, Kaufman, Burg. van Haaren- laan 1321; rode autostep. Oosthof, Van Marumstraat 6?: poppenwagen met pop, v. d. Most, Mgr. Nolensiaan 792; rywiei- tasje_metinhoud, Frenks, Singel 16 khaki overhemd. Hoogstad, Dr. Wibaut- straat 17; winterjas. De Heer, Boerha- veplein 4; ring met sleutels v-d* ven, Van Kamcbeekslraat 88: nn* J"*;1 sleutels. Krommenhoek, Klaas Kater straat 112; llpssleutel. Ixiuretts. Rozen- burgsestraot 7a; vulpen. De Brum, Ki- beslaan 31: sleepkabel, Burg. van Haareniaan 1127; van auto. v. d. Vlies, Kiosk B. K. haan glacé dameshandschoen, Eademakers, Siadhoudersdaan 71; 2 ^mderhand- schoenties, Dorsman, Tuiniaan lMa- een paar motorwanten. Posttantoor, Tuinlaan; gr li ze herenhanschoen. I^ede - lof. vd, Duim van Maasdamstraat OT glacé dameshandschoen, NefcVDgel vei levest 8: klnderhandsohoen <r.lDe Raaf. Dr. Kuijperlaan 225; tje. Bezem er. Van UmburgSÜnJmsr. S3: halsketting, Eertng, Geert liets^tr. 2; herenpolshorlogc. Kamp. B- K. Laan 271b: houten kruk voor inv^ltöe, man. Schietbaanstraat 24: herdershond Putters. Nieuwe j^en 297; portemonnee met inhoud de hee Knook, Willem de Zwugenaan n gebleven, daar is niet veel aan le veranderen. Alleen is er nu een mid denpad gekomen, zodat de spelers niet meer rond het hele park hoeven t. lopen om de achterliggende banen te .bereiken. Verder is het gaaswerk vernieuwd. Wedstrijden Maar nu bet tennissen zelf. Het op 1 april aanvangende tennis-seizoen zal wórden ingeleid met een „open bare les" op zaterdag 24 maart, waarbij een ieder met belangstel ling voor het tennissen welkom is. Twee jongens van 12, 13 jaar zullen laten zien wat ook de jeugd, mits goed opgeleid, kan presteren. Daar na komen vier tennlsleraren op de baan. Het zijn de heren Buytelaar uit Den Haag (meervoudig kampi oen) en Hemmes uit Voorburg, die een dubbel zullen spelen tegen en proberen revanche te nemen op do broers J. en K, j. v. Torre, die hen vorig jaar in de eindstrijd van dr tennlsleraren hebben geklopt. Aan het einde van het seizoen ia er begin september weer het ge bruikelijke Parktoemooï voor de spelers in Spieringshoek- Door een verder gaande uitsplitsing van de spelers tot in vijf klassen krijgen ook die tennissers, die pas zijn be gonnen een kans bij het „wedstrijd- tennis". Ook een „bliksem-tournooi" staat op het programma; daarbij zul len de geroutineerde en minder gevorderden in aparte poules wor den opgenomen, zodat het spelen geanimeerd kan blijven en ieder een kans heeft. Naast de jaarlijkse districts-wcd- strijden, die dit Jaar in Viaardin- gen zullen plaats hebben, zal het hoogtepunt van het tennis-setzoen In Schiedam gevormd worden door de genoemde nationale kampioen schappen voor tennis-leraren van S tot en met 12 augustus. Daarvoor zullen alle leraren naar Schiedam komen, zodat prima wedstrijden te zien zullen zjjn op de Spleringshoek, De heer Van der Torre Is er trots op dat hij dit grote evenement naar Schiedam heeft kunnen trekken. Voor de jeugd Naast deze wedstrijden wordt er natuurlijk ook gewoon getennist op Spieringshoek. In de eerste plaats door de twee grotere tennisclubs „Keep Smiling" dat met twee teams in de 2e klas van de K.N.L.T.B. speelt en door „Vice Versa" dat tot in de hoofdklasse van het zaterdag- tennis van het District Rotterdam uitkomt, Maar daarnaast spelen er nog vele clubjes buiten competitie verband. Dit gelegenheids-tennis later voor het plezier om het doen, wil de heer Van der Torre stimuleren en ook op een hoger niveau brengen, wat dan kan door de diverse bestaande of nog te vormen clubjes van be ginners en gevorderden les te ge ven. Want ook een nïet-beste speler kan bij goede leiding nog iets be- In de .Tulianakerk heeft onder zeer grote belangstelling zondagavond do bevestiging en de installatie plaats gehad van ds. P. R. Everaars tot ge reformeerd predikant in Schiedam Het was ds. J. Couvée die de nieuwe predikant bevestigd heeft. Ds. Ever aars, die uit Middelstum komt zal de plaats van ds. E. J. Oornkcs Inne men in de wijkgemeente Nieuwland- Kethel. Ds. Everaars had voor zijn intrede- predikatie als tekst gekozen Efeze 1 de verzen 1 en 2, waar Paulus zich als dienstknecht Gods aandient. Hij erkende dat het hen niet makkelijk is gevallen de oude banden, die in zijn vorige gemeenten zijn gelegd, te verbreken en om zich hier in Schiedam weer in te werken. Na afloop van de dienst heeft de nieuwe predikant in de consistorie kamer kennis kunnen maken met vertegenwoordigers van de andere kerken in Schiedam. Zijn gemeente leden zullen hem begroeten tijdens de bijeenkomst die woensdagavond in de kantine v. d. Schiedamse Car- tonnagefabriek (waar ook de kerk diensten worden gehouden) zal plaats hebben. Geboren; Robert J. z. v. C. W. Odijk en c Sprong; Caroline C. M. d.v, B. M. J van Os en F. H. Hoenderkamp; Robertus C. z.v. J, H, Huiskens en G. van Zon; Jacobus C. z. v A, C. van de Grijp en C. H. Hoefman; Alexandra E C. d.v. J. A. A. van Rijsewijk en J. M. Vrcezen- Adriaan z. v. A. Koogje en M. F. van Ünen Overleden: J. H. Bogerd <38 jr; J. T. Janssen 78 jr. echtg. van W. M. Ver meulen. reiken bij het tennissen en zo meer plezier beleven aan zijn sport. Speciale aandacht wil de heer Van der Torre echter geven aan de jeugd. Hij denkt aan het vormen van kinderclubs voor spelertjes van 8-12 en van 32-16 jaar, die van hem een goede basis kunnen meekrijgen. Zijn plan gaat dan uit tot het vor men van een speciale Jeugdclub Spleringshoek, waarin de wat ge vorderde jonge spelers elkaar kun nen ontmoeten. Ook is het plan naar voren gebracht om het tennissen een vaste plaats te geven op het gym- nastlek-rooster op de scholen, maar dit jaar zal het er nog niet van kunnen komen. Men 2iet, het ontbreekt de heer Van der Torre niet aan. plannen en idecen om de tennissport, le lang een „stands-sport" geweest, meer in gang te doen vinden onder het Schie damse sportlievende publiek, Hoe het uitpakt zal uiteraard alleen de toekomst kunnen leren, maar ge zien de steeds stijgende belangstel ling voor het tennissen, (de uitbrei ding van het aantal banen in onze stad wijst daar al op) heeft de heer Van der Torre een goede kans van slagen. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Van Westendorp, Singel 83. Bellen by ongeval: G.G. en GJD., Tuinlaan 80, telefoon 52 90. Politie-alarmnummer. 6 4666. Bibliotheek: Lange Haven, geopend maandag 19 tot 20 30 uur; dinsdag 0.30 tot 16-30 en 19 tot 20.30 uur; woensdag 9.30 tot lb 3tl uur; donderdag 930 tot lz3t« uur; vrijdag 9 30 tot 16 30 en 19 tot 22.30 u.; zaterdags 9 30 tot 13.30 uur. 's Zondags gesloten K.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend; maandag 10 tot 21 uur; woensdag 14 tot 17 en JU tot 21 uur; donderdag 10 tot 17 uur; vrijdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur; zaterdag 10 tot 12 en 14 tot 17 u Stedelijk Museum; „De piano's van Vic Gentils" en GKf-tentoonstel ling. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8,15 uur: „La Ciocïara". Monopole, 2 uur: „Met de drie Stoo ges de lucht in"'; 7 en 9.15 uur; Rilling". DIVERSEN Musis Sacrum, 8 uur: S. G. Toneel wedstrijd. Toneel ver. Othello. Ons gebouw, 8 uur: PvdA-jongeren- fed. Lezing. Kantine SCF, 8 uur: Bevestiging ds. Everaars. Voor de vervulling var een pre dikantsplaats ïn de Evang. Lutherse kerk te Utrecht staat de Schiedamse predikant ds. S._ G. van der Haagen op de nominatie, na ds. A. Burg hoorn uit Ede en voor ds. J. Roskam uit Beverwijk. (Advertentie l.M elke woensdag JU PANTALONS Zo'n moderne vlotte pantalon wil elke jongen graag dragen. Het is een sportief smal model zonder omslag. En natuurlijk bij P C in de beste kwaliteit: 55°(o Terlenka, 45fl/o wol Prima wasbaar. Speciaal verlaagde J. M. prijs leeftijd 8 {air 75 met kleine stijging per moot b.v. 12 jaar 17 In het Sport Centrum van Relnler Hulsker heeft de graden-commissie van de Nederlandse Jiu Jltsu en Judo Bond op niet minder dan 5 matten tegelijk de competities voor zwarte banden laten venverken. Een record: er waren 120 deelnemers. Hoe moeilijk het Is om voor het competitie gedeelte te slagen {3 van de maximaal 4 wedstrijden met ip- pon of minstens ivaza arï) te winnen bleek ook nu weer. Geslaagd zijn: voor le dan: v. d. Horst, den Haag: D, Konings, Ber gen op Zoom; Liefers, Nijmegen; D, Oort, Den Haag (17 jaar); C. M. J. Slants, Nijmegen en Semler. Alk maar. Voor 2e dan: Geelhoed, Ber gen op Zoom; F. J. v. Leeuwen, Til burg en J. A. Mulder, Bussum, Voor 3e dan: E. Baudoln, Rotterdam en C. Zappey, Amsterdam. Bij het zwarte band examen (com petitie-gedeelte) hebben weer twee Schiedammers meegedaan. Herman Kuyl is voor dit zware gedeelte, na vorige maand een poging gedaan te hebben in Naarden, geslaagd door 3 partijen te winnen, hetgeen een zeer opmerkelijke prestatie genoemd mag worden. Cor van Rooyen had het nu ook weer tegen veel zwaardere tegen standers op te nemen en kon geen en kele partij winnen. Voor het 2e gedeelte voor het zwa te band examen zal Herman Kuyl en voor de le maal ook Engers, van Ga meren en v. d. Graaf, volgende maand een poging doen. Selectie In het afgelopen weekeinde zijn In Nederland de selecties eigenlijk pas goed begonnen voor dc komende Europese Judo-kampioenschappen, die 10 cn 11 mei In Essen (West- Duitsland) gehouden zullen worden. Dc gewiehtsklassen voor Junioren zijn op het laatst gehouden congres veranderd nJ. lichtgewicht tot 63kg; middengewicht tot 75 kg en het zwaargewicht boven 75 kg. In Zuid- De Rotterdamse Korfbalbond heeft niet vooruit kunnen weten, dat voor de micro5eriedag een veldkorfballo- ze dag is uitgekozen. Voor de KM- ploegen Is gisteren namelijk 'n Ujvig xnlcrokorfbaitoemooi in de Energie- veroveren in hun afdeling. Alleen van riet Zuiden Jeugd 2, dat als eer- ste eindigde, werd met 21 verloren Van Het Westen werd met 2—0, van Unicum met 1—2 en van Trekvogels met 2—0 gewonnen. h„i afgvwerkt Be seniorploeS kreeg weinig voet AuXTlwUs heeft daaraan met aan de grond De vier wedstrijden .fi lift-hl JMt, fWh+tï enn wmstount OP een junior- en een seniorachttal deel genomen. De junioren hebben een uitstekend figuur geilage» door drie, van de vier wedstrijden te winnen en daardoor een tweede plaats te leverden slechts één winstpunt op De uitslagen waren Trekvogels 3— Succes 2—0, Succes—Ahoy 0—2. Suc ces—Het Zuiden 5 1—1 en Eureka 2— Succes 30. Holland zyn daarom nieuwe selecties gehouden in het Sport Centrum van Reinler Hulsker te Schiedam. Deze selectie-wedstrijden hebben, omdat zij in geen enkel opzicht eni ge speling toelieten, voor sommigen een onbevredigend verloop gehad. Nu zijn naar de Nederlandse se lectie afgevaardigd: F. v. Meeteren, (Uke-mit, Delft) in het lichtgewicht. Een 2e licbigewicht werd niet aange wezen. In het middengewicht werden afgevaardigd: Kiesling (J, C. Bonte uit Delft en H. Jansen, (Uke-mD Delft). De zwaargewichten A. de Bruyne (Vlaardingen) en. Huf (Yu Wa den Haag) vertegenwoordigen Zuid-Holland. Bij de senioren waren inmiddels al aangewezen: voor het lichtgewicht L, de Vries en J. Jansen, beide van „Bontje", den Haag; middengewicht de Rotterdammer "an Winters en Paul Goedenraad uit Voorschoten. Als zwaargewichten werden aange wezen: J. Gouweleeuw, Ukemi, Delft en Hartman van Yua Wa uit Den Haag. f Advertentie I Ml KOOP tEEN KOELKAST.. EEN GOEDE KOELKAST. EEN PERFECTE KOELKAST... KOOP EEN. Verkrijgbaar in .125 I, 210 I en 275 I, yan f 390.- af. (Van een onzer verslaggevers) Op een „drielandenpunt" ln het Botlekgebied, waar de huidige grenzen van Rozenburg, Spykcnisse en Geervliet elkaar raken, is gistermorgen de eerste paal geslagen voor een groot en uiterst modem graanoverslagbeilryf. Het zal in de toekomst een deci van de taak der elevators in de Maas haven overnemen. Vier burgemeesters waren bij de plechtigheid betrokken. Burgemees ter J. C„ Aschoff van Rozenburg heide de paal de eerste van circa 1600 stuks en zijn collega's van Geervliet. Spijkenisse en Rotterdam keken toé. Het nieuwe bedrijf dat wordt ge bouwd voor de Graanelevator Maat schappij en de Graan Silo Maat schappij, krijgt een opslagcapaciteit die aanzienlijk groter is en een ver werkingscapaciteit, die een veelvoud is van het de laatste jaren zo veel besproken graanbedrijf in Amster dam. Een belangrijk verschil ligt boven dien m het bijzonder genuanceerde karakter van de mogelijkheden in de Botlek. Er komen een silo met zeer vele cellen en een gecompliceerd transportsysteem, alles bedoeld om vole verschillende partijen snel en efficiënt te kunnen verwerken. De belangrijkste elementen van het complex worden een door de ge meente Rotterdam te bouwen grote pier voor lossing van zeeboten tot 60.000 ton, vijf kleinere pieren voor de lading van lichters en coasters en ten slotte een silo mdt een opslag capaciteit van 60.000 ton. Deze capa citeit kan in de toekomst worden uitgebreid tot 350,000 ton. Een scherpe scheiding tussen zee boten en lichters wordt een voor naam kenmerk van het bedrijf. Al leen al in de daguren worden meer dan 100 lichters verwacht. Op de hoofdweg bij de kruising rijksweg 3 is zondagavond de 26-ja- rïge J. Treurniet met 2ijn bromfiets tegen een personenauto gebotst. De heer Treurniet sloeg met zijn hoofd tegen de autokap en viel in de berm van de weg. In bewusteloze toestand werd hij naar het Dijkzigtziekenhuis vervoerd. De losinscallatie op de grote pier zal aanvankelijk vier, later zes pneu- maten omvatten, elk met een capa citeit van vierhonderd *on per uur. De directeur van de G.EM., mr. G. M. Bierman, wees er vanmorgen in n toespraak tot vele genodigden op, dat nog steeds geen rijksgoedkeuring is verleend voor het project, al kan dan met heien wel worden begonnen. Een niet snel afkomen van deze goed keuring zou tot een uitstel leiden dat voor de Rotterdamse haven bij zonder schadelijk zou kunnen zijn. r\EZE tekening geeft een duidelijk L/ beeld van het bedrijf, waarvoor vanmorgen onder grote belangstel ling de eerste paal is geslagen. tlfan gewond: In de werkplaats van Electrostoom aan de Electroweg is zaterdagmiddag de 40-jarige baas C. J- Dessing van het Proveniersplein aan de rechter pols ernstig verwond geraakt door de scherven van een uit elk&dr sprin gende mandfles-met tetra. Hij liep een slagaderlijke bloeding op en is in het Bergwsgziekenhuis opgeno men. De Nederlandse Comeche zal op maandag 12 maart in de Rotterdamse Schouwburg de eerste voorstelling geven van „De gevangenen van Al to na" van Jean Paul Sartre in de ver taling van Gerrit Kouwenaar. Mede spelenden zijn o.a, Han Bertz van den Berg, Ellen Vogel en Johan Fiolet. De regie berust bij Kees van IerseL Ook dc bloemist-winkeliers zijn er uiteindelijk toegekomen om voor de ze branche een vrije middag en een winkel-vakautie-rcgeling vast to stellen voor Schiedam. Dit is met al gemene stemmen besloten op een bij eenkomst in Hotel Byersbergen, na dat er eerst ee» enquête is gehouden onder de Schiedamse bloeroen-win keliers. Reeds enkele jaren geleden is er een pogmg gedaan om tot middag sluiting en een vakantie-regeltng te komen, maar daarbij is op zoveel verzet gestuit, dat er geen resulta ten uit de bus zijn gekomen. Maar met het veranderen van de tijden, hebben blijkbaar ook de meningen zich gewijzigd. Wat toen niet moge lijk bleek, is nu met gretigheid aan vaard. Er zijn maar weinig branches waarin zo hard en zo lang gewerkt wordt als juist in de bloemsierkunst, zodat het nu gevallen besluit toe te juichen is. De bedoelde vergadering verliep geanimeerd en er is op collegiale wijze gesproken. De vrije middag van de bloemist-winkelier zal vallen op dinsdag-middagen. Ook de vakan tieregeling is vlot aanvaard. De duur van de vakantie werd op veertien dagen gesteld en deze zullen vallen m de maanden juni, juli en augustus. De hele regeling is nog niet vastge steld kunnen worden, maar in elk ge val zal het zo zijn dat tenminste de helft van alle bloemen-wïnkels ge opend zullen blijven. Ook andere vraagstukken het vak betreffende zijn besproken, zoals de grote kosten van de bezorging van kleine bestellingen, waarbij steeds grotere afstanden afgelegd moeten worden. Met het oog op dit en an dere problemen Is besloten om een nauwer onderling contact te houd- n en ook om minstens eens per jaar bijeen te komen. Heden overleed tot onze droefheid, toch nog vrij plotseling, mijn innig ge liefde man en onze beste vader HENRICUS CORNELIS WAGENAAR op de leeftijd van bijna 72 jaar. Schiedam: B. Wagenaar- Knune de Bruyne M. Wagenaar M. F. Wagenaar Schiedam, 5 maart 1962. Burg. Knappertlaan 210 a. Geen toespraken. De begrafenis zal plaats hebben op de Algemene Begraafplaats te Schie dam, donderdag 8 maart a.s. te 11.30 uur v.m. Vertrek van het woonhuis 11.15 uur v.m. VOORJAARSJAFONNEN en. DEüX-PIeCES in moderne uitvoeringen stoffen van prachtige kwaliteit Aantrekkelijke prijzen in de middenklasse W. v. d. BURG L. Kerkstraat 19 Schiedam - Tel. 6 6135 koninklijke hoSÊSEIliïa FABRIEKEN VAN MELKPRODUCTEN EN VOEDINGSMIDOELFN N.V, TE VLAARDINGEN Wij vragen voor ons fabrlekskantoor een voor hec verrichten van gevarieerde werk zaamheden. waarvan wij noemen: voorraadadministratie, 4 expeditiewerkzaamheden, controle op inkomende en uitgaande goederen. Gegadigden dienen een Mulo-of gelijkwaardige opleiding te hebben gevolgd. Zij, die in het bezit zijn van of studerend zijn voor hec diploma Nederlandse Handels correspondentie, genieten de voorkeur. In de kosten van studie wordt in belangrijke mate tegemoet gekomen. Leeftijd tot 25 jaar. Kandidaten nodigen wij uit zich schriftelijk of telefonisch in verbinding te stellen met de fabrieks- dlrectïe, Oosthaven kade 39 te Vlaardingen (telefoon 0189S-2941). koninklijke hofiiSMtÜSI FABRIEKEN VAN MELKPRODUCTEN EN VOEDINGSMIDDELEN N.V. TE VLAARDINGEN Wij vragen op de Centrale Boekhouding van ons hoofdkantoor een voor het verrichten van gevarieerde werk zaamheden, in hoofdzaak op het gebied van de verkoopadministratie. Voor een goede vervulling van de funktie is een voitooide Mulo-opleiding noodzakelijk. Zij, die beschikken over kennis van boek houden, genieten de voorkeur. Leeftijd tot 25 jaar. Belangstellenden worden uitgenodigd zich schrifte lijk of telefonisch in verbinding te stellen met de afdeling Personeelszaken, Oosthavenkade 42 te Vlaardingen (telefoon 01898-2941, toestel 19). Te koop Wasmachines, zo van de fa briek, vanaf 95,—; centrifu ges vanaf ƒ110.combina ties met elektrische verwar ming ƒ275,Showroom ..Coja", Lange Haven 126, te lefoon 6 33 11. De Uoekjea met <te Avonturen van Kapitein Rob kusten nog steeds slechts 75 flt p. de*l B«stel bij de bezurgs^ uf hnpkhandPluar

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1