I Mist hangt over plannen van „Cruises" voor zeetochtjes 198 ;ɧ8ülBfe: One man show5 bracht stuurman voor balie Ernst en blijheid op Bejaarden-middag Niet-verleende vergunning die niet geweigerd wordt Openingswandelmars ten bate van 10x10 iiiiinnc Schiedammer priester- bij Oud-Katholieke kerk Orpheus5 benoemt Gijsbert Nieuwland tot ere-lid ARUNEN Van Schiedam naar Katwijk en Keukenhof felllSlffpu kt! mm»™ 25saö§ Oecum. kerkdienst in Opstandingskerk Ruilbeurs van „De Verzamelaar" TAXI EUROTAX 69 4 60 Weer wekelijks de Guillaume-avonden Het handbal- programma Elinkwijk bij Hermes-DVS Passage: „Verraad der Tartaren" Burgerlijke Stand ODI-wed s (rijden in liet schieten AGENDA „Groene golf' geprobeerd Grasbermen inbrand Iioop afval in brand H. H. Wemmers tot K. v. K. Produktie E.E.G.-kolen in nadelige positie PROMOTIE «sg? Vrijdag 9 maart 1962 De ontwikkeling van de plannen van het toeristenbedrijf „Cruises' N.V, te PUtrecht om van Schiedam uit met een passagiersboot tochten te gaan organiseren over zee, heeft een wat merkwaardig verloop. Als bui tenstaander zouden we geneigd zijn te veronderstellen dat deze toch wel aantrekkelijke plannen, bezig zyn. in rook te vervliegen. En dat terwijl er toch van diverse zijden belang stelling Is getoond voor deze zeetoch ten en de organisator eigenlijk geen moeilijkheden in de weg zijn gelegd. Enkele weken geleden schreven we reeds dat „Cruises" („noemt u alstublieft geen persoonsnamen") van plan was om met het Duitse passa giersschip „Kehrwieder", dat speci aal ingericht om met 700 perso nen aan boord korte zeereisjes te ma ken, tochten te organiseren naar Kat wijk aan Zee, waarna de passagiers dan vanuit Katwijk een bezoek aan (Advertentie LM.) Kunt U zich nog herinneren hoe trots U was op Uw eerste plastic wasmand? Betaalde U er met met genoegen tien of gulden yoor? Morgen verkopen wij een hele fabrieksvoorraad wasmanden... grote wasmanden mee dichte bodem en twee handgrepen voor een prijs, slechts een fractie van de normale, voor nog géén twee gulden. ssaMssfl Zaterdagmorgen om 9 tiur 6e* glnt de verkoop Yan deze grote plastic wasmanden, middellijn 40 cm, ïn de kleuren geel, wit enz. iden, middellijn W0~VP' Ook nog een partij plastic was- teilen, (Babybadje) Inhoud 30 liter van Op zondag |l maart wordt in de Opstandingskerk een oecumenische kerkdienst gehouden, waarin ds. A. D. Klaassen, hervormd predikant, het liturgisch gedeelte voor zijn re kening neemt, terwijl de predika tie zal worden gehouder door dr. K. j. Kraan, geref. predikant voor bijzonder contactwerk te Rotterdam. De dienst begint om 7 uur. (Advertentie IM.) PANTALON De Broekenspecialist HOOGSTUAAT 86 - TELEE. 6 8981 De Ned. Vereniging „De Verzame laar". consultaat Schiedam organi seert op maandag 12 maart «weder om de maandelijkse ruilbeurs in ge bouw Arcade aan de Lange Haven De verzamelaars van postzegels, lu cifersmerken, sigarenbanden, sui kerzakjes, prentbriefkaarten, enz zullen daar de gelijkgestemden kun nen ontmoeten om zo tot een rui! te komen. (Advertentie IM.) ÉUROTAX TELEFOON De Schiedamse Jazz Sociëteit „Guillaume" is weer teruggekeerd naar de opzet en zal voortaan elke zondagavond een bijeenkomst orga niseren in gebouw Irene. Voor aan staande zondag verleent „The Perpi- do Faraders" o.Lv. Maarten V. Dool de medewerking. de Keukenhof zouden kunnen bren gen. Althans in de bollentyd. Schiedam was daarbij gekozen als plaats van afvaart, omdat het Hoofd daartoe mogelijkheden biedt en Schie dam in de nieuwe Waterweg gunsti ger ligt dan de Rotterdamse Parkha ven. aangezien men zo het drukke verkeer ia de Rotterdamse haven kan vermijden. Daarom heeft „Crui ses" eind december een verzoek in gediend bij B. en W. Van Schiedam om met de „Kehrwieder" te mogen aanleggen bij het Schiedamse Hoofd. De „Kehrwieder" meet 1.2000 ton, maar heeft niet veel diepgang en is 80 meter lang. dus dat zou best kun nen. Ook hoeft het schip, dat van een speciale ïandings-inrichting is voor zien, niet eens de hele kadekant te benutten. „In feite" Nu komt „Cruises" echter met een verklaring „op dit verzoek hebben B. en W. van Schiedam In feite afwij zend beschikt". Bfj onze informatie bleek dit „in feite" te bestaan uit het feit, dat B. en IV. nog niet officieel op het verzoek hebben gereageerd, noch in positieve, noch in negatieve zin. Maar van wtehouder tar. P. van Bochove, die ook de havenbeiangen behartigt in het College, vernamen we dat het Gemeentebestuur beslist niet afwijzend staat tegenover de plannen van „Cruises" en ook bereid Is dit bedrijf een kans te geven om van Schiedam uit zeetochten te or ganiseren. „Wü kunnen wel niet zien dat Schiedam directe belangen heeft bij die tochten, maar als er geen tech nische bezwaren zijn voor *t aanleg gen aan het Hoofd en de andere ge bruikers van die aanlegplaats niet gedupeerd worden, dan hebben wij geen bezwaren," zo vond weth. Van Bochove. Wel achtte hü het mogelijk dat door bepaalde omstandigheden en moeilijkheden bü de Havendienst, van deze opvatting nog geen kennis is gegeven aan „Cruises". Maar verder gaf rar. van Bochove le kennen dat hij wel eerst door „Cruises" de concrete plannen op ta fel gelegd wilde zien, o.a. met betrek king van aanleg- en afvaarttijden. Aan deze concrete plannen heeft het kennelijk tot nog toe ontbroken. Maar mogelijk kunnen deze nog ko men en dan zullen „Cruises" en het Gemeentebestuur elkaar wel kunnen vinden. Van de zijde van „Cruises" {waar men wèl hamert op de „Schiedamse belangen", nj. distilleerderijen en een wijnhandel, zouden interesse hebben getoond) heeft men ons te verstaan gegeven dat de bollentjjd vlak voor de deur staat en dal het nog maar erg kort dag is om nu nog tochten over zee naar Katwijk met bezoek aan de Keukenhof ie organiseren. „En als dan bovendien 't Gemeentebestuur geen belangstel ling toont, dan laten we dit plan val len voor een ander", zo zei men bij „Cruises". Vandaar onze In de aanhef uitgesproken veronderstelling dat het er wel niet meer van zal ko men, die leuke zeetochten van Schie dam uit. Jammer. De Zuidhollandse wandelsportbond van de NWB houdt zaterdagmiddag 10 maart in Schiedam haar ope- ningstocht. Deze eerste tocht van dit seizoen zal in het teken staan van de actie 10 x 10, want de inschrijf gelden zullen ten bate komen aan de bekende actie. De wandeltocht zal vanaf de bui tenplaats van de Thomasschool in de Waranda van. start gaan.Een ieder is vrij de afstond te lopen, die hij wenst, doch men zal zich zoveel mogelijk aan de richtlijnen houden In de veld handbal-competitie beb- be verschillende ploegen al een gro te achterstand wat het spelen van wedstrijden betreft. Als het zo door gaat komt de competitie-leider vast in moeilijkheden. In de overgangsklasse ontvangen de DWS-dames, aan de kop met één punt voorsprong op Swift, bezoek van VHC uit Valkenswaard. Ze moeten winnen, om de voorsprong te bewaren en dat zal wel lukken. De Wiltondames krijgen het uit veel moeilijker tegen Athene 2, dat thuis altijd sterk speelt. Toch moeten ze winnen om met Schutters de leiding te behouden. De UVG-dames, die op het veld als in de zaal nog geen wedstrijd hebben verloren, trekken npar de Hollandiaan in Vlaardin- gen en daar hoeven ze niet van te verliezen, Wilton 2 kan volle winst halen op R.HC in Reeuwijk. Bij de heren knjgt Wilton J (op de laatste plaats) geen kans tegen het ongeslagen Hermes; alleen zaak om in Den Haag de nederlaag 20 klein mogelijk te houden. De DWS- heren krijgen bezoek van HVP en zullen wel een punt verspelen. Als Wilton 2 compleet kan verschijnen zit er wel winst in de wedstrijd tegen Vires thuis. Junioren: DWSSnelwiek en Ad- vendo—UVG. Hermes-DVS ontvangt zondag om 2 uur in Harga Elinkwijk, die als nummer twee op de lijst staat. Deze Utrechtenaren volgen Heracles hardnekkig op de voet. hoewel men de indruk heeft dat deze ploeg veel minder hecht is dan die uit Almelo. Maar juist tegen Heracles hebben de blauw-witten vorige week zo'n gevoelige nederlaag geleden, al was dat ook voor een goed deel te wijten aan tegenslag, nu weer door verwon ding van de doelman in het begin van de wedstrijd. Maar nu is Her mes gebrand op een overwinning thuis, want de puntjes zijn nu wel bijzonder kostbaar, wil Hermes zich nog handhaven in de eerste divisie. Hermes 2 speelt zaterdag om 3 uur thuis de semi-derby tegen Fortuna- VI 2, van belang voor de bezetting van de eerste plaats. In Vlaardingen won Kermes 2 met 60, maar zover zat het ditmaal wel niet komen. Het derde en vierde elftal hebben wederom een vrije dag. Komende week zal in het Pas sage-Theater de film „Het verraad der Tartaren" worden vertoond. Aangezien deze rolprent sinds van daag ook in Arena in Rotterdam wordt vertoond, verwijzen wij voor een verslag naar een pagina elders in dit blad. GEBOREN: Ellen A. M. d.v. J. G. van den Arend en J. W. Snel; Judith C. d.v. P. van Oossanen en M. Blok; Thomas z.v, M. Zuijdwegt en H. A. M. Frigge; Gerardus M. T. J. M. z. v. J- J. Sparla en L. J. de Jong; Johanna A d.v. W. Verboon en H. j. van Ewijck. OVERLEDEN: L. A. van der^Hoe- vcn, 82 jr; A. Koolmee», 83 JG X Bras, 67 jr. van de 2HWB. Deze geven voor de jeugd tot 10 jaar vijf km, voor jon gens en meisjes van 11 en 12 jaar tien km en de jeugd van dertien cn veertien kan het best de vijftien. Voor de ouderen is de twintig km de geëigende afstand. Beginnelingen van welke leeftijd ook, raadt men aan, als zij tenmin ste ouder zijn dan 10 jaar om 10 of 15 km te lopen. Alleen zij die zich nog dezer da gen voor de tocht laten inschrijven komen nog in aanmerking voor de herinnering, die direct na het beëin digen van de mars zal worden uit gereikt. Dit maken de organisatoren met nadruk bekend. Wie zich aan de start aanmeldt, krijgt de fraaie aandenkingstegel pas later thuisgestuurd, De mschrijf- adressen zijn; J. F. Bakkeren. Rem- brandtlaan 15a, tel, 63168, mej. A. Vermey, Cort v.d. Lindenlaan 2, H. Tervviel, IJsselmondesestraat 35 en P. Zuidgcest, Bilderdijkstraat 27 al len te Schiedam. (Advertentie LM.) u 1 u PI u 1 11 b t u k u r OFFICIEEL Een lid van de Oud-Kalholieke Parochie van de heilige Johannes de Doper te Schiedam, de heer Jan Bergers, zal binnenkort tot priester worden gewijd- Dc heer Bergers is momentcel diaken van het Aartsbis dom Utrecht. Dc wijding zal wor den toegediend door de Aartsbisschop van Utrecht, mgr. dr. Andreas Kin kei. De plechtigheid zal geschieden op de eerste zondag van de Vas ten, dus 11 maart, ln de Kathedrale Kerk in Utrecht. De heer Jan Bergers is van ge boorte Schiedammer, Hij heeft hier in de stad gewoond, totdat hij zijn studies aan het seminarie begon. De jonge priester zal op de eerstvolgen de zondag na zijn priesterwijding op 18 maart voor de eerste maaL de heilige Mis opdragen in een plechtige Drie-heren-dienst. Deze eerste heilige dienst zal door Ook dit jaar zal de Schiedamse korfbalclub ODI weer schotzuiver heids wedstrijden organiseren. Op de maandagen 10 en 28 maart en de dinsdagen 20 en 27 maart komen de leden van ODI bijeen in het gym nastieklokaal van de Rohoboth-ULO aan de Tuinlaart. Vorig jaar won Mi me Hekman bij de jongste junioren de wisseltrofee. Henk van Houte was kampioen bij de oudere jeugd en Herman van Hoogdalm triom feerde bij de senioren. Voor de ju nioren geldt ook nu weer dat zij tien strafworpen moeten, plaatsen op 2M meier, tien afstandsworpen op l, 2, 3, 4 en 5 meter en een halve minuut sneldoelen; voor de senioren zijn de vereisten: tien strafworpen op vier meter; tien afstandsworpen op 1. 2,5, 3,5, 5,5 en 6,5 meter en een halve minuut sneldoelen. ODI zal ook dit jaar weer deel nemen aan de Bondsdagseriewed- strijden, die nu georganiseerd wor den door THOR. uit Rotterdam. (Advertentie i.jU.j LEKKER ETEN Last van 't zuur? Risp helpt direct. 32 tabl fl,— Ai brandt 't maagzuur nog zo fel, Een Risp tabletje blust bet weL Op de jaarvergadering van het Kon. Schiedams Mannenkoor „Or pheus" is het besluit gevallen om de heer Gljsbret Nieuwland, die kort geleden Is afgetreden, als dirigent te benoemen, tot ere-lid, om zo de on de plezierige band te handhaven. De vergadering verliep zeer ge animeerd. In het jaarverslag werd met vreugde gememoreerd de ge slaagde opvoering (met Excelsior) van Handels „The Messiah" in de Grote Kerk en met droefenis het verscheiden van de oud-voorzitter, de heer W. C, Oranje, kort na zijn benoeming tot ere-bestuurslid. De financiële positie bleek gerust stellend, ondanks de grote aderla tingen door het uitvoeren van The Messiah, twee jaren achter elkaar. Het eeuwfeeslfonds, voor zes jaren ingesteld om in 1966 het honderd jarig bestaan van Orpheus te kun nen vieren, groeit gestadig. "VVant de jarige leden betalen voor elk jaar dat zij oud zijn minstens een stuiver. Toen het bestuur voorstelde een propaganda-commissie m te stellen, kwam. uit de vergadering da hele vereniging tot propaganda-commis- sie te maken; daarbij zullen echter de heren Duchateau, Stadhouders en Stouthandel de leiding hebbe. Voorzitter P. Smit en bibliothe- caris F. J. Kats. aan de beurt van aftreden, werden bij acclamatie her kozen. hem worden opgedragen in de kerk, waaruit hij naar T seminarie ïs ge gaan: de Kerk van de heilige Jo hannes de Doper te Schiedam. De dienst zal om J0 uur een aanvang nemen. Na afloop van de dienst wordt de belangstellenden gelegenheid gebo den de jonge priester geluk te wen sen. Dat kan gebeuren in de Ge- meent ezaal. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Van "Westendorp, Singel 83. Bellen bij ongeval: G.G. en O.D., Tuinlaan 80, telefoon 6 9290. Politie-alarmnummer: 6 4fi 66. Bibliotheek: Lange Haven, geopend maandag 19 tot 20.30 u.; dinsdag 9.30 tot 16.30 en 19 tot 20.30 uur; woensdag 9.30 tot 36.30 uur; donderdag 9.30 tot 12.30 uur; vrijdag 920 tot 16.30 en 19 tot 2.30 u.; zaterdags 9,30 tot 16.30 uur. 's Zondags gesloten. Jt.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend: maandag 10 tot 21 uur; woensdag 34 tot 17 en 19 tot 21 uur; donderdag 10 tot 17 uur; vrijdag 14 tot 17 en 19 tot 21 u.; zaterdag 10 tot 12 en 14 tot 17 u. Filiaal Singel: open maandag 2— 5,30 uur en 7—8 uur; woensdag 7—8 uur; vrijdag 25.30 uur cn 7—8 uur. Stedelijk Museum: „De piano's van Vic Gentils" en GKf-tenloonstel- ling. BIOSCOFEN Passage, 2 en 8.15 uur: „Het verraad der Tartaren". Monopole. 2 uur: „Dinosaurus", 7 en 9,15 uur: „De verleidster van de Nijl", diversen Musis Sacrum, 8 uur; Sociëteit Gau- dcamus, Tecnageravond. Maryke, 8 uur: Voetbalver. WF. Bijeenkomst. Advertentie IM.) (Van een onzer verslaggevers) „G. Hikt ons in principe eerlijk", rapporteerde de reclassering een ep het eerste gezicht wat eigenaardig oordeel over een man, die op zeer geraffineerde manier zy'n schoonva der voor S I3.0D0 bij de neus nam. HU deed dat zo handig, dat de of ficier van justitie bij de rechtbank te Rotterdam het een „mooie" op lichting vond. Dat verhinderde mr H. van Buu ren gistermorgen overigens niet vijf tien maanden met aftrek te eisen, H. J. G., 29 jaar oud en stuurman op de binnenvaart van beroep, klopte zijn schoonvader geld uit de zak door hem een hoogst ingewikkeld verhaal op te dissen. In het stuk kwamen een aantal ge fingeerde personen voor, zoals in specteurs van pohtie en een loco- burgemeester uit het plaatsje Mou- rik. Die met-bestaande mensen slon. Bij wyze van proef heeft de poli tie gistermiddag van 12.W- 6.00 uur de „groene golf" ingesteld. Dat is de serie stoplichten rond het Koe- marklplein, Gerrit Verboonstraat. de Nieuwe Haven en de burgemeester Kn&pperllaan, die men heeft ver bonden door middel van een gesyn chroniseerd, automatisch systeem. Het systeem voldeed naar behoren maar hier en daar dienen nog wat kleinigheidjes te worden verbeterd, Eer» negen- en een elf-jarig jonge tje hebben gtstermiddag omstreeks half een. de grasberm nabij de Pol- dervanrtbrug ter hoogte van het St. Liduina lyceum in brand gesto ken. Aangezien het vuur gevaar op leverde voor dc houten brug, de gas- pijp cn do hoogspanningsdraden in de brug is de brandweer meteen uitgerukt en heeft het vuur gedoofd. Aan de Meeuwensingel hebben gisteren enkele jongetjes de berm in brand gestoken. Een agent van politie en een paar andere jongetjes hebben het vuur uitgeslagen. Gistermiddag is op het terrein aan de Nieuw Mathenesserstraat een hoop afval in brand geraakt. Het vuur bedreigde enkele houten lood sen van de firma Van der Eist, maar eer het vuur de loodsen kon aantasten, had de brandweer het al gedoofd. (Advertentie LM.) ALS'TOM EEN KOELKAST GAAT IS DE KEUS MAKKELIJK fgjpl #A r\ 1M Ei IM. KOELKAST goed voor vele, velé jaren." Tabletop 135 I 'slechts f 398,-. Een groot aantal bejaarden heeft gisteren gehoor gegeven aan de op roep van de PvdA, die een middag voor de bejaarden had georganiseerd. De aanwezigen kregen een leuk pro gramma voorgeschoteld, verzorgd door mevr- Cobi Schreijer, Zü zong liedjes, terwijl zij zich op de gitaar begeleidde. De spreker op de bijeen komst was het tweede kamerlid de heer J. Blom. Indrukwekkend vond de voorzit ter van commissie voor voorbe reiding van de bejaarden, de heer A Bakker het, zoveel mensen, die in verschillende dingen overeenko men. bijelkaar te zien. Mevr. Schreijer oogstte veel suc ces met haar liedjes uit de oude doos. Somtijds zongen de bejaar den "met bewogen stemmen enkele van die liedjes uit de „goeie ouwe" tijd mee. Het waren meestentijds teksten van tekstdichters, die rond 1900 en nog iets later opgang deden. Dat er toen ook ondeugende liederen klonken, kon men tüdens deze bij eenkomst wel waarnemen. Mevr. Schreijer bracht ze met een_ zeer klankrijke stem, terwijl zij de liedjes tevens met vaak puntige bonmots van de nodige toelichtingen voorzag. Na het luchtige deel van de bijeen komst zorgde de heer Blom voor de ernst. Kort en bondig zonder al te diep op de verschillende proble men in te gaan, hekelde hij het beleid van de huidige regering, die de mees ten van haar beloften niet is nageko men. Vreemd vond de spreker het, dat men indertijd het kabinet Drees naar huis stuurde Lv.m. de plannen van minister Hofstra. „Maar minister Zijlstra heeft ze zelf nu in een uitge breider vorm toegepast, een bewijs dat men toentertijd het kabinet niet om deze plannen naar huis stuurde, maar éénvoudig omdat men het kwijt wilde". De beloften, die de regering niet Is nagekomen zijn volgens de heer Blom dc volgende: het kabinet zou minder ambtenaren bij bet rijk wen sen; het zon lagere belastingen In voeren; het zou voor bezitsvorming zijn; het zou deugdelijk de woning nood. bestrijden. „Maar", zei de beer Blom, „dit alles is op een fiasco uit gelopen". Ook bleek uit zijn woor den kleven er grote fouten aan het loonbeleid en hel beleid ln zake de b e jaa r d en pol itlek Tenslotte maande de spreker dc aanwezigen aan om wanneer de ver kiezingen daar zijn, de juiste partij te stemmen. Na dc pauze werden de aanwezigen in de gelegenheid gesteld om vragen op de spreker af te vuren. Een aardig plaatje van de hoge flatgebouwen die door de fa. Vort der Velde aan de Maas hou Jeocrd! toorden neergezet. E én van de ge bouwen is reeds „op hoopte" geko men, van een tweede (daarvoor gelegen] is de fundering klaar en voor het derde gebouw steken nag de heipalen uit de prond. den met de schoonvader in geregeld contact. Zij zonden hem. telegram men of belden hem op. De een had een bromstem de andere een zach te stem, weer een ander met een Rotterdams accent en aan de vierde was duidelijk te horen, dat hij in de hoofdstad geboren en getogen was. Al deze lieden bielden de vader voor dat zijn schoonzoon builen diens schuld in grote moeilijkheden was geraakt. Alleen als de oude man hem geld zond kon hij uit handen van politie en justitie blijven. De vader, goedgelovige schipper, kwam steeds over de brug. Ruim twee jaar lang vulde hij het inko men van G. met 450.per maand aan. „Ben knap geregisseerd en ge speeld hoorspel, waarin de stuur man allo rollen op zich nam, vond de officier. De reinste „one-mart show", was de mening van de president, die zich heel goed kon voorstellen dat de schoonvader er in getippeld was. Het was werkelijk ook heel geraf- Zaterdag betaalt U precies twee gulden minder op een rok- spuit die normaal overal voor 4.75 verkocht wordt. Onmisbaar voor hen, die met de wisselende mode zelf hun rok ken maken af vermaken (en wie doet dat niet?). Geen gepruts meermetspelden, neen, nu Uw rokzoom feilloos afgespoten door een pracht mecafen rokmeter met onbreek bare plastic verstuiver* Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze fabriekspartlj metalen rokspui- V^jPt r7, A fïneeerd opgezet. G. gebruikte zelfs de politie om berichten van niet- bcstaande personen aan zijn varende schoonvader over te brengen'. Wat mr Van Buuren ln de2e zaak in hoge mate ergerde was met al leen het feit, dat G. misbruik had gemaakt van vertrouwen maar ook van de persoonlijke relatie tussen zyn schoonvader en hem. Het verbaasde de officier dat de stuurman die nooit eerder met de justitie in aanraking kwam volgens psychiaters volledig toerekenbaar is. Mr, Van Buuren had eigenlijk an ders verwacht De verdachte maakte het geld op in café's, waar hij de „grand seig neur" uithing. Sinds rijn schoonva der elke maand 450 gulden over maakte verzette hij ook geen stap meer. Hij deed alles per taxL De rechtbank doet over veertien ROTTERDAM Ter gelegenheid van de I59ste verjaardag van de Kamer van Koophandel en Fabrie ken voor Rotterdam heeft de pre sident-directeur van de staatsmijnen, de heer 11. H. Wemmers, ln een feestelijke openbare vergadering en kele aspecten van het Wcst-Europe- sc energieprobleem besproken. Deze vergadering werd besloten met een geanimeerde receptie, waarvoor ve len naar de Coolsingel waren ge komen. De heer Wemmers wees op de on gelijkheid van de spelregels voor de concurrentie, waardoor de in de landen van de EEG geproduceerde kolen kunstmatig in een nadelige positie worden geplaatst De chaoti sche toestanden op de oliemarkt ver ontrusten ook de grote oliemaat schappijen. De institutionele gespletenheid van de EGKS, de EEG en de Eura- toom, elk met eigen organen, be voegdheden en regels, is een andere belemmerende factor voor 't schep pen van de noodzakelijke orde op de energiemarkt. Er is behoefte aan één enkele instantie tot het nemen van snelle beslissingen bevoegd. Hierbij mag het mondiaal karakter van het energievraagstuk niet uit het oog verloren worden. Spreker meent dat de lage vracht prijzen voor de aanvoer van Ame rikaanse kolen niet voor de toe komst zijn gegarandeerd. Ook is het niet waarschijnlijk dat de huidige lage stookolieprijzen te handhaven zijn. Hij zei dit in een pleidooi voor het handhaven van een zekere pro- duktiecapacileit van kolen m de gemeenschap. De heer Wemmers waarschuwde tegen te grote afhan kelijkheid van energie-importen uit communistische landen. Dit alles pleit voor een gemeen schappelijk en gecoördineerd ener giebeleid binnen de EEG. Hiertoe evenwel de medewerking van Italië nodig, die momenteel beslist niet wordt verleend. Het toekomstig lidmaatschap van Engeland zag Spre- ker eveneens als een beletsel om tot spoedige verwezenlijking van een gemeenschappelijke energiepolitiek te komen. Daarom kwam hij, mede in verband met de nieuwe aardgas- vondsten, tot de conclusie dat het beste is een evenwichtige ontwikke ling van dc nationale energiemarkt te bevorderen. Ook andere kolenproducerende landen van de gemeenschap ont plooien grote activiteit in het natio nale vlak, soms ïn de vorm van subsidies. De heer Wemmers aeï dit „contre coeur" te bepleiten omdat die ontwikkeling m strijd is met een gemeenschappelijk Europees energie beleid en dus de Europese integratie niet dient. Onze Nederlandse mijnindustrie gaat nu gebukt onder door anderen scheef getrokken concurrentiever houdingen. Men zal zolang een even wichtige energiemarkt in West- Europa niet bereikt is aan een ener- giepolitiek op nationaal niveau niet kunnen, ontkomen. (Advertentie l.M.) AMSTERDAM. Aan de Univer siteit in Amsterdam is donderdag gepromoveerd tot doctor in de Wis kunde en Natuurwetenschappen de heer D„ A, van Dam uit Rotterdam, op een proefschrift, getiteld „Onder zoek over de bepaling en de beteke nis van organische zuren in urine van de mens". Promotor was prof. dr. J. Kok. De heer Van Dam is geboren in Appingedam, hij studeerde schei kunde aan de Rijksuniversiteit te Groningen cn is thans als klinisch chemicus verbonden aan het Diako- nessenhuis te Rotterdam. Laat ze maar ravotten of touwtje springen, Zo'n jacket, voor Uw meisje of jongen, kan ertegeni Zware katoenen gabardine, rits sluiting, dubbele capuchon,diverse vrolijke kleuren (o.a, bleu, raod en blauw). En de prijs is een wonder Eén dag betqalt U voor deze prcic- tische, vlotte DRI-SIL JACKETS voor jongens en meisjes van T lot 6 jaar, als echte ngv a Coster-stunt: |yP 1L msat Jm f.o.set st. p.m. Zolang de voorraad strekt. Geen tel.of schrift, bestellingen. ROTTERDAM: Korte Hoogttraat II Meent hk. Gnudse- singet Katendr. L aged ijk hk. Dorpsweg West-Kniiïkade 35 LEIDER: Haulemmeriüii: 25 ZÈIST: Slotlaac 158-360

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1