Openingstöcht NWB was ruggesteun voor 10x10 iKBii ÉSBSSÉ Ook „thuis-dammers laten zich gelden SZC had niet veel moeite met ,,R" 3 Groot aantal deelnemers Spaarbank in februari Amateuravond tot slot van Actie 10x10 in Schiedam Laatste Toonkunst-concert met Beethoven-programma IIBSS moet winst aan SHS laten Ondanks winst moet IN O AD voor degradatie spelen MAASSLUIS Driemaal gelijk WC gelijk (2-2) tegen Excelsior 2 SCHIEDAM BERVOETs no-iron overhemden |j 90 Regen bedierf gelukkig niet het pl< ezier V ariété-show voor de Vegla Kampioenschap van Schiedam Inbraak zonder buit P. C. Penning onderscheiden Verwilderde katten Auto rijdt tegen huis op TAFELTENNIS Juliana-heren: krappe winst Padvinder breekl pols bij spel Nieuwe vlag voor Hellevoetsluis De woelige roef Klaverjassen AFSLAG Maandag 12 maart 1962 (Advertentie LM.) Gestadig druppelde zaterdagmid dag de regen uit de loodzware wol ken. toen de Openingstöcht van de Ned. Wandelsport Bind (NWB) in Schiedam ran start ging. Maar ge stadig druppelde ook de gelden bin nen voor de welbekende actie 10 X 10. Want de Plaatselijke Rege lingcommissie van de NWB had deze tocht speciaal voor de actie georgani seerd. En zeker kan men van een succesje spreken. De commissie heeft aan het comité voor de actie zegge en schrijve ecu bedrag van maar liefst ƒ233.01 kunnen afdragen. De animo was, ondanks de regen, vrij groot. In het totaal liepen niet minder dan 887 „tippelaars" door Schiedam en zUn dreven en allen kwamen zij door weekt van het regenwater weer op het uitgangspunt terug: n.l. de St. Thomasschool aan de Warande. Dg organisatoren hebben zeer veel voorbereidingen voor deze tocht ge troffen en dat verklaart de grote deelneming. Het aantal deelnemers bedroeg zelfs het dubbele van ver leden jaar. Een laatste opwekking om zich nog voor de tocht op te geven ■werd zelfs zaterdagmiddag om half één nog door raido-Veronica uitge zonden. Het waren niet alleen Zuidhollan- ders. die naar Schiedam waren ge trokken. 0.a, liepen twee stoere man nen. uit Bergen op Zoom de twintig kilometers uit. Tijdens het carnaval ontmoetten zij enige Schiedammers van wie zij over de wandelmars hoorden en het leek hun aantrekke lijk de carnavalsmoeheid tijdens een wandeltocht voorgoed uit de benen te lopen. En daarom hebben zij niet geaarzeld om zich voor de 20 km in te laten schrijven. In februari werd bü de Spaarbank anno 1820 te Schiedam ingelegd een bedrag van 1.308.065,07, terwijl een bedrag van 866.563,'77 werd terug betaald. Ultimo februari 1962 was aan 50.682 spaarders In totaal 36.358.015,31 verschuldigd, tegen op 28 februari 1961 49135 spaarders met een gezamenlijk tegoed van 32.769.400,89. Van de bijzondere spaarvormen dient speciaal genoemd te worden het sparen ingevolge de Jeugd- «paarwet met 10 pet. riikspremie. Huid februari hadden 2107 deelne mers tezamen een tegoed van 781.337,27 <ultimo februari 3961 1615 deelnemers en'een totaal-tegoed van 522.103,86). Het inleggerstegoed en de reser ves waren per 28 februari 1S62 voor 23.700.349.64 gelegd in effecten voor 5.848.753,88 in hypotheken en voor 8.213.171,71 !n onderhandse le ningen aan het rijk, aan gemeenten, e.d. (Advertentie i.M.j pe regen heeft de tocht niet in Op de 10 km 1 WSV Hoocvlïpt* 2 HarsWhthhinte£ h311*™ wa?d®" j L^crty uit Vlaardingen-Schiedam* i. n T HCU,nJLe kos-VI°S uit Sassenheim; 4. Woudén- tuums met nle-Ki^r w TV stich(jng uit j)elft. Op de 15 km. 1. Spartaan uit Rot terdam-Zuid; 2. DVT uit Gouda; 3. De Ned. Gidsenbewegïng „Maria- Adelheid" uit Schiedam. Op de 20 km: 1. Liberty uit Vlaar- tuums met plezier door het Pr. Bea- trixpark en het sportcomplex aan de Poldervaart gelopen. De kleintjes de den dat voor hun vijr kilometer door het wandelpark van Wilton Fijenoord. De organisatoren hadden het par cours van duidelijke markeringen voorzien, zodat er geen kans voor de deelnemers bestond om te verdwalen. Want ook een duidelijke route-be schrijving was hun ter hand gesteld. Maar later werd het vinden van de juiste weg iets moeilijker gemaakt. De regen spoelde hier en daar krijt strepen weg, terwijl enkele houten pijlen op bomen in de parken om gewaaid waren. Maar mocht er af en toe eens een groepje de verkeerde kant op lopen, dat deed het ple zier niet bederven en lustig werd er op los gewandeld, liet waren allen sportieve, glunde rende wandelaars, die op de binnen plaats achter de St. Lidulnakerk blij dc aand en kings te gel In ontvangst mochten nemen. De verdeling van de extra prijzen vielen na het oordeel van een des kundige jury ten deel aan: Op de 5 km. 1. Savio-sehool uit Vlaardingen, 2. WSV Hoogvliet; 3. DES uit Gouda, dingen. Scholen. Op de 10 km. Eramus- school A. Op de 15 km. Chr. Technische School, heide uit Schiedam. De ontspanningsvereniging Vegla der Ver. Glasfabrieken in Schiedam geeft weer twee ontspanningsavon den cn wel op zaterdag 31 maart en zaterdag 14 april in Musts Sacrum Dick Binnendijk presenteert een mu zikale variété-show. waaraan mede werken het trio Tom Erich, Han Bakker, Johnny Meyer, de Valen tino's, The Handy-fools, Eddy Chris tian!, The 2 Korsley's, Menno Grondsma, Roberto en HëUa, Trudi Dilé en Ernesto. Na afloop bal o.lv. John de Vries met zijn Daisy Bell's. Veel spanning heerst er in de wed strijden voor het persoonlijk dam kampioenschap van Schiedam. Zo is het verheugend dat de z.g. thuisdam- mers zich niet direct uit de voorron den laten wegvagen. Dat moet onge twijfeld de stimulans zijn tot verbrei ding van de damsport in Schiedam. Ii. de derde ronde slaagde de thuis- dammer P. van der Waal er al vroeg in de avond in 'n dam te veroveren, maar toch moest hU later «en schijf winst afstaan. Zjjn tegenstander, de heer J. C. 't Hart, kon met zijn er varing in het eindspel de strijd tol remise brengen. De twee rivalen in groep 2, de he ren J. J. Kuyk en J. C. 't Hart, heb ben elkaar niets toegegeven, In groep drie kon E. H. Breman op verrassen de wijze over B. J. van der Steeg zegevieren. Voor de finale wordt hij een niet te onderschatten kandidaat. Het bestuur van de organiserende damvereniging „Schiedam" betreurt het, dat deze spannende wedstrijden zo weinig belangstelling trekken. Daarom hoopt de d.c. „Schiedam" dat donderdagavond velen naar het wijk- lokaal in de Nieuwe Maasstraat zul len komen. De uitslagen van de derde ronde zijn: Groep 1. J. Bogerd—J. Wester- veld 0—0; C. Korpel—J. Blom 20; C. Meerendonk-—'W. Spruyt 02; Groep 2: J- C. '1 Hart—P. van der Waal 1—1; J. 3KuykA. van Dort 1—1; M. H. van der Steeg—J. Vnj- In het pand van de distilleerderij cn likeurstokerij „De Vink" aan de Lange Haven 52, is ingebroken. Er wordt echter niets van waarde ver mist. Door 'n dakraampje heeft men zich toegang kunnen verschaffen. Al le lokalen zijn doorzocht en laden en leasten overhoop gehaald .waarop de inhoud over de vloer ïs gesmeten. Yan de twee aanwezige brandkasten is er een geopend met een sleutel die elders in het kantoor is gevonden, maar er bevond zich niets in. De an dere brandkast heeft men ook pro beren open te maken met een brand- apparaat van een loodgieter, maar deze poging leverde geen resultaat op- De Actie 10 x 10, die naar het zich laat aanzien, ook in Schiedam een groot succes belooft te worden, zal op vrijdag 16 maart besloten worden mei een „daverende" feest avond in gebouw Arcade. Op die avond zullen alle Schledamse orga nisaties die meegewerkt hebben aan de Actie, de gelden overhandigen aan de heer II. Maerssen, vertegen woordiger van de provincie Zuid- Holland in het landelijke actie-co- mlté. Het zal er om spannen of de ƒ10.000 in Schiedam gehaald zal worden of niet. Voor deze sluitings-avond, waar voor ook burgemeester mr. J. W- Peek toegezegd heeft aanwezig te zullen zijn, is met zorg een pro gramma samengesteld, voornamelijk te geven door Schiedamse amateurs, die op een auditie-avond zijn ge selecteerd. Het zijn o.a. the Dutch Rocking Boys, het kwartet van Ri chard Dammers (met een bijzonder goede saxofonist), Les Fréjudis met Joodse en Franse liedjes, de zange res Marry van Eijk, the Vocalsis- ters, de accordeonist K. Boutenstein, de Frendo's een accordeonorkest, het duo Hibou met als back-ground de „Tientieners". Het zijn (nog) geen namen die tot de verbeelding spreken, maar het Actie-comité is overtuigd dat deze Schiedamse amateurs iels goeds zul len brengen. Als gast zal verder op treden Jules de Corte, de bekende zanger van het Nederlandse lied-met -inhoud. Na afloop op speciaal ver zoek nog een gezellig samenzijn, met gelegenheid tot dansen o.l.v, het kwartet Richard Dammers. Kaarten voor deze sluitingsavond zijn voor ƒ1,50 verkrijgbaar bij C. Binnekamp, Boylcstraat 16b, P. dc Jong, Oude Maasstraat 33b, D. Nels, Potgieterstraat 27b en zolang dc voorraad strekt aan de zaal. latid n.g.; Groep 3 E. H. BrcmanB. J. van der Steeg 2—0; M. den Rou tingJ. J, Cabri 1I; P. van Tienen —Th, Vrijland n.g. Stand na derde ronde: Groep 1: 3. J. Westerveld 36; 2. W. van Spruyt 3-5; 3. C. Korpeï 3-4; 4. J. Bogerd 3-3; 5. C. van Meerendonk 3-0; 6. J. Blom 3-0. Groep 2. 1, J. J. Kuyk 3-5; 2. A. van Dort 3-4; 3. J. Vrijland 2-2; 4. M. H. van der Steeg 2-2; 5. J. C. 't Hart 3-2; 6. P. van der Waal 3-1; Groep 3: 1. Th. Vrijland 2-4; 2. E. H. Breman 3-4; 3. J. J. Cabri 3-4; 4. M. den Houting; 5. P. van Tienen; 6. B. J. van der Steeg 2-0. Uitslagen bord en wedstrijden: A. v. OtleriooL. Vrijland 02; L, Bree- vaort—J. dc Wilde 11; J. P. van der Watering-M. van Erkel 20; W. C. HeuvelmanJ. C. Onink 02; L. Breevoort—L. Vrijland 11; M. v. Erkel—K. den Boer 20; F. W. Ra demakerA. Rissceuw 2-0. De heer P. C. Penning, wonende aan de Hogebanweg 39 te Schiedam, viert vandaag het feit dat hij veertig jaar in dienst is bij de N.V. W. A. Hoek's machine- en zuurstoffabriek. Wegens langdurige trouwe dienst is hem de eremedaille in brons verbon den aan de Orde van de Oranje- Nassau toegekend. Op een speciaal daartoe belegde bijeenkomst is hem dit ereteken opgespeld door burge meester mr. J. W. Peek. In een schuurtje in de tuin van een woning aan de Rotterdamsedijk leefde een moederkat met drie jon gen. De dieren waren al geheel ver wilderd en "maakten het de omwo nenden lastig. Daarom is zaterdag middag de inspecteur van de Dieren bescherming. de heer Spermon met assistentie van de politie er op uit getrokken om de dieren te vangen. Het gelukte maar bij de moeder-kat en een jong, want de twee andere jonge katten wisten te ontsnappen. Maar de gevangen katten gedroegen zich heel wild en de heer Spermon werd in de hand geheten. De dieren zijn naar het Dierentehuis gebracht. De heer J. E. F. S. reed met zó'n grote snelheid door de bocht van de Dwarsstraat naar de Willem Brou werstraat, dat bij het afremmen zijn auto een halve slag om sloeg en te gen de gevel van het pand Willem Brouwerstraat 14 b, bewoont door de heer H. C. v. K„ opreed. De auto werd aan de voorzijde beschadigd en van het huis scheurde een hardste nen raamkozijn, terwijl het muurtje eronder ontzet raakte. GASFORNUIZEN •e-S"fcCCc2 Prijzen v,a."-f 325.- dffWRexppsereh -een^f; y geheelk^we collectiel 'f VVerf^jilGuitOAr-^wr NerftrUnJ -- k A8UCtifc^ÜTT$U<MH?N.V/:- r-ry-c nEu HiiC v-V' JAARBEURS, Julianahal, Cro esc laan, leét. Stand 2050 Het is gistermiddag van SZC het waterpoloduel tegen „R" 3 uit Rotterdam een handige zet geweest om de voorhocdespeler Kolmeijer voor deze ene wedstrijd op de mld- achter plaats te zetten. Door deze gelukkige greep werd de gevaarlij ke schutter van 'de Rotterdammers v, d. Wild volkomen uitgeschakeld en kon SZC met een 5Z overwin ning de kant in het Schiedamse Sportfondsenhad weer opzoeken. De wedstrijd werd gespeeld voor de wintercompetitie van de kring Rot terdam van de KNZB. SZC heeft gedurende de gehele sLrijd een redelijk overwicht op dc Rotterdammers gehad en kon tot gevaarlijke acties komen, die echter niet altijd een doelpunt opleverden. Zo schoot Van den Boom zelfs tweemaal rakelings over de lat. 3 bleef desondanks volharden in zijn onjuiste takiiek. Telkenmale weer werd de bal op de midvaor geplaatst, die juist zo goed werd uit geschakeld. Hierdoor slaagden de Rotterdammers er niet in zich aan de druk van de SZC-ers te ontwor stelen. Na enig terreinverkennen aan bei- Op donderdag 15 maart zal in het Fassagetheater, aanvang 8 uur, het laatste toonkunst-abonnementscon cert van dit seizoen te Schiedam worden gegeven. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest speelt onder leidmg van Eduard Flipse een Beet hoven-programma, met medewerking van Willem Noske, eerste concert meester van dit orkest. Uitgevoerd worden de Ouverture „Egmont": een Vioolconcert en de Zevende symfonie. Willem Noske werd in 1918 teDen Haag geboren. Hij studeerde bij de vermaarde pedagogen Oskar Back en Carl Flesch en trad reeds op jeug dige leeftijd op met verschillende orkesten (o,a. in Frankrijk, Enge land, Oostenrijk en Tsjechoslowa- kye). In 1939 volgde een tournee door Amerika, Na de oorlog maakte hij concertreizen naar Indonesië en Australië. Willem Noske was con certmeester van het Overijssels Phil harmonisch Orkest en het Neder lands Kamerorkest Sedert januari 1960 is hij eerste concertmeester van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Gouka en Co., Groenelaan 127. Bellen bij ongeval: G.G. en G.D., Tuinlaan 80, telefoon 6 9290. Pohtie-alarmnummer: 6 46 66. Bibliotheek: Lange Haven, geopend maandag 19 tot 20.30 u.; dinsdag 9.30 tot 16.30 en 19 tot 20,30 uur; woensdag 9.30 fot 16.30 uur; donderdag fl.30 tot 12.30 uur; vrijdag 93Q tot 16.30 en '19 tot 2.30 u.; zaterdags 9.30 tot 16,30 uur. 's Zondags gesloten. R.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend: maandag 10 tot 21 uur; woensdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur; donderdag 10 tot 17 uur; vrijdag 14 tot 17 en 19 tot 21 u.; zaterdag 10 tot 12 en 14 tot 17 u. Filiaal Singel: open maandag 2— 5.30 uur en 78 uur; woensdag 7—8 uur; vrijdag 25.30 uur en 78 uur. t Stedelijk Museum: „De piano's van Vie Gentils" en GKf-tentoonstel- lïng. BIOSCOPEN rassage, 2 en 8.15 uur; „Het verraad der Tartaren". Monopoïe, 2 uur: „Dinosaurus" 7 en 9.15 uur: „De verleidster van de MjL". DIVERSEN Sled. Museum, 8 uur; N.K.GB. Le zing. Marüke, 8 uur: Singelkwartter. Filmavond. Musis Sacrum, 8 uur: Actie 10 x 10. Sportfilmavond. Irene, 8 uur: Pers. Ver. Gusto. Film. Sursum Corda, 8 uur: Schotse Ven- 1 del. Ouderavond. Maison Westhnis, 8 uur: Huivrou- wenver. Lezing. Arcade, 7.30 uur: De Verzamelaar. Ruilbeurs, Vrij ongelukkig, maar toch niet onverdiend heeft HBSS in Scheve- nJngen van het wilskrachtige SUS met 3 —2 verloren. De Schiedammers hebben protest aangetekend tegen het toekennen van het tweede Haag se doelpunt en zfj meenden zelfs dat de Schcveningers nog een doelpant op onjuiste wijze hebben gemaakt. Dat houdt dus in dat HBSS alsnog dichtbij de winst is geweest. Toch heeft SHS vrywel voortdurend heel fel het doel van HBSS belaagd. Eerst in de slotfase toonde HBSS weer de goede aanvalslust. In de 21e minuut moest de gebles seerde Korvïng van SHS worden vervangen door De Water. In de 25e minuut schoot Vermeulen in uit een voorzet van Groeneweg. In de 43e minuut werd een doelpunt we gens buitenspel afgekeurd. Vlak voor rust veranderde spil De Koning een bal van richting en het was 1—1. Direct trok SHS in de tweede helft in de aanval en in de vierde minuut scoorde Maarten Mos voor SHS. maar het zou in buitenspelpo sitie zijn geweest. Arbiter Noorlan- der uit Gouda lette niet op het vlag gen van de Schiedamse grensrech ter. Toen HBSS ettelijke schoten los te in de 25e minuut kon Chris Schetfers de gelijkmaker scoren. (2—2). In het laatste kwartier ge raakten de linksbuiten van SHS en een Schiedamse achterspeler in duel. Ten onrechte zou de scheidsrechter een hoekschop hebben toegekend en. hieruit ontstond na heen- en weer- getrap het derde doelpunt, doordal Moesker in de scrimmage raak schoot. dc zijden opende Kolmeijer in de tweede minuut na het aanvangssïg- naal van scheidsrechter Steehouwer dc score voor de Schiedammers. Hij deed dit met een achterwaarts schot, dat even doeltreffend als mooi was. Een doorslagbal van Zijlstra, hem toegespeeld door Kolmeijer, bracht de stand op 2—0. Nog voor rust maakten Kolmeijer en Zijlstra re spectievelijk 2—43 en 40. Bij dit laatste doelpunt profiteerde SZC van een nummerieke meerderheid. Een „R"-3-er had namelijk wegens zwaar spel het water moeten verla ten. Vlak na rust, de Rotterdammers speelden met een man minder, werd de SZC-keeper voor het eerst in da- ze sportieve wedstrijd verslagen. Maar het was geen Rotterdammer die dat deed. „R"-3 kregen dit doel punt als een presentje van de Schie dammers na een misverstand in de verdediging. Triest keek Kolmeijer de bal na, die hij van richting had veranderd en daardoor in eigen doel terecht was gekomen, Maar deze speler behoefde zich niet te schamen omdat nog eens goed duidelijk te maken, bracht hij de bal op naar voren en rondde zijn rush af met een schot, dat werkelijk de roos trof. Alleen voor de stati stieken dienen wij nog te vermel den, dat „R"3 nog op 5—2 is geko men. Volleybal Hel eerste herenteam ïs ook deze week weer ongeslagen gebleven maar het heeft onverwacht veel moeite gekost. Of het nu kwam door dat het laaggeplaatste AMVJ/Smash 2 werd onderschat, Juliana is geen moment zeker geweest van de overwinning. Het draaide niet. er zat geen vaart in de aanval, er was maar weinig waf wel helemaal lukte. Een benauwde zege dus en een bewijs, dat de voorsprong nog lang niet \rel- lig is. Heren 2 kreeg runner-up Spel. Hillegersberg 2 op bezoek. Door een fraaie 3—C zege (15—7, 15—8, 15—^11) nestelde Juliana 3 zich wat steviger in de kopgroep. Een teleurstellend Heren 3 verloor kansloos van WIK waardoor hun po sitie bepaald niet rooskleuriger is geworden. Utt de komende wedstrij den moeten zeker nog wel enige kostbare punten behaald kunnen worden. Ook de dames stelden teleur door tegen Tenaco niet verder te komen dan een 2—2 gelijkspel. De setstan den waren hier: 15—6, 515, 158 en 915 Junioren B tenslotte kon het niet bolwerken tegen het sterke Libanon '50 A en verloor met 30. De padvindersgroep 6 „Philips" van Uitteraesse" die het kwartier heeft in het Spangen, was zaterdagavond voor een oefening te Schiedam, Bij het spel is aan de Oude Sluis de 13- jarige padvinder G. Vermeulen uit Rotterdam zo lelijk gevallen dat hij de linkerpols brak. Hij is naar het Gemeenteziekenhuis gebracht, waar zijn ouders hem later hebben opge haald. Hoewel het NOAD-team zaterdag de voortreffelijke prestatie leverde j. om in een uit-wedstrijd het sterke f Milksteamers met 64 te kloppen, i zal het enige Schiedamse team in de j overgangsklasse, toch nog degrada tie-wedstrijden moeten spelen. Dat komt omdat Wilhelmus er In Is ge- j slaagd van het reeds gedegradeerde j Eendracht te winnen, zodat het de degradatie-dans ontsprongen is. MQAD had alles op alles gezet om van MilksteamerS te winnen, in de hoop dat Wilhelmus van Eendracht zou verliezen. Dan zou Wilhelmus maar één punt voorstaan, terwijl er nog een wedstrijd op het program ma staat. Er zat dus voor NOAD een kleine kans in om aan het spelen van promotie- en degradatiewedstrijden te ontsnappen. Maar Wilhelmus klop te Eendracht met 64 en is zo on bereikbaar geworden. Maar gezien de prestaties van NOAD in de laatste helft van de competitie, kunnen deze degradatie wedstrijden met enig optimisme te gemoet gezien worden. Er wordt met vijf teams een halve competitie ge speeld om twee plaatsen in de over gangsklasse. Het zijn dan de kam pioenen uit de eerste klassen en de degradatie-kandidaten uit de over gangsklas. NOAD zal zieh terdege op deza wedstrijden moeten voorbereiden, want de zenuwen spelen, hierbij een grote rol. Het zou jammer zijn wan neer Schiedam de enige overgangs- klasser zou moeten verliezen. Espc jjeranto-agendo Merkredon, la 14an de marto Klubvespero. Ni okazigos mensan gimnatikon ce kino, v. Gink, Ploeg- straat 19. Sabato», la I7an de marto R.E.K. invetas al Indonesia vespero (prele- go kaj dïgpositrvojn) en Beursge bouw Rotterdam (Salono I). lm multnombre. HELLEVOETSLUIS De ge meenteraad van Hellevoetssluis heeft besloten het raadhuis der voormali ge gemeente Nieuw-Helvoet te ver huren, 'de benedenverdieping aan een kerkeraad en de bovenverdie ping aan een polderbestuur. Besloten werd de sportvelden der gemeente te verhuren aan de sport club Hellevoetsluis. Voor het nieu we Hellevoetsluis na samenvoe ging •■•-an drie gemeenten werd een nieuwe vlag samengesteld: een -iebaansvlag in de kleuren blauw, rood en groen. In het afgelopen weekeinde zijn slechts 3 wedstrijden gespeeld, die al le in 'n gelijkspel geéindigd-zijn. De wedstrijd R.KA.V.V.-V.DL eindig de zoals hij begonnen was. Er zijn wel scoringskansen geweest, maar deze bleven onbenut. De VDL-er Brinkman kwam al spoedig voor een leeg doel van dc tegenpartij te staan, maar schoot jammerlijk naast. Uit één van de vele RKAVV-aanval- len veroorzaakte Jans een strafschop. Doelman Groenendaal in het VDL- doel wist met een fraaie duiksprong de elfmeter-trap te keren. In de tweede helft ontwikkelde de thuisclub een sterk en in hoog tempo liggend ofensief, dat een half uur duurde. VDL slaagde er soms m met kunst en vliegwerk in het doel schoon te houden en in de laat ste minuten van deze, soras te harde strijd nog enige goede aanvallen op t zetten. Doelpunten bleven uit, zodat de uitslag 00 was. Excelsior bleef in het Westland tegen Monster opnieuw beneden de verwachtingen en kwam niet verder dan een 3—3 gelijk spel, nadat Mon ster zeven minuten voor het einde nog met 3—1 voor had gestaan. Excelsior 2, dat Zwaluwen 2 op bezoek had, speelde eveneens gelijk (55). Aanvpnkeüjk hadden de re serves van Excelsior een 3—0 voor sprong Met dc rust was de stand 42 en na een zeer spannend ver loop <43, 5—3, 54 en 55) kwam het einde. Op een zeer druk bezochte ouder avond van de openbare kleuterschool hield dc directeur van het stedelijk museum te Schiedam, de heer Pier re Jansen, een lezing over „Kinder tekeningen". Na een duidelijke uit eenzetting van de betekenis en waarde van de tekeningen op ver schillende leeftijden, beantwoordde de heer Jansen gestelde vragen. Op deze avond werd nog medege deeld, dat de school binnenkort een vierde kleuterleidster zal aantrek ken, tengevolge van de toeneming van het aantal kinderen. De algehele uitslag van de be- drijfs-klaverjascompetitie 1961/62 is: Kampioen: Futura; winnaar van de winnaarsronde VTM en van de vcrliezersronde "Wallramit. Hoogste speelavond VTM; hoogste koppels van dit seizoen waren: l. A. Krouwel-Van Zanten (De Neeff) met 5059 pt; 2. A. Vries-A. Le Klusse (Futura) met 5059 pt; 3. W,. v. Ton- geren-A. Pieterse (Witel) met 4898 pt; 4, Mevr, Paalvast-B. Groenen daal (VTM) roet 4865 pt; en 5, Van fiaion-Driessen jr. (Wallramit) met 4860 pt. Advertentie !M) labrléks partij Als er in dit voorjaar de mooiste Mystère uic de hele buurt bij U voor de ramen hangt... Mystère die overal voor 6.75 per meter verkocht wordt... dan was dat voor U geen finantfële aderlating... neen. want U kocht ze tijdens deze aanbieding voor bijna de halve prijs. 'Morgen begint de verkoop van deze Mystère per meter, ge maakt van ragfij'ne dubbeldraads marquisette. Mystère van 6.75 per meter met extra brede ingewerkte golflijn- entredeux, waaraar ruimge- ploofde volant en 160 cm hoog, koopt U morgen voor nog géén driegulden. Dinsdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze Hystère, 160 cm hoog, U koopt dus de breedte, per meter voor (Van een onzer verslaggevers) Op een uitstekend bespeelbaar ter» rein heeft VFC de vrije zondag be nut voet het spelen van een oefen wedstrijd tegen het reserveteam van Excelsior uit Rotterdam. Na een in teressante cn vaak aantrekkelijke strijd werden de punten gedeeld, Voor de rust hadden de Sportpar- kers een lichte veldmeerderheid, die na ongeveer twintig minuten werd uitgedrukt i» een treffer van Klou- wens. De Rotterdamse aanval met onder andere Meerman, Slui en Brand hteld het spel te kort, waar door de VFC-verdediging telkens weer met succes kon ingrijpen. De weinige schietkansen van de gasten stuitten op een subliem werkende Meijer, die zich vooral bij een fel schot Ya" Meerman onderscheldde. Direct na de hervatting kogelde Ruijs uit een pass van Storm num mer Uvee achter doelman Brouwer. Een tot op dat moment verdiende voorsprong voor de thuisclub. Excel sior gaf zieh echter nog niet- ge wonnen en nadat Slui uit een goed* aanval het eerste doelpunt had ge scoord, was het dezelfde speler, die tien minuten voor het einde een uit stekende aanval met een tweede treffer bekroonde. op vrijdag 16 maart 1962 in gebouw „Arcade", Lange Haven 71, Schiedam, voorm. 11 uur, van de vol gende percelen, alle te Schiedam: 1. Boerhavclaan 122, In trekgeld op ƒ16.200.—, 2. Beijerlandsestr. 27, in trekgeld op 6.700.—. 3. Beijerlandsestr. 29, in trekgeld op 6.300. 4. Beijerlandsestr. 31, in trekgeld op 6,200.—, 5. Beijerlandsestr. 33, in trekgeld op 6.500.-—, 6. Beijerlandsestr. 35, in trekgeld op 6,200. 7. Beijerlandsestr. 37, in trekgeld op 6.000. De percelen 2 t/m 7 worden ook in diverse combi naties afgeslagen. Nog te bezichtigen op 15 masrt a.s, voorm. 10-12 uur, nam. 2-4 uur. Notarissen J. H. v. d. Hoeven, Apeldoorn, H. J. Zweers. 's-Gravenhagc, A. Hoek, Lange Haven 97, Schiedam. De boekje» mei d« I Avonturen van Kapitein Rob kosten xxog steeds slechts 75 p. deed. ï#6?®1 bezorger of boekhandel nar Diversen Wordt nu lid van het Groe ne Kruis. Contributie ƒ7.80 per jaar. InL: BJL-laan 228 b telefoon 6 40 79 en-L. Nieuw- straat 45 b, telefoon 6 6264. JUIST NU ADVERTEREN mef reserve haard 2 voor 14.9O

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1