r** ff Bouw van Proveniersbrug lijkt op n mierenhoop m Weinig publiek voor sportfilms van „10 x 10 Crescendo'5 richt een jengd-orkest op Clubhuis Sint Joris Doele in zomerkamp Gusto-leden zagen t Marionettentheater Gestadig neemt de brug vastere vormen aan AGENDA ARUNEN Kandidaten van KYP Winkeliersvereniging voor Broersvest - R cfamsedijk CITROEN Jeugd-afd. Ver. Vogel liefhebbers Slippartijen op gladde wegen Diefstallen uit auto's Vrachtwagenwiel botst tegen stil staande auto Burgerlijke Stand Jaarfeest met eigen circus J aarvergader.iii g Bej aarden-bond jxmgensmarkt 6. PeekvCloppenburg .:;v Wie heeft iets verloren Wie raapte in 1945 pet op Sparta mag nu tribune bouwen Tineke Verobne trad in het huwelijk „Prof-ronde" in Schiedam Dr. D. W. Duyster overleden Man verdronken in Nieuwenhoom Tamas schoot strafschop in Bromfietser gewond bij aanrijding Dinsdag 13 maart 1962 3 Voor de fraaie gevel van het oude Proveniershuis aan de Schie ligt al geruime tijd een reusachtige mierenhoop, ten minste daar heeft de bouw van de nieuwe Proveniersbrug veel van weg. Her en der liggen op die plek stenen in allerlei formaat en van diverse kleuren hopen zand, planken, balken en metalen. Uit deze voorwerpen, die chaotisch "doorelkaar schijnen te liggen, verrijst nu iets, dat werkelijk op een brug gaat lijken. Gestadig worden alle voorwerpen door de nijver werkende arbeiders de mieren in de mierenhoop ineen gezet tot een riante oeververbinding, die het verkeer nog dit jaar van de Broersvest naar de 's Gravelandsepolder zal voeren. (Advertentie IM.) Waarom wachten als U toch binnenkort gordijnen nodig hebt terwijl U n& te kust en te keur de originele Dobbyscof méér dan twee gulden per meter goedkoper kunt uitzoeken. Dobbystof, bekend bij leder een die geïnteresseerd islrr over gordijnen, maar ook even be kend isde normale prijs3.65. Morgen koopt U dezelfde Dob bystof in een extra zwaar weef sel. in 6 uitlopende kleuren, voor minder dan de halve prijs. De klap van de brug ligt, zoals op de foto valt waar te nemen, om laag. Met handkraeht is het niet moeilijk dit uitgebalanceerde ge vaarte omhoog en omlaag te halen. Voor de werkzaamheden. was het gisteren beslist noodzakelijk de klap te laten zakken. Toen namelijk zou den in de kelder bij de brug (links op de foto) de machines worden ge ïnstalleerd, die de brug in bewe ging moeten gaan brengen. Op de brug zijn de leuningen duidelijk zichtbaar. Voor de voetgangers, die van de "brug gebruik zullen maken, heeft men op de hoeken trappetjes gepro jecteerd, De bestrating naast de op- Voor liet eerst zs er gisteren een auto over de in aanbouw zijnde Proveniersbrug gereden. Het was een kraanwagen, die bij de werkzaamheden was in gezet. De klap van de brug is al beweegbaar. Giste ren werd hij omlaag gehaald het plaatsen van de macJiines In de kelder. Rechts op de ach tergrond naast het Proveniers huis ligt de oude Rrjlcs-h.b s die gedoemd is te verdwijnen en waar eens Sciiiedam-s nieu we stadhuis zal komen te staan. rit van de brug ligt enkele meters lager en dus zijn zulke trappen nood zakelijk gebleken. Deze tekenen ztch nu al duidelijk af. Eén is er vlak voor het Proveniershuis gelegen en één er recht tegenover, die uiterst rechts op de foto zeer vaag is te on derscheiden. De bouw heeft de afgelopen maan den enige vertraging ondervonden door de vorst.. Maar toch is er nog goede hoop het project op tijd af te krijgen. Dan ook zal de toegangsweg naar de brug, de Broersvest, die mo menteel grote veranderingen onder gaat, eveneens gereed dienen te zijn. Schiedam heeft er dan zeker een prachtige verkeersader bygekregcn. Maar nog enkele maanden zal het duren eer het zo ver is. Toch heeft er al een auto gebruik gemaakt van de brug! Dat was gistermiddag. Een kraanwagen was de eerste, die „over de brug kwam". De auto was tiy de werkzaamheden ingezet. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Gouka en Co, Groenelaari 127. Bellen bij ongeval: G.G. en G.D., Tuinlaan 80, telefoon 69290. Pohtie-alarmmimmen 64666. Bibliotheek: Lange Haven, geopend maandag 19 tot 20,50 u.; dinsdag 9.30 tot 16.30 en 19 tot 2030 uur; woensdar 9 30 tot 16.30 uur; donderdag 9.30 tot 12.30 uur; vrijdag 9.30 tot 16,30 en 19 tot 2.30 u.; zaterdags 930 tot 16.30 uur. 's Zondags gesloten. R.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend: maandag 10 tot 21 uur; woensdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur; donderdag 10 tot 17 uur; vrijdag 14 tot 17 en 19 tot 21 u.; zaterdag 10 tot IS en 14 tot 17 u. Filiaal Singel: open maandag 2 5,30 uur en 7—8 uur; woensdag 7—8 uur; vrijdag 2—5.30 uur en 7—8 uur. Stedelijk Museum: „De piano's van Vic Gentils" en GKl-tentoonstel- ltng. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur. .diet verraad der Tartaren", Monopole, 2 uur: „Dinosaurus" 7 en 9.15 uur: „De verleidster van de Nijl", DIVERSEN Mnsls Sacrum, 8 uur: Kapsalon Vio lette Show, Arcade, 8 uur: NCRV, Ontspannings avond. (Advertentie lM.) de goede koelkast voor de. lage prijs de goede koelkast, die u moet zien voordat u kiest de'goede koelkast, dié leder gezin zich kan permitteren Op de door de sneeuw en hagel glad geworden wegen hebben van morgen enkele slippartijen, plaats gehad, met aanrijdingen tot gevolg. Dit gebeurde o.a. op de Rolterdarnse- dijk, de Tuinlaan bij het postkantoor en op de kruising van de Lange Nieuwstraat mst de Oranjestraat, Ér was lichte materiële schade, maar er werden geen personen gewond. De heer D, XT. deed aangifte dat een autoradio is gestolen uit zijn in een. box aan de Van Kouwenhovc- straat staande auto. Van de auto van de heer J. L. M. H. die op het Stationsplein geparkeerd stond is een richtingwijzer gestolen. Bijzonder jammer is het, dat er gisteravond in Musis Sacrum betrekkelijk geringe belangstelling bestond voor de bijeenkomst, die bet comité voor de actie 10 x 10 had georganiseerd. De avond werd ge vuld met het draaien van een twee tal sportfilms en een gesprekje tus sen Hermes-voorzitter A. Stouthan- del en de bekende voetballers Roel Wicrsma IPSV) en Gerard van Kerkum (Feyenoord) De gelden, die dez eavond binnen kwamen zijn bestemd voor de nu wel ingeburgerde actie. En daarom was het ergens enigszins verdrietig, dat de animo tegenviel. Misschien js de oorzaak hiervan ten dele gelegen bij de diverse verenigingen. Zij hadden namelijk een circulaire van het co mité ontvangen, waarin gevraagd werd de aandacht van de leden en wel in het bijzonder die van de ju nioren op deze gebeurtenis te vesti gen. Eén voetbalvereniging heeft daar echter op een 2eer prettige ma nier op gereageerd. Die kocht na melijk een groot aantal kaarten, die weer met reductie aan de leden werden doorverkocht. Enthousiaste kreten van het jeug dige pubhek begeleidden de ver toonde sportfilms, die de Ned, Sport Federatie gratis beschikbaar had gesteld. Vooral de „voetbaltrai ning m Rusland" viel goed in de smaak en de jongelui hebben daar zeker wat van op kunnen steken. Maar ook de atletiekfilm „mensen, meters en seconden" werd hartelijk ontvangen. Toch ging de meeste aandacht uit naar de beide voetballers, die deze bijeenkomst luister bij zetten. Op verschillende punten van de huidige voetbalconstellatie gaven zij hun vi sie en voorts vertelden zij hoe zy tot voetballen waren gekomen. En m het kort beschreven zij hoe hun car rière in deze sport was verlopen en dat sprak duidelijk aan by de jon ge aanwezigen, die natuurlijk allen probeerden de handtekeningen van hun idolen los te peuteren. Toen de 57-jarige Schiedamse chauffeur J. D. gisteren op de Rot terdamsedijk reed, is ter hoogte van de grens met Rotterdam het rechter voorwiel onder de auto uit weggelo pen. Maar de vrachtauto reed nog zes tig meter door op drie wielen, want doordat ook de remleiding gebro ken was, functioneerde de voetrem niet meer, zodat eerst de handrem aangetrokken moest worden. Het losgeraakte wiel ging op hol, rolde het talud van de dyk af en botste op de Hogebamveg tegen een daar geparkeerd staande auto op, die vrij ernstig aan d" Tinkerachterzijde werd beschadigd. Dit ongeval as te wijten aan het breken van een splitpen, waardoor de wielspoor is losgelopen. Gemeenteroads-verkiezing Door de K.V.P. afd. Schiedam 1» de voorlopige kandidatenlijst voor de aanstaande gemeenteraads-verkie2in- gen opgesteld. Op 8 april zal de stemming over de groslijst worden gehouden, waarbij ieder lid zijn stem kan uitbrengen over de volgorde van de kandidaten op de lijst, waarna de lüst op 17 april officieel ingediend zal worden bij het hoofd-stembureau. De K.V.P. is door negen personen vertegenwoordigd in de Schiedams© Gemeenteraad, waaronder één wet houder. De kandidaten zijn, in alfabetisch® volgorde: J. Alyk, P. J. Beekman. J. J. van Collenburg, A, J. J. van Dijck, F. A. de Groot, G, M. C. Hamilton, M. J. M, van Kanderen, C. P. M. Lansbergen, H. W. Metaal, A. J. Mul der, P. J. C. Olsthoorn, mej. A. G. M. Fluym, M. J. Popma, J. B. Schueler, P. J. Sonnemans, mevr. M, A. C. Ta verne-Van Campen, A. A. Vink, A. J. A. v, d. "Water en H. M. WUlemse. Van. de thans zitting hebbende raads leden ontbreekt alleen de heer J. P. Kloppers. (Advertentie IM.) Woensdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze Dob bystof, 120 cm j** breed, per me- M ter voor gf Een voorlopig comité van winke liers heeft het initiatief genomen om te komen tot de oprichting van een winkeliers-vereniging van de Broersvest en de Rotterdamsedijk. Uit hun midden is een voorlopig bestuur gekozen, dat er naar zal stre ven zoveel mogelijk leden te wer ven. Voor dit jaar heeft het bestuur zich tot taak gesteld om in nauw overleg met de gemeentelijke in stanties, de Schiedamse Gemeen schap en met de leden zelf, plannen te ontwerpen en uit te voeren voor een. passende versiering, wanneer de Proveniersbrug in september aan staande officieel zal worden ge*- opend. Tevens zullen de activiteiten worden voorbereid, die in, 1963 kun nen worden uitgevoerd. Het ligt verder in de bedoeling om januari 1963 een algemene le- GEBOREN: Joyce d. v. M. A. Goe- ders en A. M. Torsy; Frederika H. <2. v. C. Daniels en F. H. de Vries. OVERLEDEN: J. van Dijk, 66 A. Sonne veld, 64 j. echtg. van. K. L. Bregman; J, C, van Gendt, 79 j. Bij het Clubhuis Sfc. Joris Doele treft men nu reeds voorbereidingen voor de zomerkampen, die van 10 Juli tot 18 augustus gehouden zullen worden en wel wederom in het Bra bantse dorpje Drunen. Het Clubhuis heeft daar de beschikking over een groot kampeer-terrein, dat door bos sen en duinen is omgeven, met een zwembad dicht in de buurt en ook nog een afwateringskanaal dat mo gelijkheden hiedt tot zwemmen. Op 10 juli start de serie zomer kampen met een zogenaamd, „op- bouwkamp", waarna de jongelui van 14 jaar en ouder ap de fiets een trekkamp maken door heel Neder land, dat besloten wordt in het kamp te Drunen, waar dan al andere jon gens en meisjes van 14 jaar en ouder in de tenten wonen. Tussen 21 en 28 juli Js het de beurt aan de kinderen van 11—13 jaar, terwijl het eerste gezinskamp gehouden wordt van 28 juli tot 4 augustus. Dit kamp is reeds volge boekt, maar men kan nog terecht m het tweede gezinskamp van. 11 tot 18 augustus. Deze gezinskampen van het Club huis, voVjaar voor het eerst ge houden „it een succes gebleken. Babies en grootmoeders zijn. meege- weest en ze hebben het er allen heel gezellig gevonden. Tussen de beide gezinskampen in krijgen de kinde ren van 8, 9 en 10 jaar nog een kans om in Drunen te kamperen. Het Clubhuis St Joris Doele heeft echter nog meer activiteiten op het programma. Zo zal eind maart weer de huis-aan-huis collecte worden ge houden, met zegeltjes van verschil lende waarden, waarbij men bij draagt aan de zomerkampen. Dan wordt het jaarfeest gevierd. Voor de ouderen boven 14 jaar is dat een dansfeest met „The ilurri- cane-strings". Woensdag 21 maart kunnen de kleineren 's middags en 's avonds genieten van een program ma dat o. a. wordt verzorgd door het „eigen" Circus Ronaldo, De ouders, belangstellenden en mede werkers hebben hun jaarfeest op 22 maart. Een nieuwtje is het plan om. een volksdansgroepje op te richten voor de 11-14 jarigen. De Algemene Bond van Bejaarden afd. Schiedam belegt op donderdag middag lb maart in het Blauwe Huis aan de Lange Nieuwstraat de jaar vergadering. De aanvang is gesteld op 1.30 uur. Op de agenda staan de bespreking van de jaarverslagen en van het bestuursbeleid, verkiezing van bestuursleden en van d« con trole-commissie. denvergade ring te houden, waarbij een definitief bestuur door alle le den zal worden gekozen en verdere plannen worden uiteen gezet. In het voorlopig bestuur hebben zitting de heren C. Gemke, voorzit- ter; H. v. d. Heyden penningmees. ter; C. J. v. d. Klink secretaris (Broersvest 125) en E. Mascini twee de secretaris. jVVVVA/WVWVWVVAA-VVWVWWV Een met tien ton stookolie be ladentankwagen raakte gis termorgen met de wielen in de berm, van de Kethelsekade even ten oosten, van het veer over de Schie. De chauffeur slaagde er niet meer in het voertuig op de rijbaan terug te brengenHet gevaarte tolde eenmaal om z\jn lengte-as en kwam met dc wielen van de weg af gericht op zijn zij in het toeter te liggen. Twee kraanwagens waren er voor nodig om de auto weer op het droge te hijsen. Hij werd door het land weggesleept. De be stuurder kwam er met een nai pak en de schrik af. De tank auto werd zwaar beschadigd. elke woensdag PULLOVERS Moeders, die hun zoon willen verrassen met een mooie pullover gaan naar P C, Zij kunnen dan kiezen uit een fantastische collectie zuiver wollen pullovers in alle moderne kleuren. P<f C wereldmoda In -tricot is een garantie voor kwaliteit en mode, Speciaal verlaagde J. AJ. prijs 3 95 met kleine staging per maat b.r. 9 jaar «i® De Arbeiders Muziek-vereniging „Crescendo" heeft plannen in. ver gevorderd stadium om een jeugd orkest op te richten. Het instrumen tarium heeft een aanzienlijke uit breiding ondergaan, waardoor nu dertig Instrumenten beschikbaar zijn gekomen voor nieuwe liefheb bers. Daarom heeft het bestuur van „Crescendo" besloten om tot de op richting van een jeugd-afdeling over te gaan. Dat er onder de kinderen wel degelijk belangstelling bestaat voor het bespelen van een Instru ment in orkest-verband blykt wel uit het feit dat nu reeds dertien kinderen zich hebben opgegeven als leerling-muzikant. Reeds meerdere Schiedamse mu- ziek-gezelschappen zyn overgegaan „Ik dank de leden van de vereni gingvoor de grote belangstelling die zjj vanavond voor onze gezellige sa menkomst betonen." DJt was wel de belangrijkste zin uit het openings woord van de heer Tb, Nieuwehhuls, FSS4> voorzitter van de personeelsvereni ging „Guslo", die hierdoor liet blij ken, dat hij blij verrast was met de grote opkomst. De leden die gisterenavond naar gebouw „Irene" waren gegaan om de aangekondigde filmavond bij te wonen, moesten „genoegen" nemen met het optreden van het Neder lands Marionettentheater. Zij zullen dit zeker wel met een zeer groot genoegen gedaan hebben. Het gezelschap van Bert Brug man liet een 2eer geacheveerde op- voenng van de door Gounod ge componeerde opera „Faust" zien, Tot welk een voortreffelijk werk dit theater in staat is, werd ook de ze avond weer duidelijk. Dat ook het publiek deze mening was toege daan, bleek wel uit het applaus, dat het gezelschap na afloop in ont vangst mocht nemen. Het is voor de personeelsvereniging een geslaagde avond geworden. Te bevragen aan het Hoofdhui eau van Politie te Schiedam tussen 9.00 12.30 uur en 2.006.00 uur: Geruite halsdoek; ring met sleutels. Te bevragen bij de vinders: popje, Stolk, Rotterdamsedijk 64 b; honden- riem, Elderkamp, Overschiesestr. 8b; geldsbedrag, Stoffels, Fr, Haver- schmidtlaan 68: bedelarmband je. Zwarts, "Wibautplein 58a; damespols horloge, Zelenberg, Tuinlaan 66; zil veren bedeltje, Bijloo, Voomesestr. 30a; ringetje. Vlugman, Van Beve renstraat 18; damespolshorloge. Lui ten. Van Oldenbameveltstraat 177; ring met sleutels, Deo Broeder, Sin gel 138/18; zwarte damesportemon nee, Schoof, Na e uwe Damlaan 651; aktentas met inhoud. Schaap, Galilei- straat 19a; zijden sjaal, Leentvaart, Vlaardlngerdijk 289b: mohair sjaal, Kouwenberg, Lam ens Costersiraat 25/5; pet, Kraan, Troelstralaan 83; een paar basketbalschoenen, Damen, Swammerdamsingel 5b; angora muts. Groenheide, Strijensestraat 9; hoofd doek, Van Eek, Nieuwe Maasstraat 86; een paar motorhandschoenen, Sommer, Celsiusstraat 14b. „Keep pour chins up, it won't be long" (Kop ap, het zal niet lang meer duren) stond er op het briefje, dat op de pet van de R.AJP.-offictcr John V. Stead zat. De vlieger ,/iropte" zijn pet boven Rotterdam op 2 mei 1345 's middags om kwart over een, gelijk met voedselrantsoenen. De Engelsman, die nu werkt te Dagehham, zag zijn pet neerko men en mensen erop afgaan. By- nö zeventien jaar later, bij het doorbladeren van zijn dagboek, herinnerde de heer Stead zich het voorval weer. Hij -werd er zo be nieuwd naar wie de pet had- op geraapt,dat hij een brief naar de burgemeester schreef met het verzoek na te gaan wie de pet itad gepakt. De burgemeester gaf het epistel door aan de politie, die ntt zijn best doet de vinder op te sporen, De heer Stead wil op 2 met naar Rotterdam komen om de eigenaar van de pet te ont moeten. De pet-bezitter wordt verzocht zich te wenden tot het hoofdbureau van politie, kamer 311, telefoon 114.000, toestel 217 of 212. De minister van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid heeft zijn goed keuring gehecht aan de bouw van. de nieuwe tribune, die Sparta op de lange zijde van het Kasteel wenst te realiseren. Op het Ridderkerkse gemeentehuis is zaterdag het huwelijk voltrokken tussen de 24-jaxige Tineke Verolme, dochter van de scheepsbouwer C. Verolme, en de heer E. M. Rosen thal, 28 jaar, en directeur van een. assurantiekantoor te Hilversum. Na de plechtigheid in het gemeen tehuis werd het huwelijk kerkelijk ingezegend in de remonstrantse kerk te Rotterdam. Daarna was er een receptie in „DevHeul", de villa van de heer Verolme te Ridderkerk. Met een intiem diner in het Botlek-res taurant werden de feestelijkheden besloten. tot het vormen van jeugd-orkesten, wat van groot belang is voor de mu- izikale ontwikkeling van de 3eugd in het algemeen en het stimuleren van de belangstelling voor muziek. Bo vendien biedt zo'n orkest van jonge ren het voordeel dat daaruit goed opgeleide krachten geput kunnen worden, indien het senioren-orkest aanvulling behoeft. Het is dus een zeker e waarborg voor de continuïteit in de vereniging. „Crescendo" biedt nu deze moge lijkheden aan kinderen, zowel jon gens als meisjes, van 8 tot 16 jaar, die iets voor de muziek voelen en zich wallen bekwamen op een instru ment. Aanmelding kan geschieden za terdagmiddag 17 maart om 3 uur in het Volksgebouw, waarbij de kinderen wel vergezeld moeten gaan van minstens één der ouders. Het bestuur van. „Crescendo" zal dan bij die gelegenheid alle gegevens, richt lijnen verstrekken en ook de geop perde verlangens bespreken. De Rennersclub „Schiedam" zal ook dit jaar weer op 11 augustus ttfdcns de Schiedamse Vakantie- feesten een wielerronde honden op het parcours Tuinlaan-Lange Nieuw straat. Na het succes van vorig jaar aal het ook dit jaar een „prof-ronde" worden. Vanmorgen, heeft in stilte de cre matie plaats gehad van de bekende Schiedamse internist dr. D, W. Duyster, die vrijdag op 53-jarige leeftijd in Hilversum is overleden. Dr. Duyster, die zich in 1938 in Schiedam als internist vestigde, ge noot hier ter stede een grote reputa tie als geneesheer en was door zijn prettige karakter een geziene figuur.^ Wegens ziekte heeft hij zich uit zijn" praktijk moeten terugtrekken en vertoefde laatstelijk bij zijn broer ion Hilversum. i de nacht van vrijdag op is te Nieuwenhoorn de 76-; zater- ■jange In dag is —W Wtt IV-JCU,gl transportarbeider G. Tol uit Nieu wenhoorn in de Vhet gevallen en verdronken. vlaardingen" Gaarne haasten wij ons te vermel den dat de laatste door Fortuna ge nomen strafschop in de wedstrijd Foruma-Storm. vogels gunstig werd ingeschoten door Tommy Tamas (en niet door Bouman, zoals we schre ven). Tamas het met een listige schijnbeweging de IJmuidense doel- verdediger naai de verkeerde hoek duiken. Op het kruispunt Oostersingel- Van Swindensingel is gistermiddag om 2.39 uur de 21-jarige bromfiets rijder J. S. aangereden door een vrachtauto bestuurd door de Rotter damse chauffeur H. J, v. L. De heer S., die geen voorrang had verleend aan de vrachtauto, liep een bekken fractuur op en is in het gemeente ziekenhuis opgenomen. De bromfiets werd zwaar en de vrachtauto licht beschadigd. f Advertentie IM J HoaHtgani I voor CltmlD o» Pr«kn voor poli Het bestuur van de afd. Schie dam van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers heeft besloten tot de oprichting van een speciale Jeugd-afdellng voor jongelui van 14 tot 18 jaar. Dit is gedaan wegens de grote belangstelling van de jeugd voor het houden van vogels. De bedoeling is de jeugd voor te lichten over het houden van vogels, met betrekking tot huisvesting, in richting van hokken, de voedering en de verdere verzorging. Ook zul len de jeugdleden het maandelijkse orgaan „Onze Vogels" ontvangen. Inlichtingen zijn. te "erkrygen bij de heren A. Bart, Rubensplein 3a, J. Montfoort, Leibnitzstraat 17a te Schiedam en F. C. de Grauw, Ael- brechtstraat 36b, Rotterdam en even eens bij het secretariaat, de heer C. Vermaat, Rotterdamsedijk 230a. Schiedam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1