O Ei CAR ALLE SCHIEDAM Hazenjagen mocht wel maar dan alleen met vergunning VOETBAL: hopen maar dat de bal weer eens rollen kan Sneeuw in maart Waar Napoleon eens zou moeten dansen VOOR DE KANTONRECHTER Lichtstoet- lustrum SIMON DE WIT Een gevaarlijke tractor over de spoorbaan l lAnders dan andere i yptów bakker Restauratie Kantongerecht Tweeduizend kinderen in Paastoernooi Wie heeft iets verloren Burgerlijke Stand SJR gaat door met spel-cursus AMATE: missie tentoonstelling Portemonnaie gestolen Haagse Comedie met „Het prieel" Auto's botsten door gladheid Politie neemt werk over van zwijntjesjager Drie inbraken in bungalows opgehelderd Schaaktoernooi in Numansdorp A.R. en G.H.U. Hellevoetsluis werken samen Meer concerten in Oostvoorne b. a. ENIGE CHAUFFEURS ENIGE WERKLIEDEN c. ENIGE AUTOMONTEURS TYPISTE een verkoopsier een leerling-verkoopster een mannelijke bediende een DE SCHIEDAMSE' MEUBELBEURS Donderdag 15 maart 1962 3 Het vangen van hazen met netten in de weilanden tussen Vlaardingen en Schiedam ontmoet dan weliswaar geen bezwaren van het Faunabeheer, maar ten eerste biytt toch altijd de toestemming vereist van het Schie damse gemeentebestuur. Onlangs had de Vfaardinger Van der B. met veel kritiek gesteld, dat hij vergunningen en toestemmingen had om te jagen in het eigen jachtgebied, maar dat desondanks de politieman I*. hem tot tweemaal toe een proces verbaal had verschall. Woensdag stond B. weer voor de kantonrechter te Schiedam. Nu tezamen met enkele getuigen waaronder de adjudant van politie Z.. die vertelde dat verdachte de indruk kan hebben gehad, dat de adjudant Z. geen bezwaren tegen de jacht van B. zou hebben gehad. Hij vertelde namelijk dat Van der B. een gesprek had bijgewoond tussen de heer G. van het Faunabeheer en de adjudant. Daarbij had de heer G, er op aangedrongen le willen meewer ken dat Van der B. alsnog een ver gunning kreeg, omdat het niet van belang meer is dat er gejaagd wordt op dieren op de landerijen die spoe dig gaan verdwijnen. De adjudant zegde zijn medewerking toe. Persoonlijk had hij geen bezwaren. De Vlaardtngse winkelier had deze mondelinge toezegging echter als of ficiële vergunning gezien. Hij ging daarom op jacht, hij kreeg tweemaal een bekeuring. De adjudant vroeg verdachte echter nu te vertellen wat hij als antwoord van de adjudant kreeg bij zijn vele telefoontjes met verzoek of hij nu jagen mocht of niet. Van der B. bleek dat vergeten te zijn. Een boze adjudant herinner de hem daarop aan: ,.U mag alleen op plaatsen jagen, waar u tot jagen bevoegd bent". De adjudant drong aan op sporti viteit. Ook de substituut-officier van justitie mr J. L. F. van Moorse! meende dat er in deze kwestie spra ke moet zijn van sportiviteit. Hij wilde erkennen dat er van een mis verstand sprake kan zijn. maar hij wilde dan nu stellen dat verdachte zich eerst tot de gemeente Schiedam zal moeten wenden met verzoek of hij in de polders mag lopen. Hij vroeg vrijspraak wegens gebrek aan bewijs. Verdachte stelde dat hij nog ver gunning tot jagen heeft in de Harg- polder tot 1963 en dat de gemeente bij aankoop van gronden toch ook rekening dient te houden met dit jachtrecht, De kantonrechter mr F. E. Cos adviseerde tenslotte dat Van der B, deze aantasting van „zijn recht" via een civiele procedure zou uitzoeken. Op een sukkeldrafje was de land bouwer J. C. D. uit Maassluis op 12 september *s avonds met een land- bouwtractor over de spoorbaan bij Maassluis naar zijn land gereden. Verdachte vertelde voor de rechter dat hij precies geweten had wat hij deed. Zijn vader had toegezien dat alles goed ging. Eerst hadden ze een trein laten passeren. Toen was D. over het ovenvegje gereden. De ma ch mist van een naderend trein nam het niet. De fluit van de trein werd in be weging gezet, ide trein werd tot stil stand gebracht op de overweg, de machinist zou zijn gaan brullen naar de landbouwers, maar D. Lad geen gehoor gegeven. Hij zei dat hii die dag juist haast had bij het werk. Het was weer eens mooi weer en dat wilde hij benutten, Later had hij een bekeuring gekregen omdat hij het treinverkeer in gevaar zou hebben gebracht met zijn landbouw tractor. Hij begreep niet waarom en hoe hij dat «au hebben gedaan. Op woensdag 28 maart gaat de kantonrechter ge- tulgen en deskundigen horen over deze kwestie. (Advertentie IM.) 20 stuks 80 cent (Advertentie IM.) CO-OP - o het tarwebrood gebakken van de hele tarwe korrel: alle eiwitten en andere voedingsstoffen zijn erin bewaard! kies de Apothekers-Nachtdienst: Apotheek Gouka en Co., Groenelaan 127. Bellen bij ongeval: G.G. en G.D., Tuinlaan 80, telefoon 6 92 90. Politie-alarmnummer: 6 46 66, Bibliotheek: Lange Haven, geopend maandag 19 tot 20,30 u.; dinsdag 9.30 tot 16.30 en 19 tot 20.20 uur; woensdag 9.30 tot 1630 uur; donderdag 9.30 tot 12,30 uur; vrijdag 9.30 tot 16.30 en 19 tot 2.30 u.; zaterdags 9.30 tot 16.30 uur. 's Zondags gesloten. R.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend: maandag 10 tot 21 uur; woensdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur; donderdag 10 tot 17 uur; vrijdag 14 tot 17 en 19 tot 21 u.; zaterdag 10 tot 12 en 14 tot 17 u. Filiaal Singel: open maandag 2— 5.30 uur en 78 uur; woensdag 73 uur; vrijdag 2530 uur en 78 uur. Stedelijk Museum: „De piano's van Vic Gentils" en GKf-tentoonstel- ling. BIOSCOPEN Passage, alleen 2.uur: „Het verraad der Tartaren". Monopole. 2, 7 en 9.15 uur: „Duistere Driften". DIVERSEN Passage-theater, 8 uur; Toonkunst Concert RPhO. Arcade, 8 uur: Ned. Zuivelbureau. Voorlïchtingsavond. Irene, 8 uur: Ned, Herv. Vrouwen groep. Bijeenkomst. De heer H. J. deed aangifte van de vermissing van zijn bromfiets, die niet afgesloten voor de woning aan de Prof. Kamerlingh Onneslaan had gestaan. Van de heer A. de J. is de bromfiets verdwenen, die op slot voor de woning aan de Vlaardinger- straat was neergezet. (Advertentie PANTALON Oe Broekenspecialist HOOGSTRAAT 86 - TELEF. 889 81 Met weinig plezier zullen de voet balliefhebbers de ontwikkeling van het weer hebben bezien dezer dagen. Gevreesd moet namelijk worden dat ook ditmaal terreinen moeien wor den afgekeurd. Maar gelukkig Is de conditie van de sportvelden wel zo, dat er redelijke kans is dat de wed strijden doorgang kunnen vinden. Dan gaan de Schiedamse teams ener giek trachten de zo lang begeerde positieverbetering te bewerkstelli gen. In de klasse met de meeste spanning, de 4e klasse F, waar nog drie potentiële Schiedamse kam pioenskandidaten zijn, gaan de stad genoten ook ditmaal enerverende ?i heel moeilijke duels tegemoet. Het topduel wordt de krachtmeting tus sen de koplopers SFC en Oudewater op de Schiedamse Boshoek. Lager KNVB Voor Excelsior *20 stoat een be zoek aan Emma in Dordrecht op het programma. De club van de Van der Gijpen is al veel van de faam kwijt. Het team, dat nog niet lang geleden in het betaalde voetbal speelde, zal nu van Excelsior '20 de nederlaag krijgen. Als DHS zich wat meer zou inspannen kreeg DHS nog enig recht op de eerste plaats. Dat kan tijdens het bezoek aan Alphia getoond wor den. In de 4e klasse G worstelt DRZ om uit de gevaarlijke hoek te ko men. Het sterke Dindua is in Kethel favoriet, maar de nieuwe geest geeft De Rijksgebouwendienst heeft In overleg met Monumentenzorg beslo ten tot een vrü omvangrijke restau ratie van het kapitale pand „met de hoge sloep" aan de Lange Haven tu Schiedam, waar nu het Kantonge recht In is ondergebracht. Dat betreft dan ook de rechtszaal waar nu over de „kleine misdaad" wordt geoor deeld. Daarom zullen met Ingang van 2maart de zittingen wordeci gehou den in een ander vertrek van het zelfde gebouw, namelijk de kamer van de griffier. Het vertrek waarin nu recht wordt gesproken was de historische balzaal in het vroegere maire-huis. Honderd zestig jaar geleden zou volgens het in omloop zijnde, maar historisch niet helemaal vaststaande verhaal, de toenmalige burgemeester Nolet deze zaal en ook de rest van zijn huis de coratief hebben laten inrichten voor De Paus-toernooien school-voetbal en -handbal, waarvan de organisatie in handen is van een commissie van de Ver. Nat. Feest- en Gedenkdagen <v.m, O.V.) zullen, als het weer me dewerkt, weer een groot succes kim- nen worden. De inschrijvingen van vrijwel alle in Schiedam bestaande scholen zijn inmiddels binnengeko men. Voor voetbal schreven voor de ver schillende afdelingen in: 101 elftallen en voor handbal: 51 zeventallen en 30 elftallen. Met de reserves meege rekend zulien dus ruim 2000 scho lieren in de Paasvakantie enkele prettige dagen kunnen beleven. De -omraissie heeft een dringend ber - Led a an op de hoofden der sch r zorg voor te dragen, dat zo /ins mogelijk voor elk elftal een leider beschikbaar is. Dit zou b.v. ook een vader van een der scholie ren kunnen zijn. Dit is van groot be lang voor een behoorlijk verloop van de toernooien. een heel belangrijk bezoek: keizer Napoleon Bonaparta zou bij een be zoek aan de Nederlanden ook in Schiedam ankeren en daarbij in de woning van maire Nolet de nacht doorbrengen. Helaas, de grote ver overaar kwam niet, hij gaf er de voorkeur aan om in Rotterdam de nacht door te brengen. Maar daarmee was het huis al pompeus opgesierd met veel deco ratief stucwerk, zoals de notabele heer burgemeester Nolet dit wense lijk had geacht. De ornamentatie is nog steeds te bewonderen, ook in de balzaal die al tientallen jaren dienst doet als rechtszaal en echt wel aan een opknapbeurt toe is. Te bevragen aan het hoofdbureau van politie te Schiedam tussen 9— 1230 uur en 2—6 uur. Ring met sleutels; sleutel aan ring; ring met sleutels. Te bevragen bij de vinder: ring met sleutels, G. Bunte. Simon Ste- vinstraat 3a; kettinkje met sleutels, N. Verkade, Brugmanstraat 25b; etui met sleutels, K, Yuadt, Galileïstraat 85a; sjaal. Meester, Nw. Maasstr. 100; hondenriem, Elderkamp. Overschie- sestraat 8b; lenden gordel. Mulder, Wilhelminastraat 6; grijze kinder- handschoen, L, v. d. Most, Groene laan 52; paar bruine handschoenen. De Vette, Lekstraat 43; zilveren rin getje, Bergman. Mgr. Nolenslaan 215; herenhorloge, J. Koole, Prof. Ka merlingh Onneslaan 122: bankbiljet, K. v. d. Lam, Marconistraat 12b; wieldop, v. d. Vooren, v, d. Elstr. 6b. GEBOREN: Ronald, 2.v. J. F. Ver vers en P. Donkers; Mariska, d.v. J. Kempen eers en J. van der Geer; Maarten, z.v. G. M. P. de Keulenaar en E. van Bekkum; Erik, z.v. G. M. p de Keulenaar en E. van Bekkum. OVERLEDEN: J. A. Vredebregt, 59 jaar; A. den Tuinder, 71 jaar; G. Tenviel, 91 jaar, wed. van C. van dei- Knaap; J. Viveen, 62 jaar. DRZ kracht voor het gelijke spel. SFCOudewater wordt, vrezen wij, geen winst voor de Schiedammers; ook Martinit zal gehavend worden. Het sterke Zuiderster kan de stad genoten in Rotterdam tot stilstand brengen. Demos houdt in Harga Ammerstolse SV wel in bedwang. De reserves: Coal 2SFC 2; Schie dam 2—CVV 3; Excelsior '20 2— Tediro 2; DCV 3-DHS 2. Afdeling Rotterdam Weinig verrassingen zal het afde lingsvoetbal opleveren. In de le klasse A kan SVDPW met een over winning op AVS in Thurlede dich ter bij het kampioenschap komen. De tocht naar Noorderkwartier in Rotterdam wordt voor Schiedam in de le klasse B een droeve zaak. Noorderkwartier is te sterk, maar met enig enthousiasme is Schiedam niet kansloos. Een puntendeling moet mogelijk zijn. Ook Ursus kan in Harga beweging in de staartposi- tfes brengen door te zegevieren in het duel met USC. De sterkste posi ties nemen Schiedamse Boys en. Wil ton Fijenoord in de 2e klasse in. WF slaat thuis Soag en Schiedamse Boys verslaat uit SIOD. Lagere elftallen: t Hermes DVS 5Neptunus 4; SVV 5 Sparta 5; DHS 3Sparta 7; Feijen- oord 8-Martinit 2; DZB 2-DRZ 2; Zuiderster 3Martinit 3; Schiebroek 2Hermes DVS 6; Hermes DVS 7 Schiebroek 3: DHS 4Slikkerveer 4; Sparta 13Excelsior *20 4; SFC 3 NRC 3; Demos 3Hitlesluis 4; Ur sus 2—DJC 4; SVDPW 3—WRW 3; Sparta 14Hermes DVS 8; Schie broek 4SVV 9; Excelsior *20 5 Spartaan '20 7; Excelsior '20 6 Spartaan *20 8; SW 10—CW 8; SW 11—Excelsior "20 7; Excelsior '20 fi—ODI 4; Coal 7—DHS 5; DRZ 3 VOC 8; NRC 4Martinit 4; Tediro 4Demos 4; FSV Pretoria 5SFC 5; FSV Pretoria 6-SFC 6; SVDPW 4— ivDFw'sf DJs"?—bSos" 6™ wïft op de Bevrijdmgs-dag. Boys 3—Ursus 3; Eureka 4—Schie dam 6: DHS 7Bloemhof 5; Fioris- sant/OBR 4—WF 3: SVDPW 6—Sagu Boys 2; HWD 5Schiedam 7; Boe zemkwartier 3Schiedamse Boys Zo hebben we het dan gisteren meegemaakt datt één week voor dat de lente volgens de kalender haar intrede doet maar volgens de klima- Op 5 mei zal wederom een Llcht- stoet worden gehouden tijdens de viering van de Bevrijdingsdag. Het zal dan voor de vijfde maal zjjn dat dit jaarlijks terugkomende evene ment wordt gehouden, dat nu al een vaste plaats heeft gekregen op het f eest-p r ogramma De uitnodigingen om aan de Licht- stoet 1962 deel te nemen, zijn reeds verzonden aan de grootbedrijven, de middenstanders, de verenigingen, enz. Verzocht werd zo mogelijk voor 5 april aan de secretaris van de com missie te berichten of men aan de lichtstoet deelneemt. Vanzelfsprekend konden niet allen worden bereikt, doch de commissie vertrouwt, dat niet alleen zij, die een rondschrijven ontvingen, zullen deel nemen, maar ook een groot aantal van hen, die dit niet kregen, zoals niet aangesloten middenstanders en bedrijven en vooral particulieren. Het succes van elk onderdeel van een programma is afhankelijk van de mate, waarin wordt deelgenomen. De lichtstoet gaat steeds meer be langstelling trekken, ook van buiten Schiedam, Het is dan ook een aan trekkelijke afsluiting van de feeste- De Schiedamse Jeugdraad gaat moedig door met het organiseren van een cursus voor sport en spel. Deze cursus had op 1 maart moeten be ginnen, maar is toen niet doorgegaan wegens de geringe opkomst. Van die genen, die zich opgegeven hadden voor die cursus is de helft niet ko men opdagen. De cursus zal nu ge houden worden op de donderdagen 22 en 29 maart en 12 april in de Jeugdhaven aan de Lange Haven en op de donderdagen 3 en 30 mei bui ten, Het secretariaat van de SJR vraagt de belangstellenden nu om zich nogmaals op te geven voor 19 maart. Verder opent de SJR de mogelijk heid om in groepsverband en tegen gereduceerd tarief een voorstelling >ij te wonen van het Ned, Dansthea ter in de Rotterdamse Schouwburg op donderdag 29 maart. Hiervoor op gave voor 21 maart. Het comité Katholiek Schiedam organiseert van 14 tot en met 16 sep tember in Vlaardingen en van 19 tot en met 23 september in Schiedam een missietentoonstelling, onder de titel AMATE. Deze tentoonstelling, die reeds eerder in andere plaatsen van ons land te zien was, geeft voor lichting over de grote problemen, waarvoor de r.k. zending zich ge plaatst ziet in vele zich snel maat schappelijk ontwikkelende missie landen. Op deze tentoonstelling, die uit een tiental stands zal bestaan, zullen ongeveer dertig missionarissen vertellen over de zorgen, die zy in hun respectieve missiegebieden heb ben ondervonden cn weer zullen on dervinden als zij daarheen teruggaan. Aan deze modern opgezette tentoon stelling is een loterij en een fancy- fair verbonden. De heer P. H. B. uit Rotterdam deed aangifte van de diefstal van zijn portemonnaie uit een wasbak in een kleedlokaal van de Verenigde Glasfabrieken te Schiedam. In de portemonnaie zat een gouden ring, een pasfoto en een bedrag van 5.32. ZATERDAGVOETBAL Voor HBSS staat het bezoek van het gerenommeerde Delftse CSVD op het programma. Nu de Schiedam mers tegen SHS bemerkt hebben dat lauwheid slechte resultaten oplevert kan in Harga een belangwekkend duel tegemoet worden gezien. HBSS 2 gaat naar Sempel Altius 2. Voor troonpretendent FPSC is de reis naar Heinenoord vol gevaren. In Heinen- oord kan niet gewonnen worden van de sterke club van die naam, toch moet PPSC tot winst komen omdat de concurrentie de Schiedammers anders voorbijstreeft. Er zal veel ge- eist worden van de Schiedamse tech nische vaardigheid. GTB thuis tegen WIA en GSS in Harga tegen GOZ kunnen tot verdeling van de punten komen. Bij enige schotvaardigheid komen de stadgenoten zelfs op de ereplaatsen. De overige: PPSC 3—ZWSH 2: TO GR 3—GTB 2; HBSS 3—Excelsior M 4; BVCB 2—PPSC 4; HBSS 4— Zwaluwen V 7; PPSC 5-Insulinde 3; Zwaluwen V 8—GTB 3; HBSS 6— MVV '27 3; TOGR 7—HBSS 7; GSS 3—Capelle 6; regionale jeugdafde ling^ Hermes DVS—ADO; SW- DFC. Inlichtingen geven gaarne de se cretaris van de Commissie van de Ver. Nat. Feest, en Gcd,-dagen (van. O.V.), de heer P. J. Drcnth, Burg. van Haaxenlaan 946, tel. 63838 en de heer A. M. Schoof, Lange Haven 77 (Mercurius), teL 68812. Voor de Schiedamse Kunstkring komt de Haagse Comedie op donder dag 22 maart in het Passage-theater een opvoering geven van de vrolijke thriller „Het prieel" (The gazebo) van Alee Coppel. Ondanks de moei lijkheden bij de toneelspreiding is het *t bestuur van de Schiedamse Kunstkring toch nog gelukt dit top- gezelschap naar Schiedam te trek ken. Met Het prieel heeft de Haagse Comedie groot succes geboekt, niet in de laatste plaats door het voor- treffelijke spel van Bob de Lange in de hoofdrol van de thriller-schrijver die zelf in de misdaad terecht komt Verdere medewerkenden zyn Eric van Ingen, Annie de Lange, Annie Leenderts, Hep van Delft en Jules Royaards. Kaarten zijn verkrijgbaar bij het secretariaat, Rotterdamsedijk 47, te lefoon 65994 en 's avonds aan de zaal, indien nog voorradig. tologe allang ingezet had moeten zijn, de verlate winter ons nog onder de sneeuw heeft gezet Erg gewaardeerd is dat niet. Het was erg lastig in het verkeer en de werkers op weg naar kantoor of fabriek hebben met de narigheid gezeten. Het al lekker warm wordende zon netje, dat tussen de sneeuw buien door toch telkens weer verscheen, heeft moedig de strijd aangebonden met de kille nattigheidwelk gevecht de sneeuw» telkens weer verloor en dan ook spoedig wreer verdween. Maar de jeugd heeft er toch nog even plezier aan beleefd, er is nog flink met sneeuwballen gegooid en zelfs was het rollen van een sneeuw bal nog net mogelijk. En prozaïsche voorwerpen als een rij vatenr kregen door de sneeuw een romantisch tintje. Dat teel. (Van enze correspondent) CAPELLE AAN DEN IJSSEL Op de Dorpsstraat In Capelle aan den IJssel ls dinsdagavond om streeks acht uur een Opel Kapitün ter hoogte van de betonfabriek Feen- stra tegen een volkswagen gebotst. De personenauto, komende uit de richting Rotterdam, raakte door de gladheid op het linker weggedeelte, waardoor een frontale botsing met de uit tegenovergestelde richting ko mende Volkswagen, die werd be stuurd door J. v. d. H. uit Capelle. onvermijdelijk was. De Opel Kapitan werd bestuurd door de Rotterdammer S. v. d. E. Zijn medepassagiers, zijn moeder, echtgenote en zoontje, zijn in het Dijkzigtziekenhuis opgenomen. De auto's zijn grotendeels vernield. In het kader van het verscherpte toezicht dat de politie houdt op het niet op slot zetten van onbeheerd staande fietsen en brommers, heb ben politiemannen gisteren in de omgeving van het Centraal Station en het Groothandelsgebouw alle niet op slot staande karretjes meegeno men naar het hoofdbureau van poli tie. Het \varen er in totaal ongeveer 90, voor het merendeel rijwielen. De eigenaars die hun karretjes reeds terughaalden, kregen een boete. Eén van hen kwam iets te laat om er zonder boete af te kamen. Zijn fiets was juist op de auto gezet voor vervoer naar het politiebureau. Men gaf hem zijn karretje terug, maar de boete moest hij voldoen. De politie heeft de achttienjarige machinebankwerker C. J. v. d. P. en een zeventienjarige plaatwerker aan gehouden, die ervan worden ver dacht in juni en augustus van het vorig jaar drie inbraken in bunga lows te hebben gepleegd. Het tweetal had daarbij in totaal ongeveer honderd gulden buit ge maakt. De eerste inbraak pleegden zij in juni aan de Smeetlandscdijk, Bij de tweede inbraak in Pendrecht konden zij geen geld vinden en bij de derde, eveneens in Pendrecht, werden zij door de bewoners op heterdaad betrapt. Zij waren hier binnengedrongen, denkende dat er niemand thuis was. Tot hun schrik zagen zij de bewoner echter plotse ling in pyjama voor zich staan. Hals over kop vluchtten zij weg, de polder in. De man in pyjama ging hen achterna, maar moeit de achter volgingspoging tenslotte opgeven. De schaakvereniging „Numans dorp" organiseert evenals verleden jaar een groot schaaktoernooi in de benedenzaal van ,/fc Schippershuis" te Numansdorp, De speelavonden worden gehouden op maandag 26 mrt, 2 april en 9 april. Iedere schaker ook zij, die geen lid zijn van een ver eniging kunnen aan het enige toernooi, dat de Hoekse Waard kent, deelnemen. Er worden namelijk drie klassen gevormd, waarin sterke, ge vorderde en minder gevorderde spe lers kunnen worden ingedeeld. Er wordt gespeeld in groepen van vier. Iedere deelnemer moet dus drie par tijen spelen. Voor de bezoekende clubs is er een fraaie groepsprijs be schikbaar. De minimum deelname voor deze prijs is echter gesteld op vijf deelnemers per vereniging. Aan meldingen kunnen geschieden bij de secretaris van de schaakvereniging Numansdorp, de heer P. D. Heems kerk, Irenestraat 15 te Numansdorp. (Van onze correspondent) HELLEVOETSLUIS. De Att. en de C.H.U. van Hellevoetsluis zul len voor de gemeenteraadsverkie zingen met een gezamenlijke Rjgt uitkomen onder de naam Prot. Chr. Groep. De lijst is als volgt samengesteld: A, van de Hoek, A. Verhulp. G. van Sliedregt, H. Tuinstra, A. Groene- veld, A. van de Meyden, L. C. va» Beek, P. Noorddam, P. J. de Kool, J. van Altena, J. van de Bovenkamp, en A. van Marion. (Van onze correspondent) OOSTVOORNE. De vereni ging Concertleven-Oostvoorne heeft onder grote belangstelling het vierde em laatste concert gegeven in zaal Buitenlust. Voorzitter jhr. A. Rap- pard deelde na afloop mee, dat een stichting in het leven zal worden geroepen voor het geregeld organi seren van concerten in Oostvoorne. Ook zal worden getracht de entree prijzen te verlagen. Na. langdurige ziekte overleed, nog geheel onver wacht. myn Meve zorgzame man en onze beste broe der, zwager en oom MARINUS FRANS ZANDBERGEN op de leeftijd van 63 jaar. Uit aller naam: H. Zandbergen-Bal Hartsen, 12 maart 1962. Ericalaan 14 (post Jype). Teraardebestelling zal plaatsvinden vrijdag 16 maart a.s. om 3.30 uur op de algemene begraafplaats Die penveen, dorp. Vertrek om 2.45 uur vanaf Erica laan 14, Harfsen. Bij de GEM. VEEVOER-, REINÏGINGS- EN ONTSMETTINGSDIENST SCHIEDAM kunnen geplaatst worden: vereist: rijbewijs B tot en met E, leeftijd tot circa 45 jaar, bruto-salarls, afhankelijk van leeftijd, ƒ391.01 tot ƒ459.89 per maand, inclusief huurcompensatie: IN ALGEMENE DIENST, (vuilnisophaaldienst, veegdienst, bagger- werk enz.), bruto-salaris, afhankelijk van leeftijd, ƒ345.09 tot ƒ416.06 per maand, inclusief huurcompensatie; bruto-salaris afhankelijk van opleiding, bekwaamheid, leeftijd en. ervaring van ƒ416.06 tot ƒ489.11 per maand, inclusief huurcompensatie. Herziening salarissen in voorbereiding. Boven genoemde bnjto-salarissen verdïen- stebeloning (5, 7, 9 of 12%). Kinderbijslag maandelijks. Vakantietoeslag 4%. Vijfdaagse werkweek. Gepremieerde spaarregeling. Toeslag voor bepaalde werkzaamheden. Sollicitaties te richten aan de directeur van voor noemde dienst, Buitenhavenweg 154, Schiedam. GEMEENTE SCHIEDAM Op de Afdeling „Interne Zaken" der Gemeente- Secretarie kan een worden geplaatst. Bezoldiging naar gelang van leeftijd en bekwaamheid. Eigenhandig geschreven sollicitaties, gericht aan het College van Burgemeester en Wethouders, die nen binnen 10 dagen na verschijning dezer adver tentie te worden ingezonden aan de Afdeling „Personeelszaken" der Gemeente-Secretarie, Nieuwstraat 26 te Schiedam. SIMON DE WIT N.V. heeft in enige van haar filialen te Rotterdam olaats voor: (17 tot 23 jaar) voor opleiding tot le verkoopster; (15 tot 17 jaar); (17 tot 23 jaar) (14 tot 16 jaar). De aanstelling geschiedt volgens gunstige arbeidsvoorwaarden. Enige daarvan zijn: goed 'oon, balanspremie, 5-daagsc werkweek (be houdens enige weken), gratis bedrijfskleding »n bruikleen enz. Persoonlijk aanmelden op vrijdag 16 maart s avonds van 19 tot 20.30 uur in restaurant Galand West", Nieuwe Binnenweg 20, R'dam U kijkt .v, II vergelijkt U koopt bij LANGE HAVEN 95 Schiedam, teL 6 8611 GEEN FILIALEN Te koop aangeboden Wasmachines, zo van de fa briek v.a. ƒ95..centrifuges v.a- ƒ110.—, combinaties met elektr. verwarming ƒ275. Showroom „Coja", Lange Haven 126, tel. 6 33 41, Fotografie tiuililras vergelen? Ut auto maat staat voot u klaar Alle soorten films Foto K van Vu uren Hoogstraat 106 Woning rail Woningruil, Aangeboden vrjtf ben-huis, bev. v.t.a. kamer, grote keuken, plaats met loods, event, te gebr. als bedr-ruimte in R'dam <N,). Gevraagd 2 k. woning in Schiedam, liefst centrum. Inlichtingen Grote Markt 9 (café). Diversen Wordt nu lid van het Groe ne Kruis. Contributie ƒ7.80 per jaar. InL: BK-laan 228b. telefoon 6 40 79 en L. Niéuw- straat 45 b, telefoon 6 6264.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1