Reinigingsdienst houdt wegen goed sneeuw-vrij JA UNIQUE 1 sw Waterleiding buizen niet altijd aardleiding 1 Noske meesterlijk in Beethoven Vliegtuig doorbrak de geluidsbarrière Jaarvergadering van Alg. Bejaarden-Bond In Schiedam beter dan elders kT5 Hermes naar Ensch Boys ARUIMEN Vitesse bij Industriële toepassing niet urgent RAI In afgelopen sneeuw-dagen bleek weer: Schuilkelder-.,raam" van Pieterman NV herenpahtaloms iw© Waarschuwing van G.T.B. vlaardingen schiedam Meisje tegen auto Man glijdt uit en breekt been R. Ph. O. in Passage H1 TAXI? EUROTAX 69 4 60 Burgerlijke Stand Sigaretten gestolen Show van woning inrichters Evangelisatie in Goede Haven-kerk Mr. v. Kinderen Lijsttrekker van K.V.P. F eestprogramma op 30 april in Oostvoome fabriteks A. voor €J* Plattelandsvrouwen Mijnsherenland Schade in Slikkerveer Kernenergie 16t/m 25 maart Eredoctoraat voor mr. W. C. Treurniet V.S.-militair poogt vrouw aan te randen Vrijdag 16 maart 1962 3 jJinnnl».r1 m ïn de afgelopen {maartse!) dagen hebben we nogal wat moeilijkheden gehad met de niet meer verwachte en zeer ongewenste sneeuwval, liet verkeer heeft er vrij veel moei lijkheden mee gehad. vooral 's avonds en in de vroege ochtend uren, nadat een fiks vorstje 's nachts de wegen tot glijbanen had ge maakt. ilïaar terwijl bijvoorbeeld woensdagavond In Rotterdam de slippartijen met nare gevolgen aan de lopende band plaatsvonden, had de Schledamse politie geen onge vallen van betekenis tc melden. Terwijl In de nabuur-gemeenten op die avond op enkele buslijnen de diensten werden gestaakt, z|jn In Schiedam de bussen blijven rijden, Hoe kan dat? liet Nederlandse kli maat Is wel erg grillig, maar 20 groot ztfn de plaatselijke verschil len nu ook weer niet Hen R.E.T.- chauffeur op een Inter-Iokale lijn gaf (al mopperend) de verklaring: „omdat ze in Schiedam veel vlug ger zijn met het strooien van zand en pekel Pit is dan een pluim op de hoed {Advertentie I.M.) De Glasindustrie Pieterman te Schiedam heeft voor schuilkelders een raam ontworpen, dat ook be scherming biedt tegen radio-actieve straling. Dit raam, bestaande uit een ruit m een los betonnen frame wordt geëxposeerd m de Bernhardhal in de Jaarbeurs te Utrecht. De ruit geeft uitzicht naar buiten, zonder echter licht uit te stralen. Deze ruit is maar 10 bij 10 cm groot en het glas heeft een dikte van 40 cm, maar kan ook geleverd worden in een dikte van 91 centimeter. (Advertentie LM Morgen heeft U de verrassing van Uw Je ven. Van 9 uur af kunt U profiteren van een daverende aan bieding in Terlenka 55/45-heren- panlalons «n de nieuwste kleuren grijs. Met en zonder omslag. De normale prijs is29.75, maordén dag betaalt U voor deze TERLENKA □ts echte EN Caster-stunt Zolang de voorraad strekt. BOTTERDAM: Korte Hoogstraat 11 Meent Ut. Goudse- sïogel Katcndr. Lagedijk hk. Dorpsweg Weit.Kruiskade 35 LEIDEN: Haarlemmerstraat 55 ZEIST: Slotiaan 1SS-16© i èn van directeur E. T. Kraan èn van zijn mannen van de Vervoers-, Rei- nigïngs- en Ontsmettingsdïenst. Een verdiende pluim ook, want het is een bekend feit dat de hoofdver keersweg van Burg. Knappertlaan tot en met de Rotterdamsedijk maar zelden en dan voor korte duur on begaanbaar Is door sneeuw of glad heid, terwijl dezelfde route over de gemeente-grenzen lang zo goed niet wordt verzorgd. „Een kwestie van attent zijn blijven en vooral van een goed sa menspel in de dienst en met de po litie," verklaart directeur E. T. Kraan. Hoewel hij bij zijn dienst te kampen heeft met een onderbe zetting van het personeel van liefst 25,o, heeft de heer Kraan toch een goede organisatie kunnen handha ven voor de bestrijding var ie glad heid op de wegen. Klaar staan Wanneer er „sneeuw ln de lucht" zit of Ijzel te verwachten is, blijft een beperkte ploeg van het perso neel van de dienst thuis geconsig neerd en Is zo direct beschikbaar voor het strooien van zand-en-zout, In de garages wordt dan het zware materiaal gereed gehouden. Een waa rsch w In gs-syst eem, waarbij uiteraard de politie een grote rol speelt, maakt het dan weer mogelijk dat direct ingegrepen wordt, wan neer dat nodig Is. Wel, maandag, dinsdag en woens dag avond was het nodig en toen zijn de mannen van de Reinigings dienst van half elf tot 4 uur in de weer geweest met het strooien. Een hoogst onaangename bezigheid, maar wel een noodzakelijke. Zij zijn toen uitgerukt met de ene auto matische zandstrooi-machine die de Schiedamse Reinigingsdienst rijk is en met een aantal halfautomatische, waarvan de dienst er acht heeft. Het eerstgenoemde apparaat, dat achter een vrachtwagen gekoppeld wordt, heeft een reservoir van 4 ku bieke meter, van waar uit bet zand- met-zout automatisch wordt uitge strooid. Bij de andere machines moeten de op de laadbak van. de vrachtauto staande mannen de strooier van het mengsel voorzien. Belangrijke wegen Het eerst worden de belangrijke verkeers-wegen onder handen ge nomen, wat heel begrijpelijk is, en daarna de wegen die om andere re denen van belang z|jn, zoals bij voorbeeld de Hoogstraat, of wegen die gevaarlijk zijn, bijvoorbeeld de Lange Haven, waar immers een glij partij een val in de haven tengevol ge kan hebben. Dit is dar» de reden dat het Schie- damse deel van de Rotterdamsedijk wèl meteen wordt vrijgemaakt van sneeuw en het Rotterdamse deel lang niet zo snel Want voor Schie dam is het een hoofdverkeersweg en voor nabuur-Rotterdam maar eer van de vele ver-af gelegen invals wegen. Bovendien is het de vraag of in zo'n grote stad als Rotterdam het snceuw-ruimen zo effectief ge organiseerd kan worden als ir Schiedam met een zoveel kleiner grondgebied. Wat niet weg neemt dat wjj hier blij mogen 2ijn, dat de wegen in onze stad zo snel weer min of meer berijdbaar worden ge maakt. Nu zullen er ongetwijfeld lezers zijn die meteen willen opmerken „maar in onze straat wordt nóóit gepekeld!" Dat kan wel waar zijn, want het is nu eenmaal ondoenlijk om in alle straten het sneeuw op lossende mengsel te strooien. Daar voor zijn er tè veel straten en te weinig mensen beschikbaar bij de Reinigingsdienst. Dit dan nog afge zien van het feit dat het in de al gelopen dagen ook beslist niet no dig is geweest om overal te strooien. Het gaat er immers om, het verkeer zoveel mogelijk en snel te helpen. De heer Kraan en z|jn mannen doen wat z|j kunnen. En gezien de resultaten, vergeleken b|j die in de nabuur-gemeenten, Is het beslist niet gering. Een pluim hebben z{j dan ook wel verdiend. Zoals die bus-chauffeur er dan ook een beeft gegeven. (Advertentie LM.) AUTQ M O B IEL B E D R IJ F OFFICIEEL AGENT "N" Ged. Biersfooi 37 - Telef. 01898-6450 Burg. Knappertlaan 2 - Telef. 010-64500 Apothekers-nachtdienst: Apotheek Gouka en Co., Groenelaan 127, Bellen b|j ongeval: G.G. en G.D., Tumlaan 80. telefoon 6S2 90. Politic-alarmnummer: 6 46 66. Bibliotheek: Lange Haven, geopend maandag 19 tot 20.30 u.; dinsdag 9.30 tot 16.30 en 19 tot 20.30 uur; woensdag 9.30 tot 16.30 uur; donderdag 930 tot 1230 uur; vrijdag 930 tot 16.30 en 19 tot 2.30 u.; zaterdags 930 tot 16.30 uur. 's Zondags gesloten. RJL, Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend: maandag 10 tot 21 uur; woensdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur; donderdag 10 tot 1T uur; vrijdag 14 tot 17 en 19 tot 21 u,; zaterdag 10 tot 12 en 14 tot 17 u. Filiaal Singel: open maandag 2— 5.30 uur en 78 uur; woensdag 7—8 uur; vrijdag 2—5.30 uur en 78 uur. Stedelijk Museum; (rDe piano's van Vic Gentils" en GKf-tentoonstel- ling, BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „De vrijbui ter". Monopole, 2 uur; „Genadeloze ach tervolging"; 7 en 9,15 uur; „Hye na's van een wereldstad". DIVERSEN Arcade, 8 uur: Actie 10 x 10, Slui tingsavond. Sted. Museum, 8.15 uur: Openings tentoonstelling. Chr. Soc. Belangen, 8 uur: Werken de Jeugd. Musis Sacrum, 8 uur: DHS. Caba ret. De 16-jarige Hanme K. werd toen zij gisteravond omstreeks 2 uur met haar fiets over de Parkweg reed, ver blind door de zon. Doordat zij niets kon zien, reed zij tegen, een gepar keerd staande auto op. Het meisje liep verwondingen aan gelaat en be nen op. Dc GGD heeft haar voor be handeling naar de Dr Nolet-stichiing vervoerd. Later kon zij weer per taxi naar haar woning op de Park weg, Op het trottoir van de 3e Pijn- ackerstr. is gisternacht de33-jange fruitwerker A. Koedam van de He negouwerlaan, toen hij daar met zijn brommer aan de hand liep, uitge gleden en gevallen. Hij Uep ver moedelijk een gebroken linker on derbeen op. Men vervoerde hem naar het Dijkzigtziekenhuis. (Advertentie LM.) ROOK DIE LEKKERE HALFZWARE UIT DE flEKENDE HANDIGE PUTTERSHOEK. Voor de af deling Hoeksche Waard-West van de Nederlandse Bond van Plattelands vrouwen heeft de Rijswijkse helicop- terpiloot Jan Menge in De Posthoorn te Puttershoek verteld over zijn be levenissen tijdens de wetenschappe lijke expeditie met dr. Brongers naar Nieuw-Guinea, Hij lichtte zijn lezing toe met dia's en films. De laatste jaren neemt het gebruik steeds meer toe om voor waterlei dingen buizen te gebruiken van ti- lccn of andere plasticmaterialen. Het plastic is makkelijker te hanteren en bovendien goedkoper. Hiervan wor den soms hele nieuwe leidingen ge legd maar het komt ook voor dat bijvoorbeeld voor reparatie, in een bestaande metalen waterleidingbuis een nieuw stuk van plastic wordt in gelast. De waarnemend directeur van de Gemeentelijke Technische Bedrijven wijst er echter op dat deze gang van zaken gevaar kan opleveren. Het is namelijk een algemeen gebruik dat een elektrische installatie geaard wordt op de buizen van de waterlei ding. Wanneer echter een deel van de metalen buis is vervangen door een stuk van plastic, is de doorgeleiding naar de aarde verbroken en dan heeft in feite dus geen aarding plaats. Het is ook niet juist dat aarding plaats kan vinden via het water in de buis. In Nederland hebben al enkele on gevallen met elektrische stroom plaatsgehad, waarbu men dacht dat de elektrische installatie geaard zou zijn, via de waterleidingbuis, terwijl dat niet het geval was. In Schiedam hebben zich dergelijke ongevallen nog niet voorgedaan, maar daarom wordt vanwege de GTB toch gewaarschuwd. Er wordt allerwege_ gepropageerd om ook de huishoudelijke elektrische apparaten op een stopcontact met rand-aardlng aan te sluiten, wat vooral bij wasmachines die men im mers bedient met vochtige handen en in een vochtige omgeving, van be lang is. Daardoor voorkomt men dat ■wanneer er iets niet helemaal in orde is met de elektrische geleidingen, men de stroom door het lichaam krijgt. Maar dan dient de rand-aar- ding ook inderdaad de aarde te be reiken; wat met een gehele of ge deeltelijke plasticbuis voor de water leiding niet het geval is. j De GTB kan niet in alle gevallen i aangeven of de waterleidingbuis aan i de voorwaarden voldoet, omdat im- mers ook door particulieren een wij ziging in het buizennet aangebracht kan zijn. Men zij hiermee gewaar schuwd. Advertentie JM.) Hermes-DVS gaat zondag op reis naar Twente om tegen Enschedese Boys te spelen. Het is de blauw- witten de laatste tijd niet naar den vleze gegaan en het besluit van het bestuur om af te treden is daar weer een afspiegeling van. Maar nu is Hermes de laatste tijd ook niet di rect gestreeld door de glimlach van Vrouw Portuna. Want met wat meer geluk was de rij van neder- i Jagen niet nodig geweest De blauw- i hemden hebben meer dan eens la- ten zien dat ze wel kunnen voet ballen, maar de nodige doelpunten bleven uit. De Boys uit Enschede staan er ten opzichte van de fatale streep niet slecht bij, maar vertonen de laatste paar weken een lichte inzin king. Met wat geluk zou het Her mes best kunnen lukken om de pun ten uit Enschede mee naar huis te nemen. Hermes 2, runner-up op de lijst, ontvangt zondag om 2 uur in Har- j ga R-B.C- 2 dat tot de sterke ploe- gen in de afdeling behoort, een tech nisch goede ploeg met jonge spelers. Het kan een aantrekkelijke wed strijd worden. Het derde team krijgt het zondagmorgen om 10 uur niet j makkelijk tegen DFC 3 en Hennes 4 I is voor de derde achtereenvolgende maal vrïj. DE KOELKAST,DIÉ OOK IN UW BUDGET PAST KOELKAST 135 L TABLETOP f398,- •210L KASTMODEL f598,- 275 L KASTMODEL f 89B.- ET Rotterdams Philharmonisch Orkest heeft gisteravond tot be stuit van de concertserie voor de Maatschappij tot bevordering der Toonkunst, afd. Schiedam een Beet- hovenprogramma uitgevoerd, dat on getwijfeld bij het grote publiek in het Passagetheater zeer in de smaak zal zijn gevallen. Bovendien genoot dit Schiedamse publiek het voorrecht de concertmeester Willem Noske, die het komende seizoen in dezelfde functie zijn diensten aan het Resi dentie-Orkest gaat verlenen, als solist te horen in Beethovens onvolprezen Vioolconcert, een werk dat deze fijn zinnige musicus reeds vele malen_ in spireerde vioolspel. tot een. uiterst bezield (Advertentie IJWJ (EUROTAX) TELEFOON GEBOREN: Anja, d. v. A. J. van Alphen en A. Jordaan; Johanna F., d. v, J. van der Lee en M. E. Bak ker. OVERLEDEN: J. M. Bogexd, 36 j., echtg. van J. de Bruijne; M. Schoon- derwoerd, 54 j., echtg. van P. den Boef; A. M. Mulder, 21 j., echtg. van J. Kuipers. (Advertentie l.M.) PANTALON? De Broekenspeciaiist HOOGSTRAAT 86 - TELEF. 6 89 8! De sigarenhandelaar A. Cv P. van de Parkweg deed aangifte bd de po litie van diefstal van 2 pakjes siga retten, Door middel van 2 platte schijfjes, die dienst deden als gul dens, hebben de daders de aan zijn winkel bevestigde automaat weten te openen. Ook gisteravond handhaafde Nos ke zijn hoog en onaantastbare ver- tolkingspeil; met deze zeer gave re productie, die in elke frase geken merkt werd door een zeer spontaan expressief vermogen en een tot in finesses afgewerkte techniek, klas seerde hij zich onder de grootste Europese violisten. Dit verdient des te meer bewondering daar Noske zich allerminst specialiseert op het solis- tendom van dft genre: hij heeft het druk als concertmeester en als ka mermuziekspeler <^n voorts als mu ziekhistoricus!). Daarom stemt zyn heengaan als aanvoerder der eerste violen van het R.Ph.O, menigeen stel lig tot gevoelens van spijt. Eduard Flipse gaf de solopartij met een even artistieke als volgzame be geleiding een ideale achtergrond. Prachtig orkestspel kreeg het grote publick ook te horen in Beethovens ouverture Egmont en zevende Sym fonie. In de symfonie bereikte Flipse een volwaardige uitbeelding van Beethovens Apollinische inspiratie, een vertolking die culmineerde in de juichende, meeslepende finale. Het Schiedamse muziekpubliek heeft vooral na het vioolconcert en de sym fonie met uitbundige ovaties zijn in genomenheid betuigd. S. NIEBOER SW ontvangt zondagmiddag om 2 uur Vitesse aan de Westfranke- landsedijk. De Arnhemmers krijgen hier de laatste kans om de aanslui ting te houden met de kopgroep van zes en ook SVV kan in deze slijtage- slag de punten goed gebruiken, zo dat het een spannende wedstrijd kan worden. Vooral nu de rood-groenen voor het eigen publiek zullen wil len tonen dat de grote nederlaag te gen koploper Sittardia wat overdre ven was. Vanochtend was nog niet bekend wie in het SW-elftal zal worden opgesteld. Scheidsrechter is de heer J. Verkerk uit Vlissingcn. SW 2 speelt zaterdagmiddag om 4 uur in Delft de moeilijke wedstrijd tegen DHC 2. Het derde elftal gaat op bezoek bij het sterke Feijenoord 3 en SVV 4 ontvangt zondagmorgen om 10 uur RFC 3 in Harga. Ter gelegenheid van de landelijke „Woning-Tiendaagse" organiseren ne gen Schiedamse woninginrichters ge zamenlijk een meubel- en woning- textielshow in Musis Sacrum en Ar cade en wel van maandagavond 19 tot en met donderdagavond 22 maart Voor die show krijgt de Lange Ha ven een feestverlichting, want tussen Musis Sacrum en Arcade wordt een lichtguirlande opgehangen. Het interkerkelijk evangelisatie co mité „Schiedam voor Christus" orga niseert zondag 18 maart weer een samenkomst in de Goede Havenkerk aan de West Frankelandsedijk. Medewerking aan deze samen komst verlenen het IJ.E.-koor en de Zusjes Faasen uit Vlaardingen. De predikant voor de varende gemeen te, ds A. v. d. Most uit Rotterdam, zal in deze samenkomst spreken over het onderwerp „De Laatste Reis" naar aanleiding van het laatste ge deelte van Psalm 89. De samenkomst vangt aan ora 8 uur. Iedereen is wel kom! (AdverteRiie LM.) Verlovingsringen Gemeenteraads-verkiezing De ad vies-commissie van de KVF in Schiedam heeft de voorlopige volgorde op de kandidatenlijst van de KVP voor de aanstaande gemeen teraadsverkiezingen vastgesteld. De stemming over de groslijst op 8 april zal daar waarschijnlijk niet veel verandering ln brengen. Lijst aanvoerder is wederom wethouder mr. ML J. M. van Kinderen, maar ln de volgorde is een wijziging geko men. Van de huidige negen raadsleden heeft de heer J. P. Kloppers zich teruggetrokken, terwijl de heer A. A. Vink op een met-verkiesbare plaats is gekomen, dit wegens zijn mogelijke vertrek uit Schiedam. Hun plaatsen rijn ingenomen door mevr. M. A. C. Taverne-Van Campen en de heer H. W. Metaal, de afdelings- secretaris. De KVP hoopt op een herovering van een tiende zetel, waarvoor dc heer N. J. J. v. d. Wa ter, KAB-voorzitter in Kethel kan didaat staat. De lijst-volgorde is voorlopig dus; 1. mr. M. J. M. van Kinderen, 2. J. Alijk, 3. mr. J. 5. Schueler, 4. H. M. Willemsc, 5- P. J. Beekman, 6. C. P„ M. Lansbergen, 7. A. J. J. van Dijck, 8. mevr. M. A. C. Taverne van Campen, 9. H. W. Metaal; 10. N. J. J. v. d. Water; 11. P. J. Sonne- mans; 12. J. J, van Collenburg; 13. A. J. Mulder; 14. F. A. de Groot, 15. A. J. A. v. d. Water; 16. A. A. Vink; 17. mej, A. G. M. Fluym; 18. P. J. G. Olsthoorn; 19. G. M- C. Ha milton en 20. J. v. Geloven. (Van onze correspondent) OOSTVOORNE. Het Oranje- comité van Oostvoorne heeft zich langdurig beraden over de wijze waarop geld zal worden ingezameld voor een geschenk aan het konink lijk gezin voor het zilveren feest. Met algemene stemmen is besloten huis aan huis zakjes te bezorgen, die op 14 april worden opgehaald. Hierna werd het feestprogramma voor 30 april onder de loep genomen Voor de jeugd van zes tot negen jaar worden kinderspelen georganiseerd. Voor de ouderen wordt een lunapark opgericht, waaraan spelen in wed strijdelement worden verbonden. Ook de kinderen van de gezondheidskolo- nies zullen worden uitgenodigd. Voor volwassenen zal er een groot openluchtdansfeest zijn. (Advertentie J M.) partij Morgen begint de pantjverkoop van origineel Tufted Tapijt, motecht, vol doorgestikt tapijt met verankerde pool in rek- vaste plastic rug. Tufted tapijt met hoge pooj (datzo heerlijk zacht hopt) in di verse tinten. En nu de prijs... dit Tufted tapijt 100 cm breed, vastge stelde verkoopprijs 18,95 koopt U nu voor minder dan de helft, voor nog géén negen gulden. Neeme U de maat van Uw kamer mee? Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van een be perkte partij oersterke Tufted tapijt in uitlopende kleuren, ook zeer geschikt voor kar petten en kleedjes (het Is antislip) 4-100 cm breed JjÊ per meter fgy (Van onze correspondent) MIJNSHERENLAND. In de „Beukenhof te Mijnsherenland heeft mevrouw A. J, Brinkerink-Hibma -voor de afdeling West van de Neder landse Bond van Plattelandsvrouwen gesproken over „De moed cm op nieuw te beginnen". Als sprekendste voorbeeld noemde zij de levenswijze van dr. Albert Schweitzer. Op 6 juni zal in Klaaswaal een streekontmoeting worden gehouden tussen de afdelingen uit de Hoeksche Waard en van Goeree en Overflak- kee. een geheel nieuwe collectie in gladde «wi bewerkte gouden ringen van 3 tot 12 mm breedte Reeds vanaf 59^- per stel Graveren zonder extra kosten juwelier horleger rotterdamsedijk 260 Twee harde knallen hebben woens dagavond om half zeven enige con sternatie verwekt in de omgeving van Ridderkerken Slikkerveer. Som mige mensen vermoedden een ont ploffing, anderen dachten zelfs aan een aardschok. Achteraf bleek dat een vliegtuig de geluidsbarrière had doorbroken. Bij de metaalgieterij en -industrie „Slikkerveer" werd voor enkele honderden guldens schade aange richt De trillingen hadden tot ge volg dat in de droogkamer van de fabriek zestig gereedstaande gietvor men, die uit zand en klei zijn sa mengesteld, in stukken vielen. De produktie van de fabriek stond daar door een dag stil. De directie van het bedrijf zal zich tot het ministerie van Defensie wen den om schadevergoeding. DEN HAAG. In een causerie voor het departement Den Haag van dc Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel heeft dr. E. L. Kramer, voorzitter van het Reactor Centrum Nederland gistermiddag verklaard, dat de Industriële toe passing van de kernenergie thans minder urgent is dan enkele jaren geleden. H|j zei dit, nadat hij betoogd had, dat het van belang is, dat de Neder landse elektriciteitsbedrijven binnen niet te lange tijd besluiten tot het doen bouwen van een kernenergie centrale. Maar, aldus zijn boven aan gehaalde conclusie, het ziet er naar uit, dat de voorziening met kolen en olie ons voorlopig nog niet noodzaakt de clektri cite its produktie in belang rijke mate op kernenergie te base ren. Hij voegde hieraan toe, dat de recent ontdekte aardgas-reserves in Noord-Nederland de kernenergie enigszins op de achtergrond stellen. De Algemene Bond van Bejaarden afd. Schiedam hield gistermiddag de jaarvergadering in de z.g. Blauwe- buis-school aan de Lange Nieutv- straat. In zijn openingswoord heeft de voorzitter, de heer B. Kerssen medegedeeld dat voor de leden op maandag 2 april in Musis Sacrum een filmvoorstelling zal worden gegeven. Voorts zullen onder auspiciën van de Verkeerspolitie binnenkort weer cur sussen speciaal voor bejaarden wor den gehonden. Uit het jaarverslag van de secre taris, de heer H. M. van Li tb, bleek dat in 1961 niet minder dan 68 leden zijn overleden, In verband hiermede verzocht de voorzitter enkele ogen blikken stilte. Het jaarverslag van de secretaris alsook de financiële ver slagen van de afdeling en de Ont span ningskas, het jaar- en het finan cieel verslag van de Vrouwenclub „Onder Ons", werden zonder meer goedgekeurd. De aan de beurt van aftreden zijn de bestuursleden, teweten voorzitter B. Kerssen, mej. C. Blad, mevr. P. Se- meijn en de heer Wiegel werden her kozen. Na de thee-pauze heeft de voorzit ter een overzicht gegeven van de uit keringen volgens de AOW en de tij delijke weduwen-uitkeringen, zoals die nu zijn en zoals die per 1 juli zullen worden, „als de regering ten minste niet van mening verandert'. In zijn slotwoord deelde de heer Kerssen nog mede dat het ledental van de afdeling de tweeduizend reeds heeft oveschreden. Hij wekte de aanwezigen op de afdeling nog sterker te maken. (Advertentie LM.) in de nieuwe AMSTERDAM geopend van 10 tot 17 uur en van 19.30 tot 22.30 uur zondags van 10 tot 18 uur toegangsprijs f2.» Bij de viering van het 66e lus trum van de stichting van het Athe naeum Illustre, waaruit de Gemeen telijke Universiteit van Amsterdam is voortgekomen, zal op 28 mei in de aula van de universiteit aan *t Spui een openbare senaatsvergade ring worden gehouden, tijdens wel ke plechtigheid vijf eredoctoraten zullen worden verleend. Eén ervan is voor mr. W. C. Treurniet, notaris te Rotterdam, aan wie het eredoc toraat in de rechtsgeleerdheid ten deel zal vallen. Promotor van mr. Treurniet is prot mr. A.pjtlo. (Van onze correspondent) AMSTERDAM. Vannacht is in de Haarlemmerstraat te Amsterdam een twintigjarige Amerikaanse mili tair aangehouden. Hij zou in de Ege lantierstraat hebben gepoogd een 23-jarige vtouw aan te randen. De militair, de in Mainz gelegerde J. M. S.. is opgesloten in het bureau Raampoort. De militair was de vrouw, die van familiebezoek in Amsterdam-Oost op weg was naar haar woning aan. de Lijnbaansgracht, al geruime tijd gevolgd. In de Egelantierstraat be sprong hij haar plotseling, gooide een koord om haar hals en sleurde haar over straat. Zijn aanrandings poging mislukte. Op het geschreeuw van de vrouw alarmeerde omwonen den de politie. Vijf surveillance- auto's zetten de achtervolging in en vonden de man in de Haarlemmer straat.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1