«5 Ï7.! Strijd tegen alcoholmisbruik na 60 jaar nog niet voorbij BHS speelt ongeïnspireerd tegen sterk Alphia (0-3) iHlii Amerikaan Podulke zoekt hier de rust De hele Broersvest wordt nu verbeterd Benjamin Th. Vrijland kandidaat voor finale Koning van Zweden leefde weer op Blauwe N. V.jubileert SG-penning voor A. Bakker AGENDA NOAD had. geen zin VOETBAL IN SCHIEDAM Expositie in Sted. Museum Pian voor hbs- gymnasium gaat toch door Wegafsluiting Proveniersbrug C.H.U.-bijeen komst DAM-KAMPIOENSCHAPPEN Bij rijles tegen paal gereden Jongen rijdt en botst met auto Scheepsdiefstal Zeeman slaat een ruit in Bromfietswiel raakte los vv, *70at J. Molendijk 300 keer in DRZ-elftal Toneel voor h.b.s.-ers MEUBEL- WOfti NGTEXTIELSH0W DE GLANSPUNTEN HUNNER COLLECTIES GEMEENSCHAPPELIJKE SHOW in GEBOUW „ARCADE" en in MUSES SACRUM LANGE HAVEN 71 LANGE HAVEN 111-115 zuiver 50 Maandag 19 maart 1962 „Het is nil at weer zestig jaar ge leden, dat onze vereniging onder de meest moeilyke omstandigheden werd opgericht en w|) kunnen lerug- xien op een vruchtbare periode, al blijft er voor ons ook nog veel te doen," aldus de heer J. M. Blazer, voorzitter van de jubilerende Schie damse afdeling van de Nederlandse Vereniging tot afschaffing van alco holhoudende dranken, zaterdagmid dag in het Wijkcentrum, waar de zestigjarige afdeling een receptie gaf. De afdeling werd opgericht door de onderwijzer Komveld en dat by in 1902 geen gemakkelijke taak had, valt te begrijpen uit het grote aan tal alcoholisten, dat er toentertijd be stond. De arbeiders leefden in be hoeftige omstandigheden cn zij pro beerden door middel van de drank al hun narigheid te vergeten. Gelukkig kwamen al spoedig de arbeidersver enigingen, waardoor de arbeiders uit hun verpaupering omhoog klommen en zich minder tot de drank voelden aangetrokken, „De taak van onze vereniging," al dus de voorzitter, „Is in de loop der jaren, mede dankzij die arbeiders verenigingen. zeker wel verlicht, maar afgelopen is hij niet, integen deel. Ik wijs er op, dat hel bferver- bmik in 1959 in Nederland 10,6 liter per hoofd bedroeg en in 1960 23,8 li ter. Ook het verbruik van gedistil leerd Is enorm toegenomen: u ziet, voor ons is er nog een taak. Om de strijd te bevorderen willen wij alle verenigingen, die de bestriding van het drankmisbruik tot doel hebben, laten samengaan. Er is reeds een fu sierapport samengesteld en het wachten is nu nog op de goedkeuring van de vergadering der verenigin gen, die binnenkort in Deventer wordt gehouden." Halve eeuw lid Hierna was het woord aan de haer F. H. Stekelenburg, secretaris van het hoofdbestuur, di-1 de Afdeling Schiedam in een enkel geestig woerd van harte gelukwenste. Toen gaf de voorzitter de heer F. A. de Wolff, voorzitter van de Schiedamse Ge meenschap, het woord, die speciaal aanwezig was om aan de heer A. Bakker de Penning van Verdienste van de S.G. uit te reiken. „De grens tussen culturele en so ciale activiteiten is altijd moeilijk te trekken,'' merkte de heer De Wolff op. Hij wilde hiermee zeggen, dat het minder vreemd is, als het lijkt, dat de S.G. een penning toe kent aan een lid van deze jubi'eren- de vereniging. Want de oud-onder wijzer Bakker heeft zijn sporen op cultureel en sociaal gebied verdiend. De heer Bakker is nu reeds 51 jaar actief ild ys.tr -Je jubilerende vereni ging. Verder werd hij reeds in 1822 lid van de commissie voor openbare leeszalen en bovendien heeft hy al tijd zeer veel gedaan voor de vroege re A.J.C., waar hy o.a. boekbespre kingen hield. Onder groot applaus reikte de heer De Wolff de penning van verdienste aan deze sypathieke en bescheiden stadgenoot uit. Hierna spraken nog enkele afge vaardigden van andere afdelingen een gelukwens tot hun jubilerende vrienden. Tegen het einde van de middag kwam bovendien burgemees ter mr J. W. Peek nog zijn geluk wensen aanbieden, 's Avonds waren de leden weer voor gezellig samenzijn bijeengeko men. Men kon o.a. luisteren naar het Schiedams Kamerensemble, terwijl men na de pauze naar de film „Café Paradis" van de NCA kon kijken, die vertoond werd door Huize Brabant. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Nieuwland, Wibautplein 1?. Bellen by ongeval: G.G. en GJX, Tuiniaan 80, telefoon 692 90. Palitïe-alarmnummer; 6 46 66. Bibliotheek: Lange Haven, geopend maandag 19 tot 20.30 u.; dinsdag 9.30 tot 16.30 en 19 tot 20.30 uur; woensdag 9.30 tot 16.30 uur; donderdag 9.30 tot 12.30 uur; vrijdag 9.30 tot 16.30 en IS tot 2.30 u.; zaterdags 9-30 tot 16.30 uur, 's Zondags gesloten. R.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend: maandag 10 tot 21 uur; woensdag 14 tot 1? en 19 tot 21 uur; donderdag 10 tot 17 uur; vrijdag 14 tot 17 en 19 tot 21 u.; zaterdag 10 tot 13 en 14 tot 17 u. Filiaal Singel: open maandag 2— 5.30 uur en 78 uur; woensdag 7—8 uur; vrijdag 2—5.30 uur eo 7—® uur. Stedelijk Museum: „De piano's van Vic Gentils" en GKf-tentoonstel- ling. „.Michael Podulke". BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: De vrijbuiter". Monopole, 2 uur: „Genadeloze ach tervolging"; 7 en 9.15 uur: .Hye na's van een wereldstad". DIVERSEN Beycrsbergen» 8 uur: Zakenstudie- kring. Bijeenkomst. Musis Sacrum/Arcade, 7.30 uur: Meubel-show. (Advertentie l.M.) <5EMEN Normale KORTE LIJM BAAN 1+ ROTTERDAM WAGENSTRAAT 115 - OEN HAAG &OKtN1-ï4 AMSTERDAM Van de Amerikaanse schilder Mi chael Podulke worden momenteel in het Stedelijk Museum te Schiedam kleine schilderijen cn grafisch werk tentoongesteld tot 23 april. De Am sterdamse kunstcriticus drs. Redeker nu heeft vrijdagavond deze tentoon stelling ér, ook de persoon van de schilder bij het publiek ingeleid. Po dulke woont zelf al sinds 1950 in Am sterdam en voor deze opening zijn zijn vrienden cn kennissen naar Schiedam gekomen, zodat de aula tot de laatste plaats gevuld was, Podulke werd in een klein dorpje in de buurt van Minnesota geboren. Zijn ouders waren immigranten, die uit de bergen afkomstig waren, res pectievelijk in Polen en Noorwegen. De vader maakte een echt Ameri kaanse carrière en bracht het tot burgemeester van het dorp. Zwaar getroffen door de financiële crisis, stierf hij en liet zijn gezin onbemid deld achter. De jonge Michael wist echter een beurs te verkrijgen en studeerde so ciale en politieke wetenschappen aan de universiteit van Minnesota. Daar werd hij ontdekt en min of meer te gen zijn wil is hij in de wereld van de schilderkunst terecht gekomen. Zo vertelde drs. Redeker. Opgegroeid aan de rand van een indianen-reservaat moet hij st,eeds naar rust hebben gezocht om te kun nen werken. Daarom heeft hij 2lch niet, als zovele van zijn landgenoten, zich in Parijs gevestigd, maar in het rustiger en natuurlijker Nederland het land van Rembrandt boven dien. „Hij is een schilder gebleven van de werkelijkheid, ook al is die vaak meer te vermoeden dan te zien," zo vond de heer Redeker. Ook is de mens of althans het werk van de mens in zijn werk te zien, als is het T Wethouder II. Sabel is voi goede hoop dat toch nog dit jaar de eerste paai gesiagen zal kunnen worden voor het nieuwe schoolgebouw in NIeuwiand, waarin zowel de R|jks- HBS als het Stedelijk Gymnasium ondergebracht zullen worden. Tij deus de begrotings-debatten sprak de wethouder nog zijn pessimisme over het Plan uil, omdat Rijksge bouwendienst de opzet van het ge bouw te kostbaar en de grond te duur had gevonden. Nu is echter een overeenstemming bereikt over een ruil van grond van het oude HBS-gebouw met het nieu we terrein, waarbij de gemeente rond vier ton bij moet passen. De Rijksgebouwendienst, die ook voor het ontwerp zorgt en de directie zal voeren bij de bouw, heeft nu het werk hervat aari de bestek-tekenin gen zodat de bouw binnenkort kan aanvangen. Geschat wordt dat de bouw van de school twee jaar zaï duren. DHS speelde in de derde klas te gen Alphia in Alphen een matte wedstrijd. De wil om te winnen was duidelijk niet aanwezig. Waarschijn lijk voelen de spelers zich nu veilig genoeg en geloven z}j zelf niet meer in een kampioenschap. Inderdaad staat DHS theoretisch al veilig. Door dit gebrek aan vechtlust ging de wedstrijd voor de Schiedammers met 30 verloren. DHS speelde voor rust technisch iets aardiger. Zelfs werden twee doelrype kansen gemist. Gudde ver zuimde de bal in de touwen te jagen en Rozen, schoot tegen de lat. De rust ging In met een blanke stand. De Schiedammers moesten na rust tegen de' wind optomen. Maar toch speelden zjj aanvankelijk iets aar diger dan de Alphenaren. Toen Gcu- ka. de Schicdamsc stopper, echter j een blunder maakte, was het gedaan f met DHS. Alphia kwam hierdoor op 10. Even later maakte de Alpheuse middenvoor een doelpunt, dat lich telijk naar buitenspel rook en waar voor de grensrechter ook vlagde. Maar desniettemin werd het goed gekeurd. Toen spil Gouka een cor ner nog in eigen doel kopte, was DHS definitief geslagen. DRZ-Dindua 1-3 Tot een gelijkspel is DRZ in de vierde klas tegen het sterke Dindua niet kunnen komen. De Schiedam mers kregen een 1—3 nederlaag te slikken en de toekomst blijft er voor hen donker uitzien. Aanvankelijk speelde DRZ een aardig partijtje voetbal en was zelfs iets sterker. Maar toen de achterhoede voor ver meend buitenspel bleef staan, kwam Dindua op 10. Met deze stand werd aan de thee begonnen. Vlak na rust verdween de bal ech ter voor de tweede maal achter de DRZ-keeper. Doch hierop bleef de Schiedamse ploeg hef antwoord niet schuldig. Ongeveer een kwartier na (Advertentie CM.} Met ingang van vandaag zal ge durende een achttal weken, of zoveel langer of korter als nodig is, voor het openbaar verkeer worden afge sloten in verband met de uitvoering van riolerings- en bestratingswerk zaamheden: een gedeelte van de Bo- terstraat tussen het Overschieseplein en de Kreupelstraat, het Overschie seplein en een gedeelte van de Over- schiesestraat tussen het Overschiese plein en de Hoflaan. De Chr. Historische Kiesvereni ging van Schiedam en Kethel hou den op donderdagavond een open bare propaganda-bijeenkomst in ge bouw „De Rank" aan de Schiedam- seweg in Kethel. De heer J. v. d. Meer. lid van de Prov. Staten van Zuid-Holland zal spreken over „De Provinciale Staten in de huidige tijd". Sr is gelegenheid tot het stel len van vragen; de bijeenkomst be gint om 8 uur. Het reeds aan de gang zijnde werk aan het eind van de Broers- vest, voor de verbinding via de Pro veniersbrug naar Nieuwland en ook voor de verbindingsweg van de Sin gel naar de Lange Kerkstraat, zal nog verder worden uitgebreid. Want nu de Broersvest daar een heel an der aanzien krijgt, willen B. en IV. meteen ook maar het deel van de Broersvest tussen Koemarkt en Em- maplein gaan verbeteren. Want dit deel van de Broersvest heeft een slechte keibestrating; het wegge deelte Is op verschillende plaatsen verzakt en het wegprofiel is niet aangepast aan het op deze weg te verwachten drukkere verkeer. Daarom zal dit straatgedeelte ge lijktijdig met de afwerking van het eind van de Broersvest in orde ge maakt moeien worden. Tevens delen B. en W. mede dat rekening gehou den zal worden met de aanleg van een verkeerslicht-installatie bij de toekomstige kruising van Broersvest —Lange Kerkstraat verbindings weg naar de Singel. Dit werk zal dan tegelijkertijd ter hand worden genomen. Deze verkeersïnstallatie zal dan later weer aangesloten wor den op het systeem van de „groene golf', zoals die zal gelden voor het traject Rotterdamsedijk naar Burg. Knappertlaan. Dit hele werk van bestrating met bijkomende werken, voor de Tech nische Bedrijven zal ƒ228.900 gaan kosten. Aan de Raad wordt een kre diet gevraagd voor dit bedrag. rust zorgde Kolmeijer voor 22. De wedstrijd was inmiddels harder ge worden. maar de sportieve grenzen werden toch niet overschreden. Toen de rechtsbinnen van Dindua 3—1 liet aantekenen, was het voor deze ploeg bekeken. SFC-Oudeiv(iter 1-2 Zoals verwacht werd, heeft SFC in vierde klas F het tegen het ster kere Oudewater niet kunnen bol werken. Maar de Schiedammers zochten na afloop van deze spannen de ontmoeting met het kleinst moge lijke verschil 12 de kleed kamers op. Gespannen kwamen de Schiedam mers binnen de lijnen. Zij hielden kranig stand tegen de snelle aanval len van de mannen uit Oudewater en zelf trokken zij 20 nu en dan ook fel ten aanval. Vlak voor rust schoot de Oudewaterse linksbinnen een voorzet rakelings over. Maar toen kwam de rust met 0—0. Na rust kwam Oudewater door een hard schot van de linksbinnen aan de openingstreffer. Het hard wer kende SFC deed alles om de achter stand te verkleinen, maar het mocht niet lukken. Oudewater kwam zelfs nog op 2—0. Maar de eer werd voor de Schiedammers toch nog gered. Het was debutant A, Grims, die een zeer goede wedstrijd speelde, die het enige tegenpunt scoorde. Z" ster-Mar tinit Een goed resultaat heeft in de vierde klas Martinit in Rotterdam behaald. Daar heeft het eerste team het bestaan het sterke Zuiderster in toom te houden. De wedstrijd ein digde met een 1—1 gelijkspel. Lange tijd heeft Martinit de Rot terdammers zijn wil opgelegd. Zelfs misten de Schiedammers een straf schop. Deze werd nog voor rust in de handen van de Zuiderster-keeper geschoten. Voorts werden aan beide zijde kansen verknoeid. Een gevaar lijke terugspeelbal werd. de stadge noten haast nog noodlottig. Maar de ze kans werd onbenut gelaten door de Rotterdammers. En de rust ging met een 0 stand in. Eerst tien minuten voor het einde slaagde Martinit er in een voor sprong te nemen. Een door de rechts back opgebrachte bal werd door H. T. J. Coster fraai ingeschoten. De tegenstanders lieten dat niet op zich zitten. Ijverig werd er gewerkt om de nul weg te werken. En vlak voor tijd slaagden zij daar ook in. "Handig speelde de midvoor zich vrij en met een zacht tikje rolde de bal in het Schiedamse doel. Demos-AmmSV Het lag wel in de lijn der ver wachtingen, dat Demos in de vierde klas een overwinning zou behalen op Ammerstolse SV. De 42 over winning geeft echter niet de juiste verhoudingen weer, want de uitslag had voor de stadgenoten nog wel iets groter kunnen uitvallen. Demos had in deze wedstrijd een experiment uitgehaald, dat uitste kend is geslaagd. Vier spelers van het tweede elftal waren in de voor hoede opgesteld, Zii kweten zich naar behoren van hun taak. Maar door gebrek aan routine hebben zij nog wel een aantal doelrijpe kansen laten liggen. Ammerstolse-SV opende de score- Maar even later doelpuntte de naar binnen gezwenkte Schiedamse links buiten (1—1). En hiermee was de rust aangebroken. Drie minuten na rust zorgde J. Groenendijk voor 21. "Uit een strafschop maakten Am- merstol 22. Door doelpunten van J. Florijn en J. Groenendijk kwam Demos op 42. Zelfs is een doelpunt niet toegekend, terwijl de bal toch een halve meter de lijn. had gepas seerd. De scheidsrechter heeft dit echter niet kunnen constateren. Door het uitvallen van een der deelnemers en het niet spelen van twee parlyen heeft de vierde ronde om het Schiedamse damkampioen schap nog maar één kandidaat voor de finale en wel de benjamin Thet Vrijland. In alle groepen is nog van alles mogelijk zodat op 22 maart bij de laatste ronde de nodige spanning niet zal ontbreken. Door de overwinning van de thuis- dammer P. v. d- Waal op Jan Vrij land zijn er vier kandidaten voor twee plaatsen in groep twee, terwijl in groep I drie kandidaten voor twee plaatsen zijn. We geven de ve teraan M. den Houting de beste kan sen voor de tweede plaats in groep drie. Zeer spannend en fraai was de kamp tussen koploper J. Kuyk en J. C. 't Hart laatstgenoemde wist zijn positioneel voordeel in winst om te zetten en schiep zich hiermede goede kansen. De uitslagen zijn ais volgt: J. Blom-C.Meerendonk 02, J. Bogerd—C. Korpel 02, P. v. d. Waal—J. Vrijland 2—0, J. C. 't Hart J. J. Kuyk 2—0. B. J. v. d. Steeg— Theo Vrijland 0—2, E. Breman—M. den Houting 0—2. Stand nu de vierde ronde: Groep 1: 1. J, Westerveld 36; 2. C. Korpel 4—6, 3. W. Spruyt 3—5. 4. J. Bogerd 4—3, 5. C. Meerendonk 4 2, 6. J. Blom 40. Groep 2: J. J. Kuyk 45. A. van Dort 3—4, J. C. 't Hart 4—4. P. v. d. Waal 4—3. M. v. d. Steeg 2—2. J. Vrijland 3—2. Groep 3: Theo Vrijland 36, E- Breman 4—4, J. J. Cabri 33, M. den Houting 33, J. v. d. Steeg 30. Wegens drukke werkzaamheden is de heer van Tienen verder verhin derd om aan wedstrijden deel te nemen. De uitslagen voor de bor denwedstrijden luiden: J. J, Cabri— J. P. v. d. Watering 1—1, F. W. Ra demaker—K, de Boer 2—0, A. van Otterloo—J. de Wilde 02. maar een verre stad, of een ladder tegen, een boom. Hoewel hij als surrealist aange merkt dient te worden, heeft hij niet het gefolterde dat zijn geestgenoten zo vaak kenmerkt. Integendeel, zijn werk doet sterk statistisch aan, zelfs bij een bewegende zee. In zijn preci sie van werken doet hij dan weer denken aan oude Hollandse meesters als Jeroen Bosch, maar dan licht van karakter. Mevrouw W. J. M. O.-H., die onder leiding van haar man auto leert rij den, is zondagmorgen om 11 uur met haar auto tegen een lantarenpaal op gereden. bij het Stationsplein in de buurt van de Schie. Zij was in de war geraakt toen haar man haar aanmaande om over te schakelen. Bij de hevige botsing, waardoor de auto aan de voorkant ernstig werd beschadigd, liep mevrouw O. een hersenschudding en schaafwonden op, terwijl de heer O. een. bloeduit storting aan het gelaat kreeg. De G.G. en G.D. heeft beiden ter plaatse verbonden, waarop zij op eigen ge legenheid naar huis zijn gegaan. AdiffTientte l M Wees nu eens niet eigenwijs... begin nu eens niet met te zeggen dat ondergoed van nog géén gulden niets kan zijn. Want morgen verkopen wij een enorme fabrieks-partij dames ondergoed, fantasie gebreid, rib- tricot van prima gekamde garens uit de serie tot twee gulden voor nog géén gulden per stuk. De ksmizoois met brede kant Jangs de bustevorm, de direc toires met kant fangs de pijpjes. De 15-jarige scholier J. B., die in zijn. vrije tijd helpt in een doorsmeer- station in de Van. Couwenhoven- straat, heeft daar zaterdagmorgen om 11 uur een aanrijding veroorzaakt. Hoewel hij geen rijbewijs heeft wil de hij een op de straat geparkeerd staande auto, eigendom van de heer Van D,, wegrijden maar kwam daar bij in botsing met een andere auto en daarna met een lantarenpaal. Bei de wagens werden licht beschadigd, maar de lantarenpaal raakte hele maal verbogen, Kapitein J. R. van het m.s. „Ben- venue", dat in dok 4 bij Wilton Fijenoord ligt, deed. aangifte van. de diefstal van 31 linnen afdekzeilen voor auto's uit de wingroom in de voorpiek van het schip. De waarde van de kleden bedraagt 1000. In een cafetaria in de Hoogstraat raakte een Zweedse zeeman E, E., die onder invloed van sterke drank verkeerde, zondagavond zo ontstemd over een andere bezoeker, dat hij een ruit in een toegangsdeur ver nielde. Schade 90.E. kreeg won den aan gelaat en. handen en is na verbonden te zijn in het politiebureau opgesloten. Op de spoorwegovergang in de Nieuwe Damlaan is zondagavond om 7.15 uur mejuffrouw H, K. met haar bromfiets gevallen omdat het voor wiel los raakte. Op de duo had zij de 10-jarige Annie S. zitten, die tegen het wegdek werd gesmakt en aan het gelaat verwond raakte. Mejuf frouw K.. die zelf geen wonden op liep en Annie's moeder, die op de fiets naast de brommer reed. hebben het kind naar het Gemeentezieken huis gebracht, waar het verbonden is. In de Voorhaven is vanmorgen om streeks negen uur olie, die op het water dreef en ook wat drijfhout in brand geraakt. Het gaf een grote en angstwekkende vlam maar doofde snel weer uit. Aan de in de buurt liggende schepen is geen schade aan gericht. Het is nog niet bekend hoe de olie in brand is geraakt. Dinsdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze grote partij prettig zittend, soepel en elastisch damesondergoed, in de maten 38 tfm 66, door elkaar J&A mJm per stuk voor mgSW% e NOAD, dat toch reeds gedoemd is om degradatie-wedstrijden te spelen voor het behoud van de plaats bi de overgangsklasse, heeft zaterdag zan der animo de laatste wedstrijd van de competitie gespeeld tegen Tref fers In Roelofsarendsveen. Deze plichtmatig gespeelde wedstrijd werd dan ook met 82 verloren, Henk Aben en Arnold Braak heb ben. elk maar één partij kunnen win nen en Nico Allmendinger kreeg drie maal een nederlaag te incasseren. Hij experimenteerde met een sandwich- bat, maar het valt te betwijfelen of het juist is om in dit stadium, nu er nog degradatie-wedstrijden te spelen zijn, te gaan experimenteren. Het is nog niet bekend wanneer jze serie promotie- en degradatie wedstrijden gespeeld zullen worden, Voordat dc wedstrijd DR2Din dua gistermiddag een aanvang nam, werd eerst de eerste elftalspeler J, Molendijk gehuldigd. Deze trouwe speler heeft nu namelijk niet minder dan 3O0 wedstrijden voor het eerste elftal van DRZ op zijn naam ge bracht. Natuurlijk is deze prestatie niet onopgemerkt gebleven. Zowel van de spelers als van het Bestuur kreeg hij een boeken bon aangebo den. Die kan hij goed aanwenden voor zijn studie in Leiden voor kan- didaatsoefenmeester. Namens het be stuur overhandigde voorzitter A. de Visser het geschenk en namens de spelers aanvoerder G, Krabbedam. E speraiito-agendo Merkredon, Ia 21an de marto Klub- vespero. Ni kune legos Ia lastan „Sennaciulo'n ce kdo Letsch sr Lek straat 100 b. Vi estos bonvenaj do venu. Hoe „De Koning van Zweden", na ecu tijdlang niet meer in de belang stelling te hebben gestaan, toch weer in het nieuws is gekomen, hebben de leerlingen van de Schiedamse Rijks-h.b.s. met plezier kunnen con stateren. Dat geschiedde tijdens de zaterdagavond in Musis Sacrum ge houden grote feestavond, die de scholicrenvereniging „Onder Ons" had georganiseerd. „De koning van Zweden" is geen persoon, doch de naam van een herberg, waarin de schrijver R. Feenstra zijn komische thriller „Hannibal" heeft laten plaatsvinden. De scholieren hebben van dit leuke brokje kolder onder reigie van de heer A. J. van Heus- den een .charmante voorstelling ge maakt. In de herberg, die niet meer loopt, omdat hij door een wegomlegging te ver uit de route is komen te liggen, gebeuren op een gegeven ogenblik rare dingen. Een leidster van een smokkelaarsbende, vermomd als een preutse schooljuffrouw, heeft de herberg tot haar hoofdkwartier ge bombardeerd. En om deze smokkel- affaire spinnen zich spannende ge beurtenissen. Bovendien duikt in de herberg een bejaard echtpaar op, dat op een schat uit is. De schat wordt ook inderdaad gevonden, maar valt toch niet in. handen van het hunke rende echtpaar. Voorts wordt de herberg nog ge vuld met Ekster, een fervente nieuwsjager; een als zwoele vrouw optredende inspectrice van de re cherche; Hannibal, aanvankelijk een onduidelijke vrye figuur, die ook in dienst van de politie blijkt te staan, maar die zich aandient ais ober; Rika, een juffrouw, die bak en braadvet verkoopt en tenslotte een dokter, die even moet hitmen- wippen om de dood van een ban diet te constateren. Want een dode in dergelijke stukken is onontbeer lijk. De baas van „De koning van Zweden" heeft een lijzige knecht In dienst, die voor de lachlust van het publiek moet 2orgen. En inderdaad de scholieren hebben vaak tijdens deze aardige opvoering moeten lachen en niet in het minst om de pikante gezegden, die af en toe stiekem om een hoekje kwamen gluren. Het spel van tonelisten heeft er in hoge mate toe bijgedragen, dat dit grote feest voor de h.b.s.-ers 20'n succes is geworden. De rol van schurkin uit de onder wereld lag uitstekend in handen van Injque Cohen. Vooral wist zij goed de overgang van muffige schooljuffrouw naar schurkin op te vangen. Ook Toos Mollemans was charmant in haar vlotte rol van in spectrice, Het bejaarde echtpaar werd geloofwaardig gemaakt door Wim Gilyamse en Hennie Schmitz. Een leuke creatie gaf Bram Romein als de lijzige knecht. Voorts speel den mee: Gerard Koelewein als Hannibal; Joop van de Kooy als de knorrige herbergier; Jaap Karei als journalist. Eric van Beek als dokter, Hannie Kerklioff als het meisje in bak- en braadvet en Rinus Buyten- hek als een jongen. Tot diep in de nacht konden de jongelui hun benen strekken, op de dansvloer. Voor begeleidende mu ziek zorgde de Harbour Jazzband. Ter gelegenheid van. de Landelijke Woningtiendaagse exposeren on derstaande Schiedamse woninginrichters in een welke zal worden gehouden vanaf MAANDAG 19 tot en met DONDERDAG 22 MAART OPENINGSTIJDEN Maandagavond (openingsavond) van 7.30 uur tot 10 uur Dinsdag van 2 uur tot 5 uur en van 7.30 uur tot 10 uur Woensdag van 2 uur tot 5 uur en van 7.30 uur tot 10 uur Donderdag van 2 uur tot 5 uur cn van 7.30 uur tot 10 uur DE TOEGANG IS VRIJ' Uw bezoek zal zeer op prijs worden gesteld! IN GEBOUW „ARCADE" EXPOSEREN: GEBR. BERTELS Dam S—24 Tel. 6 81 42 SCHRIJVER'S WONINGINRICHTING Hoogstraat 97 Tel. 687 83 Broersvest 68—70 Tel. 6 93 90 W. A. VERWAYEN, Woninginrichting Hoogstraat 184185 Tel. 6 75 81 WONINGINRICHTING VEMA, Mgr. Nolenslaan 776—774 Tel. 65600 IN MUSIS SACRUM EXPOSEREN: A. GOYAART CO., Strickiedeweg 305, Hoogstraat 158 Tel. 697 8 J, C. KKOES Broersvest 64—66 Tel. 6 79 2 J. D. MEUR S Oranjestraat 11 Tel. 6 78 44—6 38 44 SCHNEIDER'S WONINGINRICHTING Grocnelaan 4749 Tel. 6 98 82 WILLEMS ERNSTING Rotterdamsedijk 433 Tel. 691 Negen modetinten - maten 38-46

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1