„Schiedam Amerikaans bouwt zelf honkbalveld s.v.c. Schiedamse vlag moet officieel vastgesteld Alle Wilton-ploegen halen volle winst Vierdaagse expositie van woninginrichting Vicaris mej. E. A. Bos doet 1 april intrede Jubileum- toernooi bij opening Grote lagere school in Schiedam-Z THOR haalt vier prijzen ARUNEN HANDBAL KORFBAL Schiedam speelde wel en verloor van Gymnasiasten Burg. Peek koopt eerste heriimerings-tegel SCHIEDAM ELEKTRISCHE PIJPLASSERS SKAY geeft met Bravo een concert iïr" ÏÜM. Zomeravond honkbal als proef WF geeft een concert ROTTERDAM: DE SPfTS-IRTERiEURS NA HONDERD JAAR! HBSS bleef CSYD met 3-2 de baas Donderdag eerste paal Nieuwlandkerk Wie heeft iets verloren Aanrijding Resultaten bij Hondenbelastin g via "n strookje Burgerlijke Stand Koeriersters N.V. Metaalbedrijf v.h. P. J. MOL Dinsdag 20 maart 1962 S Op woensdag Z8 maart zullea de CJMV Mondharmonicaverenlging Bravo onder leiding: van dirigent J. Krommenhoek en de Schiedamse Kiavar Accordeon Vereniging onder leiding van dirigent H, Groene weg f K.K_ Leeszaal en" BTbliolhëek. Dam. aZZIfnNJN uur: donderdag 10 tot I? uur; f vrijdag 14 tot 17 en IS tot 2) uJ Tijdens dit concert zullen een aan- zaïerdag 10 tot 12 en 14 tot 1? u tal door dirigent Groeneweg gecom- r maal Singel: open maandag 2poneerde werken worden uitgevoerd. V.Vr A'k-jl8 uur; ^ttwnsdag Het hoofdwerk op het programma is n zewjejjge symphomsche suite „Sneeuwwitje", die de dirigent spe ciaal voor het vijfjarig bestaan van SKAV, vorig jaar mei. heeft geschre ven. Her werk werd toen voor de eerste keer ten gehore gebracht. Mtmopoie, 2 uur: „Genidëlo'zëëch-' JS'S"*«if. zijn .verken in torvoleine"- 7 en 9 15 urn- S» c™ slcrk ™ntrapnntischc stal. Danr- na*s van fen wereldstad I ïï?.tac® «in diepgaande analy- Apothekers-nachtdienst: Apotheek Niemvland. Wïbautplein 27. Bellen bij ongeval: G.G. en GJD., Tufniaan 80, telefoon 59290. Politie-alaramummer: 6 46 66, Bibliotheek: Lange Haven, geopend maandag 18 tot 20.30 u.; dmsdag 9.30 tot 16.30 en 19 tot 2030 uur; woensdag 9.30 tot 1630 uur; donderdag 9.30 tot 1230 uur; vrijdag 9.30 tot 1630 en 10 tot 2.30 u.; zaterdags 930 tot 16.30 uur. 's Zondags gesloten. 7—8 uur; vrijdag 2—5.30 uur en 7—8 uur. Stedelijk Museum: „De piano's van Vic Gentils" cn GKf-tentoonstei- j ling. „.Michael Podulke1 BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: De vrijbuiter", j „Hye- (Advertentie IM.i Datikzjj de activiteiten van Schie dams oudste honkbalvereniging „Schiedam" wordt momenteel ook ln Schiedam een origineel Ameri kaans honkbalveld aangelegd. Daar mee zorgt de s.v'. h.v. „Schiedam" weer voor een primeur want het Schiedamse honkbalveld is het eer ste dat als vrijetijdsbesteding door de leden van een vereniging wordt aangelegd. In Amsterdam, Haarlem. Den Haag en Eindhoven hebben des kundigen dergelijke velden al doen aanleggen. Binnenkort zal het ge bied van Rotterdam en omgeving nu ook twee veiden vebkrijgeti. Op de nieuwe velden van Sparta in Vreelust in Rotterdam komt zo'n terrein. De leden van Schiedam zijn in hun vrije tijd op de velden in Harga aan het werk. Met medewer king van de gemeentelijke autori teiten zal het Schiedamse honkbal veld zelfs besparing van de voet balvelden opleveren. Drie jaar geleden heeft Schiedam al een semi-Amerikaans honkbal veld aangelegd. De verhoogde wer- persheuvel, slagplaat en een "baan van het veld werden tussen de twee voetbalvelden van „Schiedam" aan gelegd met als gevolg echter dat de velders altijd over hetzelfde deel van de velden liepen. De slijta ge van een deel van de velden was dan ook een handicap. „Schiedam" heeft nu een pracht oplossing ge vonden voor de aanleg van het Ame rikaanse veld. Achter de twee terreinen bij Schiedam ligt namelijk een derde gemeentelijk veld dat aan de zijde van de spoorlijn door een reserve- zodenveldje begrensd wordt en dat juist geschikt Is, wat de afmetingen betreft, voor een origineel honkbal veld. De leden van de s.v. h.v. „Schiedam" gaan nu het vierkant van vier sleuven van 273 meter tot een diepte van dertig centimeter uit graven. Deze sleuven worden ge vuld met koolas en als bovenlaag wordt gravel gebruikt. Naast het vierkant met de werpershill van 45 cm hoogte komen de helpersplaal- sen, verder de perken voor het In slaan en dan zullen er authentieke „dug outV komen. Dit zijn de „uit gegraven woonholen" voor de teams ter weerszijden van het slagperk. fraaie afrastering met ter weerszij den een amiitheatersgewijze tribune voor 2 x 250 toeschouwers. De wer kers van Schiedam werken nu aan de fabricage van de „back-stop" die gevormd wordt uit 16 segmenten met gebitumeerd gaas over een opper vlakte van 8 x 28 meter. Deze grote ballenvanger maakt het mogelijk dat het spel op de juiste wijze kan worden gespeeld. Vroeger kaatsten doorgeschoten ballen het publiek in. Schiedam bekostigt de aanleg van dit veld geheel. Op 31 mei zal 't veld roet een jubileümtoernooi in gebruik worden genomen. Dan wordt het derde lustrum gevierd. Overeenge komen is dat GSS en Schiedam het derde veld bij de twee terreinen te- Achter het honkbalveld komt een zamen zullen bespelen. DIVERSEN Irene, 8 uur: V.U. Film, 1 Beyersbergen, 8 uur; S.B L.O. Jaar vergadering. Wijkcentrum, 8 uur: Jehova's Getui gen. Tentoonstelling. Musis Sacrum en Arcade, 7.30 uur: Meubelshow. Op initiatief van de coach van de s.v. h.v, Schiedam. Henk Kempen zal een proef worden genomen met het zomeravondhonkbal in Schie dam. Teams van DHS, DRZ, SVV en Schiedam alsmede van het Vlaar- dingse VFC zullen in de maand juni een halve competitie spelen. Daarbij is overeengekomen dat baten en las ten voor gezamenlijke rekening zijn. Mocht de proef slagen dan zal de competitie volgend jaar worden uit gebreid met clubs uit de omgeving. De Vereniging Willon-Fyenoord zal donderdagavond 29 maart in het Passage-Theater een concert organi seren. Aan dit concert werken mee de Harmonie en het Dames- en Man nenkoor van Wilton-Fjjenoord. De avond neemt om acht uur een aan vang. rische studie gemaakt van de werken van Joh. Seb. Bach en daarbij is hij tot de ontdekkihg gekomen, dat juist deze schrijfwijze zeer geschikt is voor hel klankbeeld van een accor deon-orkest, mits ook de registratie op juiste wijze is uitgebalanceerd. SPECIAALZAAK „DE SPONDE" MEENT 95 - Telefoon 11 83 44 ROTTERDAM; Wed. PIERRE BUNINGH EN ZN. Nw. Binnenweg 188-190-195 - Telefoon 3 2038 HOOGSTRAAT 95-99-101 (nabij Emporium) Telefoon 13 37 57 Naast het grootse, bijna vijf mil joen gulden vergende plan om in Nleuwland zeven scholen met drie gymnastieklokalen te gaan bouwen (waar we zaterdag reeds over schre ven), komt ook Scbledam-Zuid aan de beurt, Want wethouder II, Sabel heeft medegedeeld een plan op sta pel te hebben gezet voor de bouw van twee zeven-klassige scholen voor openbaar onderwijs, die de meer dan honderd jaar oude Wil lem Broawerschool aan de Dwars- straat moet gaan vervangen en dan ook daar in de buurt zal komen te fiemeenten liggen "an n0S verdient het naar myn me ning aanbeveling, dat de uitvoering Bij de2e dubbele lagere school i van onze gemeentelijke vlag ln een komt dan bovendien nog een kleu- officieel Raadsbesluit wordt vastge- terschool met vier klassen en weder- Icgd". Zo merkt ln een rapport aan om een gyronastiek-lokaal. Deze laat- het Gemeentebestuur op de gemeen ste zal ook een een grote gymnastiek- i teHike archivaris drs. P. Th, J, Kuy- „Al zou er geen gevaar beslaan datzwart-geel-zwart-geel-zwart, reed« onze Schiedamse vlag door andere j m 1857 door het Gemeentebestuur zou worden „genaast",als de officiële erkend werd. 1 De Archivaris adviseert vast te houden aan deze uitvoering voor wat betreft a. de kleuren en b. het aan tal banen. De afmeting zou naar zijn mening wellicht tot de meest (Advertentie t M.) 28 JAAR ERVARING OP KOELGEBIED STAAN ACHTER DE GOEDE De Schiedamse gymnastiekvereni ging T1IOR heeft met vier groepen deelgenomen aan de door de Rotter damse Turnbond gehouden keuze en meerkamp-wedstrijden in de Energiehal en er ee» mooi resultaat behaald. Want er werden liefst drie eerste en een tweede prijs behaald. Mej. Boender baalde met haar groep van achtuen meisjes een eer ste prijs bij de meerkampen, bestaan de uit vrije oefeningen, brug, lange mat en paardspringen. Bij de ritmi sche vrije oefeningen haalde mevr. Klopper-van Wachtendonk roet haar meisjes een tweede prijs en bij de hoepeloefcmngen met dames een eerste. De heer C. van. Oudheusden sloot de rij van successen door bij de dames-meerkampen met Zijn groep een eerste prijs weg te slepen. Deze resultaten spreken te meer, wanneer men weet dat THOR een heel druk werk-programma aan het afwerken is, n.l. deelname aan de landskampioenschappen ritmische oefeningen in Den Haag, de vaardig heids-proeven van de KTB en de Schiedamse turndag die in juni wordt gehouden. Daardoor moeten gelijktijdig verschillende oefeningen worden ingestudeerd. In de zaterdagmiddag afdeling va» de KNVB zagen de toeschouwers in Harga een spannende wedstrijd tus sen HBSS en het Delftse CSVD. Het enerverende duel w'erd tenslotte met 32 dóór de Schiedammers gewon nen. De overwinning is zeker ver diend te noemen. Met een vleugelschot opende na zes minuten rechtsbuiten Van Veen de score. Kort daarop miste CSVD voor open doel. Keeper Van Heest, die doelman AakUjk verving, moest vervolgens al zijn talenten tijdens een scrimmage voor het Schiedamse doel tonen. In de 20ste minuut ronde Groeneweg een combinatie tussen hem en Dröge goed af <2—0). Voor rust* miste Droge nog een kans voor open doel. Na rust liet HBSS het tempo wat zakken, waardoor de Delftenaren .135 I tablet op f 398,- '210 I kastmode! f 598.- 275 I kastmodel f 89B,- KOELKAST zaal worden, die tevens geschikt is J voor het beoefenen van de zaal-spor ten in de avonduren. De schets voor deze school is reeds i in principe aan\*aard. Nu zijn de de- I finitieve tekeningen naar de bouw kundig boofd-inspecteur van *t Mi- I nisterie van O.K, en W. gezonden i ter goedkeuring. Ook deze school zal in systeem-bouw worden opgetrok- per, die in 1955 een onderzoek heeft Ingesteld naar de juiste uitvoering van de Schiedamse vlag. Hem is ge bleken dat men met betrekking tot de uitvoering in het onzekere ver keert, zodat misverstanden ten aan zien van dit „representatieve teken" kunnen ontstaan. „Omstreeks 1856 gaf de franse Re gering aan haar kapitein-luitenant- f ken. Wanneer met de bouw begon- ter-zee Le Gros de opdracht een Na de gedwongen lange rust 2ijn A. Kalkhoven de spelers geïnspireerd. -inrlplrilr ar-#r J-7'r ctnnïa ~7r=fc pr,n npnadv Ma^-af er zondag eindelijk weer wedstrijden gespeeld in de veldliandbalcompetitie De meeste velden waren nog onbe speelbaar. maar ln het W.F,-Sport park aan de Maaskant zijn vier wed strijden gespeeld. Dat de W.F.'ers goed „overwinterd" hebben bleek wel uit het feit dat alle vier senior teams, dames zowel als heren, aan volle winst kwamen. Dames 1 is door een mooie 63 overwinning op AHC op de eerste plaat terechtgekomen. Toch speelden de Haagse dames een goed partij en zij scoorden dan ook het eerst. In de vijftiende minuut maakte echter Fr. de Raay na een mooie aanval gelijk en twee minuten later zorgde W. Prins voor een 2—1 voorsprong. Eén minuut voor rust plaatste AHC een treffer die voor de nieuwe doch zeer goed spelende keepster A. v„ d. Horst onhoudbaar was. Na de thee was het veld tien minuten in handen van Wil ton: L. Lemson. B. Zonneveld en W. Prins maakten 5—2. AHC kwam nog aan 53, raaar B. Zonneveld zorgde voor de eindstand van 63. Dames 2 van Wilton bleef ook dit maal tegen Rotterdam ongeslagen en heeft nu vier punten voorsprong op nummer 2 DWS 2. Bij de rust was het 1—0 door N. Penning-Brokking, het werd nog even 2—2, maar D. Boer haalde de volle winst binnen voor haar ploeg. Dc DWS-dames leden een zware nederlaag in Roermond tegen Swift en zijn naar de vierde plaats afge zakt. Doch zij hebben twee wedstrij den minder dan leider Swift en éên minder dan Posterholt en Verbrugh. Bij de heren is Wilton 1 onver wacht aan een overwinning op HVL in Leiden gekomen en hebben zo de onderste plaats verlaten. Daarbij heeft het fantastische spel van keeper Donderdagmiddag 22 maart zal ds P. R. Everaar, om 4 uur de eerste paal slaa.n voor le nieuwe geref. kerk, die aan de durg. Honnerlage Gretelaan in Nleuwland zal worden gebouwd. Hij stopte zelfs een penalty. Nadat dc stand 2—2 was kwam de Wilton- voorhoede op volle toeren te draaien en viermaal kon L. Boer de fraai op gebouwde aanvallen afronden met een doelpunt. 'De ruststand was zo 63. In de tweede helft hebben de scheepsbouwerds het heft niet meer uit handen gegeven. H, v. d. Lugt, J. Sonneveld, J. Mast en nogmaals J. Boer zorgden voor stand 1(15. Toen moest in de laatste minuut kee per Kalkhoven tweemaal zwichten, 307 en volkomen verdiend, Oük de reserve-heren klommen twee plaatsen op de ranglijst omhoog door Spartaan met 8—5 te kloppen, nadat de Rotterdammers bij de rust 14 hadden voorgestaan. Te bevragen aan het Hoofdbureau van Politie te Schiedam tussen 9 12.30 uur en 2—6 uur: kettinkje met sleutels en kinderbil. Te bevragen bij de vinders: vul potlood. J. de Reuver, Hagastraat 16: ballpoint, Van Enten. Plein Een dracht 21a; vulpen. Bureau Bevol- nen kan worden is nog mei te zeg gen, maar weth. Sabel hoopte toch binnen afzienbare tijd. Op de Nieuwe Haven weid gister middag omstreeks 4 uur de 75-jarige bromfietsbertjder A. W. K, aangere den, De bejaarde weggebruiker liet bij het links afslaan de doorgang niet vrty voor de automobilist A. W. en een aanrijding was daarvan het ge- volg. Het slachtoffer liep een scheur- wond boven het linkeroog op. De GG icing. Niemwtrait 26. kamer 7; ring SD hcra v.oor M™Jleling met sleutels. J. Verberk, Pr. Fr. Hen- het gemeentez.ekenhms ge- drikstraat 6 b; ring met sleutels, K. -bracht' ra3!,r latcr kon ln> weet naar Willems. Lange Nieuwstraat 65: ring met sleutels. Vollebregt, Marconi straat 55 b; poncho. Slijterij „La Gironde", Rubensplein 8; bankbiljet. Dekker, Den Bomraelsehestraat 14; damesportemonnee met inhoud, H. v. Schie, Polderweg 114 te Kethei; paar dameshandschoenen, mevr. Lissen- berg. Havendijk 142 a; bruine lederen handschoen. Van Bergen. Poolstraat 33 te Rotterdam; tortelduif, Oarlier. Singel 64. huts werk samen te stellen over de vlag gen, dLe bij de verschillende naties in gebruik waren. Le Gros richtte zich om informatie tot de Ministers van Binnenlandse Zaken van de res pectieve regeringen; in ons land werd die post in dat jaar vervuld door Rid der van Rappard. Deze schreef op zijn beurt de Commissarissen des Konings in de provincies aan." De- gangbare verhouding 2 3 terugge bracht kunnen worden. Met de Ar chivaris zijn B. en W. van mening, dat het gewenst is om de uitvoering van de vlag der gemeente bij raads besluit vast te stellen. Volleybal Slechts drie teams van de Schie damse Volleybal Club kwamen in de afgelopen dagen In het veld. Dames 3 zorgde belaas voor de enige neder laag door met 30 te verliezen van Smash 2, Heren 2 zegevierde volgens de ver- ze richtten zich tot de gemeentebe- j wachting met 3—0 ever DOS 2, ter- sturen. Een onderzoek ter Provineï- wijl het derde herenteam eveneens ale Griffie heeft uitgewezen, dat de won roet 31 van Wico. door het Gemeentebestuur aan de Commissaris des Konings gezonden afbeelding nog aanwezig is. Hoewel dus gezegd moet worden, dat er geen officieel raadsbesluit ten aanzien van de uitvoering van de Schiedamse vlag bestaat, blijkt toch wel dat de uitvoering 6 hori zontale banen in de kleuren geel- Mevrouw A. R. heeft ïn haar siga- In gevolg: op de „Groep van Vier", rettenautomaat aan "het Rubensplein j dit waren vier Schiedamse woning drie valse munten aangetroffen, 1 inrichters, die verleden jaar voor het eerst geramenluk een meubel- show organiseerden, hebben nu een negental Schiedamse woninginrich- ters in het kader van de landelijke 1 voningtiendaagse zowel in Musis i Sacrum als In Arcade een kleurige meubelexpositie ingericht. De show werd gisteravond voor het publiek opengesteld en hij zal tot en met donderdag duren. De openingstijden zijn van "s middags 2 uur tot 5 uur en 's avonds van 730 tot 10 uur. De woninginrichters hebben de ex- Mej. E. A. Bos zal op zondag 1 Amersfoort werkzaam geweest als positie aantrekkelijk ingekleed. Ge- - - vicaris. zellig zijn de meubels en andere Mej. Bos is o.a. presidente van de staaltjes, de woninginrichting be- hervormdc jeugdbeweging „Hel j treffend, uitgestald. Men treft er al- Kompas". lerlei variëteiten te kust en te keur april haar Intrede doen in de Ned, Hervormde Gemeente van Schiedam, waar zU als vicaris ds. A. Hoffman xal bijstaan in zijn pastorale arbeid In wjj'kgemeente IV. Zij is thans nog werkzaam als vicaris in de hervorm de gemeente van Amersfoort, waar zü op zondag 25 maart afscheid zal nemen, om op 1 april door ds. A. Hoff man tijdens een dienst in dc Grote Kerk ingeleid te worden in Schiedam. Mej, Bos werd in 1932 uit een on derwijzersgezin te 's-Gravenhage ge boren. Zij bezocht eerst het gymna sium in haar geboortestad en stu deerde daarna nog theologie aan de gemeentelijke universiteit te Amster dam, waar zij in 1955 haar kandidaats- en ln 1957 haar kerkelijk examen af legde. Nadat mej. Bos in 1958 enige tijd bij „Het Grote Bos" te Doorn werkzaam was geweest als stage-kan- dïdate (leervicaris) en zij in februari 1959 na een te Arnhem gehouden col loquium was toegelaten tol de evan geliebediening in de Nederl. Her vormde Kerk is zij eerst te Ooster- hessclen in Drenthe en daarna te De weersomstandigheden hebben voor de zoveelste maal ln dit seizoen vele korfbalvelden onbespeelbaar ge maakt. Den Haag met z«d zandbo- zauKcn, waaraoor ae iwertiexia.c.. dem heeft op <Rac il^uiteondertaK iels konden komen opzetten. Daar- l t_«^trnid s„hlnd,m door ook kon hun rechtsbinnen voor 2—1 2orgen. CSVD verhoogde het tempo neg iets en kon toen zelfs nog 22 laten, aantekenen. Maar HBSS was geenszins van plan de winst uit banden te geven. Dröge voorzag Ver meulen van de bah die achterwaarts inkopte (3—2). gemaakt cn daarvan heeft Schiedam met de wedstrijd Gymnaslasten- Schicdam kunnen profiteren. Dat profiteren slaat dan alleen op het spelen, niet op het resultaat want de roodzwarten speelden vooral voor de rust slap en ongeïnteresseerd, on danks de 0—1 voorsprong, die J. v- d. Kooy bewerkstelligde. De Hagenaars speelden een fris spelletje en sloten de eerste helft af met 5—1. De eerste twintig minuten na de rust bleef het Gymnasiasten meezitten, al pakten de Schiedammers toen beter aan. Het werd 6—1. 6—2 door Mej. G. van Dijk en zelfs 9—2. De laatste twintig minuten wilde het in de Schiedamse gelederen plot seling weer vlotten. Door treffers van H. Verschoor, J. v. d. Tuuk, J. y, d. Kooy en D. Vermeulen kon. tenslotte tot 9—6 worden opgehaald. aan. Vaak wordt men geconfron teerd met de Scandinavische stij len, die veelal hun stempel op het Hollandse meubel drukken. Naast moderne stijlen, worden eveneens klassieke stijlen getoond, In de di verse aanlokkelijke stands, elk van de woninginrichters heeft een eigen ruimte tot zijn beschikking gekregen, slaan zit-, huiskamer- en slaapka- ameublementen keurig uitgestald. Het wandmeubel neemt daarbij een grote plaats in. Dit doet in Neder land veel opgang vanwege de be perkte behuizing. De woninginrichters hebben hun stands zo huiselijk en praktisch mo gelijk ingericht en daarin zijn zij bijzonder wel geslaagd. De Schie damse huisvrouw zal met plezier een rondgang door Arcade en Musis Sa crum maken om zich op de hoogte te stellen van de nieuwste snufjes op dit gebied. De woninginrichters die in Musis Sacrum hun waren tonen zijn: A. Govaat en Co., J. C. Kroes, J, D. Meurs. Schneiders Woninginrichting en Willems en Ernsting. In Arcade exposeren: Gebr. Bertels, Schrijvers Woninginrichting. W. A. Venvayen en Woninginrichting VEMA. Voor de komende dagen staan en kele zeer belangrijke wedstrijden op het programma te weten: Dames: SVC2—DOP 1, Hermandad 1—SVC3. Heren: SVC 1-WS 1, SVC 2— Smash 3, SVC 3Hermandad 1, Bij circulaire van 31 januari 1962 werd de houdex-s van honden ver zocht, door middel van een aan de circulaire gehecht strookje, enkele gegevens te verstrekken, benodigd voor het berekenen van de honden belasting 1962. Deze simpele manier van „aangifte" is gekozen om de be lastingplichtigen te ontlasten van de verplichting tot het telkenjare op nieuw invullen van hun beschrij- vïngsbiljet. Ofschoon, de vele belastingplichti gen direct gevolg hebben gegeven aan het verzoek tot inzending van het aangehechte strookje (dit kan nl. portvrij worden teruggezonden in een bijgesloten enveloppe), zijn toch nog een aantal houders van honden in gebreke gebleven de gevraagd» gegevens te verstrekken. In hun eigen belang wordt deze personen verzocht alsnog het inge vulde strookje terug te zenden. Het niet invullen van het ïnvulformulier. tje kan tot gevolg hebben, dat een ambtshalve aanslag hondenbelasting wordt opgelegd naar het hoogste ta rief, nl. 25.per hond. Zo wordt van gemeentewege verklaard. GEBOREN: Marcel, z. v. J. R. Leijenaar en M. M. F. J, Blijenburg; Elisabeth J. H.. d. v. J. A. van Noordt en C. van Sonsbeek; Monica S„ d. v. B. H. van Noordennen en I. Drescher. OVERLEDEN: j. C. Zijlstra, 52 jr; D. van der Werff, 82 jr; W. van Rhijn, jr: W. de Jong, 83 jr. De jaarlijkse algemene ledenvergadering van het Nederlandsche Roods Kruis afdeling Schiedam, wordt gehouden op 12 april 1962 te 20.30 uur in het Roode Kruis-gebouw, "Warande 95. De agenda ligt aldaar ter inzage. Te koop Wasmachines, zo van de fa briek v.a. ƒ95.centrifuges v.a. 110.combinaties met elektr. i verwarming ƒ275. Showroom „Coja", Lange Haven 126, tel. 63341. JUIST NU ADVERTEREN Burgemeester mr.J.W. Peek heeft gen echtgenote, mevrouw I Peek- glsteren als eerste Schiedammer j Linthorst, die met mevr. Sterk van een van de herlnnerings-tegels ge- de W«g-Vink aanwezig was. Na de kocht, die uitgegeven zyn ter gele- burgemeester zijn nog tal van Schie- genheid van het zilveren huwelijks- damse notabelen in het postkantoor feest van ons Koninklijk Paar. Dit tegeltjes komen kopen. heeft hü gedaan ln de speciaal daar voor ingerichte stand in bet post kantoor. waar de dames van de Schiedam se verenigingen de verkoop verzorgen. Overigens heeft burgemeester Peek zijn tegel gekocht bij zijn ei- Deze gehele week zullen de stands in het postkantoor (ook in het bij postkantoor aan de Mgr. Nolenslaan) aanwezig zijn. Maar verder zullen de herinnerings-tegels ook verkrijg baar zijn in de diverse levensmid delen-winkels in de stad. gevraagd voor karweiwerk NIEUWE HAVEN 237 - SCHIEDAM - TEL. 673 83

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1