T ekort gymnastieklokalen wordt goeddeels ingelopen SPINWIEL Jaarverg. van SBLO had n vlot verloop Liggeld woonschepen wordt verhoogd Zeeland krijgt nieuwe werven en zeehaven Verolme bouwt werf voor kleinere schepen op Goeroe Jongelui bezochten voetbalschool SVV Geen sporthalletjesmaar... Zes nieuwe, grote moderne zalen zijn op stapel gezet CITROEN Wijziging verkeersregeling kruispunt Oranjestraat SCHIEDAM Koeriersters 3 je ware Jongen brak been tijdens spel Klaverjasconcours De Poorters Subsidie voor „De Walvisch" Burgerlijke Stand Voorstellen aan gemeenteraad Jaarvergadering van de VARA Openb. bijeenkomst van P.v.d-A". MUTATIES bij onderwijs Twee jaar voor mishandeling met dodelijke afloop Angst voor de voetbalschool Koninklijke onderscheiding voor G. Douw Schiedam geen lid Europese Beweging Ook veteranen als docenten 100.000 tonners voor BP Dertien seconcle winst Kortere route naar Botlek mogelijk Actie zeelieden doorkruist? THEATER "Woensdag 21 maart 1962 Het bestaande grote tekort aan gymnastiek-lokalen in Schiedam, die ook gebruikt kunnen warden als sportzaal, za] over enkele jaren voor een goed deel zijn ingelopen. Want er zullen in deze termen liefst zes gymnastiek lokalen bijkomen. Bij de openbare Willem de Zwtfgerschool I voor ulo aan de St. Lldninastraat zijn twee zalen in aanbouw, ia bet nu goedgekeurde plan voor de serie-bouw van scholen zijn drie lokalen opgenomen, te weten bü de Willem de ZwUger-ulo II, bij de A. II. Gerhardschool aan de Hogïi dorpstraat en b(j de prof. dr. Gunningschool aan de Piereonstraat, die waar schijnlijk voor september 19G3 gereed zijn. En tenslotte komt er een gym nastieklokaal bü de nieuwe openbare school in de Dwarsstraat. Daarbij zal dan wel de bestaande zaal by de W. Brouwerschool aan de Dwarsstraat komen te vervallen, doch dat was toch geen best Ickaal. "Wethouder H. Sabel heeft daarbij uitdrukkelijk te kennen gegeven dat deze gymnastiek-lokalen, die dus In de eerste plaats bedoeld zijn voor het onderwijs, in de avonduren ook ter beschikking komen van de ver enigingen die er de zaalsporten wil len beoefenen. De lokalen komen allemaal bij openbare scholen, zo dat de gemeente de verhuur van de ruimten in eigen hand kan houden. Dit is dan een vorm van subsidie aan het sportleven, want de door de verenigingen betaalde huur is rela tief laag en staat in geen verhou ding met de werkelijke kosten. Daar komt nog bjj dat al deze ontworpen gymnastiek-lokalen van het grote type zijn met een werk ruimte van 21 bij 12 meter, eigen lijk alleen voorgeschreven voor mid delbare scholen. Maar in verband met het feit dat de lokalen ook ge bruikt zullen worden door verenigin gen buiten schoolverband, zijn die lokalen die by lagere scholen zijn gesitueerd van hel grote type. Bovendien zijn ze heel modern van ontwerp. Om een voorbeeld te noe men: de zuilen voor de rekstokken kunnen in de vloer verzinken, waar voor in de fundering een buis wordt aangebracht. Zij nemen dus geen ruimte in.^ Het is een Nederlandse vinding, die nog niet veel is toege past. Ook is er een dubbele serie kleed ruimten, met elk een eigen ingang. Dus dubbele „vuile" ruimte dubbele kleedlokalen, wasruimte en toilet ten en leidershokje. Hierdoor kun nen in de schooluren de jongens en meisjes zich gelijktijdig uit- en aan kleden en is op de verenigingsuren een snelle wkseling mogelijk. Ook is gedacht aan een ruimte voor de ber ging van de toestellen (die in over eenstemming met de S.B.L.O. aan geschaft zullen worden) en ook. een bergplaats voor de fietsen. De zalen krijgen een hele glazen wand (met triplex-glas, dat niet zo gouw breekt), met daartegenover ook weer glazen ruiten, omdat de dienstruimten lager zijn gehouden dan de grote zaal. Het zijn kostelijke en ook wel kostbare lokalen, waar niet aileen het onderwijs, maar ook de gym nasten en zaalsportbeoefenaren veel plezier aan zullen beleven. Ze ko men echter niet aan alle verlangens tegemoet. Voor de veel rnlmte vra gende zaalsporten zijn ze ongeschikt. Daarom, zo heeft wethouder Sabel vastgesteld, heffen deze serie gym nastiek-lokalen de behoefte aan een echte Sporthal beslist niet op. (Advertentie IM.) JOHS. VRIJMOfD ZONEN N.V.. SCHIEDAM V Apotbekers-nachtdlenst: Apotheek Nieuwland. Wibautplein 17. Bellen by ongeval: G.G. en GJ>., Tuinlaan 80, telefoon 6 92 90. Politie-alarmnumxner: 6 46 66. Bibliotheek: Lange Haven, geopend maandag 19 tot 20.30 u.; dinsdag 9.30 tot 16.30 en 19 tot 20.30 uur; woensdag 9.30 tot 16.30 uur; donderdag 9.30 tot 12.30 uur; vrijdag 9.30 tot 16.30 en 19 tot 2.30 u.; zaterdags 9.30 tot 16.30 uur, 's Zondags gesloten. R.K, Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend: maandag 10 tot 21 uur; woensdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur; donderdag 10 tot 17 uur; vrijdag 14 tot 17 en 19 tot 21 u.: zaterdag 10 tot 12 en 14 tot 17 u. Filiaal Singel: open maandag 2— 5.30 uur en 78 uur; woensdag 78 uur; vrijdag 2—530 uur en 78 uur. Stedelijk Museum: „De piano's van Vie Gen tils" en GKf-tentoonstel- ling „Michael Podulke". BIOSCOPEN Passage, 2 en S.15 uur: „De vrijbui ter". Mono pole, 2 uur: „Genadeloze ach tervolging"; 7 en 9.15 uur: „Hye na's van een wereldstad". DIVERSEN St. Joris Doelc, 7.30 uur: Jaarfeest voor de jeugd. Kindercircus. Volksgebouw, 8 uur: Jehova's Getui gen. Film. Wijkcentrum, 8 uur: NCVB Nieuw land. Lezing. Musis Sacrum/Arcade, 7.30 uur: Meubelshow. SEDERT 1776 De 8-jarig'e Peter L. uit de van Ostadelaan heelt gisteren tijdens een spelletje met een vierjarig vriendje zijn been gebroken. Een voorbijgan ger heeft de jongen naar dc Dr. No- letstichting gebracht. Later is de jongen weer naar huis vervoerd. In de Van Ostadelaan reed de 11- jarige Karei L. het jongetje achter na op zijn fiets. Daarbij werd door de jongens eveneens gebruik ge maakt van het voetpad. Op een ge geven moment reed Karei tegen het linkerbeen van Peter met bovenge meld gevolg, Onder het motto „Alles op één kaart" organiseert de Schiedamse Oud-Katholieke Mannen Vereni ging „De Poorters" op donderdag 12 april in Marijke een klaverjascon cours. De aanvang van de avond js gesteld op acht uur. Als prijzen zijn eieren beschikbaar gesteld. Inschrij vingen kunnen geschieden bij: pas toor C. P. v. d. Berg, Dam 30, tel. 68480; P. V, d. Berghe, Boylerstraat 3b, tel. 61027 en C. van Leeuwen, Talmalaan 19. Het inschrijfgeld be draagt 0,75 per persoon. De Provinciale Staten hebben aan Schiedam een subsidie verleend van 15 pet. van ƒ10.622,82 of ƒ1.593,42 in de kosten van herstel van de koren molen „De Walvisch". De Gemeenteraad van Schiedam komt vrijdagavond 23 maart in ver gadering bijeen, om te beslissen over een aantal Ingediende voorstellen van Burgemeester en Wethouders. Zo wordt voorgesteld om de Veror dening op de heffing en invordering van rechten voor het hebben van een ligplaats met een woonschip te la ten samensmelten met een soortge lijke verordening voor woonwagens. Want de woonschepen-verordening Is maar goedgekeurd tot 1 januari 1962 en moet dus weer de Koninklijke goedkeuring verkrijgen. B. cn W. me nen nu dat één verordening voor bel de onderwerpen voldoende is. Maar B. en W. willen tevens van de gelegenheid gebruik maken om de tarieven voor woonschepen te her zien, die van 1950 dateren. Er gelden nu nog twee tarieven, n.l. van 0,30 pr. woonschip Sn de Noordvestgracht (die als ligplaats niet in aanzien was) en van ƒ2 per woonschip elders. Nu de Noordvestgracht een beter aan zien heeft gekregen, oordelen B. en W. een tweeledig tarief overbodig. En in verband met de geld-ontwaar- ding wordt een uniiform tarief voor gesteld van ƒ3,20 per woonschip tot 15 meter met 0,25 per meter meer voor langere schepen. Minder draag- krachtigen kunnen dan een ander ta rief krijgen. De opbrengst zal door deze wijzi ging stijgen van ƒ5.500 a ƒ6.000 per jaar tot ongeveer 9,000. Ziektekosten Het failleren van de Stichting Zie kenhuisverzekering A.Z.R. in I960 heeft ook schadelijke gevolgen ge had voor de Schiedamse ambtenaren. Want de In 1957 met Instemming van het gemeentebestuur opgerichte m 't gemeentebestuur opgerichte Atnb- tenarenvereniging Schiedam had een "Ollectieve ziektekosten-verzekering Geboren: Antja d. v. G. Zaal en C- jfvan den°Hoek*en'<M? van' Vliet, Ingesloten bij de AJZ.R. (Ahoy-polïs) Isabelle W. L. d. v. J- Denis en M. M. - van Naamcn; Edith M. d. v. C. M. den J3o« en J Hoogmoed; Peter A, z. v. G. B. Timmerman en T. H. C. van Leeuwen: Elisabeth M. J- d. v. M. Boodenrits cn M. A. Burgering; Eric P. z. v. J. P. Gret en M. H. Muysson: Janna d. V. M. Coster en J. den Boer; Johannes T. z. v. J. W. Müller en M, A. van der Burg; pionia J. d. v. J. van de vijver en w, M. de Kvvaadstcmct; Iris M. d. v. E. J. Baanvmger en N. L. Terlouw: Johannes A. M. z. v. A. W. de Ronde en M, A. Maagenberg; Ivette J. d. v, W. A. van Rutten en A. M. F van Haren; Jacqueline H. d. V. M. J- A. Zimmerman en C. van dc Woijer; Jacobus A. z. v. D, de Jong en P J Lammering; Maartie J- d. v. J. de Ligt en J. Kousemaker; Johannes w. z. v. A. de Kaper en M. H. J. Peek: Arnold z v. F, J, van Erk en A, M, Wouters, Johanna P, A. d. v. P. Louwerjr en J. T A. Bongers, Overledden: C. M- Ozmga. 94 jr. wed. van A. van der Zee; B. G. Lake, 73 jr. wed. van C. van der Loo. (Advertentie l Af Heeldigtnt I Cllfsèi P»nhari «tnc r ga n«i<i» De jaarvergadering van de VARA, afd. Schiedam, zal dit jaar op don derdag 22 maart in het Volksge bouw worden gehouden. Tijdens de vergadering zullen worden behan deld de jaarverslagen van de secre taris en penningmeester. De uil het bestuur tredende leden zijn weer herkiesbaar, behalve de heer N. Rog geveen. Als penningmeester zal wer den voorgesteld de heer G. J. Spey- er. Ook zullen er afgevaardigden worden aangewezen voor de jaar vergadering van het district Zuid- Holland, die op saterdag 14 april in de Stads Doelen in Delft zal worden gehouden. Op de vergadering zal te vens het radio- en televisierapport van het hoofdbestuur worden bespro- ken. Deze jaarverslagen zijn ver krijgbaar bij de secretaris M- Boom sluiter, Havendijk 194a. Verschillende ambtenaren nu had den vorderingen op de A.Z JL wegens verpleegkosten, enz. tot een totaal bedrag van ƒ8.468,12 Vermoedelijk zal uit het faillissement nog 30 a 35 pet worden uitgekeerd, terwijl de bemid delaar nog 10 pet onverschuldigd voor zijn rekening wil nemen. Blijft over een schade van ƒ4,622,91. De vereni ging vraagt nu het gemeentebestuur deze schade voor haar rekening te willen nemen. B. en W, zijn daartoe bereid, omdat het streven van de ambtenaren om zich op gemeenschap pelijke basis te verzekeren waarde ring verdient. Geldlening B. en W. stellen voor een vaste geldlening aan te gaan bij een niet met name genoemde geldgeefster, grnot .aaa.000, voor de financlerin- van kapltaalswerken waarmee reeds een aanvang is gemaakt of die binnen kort zullen worden uitgevoerd. De looptijd is 30 jaar de rente 4pet. Het gemeentebestuur wil weer en kele panden aankopen. Dat zijn dan het pand Korte Achterweg 8 voor f2.800, Oude Kerkhof 18 voor ƒ3.000 en Oude Kerkhof 10/13 voor ƒ600. De twee eerste woningen kunnen voorlopig nog verhuurd blijven; het derde is reeds geblindeerd en komt niet voor verhuur in aanmerking, School-meubilair Een extra-krediet van ƒ12,600 wordt aangevraagd voor de aankoop van meubilair voor vijf klassen van de Willem de Zwijger-uloschool II. Deze ulo-school draait al sinds sep tember vorig jaar met drie klassen in een kleuterschool aan de Laan, De afdeling Schiedam van-de Par tij van de Arbeid belegt op vrijdag 23 maart 's avonds om 8 uur in het Wijkcentrum aan het Dr. Wibaut plein een openbare bijeenkomst waar als spreker optreedt de beken de journalist Mr. M. Vrolijk, lid van de Tweede Kamer der Staten-Gene raal, die de huidige politeke situatie zal beschouwen in het licht van de aanstaande verkiezingen. Er zal ge legenheid zijn tot het stellen van vragen. waarvoor meubilair werd gebruikt van de Prof. Dr. Gunningschool in Nieuwland. In verband met de sterke groei van laatstgenoemde school zal het meubilair weer teruggegeven moeten worden. Bovendien wordt verwacht dat deze ulo-school voor komende cursus nog met twee klas sen uitgebreid zal moeten worden, 20dat nu meteen voor vijf klassen uitgebreid zal moeten worden, zodat nu meteen voor vijf klassen meubi lair wordt aangevraagd. B. cn W. van Schiedam stellen de Raad voor de rector van het Ste delijk Gymnasium, dr. F, J. T. En denburg met ingang van 1 septem ber eervol ontslag te verlenen wegens zijn benoeming tot rector van het Gymnasium Erasmianum te Rotter dam. Voorgesteld wordt om aan de heer J. A. de Mink, leraar-adjunct direc teur van de Gem. Nijverheids- avondschool. eervol ontslag te ver lenen per 1 november wegens het bereiken van de pensioen-gerechtig- dv leeftijd. Voorgesteld wordt om aan de heer J. A. du Crocq, leraar a. d, Gem. Nij verheidsavondschool, met ingang van 1 juli eervol ontslag te verlenen we gens het bereiken van de pensioen gerechtigde leeftijd. i AMSTERDAM De rechtbank In Amsterdam heeft vanochtend de 30- Jarlge elektricien A. F. oit Amster dam wegens zware mishandeling de dood tengevolge hebbend, veroor deeld tot twee jaar gevangenisstraf met aftrek. De rechtbank achtte de primair en subsidiair tenlaste gelegde moord en zware mishandeling met voorbe dachten rade niet bewezen, omdat zij aanneemt dat de elektricien het De Sportweek (2—9 juni) en daar naast de zojnist gestarte voetbalschool van SVV hebben de aandacht gekre gen op de jaarvergadering van de SBLO in Beyersbergen. Vele afge vaardigden van de sportverenigingen hebben deze jaarvergadering die geen moeilijkheden of bijzondere initia tieven opleverde, bijgewoond. De af tredende bestuursleden werden her kozen. Nieuwe commissieleden wer den gekozen en de jaarverslagen wer den goedgekeurd. De bedragen op de begroting uitgetrokken voorde Sport week zyn onvoldoende maar dankzU de medewerking van de Schiedamse Gemeenschap, die zich voor ongeveer tweeduizend gulden garant stelde, zal de sportweek toch gehouden kunnen worden. In zijn welkomstwoord heeft voor zitter A. de Jong gesteld dat de jaar vergadering practisch de enige bij eenkomsten zijn dat alle verenigin gen tezamen komen. Hij sprak van een prettige samenwerking. Tevens releveerde hij de verlangens van de Schiedamse sportwereld en de pro blemen die er zijn als tekort aan gymnastieklokalen,het verdwijnen van de velden op Boshoek, Volks park, Maaskant, het gebrek aan een ijsbaan, de wenselijkheid van een slntelbaan, meer mogelijkheden voor zaalsporten. De heer De Jong achtte het pret tig dat een gemeentelijke commissie het probleem van de sporthal gaat bekijken. Hij hoopte dat ook de sport wereld wat zal doen opdat medewer king kan worden gevraagd aan de NSF, Hij achtte het jaarlijks tekort op de begroting van de hal niet on overkomelijk als men bedenkt dat het hier gaat om een bedrag van tachtig cent per inwoner. Persoonlijk was hij van mening dat de regering geen belastingverlaging had beboe te bewerkstelligen. Avondvierdaagse van de WKR die dan In deze week wordt gehorden. Begonnen wordt met gymnastiekde- monstraties, daarna zijn er een Sin gelloop, schermen, judo, voetballen, een sporthal e.d. Bij de rondvraag maakte de heer J. van der Touw (Schiedam) bezwaar tegen de voetbalschool van SVV. Hij vond het een goed idee, maar hij vreesde dat het een vorm van leden werving zou zijn. Na discussie zegde de heer A. de Jong toe te willen spre ken met de voorzitter van SW over deze kwestie. Hij meende dat de ver enigingen het vertrouwen in elkaar moeten hebben. De heer J. C. Koop- manschp (SRB) vroeg naar de uitbrei ding van het sportfondsenbad. Het zou 'n verbetering van 60% zijn, mis schien kon het geld worden verkre gen uit het Mr. Bierenbroodspotfonds, De heer De Jong zei dat de SBLO geen zeggingschap heeft in het finan cieel beleid van de gemeente, dat is eveneens van toepassing op de kwes tie-Sporthal. Voor Martinit en SFC vroegen de heren Hofman en Slinge- land naar de verbeteringen van hun accomodaties op Volkspark (Marti nit) en Boshoek (SFC-PPSC). De; SBLO hoopt veel aandacht te schen ken (met prijsvraag voor affiches, VXAARDINGEN Het hoogtepunt van de viering van het veertigjarig dienstjubileum van de heer Gabriel Douw (63), Rotterdamsedyk 231 d, Schiedam, by de Lever's Zeep Maatschappij N.V. was de uitreiking van de hem toegekende koninklijk© onderscheiding: de eremedaille, ver bonden aan de Orde van Oranje Nassau, In zilver. Loco-burgemeester H. K. van Minnen reikte de heer Douw dinsdag in hel Sonlight-pavil- joen de onderscheiding uit. Dat gebeurde in aanwezigheid van familieleden van de heer Dauw, di rectie van de LZM, vele collega's etc. Naast de draagmedaille werd de heer Douw nog een groot aantal ge schenken aangeboden. De heer Douw trad op 20 maart '22 in dienst van Lever's Zeep-Maat- schappïj N.V. aanvankelijk als elek tricien. Al vrij spoedig werd hem een functie op het kantoor aange boden. In deze functie ontwikkelds hij zich zodanig, dat hem in 1942 do vertrouwenspost van kassier werd toegekend. Deze functie wordt than* nog door hem bekleed. De heer Douw heeft rich een zeer goed beheerder getoond van de fi nanciën, terwijl hij eveneens het vol le vertrouwen en sympathie geniet vlaggen e.d.) op de komende Sport- j van allen, met wie hij veelvuldig week. contact heelt. stilettomes, waarmee hij 8 septemter bewerkstelligen, maar dat van het vorig jaar zijn 36-jarige be- beter gebruikt kon worden nedenbuurvrouw A. Kroon-de Waal i voor h® sport. De Sporthal was een zes dodelijke steken had toegebracht, heeft gekocht om zichzelf en zijn gezin te beschermen. - Ook de doodslag de officier van i eni^e wijziging justitie had hiervoor vier jaar ge vangenisstraf met aftrek geëist werd niet bewezen geacht, omdat de rechtbank aanneemt dat de verdach te niet beseft heeft dc vrouw van het leven te beroven. In het vonnis heeft de rechtbank er rekening mee gehouden, dat het gezin herhaalde malen door het slachtoffer was lastig gevallen en erezaak voor Schiedam. Van 2—9 juni wordt een Sportweek georganiseerd. Getracht zal worden te brengen in de Het hoofdbestuur van de Europese Beweging in Nederland heeft de ge- meente Schiedam verzocht om door dat de verdachte zijn daad in een toetreding de Beweging als begum toestand van sterk verlaagd bewust- stiger te bevorderen. B. en w, stel- zyns verm ogen pleegd. moet hebben ge. J ïen de gemeenteraad voor op dit ver zoek afwijzend te beschikken. "STELLENDAM Verolme heeft vergevorderde plannen om op Goe- ree een scheepswerf en reparatiebe drijf voor kleinere schepen te stich ten. Het bedrijr komt te liggen aan de nieuwe, grote vissershaven, di» Rijkswaterstaat gaat aanleggen bij de dammen in het Haringvliet, ter hoogte van Stellendam. Het nieuws werd maandag door burgemeester Kleijnenberg van Stel lendam meegedeeld in een bijzondere raadsvergadering, die ook werd bij gewoond door de heer H. J. Hofstra, vice-president van het Verolme-con- cem. Verolme had al enige tijd plannen Voetbalschool SVV staat er op het bord voor de ingang van dc velden van de grote Schiedamse voetbalver eniging in sportpark Harga en het was dinsdagavond het doel van vele tientallen knapen. In hun shirtjes, truitjes, in rode, witte, blauwe, zwar te broekjes en op voetbalschoenen, basketbalschoencn of gewone schoe nen Hepen zy langs de spoordijk naar het sportcomplex van SVV om de première van de voetbalschool van trainer Hans Croon mee te ma ken. Reeds om vier uur stonden vele voetballustige jongeren voor het hek. Tegen vijf uur speelden hon derdvijftig jongens met ruim zeven tig ballen op vier velden. Het ouder wetse „metsïe" was heel populair. Direct zijn groepjes gevormd, die verspreid over de velden hun par tijtjes speelden. Ook de lichaams vorming en de ontwikkeling van de voetbaltechniek kreeg echter gro te aandacht. De activiteiten van Hans Croon hebben namelijk niet alleen de aan dacht van de Schiedamse jeugd, maar tevens krijgt de enthousiaste voet baldocent de steun van de senioren van SW. Het is zelfs zo dat de ge pensioneerde SW-ers bij de op bouw assistentie verlenen. Zo werkt oud SW aan de groei van jong SW. De gepensioneerden hebben over dag paaltjes neergezet, de lijnen ge spannen voor het voetbaltennis, de korfbalpaaltjes neergezet, en zij heb ben op aanwijzing van Croon de tonnen voor de provisorische doelen geplaatst Toen de tientallen jongens naar de kleedkamers stormden ston den de velden gereed voor het eer ste experiment. Routinier Gerrit van Pelt heeft later zijn befaamde kanonschoten ge lost op toekomstige keepers. Hij neemt dit onderdeel van de training voor zyn rekening. Henk Könemann, de grote technicus leerde de jongens, die wel of in het geheel geen notie van voetbal hebben, hoe men vaar dig met de bal kan jongleren. „Jongens van veertien jaar en ouder hier komen" riep Hans Croon en broederlijk liepen groepjes jon gens als eenden achter Croon in het veld om te gaan dribbelen rond paaltjes te schieten op de muren, te koppen bij de kopgalg, passjes uit te delen bij de poortjes of in duo's te trachten de zuiverheid van het schot in wedstrijdsfeer op te voeren, SVV ziet deze oefeningen louter als gezonde ontspanning voor de jeugd. De kinderen zyn van de straat af en ze krijgen gelegenheid zich te bekwamen in het voetbal. Voor alle schooljongens van 10-18 jaar is er 's avonds van vijf tot half zeven oefengelegenheid. Ook zaterdags middags om twaalf uur kan de jeugd op het complex terecht. Bekende functionarissen als de voorzitter van de juniorcommissie J. de Groot en de oud-doelman van het kampioensteam Henk Opschoor, die de gelden verkreeg voor de ju nioractie, beklemtonen dat het hier niet gaat om een werven van leden voor SW. „Ieder is vrij om te gaan of te komen wanneer hy wil." om zich te gaan bezighouden met de bouw van kleinere, gespecialiseerde schepen voor de visserij, zoals traw lers. Men dacht aanvankelijk hiervoor gebruikt te kunnen maken van de bestaande eigen werf in Heusden, maar later werd besloten een geheel nieuwe werf te stichten. Overleg is nu aan de gang tussen Verolme, rijks waterstaat en het gemeentebestuur van Stellendam, Toor Goeree-overflakkee Cornells Verolme is zelf afkomstig van dit eiland betekenen de plannen een belangrijk perspectief in verband met het overschot van arbeidskrach ten uit de landbouw. De plannen zijn erop gericht, dat op den duur op do nieuwe werf vijftienhonderd arbei ders werk zullen vinden. Het reparatiebedrijf krijgt een heel bijzondere „scheepslui" om vissers schepen en zelfs coasters uit het wa ter te kunnen tillen. Het wordt een gevaarte op poten, die op de bodem van een rivier, een haven of een sluis kunnen rusten. Elke wal zal ermee bereikbaar zijn. Eind 1961 werd bekendgemaakt dat de BF-tanker Company opgrond van een verandering in haar scheeps- bouwprogramma twee tankschepen van 100.000 ton heeft besteld in plaats van al eerder bestelde kleine re schepen. Voor de eerste maal hebben Brit se scheepseigenaren hun keuze la ten vallen op tankschepen van 100.000 ton en de twee schepen, die door Vickers-Armstrongs in Barrow- in-Furness en Swan, Hunter and Sigham Richardson on the Tyne zullen worden gebouwd zijn de grootste tankschepen, die ooit bij Britse scheepswerven werden be steld. Sinds kort is er een winstpuntje rechtsafslaand verkeer van de Lange voor het verkeer op het kruispunt Gerrit VerboonstraatLange Nieuw- straat bereikt. Was het vroeger zo, dat het verkeer dat van de Lange Nieuwstraat rechtsaf of rechtdoor moest gaan, zich op het rechterge deelte van de rechterrybaan moest opstellen voor de stoplichten. Thans Is het zo, dat zich daar alleen het rechtsafslaand verkeer dient op te stellen. Het rechtuit gaand verkeer stelt zich thans met het linksaf- gaand verkeer op het linkergedeelte van de rechterrybaan op. Het rechtsafslaand verkeer heeft hierdoor dertien seconde gewonnen. Immers vroeger sprong het licht pas op groen als het verkeer van de Koemarkt komende en dat de Lange Nieuwstraat inreed, voorbij was. Het Nieuwstraat moest toen tegelijk wachten met het rechtdoor gaand verkeer. Door de ingevoerde veran dering is dat niet meer nodig. Wan neer het verkeer van de Koemarkt de Lange Nieuwstraat inrijdt kan te gelijk het naar reehtsbuigend ver keer uit de Lange Nieuwstraat de Gerrit Verboomstraat inrijden. Hier voor heeft het nu zesentwintig se conde de tijd tegen vroeger dertien seconde. Op de Nieuwe Haven is eveneens een verbetering aangebracht. Toer. de „Groene Golf' pas was ingevoerd, dienden de wielrijders uit de School straat voor stoplichten nog voor de Oranjebrug te wachten. Aangezien deze lichten voor de wielrijders een belemmering betekenden zijn zij thans uitgeschakeld. VLISSINGEN Het provinciaal bestuur van Zeeland heeft besloten tot de aanleg van eeu provinciale weg van Vlissingen naar het Zuid- Sloegehied. Men hoopt nog dit jaar deze plannen gerealiseerd te hebben. Het nieuwe haven- en Industriege bied, op de grens tussen Walcheren en Zuid-Beveland en ten noorden van de Westerschelde is de nieuwe plaats van vestiging voor de N.V. .Koninklijke Maatschappij De Schel le" te Vlissingen, die nu ongeveer een jaar geleden met de werkzaam heden liet beginnen. Een nieuwe werf voor „De Schel de" werd noodzakelijk, daar de thans bestaande werf een te geringe repa ratie- en dokcapaciteit heeft. Ook in verband met de toeneming In scheepsgrootte was dc aanleg van een nieuwe werf van belang. Een uit breiding van de thans bestaande werf te Vlissingen was niet moge lijk. In totaal komt ongeveer vijfhon derd hectare industrieterrein ter be schikking, waarvan het westelijk ge deelte ter grootte van ongeveer 112 hectaren, bestemd is voor „De Schei- de". De werkzaamheden in het Sloe- gebied vorderen gestaag. Op het „De Schelde"-gedeelte wordt nog dit jaar een bouwput opgeleverd, waar van de lengte ongeveer 3o0 meter is, de breedte tweehonderd meter en de diepte twintig meter. Hierin zal een „tweeling-dok" worden opgetrokken, respectievelijk geschikt voor sche pen an 32.000 ton en van 20.000 ton. In de directe omgeving van deze voor reparatie-doeleinden geschikte dok ken zullen kaden en hellingen wor den gebouwd. De bouwput voor het tweelingdok is vergevorderd. Het vorig jaar werd ruim 1.000.000 kubieke meter grond verzet. Met de voorbereiding van de voor de dokken en de kaden uit te voeren betonwerken ïs inmiddels een begin gemaakt Het wordt niet onmogelijk geacht, dat de nieuwe haven wordt doorge trokken naar de Oosterschelde, waar door cr een nieuw Kanaal door Wal cheren zou ontstaan, hetgeen een korte vaarroute naar het Botlekge- b led/Rotter dam zou betekenen. Het streven is erop gericht in de loop van het volgend jaar de eerste zeeschepen in de nieuwe haven te ontvangen. Over de vestiging van andere industrieën op de terreinen rondom de nieuwe haven is offici eel nog niets bekend. Er worden daarover wel onderhandelingen ge voerd. (Van een onzer redacteuren) AMSTERDAM, Het Onafhanke lijk Verbond van Bedrijfsorganisatie» (O.V-B.) zal wellicht proberen per 1 mei de dreigende zeeliedenstaking Ia de wielen te ryden. Dit valt op t© maken uit een verklaring, die ls uit gegeven na een vergadering van het O.V.B. In deze verklaring wordt gezegd, dat de eisen voor een staking bespro ken en geformuleerd dienen te wor den in voor alle zeelieden toeganke lijke vergaderingen. Het O.VJ. wijst elke verantwoordelijkheid af voor opdrachten en parolen, die worden gegeven door Nederlandse of buiten landse vakbondsleiders, zonder voor kennis en medebeslissingsrecht van de arbeiders zelf. Aangezien het in de bona fide vak beweging gebruikelijk is, over te voeren acties uitsluitend overleg te plegen met de leden, hetgeen het O.V.B. uiteraard bekend is kan wor den afgeleid, dat het O.V.B. zich zal keren tegen een eventuele door de bij het N.V.V. aangesloten Centrale van Zeevarenden ter Koopvaardij en Visserij (CK.V.) uit te roepen zee liedenstaking. GEMEENTELIJKE KENNISGEVING Inlichtingen uit het kiezersregister De burgemeester van Schiedam brengt op grond van artikel D 5 der kieswet ter openbare kennis, dat aan een ieder kosteloos inlichtingen uit het kiezersregister kunnen worden verstrekt, waaruit deze kan opmaken, of hij zelf of een ander daarin al dan niet of niet behoorlijk is opgenomen. Op grond van artikel D 6 der kieswet is een ieder bevoegd schriftelijk aan burgemeester en wethouders verbeteringen van het kiezersregister te vragen. Schiedam, 17 maart 1962, w.g. J. W. PEEK. HOOGSTR. 23 SCHIEDAM TEL. 68808 22 tjn. 28 maart Morgen in onze donderdagcyclus: 2, 7, 9.15 uur. Anthony Quinn - "ïoka Tani Een verhaal over bet harde leven van. een Eskimo. WILDE ONSCHULD Cinemascope Technicolor 14 jaar, Avondvoorstellingen dagelijks 1, 9.15 uur. (23 t.m. 28 maart) TUSSEN SEX EN MISDAAD John Saxon - Linda Crista! 18 jaar. MIDDAGvoorstellingen: dagelijks 2 u. Zondag 2-4 u. WAPENS NAAR MEXICO Robert Milchum 14 jaar. BROERSvELD IOö X. Radio en fliilLM 2=31 televisie Fotografie Koopt u elke week een grammofoonplaat voor ƒ3.75. Wü leveren voor het zelfde geld een Fblllps bandrecor der. Ga praten en kijken bij De Jager. Broersveld 108, Rolfilms vergeten? Ue auto maat staat voor u klaar. Alle soorten films. Foto K_ van Vu uren. Hoogstraat 106. Voor pasfoto's naar K. van Vuuren, Hoogstraat 106, tel 6 67 20. In één dag gereed. JUIST HU ADVERTEREN

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1