22 ZIE FRIGIDAIRE NU 1 Africhten van politie-honden als geduldvergende hobby m VOETBAL: topprestaties nodig voor behoud van plaats Circus Ronaldo trad op in het clubhuis .Ons Doel Getrouw viert derde lustrum De Speurder vraagt om werkterrein PPSC-jimioren winnen de spelregeltest-wedstrijd „Misdadigers pakken in het park Textiel uit auto gestolen DWS krijgt Zweedse gasten Burgerlijke Stand Nog voor de actie 10 x 10 Tennisdemonstratie moet wegens vorst worden uitgesteld Filmavond van Jonge Strijd Ophalen van riolen in Nieuwland Jubileum-avond met toneel Paas-concours van S.B.K.C. Opbrengst collecte Groesbeekse tehuizen Vacature Ev. Lutli. Gem. in A'dam DE SCHIEDAMSE MEUBELBEURS Koeriersters loonadministrateur ACTIEF ECHTPAAR Donderdag 22 maart 1962 3 In een hoekje van het Pr. Beatrix- park bU het sportpark Thnrlede wor den voortvluchtige misdadigers by grote aantallen gepakt. Dat gebeurt op bepaalde dagen In de week vrij wel aan de lopende band en steeds spelen daar honden een grote rol bij. Dat Is namelijk het geval wanneer de Schiedamse en Vlaardingse le den van „De Speurder", onderafde ling van de Kon. Ned. Politiehon den-vereniging daar bezig zijn om hun honden af te richten tot vol waardige poIlUe-honden. Geen eenvoudig werkje, dat af richten, hebben wtf begrepen uit de toelichting die ons gegeven Is door de heer S. Th. M, van Houwellngen, voorzitter van „De Speurder" en keurmeester van de K.N.P.V. Want er Is een opleiding van één a ander half jaar nodig voor de geselecteerde honden voldoen aan de zeer hoge eisen die de K.N.P.V. stelt, voor aan de bonden hel certificaat van politie hond wordt verleend en zjj In het re gister van de vereniging worden in geschreven. Liefst 63 oefeningen moeten de honden volkomen beheersen voor zij de erkenning als politiehond verkrij gen. Deze worden dan verdeeld m het volgen en opspeuren van perso nen, met inbegrepen het springen over hoge schuttingen; het water werk. dat het overzwemmen van een rivier (Ïees-Poldervaart) cn het red- den van drenkelingen omvat en het z.g. stelwerk. Dat is dan het aanhou- den en bewaken van de door de in structeur aangewezen persoon, het meest spectaculaire werk dus. Een selecte groep honden wordt dan ver der afgericht tot speurhond, waarbij uiteraard hoge eisen worden gesteld aan de fijne neus. De afgerichte en gecertificeerde honden worden dan geleverd aan di verse politie-korpsen en aan de dou ane voor de grensbewaking, waar ze hogiglijk gewaardeerde medewer kers zijn. Het Schiedamse politie korps heeft geen eigen honden (wel twee gehad), maar in Rotterdam be schikt de politie over 33 honden en in Amsterdam zelfs over 60. Soms verrichten ze echt speurwerk, zoals dc legendarische „Presto" uit Rot terdam, maar meest worden ze ge bruikt voor het handhaven van de orde. Want mensen die op een relle tje uit zijn, zijn veel banger voor de grote honden met de dreigende tan den, dan voor agenten. De leden van „De Speurder" ver richten dxt moeizaam en veel geduld vergende werk van het africhten van de honden als hobby. Wel verkopen zij de honden voor vrij hoge bedra gen aan de gegadigden, maar daar tegenover staan ook zeer hoge kosten van onderhoud. Maar voor dit werk hebben zij de ruimte nodig cn die kunnen ze maar moeilijk krijgen. De nu zeven jaar oude en 14 leden tellende vereniging werkte vroeger aan de Maaskant, voordat dit het sportpark van Wilton Fijenoord werd. Daarna werd geoefend op het terrein naast de Cincinnati in Vlaar- dingen dat nu nodig is voor de tun nel onder de Maas door. NU worden de honden gedresseerd In het Thur- lede-park, doch daar fs geen offici ële goedkeuring voor verstrekt. Van de voetbalvereniging Excelsi or mogen de dresseurs gebruik ma ken van het achtergelegen voetbal veldje waar ook de omringende bos jes gebruikt worden voor het spoor zoeken, een onmisbaar onderdeel van het Trainings-program ma Voorts wordt ook op het parkeer-terreln gewerkt. Maar de Plantsoenendienst is bang voor de beschadiging van de bosjes en verder voor overlast van de park bezoekers. Voor dit argument is veel te zeggen. De heer Van Houwelingen werpt echter tegen dat de honden nooit loslopen in het park, want dat mag niet zolang ze in opleiding zijn en bovendien lopen er wèl andere honden los in het park rond. Ook zul len de instructeurs zuinig zijn op de beplanting, want dit is immers het broodnodige werk-terrein. De heer Van Houwelingen zou overigens wel heel graag in Thurle- de "blijven werken, maar dan mèt vergunning. Want het is er ideaal voor het werk, vind hij. Zo mooi, dat de afdeling Zuid-Holland direct bereid is, mits de vergunning er komt in dit park ïn september de jaarlijk se wedstrijden te organiseren tussen de beste handen van de provincie. „En dan zou het best kunnen dat ons ere-lid. Prins Bemhard ook naar Schiedam komt, want die ontbreekt nooit op dergelijke wedstrijden van de K.N.P.V.", zo verwachtte de heer Van Houwelingen. ("Advertentie l-M.) PANTALON De Broekenspecialist HOOGSTRAAT 86 - TELER 6 89 81 Uit de niet afgesloten bestelauto van de heer W. j. V. die hij voor voor zijn woning aan de Maasdijk had geparkeerd, zijn vannacht enige goederen gestolen. De daders namen mee: drie heren truien, een gebor duurd laken, een jongenspantalon en een beige regenjas. De waarde^ van de gestolen waren bedraagt ƒ75,50. (Advertentie IM.) het tarwebrood gebakken van de hele tarwekorrel Apothekers-nachtdienst: Apotheek Nieuwland, Wibautplein 17, Bellen bü ongeval: G.G, en GJX, Tu inkt an 80, telefoon 6 9290. Politie-alannnummer: 6 46 66. Bibliotheek: Lange Haven, geopend maandag 19 tot 20.30 u.; dinsdag 9.30 tot 16.30 en 19 tot 20.30 uur; woensdag 9AO tot 1630 uur; donderdag 9.30 tot 12.30 uur; vrijdag 9.30 tot 1630 en 19 tot 2.30 u.; zaterdags 9.30 tot 1630 uur. 's Zondags gesloten. R.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam. geopend: maandag 10 tot 21 uur; woensdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur; donderdag 10 tot 17 uur; vrijdag 14 tot 17 en 19 tot 21 u.; zaterdag 10 tot 12 en 14 tot 37 u. Filiaal Singel: open maandag 2— 5.30 uur en 78 uur; woensdag 7—8 uur; vrijdag 2—5.30 uur en 7—8 uur. Stedelijk Museum: „De piano's van Vic GentiLs" en GKf-tentoonstel- ling „Michael Fodulke". BIOSCOPEN Passage, 2 uur: „De vrijbuiter". Monopole, 2, 7 en 9,15 uur: „Wilde Onschuld". DIVERSEN Passage. 8 uur: Schied. Kunstkring. Toneel, Volksgebouw, 8 uur: VARA. Jaar vergadering. De Rank, 8 uur: CHU. Prop. bijeen komst. Musis Sarcum/Areade, 7.30 uur Meu belshow. De Rank, 730 uur CJV Meisjes- club De Schakel. Jaarfeest- Tijdens de Paasdagen ontvangt de handbalvereniging DWS de Zweedse handbal-vereniging Wasaiterna uit Göteborg aan de Oudedijk. De Zwe den komen met drie elftallen, na melijk een dames- en. heren-senior- I team cn een heren-junioren elftal. I De dames en de junioren spelen in j Göteborg jn de le klasse van het district en de heren in de 3e klas. t Maar verscheidene speelsters en spelers komen uit in het stedelijke elftal van Göteborg. Wa5airterna logeert in Amsterdam, maar op eerste Paasdag wordt 's middags aan de Oudeduk gespeeld. fAdvertentie l.M.) 's werelds meest verkochte koelkast tegen Euromarktprijzen vanaf f. 398.' bij de speciale Frigidaire-dealers GEBOREN: Richard J., z.v. J. J. Tobé en L. H. Kok: Leonardus, z.v. L, G. Huijsdens en J- T. 't Hart; Jo hanna D. P., d.v. A. M. J. van Giezen er J. M. van Gogh; Yvonne, d.v. A, Vrïjenhoek en G. Schriek. OVERLEDEN: P. J. M. A. Bruijns, 62 jr., wed. van J. J. van Slobbe; A. G. A. Bijtenhoorn, 56 jr; J. E. van Lith, 66 jr., echtgen. van N. van der Windt; J. Bruins, 81 jr., wed, van J- Kootje; J. G. Schonk. 82 jr„ M. J. M. Koks, 63 jr.; P. J. van Beek, 37 jr., ■wed. van J. P. Bouwmeester. „Ronaldo" ia de uitheemse naam voor het kindercircus van het club huis de St. Joris Doele. Een groep je nog jonge leden van het club huis hebben kortelings o.l.v. jeugd leider Harry Kadiks een kindereir- cus in elkaar gezet in dc trant van het wel bekende circus Elleboog. De clubleden zijn tot dit aantrek kelijke evenement overgegaan *om op die manier hun steentje te kun nen bijdragen aan de actie 10 X 10. In het clubhuis trad het circus gisteren met de jonge artiesten voor het eerst naar buiten, 's Middags konden do jongste leden de grappen en de grollen van de jeugdige ar- tiestjes bewonderen. Daartoe was de grote zaal kleurig en fleurig aange kleed. Rijkelijk hingen aan het vis net onder het plafond leuke lam pionnetjes, terwijl vrolijke gekleur de lampjes eveneens hun sfeervol le licht in de zaal wierpen. Naar hartelust heeft het kinder- publiek kunnen lachen om de toe ren van de jongens op het podium. Doch evenmin heeft hot aan span ning ontbroken. Het publiek uitte zijn bewondering meerdere malen door middel van een welgemeend klaterend applaus, waarmee de ar tiesten zeer ingenomen waren. Het is uiteraard niet tot een gave voor stelling gekomen. Zo af en toe had het publick wel door hoe een truc van de goochelaar in elkaar zat. Maar dat doet er niet toe. Er hing een knusse sfeer en de kleintjes heb ben genoten van de voorstelling en dat was de bedoeling. De voorstel ling is 's avonds voor de ouderen nogmaals herhaald. Het verraste publiek werd tijdens de voorstelling geconfronteerd met de deftige directeur van circus „Ro naldo", de handige goochelaar Al- bertini, de vrolijke clowns „De Ey as", de sterke gewichtsheffer Sim- son, Henkie met de sprekende pop, de koordanser slanke Billy, de be rendompteur James met zijn beer Bruno, de acrobaten de Brothers, mister Charles met zijn apen. twee jongens als meisjes verkleed, die deden alsof zij de Selvera's waren en een fakir. Ook voerden nog en kele leden een charmant toneelstuk je op. Het is de bedoeling dit cir cus permanent te laten bestaan en ook in het jeugddorp te laten op treden. Het lang aanhoudende wintertje heeft een Ieiyke streep getrokken door de grote plannen van de heer J, van der Torre, eigenaar van het Tennispark Spleringshoek. Want door dc aanhoudende vorst is het mog steeds niet mogelijk de tennisbanen gereed te maken voor het spelen. Daardoor zal de grote demonstra tie op zaterdag 24 maart, waaraiee het tennisseizoen in de Spierings- hoek ingeleid zou worden, en waar aan vier gerenomeerde tennisleraren zouden deelnemen, niet kunnen doorgaan. Daar ook de leraren al af spraken hadden voor 31 maart zal de demonstratie eerst tijdens de paas dagen gehouden kunnen worden. Het teunisseizoen zal dus op 31 maart zonder feestelijk; vertoon moe ten beginnen, maar ook daarbij moet een voorbehoud gemaakt worden: als de vorst het toelaat „Jonge Strijd", de jongeren organi satie in het NW belegt op vrijdag avond 23 maart in het Volk*gebouw een filmavond, waarbij „Blackboard jungle" wordt gedraaid. Kaarten ver krijgbaar aan de bekende adressen. Natuurlijk waren er ook clowns, die in het kindercircus Ronaldo optraden. Met hun grappen en grollen oogstten zij bij het jeug dige publiek veel byual. In de loop van dit jaar zal in het oudste gedeelte van Nieuwland. ge legen ten zuidwesten van de Troel- stralaan de riolering opgehaald moe ten worden, met daarna een herbe strating van de wegen. De totale kosten worden geraamd op ƒ69.400, zo melden B. en W. de Gemeente raad. Deze maand viert de Schiedamse amateur-toneelvereniging „Ons Doei Getrouw" haar derde lustrum. In maart 1947 zijn enkele leden van fle CJJVLV.-afdelIng „Oost" begonnen met toneelstukjes op te voeren op hun „familie-avonden". Zij kegen hiervan de smaak te pakken en on der de stimulerende leiding van hun regisseur Jan Bitter voelden zij er veel voor een permanente toneel groep In de C.J.M.V- te gaan vormen. In mei 1949 werd de groep door het Hoofdbestuur van de Schiedamse CJJM.V. erkend en onder de naam „Ons Doel Getrouw" werd z|j een ouderafdeling van diezelfde C-ÏJH.V. In de 15 jaren van haar bestaan onderging O.D.G. vele veranderingen Hoewel de groep nooit meer dan 15 leden tegelijkertijd telde, is het totaal aantal leden ia de loop van de jaren veel groter geweest: vele leden trouwden, verhuisden, gingen in militaire dienst en verlieten het gezelschap en vooral ia de laatste vijf jaren heeft de groep een ver jonging ondergaan. De oprichter en regisseur uit de beginjaren. Jan Bit ter, verliet Schiedam en daarmede het gezelschap in 1953; Wim Mak volgde hem op en bleef met een korte onderbreking het gezelschap tot I960 bekwaam leiden. De huidi ge regisseur Gerrit Lankamp is ook de man die het jubileumstuk regis seert. Hoewel O.D.G. nooit aan de weg heeft willen en kunnen timmeren, heeft ze toch ook hoogtepunten ge kend in haar korte bestaan, zoals de première van het C.J.M.V.-toneel- stuk „Loes redt het toch" en de avonden die gegeven werden ten ba te van de kronen in de Grote Kerk. Ook binnen de C.J.M.V. heeft ze zich een goede naam verworven, getuige de uitnodigingen die ze mocht ont vangen voor Provinciale Bondsda gen- Ook op 2e Paasdag, 23 april zal O.D.G. haar jubileumstuk opvoeren t,g.v. zo'n C.J.V.-bondsdag en wel in de Stadsdoelen in Delft De Schiedamse Bedrijfs Klaverjas- Competitie houdt ook dit jaar weer een Paas-concours en wel op maan dag 16 april in de kantine van de Metaalbuizen fabriek Excelsior aan de Buitenhavenweg. Even als vorige jaren zijn een groot aantal eieren beschikbaar voor de winnaars van het concours dat om 7.30 uur be gint Iedere klaverjasser kan meedoen. Daar er echter weer een groot aan tal deelnemers wordt verwacht, raadt het bestuur aan snel te zijn met de inschrijving, wat kan ge schieden bij de heren J. de Jager, van Maanenstraat 17 en A. Levering, Zuidlandsestraat 12. Het inschrijf geld bedraagt ƒ1,per koppel. De van 5 tot en met 10 maart ook in Schiedam gehouden collecte voor de „Groesbeekse tehuizen", de prak tische hulp aan alleenstaanden, chro nische zieken en kinderen, heeft een bedrag van 3.125,50 opgebracht Het comité brengt dank aan all#-made werkenden. Voor vele feest-, wjjk- en andere avonden mocht en mag ze nog op treden en hoe moeilijk het thans ook voor alle verenigingen en spe ciaal de kleine, zoals O.D.G. er toch één is, mag zijn, met groot enthou siasme gaat OJD.G. verder haar Doel Getrouw te zijn, nl anderen mee te laten genieten van haar hob by en. een ieder in de gelegenheid te stellen die hobby actief te doen bele ven. O.D.G. hoopt dat vele Schiedam mers zaterdag 24 maart naar ge- bouw „Irene" zullen komen om daar haar jubileumstuk te komen bijwo nen. Opgevoerd wordt het preten tie-loze stuk „Mrs. Patterson's chauf feur", een Amerikaanse comedie in drie bedrijven door R. Bosch. Mu zikale omlijsting van de avond door het kwartet Wim Sehulze. Kaarten verkrijgbaar bij de voor zitter van OJ3.G-, Jaap Nauman, Nieuwe Damlaan 667 en verder bij Gebouw „Jeugdhaven", Lange Ha ven 129, Schiedam en bij A. Mon ster, Swammerdamsingel 7 en G. Zonneveld, Jan Vermeerstraat 13. FRIGIDAIRE PIETERSEN, Nw. Binnenweg 71-77, Rotterdam, tel. 35290 Filiaal: Broersvest 74-76, Schiedam, tel. 69404 - 61459 DE LANGE Rotterdam: Oude Binnenweg 146-143, tei. 124067; Beijeriandselaan 31, tel. 195691; Jonker Fransstraat 106, tel. 123251; Coolhaven 230, Techn. Dienst, tel. 56595; Hoogvliet: Winkelcentrum Binnenban „ELECTRO-THERM" N.V., Schiedamsevest 46, Rotterdam, tel. 13S200 „WILMETA" N.V., Showroom Lijnbaan 37, tel. 121738 en Goudsesmgel 35-37, Rotterdam, tel. 110502 RADIO-BLANKEN, Rembrandtlaan, tel. 65734; WINKELCENTRUM, Mgr. Nolenslaan, Schiedam, te!. 62511 FRIGIDAIRE- EEN PRODUKT VAN GENERAL MOTORS Topwedstrijden komen niet voor hoek voor eigen publiek hard in het voetbalprogramma voor het komende weekeinde, maar toch zul len de meeste Schiedamse teams top prestaties moeten gaan leveren om dat anders enerzijds de kansen op kampioenschappen verloren gaan en anderzijds de degradaties onvermij delijk worden. Vooral in 4 F rijst de vraag of SFC en Martinit zich ln de kopgroep zullen kannen handhaven. Lager KNVB Voor Excelsior '20 staat de niet ongemakkelijke taak gereed HION in Rotterdam te weerstaan. De Rotter dammers zijn favoriet, zodat een puntenindeling al een. mooie presta tie is. DHS heeft een soortgelijke op dracht, de derde klassers mogen al verheugd zijn als ze het teehnische ODI in eigen huis gelijkwaardig par tij kunnen geven. In de vierde klas G beweegt DRZ zich wanhopig op de onderste plaats. Kansloos zijn De Roode Zonners niet, maar van Tediro winnen in Rotterdam lukt niet. Als de Schiedammers in 4 F zich niet laten verrassen behalen de drie teams wel vijf van de zes punten, maar de tegenstanders hebben for maat genoeg om alle punten te ver overen. SFC zal dan in Rotterdam tegen het stugge Zuiderster het technisch overwicht moeten benut ten. Martinit ban in het Volkspark NRC weerstaan, maar de Rotterdam mers hebben al eerder getoond niet van geringe kwaliteit te zijn, Demos knjgt het zeer moeilijk. Normaliter wint Demos, maar een bezoek aan Heukelum tegen de club van die naam brengt toch altijd de handicap van de plaatselijke omstandigheden, het wordt dan ook een balans in evenwicht. Lagere elftallen: SFC 2—Schiedam 2; Excelsior '20 2—Slikkerveer 2; Emma 2—DHS 2. Ajd. Rotterdam Negentig procent kans voor de af delingsteams mits de stadgenoten het wapen van de overrompelingstaktiek toepassen en deze niet tegen zich doen gebruiken. Vooral kampioens kandidaat SVDPW moet na de lange rust beducht zijn in IA dat Putters- Ter vervulling van de vacature van ds. Gofié van de Evang. Luth. Gemeente te Amsterdam staan op de nominatie: ds. S. G. v. d, Haa- gen (Schiedam), ds. J. A. Roskam (Beverwijk) en da. M. P. Stol CWil- dervank). De door dc Schiedamse Scheids rechte rsve re niging georganiseerde spelregeltestwedstryd voor junioren is gewonnen door PPSC. Want bij de woensdagavond geboudttn laatste ronde voor A-junioren haalde de oudste jeugd van PPSC liefst 134 van de 135 behaalbare punten, waardoor zü SFC van de eerste plaats stootte. De resultaten van woensdag wa ren: 1. PPSC 134 pnt.; 2. SEC 120 pnt; 3. Excelsior '20 109 pnt; 4. Wil- ton-Feyenoord 108 pnt.; 5. Demos 100 pnt; 6. SW 92 pnt.; 7. Schiedam 68 pnt. Het eindklassement is dus thans: 1. PPSC 382 pnt.; 2. SFC 363 pnt.; 3- Excelsior '20 346 pnt; 4. SVV 311 pnt.; 5. Wilton-Feyenoord 306 pnt.; 6. Schiedam 270 pnt. en 7. Demos 238 pnt Bij de B-pupillen zijn de prijswin naars geweest SFC, PPSC en Schie dam, En bij de C-junioren: Excelsior •20, PPSC cn SFC. De Boshoekelubs zijn dus zeer goed voor de dag geko men. De prijsuitreiking zal vermoe delijk in mei plaatshebben. Aan het slot van de avond heeft voorzitter L. Schotting zijn waar dering uitgesproken voor de goede spelregel-kennis van de junioren en deelde verder mee dat de SSV be reidt is ook dergelijke wedstrijden te houden voor senioren. stapel zal lopen. Als SVDPW de eerste stormlopen kan weerstaan handhaven de stadgenoten zich wel op de ereplaats. In sportpark Harga moet Schiedam zich nu los gaan ma ken van de staartposilie. Dat kan on getwijfeld omdat het Rotterdamse DDC geen weerbarstige tegenstander is. Ook Ursus zal (in 1C) het gevaar van degradatie willen bezweren. Dat kan tegen Oud-Beyerland gebeuren, zij het dat het doortastende O.B. te gen Ürsus favoriet blijft. De winst van het eigen terrein moet de Schie dammers echter de puntenwinst brengen. Voor Schiedam en Ursus geldt echter dat een hernieuwd elan het keerpunt in de komende ontwik keling zal zijn. In de tweede plaats koerst Wilton Fijenoord onvervaard naar de zege vierende finale. Aan de Maaskant slaat WF het bezoekende Wico. reserves; Xerxes 4Hermes DVS 5; SW 5—Excelsior R 5; SW 6—Fijenoord 6; De Hollandiaan 3— DHS 3; Sparta 8—Martinit 2; DJS 2 —DRZ 2; Demos 2—FIOS 2; DDC 2 Martinit 3; Oud-Beyerland 2SV DPW 2; Schiedam 3—RET 2; VDL 2 SW 7; Musschen 4—Hermes DVS 6; Hermes DVS 7Overmaas f; Slik kerveer 4Excelsior '20 4; VOC 4— DHS 4; SFC 3FSV Pretoria 3; Zui derster 4SFC 4; Hillegersberg 3 Demos 3; Ursus 2Voorwaarts 2; WF 2—SC Maas 2; SW 8—Hermes DVS 8; HION 3—SVV 9; Excelsior '20 6—CW 8; Overmaas 8—SW 10: Excelsior '20 7Neptunus 9; RFC 8 SW 11; Excelsior '20 8—DHZ 0; DHS 5VOC 7; DRZ 3—Transvalia 6; Demos 4Hillegersberg 4; Marti nit 4—Tediro 4; SFC 5—EDS 5; De mos 4Hillegersberg 4; Martinit 4 Tediro 4; SFC 5—EDS 5; SFC 6— Dindua 6: The Rising Hope 4 Schiedam 4; Schiedam 5—Belvedère 5; Schiedamse Boys 2AVO-ZVC 2; Hermes DVS 9—Fijenoord 15; Ex celsior '20 9Slikkerveer 6; CW 10 —Hermes DVS 10; Spartaan '20 13 Excelsior '20 10; DHS 6—DOK 3; De mos 5DOK 4; DRZ 4Roekan je 4; DRL 5Martini,. 5; Oud-Beyerland 3Ursus 3: DHS 7—The Rising Hope 5; Schiedam 7FlorissantlOBR 4; Soag 3Schiedamse Boys 3; Activi- tai 5—Wilton Feijenoord 4. Zaterdagvoetbal Als de vaardige technici van HBS5 zaterdagmiddag in Harga het goede tempo tijdig te pakken hebben kan het bezoekende ARC vlot worden verslagen. Minder gemakkelijk krijgt PPSC het dat moet trachten bij een bezoek aan Bolnes het verloren ter rein in de kopgroep te heroveren. Als de Schiedammers in de goede vorm. zijn komen ze tot een moei zame overwinning. GSS gaat naar DOS '32 met de kans de tweede plaats te bereiken. De overigen: De Lier 2HBSS 2; PPSC 2—Zwaluwen 5; GTB 2—Uni cum 3; PPSC 3Rhoon 2; HBSS 3 GSS 2; HBSS 4Spijker isse 4; HB SS 5—Unicum 4; HVO 5—HBSS 6; Groen Wit R 4—HBSS 7; GSS 3— Zwaluwen 10; regionale jeugdafde ling: Hermes DVS-—DFC; SW—For tune. GEMEENTELIJKE KENNISGEVING VERKIEZING PROVINCIALE STATEN Uitoefening kiesrecht door personen die in dienst betrekking zijn. De burgemeester der gemeente Schiedam herinnert in verband met de verkiezing van de leden van de provin ciale staten, welke 28 maart a.s. zal worden gehouden, aan de onderstaande bepalingen der kieswet. 1. Volgens artikel I 10 der kieswet is iedere werkgever verplicht te zorgen, dat iedere werknemer, die bij hem. ïn dienstbetrekking is en bevoegd aan de verkiezingen, deel tc nemen, voor zover deze niet buiten de tijd van zijn dienstbetrekking aan de verkiezing kan deelnemen, daartoe de gelegenheid krijgt. Deze verplichting geldt niet ten aanzien van de werknemers, die uit hoofde van hun dienstbetrekking binnen de voor de stemming be paalde tijd niet vertoeven ïn een gemeente, waar zij aan de stemming kunnen deelnemen, of in een aan grenzende gemeente, tenzij zij om aan de stemming deel te nemen niet meer dan gedurende twee achtereen volgende uren verhinderd zullen zijn, arbeid te ver richten, 2. Volgens artikel I 11 der kieswet is iedere werkgever, die door personen van drie-en-twintig jaar en ouder arbeid doet verrichten in fabrieken of werkplaatsen, verplicht te zorgen, dat in elk arbeidslokaal gedurende ten minste twee werkdagen vóór en op de dag der stemming Op zichtbare wijze is opgehangen een door of namens hem ondertekende lijst, waarop ten aanzien van de kiezers, aan wie de onder 1 bedoelde gelegen heid wordt gegeven aan de stemming deel te nemen, de tijd daarvan vermeld staat. 3. Op grond van artikel X 10 der kieswet wordt de werk gever die de hierboven vermelde, hem opgelegde ver plichtingen niet nakomt, gestraft met hechtenis van ten hoogste veertien dagen of geldboete van ten hoogste vijf en zeventig gulden. Schiedam, 21 maart 1962. De burgemeester voornoemd. U kijkt... U vergelijkt U koopt bij LANGE HAVEN 95 Schiedam, teL 6 8611 GEEN FILIALEN Te koop aangeboden Wasmachines, zo van de fa briek v.a, ƒ95..centrifuges v.a. ƒ110.combinaties met elektr. verwarming ƒ275-—. Showroom „Coja", Lange Haven 126, teL 633 41. Fotografie Kolf tiras vergeten? De auto- maat staat voor u klaar. Alle soorten films Foto K. van Vuuren, Hoogstraat 106. koninklijke hollSMt/iSi FABRIEKEN VAN MELKPRODUCTEN £N VOEDINGSMIDDELEN N.V. TE VLAARDINGÊN Voor ons fabriekskantoor vragen wij een die o.m. tot taak zal krijgen de voorbereidende werkzaamheden te verrichten voor do mecha nische verwerking van de loongegevens. Leeftijd tot 35 jaar Ulo- of gelijkwaardige opleiding Ervaring met loonberekeningen en tijdverantwoording Kennis van de sociale verzekeringswetgeving. Kandidaten nodigen wij uit zich schriftelijk in ver binding te stellen met de afdeling Personeelszaken, postbus 9, Oosthavenkade 42 te Vlaardingen. Vrijbank Openbaar Slachthuis SCHIEDAM Vrijdag 23 maart plm. 14 uur. Grote voorraad vers rundvl., p. kg 2*—, 2.50, 3.— En gesteriliseerd varkensvlees, per kilo a f 2.50 G cvraag d voor filiaal in Schiedam. Dienstwoning beschikbaar. Aanmelden ONEHOUR CLEANING SERVICE Laan van Meerdervoort 168B Den. Haag - Telefoon 33 6G10. De boekjes met de spannende avonturen van Kapitein Rob kosten nog steeds slechts 75 cent per stuk

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1