Jan Schap er wil een film maken over Schiedam ar Chief Whip m LE „Lr zit een prachtig dramatisch verhaal in" Verwarring rond een grote smokkelaffaire Plan voor de nieuwe buitenwaterkering nog niet vastgesteld Door de sex tot de misdaad gedreven AGENDA Het handbal- programma Sensatie met duivelsclub SCHIEDAM m Avonturen van Kapitein Rob ALS GEMEENTERAAD HET GOEDKEURT POG; Wedó ledm4 h Op ieders Oecum. kerkdienst in Bethel-kerk /endingsavond van Baptisten-gemeente Passage vertoont: Artsen op zondag Monopole-matinees: Burgerlijke Stand Robert mitchum begint zijn optreden In „Wapens voor Mexico" met zUn been te bre ken. Dit Incident is niet alteen ta melijk symbolisch voor de gehele film, maar betekent tevens dat de held van het verhaal voor geruime HJd op non-actief wordt gesteld. Eerste lucht- verkenners in Schiedam Uit de gemeenteraad ^S0,. f.4130,- Hl OAF, ROTTERDAM - Oraafsfroomstraat 93 - Tel. 54370 AUTOMOBIELBEDRIJF DE JQNS In Monopole Lampion-optocht Brederode: Valstrik voor een man alleen Pers draaide naar „rechts" hoedenshow GORDIJNEN PLATE KUNSTGEBITTEN- REPARATIES Koeriersters Zaterdag 24 maart 1962 3 Advertentie l.M.) o 5f. i»n heeft het Gemeentebestuur van Schiedam aimgebodcn een documentaire film over Sehledam te vervaar- SF ar i™" hf] reeds in opdracht van het Gemeentebestuur van Vlaardlngen de IS ram documentaire fjlm „Vlaardlncen boerst op morgen" gemaakt die In wfldedtrlng de aandacht heeft getrokken en waardering aan de oemeenteraad komen. Onderandere over de koften van de film, heeft gehad. Na afloop van de gemeenteraartsvergaderiag heeft de heer Schaper aan het College en de raadsleden zijn plannen uiteengezet eo daarby de Vlaardlngse film en nog wat proef-epnamcn in Schiedam ver- toond. Hot College van B en w ral rich nu hemden el np het aanbod van de neer schaper Kan worden ingegaan en dan eventueel met een voorstel .„Over Schiedam is een prachtig; Uit het script blijkt dan dat Jan dramatisch film-verhaal te maken",Schaper zal spelen met de tegen- zo heeft Jan Schaper gieteravond in stelling die er bestaat tussen de ver- de Raadszaal verklaard. Als jongen J gane glorie Van ht\ oude branders- heeft hij reeds door oud-Schiedam bedrijf en de nieuwe scheepswerven gezworven on toen al werd hij- ge- die Schiedam lot dc huidfee bloei en grepen door rie wonderlijke sfeer die welvaart hebben gebracht. Gedra- hicr nog is blijven hangen. matiseerde romantiek du5 van de branderijen met hun oude eeschle- Toen vorige zomer zijn toneel-ex- i denis en dc schilderachtige beelden penment „Alles voor ikke?" hero -»- - weer naar Schiedam bracht en'hij weer door de in de tijd verstilde steegjes van hel oude stadsdeel zwierf, kwam het idee bij hem op: „Hier wil ik een film van maken. Maar het moet nü gebeuren, want er wordt zo sterk gesaneerd In de oude wijken. Als het niet nu gebeurt, kan het later niet meer". Daarna Is hij gaan praten met.de gem. archivaris drs. P. Th. J Kuyer cn daaruit is de script ontstaan, die hij gisteravond aan de Raadsleden heeft voorgelegd. „Dc documentaire over Vlaardin- gen heb ik moeten opsieren, want ik had een bepaalde opdracht, n.i. om de illusie te wekken dat Vlanrdingen een oude stad is (waar maar heel weinig van over is), die tot nieuw levon is gesprongen. En met de ca mera kan Je liegen op bevel. Maar in Schiedam is dat niet nodig. Over Schiedam is zonder meer een verhaal te filmen dot kan boeien door de beelden die bestaan". (Advertentie |.M. bjj de open vuren en. in de glasfa brieken, maar oak van -de verkom mering van dc bevolking In de slop pen en stegen, het beulenwerk van de branders knechts en de algemene armoede toen ctnd van de vorige eeuw het brandersbedrijf naar een failliet dreef. Dan het keerpunt tn 1901 toen de fa. Smulders hier de eerste werf gütg vestigen en de scheepsbouw de oude stad het nieuwe leven gaf. Dat laatste dan vastgelegd met harde realistische filmbeelden op de werven. Ook de oudste geschiedenis van de stad. het leggen van dc dam in de Schïe dus, zal getoond worden, waar toe de opgravingen in Kethel weer een aanleiding kunnen zijn. Het laat- ste deel van de film zal dan gewijd zijn aan' het Schiedam van nu met beelden van de razende stadsuitbrei ding en nieuwbouw. Een levende moderne stad'dus, al zal de oude stadskern er ook bij ge toond moeten worden. 's technische bijzonderheid ver telde de heer Schaper nog. er de ■J j/i te geven om de film voor 5>hj«dam meteen op een 35 mi- limeterband op tc nemen, zodat deze film. ook gewoon in de bioscopen vertoond kan worden. De documen taire over., Vlaardlngen was een smalfilm en ..dat gaf uiteindelijk toch vele bezwaren, het beeld is te klein en het geluid Is slecht Toch zijn van die Vlaardingse film nog zestig kopieën gemaakt die ook in het buitenland worden vertoond, wat mogelijk is geworden door bijdragen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, dat dc film als propaganda materiaal gebruikt Daarin zag de heer Schaper ook mogelijkheden voor zijn Schiedamse film, daar dan dc-kosten gedrukt kunnen worden. Hoe hoog die kosten liggen, is niet vermeld. Maar uiteindelijk zal dus de Ge meenteraad moeten gaan beslissen of deze voor de geschiedenis van Schie dam belangrijke documentaire ook werkelijk gemaakt zal worden of niet. 20 Stuks fl Op zondag 25 maart a.s. zal er D.V. in dc Betholkerk in de Nieuwe Maasstraat een oecumenische kerk dienst worden gehouden. Liturg is ds.^ S. G- v. d. Haagen fLuth), ter wijl de predikatie zal worden gehou den door ds, A. D. Klaassen, Herv. predikant. De dienst vangt om 19 uur. aan. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Nieuwland, Wibautplein 17. Bellen bU ongeval: G.G. en GJ)h TuLnlaan 80, telefoon 6 02 00. Politie-alarmnummer: 6 48 00, Bibliotheek: Lange Haven, geopend maandag 19 tot 20.30 u.: dinsdag 9.30 tot 16.30 en 19 tot 20.30 uur; woensdag 9.30 tot 16.30 uur; donderdag 9.30 tot 12.30 uur; vrijdag 930 tot 1630 en 19 tot 2.30 u.; zaterdags 9-30 tot 16.30 uur. 's Zondags gesloten. RJC. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend: maandag 10 tot 21 uur; woensdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur; donderdag 10 tot 17 uur; vrijdag 14 tot 17 en 19 tot 21 U-! zaterdag 10 tot 12 en 14 tot 17 Filiaal Singel: open maandag 2— 5.30 uur en 7uur; woensdag 7—8 uur; vrijdag 25.30 uur en 7—8 uur. Stedelijk Museum: Michael Fodulke: schilderijen en grafieken. BIOSCOPEN Passage, 2, 4.15, 7 cn 9.15 uur: „Duï- velsclub". (zondag 2 en 4.15 uur). Monopole, 2 uur: „Wapens voor Mexico"; 7 en 9.15 uur: „Tussen *ex en misdaad". DIVERSEN Musis Sacrum, 8 uur: Zakenstudie- kring. Feestavond. Irene, 8 uur: ODG. Toneel op ju bileumavond. De DWS-dames spelen zondag in Vlisslngen tegen Marathon, dat P één winstpunt heeft. Onze stadgeno ten hebben vorige week een zware nederlaag te' incasseren gekregen en kunnen zich nu herstellen. De dames van Wilton staan wel aan de.top in de le klas, maar moeten in Den Haag toch oppassen voor Athene 2 dat wel pas vijf punten heeft, maar thuis nog ongeslagen ls gebleven. De Datnes van UVG moeten in Hoog vliet kunnen winnen van SVH: de eerste tegen de laatste. Bij de heren heeft Wiltonweinig kans om in Den Haag punten te veroveren op de ongeslagen leider Hermes. DWS krijgt een kans om in de kopgroep te komen door aan de Oudedijk HVF te slaan: beide ploe gen hebben IQ punten wat. 2. minder is dan de leider. UVG staat wel trots aan de kop,, maar krijgt, bet toch niet makkelijk bij Advendo, dat de ploeg van J. v.d. Valk vlak op de hielen zit. In de afdeling 2e klas speelt Wilton 2 tegen Snelwiek. Voor DWS 2 ziet het er somber uit: nog geen punt. De strijd gaat nu tegen HVZ. Da-, mes 2 van Wilton zijn het aan hun eerste plaats verschuldigd te win— nen van Dynamo 3. Hun naaste con current, DWS 2, krijgt niet makke lijk tegen RHC. Dames-junioren: Dynamo—Wil ton: DWS—-Schutters en Ohveo— UVG. in de zaal van de Baptisten Ge meente, Lange Haven 59, zal zondag 25 maart om 7 uur een zehdings- avond worden 'gehouden. De,heer Bouhof uit IJmuiden, voorzitter van de Livingstone Memorial Mission zal daar vertellen iovèr'; hét zendings werk in Tanganyika in Afrika. Hier bij worden ook dia's vertoond. j ANTOESTANDEN in achttien- de-eeuws Engeland worden aan de kaak gesteld In D nl veis club, een kleurenfilm die zich van sensatie naar sensatie spoedt en derhalve geen i tüd heeft voor logische explicaties. The Hellfire Club blijkt een troepje gedegradeerde aristocraten te her bergen, dat in met geraamten en griezelmaskers stemmig Ingerichte catacomben dionyslsche feestjes bouwt. Zo'n verzetje hebben ze ook wel nodig, want onder leiding van een boosaardige lord, die tevens de gast heer is van The Hellfire Club, hou den ze zich onledig met politieke intriges. Deze Augiasstal wordt tenslotte uitgebezemd door een ridder zon der vreec of blaam, een meester op de degen en een ongeëvenaard rui ter, die iedereen redt, die gered moet worden. Vermommingen, achtervol gingen en hier en daar een stripje, tease moeten voor de spanning zor gen en dat is dan ook de voornaam ste attractie van deze avonturen film in PASSAGE, met Keith Michelt als de heldhaftige Jason, Peter Ar- ne als zijn ellendige neef en Kai Fischer, die men weer uit Duitsland ontbood voor het haar toevertrouw de bloot. In spoedgevallen 2ijn gedurende dit weekend de volgende artsen te raadple gen: W, K. F. Meijer, Swamrnerdamsinge] 43, teJ. 69696: F. Jungerius, Jac. Cata laan 8, tel. 67355; L- H. Geerdes. Veen- lantstraat 2, tel. 68357. Geopend is apotheek Jansen, Swam- merdamsingel 41 die ook gedurende de komende week ae nachtdienst zal waar- GEBOREN: Helma S. d. v. H. de Vla ming en J. van Dijk; Janna C. d. v, J. Lookermans en J. c. Busse; Frank z. v. J. Kwekel en M, Man in 't Veld. ONDERTROUWD: M- van den Berge, 25 j. en M. van der Ree. 22 j.« W. Jans sen, 25 j. en G. F. SJoof, 19 J.: G. de Jong, 22 J, cn T, van Gerx'en. 21 J.: P, A. van- der Krult, 20 j. en M. .H. van Geerenstein, 21 j,; J. M. MeJjvogel, 24 j. en J. J, de Snaljer, 20 J. F. A, Ver meulen. 23 j. en G. J. Heijkoop, 24ij.: J. Wubbeling, 25 Jcn M. A. Kuiters. 22 j. GEHUWD: P. K. van den Heuvel, 29 j. en M. Cunneweg, 21 j.; J. W. Zwiep. 23 j. cn J. C. dc vlieger, 24 j.; T. J, Hendriks, 24 J. en J. M. J-msson. 32 J_; H, H. van Loenen, 23 j. cn J. Stieber, 23 i.; J- A. Nolja. 23 j. en W. P. Tar- ganski, 28 j. OVERLEDEN: J. T. Witvliet, 72 echtg. van I. van Veen; W, Hollrop, 84 j.; wed. van E. Plersma; A. P, van der Waarden, 87 j. KERKDIENSTEN Ked. Herv. Gemeente: Grote kerk: 10 uur ds. J. Smids. S uur dr. L. J. Cazemier (Jeugddienst). Bethelkerk:10 uur ds- D. J. Spaling, 5 uur geen dienst, 7 uur Oecum. Dienst (ds. S. G. v. d. Hnagon cn ds. A. D. Klaassen. Opstan- dingskerk: 10 uur ds. C. v. d. Steen, 7 uur ds. D- J. Spaling. Vrcdcskerk: 9 en 10.45 uur ds. A. Hoffman, 7 uur ds. H. W- Hemmes. Ned. Herv. Geref. Evang. Irene: !0 uur en 330 uur ds. Herwetius (Wad- dinxveen). Eutli. Kérk. Zaterdagavond 7.30 uur Oecum. Avondgebed. •Ned. ProL Bond. Westvest 92: 10.30 uur ds. A. D. Klaassen. Oud-Kath. Kerk. Dam 28: 10: uur Hoog-Mis. Baptisten Gemeente. Lange Haven .59: 10 uur ds- R. Reillng. 7 uur zendings- avond met vertoon van dia's. Spreker de heer Bouhof uit Umuidcn. Evang. Luth. Gemeente.. 10 uur da, S. G. v. d, Haagen. Jehova's Getuigen. Volksgebouw: 630 uur wachttorenstudie, onderwerp: „Moe dig terwijl wij worden geconfronteerd met 's werelds Armageddon". Woensdag 7J50 uur theocratische bedteningsschool cn dienstvergaderlng. Leger des Hcils. Lange Haven. 27: 10 uur Heillglngssamenkomst, 7JS0 uur Ver- losstngesamcnkomst. 12. uur Zondag school. Gerrit Verboonstraat: 6.45 uur Openluchtsamenkomst. De samenkom sten staan o.l.v. brigadier J. Heygen. Chr. Geref, Kerk, Wamde, hoek Burg, Knappertlaan: 930 Uur Lecsdienst, 3 uur ds. D. Hen«tra (Delft). Herv. Gera, Kethfl, De Rank: 8J3 uur grote zaal ds. Brununelkamp, klei ne zaai Jeugdkerk de heer Doelman. Dorpskerk: 10 uur ds. Brummelkamp, 7 uur ds. J". C. Bregman. Geref. Kerk. Oosterkerk: 10 uur ds. J.' Nawfjn en 5!uur ds. W. A. Krijger. De Ark Kethel: 930 uur ds. F. R. Evc- raars en 230 uur.ds.' J: Nawün..Kantine S.CJ*-4 10 uur dï: J.'C. Hagan (Rotter dam) en 5 uur du. Ja Na wijn. De Goed» Haven: uur ds. G. AaJbarsb»rg.(Vl«ar- d in gen) en 6 uur de. jultanakerk: 10 uur ds. VT; A. Krijget en 5 uur.ds. G. Aaldersberg; Zoiets kan interessant zijn, maar nu juist niet in een van vrijbuiters, smokkelaars en pistolen uitpuilende film als deze. The wonderful coun try, geregisseerd door Robert Par- rish, bestaat voornamelijk uit fraaie opnamen van het Texas-Mexicaan se grensgebied, vol folklore-neder- zettingen. maar aan actie houdt de ze Amerikaanse film niet over. De rol die Mitchum in- dit verwar de verhaal speelt, is bijzonder vaag en raadselachtig. Hij treedt op als een Amerikaanse outcast, die zich aan een Mexicaanse „warlord" als pistolero (scherpschutter) heeft ver huurd. Hij moet een moordenaar-op- bostelling zijn, maar het enige wat men van hem merkt is, dat hij een geldtransport leidt, dan tengevolge van zijn val overigens nog in het honderd loopt Het is wel duidelijk dat by zich temidden van zijn land genoten niet op z'n gemak voelt, maar ook van zyn Mexicaanse he ren heeft hij weinig goeds te ver wachten. De vrouw van een Amerikaanse majoor (Julie London) schijnt zo'n aantrekkingskracht op hem Uit te oefenen, dat hij ten leste besluit het onregelmatige leven vaarwel te zeg gen, en het leven van een fatsoen lijk Amerikaans politieman te gaan leiden! Men .ziet. dat wel niet alle maal zo, maar de scenarioschrijver moet het wel bedoeld hebben. Pedro Ardcmendariz speelt 'n mooi- wrede Mexicaanse machthebber, de veteraan Jack Oakie komt men in dit fraai gekleurde produkttegen als een bedrijvige spoorlijnbouwer. (MONOPOLE). Groep 3 van dc N.P.V., „De Trek vogels" te Schiedam zil zaterdag middag 31 maart officieel toetreden tot de „lucht-verkenners". Dit zal dan gebeuren tijdens een samen komst in het eigen groepshuis, het voormalige stoomgemaal „Van der Goes" In de Poldervaart bü dc V(jf- sluizen. Het „spel van verkennen" zoals dat door wijlen Lord Baden Powel is ge propageerd is wèl meegegaan met de tijd. Naast het aanvankelijke ver kennen te land, kwamen later de zee verkenners en waterscouts. Nu de mens meer en. meer het luchtruim gaat veroveren konden de luchtver- kenners niet achter blijven. Er be staan in Nederland maar negen luchtverkennersgroepen en voor het district Rotterdam heeft de Trekvo gels de primeur. De jongens houden zich naast het gewone padvinderswerk bezig met het bouwen van vliegtuigmodellen, het herkennen van vliegtuigen, het maken van excursies naar vliegvel den. De gemeenteraadsvergadering van gisteravond is zonder veel belang wekkende discussies verlopen. Wel heeft wethouder W. Kok nogmaals kunnen verklaren dat de plannen voor een nieuwe buitenwaterkering, die een Ingrijpende verandering in Schlcdam-Zuld teweeg zal brengen, nog allerminst vaststaan. Wel zal de buitendijk verhoogd moeten worden, Dit heeft wethouder Kok ver klaard naar aanleiding van vragen van de heer J. J. van Woerkom (W D), waarom er panden in de W. Brouwerstraat aangekocht moeten worden. De socialistenleider ror. H. B. En gelsman informeerde naar de mo tieven van B. en W. om een bij drage van de gemeente aan ongeveer van de nieuwe Spulsluis Europese Beweging af te wyzen. Het af. Maar of die dijk dan door de College heeft wel waardering voor Rijnstraat en Lekstraat gelegd zal werden met een nieuwe buitensluis ter hoogte van de bestaande, of dat de djjk zuidelijker zal komen en dan over het terrein van Werf Gusto stal lopen is nog niet te zeggen, daar j zijn aangesloten, voor" de financiën Rykswaterstaat de uiteindelijke be- j moeten zorgen, 't Gemeente-bestuur slissing hierover heeft. D">ch in elk wordt overstroomd met verzoeken geval zal de d^jk 5 a 6 meter hoger&m financiële steun en indertijd het streven van de Europese Bewe ging, zo verklaarde wethouder mr, P. van Bochove, maar meent aan de andere kant dat primair de leden organisaties die bij die Beweging komen dan de bestaande en dat zal van grote invloed zijn op de omge ving. (Advertentie l.M.) MAAK i t li GRATIS PROEFRIT U gaat 'n auto kopen. Maar welke? Oordeel relt. Stap bij 'n DAF-dea!er I |°f binnen en maak vrijblijvend een proof- =o| riL U zult het ondervinden. Volautoma- {ot Jisch rijden is veilig, prettig en modern. modeta-BOj: I u Jjj af fabriek ,t- w Sc VAN D OO R N E' S A U T O M O B t E L F A BR t E K - NV.EIN D HO V E M -TE L 04900-62062 - Off. dealer voor ROTTERDAM-ZUID - PERNIS TEXELSESTKAAT 27 Tc!. 17 97 66 - Na 6 uur 7 64 31 HOOGVLIET CHTER tie niet geheel onjuiste maar afgetrapte titel „Tus sen *ex cn misdaad" gaat een Amerikaanse film schuil, die een gewone intrige van moord en dood slag op een ongewone manier be handelt. In Cry tough heeft de regisseur Paul Stanley zich veel moeite ge troost om het milieu van de Porto- ricaanse kolonie in New York zo authentiek mogelijk te schilderen en het beeld, dat aldus ontstaat een lo gische functie te geven in het drama dat zich dan voltrekt. Het is het beeld van.de „Barrió". de wijk die volgepakt is met kinder rijke immigratiefamilies, met men sen die bij hun vertrek uit het land van herkomst, alle schepen achter zich hebben verbrand en nu in New York trachten een toekomst op. te bouwen: misschien niet meer voor henzelf, maar zeker voor hun kinde. ren, Het is een zeer.gelovig (ook bijge lovig) volkje -.met een sterk saam horigheidsbesef, eigenschappen die sommige van de jongeren zo benau wen, dat ze de clan verlaten en hun .eigen weg kiezen. Die weg leidt in deze buurt aan de zelfkant van dee grote stad, gemakkelijk naar dc mis daad. Ook de jonge Portoricaan Miguel Bstrada is in de tentakels van een gevaarlijke bende, terechtgekomen. Een jaar gevangenisstraf schijnt hem van zyn verkeerde neigingen genezen te hebben, maar de armoe, het samenhokken met zijn grote fa milie in de benauwde kazernewo ning, drijven Miguel weer in de ar men van de louche bendeleider. Een verleidelijk vrouwtjesdier, de nacht clubdanseres Sarita, is zijn lokaas en de onstuimige. Miguel hapt toe. Dat is het begin van een nieuwe reeks misdaden, waaraan de verblinde jonge man zonder tegenzin mee werkt en spoedig zelfs leiding geeft. Hij bekoopt dit desperate spel ten slotte met de dood. Maar voordien is er dan al veel ander bloed ge vloeid. Na de uiterst boeiende en zorg vuldige sfeertekening van de „Bar- ittf heeft de regie rich in hoofd, zaak op de loutere spanning van bet (melo)drama geconcentreerd. Ü3t is jammer, want dit gegeven is zelf niet sterk genoeg. Knap camera werk, driftige montage en zeer ef fectieve toepassing van een steeds terugkerende ratcl-ritme, lillen de film echter een eind boven het ge middelde van het genre, waarin 2ij naar strekking thuishoort, John Sa xon en Linda Christai spelen de hoofdrollen in de film, die MONO POLE op het programma heeft ge nomen. De laatste jaren is het een goede gewoonte geworden om de avond vóór Koninginnedag een lampion optocht voor de jeugd te houden, dus zaterdag. 28 april. De deelna me voor de niet in verenigingsver band deelnemende kinderen is ge heel vrtj. Zy dienen zich om uiter lijk half negen bij de opstelplaats aan de Swammerdaznsingel en Boer- haavelaan te beivnden. De medewerking van verenigin gen wordt ook hierbij gevraagd. Vooral verenigingen met bands kunnen zich zeer verdienstelijk ma ken. Om een behoorlijke opstelling van de stoet mogelijk te maken wor den deelnemande verenigingen e.d. verzocht hiervan even kennis te ge ven aan de secretaris van de com missie, de heer P. J. Drcnth, Burg. van Haarenlaan 946. teL 63838 In het kader van de Toneelwed strijd van de Schiedamse Gemeen schap voert 't r.-k. toneelgezelschap „Brederode" op dinsdagavond 27 maart in Musis Sacrum de thriller „Valstrik voor een man alleen" van Robert Thomas op. De regie berust bij Karei Tubbing. Dit zal de laatste voorstelling in de Toneelwedstrijd zijn. Op 13 april heeft de prijsuitreiking plaats. EERSTE LUCHT De Westzeedijk zal tussen het ge bouw van dc VU en het Droogieever Fortuynplein worden opgehoogd. B. en w. vragen er een krediet van 8B4.000,—voor. heeft de Raad zelf te kennen gege ven, dat het wat kalmpjes-aan moet met het toewijzen van bijdragen. Vandaar de weigering. Slechts heel weinig andere gemeenten verlenen een bijdrage en dan nog voor een gering bedrag. Het is prachtig dat 't Zakkendra gers huisje eindelijk een bestemming heeft gekregen en dan nog wel een van culturele betekenis, n.I. verhuur aan de Filmgroep van Jan Schaper, maar waren, er geen andere gega digden? informeerde de heer Van Woerkom. Jawel, vertelde wethou der H. Sabel, maar de Schiedamse Gemeenschap, om advies gevraagd, was van mening dat de Filmgroep Jan Schaper van alle aanvragers nog het grootste culturele belang voor Schiedam vertegenwoordigde. De heer J. Bieze (PvdA) tenslotte wilde om vergassingen in de toe komst te vermijden een schérpere omschrijving hebben bij de officiële vaststelling van de Schiedamse. vlag. gingen, die prompt door de voorzit ter mr. J. W. Peek in het voorstel Het waren wat redactionele wijzi- zijn overgenomen. Waarmee een ieder kon instemmen. „De Schiedamse pers is voor wal de Raads-ve7slaggeveri) be- trejt wel pïoiseling naar „rechts" gedraaid", zo hebben gisteravond vele Raadsleden schertsend ge constateerd. Want de verslagge vers zaten vroeger op de linker tribune in de Raadszaal en gister- avotid voor het eerst op de rech ter tribune. Want de oude pers-tribune is al sinds jaren veel te klein om aIZe belangstellende pers-mensen te kunnen bevatten, zodat twee van hen verbannen moesten wor den naar de publieke tribune. Sinds gisteren zit de pers nu weer bijeen op de rechter tribune. Het maakt verder geen ver schil: de beschikbare ruimte is nog steeds veel te krap en de sprekers in de saai zijn nog steeds erg slecht te verstaan. mevrouw, hiermede hebben wij het genoegen u uit te. nodigen tot onze bekende öp dinsdag 27 en woensdag 28 maart 1962 van 10.30—12.00 uur, in hotel-eafé-reslaurant „de kroon", koemarkt 1, schiedam, tijdens een gezellig muziekje tonen onze man nequins u de allernieuwste creaties uit parijs, italië, Zwitserland, enz. tevens tonen wij u het allernieuwste op het gebied van handschoenen, hruidskappen en shawls, ■dameshoedenmagazijn TH- ffieSC toegang gratis hoogstr. 170, schiedam, tel, 6 67 23 WJITON-FIJENOORD N.V. SCHUD AM vraagt voor spoedige indiensttre ding ter assistentie van één van hoar boofdbedrijfsleïders SECRETARESSE met goede algemene ontwikkeling. Naast stenografisch opnemen er» uitwerken van brieven, hoofdza kelijk in de Nederlandse en En gelse taal, zal haar taak zijn, doorhetzelfstondig uilvoe.-en van opdrachten haar chef doeltreffend te assisteren. Enige ervaring in een technisch bedrijf strekt lot aanbeveling. Eigenhandig (niet met ballpoint) geschreven sollicitaties te adres seren; Postbus 22, Schiedam. vanaf 3,90 per meter Keus uit GO dessins Hangend aan de wand KOMT BINNEN, KOMT ZIEN GR. MARKT 19-21 tegenover stadhuis Speciaal voor spoedgevallen Rottcrdamsedijk 265 Tel. 6 8021 - Schiedam Vont pasfoto's naar K van Vuurcü. Koogstraat 106. teL 6 67 20 In <=»ón das s-'eec» Hélène permanent met toe stel. het beste wat et is. compleet f 5.—; stroomloos f 7.50 Op vertoon van deze advertentie f 1.— Korting! Dames- en herenKapsaion .Hélène". Rembrandtfaan 22. Telefoon 6 71 70. OFFICIËLE KENNISGEVING STEMMING PROVINCIALE STATEN De burgemeester van Schiedam brengt ingevolge artikel 18 der kieswet ter openbare kennis, dat op woensdag 28 maart 1962 van dos morgens acht tot des avonds zeven uur de stemming ter verkiezing var de leden van de provin ciale staten zal plaats vinden. Hij herinnert aan de verplichting, bedoeld in artikel 3 9 der kieswet: Ieder, die volgens het kiezersregister bevoegd is tot de keuze mede te werken, is verplicht zich binnen de voor de stemming bepaalde tijd aan te melden bij het stembureau van het voor hem aangewezen stemdistrict. Voorts wijst hij op het bepaalde in-artikel 128 van het Wetboek van Strafrecht: Hij die opzettelijk zich voor een ander uitgevende, aan een krachtens wettelijk voorschrift uitgeschreven verkiezing deelneemt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar. Schiedam. 23 maan 1662 De burgemeester voornoemd, J. W. PEEK Te koop aangeboden Wasmachines, zo van de fa briek v.a. ƒ95.—centrifuges v.a. 110.—combinaties met elektr. verwarming ƒ275.—. Showroom „Coja" Lange Haven 126, teL 633 4L Tulnliefhebbers. Zakencyclo- pedie 3.25. Ik kan tuinieren f 12.50. Bazen's Boekhandel, Broersveld 88. Radio en televisie Koopt u elke week èen grammofoonplaat voor 3J5. Wij leveren voor het zelfue geld een Philips bandrecor der. Ga praten en kyken br De Jager. Broersveld 108, Special showroom: 134. Fotografie Rolftlms vergeten? De auto maat staat voor u klaar. Alle soorten films. Foto KL. van Vuuren, Hoogstraat 106. Permanent wave Diversen Laat uw spiraal rrrmaken modern opklap- of kanteloed Prima «werking, ais nieuw terug. Hei goed koopste adres. ÜUK, Groe nendal 1 A tBroersveldpad), telefoon 07028 (na 18 uur telefoon 6 67 B9) ledikanten, nutledikanten, .«ampeerbed- den enz Kom eens praten. ïs altiid een boekt# met de 75 cent per deel. Verkrijgbaar bij de lo ketten, agenten en be zorgers van dit blad, alsmede bij boekhan- delaren en kiosken.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1