11G\ ZIE FRIGIDAIREÜ NU In Schiedam is een Stradivarius ontdekt Handbal DWS-dames wonnen in laatste 7 minuten Nog niet alle finale spelers zijn bekend Veel veldwedstrijden met weinig profijt KORFBAL SCHIEDAM Koeriersters Vroege aprilgrap? Vitaal en monter C.B.B. wordt geëerd door Iiarpe Davids Filmvoorstelling Bejaardenbond Jaarfeest van SW Afsluitboom vail op hoofd Mm I Sm 's werelds meest verkochte koelkast Krachtige Kost voor het Kind! Wie heeft iets verloren Waterpoorter op de gram.-plaat Auto rijdt in Nieuwe Haven Auto's botsen bij zebrastrepen Tediro-DRZ 2-0 Aangereden bij het oversteken Burgerlijke Stand KAMPIOENSCHAP DAMMEN Kmderbordje ontploft I Diefstallen SLUITING GEMEENTELIJKE BUREAUS STEDELIJK GYMNASIUM Toelating van leerlingen tol de eerste klas. DIENSTMEISJES secrelaresse/sieno-typiste Dingdag 27 maart 1962 3 (Advertentie IM.) met cfe veelzijdige Het heeft veel weg van een ver vroegde één aprilgrap. Maar In Schiedam gaat als een lopend vuur tje het gerucht door de stad, dat er in een nitdragerswinkeitje een heuse Stradivarius Is aangetroffen. Toen wy gistermiddag het winkeltje van de heer P. M. Versluis in de Zwaan- steeg binnenstapten om de juistheid van het gerucht te verlfleren, zyn we later niet veel wijzer weer ver trokken. Inderdaad, de eigenaar van het zaakje is wel in het bezit van een, naar het schijnt, oude viool. Zelfs staan binnen in het instrument de volgende woorden Antonius Stradi varius cremoncusts faciebat anno 1723. De letters zijn dik en in het zwart gedrukt. De 2 en 3 van 1723 zijn echter schuin geschreven. Op onze vraag of hij al een des kundige m de arm had genomen om het instrument op zijn juiste waarde te laten taxeren, sprak de heer Ver sluis: „Daar zie ik het nut met van m en ik heb trouwens weinig tijd". Dit klonk ons enigszins vreemd in. de oren. Immers, wanneer hier in derdaad sprake is van een echte j Stradivarius, zal deze de bezitter toch zeker ettelijke duizenden gut- i dens opleveren. En tegen zo'n bui- i tenkansje, dat men niet iedere dag i m de schoot geworpen krijgt, staat toch niemand zo onverschillig. j Natuurlijk spraken we onze be vreemding hier over uit en keken hierbij de eigenaar recht In de ogen, waardoor deze in de lach schoot, dat j deed h|j nog enkele keren tijdens onze aanwezigheid. Waar de viool vandaan is gekomen, daar liet de eigenaar zich niet over De heer P. M. Versluis met zyn viool. Een échte Stradivarius of een april-grap? uit Hij heeft hem met nog een oude viool en enige andere oude spullen gekocht. Maar van wie en waar wil de hij pertinent niet zeggen. De viool zal in een oude vioolkist. Op het in strument zijn nog twee oude snaren bevestigd, terwijl een antieke strijk stok de set completeert. Vlak naast de kam van de viool zijn in het wit niet te ontcijferen priegel lettertjes geschreven. Nee. naar ons gevoel hebben we hier vast en zeker met met een Stra divarius te doen. En daarom hebben we lachend de deur van het win keltje weer achter ons gesloten, overtuigd dat het hier een te vroege één aprilgrap betreft. De Christeijlke Besturen Bond ln Schiedam heeft het beschermheer schap aanvaard van de christelijke muziekvereniging „Harpe Davids". Bij de viering van het veertigjarig bestaan van de Schiedamse muziek vereniging hebben de bedrijfsgroe pen aangesloten b|j het CNV in on ze stad zich bijzonder onderscheiden b|j de acties voor het behoud van Harpe Davids. Daarom heeft het bestuur van HD aan het bestuur van de CBB het beschermheerschap aan geboden mede om daardoor tc be klemtonen dat Harpe Davids veertig jaar geleden op initiatie!' van de Christelijke Besturen Bond kon wor den opgericht. De jaarvergadering van de Chris telijke Besturen Bond zal op donder dagavond 12 april in gebouw Chris telijk Sociale Belangen worden ge houden. Op de agenda staan naast de gebruikelijke punten het aftre den van secretaris P. van der Spek, die niet herkiesbaar is. Tevens zal met de vertegenwoordigers van de kerken in Schiedam gesproken wor den over een brief over verhouding „Kerk en industrie" die de bestu renbond aan alle kerken in Schie dam heeft gericht De Alg. Bond van Bejaarden afd. Schiedam geeft op maandagmiddag 2 april een filmvoorstelling in Musis Sacrum. Aanvang 1.30 uur. Als hoofd film wordt gedraaid „Erfenis uit Amerika". Belangstellende leden kunnen op donderdag 29 maart, 's morgens van 10—12 uur en 's middags van 24 Uur de kaarten afhalen in het Blau we Huis aan de Lange Nieuwstraat. De Schiedamse voetbalvereniging SVV houdt op zaterdagavond 19 mei voor de leden een Oudejaars avond in Musis Sacrum. Dan treedt het The Blue Thythm Quintet op onder leiding van John de Brinker. Nico Schoolenberg zal zijn one-man- l show vertonen. Tevens zal een Sportforum onder leiding van Henk i de Vries zitting houden. In het sportforum zullen de bekende voet ballers Cerrit van Pelt. oud-inter nationaal Jan van Schijndel (tevens bestuurslid SW). de veteraan Janus j van Osterholt, de oefenmeester Hans Croon en de journalist Nic van j Loopik gestelde vragen beantwoor- den. Toen de heer B. H. M. P, gister morgen om 7,40 uur op 'de fiets de Hulpbrug over de Schie bij het in dustrieterrein wilde passeren, had de brugwachter net de afsluitboom neergelaten. De heer P. wierp toen de boom met een vaart omhoog deze veerde echter terug en kwam met een klap op het hoofd van de heer P. terecht. Deze kreeg een snijwond aan het hoofd en vermoedelijk zijn ook zijn nekwervels beschadigd, zo dat de heer P. voor onderzoek naar het gemeenteziekenhuis is gebracht. Behalve een verantwoord gehalte vitaminen, hoogwaardige eiwitten e.a. nutriënten» bevat üga een gehele reeks mineralen voor een stevige ontwikkeling var» Apothekers-nachtdienst: Apotheek Jansen. Swauimcrdamsingel 41. Bellen b|j ongeval: G.G. en GJD.. Tuinlaan 80, telefoon 69290. Politie-alarmnummer: 6 4666. Bibliotheek: Lange Haven, geopend maandag 19 tot 20.30 u.; dinsdag S.30 tot 16.30 en 19 tot 20.30 uur; woensdag 9.30 tot 1630 uur; donderdag 930 tot 12.30 uur; vrijdag 930 tot 1630 en 19 tot 2.30 u.; zaterdags 930 tot 1630 uur. 's Zondags gesloten. E.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend: maandag 10 tot 21 uur; woensdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur; donderdag 10 tot 17 uur: vrijdag 14 tot 17 en 19 tot 23 U.: zaterdag 10 tot 12 en 14 tot 17 u Filiaal Singel: open maandag 2— 5.30 uur en 7—8 uur; woensdag 78 uur; vrijdag 2530 uur en 7—8 uur. Stedelijk Museum: Michael Podulke: schilderijen en grafieken. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „Duivelsclub". uur). Monopole, 2 uur: „Wapens voor Mexico"; 7 en 9.15 uur: „Tussen sex en misdaad". diversen Jeugdhaven, 8 u: CFS. Vergadering. Musis Sacrum, 8 uur: SG-toneelwed- strijd. Brederade (Advertentie LM tegen Euromarktprijzen vanaf f. 308.- btj de speciale Frigidaire-dealers FRIG1DA1RE PIETERSEN. Nw_ Binnenweg 71-77, Rotterdam, tel. 35290 Filiaal: Broersvest 74-76, Schiedam, tel. 69404 - 61459 tr Ji mmm Rotterdam: Oude Binnenweg 146-148, iet. 124067; Beijerlandselaan 31» lx*3WTTalVTTTrTia tel. 195691Jonker Fransstraat 106, tet. 123251; Coolhaven 230, Techn- SLTilDienst, tel. 56595; Hoogvliet: Winkelcentrum Binnenban „ELECTRO-THERM" N.V., Schïedamsevest 46, Rotterdam, tel. 138200 „WILMETA" N.V., Showroom Lijnbaan 37. tel. 121738 en Goudsesmge! 35-37, Rotterdam, tel. 110502 RADIO-BLANKEN, Rembrandtlaan, te!. 65734. WINKELCENTRUM, Mgr. Nolenslaan, Schiedam, tel. 62511 FR I G I D Al R E- E E N PR O DU KT VAN G ENE RAL M OTO R S Te bevragen aan het Hoofdbureau van Politie te Schiedam tussen 0.00-—12.30 uur en 2.00 S 00 uur: glacé heren- handschoen <R>; vulpotlood; ring met sleutel: huissleutel; jongensfiets; ak te ntas met Inhoud. Te bevragen b|j de vinders: herenpor temonnee met inhoud, Kuipers, Meeu- wensmgel 114. Kethel; portemonnee. Schrijver. Singel 70: portemonnee met Inhoud, De Leede. Nassaulaan 29; hou ten stepje, Trappenburg. Burg van Haa- renlaan 518; houten stepje. Van Es, Van Karnebeekstraat G4; jerrycan. Gem. werken afd, bestrating; 5 sehroeve- draaiers. De Jong, Lange Singelstraat 05a; fietsband. Zieck, Groenelaan 103; uitlaat van bromfiets. Van Eek, Nieuwe Maasstraat 80 of 88: ketelpak en hand doek, Schot, Buys Ballotsmgel 106: km- dcrwantje (R), Sems Rotterdarnsedijk 237d; badgoed, Scliotte, Gordonstraat 12; breiwerk in handdoek. Bult. Snelhus- stngel 34b; jongensjasje. Zonneveld, Vochnsestraat 27a; damesmuts. Van Luik, Waranda 51: herenpolshorloge, Jacobs, Leibnitzstraat 6b; geldsbedrag. Slager, Boerhaavenlaan 133; zakmes en sleutel aan ring. Van Mil. Polderweg 170, Kethel; vulpen, v. d. Sande. Sues- straat 7c. Rotterdam; kanarie. Van Eljk. W. Barendszoonslraat 18, Vlaardmgen; herenportemonnee met jnhoud. Post kantoor, Tuinlaan. Verschenen is een langspeelplaat E.P, met de muziek van het Sebie- damse draaiorgel „De Waterpoorter". Het is voor het eerst dat van Ne derlands beste draaiorgel een gram mofoonplaat verschijnt. Eind vorig jaar hebben de teehnici van een pla tenfirma het gehele repertoire van De Waterpoorter op de band oj»ge- nomes, Inmiddels konden de Schie damse winkeliers al honderden be- stelllP' de plaat noteren, maar indlgheden vlotte het nietuctle. Nu ,a t, .ste plaat dan ver schenen ïn «.-en fraaie kleurenhoes met de afbeelding van De Water- poorter. De kleurenfoto voor de hoes is vervaardigd door de landelijk se cretaris van de Kring van Draaior- gelvnenden de heer Feite Posthumus- Zoals bekend, is deze Kring eigenaar van het draaiorgel. Overigens heeft de reeds goede ge luidskwaliteit van het draaiorgel de* zer dagen nog gewonnen aan klank zuiverheid want de beheerder Albert Teunissen heeft de benzinemotor voor de aandrijving van de zware blaasbalg vervangen door een elec tromotor met accu's, die vrijwel ge luidloos werkt. Gistermorgen om 9, uur is de auto van de heer P, J. V. uil Naald wijk die op de loswal langs de Nieu we Haven geparkeerd stond uit zich zelf gaan rijden en in de gracht ge vallen. De auto bleef nog even drij- j ven en kwam aan ue overkant van het water tot zinken. Daar Is hy ook uit het water gehaald. De heer V. had de handrem wel aangetrokken maar blijkbaar niet voldoende. In de handbalcompetitie is een volledig programma afgewerkt. In de overgangsklasse speelden de DWS- dames thuis tegen Marathon. Een Slechte wedstrijd, die pas in de laat ste zeven minuten door de Schledam- sen in eigen voordeel Is beslist met 7—4, DWS miste de keepster, waar door L, Hobart onder de lat moest staan. Er werd slecht gespeeld, nog slechter geschoten en het afwerken liet wel te wensen over. Zo konden de Zeeuwse dames b|j de rust voor staan met I3, weJke stand tot zeven minuten voor het eind duurde. Toen eindelijk, rondde N, Robarl een mooie aanval met een doelpunt af, waarop DWS het spel volledig in handen nam. M. de Bruyn en N. Ho bart haalden een 4—3 voorsprong. Een strafworp werd door M, de Bruyn goed benut en twee minuten voor tijd maakten E. Sonius en H. Opschoor nog doelpunten. Maar in- vaister-keépster L. Robart moest by de laatste aanval Marathon nog een doelpunt toestaan. De Wilton-dames hebben zich te gen Athene 2 m den Haag met kun nen handhaven, al blijven zij op de eerste plaats, daar ook concurrent Schutters verloor. Na 8 minuten had Wilton al een 20 achterstand en bij de rust was dat 4—2. Na de thee ging het wat beter met combineren, maar het werd toch een 53 verlies, De dames var» UVG wonnen met 37 van SVH in Hoogvliet en heb ben zo de voorsprong vergroot. C. Voogdt en L. Bakker zorgden voor een 14 ruststand, terwijl ook daar na UVG bleef overheersen P. Meyer, C. v. d. Heyden en H. Thijssen stel den do overwinning veilig. DWS 2 won de aardige wedstrijd tegen RHC met 3—1; de Wilton-reserves speel den niet, daar Dynamo 2 verstek liet gaan. By de heren speelde Wilton een verdienstelijke paitij tegen leider Hermes in den Haag, al werd met 177 verloren. Maar de Schiedam mers vonden steeds weer bij aanval len de scheidsrechter in de weg, die vele aanvallen afloot» Nadat Her mes had geopend, zorgde H. v. d. Lugt voor een 22stand, Daarop liepen dc Hagenaars met hard spel uit tot 6—2. E. v. d. Lugt scoorde nogmaals, maar de ruststand was 133. Daarna kwam Wilton er beter in, maar alle aanvallen werden door het fluitje onderbroken. Zo werd het tenslotte 177. Daardoor zakken de scheepsbouwers naar de een na laatste plaats. DWS won met 76 van HVP en daar Meeuwen verloor, delen deze ploegen de eerste plaats. Met de rust ■was het 52 voor DWS door doel punten van A. Sneevliet en S. Qu- borg. Daarna liepen de Hagenaars uit tot 5-4. HVP bleef aanvallen en kee per H. Ouborg moest tweemaal zwichten voor harde schoten. 6—6. Vier minuten voor het einde, zette DWS nog even goed door en kwam zo aan een benauwde zege. UVG blijft ondanks een 119 ne derlaag tegen Advendo op de eerste plaats, maar is nu makkelijker be reikbaar voor de concurrenten. De groen-witten keken a! spoedig tegen een 50 achterstand op, maar L, Bak ker presteerde het om viermaal te doelpunten, maar de ruststand was toch 74. Daarna het zelfde beeld; Advendo liep uit tot 114, voordat W. Schaap tot 11—7 ophaalde. J, Voogd maakte 118 en in de laatste fase sloot B. v. Buytenen op 11—9 I af. Wilton 2 kon het niet bolwerken tegen Snelvliet 2 en verloor met _6 16. DWS 2 kwam aan eerste winst door van HVZ te winnen, maar blij'ft op de onderste plaats, Dames-j'unioren: DynamoWilton 13; DWS Schutter 8—4 en Spar taanUVG 8—2. Toen de heer J. H. M. de L, uit Den Haag gistermiddag om 435 uur in de BK. laan stopte bij de zebra- strepen ter hoogte van de Bosboom- laan werd zyn auto van achter aan gereden door de bestelwagen van de heer W. C. O. uit Rotterdam, die niet tijdig meer kon stoppen en op het gladde wegdek slipte. Beide auto's werden licht beschadigd. Ook DRZ worstelt nog vergeefs om van a'e onderste plaats te komen. Tegen kanshebber Tediro in Rotter dam had DRZ niet veel kans. ïn de twaalfde minuut scoorde T, Ooster hout voor de gastheren. Tien minu ten later vergrootte G. van Haren de voorsprong. In de tweede helft slaag de DRZ er nog wel in het Rotter damse doel te bedreigen maar tot doelpunten kwamen de stadgenoten niet '20). In de Groenelaan is gistermiddag om 4 uur de 12-jarige Antonia K. by het onvoorzichtig oversteken aange reden door de personenauto van de heer R. M, Antonia kreeg een bloed uitstorting aan het been en is in het gemeenteziekenhuis behandeld. Geboren: Yvonne M, d.v. C.M.Meïief en A. van 'tOor: Theodorus J. M. z. v. W. j, Franke en A. A. T. Janszen. Overleden: J. Poort, 65 jr. echtg, van K. W. van Bezooyen. B|j de laatste ronde om het dam. kampioenschap Schiedam, was het nog niet mogelijk alle finalisten uit de bus le laten komen zodat op 29 maart nog drie partijen moeten wor den gespeeld. De finale begint op 5 april. Voor groep I kan C. Korpel Indien h\j van de koploper J. Wes- terveld wint, wat tegen deze sterke speler zeker niet mee zal vallen, nog op de tweede plaats komen ten koste van W. Spruyt. In groep II heeft de partij van M. H. v. d. Steeg tegen J. Vrijland pas nut als eerstgenoemde donderdag te gen A. van Dort met winstpunten gaat strijken, wat ook al een vraag blijft. Want ook Van Dort is een be hoorlijk geroutineerde speler» die vele damgenieön heeft weten te ver rassen. De heer J, C. 't Hart heeft hier het grootste belang bij want een en ander kan hem de tweede plaats kosten. Zodoende zijn er nog maar vier finalisten uit de bus gekomen en wel de heren J. Westerveld, J. J. Kuyk, Theo Vrijland en J. J. Cabri. Laatstgenoemde heeft zijn plaats te danken aan het falen van M. den Houting en de sublieme overwin ning van hemzelf op Theo Vrijland. Het is een speler die voor zijn zet- Door het toepassen van een nieuw prodnktie-systeem van het huisgas Is een deel van het materiaal van het gasbedrijf overbodig geworden en zal verkocht worden. Zo heeft de gemeenteraad beslist. Daaronder valt ook de loopbrug die van de gasfabriek tot aan de Nieuwe Haven reikte met de daarbij behorende loskraan. Om nu deze loskraan te verwijderen heeft gistermiddag de drijvende bok Titan assistentie moeten verlenen. En onze fotograaf legde het moment vast dat een kraan een kraan optilt. ten veel tijd neemt maar toch wel blijk geeft terzake kundig te zijn. De standen luiden: Groep I: I. J. Westerveld 48, 2. W. Spruyt 5—7, 3. C. Korpel 4—6, 4. J. Bogerd 5—4, 5. C. Meerendonk 53, 6. J. Blom 5—0. Groep II: J. 3. Kuyk 5—7, J. C, 't Hart 5—6, A. van Dort 45, J. Vrij land 4—3, P. v. d. Waal 5—3, M. H. v. d. Steeg 3—2. Groep III: Theo Vrijland 46, J. J. Cabri 4-5, E. Breman 44, M. den Houting 4—3, B. J. v. d, Steeg 42. In de woning van de heer P. aan de Burgemeester van Haarenlaan is een zogenaamd „warmzand-bordje", waarmee het eten voor kinderen warm gehouden kan worden, onl- ploft. Het bordje was op de kachel i ter verwarming neergezet. Toen de heer P. het oplichtte ontplofte het bordje. Hij kreeg het metaal tegen het voorhoofd, waardoor een snij wond ontstond die in het gemeente ziekenhuis is behandeld. De resten van het bordje zijn naar de Keu ringsdienst van Waren in Rotterdam J gestuurd voor onderzoek op de deug- clelijkheid. Vanmiddag is de eerste paal ge slagen voor de 24 woningen die door het Aannemersbedrijf Punt en Wou denberg op ontwerp van het Archi tectenbureau C. C. van Kluyven aan de Dr. Zamenhofstraat worden ge bouwd. j De heer H. C„ M. v, H. deed aan- i gifte van de diefstal van de kop lamp met ingebouwde kilometer teller en lichtschakelaar van bromfiets, die op slot voor de woning aan de P.K.O. laan had gestaan. De heer A. J. A. W. is zijn bromfiets kwijt die op slot by de ruïne aan de Broersvest was neergezet. Het eerste weekend sinds vele maanden, waarin alle vastgestelde korfbalwedstr|jden doorgang hebben kunnen vinden, heeft de Schiedamse clubs maar geringe profijten opgele verd. Alleen de aspiranten, die sinds eind november weer voor het eerst binnen de l|jnen van de velden kwa men, hebben voor drie winstpunten kannen zorgen. In de wedstrijd SchiedamMors- kwartier wilde het bij de roodzwar ten ook ditmaal niet bijster lukken. Waarschijnlijk kwam dat door de vlotte wijze, waarop de Leidenaars een 02 voorsprong hebben geno men. Die achterstand kon maar niet worden weggewerkt, al spande de Schiedams eaanval zie hdaarvoor ge ducht in. Aan de andere kant lukte het wel vóór F. Veer een tegenpunt kon maken. In derde opstelling werd. het 14 en 24 door D. Vermeulen. Direct na de rust schoten de gasten opnieuw in en na dit doelpunt gaf Schiedam er de brui aan. Wel haal de J. v. d. Tuuk tot 3—5 op, maar het spel bleef te mat Na 3-6 leek het er op, dat de zaken nog een keer zou den krijgen. P. Veer en J. v. d. Kooy zorgden voor 56, maar de kracht om de gelijkmaker te scoren kon toch niet worden opgebracht. Mors- kwartier stelde de overwinnig veilig door de eindstand op 5—7 te bepalen. Succes speelde voor de tweede maal op eigen veld tegen De Zwa luwen. Dit was een thuiswedstrijd van de Schiebroekers, die echter op reglementaire gronden op het veld van de tegenpartij moest worden ge speeld. De eerder in Schiebroek ge speelde wedstrijd is ongeldig ver klaard. Maar ook nu is het de blauw- witten niet gelukt de twee eerder ge leden nederlagen goed te maken, waarmee De Zwaluwen intussen heb ben bewezen duidelijk de sterkere te zijn. Met twee verre scholen wa ren zij met 2—0 voorgekomen. Kort voor de rust haalde B. van Krogten tot 2—1 op, maar m de tweede helft liepen De Zwaluwen door een beter schot tot 51 uil De Succes-aanval faalde volkomen voor de korf. O. de Beus schoot twee minuten voor het einde van ver in» waardoor het einde kwam met 52. Alle kampioensillu sies zijn hiermede voor de blauwwit- ten definitief de bodem ingeslagen. De overigen uitslagen zijn Succes 2—Rozenburg 4 2—5, Spartaan 3— Schiedam 2 60, Succes aRazen- burg c 2—0, Het Zuiden b—Schie dam a 11 en Schiedam bSpangen d 0—1. Ter algemene kennis wordt gebracht, dat, in verband met de aanstaande verkiezing, de bureaus van de gemeente secretarie, gevestigd ten Stadhüize en Nieuwstraat 26, ais- mede het kantoor van de Gemeente-Ontvanger, op WOENSDAG 28 maart a.s, voor het publiek gesloten 2ullen zyn. De A/deling Bevolking en Burgerlijke Stand (Nieuwstraat 26) zal die dag echter wel geopend zijn voor zaken be treffende de BURGERLIJKE STAND van 8.30-12 uur en van 13.30-14.30 uur en voor VERKIEZINGSAANGELE GENHEDEN van 8-19 uur. SCHIEDAM Het examenwerk van de Schiedamse en Rotterdam se Lycea en HBS-en wordt gemaakt op maandag 4 en dinsdag 5 juni 1962. De proefklasse begint op woensdag 13 juni om 9 uur en eindigt op zaterdag 7 ilx 1962. Aangifte bij de rector. Dr. P. J. T Emdenburg. Lange Nieuwstraat 183, telefoon 6 88 24. GEMEENTE SCHIEDAM HET GEMEENTEZIEKENHUIS TE SCHIEDAM vraagt Salaris naar leeftijd van ƒ1512.40 tot ƒ3098.30 per jaar, huurcompensatie vanaf23jaar, vakantietoeslag 4 li, 5-daagse werkweek. Sollicitaties te richten aan of aanmelden bij de ad j unct-d ir ectrice Mr. P. van Bochovc. advocaat, vraagt per 1 juni a.s. een (Nederlands) Sollicitaties gaarne schriftelijk aan het kantoor adres Rotterdamsedijk 268a te Schiedam of telefo nisch (tel.nr. 5 84 60) Te koop Wasmachines, zo van de fa briek v.a. ƒ95.—.centrifuges v.a. 110.combinaties met ciektr. verwarming 275. Showroom „Coja" Lange Haven 126, tel. 6 3341. Tuinliefhebbers- Zak-ency- clopedie 3.25. Ik kan tuinie ren 12.50. Bazens Boekhan- ren 12.50. Bazen's Boekhan del, Broersveld 88. Gevr. een leerling-kapster of gevorderd kapster. Salon Wöhler, R'damsedijk 285 B. Administratiekantoor Willé, Beatrijsstraat 4 B, R'daro, teL 5 77 89, thans ook gevestigd in R'dam. Ook voor uw ad ministratie zijn wij het juist* a«lies alsmede voor uw in komstenbelasting-formulier. Wij staan met raad en daar terzij.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1