PvdA en PSP de grote winnaars van gisteren VOETBAL: een interland en toch 'n groot programma 1IBRUIN VVD werd ook hier ferm teruggewezen Tractor stak over voor rijdende trein Chr. Sportfederatie wil eigen zwemclub SKAV en Bravo in gezamenlijk concert DIT IS SPAKENBURG Verkiezingsuitslag in Schiedam CITROEN Wachten op de lente Burgerlijke Stancl Enquete voor „Opgeruimd staat netjes" RADIO inam ELEKTRA VERKOPER VOOR DE KANTONRECHTER Kinderen gewond bij aanrijding Auto botst tegen boom Ruim een jaar na ongeval overleden 75ste voorstelling van Boeing-Roeing DE SGKIEDAMSE MEUBELBEURS Koeriersters Donderdag 29 maart 1962 Wanneer we de uitslagen in Schiedam van de gisteren gehouden ver kiezingen voor de Provinciale Staten vergelijken met de uitslagen van de gelijksoortige verkiezingen in 1958, dan zijn de Party van de Arbeid en de Pacifistisch Socialistische Partij als de grote winnaars uit de strijd gekomen, met elk een stemmenwinst van meer dan drie procent. Alle andere partijen, met de Katholieke Volks Partij voorop, hebben verliezen geleden. Wil men echter deze Statenverkiezing zien als meter voor de Kamer-verkiezüig van volgend jaar (de Raads-verkteztngen hebben een eigen plaatselijke karakter en staan dan ook apart), dan zien wjj bij ver gelijking met de uitslagen van 1959 dat de Communistische Partij Neder land «n de Pacifistisch Socialistische Party winst hebben geboekt en de Volksparty voor Vrijheid en Democratie verloren heeft, lerwjjl alle andere partijen ongeveer gelyk zijn gebleven. Zo is dus de PSP als de grote win naar cn de VVD als de grote verliezer te beschouwen. Vergelijken wij de uitslagen percommunisten en de PvdA voor deze party, dan is de PvdA voor de Sta ten gestegen van 38,29 pet in 1958 tot 41,36 pet gisteren wat ongeveer ge lijks aan 1959 toen 41,32 pet. werd gehaald. De socialisten zitten dus dik in de stijgende lyn. De KVP ziet het percentage van 26,36 pet in 1958 voor de Staten dalen tot 24,66 voor de Staten gisteren, wat ook nog 0,30 pet minder is dan dc 24,96 pet van 1959, Een duidelijk da lende tendens dus ïn Schiedam, Ook do CHU maakte voor de Sta ten een duidelijke smak van 9,82 pet in 1958 tot 8,39 pet gisteren, hoewel dat iets beter is dan de 8,10 pet ïn 1959, Het zelfde beeld geldt voor de ARP, hoewel wat rninder gepronon ceerd, n.i. van 8,88 pet m 1958 tot 7,94 gisteren, wat iets beter is dan voor de Kamer in 1859, n.l. 7,80 pet. Grote verliezer WD werd op alle fronten geslagen: van 9,49 pet ïn 1958 met 1,35 pet tot 8,05 pet gisteren, wat zelfs 1.87 pet minder is dan m 1959: 9,92 pet. De CPN daarentegen herstelde zich van het verlies van 1959, maar kwam nog niet aan het percentage van 1958 toe. Cijfers zijn 1958 4,65 pet, 1959 2.36 pet en 1962 3,42 pet. De SGp bleef zich zelf gelijk, n.I. 1958 0,98 pet, 1959 1,52 pet en 1962 1,53 pet. De GYP boekte een zachte achteruitgang; 1958 0,98 pet, 1959 0,91 pet cn 1962 0,85 pet. De PSP, die in 1958 niet aan de ver kiezing had deelgenomen haalde nu een percentage van 3,28. Dc cijfers van 1959 hebben wij met voorhande. De Vrije Burgers tenslotte, een volkomen nieuwe figuur als poli tieke partij haalde 0,54 pet. En de Raad? Een prognose voor de over twee maanden te houden verkiezing voor de Gemeenteraad op basis van de cij fers van gisteren is zeer gevaarlijk, omdat plaatselijke voorkeuren een duidelijke rol spelen bij de Raadsver kiezingen. Zo is de PvdA sterk in de "Kamer en veel minder in de Raad, terwijl daarentegen de CHU en de AR sterker zijn in de Raad dan bij de Staten of Kamer. Een interessant aspect Is cr echter wél. Want de winnaar van gisteren, de PSP, komt namelyk niet uit In de Raads-verkiezlng, hoewel het volko men zeker Is dat zty één zetel zou halen. Waar zullen nu de PSP-stem- men blijven? Gegadigden zijn (Advertentie i M.) SPECIALE AANBIEDING Liebig orgel, 3-spel met doorlopende harp volledige 725 -« garantie GEBOREN; Franciseus, z, v. C. M. Groenewegen en A, A. L. M. Dek kers. OVERLEDEN: L. Peek, 55 j. (Advertentie 1M.) rlonld Het plaatselijke comité „Opge ruimd staat netjes" heeft het plan opgevat, zulks op suggestie van een stadgenoot, een enquete te houden. De bedoeling is daarbij om in april huÏ3 aan huis een krantje te versprei den, waarin de enquete wordt aan gekondigd. Deze enquete zal bestaan uit een tiental vragen, verband hou dende met het rein houden van de stad. Een aantal prijzen voor de beste beantwoording van de vragen zal daarbij beschikbaar worden ge steld- Het krantje wordt dan verder opgevuld met een aantal artikelen, over de actie „Opgeruimd staat net jes", van foto's voorzien. Het comité had al eerder een plan om op twaalf plaatsen m de stad een. batterij vuilnis-emmers aan te brengen. Maar in verband met de hoge kosten, die in geen verhouding staan met de propaganda die er van uitgaat, heeft men dit plan, dat reeds ver, was ontwikkeld, moeten opge ven. Wel heeft het comité een filmpje aangekocht voor vertoning in 47 la gere scholen. Ook zijn in de scholen grote en kleine affiches opgehangen, die ook aan de winkeliers ter plaat sing in de etalages zijn aangeboden. stemmen. Het wordt des temeer Interessant omdat er ditmaal twee Raads-zetels meer te verdelen zyn. Het commu nistische raadslid, de heer B. E. Col- lé droomt in elk geval al van «en tweede zetel en dat zou best kunnen gebeuren, gezien de geboekte voor uitgang. Maar ook de PvdA maakt nn een kans op zetelwinst. Gezien de dalende tendens bij de anders xn alle verkiezingen stand vastige KVP, wordt een herovering van de verloren gegane tiende Raads- zetel dubieus. Ook de prot. christe lijke partijen zitten m de verliezers- hoek. Zij komen voor de Raads-ver- kiezingen wel met één lijst uit, maar dat was bij de vorige raadsverkie zing feitebjk. ook al het geval, dam de SGP niet met een eigen lijst uit kwam. De zevende prot. chr. zetel was toen al erg wankel; door het sa mengaan zullen zij die nu wei be houden, maar of zij aan een achtste toekomen? Het zou kunnen, maar dan tenkoste van de VVD, die volgens de kiezers-Uitspraak van gisteren vast geen vierde zetel houdt. (Advertentie l.M.) vraagt voor de afdeling elektra 's-Maandags vrij De landbouwer D. uit Maassluis heeft zyn leven op het spel gezet. Al eerder had D. voor de kanton rechter betoogd, dat hy met zijn trac- tor en aanhangwagen gemakkelijk over de spoorlijn had kunnen rijden want hjj had de trein uit Vlaardln- gen voorbij laten gaan, hjj had de andere trein In het Maassiulse sta tion gezien en hij deed zulks al ja ren. De 58-jarige Rotterdamse trein machinist W. H. gaf een andere le zing. Hij deelde mee dat hy vier portalen ver van de overweg van daan was geweest op de bewuste dag. Dot is ongeveer driehonderd meter. De trein reed negentig kilo meter per uur, hij had de noodrem in werking moeten zetten cn de trein kwam tot stilstand vlak bij de tractor met de twee landbouwers, die niet na3r de boze machinist ge luisterd hebben. Landbouwer D, geloofde niets van die verklaring. Er was geen gevaar, zijn vader had zelfs alle tijd gehad het hek van het weiland achter zijn rug te sluiten. De officier mr, J. L. F. van Moorsel sprak over „beelden de verklaringen" van de machinist, hij vroeg veertig gulden boete en de kantonrechter mr. P. B, Cos maakte er 25 of vyf dagen van. Samen stonden ze voor de geïm proviseerde balie, de achttienjarige bijrijder H. G. A, E. en de negen tienjarige collega A. P., beiden uit viaardingen en in vereniging met de broer van E. zouden ze in de eerste uren van dit nieuwe jaar reclame borden hebben beschadigd. Boven dien hadden 2e aan een boompje met illuminatie geschud in Viaar dingen, dusdanig, dat de lampjes als gedoofde appels ten gronde vielen. De broer van de ene verdachte mocht zélfs niet voorkomen in Schie dam, hij had verzet gepleegd tegen een Vlaardingse politieman en dat betekent dat de broer zwaar gestraft zal worden. De twee jongens verklaarden spijt te hebben, Ze hadden wat potjes bier gedronken bij een kameraad. Allemaal hadden ze wat gedronken, hoeveel precies was niet bekend. Daarna waren ze tot 's nachts vier uur vrolijk geweest, nog geen dag later waren ze excuses gaan aanbie den voor dc aangerichte schade. Met zijn drieën hadden ze de negentig gulden schade aan reclameschilder! en feestverlichting vergoed. Nu doet de kantonrechter er nog tweemaal veertig gulden boete bij. De Sehiedamse of de Maassluisse politic krijgt er een authentieke ploertendoder bij. De parketwachter Apothekers-nachtdienst: Apotheek Jansen, Swammerdamsingel 41. Bellen by ongeval: G.G, en G.D., Tuinlaan 80, telefoon 69290. Politie-alarmnummer: 8 46 66. Bibliotheek: Lange Haven, geopend maandag 19 tot 20.30 u.; dinsdag 9.30 tot 16.30 en 19 tot 20.30 uur; woensdag 9.30 tot 16.30 uur; donderdag 9.30 tot 12.30 uur; vrijdag 9.30 tot 16.30 en 19 tot 2-30 u.; zaterdags 9.30 tot 16.30 uur. 's Zondags gesloten. R.K. Leeszaal en Bibliotheek, Daxxi, geopend: maandag 10 tot 21 uur; woensdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur; donderdag 10 tot 17 uur; vrijdag 14 tot 17 en 19 tot 21 u.; zaterdag 1D tot 12 en 14 tot 17 U. Filiaal Singel: open maandag 2— 5.30 uur en 78 uur; woensdag 78 uur; vrijdag 25.30 uur en 7—8 uur. Stedelijk Museum: Michael Podulke: schilderijen en grafieken. BIOSCOPEN Passage, alleen 2 uur: „Duivelselub". Monopole, 2, 7 en 9.15 uur: „De trots en hartstocht". DIVERSEN Passage-theater, 8 uur: W.F.-Barmo- nie en koren. Concert. Geref. Jeugdhuis, centrum. Lezing. Irene, 8 uur: W. de Ouderavond. Chr. Soc. Belangen, Bijeenkomst uur: NCVB- Zwijger-u.l.o. uur; Arjos, mocht zijn deskundigheid doen ho ren, het was een echte wapenstok die mr. Cos hem toonde. Dat bete kent dat de caféhouder Van G. uit Maassluis een verboden wapen on der de tapkast in gereedheid heeft gehad. De officier van justitie vond dit een vreemde wyze van bediening. Hij verzocht mr. Cos de stok aan de politie te willen schenken. De 44- 3arige heer Van G, noemde als reden voor het wapenbezit dat hij „een agressieve klant had gehad, die had al een 74-jarige tegen de grond ge slagen, die had al een vrouw bij de keel gegrepen, die blokkeerde de deur, die stond kwaad bij de tele foon". „Het is hier geen Wild-West, altijd de politie waarschuwen, veer tig gulden boete" was hét be scheid. (Advertentie l.M.) PANTALON De Broekenspecialist HOOGSTRAAT 86 TELEF. 6 89SÏ Er zal een prot.chr. zwemvereni ging worden opgericht in Schiedam. Dat is besloten op de vergadering van de Sehiedamse Protestants-Chris- teiyke Sportfederatie. Men meent dit te kunnen verwezenlijken via de heer E. Beekman, gymnastiekleraar bij de Christelijke Technische Schoot, die is ioegetreden tot het bestuur. By de NCSU zal om een financiële bijdrage worden gevraagd om het plan te kunnen verwezenlijken. De PCSF meent dat er grote behoefte bestaat aan een dergelijke zwemver eniging. In de vacature van secretaris (door de heer F.B. Koelman waar genomen) is gekozen de heer E. Mast, Noordvestsïngel 57. Onder leiding van de heer Mast zal een commissie ook een rapport samenstellen over de enquete die gehouden is onder de leerlingen van de uitgebreid lagere scholen. Dit rapport zal ter zijner tijd aan de instanties worden aange boden. Gememoreerd werd dat Ju liana per 1 maart met een wandel afdeling is toegetreden en een vol leybalafdeling zal volgen, de chr. gymnver. ODO heeft zich als lid ge meld. De verenigingen hadden suc ces gehad met de ledenwerfactie, vooral ODI en Juliana. Het bestuur zal bezien wat gedaan kan worden tegen de propaganda die neutrale verenigingen op de chr. scholen heb ben gehouden. „Volkomen rustig verlopen" en „niets bijzonders te vertellen", dat waren zo dn algemene commentaren die wij gisteren na afloop van de verkiezingen hoorden van de leden van de stembureaus, toen. zij de uit slagen kwamen brengen op het stad huis, waar het hoofdstembureau is gevestigd voor Sehiedam. By deze saat verlopen stemming Is waar schijnlijk ook de „verkiezingssfeer" beperkt gebleven tol de vier hoofd kwartieren van de partyen, waar uiteraard de uitslag druk is bespro ken en in de Raadszaal van het Stadhuis. Daar stonden de bovenafgebeelde borden opgesteld, waarop de uitsla gen van alle 54 stembureaus in de stad op genoteerd werden, zeer tot genoegen van de belangstellenden. Daar kon men dan de uitspraak van de Sehiedamse burgerij in groeien de rijen cijfers volgen. Om 8.40 uur kwam de eerste uit slag binnen, die van stembureau 44 (EL":-school aan .de Burg. Honner- lage Gretelaan), spoeding gevolgd door stembureau II (Pr. Juliana- school, Oostsingel). Stembueau 10 (St. Jansschool, Lange Singelstraat) was het laatst binnen: om 10,08 uur. Oponthoud gehad door ongeldige stemmen. Teleurstellend overigens dat er nog zoveel mensen zijn die menen hun stem ongeldig te moeten maken. Het waren liefst 1133 stemmen of 2,57 procent. Op de kruising van de Dirk van Wassenaarstraat-Bi Iderdykstraat is gistermiddag de 10-jarige Hildegon- da van D. bij het oversteken aange reden door een ongeveer 10-jange jongen op de fiets, die na de aanrij ding door reed. Hildegonda brak het rechterbeen. De ll-jange Arie van S. die getuige was van het ongeval, schrok zó, dat hij flauw viel en daar bij met het hoofd op de blauwstenen- stoeprand terecht kwam. Een hersen schudding was daarvan het gevolg. Beide kinderen zijn in het gemeente ziekenhuis opgenomen, Op het moeilijke kruispunt West- vecht-Vlaardingerwyk verleende de automobilist A. H. geen voorrang aan een vrachtauto, bestuurd door de heer J. M. Het gevolg was een botsing, waarbij de personenauto zwaar en de vrachtauto vrijwel niet beschadigd werd. De heer H. kreeg een snijwond aan het gezicht en een hersenschudding en is door de GG en GD ter plaatse verbonden en ver volgens naar huis gebracht. Voor de meeste Sehiedamse voet balclubs brengt de interland geen vrij voetbalweekeïnde. Als topmatch kan worden genoteerd de derby SW—Hermes DVS, die zaterdag middag om vier uur onder leiding van de bekende Rotterdamse scheids rechter Piet P. Roomer wordt ge speeld. Een bekerwedstrijd, maar toch een bijzonder aantrekkelijke plaatselijke ontmoeting. Daarnaast zijn er belangrijke wedstrijden voor de lagere clubs, waarbij het te be treuren valt dat de kansen In 4 F voor de stadgenoten zo gedaald zijn. Lager KNVB Ondanks enkele goede prestaties in het voorbije seizoen verkeert Ex- sclsïor '20 nog steeds in de gevaren zone van 2B. Met nog zes wedstrij den te spelen wordt het zondag tijd dat Excelsior '20 op eigen terrein van Fluks gaat winnen. DHS is vrij. DRZ speelt nog zeven wedstrijden, rjet voldoende om de twee tot vier punten achterstand op de concur renten te overbruggen. Als DRZ niet degraderen wil, zullen de stad genoten van Hilleslms moeten win nen. In 4 F ziet het er plotseling troos teloos uit. De drie Sehiedamse teams hebben het eerst zo mooie contact met de leiders verloren. SFC moet op de Boshoek kunnen winnen van DOK, Martïnit doorstaat het lastige bezoek aan Ammerstolse SV gunstig en in Harga kan Demos de felle aanvallen van Nado Voor uitgang wel weerstaan. De reserves: SFC 2—DHZ 2; Transvalia 2Schiedam 2; DHS 2 De Musschen 3; Excelsior '20 3— Coal 3. Afd. Rotterdam De goede positie van SVDPW heeft bij Puttershoek een 2ware duw ge kregen, de roodwitfen moeten zon dagmorgen bij ASB trachten herstel te vinden. De vraag rijst of Ursus zich van de onderste plaats kan los maken. Helaas moet Ursus op bezoek bij Dilettant, een team dat in eigen huis heel moeilijk te kloppen is, maar de technische vaardigheid van de Schiedammers kan mogelijk de balans in evenwicht houden. Lagere elftallen; Martin it 3-Putters- hoek 2; SVDPW 2—Stees Hooger 2; Schiedam 3—SVDP 2; RKWIK 2— SVV 7; DHS 4—DOK 2; Steeds Vol harden 4—SFC 4; Wilton Fijenoord 2Puttershoek 3; SVDPW 3Zwart Wit 2; SW 8—Sparta 14; SW 0— Spartaan *20 7; Feijenoord 14Ex celsior '20 5; Leomdas 3SW 10; Excelsior '20 7SW 11; Neptunus 10—DHS 5; Demos 4Tedïro 4; Hil- legersberg 4Martinit 4; SVDPW 4 Schiedam 4; SVDPW 5Noorder kwartier 5; Hermes-DVS 9CW 9; Excelsior '20 9Spartaan *20 11; Kermes DVS 10—Schiebroek 5; ODI 5DHS 6; DRZ 4Zuiderster 5; ODI 7Demos 5; Ursus 4Voor waarts 4; DHS 7Schiedam 6; Wil ton Fijenoord 3—Florissant/OBR 4; OML 3—Sehiedamse Boys 3; O ML 4 Wilton Fijenoord 4. Zaterdagvoetbal Derde klasser HBSS fungeert als gastheer voor Monster. Onder nor male omstandigheden, wint HBSS, maar de oranjehemden hebben zich al eerder wispelturig betoond. Het wordt PPSC de laatste tijd niet ge makkelijk gemaakt. Een bezoek aan SNS in Stad aan 't Haringvliet bete kent gewoonlijk geen winst voor de „stedelijke" clubs, ook FPSC zal wei moeten buigen. GTB zal in Harga niet tegen Egelantier Boys op kun nen, De uitwedstrijd tegen WIA moet GSS een puntendeling opleve ren. .De overigen: PPSC 2—Viaardin gen 2; Rboon 2—GTB 2; ZWSH 2— PPSC 3; GSS 2Viaardingen 3; HBSS 3— DVO '32 3; PPSC 4—Ste- dos 2; Rozenburg 4HBSS 4; Ex celsior M 7—HBSS 6; HBSS 7—BSM 4; GSS 3WIA 4. Regionale jeugd afdeling Feijenoord—Hermes DVS; NeptunusSVV. (Advertentie l M.) CO-OP het tarwebrood gebakken van de hele tarwekorrel In de Spakenburg se haven, weggedoken achter de houten loodsen en de smallegrijze en rode huizen, liggen de bot ters te wachten op het begin van het palingseizoen. Nu en danals deze trieste lentedagen plotseling opklaren en de zon opduikt vanachter grijze regenschermen, blinkt het geteerde hout in het volle licht, krimpen de zeildekken recht over de boten en begint het hout ie kraken in de voegen. Wie daar dan loopt, kan de stem verstaan van eeuwen her: als de vlaggende schuiten nu uitvaren ter palingvangst is het toch anders dan vroegerNu zijn er de toe risten, dietuk op een nachtelijk water-avontuur en voorzien van lunchpakketten van de Korporaal, de reis meemaken. Vroeger was dat anders: toen kon het nog spoken op de Zuiderzee, toen voeren de veertig schuiten langzaam achter elkaar het smalle haven kanaal uitnagewuifd door vrouwen in klederdrachtvergezeld van het geschreeuw van meeuwen, van de bries die het want deed trillen en het zeil bolde. Die tijd is voorbij, de glorietijd van onze kleine vissershavens aan de ZuiderzeeMaar het schilderachtige bleef, en dat is het, dat terecht duizenden toeristen trekt. „De vorm van samengaan van deze twee verenigingen die alleen hun liefde voor de muziek gemeen heb ben, vind ik zeer prijzenswaardig en ik b;n bltf, dat Ik vanavond hier aan wezig kan zyn", aldus de heer J. Veenman, secretaris sectie muziek van de Sehiedamse Gemeenschap, in zijn openingswoord van de con certavond, die woensdagavond in ge bouw voor Chr. Sociale Belangen gegevern werd door de CJMV mand- accordeouvercniging .Bravo" en de Sehiedamse Kiavar Accordeon Ver eniging. „Bravo", dat gelukkig over zijn dieptepunt van verleden jaar heen is, opende de avond met drie goed uitgevoerde koralen, die ons er weer aan herinnerden, dat de Paastijd, of beter de „Bachtijd" weer is aange broken. Dirigent J. Krommenhoek leidde zijn veertien man tellende groepje eti braeht ons vervolgens met enkele gezellige en goed gebrachte stukjes muziek, waaronder 'n Ween- se wals, naar de pauze, die met de laatste tonen van de mars „Don Quichote" werd ingeluid. Na deze pauze was het de beurt aan dirigent H. Groeneweg om. zijn musici goed door de critisch luiste rende aanwezigen te dirigeren. Het was dan ook dankzij deze bekende dirigent van de vereniging, dat het weer een uitstekende uitvoering werd, zoals wij nu al weer drie jaar gewend zijn. Er werd o.a. uitgevoerd de aardige „Valse Caprice", door de dirigent zelf gecomponeerd en de symfonische suitte „Sneeuwwitje", eveneens een eigen compositie. In de symfonische suite viel ons r" vooral het aardige Leitmotiv op, dat ritmisch zeer goed aandoet. De „Heksendans", waarin men de boze koningin a.h.w. hoort en ziet zoeken naar 'n middel om Sneeuwwitje te doden, is zeer goed getroffen. Min der sterk echter vonden, wij de hier op volgende „Elegie" en ook de Fi nale sprak niet al te zeer aan. _Het prettigst vonden wU om te zien, dat beide verenigingen met zo veel enthousiasme aan deze uitvoe ring hebben gewerkt en zü kunnrn dan ook terugzien op een gezellige en geslaagde avond. De achttienjarige typograaf A. J. v.d. Hondel uit de Prof. Keesom-. straat in Schiedam, die op 24 janu ari 1961 op de Schiedamseweg met 2ijn bromfiets in aanrijding kwam met een tankauto en daarbij ernstig gewond in het DijkzigtziekenhuiB werd opgenomen, is daar dinsdagmid. dag overleden. Al die tijd was hij in dat ziekenhuis verpleegd. Het Rotterdams Toneel speelt op zaterdag 31 maart in de Rolterdaiuse Schouwburg voor de 75ste maal het blijspel Boeing-Boeing van Mare Camoletti. Ukijkt,*^.t:LS;ï vergelijkt U koopt bij LANGE HAVEN 95 Schiedam, let 6 86 11 GEEN FILIALEN - Te koop aangeboden Wasmachines, zo van de fa- brIek v.a. 95.—, centrifuges v.a. /HO.combinaties met elektr. verwarming ƒ275.—. Showroom „Coja" Lange Haven 126, tel. 6 334L Fotografie Rolf Urns vergeten? De auto maat staat voor u klaar. Alle soorten films. Foto EL van Vuuren. Hoogstraat 108 rjpk Auto's en motoren Spotkoopje! Aangeboden te gen elk aannemelijk bod Slmca Elyssée. F.inri igsg Galileistraat 70b, Schiedam." telefoon 8 32 38.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1