3 UNIQUE Schiedams oudste vervoers bedrijf bestaat 75 jaar wfflii Orkest en koren in een klankenfeest Zaterdag bekerderby SVV-Hermes-DVS „Pro Juventute" kon het werk uitbreiden fa Veel sporten hebben accommodatiegebrek Fa. R. L. van Lingen en Zonen Reeds vier generaties in leiding Het handbal- programma VÊmmmmMd FJG-PvdA waagt zich zich aan vrij-toneel Clubhuis diclu voor collecte HEEFTU KOOP DAN (*-t'MËl EEMANT) VAN WILTON-FEIJENOORD Twee uitvoeringen van D.O.K. Verpleegster gewond bij aanrijding Nat. judo-toernooi in Sportcentrum vlaardingen Schiedam 6 Collecte voor SIMAVI TUIN-gereedschappen EEMAN' Kantonrechter ruim t t veld Archeologie in Sted. Museum Jeugd-voorliclxting van de N.V.S.H. Burgerlijke Stand Wie heeft iets verloren Arie de Bruyne bij selectie De Hollandiaan speelt thuis Concert tiitgesteld Filmavond voor vrouwengroepen Expositie van Hofkapper PvdA-vrouwen naar Keukenhof Vijf knapen vernielden 72 ruiten Duitse matroos verongelukt Weinig hinder van de mist Politie nam honderd onbeheerde fietsen en brommers mee Vrijdag 30 maart 196£ 3 1 - ==j^»e=c Een oud Schiedams bedrjjf, op hert gebied van gocdcren-cxpeditic zelfs bet oudste plaatselijke bedrijf viert, thans het 15-jarig bestaan: de Fir ma it, b. van Lingnn en Zonen, ge vestigd in de Marias «raat. Het feit dat dit bedrpf nu al drie-kwart eeuw lang tie Schietlamsc produkten door het hele land en zelfs tot over de landsgrenzen heen vervoert zal za- (Advertentie l.M.) Dc federatie van Jongeren-groe pen in de P. v, d A. waagt zich aan een experiment, nl. de vrije expressie by het toneel Op woens dag komen deze jongeren tezamen ten huize van dc heer A. v. Ros- sum, BJC.-laan 284, om daar geza menlijk een zelf geschreven en te regisseren „Drama" op te zetten. Aanvang 8 uur. Advertentie l.M,) Het Clubhuis St, Joris Doele zal vanavond gesloten blijven. Dit m verband met de collecte die deze week wordt gehouden ten bate van. het Clubhuis, waarvan morgen de straat-collecte is. Collectanten kun nen nog best gebruikt worden; zij kunnen zich telefonisch melden on der nummer 68338 of zaterdagmor gen In gebouw Irene, Zaterdagavond is er weer gewoon een dansavond. (Advertentie l.M.) Voor onze klanten nu geen diplomatenmap''van plastic of kunstleder, neen, want morgen' begint de verkoop van honder den drplomatenmappen van echt rundleder. Diplomatenmappen, de steeds meer verkochte handige acte- mappen met treksluidng, nor male prijs 9.75 - koopt U morgen voor nog géén vier gulden* Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze echt lederen actemappen, met nu voor lerriagmiddag 31 maart herdacht worden met een receptie in café- restaurant Europoort, van 3 tot 5 uur. Het was op 15 maart 1887 dat de heer L. R. van Lingen het bedrijf stichtte met een vestiging; in de Wa randa, toen nog aan de rand van de stad gelegen. In die begindagen be perkte het werk zich hoofdzakelijk tot het vervoer van goederen In de stad met paard en wagen. In 1894 deed zoon R, L. van Lin gen zijn intrede in het bedrijf waar hij ook zijn naam aan gegeven heeft. En in 1826 kwam kleinzoon L. R. A. („Lambert") van Lingen de bedrijfs leiding versterken. Het is vooral Lambert geweest die de vleugels uit- sloeg en de diensten van. het bedrijf uitstrekte tot ver buiten de gemeen- i tegrenzen. "Want in 1926 werd Den; Haag en in 1931 Haarlem alsdageïijk- se bedienplaats opgenomen In de rij van steden waarheen de Van Lin- gen's de goederen vervoerden. Dat kon, nadat in 1920 de eerste vrachtauto in. gebruik was genomen, die later door meerdere is gevolgd. Maar tientallen jaren daarna waren ook paard-en-wagen nog in gebruik. Typerend is wel dat een reeks van relaties sinds 1918'20 de vaste kern uitmaakt van dit bedrijf dat een so lide en betrouwbare schakel is ge worden tussen producent en consu ment. Tijdens de ooriog kreeg de firma gevoelige klappen te Incasseren. Auto's en paarden werden gevorderd personeel werd weggehaald, hout- gasgeneratoren verdwenen en het bedrijf werd praktisch lamgelegd. Toch kon Lambent van Lingen di rect na de oorlog met de twee over gebleven auto's en twee paarden met nieuwe moed aan de wederopbouw beginnen. Maar jn 3947 volgde een tweede harde klap: het overlijden van Lam bert van Lingen. En dat terwijl de vierde generatie, de heer A. J. A. („Aad") van Lingen pas 25 jaar oud was. Maar de familie is niet bij de pakken gaan neerzitten, hetgeen blijkt uit het feit dat in 1949 de lijn diensten. tot Amsterdam werden uit_ gestrekt, terwijl in 1954 een gelijk waardig bedrijf de lijndienst Haar lem—Amsterdam over nam. In 1958 nam de huidige eigenaar A. J. A. v. Lingen de gehele lieiding van het bedrijf op zich. Met de zaak ging het crescendo. De firma beeft momenteel de be schikking over vijf grote lijndienst trucks en verschillende bestelauto's en open materiaal. Daarmee wordt zorggedragen dat alle opdrachten met het juiste materiaal op de meest snelle wijze worden uitgevoerd. Daarbuiten verzorgt het bedrijf ©ok de belangen van andere expediteurs uit den lande. De energieke leider van het jubi lerende bedrijf, de heer A, J. A, van Lingen bekleedt verschillende be stuursfuncties in vervoers-organisa- ties; hij is o.m. voorzitter van de Rotterdamse Ver. van Bodehuizen en Bodehuishouders en ook van het N.O.B. Wegtransport, sectie Ger. Vervoer, afd. Rotterdam. Een man die voor de belangen van de parti culiere vervoerders op de bres staat. Advertentie LA1.) éök zo'n hekel aan schuren? een ELEKTR, SCHÜLRVOET compleet 5B.50 HANDSCHUURBLOKKEN met metalen zool 4.50 JKÊ «iw IJZERHANDEL J SnKtmsl» T.S.675M De Chr. Gymnastiekver. „Door Oefening Kracht" geeft twee uitvoe ringen in het Passage-theater en viel op donderdagen 5 en 12 april. Er zijn twee avonden nodig om de leden van alle afdelingen van deze grote ver eniging een kans te geven. Ook het tamboer- en pijperkorps zal zich doen horen. Een waardevolle beleving die tal ecu klankenfeest is geworden, was het gezamenlijk concert van de ko ren van Wilton Fyenoord en de har monie van dc scheepswerf dat don derdagavond In liet Passagetheater werd gehouden. Het werd een klsm- kenrijke demonstratie voor de mu ziekbeoefening van de amateur. Op merkelijk Is dat het hoogtepunt van het concert ontstond tijdens optre den van harmonie en koren tezamen, iet wat men verwachten zou de handicap van deze tijdelijke samen werking. maar juist het vreugdevolle genoegen van het tezamen optreden werd bepalend voor het welslagen van deze avond. Overigens telde het concert geen dissonanten, het programma was zeer gevarieerd opgebouwd, eerst liet de harmonie zich horen, daarna zongen dames- en mannenkoor, har monie met koren volgde en tenslotte jubelde de harmonie in een climax de mars Men of Music en de con temporaine muziektaal in een swin gende When the Saints go marching in. Na deze Dixieland kregen de ve le toehoorders als waardig besluit het optreden van orkest en drum band te zien in een daverende Mars van de Vierde Divisie van J.P. Laro. De start van de harmonie was wat stroef. Na de mars United in Victo ry kreeg de ouverture Le Roi d'Ys van Lalo een moeilijke inzet. Het houtwerk echter verschafte de melo die een sereen karakter. De heer Van Os kreeg als solist het dankba re applaus na zijn prachtige vertol king van de Fantasie voor Altsax van Joh. F. Pala waarin de altsax in een wisselend speels en droefgees tig thema op de voorgrond treed. Met veel genoegen zal de oud-diri gent Joh. F, Pala, die dit concert bijwoonde, deze uitvoering van zijn werk hebben gehoord. De lieflijke melodie uit de bekende Oklahoma Selectie werd vloeiend gespeeld en hierna liet de trompetsectie horen dat WF over bekwame muzikanten be schikt. Seymour's „Marching Trum pets" kregen een meeslepend ritme. Het dames- en het herenkoor heb ben onder leiding van Jan "W. Llth uit de Jahreszeiten Komm holder Lenz, Jagerchor en Weinchor horen. De pianist Bram Boelee zorgde voor de voortreffelijke begeleiding. De dames eti heren zongen in de aan vang deze delen van Haydn's werk heel zuiver, maar de inspiratie kwam toch eerst bij het Weinchor dat dan ook boeiend werd vertolkt Het was alsof een machtig orkest Haydn's werk gestalte gaf. Tot grote vocale prestaties kwamen de zangeressen Toen de verpleegster F. M, van L. gistermiddag om 4.30 uur op de bromfiets van de Hogenbanweg de Rotterdamsedijk wilde oprijden, nam zij de bocht tc ruim en werd aange reden door een auto, bestuurd door dc heer H. dc L. Mejuffrouw Van L. kreeg een hersenschudding en schaafwonden aan de knieën en ïs in het algemeen ziekenhuis te Vlaar- dingen, waar zij werkt, opgenomen. In het Sportcentrum Schiedam van Reinicr Hulsker wordt zondagmid dag om 2 uur een nationaal judo toernooi voor blauwe banden gehou den, voor junioren (die in de nieu we gewichtsklassen uitkomen) en senioren. Deelnemers uit de wijde omtrek worden verwacht, zodat me nig spannende partij gestreden zal worden. en zangers tezamen met de harmo nie. Eerst bewees dirigent .Th. Jansen dat een dergelijk groot en gevarieerd gezelschap een harmonische eenheid kan zijn in dc stijlvolle Marche Lor raine van Ganne en daarna kreeg Jan w. Llth de leiding. Hij dirigeer de het zo poëtische, in een gedragen orgeltoon klinkende Gebed und Tem pel tanz uit Olav Trygvason van Grieg. Harmonie en koren vonden de juiste souplesse in de loonvorming waarbij het vooraanzittende koper de weergave niet overstemde. Onder de geïnspireerde leiding van de di rigent kreeg het Judex Oratorium bij orkest en koren de stijlvolle sfeertekening. Dit geslaagde concert, dat verre afweek van het gebruike lijke repertoire, had als intermezzi vertolkingen van Gerard Bressers aan het bioscooporgel. Bij de aan vang heeft ir. B. Wilton gewaagd van de belangrijkheid van het samen concerteren. Hij achtte het van veel belang dat de personeelsleden niet alleen overdag samen werken, maar bovendien in de vrije tijd samen tot het genoegen van goede culturele prestaties komen. Dit concert zag hij als een manifestatie van dit geza menlijke kunnen. Advertentie LMJ A U f O M O B' I E t B E O R IJ F OFFICIEEL <taiMU> AGENT Ged. BicrsloOt 37. Ttlef. 0IS98-6850 Berg. Knapperflaan 2 - Teief, 0IC-G45D0 Apothekers-nachtdienst: Apotheek Jansen, Swammerimnsingel 4i. Bellen by ongeval: O G. en GJD., Tuinlaan 80. telefoon G92 90. Politie-alarmnummer: 64666. Bibliotheek: Lange Haven, geopend maandag 39 tot 20,30 u.: dinsdag 9.30 tot 16.30 en 19 tot 20.30 uur; woensdag 9.30 tot 13.30 uurj donderdag 9.30 tot 12.30 uur; vrijdag 9.30 tot 16.30 en 19 tot 2.30 u.; zaterdags 9-30 tot 16.30 uur. *s Zondags gesloten. R.K, Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend: maandag 10 tot 21 uur; woensdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur; donderdag 10 tot 17 uur; vrijdag 14 tot 17 en 19 tot 21 u.; zaterdag 10 tot 12 en 14 tot 1? u. Filiaal Singel; open maandag 2— 5.30 uur en 78 uur; woensdag 78 uur; vrijdag 25.30 uur en 78 uur. Stedelijk Museum: Michael Fodulke: schilderijen en grafieken. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „Afspraakje in september". Monopoie. 2 uur. „Muzïek-express": 7 en 9.15 uur: „Zij kenden geen genade". DIVERSEN Wijkcentrum Nleuwl&nd, 8 uur: NVSH. Jeugd-voorliehting. Chr. Soc. Belangen. 8 uur: "Werkende Jeugd. Vergadering. Mn sis Sacrum, 8 uur: Volksonder wijs. Toneelavond- Ook in Schiedam wordt van 2 tot en met 7 april de jaarlijkse collecte voor de SIMAVI gehouden. Deze vereniging gaat op intensieve wijze voort met hetgeen m 1925 js begon nen, n. 1. het lenigen van de medi sche nood in tropische landen. Zij wil daarbij de bron blijven voor de artsen en zusters die zich in die lan den inzetten voor de ïij'dende mens heid. Het plaatselijke comité doet daarom een warm beroep om dit mooie en onmisbare werk financieel mogelijk te maken. fAduertentte LM.) VOOR AMATEUR EN KUNSTENAAR (Advertentie AL) Spaden gesloten huis 4.60 Spltrlek 2125 GRASMAAIERS vanaf 39.95 Plastic gieters, 5 Itr. 7,75 lOltr. 11.50 Harken vanaf 0.90 Schrepels - Hakken - Schoffels enz enz. IJZERHANDEL Bromrot 52 TtL 67594 Meent 120 - Beursgebouw, B. Dorpsstraat 114 Beiieriaiiitselaaii 158 Kantonrechter mr. P. 3. Cos is voor zijn zittingen verhuisd naar de kamer van1 de griffier. Want in dc eigenlijke zittingszaal, de vroegere balzaal in het pompeuze patriciërs huis van „maire Nolet" zijn de tim merlieden., de schilders, de decora teurs en de stoffeerders op bezoek. Onder Toezicht van Monumentenzorg krijgt die historischezaal een grondige opknapbeurt. In de fraaie grifjiorskamer, met de schilderijen tiit de romantische school, de friezen en de weelderige decoraties zitten nu de advocaten, de deurnaarder, de parketwachter, een paar rechtbankverslaggevers r,u knus op elkaar en zittenmet de gedaag den, oog in oog met de kantonrech ter, de of/icier en de griffier achter de proene tafel. Een lessenaar voor de verdediger kan nog nèt een plaatsje krijgen. Maar het publiek moet op de gang blijven staan. Op het terrein aan de Westfranke- landsedijk wordt zaterdagmiddag om 4 uur de beker-derby gespeeld door de twee Schiedamse semi-profclubs SVVHermes-DVS met als inzet een plaats in de volgende bekerron de van de KNVB. Hoewel beide clubs genoeg zorgen aan het hoofd hebben in deze sanc- rings-competitie, belooft het toch weer een aantrekkelijke wedstrijd te worden, waarbij beide clubs el kaar niet zoveel toegeven. SVV is het aan zijn plaats m de kop ver plicht te winnen van de zoveel la ger op de ranglijst prijkende blauw- witten. Bovendien hebben zij het terrein-voordeel- Maar Hennes speelt aanmerkelijk beter, dan de plaats op de lijst aangeeft, terwijl dc typische derby-sfeer ook een hartig woordje zal meespreken. De opstelling van beide ploegen is nog in beraad. Bij deze gelegenheid zal de be kende Rotterdamse scheidsrechter Piet Roomer gehuldigd worden, om dat dit de 700e wedstrijd is die hij fluit. Nog even de waarschuwing dat volgens de bepalingen van de KNVB de donateur-diploma's niet geldig zijn voor deze wedstrijd. SW 2 speelt zondagmorgen om 11 uur aan de bosrand de moeilijke wedstrijd tegen de EBOH-reserves. SW 3 speelt om 10 uur in Harga tegen DCV 2 en het vierde elftal gaat op bezoek bij CKC 2. (Advertentie LMJ PANTALON De Broekenspecialist HOOGSTRAAT 86 - TELEF. 689 81 In het Schiedams Museum wor den voorbereidingen getroffen voor een grote tentoonstelling „Nederland se opgravingen in Egypte", die op vrijdagavond 13 april zal warden ge opend. Op maandagavond, 2 april a.s., vjndt de derde causerie plaats in dc reeks „Verkenningen van Kunst". De conservator zal dan met lichtbeelden de oorsprong en ontwikkeling van de hedendaagse kunst bezien, daarbij uitgaande van Géricault's kolossale doek: Het vlot van dc Medusa. Aan vang 8 uur. In het Schiedams Museum zijn thans te zien de tentoonstelling van Michael Podulke, de Amerikaans- Nederlandse schilder, en een zaal met moderne kunst uit eigen bezit van het Schiedams museum, waarbij vele nieuwe aanwinsten. (^duenentie l-M l'.OCH USS ENSTRA AT 172 ROTTERDAM Ceop«nd -van 9 uur 's avonds tot A nachts. *s Zondags cestoten. De Ned. Ver, voor Sexuele Her vorming houdt op vrijdag 30 maart in het Wijkcentrum Nieuwland eon voorlichtingsavond voor jongens en meisjes van 14 tot 38 jaar. Vertoond worden de films „Kinderen worden groot" en „Het menselijk lichaam de voortplanting", die door een arts worden toegelicht. GEBOREN: Peter z.v. F. ds Mos en M. F. de Nijs; Maria F. W., d.v. A, J. M. Reuvers en W. van Von del; Erwin J. M, z.v. P. J. M. van Alphen en A. M- Balm; Slmone. d.v, P, Meijer en H. "W- Louis. OVERLEDEN: B. van der Werff, 77 Jr. echtfvan. J. F. Kalkman, Hoewel het zondag eigenlijk een „technische dag" is voor de hand ballers, zullen er toch enkele compe- tie-wedstrijden gespeeld worden, om de achterstand van de laatste weken in te halen. De DWS-dames ontvangen Animo uit Den Haag en moeten wmnen om niet te ver achter te raken op de kopgroep. Hun spel is de laatste tjjd niet bepaald groots, het zal dus wat moeilijk gaan tegen de hard-spelen- de Haagse dames. De UVG-dames zijn aan hun stand verplicht om thuis te winnen van ADO 2. Bij de heren speelt Wilton op het ONA-ierrem tegen Vires et Celeri- tas. Deze Goudse ploeg is goed ge start, maar daar zij nu afhankelijk zijn van voetbalclubs om te kunnen spelen gaat het zo best niet meer. Hier zit winst in. De DWS-heren, met Meeuwen op de eerste plaats, moeten de volle winst kunnen ha len op SOS in Den Haag. UVG ont vangt Rotterdam en zal de eerste plaats moeten verdedigen tegen de Rotterdammers die er op gebrand zijn ook in de kopgroep te komen. Door een ruimere subsidie-rege ling, door de zo belangrijke parti culiere giften en door de steun, van de gemeente, kon de Vereniging „rro JuventiUe te Schiedam 'n derde maatschappelijke werkster voor hele dagen aanstellen, bijzonderlijk be last met het preventieve werk. Zo wordt In het Jaarverslag van deze vereniging over 3961 opgemerkt. Voor het eerst konden r.o na beëin diging van de zomerkampen uitge breide contacten worden onderhou den met de jeugdige deelnemers aan deze kampen. In verslagjaar werden vier van der gelijke zomerkampen in Doorn ge houden met 51 jongens en zestien meisjes. In het verslag wordt uit voerig ingegaan op de betekenis van deze kampen, die zeer zorgvuldig worden voorbereid en ook geleid, waarbij 27 vrijwilligers, dames zo- wet als heren, zijn ingeschakeld. De in 1960 ingezette reorganisatie van bestuur en de samenwerking tussen bestuur, commissies en be roepskrachten kon verder ontwik keld worden. Door het vermijden van overbodig routinewerk krijgen de beroepskrachten, meer tijd om aan hun eigenlijke werk te beste den. De kalender-actie verliep vlot, maar bracht minder op. Van de SA- KOR werd een belangrijke bijdrage ontvangen; de verloting is goed ver lopen. In 1961 zijn 197 gezinsvoogdij-pu pillen onder de zorg van de vereni ging geweest en 36 bij het vrij pa tronaat. Per 1 januari 1962 waren 93 vrijwillige medewerkers bij het werk betrokken. Het preventieve werk strekte zich uit over 220 kin deren. Te bevragen aan het Hoofdbureau van Politie te Schiedam tussen S.0G— 12.30 uur en 2.00—6.00 uur: pakket drukwerken; étui m. sleutels; riem pje met sleutels; badkleding; heren handschoen (L). Te bevragen bij de vinders; gelds bedrag, Hoofd v. d. Maria Coretti- school, Warande; damespolshorloge, Mooy, Van Hoogcndorplaan. 195, Vlaardingen; trouwring en een. paar damesschoenen, Bots, Rotterdamse dijk 234 a; geldsbedrag. Van de Gaag, W. Frankelandsestraat 128; glacé da meshandschoen. Schiedamse Ge meenschap, VW-huisje, Tuinlaan; herenhandschoen. CL), Nijs. Visser- straat 29; pakje inhoudende baby- goed, Touw, Havendijk 8; ketelpak in aktentas, Herwich, Dam 32; porte monnee met inhoud, Brökling, A- Numanstraat 22: kindertasje met in houd, De Bolster, Lange Haven 126; étui met inhoud. Westerveld, Wolphaertsbocht 98, Rotterdam; ak tentas met inhoud, Spilt, Leibnitzstr. 14 a; autosleuteltje. Van den Hof, Rotterdamsedijk 41; vulpen, Speijer, Fabristraat 6; ring met sleutels, Bui tenhuis, Damlaan 15a; 2 leesboeken. Slavenburg, Troelstralaan 175; pas ser, Schra, Mgr. Nolcnslaan 818. (Advertentie IM.) VLAAKU1KGEN (Advertentie IM.) Verlovingsringen een geheel nieuwe collectie in gladde cn bewerkte gouden ringen van 3 tot 12 mm breedte Reeds vanaf 59.per stel Op inscriptie, zonder extra kosten, kan worden gewacht. juwelier horloger rotlerdamsetSijk 268 schiedam Arie de Bruijne, judobampioen '61 van Vlaardingen jeugd 15 tot en met 17 jaar, heeft e&a uitnodiging ont vangen om deel te nemen aan de centrale training voor de Europese judokampioenschappen. Zondag zal hij reeds aan deze cen trale training mee moeten, doen en dan vervolgens elke zondag daarna tot en met 6 mei. want de Europese kampioenschappen worden dit jaar vrijdag en zaterdag 11 en 12 mei in Essen (West-Düitsland) gehouden. De trainingen, warden in Amster dam gehouden onder leiding van de coach van het Nederlandse team Gé Koning. in afwijking van het oorspronke lijke programma speelt De Hollan diaan zondag thuis tegen Westlan- dia, waarschijnlijker een. nog moei lijker taak dan uit tegen 's-Graven- zande. Nader vernemen wfl dat de uit wedstrijd van Dc Hollandiaan tegen 's-Gravenzande niet doorgaat. Daar voor in de plaats is nu vastgesteld de wedstrijd De HollandiaanWest- landia, voor de Vïaardingers een minstens even zware opgave. Het aangekondigde concert op „De Zolder" aanstaande zaterdag kan niet doorgaan, wegens ziekte van een van de belangrijkste medewerkers, dc klarinettist J. v. cL Zwan. Morgen kunc U kiezen uit honderden paren heren-ankfets Yoor een prijs, die bijna voor oorlogs aandoet. Mousse Nylon Anklets, die altijd passen en die U nooit hoeft te stoppen. Morgen begint de verkoop van een hele fabrieks-voorraad Mousse Nylon herenanklecr, nu voor bijna de heift van de normale prijs, per paar voor nog géén tachtig cent. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deie grote partij Mousse Nylon herenan- klets, in verschillende dessins, nu per paar n Per client niet meer dan 2 paar. te begeven, waar de heer Van Min- Onder het hoofd accomodaties in het jaarverslag van de VBLO lazen wij, dat er naast de sporten, die vrü redelijk gehuisvest zijn, toch nog talrijke moeilijkheden voor een aantal sportverenigingen te overwin nen zijn betreffende de huisvesting. De atletiekvereniging „Fortuna" bijvoorbeeld kan niet meer beschik ken over de bij velden van de voet balvereniging van dezelfde naam. Het betaalde voetbal vergt zo'n intensie ve training, dat het voor de voet balvereniging ondoenlijk is de vel den nog langer af te staan. De VBLO heeft deshalve een plan in voorbe reiding, dat voor de gedeputeerde vereniging een aanvaardbare nood oplossing inhoudt. De vereniging „Basket Boys" heeft met zaalruimte te kampen. Hiervoor is op korte termijn echter geen op lossing te vinden. Misschien bieden de alen van het gemeentelyceum, als de zalen van het gemeentelyceum, als Gymnastiekzalen zijn. er te weinig. Maar de outillage van de bestaande zalen is goed. De uitbreiding van het aantal gymnastiekzalen is urgent. De handballers komen er niet slecht af. blijkt uit het verslag. Voor de ontplooiing van zaalhandbal zou echter een sporthal op zijn plaats Zijn, maar dit geldt voor alle bin nensporten. De hengel- en korfbalsport zijn c- niet zo slecht aan toe. Ook de schietsport heeft niet met talrijke moeilijkheden te kampen. De Hockeyvereniging „Pollux" daaren tegen heeft een aantal speelvelden nodig. De VBLO heeft daartoe plan nen ontworpen, die bij de betrok ken vereniging in studie zijn. Bij de tafeltennissers is de situatie wel be ter dan vorig jaar maar op nog geen stukken, na bevredigend. De voetbal verenigingen zijn er niet slecht aan toe, evenals de waterspportverenigin- gen trouwens. In zaal vijf van het Volksgebouw zal vijf aprU. 's avonds om acht uur een filmavond worden belegd met als onderwerp de kankerbestrijding. De avond wordt gegeven voor de leden van de vrouwengroepen in de Coöperatie, het NVV en de PvdA. De Baamse hofkapper Egberts zal 16 tm. 29 aprtl zijn door hem zelf vervaardigde poppen in de Vishank exposeren. Met deze tentoonstelling of liever met zijn werk tracht de heer Egberts de verwording van de mens aan de kaak te stellen. Daar om draagt de expositie als naam; „Confrontatie". Op dinsdag 8 mei zal de vrou wengroep van de PvdA, afd, Vlaar dingen, een tocht maken naar de Keukenhof. Liefhebsters kunnen zich bij het bestuur opgeven. Een schade van 580,hebben vijf jongens van 14 lot 18 jaar aan gericht aan een woning in de Was pikstraat. ZU vernielden 72 ruften met sponningen en al. De politie heeft tegen de daders proces-verhaal opgemaakt. Aan boord van het Duitse schip ..Ludwigsburg" liggende in de Rijn haven, is gistermorgen de 18-ja- rige Duitse matroos R. D. Asmus uit Darmstadt dodelijk verongelukt. Bij het lichten van de luiken na een nachtdienst raakte hij bekneld, Het duurde geruime tijd voor hij werd bevrijd. Toen men het slacht offer vrij had bleken de levensgees ten reeds geweken. De mist die gisteren boven de Nieuwe Waterweg en het gebied rond Rotterdam hing, heeft geen ongelukken veroorzaakt. Wel onder vond het luchtverkeer op Zestlcnho- vcn hinder, zodat enkele toestellen naar Schiphol moesten worden ver wezen. Het havenverkeer ging vrijwel normaal door, al moest voorzichtig heid worden betracht. Tegen 12 uur klaarde het wat op en werd het zicht 800 a 1000 meter. Ook het autoverkeer werd door de mist en motregen tot voorzichtigheid genoopt, maar ongelukken deden zich niet voor. Men verwacht dat in de loop van de middag zal opklaren. In het kader van het verscherpte toezicht op brommers en fietsen langs de weg, die niet op slot staan, heeft de politie op tal van plaatsen in het centrum van de stad orial- gesloten brommers en fietsen wel een honderd in totaal meegeno men en naar het hoofdbureau van politie aan het Haagse Veer ge bracht. De eigenaars kunnen daar hun karretje terugkrijgen, echter het kost een hoete.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1