dj|Emm 19 'De Trekvogels' (NPV3) heeft nu ook Vleugels' gekregen Schotvaardig Demod kon Nado V. makkelijk baas Titelstrijd dammen kan gaan beg innen Schilders wilden de Beurs versieren ;Wai er vrienden hield eerste afzwemfeest PPSC wint de zware match bij SNS (1-2) Zij gaan nu ook écht vlieg en Variété-show voor Vegla Jubileum- receptie van Fa. v. Lingen Resultaten bij Juliana Voetbal in Schiedam ZATERDAGVOETBAL BERYOETS 75 Installatie luchtverkenners tooxzt u INKOOFKtrNST» met de KLERKS HEUGAFELT krijgt uw woning een zeer aparte basis Na een half jaar 250 leden! DRZ-Hillesuis 1-2 Demos-Nado V 6-1 SFC-DOK 2-0 Am'slol-Mar tinit 3-0 •j Avonturen I Kapitein Rob bromfiets waar muziek in zit regenmantels L Maandag 2 april 1962 Voor groep 3 van de N.P.V. „De Trekvogel" was het zaterdagmiddag in haar groepshuis, het voormalige atoomgemaal „Van der Goes" in de Poldervaart, een zeer belangrijke dat: in het bUzU" van de gehele groep werden er acht oud-landver- kenners tot luchtverkenners geïnstal leerd. om hair vier stonden de Jon gens in hun nieuwe uniform, blauwe broek, grijs overhemd en blauwe baret, aangetreden, om een nieuw (Advertentie l M «T» Z b-rct van »sk'P-1 ouders van onze padvinders te dan- per P Schraeper In ontvangst te ne- ken," ging de heer Heeiman verder, men. Bovendien zullen de Jongens 1 „Deze mensen leven zo met de vrije- Dinnenkort nog een zilveren vleu- tijdsbesteding van hun Llnderer mee, gel op hun borstzak gespeld krijgen, I dat ze zelf vaak geneigd zffn om de «et initiatief tot de oprichting van*orte broek aan te trekken en de deze luchtverkennersafdeling van demouwen op te stropen om zodoende (Advertentie IM. Al hebben wij een treiterend linge winter gehad, eens gaat het gebeuren en dan zitten wij midden ln de lente. En dan moeten ze klaar hangen, de voorjaarspakjes, japonnen of rokken. Norgen begint de verkoop van een grote fabrieks-partij hoogst modieuse dubbelbrede stoffen voor minder dan de halve prijs. 1500 meter meter meter plasl Dinsdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze dub- belbrede voorjaarsstoffen tot 150 cm breed /7 toe» nu door el- WjÊ wjff kaar per meter *m*Sv vaar l> I groep is uitgegaan van de nu ook als leider optredende heer Schraeper, voor de oprichting hopman bij de landverkenners. Het is de tiende groep luchtverkenners, die Neder land op het ogenblik rijk js. De ver kenners zullen zich gaan toeleggen op het vergaren van kennis in zake de luchtvaart, en zij zullen zich ook actief gaan. bezighouden met het bou wen van kleine vliegtuigmodellen. Zaterdagmiddag hadden zij reeds een kleine tentoonstelling van eigenge maakte modellen georganiseerd, die ons liet zien, dat er zeker behoefte was aan de oprichting van deze groep. De heer Schraeper vertelde ons, dat het zelfs in de bedoeling lag, om de jongens binnenkort echt te laten vliegen. Zij zullen dan naar 'n kamp ln Woesndrecht, waar zjj vroeger altijd op de flets heengingen, met een vliegtuig worden gebracht. De skipper hoopte zo snel mogelijk over een heel „eskader" te beschikken, dat dan zal bestaan uit 24 jongens. De heer A. Heetman, oubaas van de groep, die na 30 jaar aan de groep te hebben meegewerkt binnenkort af- scheld zal nemen, zei ons, dat hy f dankzy enkele relaties ln de gele- S genheid was gesteld de jongens op het vliegveld Zestienhoven de ele mentaire beginselen van het zweef vliegen te laten bijbrengen, i Onder een grote Amerikaanse pa- rachute, die door de verkenners aan i de zoldering was bevestigd, hebben ij met de heer Heetman ook nog even gesproken over de verdeling van het oude stoomgemaal. „Het is wel jammer", zo zei hij, „dat de Rooms-Katholieke groepen hun deel van het gebouw nu al anderhalf jaar hebben leeg staan, terwijl er groe pen van ons op straat lopen. U ziet", hij wees met een wijds gebaar bet lokaal rond, „wat wij van ons deel hebben weten te maken." En Inderdaad, vergeleken met de oude toestand waande men zich In een „paleis." Vooral het benedenlo kaal, waar men vroeger door de vloer zakte, was enorm opgeknapt: „Dit hebben wfj vrijwel allemaal aan de De ontspanningsvereniging „Veg la" van de Vereenïgde Glasfabrieken heeft zaterdagavond weer een grote feestavond voor haar leden in ge bouw „Musls Sacrum" gegeven. Zij had hier voor uitgenodigd de „Mu- xikale-Variété-Show" van Dick Bin nendijk. In zjjn openingswoord heette voor zitter J. de Pater alle aanwezigen van harte welkom en wenste hen een genoeglijke avond. Daarna was het woord aan de artiesten, die dit ge noeglijk moesten waarmaken. De zeer drukdoende conferencier Han Bakker heeft hiervoor zijn uiterste best gedaan, maar het heeft toch niet aan deze artiest gelegen, dat het nog een gezellige avond is geworden. Een hoogtepunt van de avond was voor de velen waarschijnlijk nog wel het optreden van de gitarist-zanger Eddy Cristïani, die enkele van zijn bekende „top-songs" ten gehore gaf. Verder werkten aan het programma o.a. mee de accordeonist Johnny Meyer, de Valenüna's, het zeer lenige en snel werkende accrobaten- duo „The Korsley's" en ten laatste, maar zeker niet ten minste,, de be kende radio-pianist Tom Erich. Al met al is het voor de „Vegla" toch weer een gezellige avond ge worden, die velen, veel genoegen ver schaft zal hebben. btf bun kinderen nog meer geestdrift op te wekken. En natuurlijk is voor al hun financiële steun van geen ge ringe wgarde", aldus de heer Heet- Een lange rjj van vrachtwagens, geparkeerd langs de Maasboulevard, was hei duidelijke teken dat de fir ma B.L. van Lingen Zonen uit de Alariastraat in Schiedam het 75-jarig bestaan van het expeditiebedrijf vierde ln het café-restaurant Euro poort. waar de familie Van Lingen reclpiëerde. De weduwe van Lam bert Van Lingen en haar twee zoons, die nu de leiding hebben, smaakten de vreugde de felicitaties van vele tienlallen vrienden en relaties in ontvangst te kunnen nemen. Voor het gemeentebestuur heeft mr. F. van Bochove van zijn waardering voor dit oer-Schledamse bedrijf ge sproken. Wethouder Van Bochove zei dat bet gemeentebestuur gemeend heeft bij deze feestviering niet te mogen ontbreken. Hij herinnerde aan de oprichting van het bedrijf die er was ten bate van de Schfedamse in dustrie en stelde dat later tijdig de bakens zijn verzet. Voor de NOB-Wegtransport sprak de voorzitter van de Kring Botter dam, de héér J. Schut, die stelde dat het heel bijzonder is dat een bedrijf al 75 jaar lang werken kan voor het vervoer. Hij meende dat de jonge directeur Aad van Lingen de gave van de goede leiding in het bedrijf heeft gebracht. De finalisten voor het persoon lijk damkampioenschap van Schie dam zijn bekend. In de laatste wed strijd is C. Korpel in groep 1 er niet in geslaagd van leider J. Wester- veld ie winnen, zodat hü niet tot de tweede plaats kon doordringen. De party M. H. van der Steeg—J. VrjJ- Het eerste herenteam van Juliana heeft het tegen W.Ï.K. toch nog moeilijker gehad dan werd ver wacht. Enige Juliana-spelers konden hun vorm niet direct te pakken krij gen en de eerste en tweede set wer den slechts met gering verschil ge wonnen, 1715 en 1513, maar de derde set was gauw gewonnen met 155. Juliana heeft nu, met nog slechts vier wedstrijden te spelen, *n voorsprong van vier punten op de voornaamste concurrent. Heren 3 heeft van het sterke Z.V.C. 2 met de vrij grote cijfers 8—15, 7—15 en 4—15 verloren. De oranjehemden hebben echter uitste kend partij gegeven. De dames stelden weer teleur door met 31 te verliezen van Herman dad. De Rotterdamsen speelden waarlik geen groots spel maar zij compenseerden hun tekortkomingen met een flinke dosis enthousiasme. Dit laatste ontbrak bij Juliana. De setstanden; 3315, 15—7, 10—15 en 9—15. Het eerste herenteam heeft zater dag deelgenomen aan bet H.V.S.- Flora-toemooi tc Haarlem. In de af deling le klas (Juliana speelt 2e klasse) wisten zij beslag te leggen op de 2e prijs. Nadat zij in hun pou le winnaar waren geworden, moes ten zij in de finalewedstrijden uit komen tegen. Zandvliet en Syrena 2. De eerste wedstrijd werd met 13—15 en 13—15 verloren. De tweede werd echter met 158 en 1511 ge wonnen. 55 ln de -nacht van saterdag op zon dag zeulde door het nachtelijk duis ter een groepje mannen, waarvan sommigen een Jorse baard aan de kin hadden groeien, met een onge veer ticee meter hoog gipsen beeld. Het beeld stok scherp af tegen het pik-zwart van de nacht. Met teder heid werd de vrouwenfiguur via de Hoogstraat naar de Korenbeurs ge dragen. Inmiddels volgden enige nachte lijke wandelaars op de volgende ge- beurtenissen. De mannen later bleken het enige kunstschilders te zijn hieven met vereende krach ten. het beeld de lucht in en plantten het in een nis naast de ingang van de Korenbeurs, die er voor gescha pen schijnt een beeld te omhullen Toen de gebeurtenissen hun hoog tepunt schenen te bereiken, ontstond er enige consternatie onder het groepje. Met volle lichten dook er plotseling een patrouilleuiape» van de politie in de nacht op. De agenten lachten echter om hetgeen er ge beurde een aprilgrap Op zich was dit een aardig idee, Dc schilders hebben echter kennelijk niet de nodige voorzorgsmaatregelen genomen om een te vroege ontdek king te voorkomen. Het gevolg was echter dat zondagmorgen het witte beeld weer was verdwenen. Leuker was het geweest, indien de vrou wenfiguur een aantal dagen onopge merkt de gevel van het fraaie ge bouw had gesierd. land werd remise gegeven doordat Van der Steeg verloor van A, van Dordt. Tot de finalepariUen, die don derdagavond 5 april In het wijk- lokaal van d*. Bethelkerk in de Nieu we Maasstraat beginnen, zijn doorgedrongen van groep 1- W. Spruyt en J. Westerveld, van groep 2 A. van Dordt en J. J, Kuyk en van groep 3 J. J. Cabri en Theo Vrij land. Zii zullen met de vrijgestelde cracks kampioen J. C. Onlnk, ex- kampioen L. Vrijland en J. P, van der Watering gaan spelen om de eretitel. Na het beëindigen van de voor ronden zijn de standen nu: Groep 1: 1, J. Westerveld 10 pnt,, 2. W. Spruyt 7 pnt., 3. C. Korpel 6 pnt„ 4. J. Bogerd 4 pnt., 5. C. Meerendonk 3 pnt., 6. J.-Blom 0 pnt. Groep 2: 1. J. J. Kuyk en A. van Dordt, beiden 7 pnt,, 3. C. 'tHart 6 pnt., 4. J. Vrijland 4 pnt., 5. en 6. M. H. van der Steeg en P. van der Waal 3 pnt. Groep 3:1. Theo Vrijland 6 pnt., 2. J. J. Cabri 5 pnt., 3. E. H. Breman 4 pnt, 4. M. den Houting 3 pnt., 5. B. J. van der Steeg 2 pnt. I U heeft een staaltje prachtige HEUGAFELT VLOER. BEDEKKING in huis gehad. Hebt U gezien en gevoeld, hoe weelderig en luxueus deze vloerbedekking is? Hoe geheel anders dan anders? Komt U het bij De Klerk eens aan de rol zien. De prijs? Zal U 100% meevallen. De Klerk's Heugafelt is zacht, geluiddempend, ijzersterk en... opneembaar. U zult, als U geconfronteerd wordt met de volle rol moeten erkennen: Op Uw verzoek komt één van onze adviseurs graag bij U thuis de volledige collectie tonen. Binnenweg 7 Rotterdam Beyerfandselaan 72-78 Rotterdam Groenmarkt 29 Grote Marktstraat 5 Voorstraat 36 Mariaplaats 2 Oude Markt 9 Den Haag Den Haag Utrecht J Utrecht Vlissingen aan de voet van de St. Jacob ROTTERDAM - DEM "HAAG - UTRECHT VLISSINGEN De nieuwe Schiedamse zwemver eniging „De Watervrienden" hield zaterdagavond een zeer gestaagd zwemfeest In het SportFondsenbad. Deze vereniging die voor de oorlog reeds bestond, is op 1 oktober Vorig jaar weer opnieuw opgericht. Men ts toen gestart met 82 leden en na een half jaar telt deze vereniging thans ruim 150 leden. Mevrouw van Hoek-Mees, de voorzitster van de vereniging, heette alle aanwezigen van harte welkom op deze eerste zwemavond. In het bijzonder de af deling Amsterdam die met een 50 tal dames dit zwemfeest opluisterde met show zwemmen en figuurdrijven. De voorzitter van de Nederlandse Culturele Sportbond, de heer A. Sta pel huldigde de afdeling Schiedam van De watervrienden voor hun ac tieve werk m het belang van de zwemsport. Ook memoreerde spre ker de volle medewerking die de zwemafdehng heeft gehad, en nog heeft, van de verenigmg AKMA. Voor de eerste maal werd er di ploma gezwommen voor het diploma 1 of 2 van de N.C.S, Voor het di ploma 1 waren 23 kandidaten en voor het piploma 2 waren er 19 op gekomen. Alle cursisten wisten de af te leggen proeven met succes te volbrengen, zodat allen het diploma in ontvangst konden nemen. Tussen het diplomazwemmen door gaven, leden, van de afdeling Schie- de dam zwemdemonstraties o.l.v. technische leider de heer H. Hou wen. Uit Amsterdam waren een 50 tal dames gekomen die het show en figuurz wemmen demonstreerden. Leidster Mevrouw v.d. Heyden kan terug zien op een zeer geslaagde show en het pubhek kon dit ook zeer waarderen. Zeer jammer was het dat do af deling Utrecht, die komisch springen zou verzorgen, door vele zieken niet aanwezig kon* zijn. De geslaagden zijn: Diploma 1 H. M. v. Gogh, A. Osse- waarde, J. Akkerman, D, Kars, A. Gulik, J. Petera. A. Franke, W. U. Robbereeht, A. Kalkoven. H. A. v.d. Weyer, A. v.d. Struis, A. Vcrbrugge- v. Veen, W. M. vd. Struis, G. P. Jansen, W. Mannus, F. Verhoeven, E. Overdelinden R. v. Thxel, J. Rijke, W. v. Dijki F. Baas, W. Breed- veld. Diploma 2: B. v. Hoek, M. Ötien, Gaag, D. v.d. Blom, I. Boomsluiter. J. Doesburg, F. v.d. Haterd, R. v.d. I. v.d. Hoek, W. v.d.Wint, G. Breed- veld, K. Venderbos, J. Verhnde, I. Koster B. de Rouw, F. Koogje, D. v.d. Schoor, M. Vrijland, M. v. Opij- nen, G, Slagmolen, De Griekse zeeman S. X. is zater dagmiddag op de Vlaardingerdijk ter hoogte van Wilton-Feyenoord aange reden door de bromfiets berijder J. J. B. De zeeman liep enkele verwon dingen op en is in het gemeentezie kenhuis verbonden. Met een grote overwinning; op Na- do Vooruitgang heeft Demos i>U de vierde Wassers weer eens getoond over schotvaardigheid te beschikken. (61). Ook SFC won, met 2—0 bleef SFC de haas over DOK. Het bezoek van Martini t aan Ammerstolse SV leverde geen winst op. (3—0). Voor DRZ gaat het er somber uit zien. De rood witten bleven op de laatste plaats doordat Hülesluis met 12 zegevier de. Strijdend tegen de harde wind kre gen de teams beurtelings kansen. Toen de verdediging van DRZ even mistastte kon de rechtsbinnen van de Rotterdammers via het been van J. Ouwens inschieten. In de tiende mi nuut van de tweede helft schoot rechtsbuiten Molendijk met een schuiver de gelijkmaker in, maar daarna was het gedaan met de Schie damse schotvaardigheid. Hilïesluïs maakte het winnende doelpunt toen de Schiedammers bleven Staan voor buitenspel, de Rotterdammers legden het accent op de verdediging en voor het machteloze DRZ viel toen. niets meer te bereiken. Bij DRZ was Koos Wigmans vervangen door Valentijn Klein, op de middenvoorplaats stond Bob Westerberg die Joop Altorf ver ving. Zo groot was het overwicht van het gewijzigde Demos op Nado Voor uitgang dat de Rotterdammers ver geefs hebben gepoogd vat te krijgen op het Schiedamse spel. Het duurde evenwel tot de twintigste minuut voordat Demos tot bet goede tempo kwam. Toen schoot een Rotterdam mer de bal tegen de arm van een der Schiedamse achterspelers. De straf schop werd ingeschoten. Demos gaf prompt het antwoord. Op links zette linksbuiten J. Florijn goed voor en Eef Frey kopte de gelijkmaker in. Twee minuten later glipte Eef Frey langs enkele tegenstanders en zwaar gehinderd bracht hij de stand op 21. Na rust begon Nado Vooruitgang met een fel offensief maar de gasten drongen te ver op zodat Groenendijk langs de verdedi ging kon rennen. (31). Hierna vond Demos het al genoeg, het tempo daal de. maar toen rechtsbuiten en mid denvoor van. plaats verwisselden kwam er weer vaart in de aanvaL Rechtsbuiten Eef Frey zette goed voor en J. Florijn kopte in. Even daarna was bet weer Frey die doel trof en tenslotte schoot linksbinnen W. K. Veldt het zesde doelpunt in uit de passes van Frey. Ondanks de felle wind heeft DOK in de eerste helft niet van. het grote win dvoordeel gebruik kunnen ma ken. De Schiedamse defensie kon de aanvallen steeds keren. De Schie dammers kwamen zelfs op de helft Vorstenbos uit een pass van J. Offer- man. Tien minuten later kregen de stadgenoten heel goedkoop de grotere voorsprong toen een achterspeler van DOK zo hard terugspeelde dat de Rotterdamse doelman het leer niet kon stoppen. In de tweede helft had SFC de felle wind mee, DOK kwam er niet meer aan te pas, maar on danks het feit dat vrijwel de gehele Schiedamse aanval aan een schut- tersfestijn deel nam bleef het Schie damse kwintet verder improductief. (2—8). Zoals gevreesd mocht worden heeft Martini; het bjj Ammerstolse SV heel moeilijk gehad. De gastheren speel den zo onbesuisd op de volle winst dat Martinit weinig neiging had ver weer te bieden. Ten koste van twee verhespunten heeft Martinit aan de ze harde tegenstanders niet gelijk waardig party gegeven. Bovendien gedroeg het publiek zich zo onspor tief dat het de Schiedammers zelfs met stenen bekogelde. Ammerstolse SV behaalde de winst met tien man want rechtsbinnen Stigter moest in de 35e minuuv van het veld worden gezonden omdat hij een Schiedammer unfair trapte. In deze onaangename sfeer kwam Ammerstolse SV in. de dertigste minuut via de middenvoor op 1—0. Vlak voor rust werd het 20 en even voor het einde was het 30. Martinit was verheugd het ge- van de Rotterdammers. In de twin- j bied van de gastheren te kunnen ver- tigste minuut scoorde linksbuiten F.laten. Verheugend is dat van de matige oogst bij de Schiedamse zaterdag- voetbllers toch nog een 1Z over winning van PPSC kan worden ge meld. Hierdoor blijft PPSC bö de kopgroep in de eerste klas, de stad genoten wonnen tegen de verwach ting ln want het gelakt de clubs uit deze omgeving zelden om bij het stagge SNS op het verre Klakkee te winnen. Bij BBSS won de gelukkig ste, dat was het bezoekende Monster (2—3). Tegen de verhouding in moest GSS aan WIA de eer laten. (2—1) HBSS-Monster 2-3 In een matige wedstrijd bleek HBSS de minst gelukkige. De aan valsgolven van beide teams kabbel den voortdurend vrij rimpelloos heen en weer zodat er aan beide zijden kansen ontstonden. Ia de tiende mi nuut gebruikte De Haan van Mon ster een van de kansen wel en het duurde nog een kwartier voordat HBSS voldoende schotvaardigheid toonde. Uit een vrije trap kopte Groeneweg de bal in de touwen. Het vizier van HBSS stond lange tijd zo onzuiver dat de Schiedammers niet aan de voorsprong konden komen. Eerst' m de 44e minuut schoot links buiten Vermeulen raak. Vlak voor rust echter bracht Oversloot, die zelfs de Schiedamse doelman achter zich liet, de partijen weer in evenwicht. Het spelpeil bleef ook na rust slecht en in de laatste minuut gaf Storm van Monster zijn club op hee] geluk kige wijze de volle wmst <23). SNS-PPSC 1-2 Verwoed heeft SNS gestreden voor de winst maar doelman Jungerius en stopper Jan Tceuw hebben be heerst de aanvallen afgeslagen. Zo solide speelde de Schiedamse defen sie dat PP gedecideerd de overwin ning kon grijpen. De Schiedammers hebben met goede combinaties in de eerste helft een 0—2 voorsprong veroverd. Bij een blunder van de Flakkeese doelman kwam PP op 01 en Donkersloot maakte via een straf schop het tweede doelpunt. Toch heeft SNS de Schiedammers nog be naderd want al spoedig had de middenvoor van SNS uit een uitval de stand op 1-2 gebracht, hier na echter sloot PP het verdedigings- front en vergeefs heeft SNS storm gelopen. De Schiedammers slaagden er zelfs nog ln met goede combinaties de SNS'-ers terug te dringen. De scheidsrechter heeft deze moeilijke wedstrijd goed geleid, de vele sup porters van de eilandenclub hebben na afloop met vele onaangename be jegeningen van hun teleurstelling over het verlies blijk gegeven. WIA-GSS 2-1 Ondanks een overwicht heeft GSS moeten buigen voor "WIA. De gasthe ren veroverden de winst tijdens het eerste half uur. Tweemaal kon WIA» de Schiedamse formatie uit even wicht brengen en voordat er een half uur verstreken was kwam WIA zo op 20. Hierna herstelde GSS zich, vlak voor rust werd het 2—1 toen Zand bergen ^en mooie pass aan Wijde- ma gaf waarna tenslotte Wessel de aanval goed afrondde. Het zog er in de tweede helft naar uit dat GSS de winst wel zou veroveren, steeds be laagden de Gustomannen het doel van WIA maar de doelpunten bleven uit zodat GSS tegen de verhouding in verloor. Esperanto-ageudo Merkredon, la 4an de aprilo klub- vespero. Ni konversacios ce kino v. Gink Ploegstraat 19. Rompu la kutimon prokrastï I* iradon kaj venu nun. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Backer, St, Liduinastraat 50. Bellen bü ongeval: G.G, en GT)„ Tumlaan 80, telefoon 69290. Politie-alarmnummer: 6 46 66. Bibliotheek: Lange Haven, geopend maandag 19 tot 20.30 u,; dinsdag 9 30 tot 16.30 en 19 tot 20.30 uur; woensdag 9.30 tot 16.30 uur; donderdag 9.30 tot 12.30 uur; vrijdag 9J0 tot 16.30 en 19 tot 230 u.; zaterdags 9-30 tot 16.30 uur. *s Zondags gesloten, R.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend; maandag 10 tot 21 uur; woensdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur; donderdag 10 tot 17 uur; vrijdag 14 tot 17 en 19 tot 21 u.; zaterdag 10 tot 12 en 14 tot 17 u. Filiaal Singel: open maandag 2 5 30 uur en 7—8 uur; woensdag 78 uur; vrijdag 25.30 uur en 78 uur. Stedelijk Museum: Michael Fodulke: schilderijen en grafieken. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur; Afspraakje m september". Monopole, 2 uur: „Muziek-express"; 7 en 9.15 uur: „Zij kenden geen genade". DIVERSEN Grote Kerk, 7.30 uur: R_Ph.O- Mat- thaeus Passion. Aula Museum, 8 uun Verkenningen van Kunst. Irene, 8 uur: Perc. Ver. Gusto. Film. Met grote droefheid ge ven wij u kennis dat op 29 maait jl, na een ge duldig gedragen lijden van ons is weggenomen onze lieve vader, be huwd- en grootvader, on ze broeder, behuwdbroe. der en oom, de heer JAN LAURENS NORENBURG, weduwnaar van Clara Alwina Franclsca Polmann in de ouderdom van 76 jaar. J. C Norenburg D. L. E. Norenburg Barchow R, L G. Norenburg I. S. Norenburg— Kehrie Kleinderen en verdere familie. Schiedam Grensflat, Rotterdamsedyk 33 De begrafenis heeft he den 2 april 1962 in alle stilte plaats gehad op de Algemene begraafplaats te Schiedam. VOORJAARS JAPONNEN (ook met kort of jasje) en deux-piéces in mo. dieuse uitvoering en stof fen van prachtige kwali teit niet zachte lentegeu ren. W. v. d. BURG L. Kerkstr. 19, Schiedam De hoekjes met d* kosten nog steeds slechts 75 ct p. deel Bestel bij de bezorger of boekbandelaar d© De piltige muziek van pijlsnel zoevende wielen. Fel accelereren en vooruilschleten door de kracht van de onvermoeibare Puch-mo- tor. Uvoelthetbij het wegrijden*.. PUCH, dd5r zit muziek inI Vraag een gratis proefrit bij: Afd. Motoren: j. ST. LIDUINASTR, 52 kSaj Telefoon 6 4313 Betaling desgewenst in overleg. Puch VS 50 de luxe I 670.- Puch VS SO Skyrider I 665.- hoog stuur en "buddyseat Puch VS 50 D3 reran.f 695.- Puch VS 50 L Sport t 720.- met buddyseat U krijgt dan 6öh een interessante Pitch-folder met de leuke verras sing voor jazz-ltef- hébbers. alle watert - diverse kleuren

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1