t16440 m voetballen i OUDSHOORN j Eerste paal nieuw complex N.Y. Kraijema geslagen Mooie prestaties van SVDPW en Ursus TER HOEVE S ROSGEHRQOb vT: bij elke Maaitijd^ Matthaus-Passion in devote weergave J. J. Melchers vijftig jaar bij „De Olifant5' Het Zandstraalbedrijf groeide uit z'n jasje SVC-heren 2 kampioen Feestavond van „Gruno" Stoeiende wind bezorgde Succes een nederlaag ARUNEN SCHIEDAM Vanavond draaien en OUDSHOORN zorgt dat u; oeze week Complex nog dit jaar gereed Maandprogramtna Huisvrouwenver. Bejaarde dame uit bus gevallen AFDELINGS-VOETBAL een geronde, smakelijke afwisseling - V 'AWW'4 V*- V-' i- - Philh. Koor „Toonkunst" 'Amerikaan' zag Schiedam terug Baldadigheid Omgewaaide fiets kapot gereden Actief op vele andere terreinen Dansavond van de VARA Schiedams café krijgt naam „Het Gulden Glaasje" Vergadering van NVV-Vrouwenbond Brommer tegen bus gereden Burgerlijke Stand Amer. detailhandel toegelicht ..topper onder de brommers NETTE WERKMAN Dinsdag 3 april 1962 (Advertentie IJtfJ op uw eigen PHILIPS T.V.o.a. kijkt naar 4 april; EngelandOostenrijk 5 april: Tottenham HotspurBenfica {tweede helft) Bovendien krijgt van Oudshoorn uw TV drie maanden gratis in huis Meent 22-34, telefoon 11 64 40 Oversch. Dorpsstraat 12, telefoon 41228 Rotterdam TerwUl uit een lood-gr^jze lucht druilerig de regen naar beneden sijpelde, iloeg mevr. L. A. Krajjema-van VVJeringen op de Boek Strlekledeweg Overschleseweg in het industriegebied de eerste paal voor een nieuw fabriekscomplex van het zandstraal, en schopeerbedrtff van N.V. Kraijema. Zonder al te grote tegenstand verdween de 16.50 meter lange paal gister middag om drie uur de grond in. De houten palen, die na de grond in gaan, zullen in de toekomst de fundering dragen voor de frontbebouwing. Deie gebouwen zjjn. bestemd voor kantine ruim te, wasgelegenheden enz. Voor de fabriekshallen zullen betonnen palen gebruikt worden. Hiervoor is echter rijksgoedkeuring nodig, die eerst deze maand of in mei zal afkomen. worden aangebracht. De hal zal o.m, worden aangewend voor het installe ren van verscheidene straal- en me- talliseercabines. Het interne transport van de te behandelen ijzerwerken zal plaatsvinden met drie 3-tons kranen. De frontbebouwing komt dus, zoals reeds eerder is opgemerkt, aan de Strlekledeweg. Hierin worden ge vestigd de kantine, negen douchecel len met een traforuimte en machine- kamer voor de luchtcompressor-in- stallatle en „onderhoudswerkplaats. Op het terrein wordt voorts 'n weeg brug geïnstalleerd van 25 ton. Het ge- Be N.V. heeft de beschikking over een terrein van ongeveer 14.000 m2, ■waarvan 90 meter kade langs de Schie. Hier verrijst in de toekomst dus 't gehele complex, dat misschien over acht maanden gereed zal komen. Het hoofdgebouw wordt uitgevoerd in staalconstructie op 'n betonfunde- ring, die gedragen wordt door SC betonpalen met een draagvermogen van 70 ton. De afmetingen van het gebouw worden 56 bij 30 meter met een hoog te van zes meter, terwijl men reke ning heeft gehouden met een uitbrei- dingsmogelijkheid in drie richtingen. In het gebouw zal een vrijdragende betonvloer met een nuttige belasting van 1.000 kg. per vierkante meter Volleybal Dc teams van de Schiedarose Vol leybal Club die in de afgelopen week In het strijdperk kwamen hebben met wisselend succes gespeeld. Da- mes-2 speelde een enthousiaste wed strijd en zegevierde voor de derde achtereen volgende maal, ditmaal met 31 over Z.V.C.-3. De setstan den; 15—13, 11—15, 3—15 en 11—15. Dames-3 moest een wedstrijd ge wonnen geven, gehandicapt door ve le afschrijvingen wegens de griep. Het junioren-team speelde een prachtige wedstrijd tegen Libanon-A doch moest toch het onderspit del ven tegen de sterkere Rotterdam mers (15—13, 158 en 1715). Het tweede Herenteam van S.V.C, ia kampioen. Door een 30 zege op Hermandad-2 rijn dc SVC-reserves onbereikbaar geworden voor de ove rige ploegen. Proficiat Heren! Heren-3 tenslotte kreeg met 3—0 klop van Jong Pendrecht. Het eerste dames en heren team namen deel aan het prima georga niseerde H.V.S. tournooi in Haar lem. Heren-1 moest de verre reis aanvaarden roet 4 invallers en kon in de overgangsklasse-poule geen en kele overwinning boeken. Dames-I, in de eerste klasse-poule ingedeeld, speelde enkele mooie wedstrijden doch kwam in de laat ste wedstrijd net iets te kort om in de prijzen te vallen. De deelname aan dit grote tournooi alleen al was beslist de moeite waard en. de SVC- ers kunnen terugzien op een ge slaagde en zeker ook leerzame dag. Een interessant uitstapje gaan de leden van de Vereniging voor Huis vrouwen, afd. Schiedam, woensdag 4 april maken. Zij zullen dan in Rot terdam een bezoekje brengen aan de Kappers Academie. Daar worden de leden in de gelegenheid gesteld iets meer te weten te komen over wat er zoal aan 'n kappersopleiding vastzit. De fa. H. J. Heinz n,v. uit Eist zal maandagmiddag 9 april een bijeen komst voor de vereniging verzorgen in Maison Westhuis, waar het één en ander zal worden gedemonstreerd op het gebied van vele soorten soep en sandwlchspread. Het gebruikelijke koffie-uurtje van de afd. Schiedam is op don derdagmorgen 12 april in hotel De Kroon. Dinsdag 17 april viert de af deling Hilversum haar 50-jarige be staan. Daarom vertrekt er op dia dag 's morgens om zeven uur een bus vanuit Schiedam om de Schie- damse leden in de gelegenheid te tellen dit jubileum te kunnen mee maken. De bus vertrek vanaf het Postkantoor. De kontaktochtend met nieuwe leden zal woensdag 2 mei worden gehouden. Met de hak van haar schoen bleef gisteravond de 78-jarige „me vrouw C. E. G. haken toen zij in de Nieuwe Maasstraat uit de bus wilde stappen. Zij kwam te vallen en liep een linkerheup fractuur op, terwijl haar rechterarm uit de kom schoot. De G.G. en G.D heeft haar naar het gemeenteziekenhuis ver voerd. Op de Itotterdamsedijk vond gis termiddag om 4.55 uur een ketting botsing plaats tussen de auto's van J. H. S.. mevrouw M. d. B.-W., en C. C. K. De auto's werden enigszins beschadigd. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. Tegen de auto mobilist C. C. K. werd proces-ver baal opgemaakt hele complex, incluis installaties, zal ongeveer een waarde vertegenwoor digen van 600.000,-. Het ontwerp voor dit riante project is afkomstig van architect J. Th. Heynsbroek, terwijl ook de uitvoe ring van de bouw is opgedragen aan het aannemingsbedrijf Heynsbroek N.Y. Geschiedenis Het zandstraalbedrijf werd 1 maart 1950 opgericht door dc heer H. J, B. Kraijema op een terrein aan de Thur- ledeweg, vlakbij de nieuwbouw dus. Maar daar groeide het bedrijf spoe dig uit zijn jasje. In december 1954 kon het complex aan de Jan Eie- beeckweg worden betrokken. Het bedrijf maakte echter een gestadige groei door. waardoor ook hier een te kort aan ruimte ontstond. Reeds in 1957 kwamen toen de plannen op ta fel voor het project, waarmee gister middag definitief een aanvang is ge maakt Dat het zo lang heeft geduurd alvorens men. kon beginnen, is te wijten, aan de vele veranderingen, die hat terrein nog moest ondergaan, eer het bouwrijp kon worden gemaakt. Woningen moesten worden afgebro ken, terwijl de Overschiesweg ter plaatse diende te worden omgelegd. Maar nu is het dan zover en naar de heer Kraijema hoopt, zal het werk nog dit jaar zijn voltooid. Verheugende resultaten behaalden 5VDPW en Ursus. Na het verlies te gen* Puttershoek heeft SVDPW de goede weg weer gevonden. SVDPW stelde de kandidatuur in de kop groep weer met winst tegen A SB. Het uiterst moeilijke bezoek aan de Dilettant is door Ursis tot een fraaie puntendeling gebracht. Deze prestatie geeft de goede hoop dat Ursus zich alsnog van de onderste plaats gaat bevrijdeb. ASB-SVDPV 0-2 Hoewel SVDPW weer uitstekend speelde konden de goede aanvallen toch niet met doelpunten worden af- Tioee Schiedamse jongens, Simon Versluys van de Parallelweg 132 en Hans Kuyper van de Burg. van Haarenlaan 746 hebben zondag in Kethel, ten noorden van het Pr. Beatrixpark kievitseieren gevon den, naar aangenomen wordt de eerste in het gebied van Kethel. Maandagmorgen zijn de twee jon- gens de eieren op het stadhuis aan komen bieden aan burge meester TTvr. J. W. Peek, die ze aanvaard heeftmaar toch niet verder zal doorgeven. Want er zjjn in het land ai veel eerder kieutts-eieren peuonden, het al lereerste precies een -week eerder. (Advertentie LM.) i i -'"Y1 '-kV." »A-': EEN VAN ONZE 7 SOORTEN; HAAGS ZOET Bereid van de beste rogge met toevoeging van riet- V' suikersiroop. Een Haagse V rénommé. Alle soorten ma-\' chinaal gesneden, verpakt en gesteriliseerd. SMAAKT BU ELKE MAAITUD^ Ook ditmaal heeft de uitvoe ring van Bachs Matthaus-Passion in de Schiedamse St. Janskerk, door het Philh. Koor „Toonkunst"' en het Rott. Ph. Orkest, zich weer geken merkt door noblesse en gaafheid van afwerking. Ongetwijfeld is het door gaans voorbeeldige verloop van deze weergave wederom toe te schrijven aan de zeer kundige dirigent Kees Stolwijk, die ook vorig jaar met de beroemde passiemuziek imponeer de en op wiens exacte gebaar ook nu zanger en instrumentalist konden vertrouwen. Degelijkheid van partijkennis en innerlijke rust kenmerkten evenals vorig jaar het zingen van het koor, en over de fraaie resultaten, die het grote vacaïe apparaat (daarbij inbe grepen 't uistekende St. Willibrord- jongenskoor) gisteren in zo'n ruime mate liet horen willen we daarom ditmaal niet verder uitweiden. Het globaal hoge peil van deze uit voering vond men echter niet hele maal terug in de solistenbezetting. Aan alle verwachtingen voldeden Naan Pöld voor de Evangelistpar tij (in expressief vertellende stijl voorgedragen, en met superieur vo- caaltechniseh gemak), Eliy Ameling met een ontroerende en intelligente vertolking der sopraanaria's (waarin haar prachtige orgaan weer bewon dering afdwong) en voorts Max van Egmond, die in de basaria's en klei ne partijen een groot stijlbegrip toon de. Zijn baritonale bas hoorden we voor het eerst m de Matthaus-Pas sion en daar we aan rijn aandeel een zeer goede herinnering bewaren, zal het stellig niet de laatste keer rijn. De Christuspartij vond helaas in de Amerikaanse bas Norman Forster 'n heel wat minder geslaagd medium. Forstor's stem is krachtig en technisch goed geschoold maar rijn begrip voor de hier qua geestelijke assimilatie geldende eisen bleek nogal pover; naast mooie momenten was er veel opera-achtigs in zijn zingen en bo vendien was zijn Duitse uitspraak vaak aanvechtbaar. Nieuw in dit mi lieu was ook de jonge alt Carla Brü- nott, wier timbre niet geheel strookt met ons ideaal omtrent ie altaria's „Gruno" bet zoateroavend zien. leste feestoavend hollen in dit seizoen in 't Volksgebouw, Tuinlaan. Noa ope ning deur de veurzitter Boog (spied elk dat he noar stad galt) zingen de „Liesters" onder Jaiden van mej. D. Vennik 'n stok of wat laidjes en zoas aaltled, mooi. Daarna kwam onze zusterverainen oet Den Haag mit „De kwetsboare plek", 'n Toneelspul in 4 bedrieven deur mevr. Hamstra-Vos. 'n Mooi stuk en d'r zit hail wat in. 't Wuir ook best speuld. De „luu" in de zoal leefden hailndail mit de doch ter mit. Jonge, wat haar dat wicht *t even stoer. Maar zoas maistied, 't lopt toch nog weer goud af. Na afloop nog even de bainen van de vlouer en nou moar weer mit fris se moud noar 't volgende seizoen. maar die toch reeds veel overtui gingskracht en vocale beheersing in haar zang liet horen. Dat laatste was niet voldoende aanwezig bij de Bel gische tenor Willy van Hese, die bo vendien wat ruw en slordig met het notenbeeld omsprong, hetgeen Bach zeker niet verdraagt. Het B. Ph. O. musiceerde volgzaam en accuraat, en de fluitisten, hobo. isten en violisten in de obligaatpar tijen hebben voorbeeldige prestaties te horen gegeven. Apart mag wel genoemd worden Willem Noskes so lo in de altaria „Erbarme dich." Van boog artistiek niveau was het clavecimbelspel van Hans Schouw man; de orgeicontinuo van Piet van den Kerkhoff werd te bescheiden verklankt om er veel van op te van gen, helaas. De kerk was als vanouds geheel gevuld met een aandachtig publiek. S. N1EBOER. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Backer, St. Liduinastraat 50. Bibliotheek; Lange Haven, geopend maandag 39 tot 20.30 u,; dinsdag 9.30 tot 16.30 en 19 tot 2030 uur, woensdag 9.30 tot 15.30 uur; donderdag 9.30 tot 12.30 uur; vrijdag 9-30 tot 16.30 en 19 tot 2.30 u.; zaterdags 9 30 tot 16.30 uur. 's Zondags gesloten. RH. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend: maandag 10 tot 21 uur; woensdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur; donderdag 10 tot 17 uur; vrijdag 14 tot 17 en 19 tot 21 u.: zaterdag 10 tot 12 en 14 tot 17 u. Filiaal Singel: open maandag 2— 5.30 uur en 7—S uur; woensdag 78 uur; vrijdag 2530 uur en 78 uur. Stedelijk Museum: Michael Podulke: schilderijen en grafleken. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „Afspraakje in september". Monopole, 2 uur: „Muziek-express"; 7 en S.15 uur: „Zij kenden geen genade". DIVERSEN Musis Sacrum, 8 uur: Pr. Marijke- school. Ouderavond. Volksgebouw, 8 uur: PvdA-Vrouwen- bond. Vergadering. Chr. Soc. Belangen, 8 uur: Mobilisa.- tiekruis. Bijeenkomst. Van de eerste teams van onze korf balverenigingen is alleen Succes aan bod geweest, dat op het Nentfto- veld strijd heeft geleverd tegen OSCR 3. De stormachtige wind leef de zich echter dermate uit op dit ter rein. dat geen van beide partyen tot een behoorlijk schot kon komen. Zolang werd samengespeeld dat ging aan beide zijden behoor lijk lukte het wel de bal de rich ting op te dirigeren, die de spelers wensten, maar zodra ging de bal naar de korf of de wind zorgde er voor, dat hij anders terecht kwam dan de schutter bedoelde. De thuisclub had het geluk, dat voor de rust ëén van de schoten door de wind in de korf werd gedeponeerd en daarmee Op de jubileum-receptie ven de oude Schiedamse fa. RL. van Lingen zaterdag i*. „Europoort" liep ook een Amerikaan rond, die vrolijk jilms maakte. Maar met vele aanwezigen, oude bekenden van hem, knoopte fit? een praatje aan in vloeiend Neder landsr zij het met de bekende Ameri kaanse „knauw". Het was Leo van Lingen, die naar Schiedam terug is gekomen om het jubileum mee te ma ken van het bedrijf van zijn over grootvader, grootvader, vader en broer. Sinds zes jaar woont Leo van Lingen in Amerika en werd Ameri kaans staatsburger op de dag dat Kennedy president werd. Hij werkt als ingenieur bij een Radiocorpora- non, js getrouwd m teeen Ameri kaanse en heeft twee kinderen. Hij fond het prettig oude herinne ringen te kunnen ophalen met zoveel menden in Schiedam, maar verder vindt hij 't „oude Europa" maar heel benauwd in vergelijking met de rui me Verenigde Staten. ,X>aar liggen kansen genoeg voor mensen die van aanpakken weten," was zijn bescheid. Onder invloed van sterke drank hebben vannacht omstreeks 12 uur enkele Noorse zeelieden in de Geer- vlietsestraat enige schrïkhekkcn, waaraan rode lampen waren beves tigd, omver geworpen. Enige lampen werden daarbij beschadigd. De man nen zijn op het politie-bureau opge sloten. werd de krachtmeting beslist, want verder lukte het niet meer doelpun- t<- t te maken. Voor de blauwwitte» betekent dit overigens weer een ne derlaag en dat valt toch wel lelijk tegen. Hoogvliet, die veel te laag blijkt te zijn ingedeeld, had geen moeite met doelpunten maken. Succes 2 werd met 90 aan haar zegekar gebonden. Schiedam 2 wist er ook goed raad mee. Eureka 3 werd met 8—2 versla gen. O.D.I, 2 verloor met dezelfde cijfers in Rotterdam van D.I.O. 3, maar NLO. werd op eigen veld met 14 door OJ3I 3 er onder gehouden. gerond. De kansen bleven -vrij lang onbenut. Vlak voor rust werkte een speler van ASB bij een hoekschop de bal in eigen docL Met de wind tegen behield SVDPW in de tweede helft het offensief. Eerst bij de aanvang van het laatste kwartier echter schoot Frans Vos bij een hoekschop raak. Verder kwamen de roodwitten niet. Dilettant-Ursus 1-1 Het is een zware wedstrijd gewor den voor Ursus, niet alleen dat de felle wind een handieap was maar bovendien speelden de gastheren heel fanatiek. Met de wind mee kreeg Ur sus echter in de eerste helft vele kansen. Het was Mari Huigen die na een half uur doel trof. In de tweede helft werd het Uiterste gevraagd van de Schiedamse verdediging. Vooral linkshalf Hans de Wolf weerde rich voortreffelijk maar Jo van der Pol en Jan van Veen speelden prima. In de twt>.de helft was de geblesseerde Jan van Strien vervangen door Jan van Katwijk. Helaas had het dappere Ur sus grote pech. Zeven minuten voor het einde moest de kostbare winst worden prijs gegeven. Uit een harde trap ketste de bal tegen de borst van Jan van Veen en voordat de doelman het leer kon grijpen draaide de ge lijkmaker in doel (1-1). (Advertentie I.M.J De fiets van het 16-jarige meisje Henny B„ die op het voetpad voor haar woning aan de Slachthuislaan stond, is gistermiddag omstreeks één uur omgewaaid. Het rijwiel kwam op de rijbaan terecht, waar juist op enige afstand een vrachtauto, be stuurd door de chauffeur M. A., na derde. De auto reed over de fiets heen, waardoor deze totaal werd ver nield. Tegen de chauffeur is proces verbaal opgemaakt Vergadering met film van Pro Juventute De Ver. „Pro Juventute" Schiedam houdt op vrijdagavond 13 april in de Lindenhof, aanvang 7.30 uur, een alg. ledenvergadering met om. een be stuursverkiezing. Na de pauze zal om 8 uur de film „Warum sind sie gegen uns" worden vertoond, inge leid door mevr. M. Oudemans- van Delden, psychologe te Schiedam. De film-voorstelling is ook toegankelijk voor belangstellenden. ("Aduertentte I.M.j DE KOELKAST, DIE OOK IN UW BUDGET PAST KOELKAST !35 L TABLETOP f398,- 2t0 L KASTMODGL f 598,- v275 L KA.STMCDÉL f i Woensdag 4 april zal het vijftig jaar geleden zijn dat de heer Jan J. Melchers, oudste directeur van de N.V. Distilleerderij en Likeurstoke rij „De Olifant" zyn werkzaamheden bijj deze onderneming begon. Dit ju bileum zal uiteraard feestelijk wor den gevierd op die dag, oz. met een kerkdienst om 3 uur in de Franke- landsekerk, een personeels-büeen- komst op kantoor en een huldiging eveneens op 't kantoor, die om 3 uur begint en die gevolgd zal worden door een receptie om 4 uur. De ju bilaris, die binnenkort zeventig jaar wordt, heeft verder de wens te ken nen gegeven eind april zich uit de zaken terug te trekken. Johannes Jurianus Melchers werd op 23 april 1892 in Schiedam geboren en is de kleinzoon en naamgenoot van de oprichter van de distilleerde rij. Op nog geen twintig jarige leef tijd deed hij zijn intrede in de zaak, waarbij zijn eerste stappen werden geleid door rijn vader de heer J. Th. J. Melchers, In 1939 werd de heer J. J. Melchers tot directeur aange steld. Deze bekende Schiedamse distilla teur heeft bovendien een grote be kendheid gekregen door rijn sociaal en charitatief werk. Zo is hij al vijf tig jaar bestuurslid van de St. Vin- centius-vereniging en heeft hij al veertig jaar zitting in 't bestuur van Huize St. Liduina en het Liduinage- stieht, instellingen, voor huisvesting en verzorging van bejaarden. Sinds 1951 is hij daar voorzitter van. Ge durende zijn bestuursperiode zijn bei de stichtingen belangrijk verbeterd en uitgebreid en zullen dat nog in toenemende mate worden. Voor dit werk is hem de Pauselijke onder scheiding, Ridder in de Orde van St, Gregorius de Grote verleend Van zijn activiteiten op ander ge bied mogen genoemd worden het lid maatschap van de prijzen- en de export-commissie van de Ver. „De Verenigde Distillateurs"; bestuurslid van de Coöperatieve Vereniging van Accijnspüchtigen; commissie-lid van het Alg. Habdelsentrepot Schiedam, voorzitter van de 's Gravelandse Pol der. Ook is hij president-commissa ris van de wijnhandel Gebr. Steur N.V. en commissaris van de N.V. Schiedamse Steenkolenhandel. Donderdagavond verzorgt de VA RA, afd. Schiedam, een dansavond in Musis Sacrum. Dit gebeuren zal worden uitgezonden via de radio. Zaterdag 31 maart (afgelopen zaterdag dus) zijn enkele bestuurders van de VARA, afd Schiedam, met enige bussen, gevuld met 36 teena gers naar de Singer Concertzaal in Laren getrokken Lv.m. de teenager- uitzending „Top of Flop". Van 13 t/m 27 november werd door de Stichting Propagandafonds Gedis tilleerde Dranken te Schiedam 'n z.g. landelijke „cafécompetitie" georgani seerd. Dc 50 prijswinnaars hiervan werden allen opgenomen in de Broe derschap van het Gilde van het Gou den Glaasje. Ook de Schiedammer de heer Verhoekcx, die 'n cafébedrijf aan de Vlaardingerstraat exploiteert, kwam hiervoor in aanmerking. Aan gezien zijn zaak nog geen naam draagt, had hü al voor de prijsuitrei king gevraagd zijn zaak exclusief voor Schiedam „Het Gulden Glaasje" te mogen noemen. Dit verzoek is ook inderdaad ingewilligd. Woensdag 4 april zullen de Dekens en Hoofdlie den van de Broederschap hem een tweetal platen met de nieuwe naam aanbieden. De Vrouwenbond NW Schiedam houdt op woensdag 4 november de jaarvergadering in het Volksgebouw, aanvang 8 u. Na de pauze als mevr. J. Oudenalder-Koster vertellen over haar reis naar Denemarken, toege in de kantine van de Technische School aan de Mgr. Nolenslaan zul len woensdagavond 4 april om acht uur aan de leerlingen van de Gem. Nijverheidsavondschool de eindge- tuigschriften worden uitgereikt. Op de Burgemeester van Haaren laan ter hoogte van Dr. Schaepman- smgel waaide gistermiddag om streeks één uur de kiep van de capuchon van de bromfietsberijder P. J. v. B. in zijn gezicht. Daardoor werd hem het uitzicht ontnomen en reed hij tegen een geparkeerd staan de autobus op. Woensdagmorgen begint de ver koop Yan een grote partij fabriekscoupons overgordijn- stof. Grote en kleine coupons, voor kussens en tafelkleedjes maar ook grotere voor gordij nen enz. Coupons van stoffen, met een normaleprijsvan3tot ógulden, koopt U nu per meter voor nog géén een gulden vijftig. Handweel Woensdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van duizenden meters overgordfjnstof fn cou pons van één tot zeven meter, nu door elkaar Geboren: Johanna C. d.v. J .Jager- sma en J. C. Duijm; Ivonne M. T. d.v. F. Bij lel.en A. M. van Leeuwen; Reinier C. z."v. P. J. Polderman en T. P. van Gogh; Lodewijk A. z.v. L. A. Lcibbrand en A J. Kaiser; Jo hannes W, z.v. J. W. Heinsbroek en P. M. de Kaper. Overleden: J. Norenburg 76 jr. De Chr. Middenstands-ver, Schie- dam belegt op dinsdagavond 10 april een bijeenkomst in het Geref. Jeugd huis, Lange Haven 97. Bij die gelegenheid zal de bonds- directeur mr. M. C. van de Kaa ver tellen over zijn indrukken op de door hem gemaakte reis door Amerika, waarbij de nadruk valt op de ontwik keling van de detailhandel in Ameri ka, die ook voor Nederland van be tekenis is. Er zullen dia's bij vertoond worden. Vraag 66k Qpl de FTJCH-kleu- renfolder met de leuke jazz- verrassing. Puch Is een ander woord voor topprestatie. Dat merk je meteen bij het starten van de motor. Dre pittige motor, zo pit tig ah de aanzwellend» roffels var. een drum-so lo. Vraag een gratis proef rit bij; Afd. Motoren; ST. LIDUINASTR. 52 Telefoon 6 4313 Betaling desgewenst in overleg. zoekt werk voor de zaterdagen. Br. no. S-B78 bur. blad. Te koop aangeboden Wasmachines, zo van de fa briek v.a. 95.—.centrifugea v.a. 110.combinaties met elektr. verwarming ƒ275.—. Showroom „Coja" Lange Haven 126, tel. 6 33 4L

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1