Schiedam maakt zich op voor koninklijk bezoek CHIEDAM Grote dag in september Accent valt op stads vernieuwing en con tact met burgerij Kon. Juliana lost een oude belofte in Brute methoden van jonge plunderaars Eén Boekenweekfeest rond maar één boek Een heksen vervolging Onplezierige avond aan vreemd strand Johannes Passion Blijspel in Muzanda Op Kethelse „terpen5 resten middeleeuwse bewoning gevonden Executoriale verkoop ÏÏÏMn^miE- Koeriersters O MAASKANT BEHANGSEL KERKDIENSTEN Burgerlijke Stand Artsen op zondag Wie heeft iets verloren? Monopole-matinees: H. Rensenbrink over dieren - FrezerVeerjig' "f*: jaar bij HVO j Passage vertoont: Brandend katoen op Belgisch schip 1«I« iwrriïww Blliidili KUNSTGEBITTEN REPARATIES BERTELS VERKOPER VERKOOPSTER LEERLING-VERKOPER moderne stijl Zaterdag 7 april 1962 Wanneer Koningin Juliana op een nog nader vast ij stellen dag in de tweede helft van september een bezoek aan Schiedam brengt, aal het gemeentebestuur én de burgerij haar op feestelijke wijze weten te ont vangen. Want alle organisatorische en feestelijke krachten worden samen gebundeld om- van dit Koninklijke Bezoek een stedelijke hoogtijdag te maken. Dit verwachte bezoek is er dan ook de reden voor dat dc viering van Koninginnedag op 30 april as., die in den lande toch gekoppeld wordt man bet zilveren huwelijksfeest van ons Vorstelijk Paar, in Schiedam op niet uitbundiger wijze zal geschieden dan anders. Want twee Konln- glnne-feesten In één jaar Is een beetje teveel van het goede. Hoewel eerst gisteren officieel kennis is gegeven van dit bezoek, wasser al vele jaren geleden sprake van, dat Koningin Juliana een be zoek aan onze stad zou brengen. Ent vele maanden geleden Is er ln de sterk besloten gehouden kring van gemeentebestuur en enkele daarvoor gedgende organisaties gewerkt aan de zeer omvangrijke voorbereidin gen voor dit Koninklijk Bezoek. Dat kan immers niet anders. Maar nu het officiële en definitieve besluit is ge vallen, na kan het prognunma voor het bezoek, zij bet dan nog in hoofd lijnen, bekend gemaakt worden. Dit bezoek dan zal geconcentreerd worden eensdeels op de belangrijke veranderingen én verbeteringen die zich in Schiedam als stad aan het voltrekken zijn en anderdeels op het contact tussen Vorstin en de bur gerij., In het eerste geval een bezich tiging van het nieuwe Stadhuisplein met de Provenlersbrug, die tegen die tijd gereed zijn, van de nieuwe wijk Nieuwland. van Schiedams trotse Groengordel met Europoort daarin. De jeugd Volgens het voorlopige program ma zal Kon. Juliana omstreeks 10.30 uur aan de gemeentegrens arriveren, waar zij door burgemeester mr. Peek zal worden ontvangen. Dan volgt een ontvangst in de aula van het Stede- Advertentie IM fttikaap Vakkundige behangers f*er nf^laUtri; Original Bifunjerijweedicftep Irr bruikleen, Aaittfje* «fuiken S «eirt p+r rel. I VRAAGT STAALBOEKEN 2e MIDDELLANDSTR. 2 -Tel.33192 WOLPHAERTSB.236 - Tel. 74825 ROTTERDAM Ned, Herv. Gemeente. Grote Kerk: 10 uur ds. J. G« Jansen en 7 uur ds. W. J. Schouten (Vlaardingen) Opendeur- d renst. Bethelkcrk; 10 uur ds. A. Hoff man .en 5 uur ds. L. Vroegindewey (Delft)- Opstandlngskerk: 10 uur dr. L. J. Cazemicr en 7 uur, Oecumenische dienst met pastoor C. p. v.d. Berg en ds. J. D. Smlds. Vredeskcrk: S en 10.45 uur ds. C. v»d. Steen en 7 uur d.. A> Hoffman. Ned. Herv. Geref. Evanff. Gebouw Ire ne 10 uur ds. Van Rootselaar (Delft). BetheJkerk; 5 uur ds. L, Vroegindewey (Delft). Evang. Lutherse Geni. 10 uur ds. J. Wiersma (Ede). Lutherse Kerk. Zaterdagavond 7L0 uur Oecuxn. Avondgebed. Ned. frot. Bond. Westvest 92: 1050 uur ds. J. M. Lindeman (Rotterdam). Oud-Kath.-Kcrk. Dam 28; 10 H. Mis. Baptisten-Gemeente. Lange Haven 5S: 10 uur en 7 uur ds. R. Reding. Leger des Hells. Lange Haven 27: 10 uur Heiligingssamenkomst oJ.v. chef eeer en mevr. F. Holland. 750 uur Ver- losslngssamenlcomst. Gerrlt Verboonstr: 6.30 uur opeiducrttsamenkomst. Jehova's Getuigen. Volksgebouw*. uur wachttorenstudie; onderwerp ..Wees moedig cn sterk door geloof". Woens dag t.30 uur theocratische bediemngs- school en dienstvergadering. Geref. Kerk- Oostcrkerk: 10 uur ds. J, Couvée (H. Avondmaal) en 5 uur ds. Couvée. De Ark Kethel: 050 uur ds. I. J. Kouwenhoven (H. Avondmaal) en iur ds. H. J Kouwcnhovon. Kantine ,F.: 10 uur ds. P. R. Everaars (H. ..^ondmaal) er» 5 uur ds. P- R. Eve* ïaais. De Goede Haven: 10 uur ds. W. A. Krijger (H. Avondmaal) en 5 uur ds. W. A. Krijger. Juhanakerk: 10 uur en 2 30 uur ds. J. Nawijn (H, Avondmaal) cn 5 uur ds. J. Hawijn. Herv, Gemeente Kethel: De Rank: 8 30 uur dB. J. E. L. Brummelkamp. Dorpskerk: 10 uur ds. J. E. L. Brummel kamp en 7 uur prof. dr. A. A. van Ruler (Utrecht). Chr. Geref. Kerk. Kerkgebouw B.R.- Jaan hoek Waranda: 9.30 uur leesdienst cn 2.30 uur ds. C. den Hertog (Den Haag). GEBOREN: Karin d.v. A. van Persie en T. Bolk Silvia A, M. M. d.v. S. van der Poort en M. A. Nulle. Amta d.v. A. P Niemeücr en F. Jense. ONDERTROUWD: J. van Beugen. 23 31'. en T. E. van der Brugge, 25 jr. A. .E. van. Deventer, 35 jr. en S. C. Brandse, 34- jr. W, L. Donk. 35 ar. en H. Fruneaux, 32 jr. P. Eeuwyk, 22 jr on G. Dróge, 20 jr. G. B. "Hes hof, 23 jr. en M. M. C, de Vette, 19 jr. U. G. Kooiman, 26 jr en A. Stu art, 20 jr. G. Kaorengevel, 26 jr. en S. Goedhart, 2d jr. A. P. Krabben dam, 25 jr; en H. C. M. van Zon, 21 jr S. Nijveen, 22 jr. en J. H. van Ltiijn, 24 jr H- J. Ouwendijk, 24 jr. en P. de Ruytcr, 21 jr. P. J. C. Ploos van Am stel, 23 jr. en B. T. C. van Pelt, 22 jr. C. F. Spits, 24 jr en J. E. van de Wcteringe Buijs. 21 jr. W. G. J. UijtdewiUigen. 23 'jr. CO A. M. Scheffcrs, 21 jr. A. A. van Vliet, 23 jr. en J". Jansen, 19jr. T. de Wit, 32 jr. en C Droog. 31 jr. W. H. A. Stubbe, 25 jr.»en E. de Kievitn, 23 GEHUWD: P. A. van der Kuit, 20 jr. en M, H. van. Geerenstein, 21 jr. J. Feenstra. 23 jr. en G. M. Stigter, 18'jr.; E. A. R. van Leeuwen, 21 jr. en E. Scholte. 19 jr. J. H. A. van Akkeren, 24 jr. en E. S. 18 jr." lijk Museum, de officiële ontvangst ruimte van Schiedam. Daar zullen de wethouders, de gemeenteraads leden en gemeentelijke autoriteiten aan de vorstin worden voorgcstdld. Nadat daar de koffie genuttigd Is. zal een rijtoer door de stad worden gemaakt, ln de eerste plaats naar de Broersvest, Op het rudimentaire Stadhuisplein zal de schooljeugd op* gesteld staan om de Koningin op feestelijke cn uitbundige w$ze te be groeten en waarschijnlijk zal rond de ruïne een of ander historisch schouwspel worden opgevoerd, met uiteraard Vrouwe Aleida, stichtster van de stad, als middelpunt. Dan zal Koningin Juhana als eer ste over de gloednieuwe Proveniers- brug rijden, welk evenement even eens feestelijk zal worden opgesierd. Zij zal daarna Nieuwland bekijken, gekoppeld aan jeugd-mamfostaties. Vervolgens wordt de Groengordel bezocht, dus van het Prinses Beatrix- park, langs Bad Grocnoord en Kethel naar Sportpark Harga en via het Volkspark naar de Maasboulevard, waar café-restaurant Europoort be treden zal worden. Daar zullen de vertegenwoordigers van de burgerij, van het culturele, het sociale en het bedrijfsleven voorgesteld worden aan de Koningin, die daar ook de lunch zal gebruiken. en de bejaarden Daarna een rijtoer naar het Juli ana-park. Deze plaats Is uitverkoren om de Koningin In contact te bren gen met de bejaarden en de inva liden. Tenslotte wordt nog een be zoek gebracht aan de Werf Wilton- Fjjenoord, als veruit het grootste en belangrijkste bedrijf van Schiedam, dat bovendien de in dit verband be langrijke mogelijkheid biedt, dat de vorstin in haar auto gezeten het hele bedrijf kan aanschouwen, daar mak kelijk met de auto door de grote hallen en ïabrieken gereden kan worden. By Wilton zal ook de thee worden gebruikt. Verwacht wordt, dat tegen half vijf dit omvangrijke programma afgewerkt zal zijn, waar na Koningin Juliana zal vertrekken; mogelijk na eerst nog door de stad gereden te hebben. Voorbereidingen Uiteraard krijgt burgemeester Peek de gelegenheid om tijdens het oponthoud m de aula een uiteenzet ting te geven van de grote uitbrei dingsplannen die er in Schiedam zijn. Volgens dit programma zal Konin gin Juliana by vier gelegenheden in contact komen met groepen uit de burgerij, met de gemeentelijke auto riteiten in de aula, met de jeugd op het Stadhuisplein, met de prominen ten van de stad m Europoort en. ten slotte met de bejaarden in het Ju- lianapark. Het moeilijke daarbij is echter, dat in twee gevallen het con tact in de open lucht plaats heeft en Iu spoedgevallen zijn gedurende dit wekend de volgende artsen te raadplegen: J. van Buren. Buys BaL- lotsingel 72, tel. 696G1; A. Q. C. Klomp, Juliana van Stoibergstraat 3, teL 69952 en G. Pet, Tmnlaan 38, tel. 66898. Geopend is apotheek Evers, Lange Haven 81, die ook gedurende de volgende week de nachtdienst waar neemt. dat is wat gevaarlijk bij bet met te voorspollen weer in Nederland. Als het weer slecht is. zuilen enkele on derdelen afgelast moeten worden, maar naar uitwijk-mogelijkheden wordt nog gezocht. Om dit koninklijk bezoek feeste lijk en Inisteryk te kunnen doen verlopen, zjjn plannen ontworpen ln overleg met de Schiedamse Gemeen schap. terwijl comlté's de verschil, lende onderdelen zullen organiseren. Zoals reeds gemeld, hebben de win keliers van Botterdamsedijk en Broersvest maar vast een comité op gericht om van deze stedelijke sector uit bij te dragen aan de feestelijk heden. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Evers, Lange Haven 81. Bellen bfj ongeval: G G en G.D.. Tuinlaan 80, telefoon 6 92Ö0. Politie-aiarmnummer: 6 46 68. Bibliotheek: Lange Haven, geopend maandag 19 tot 20 30 u,; dinsdag 9 30 tot 16.30 en 19 tot 20 30 uur. woensdag 9 30 tot 16 30 uur; donderdag 9.30 tot 1230 uur; vrijdag 950 tot 1830 en 19 tot 2 30 U.; zaterdags 95U tot 16.30 uur. 's Zondags gesloten. B.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend: maandag 10 tot 21 uur; woensdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur; donderdag 10 tot 17 uur; vrijdag 14 tot 17 en 19 tot 21 u.: zaterdag 10 tot 12 en 14 tot 17 u Filiaal Singel: open maandag 2— 5.30 uur en 78 uur; woensdag 7—8 uur; vrijdag 2550 uur en 7—8 uur. Stedelijk Museum: Michael Podulke: schilderijen en grafieken BIOSCOPEN Passage, 2, 4.15, 7 en 9.15 uur. „Een avond aan het strand". Monopoie, 2 uur, 's zondags 2 en 413 uur, ,.De Plunderaars": 1 en 9.15 uur: „De gewelven der verschrik king". DIVERSEN Musis Sacrum, 8 uur: Gymnasiasten Bond. TGneel. Volksgebouw, 8 uur; Ammonieten Teenage Jeugdver. Dansavond. Irene, 8 uur: Voetlicht Toneel. De Vriendschap (Kethel), 7.30 uur; Bejaardenbond Kethel. Vergade ring. Kantine Excelsior, 8 uur: Pers. Ver. Excelsior. Film. Nieuwe Brug:, 8 uur: Reisver. Onder Ons. Bijeenkomst. Beatrix, 8 uur; Relsver. Vrienden On derling. Bijeenkomst Museum-aula, 3 uur: S.J.R. Ballet- bcschomving. (Advertentie I M Te bevragen aan het Hoofdbureau van Politie te Schiedam tussen 9,00- 12.30 uur en 2.00-6.00 uur: klein mo del nijptang; rozenkrans in plastic etui. Te bevragen bij de vinders: 1 paar glacé (zwarte) dameshandschoenen, Tenth ije, Warande 35, Schiedam; gouden medaille van boksfederatie. Den Broeder, Dr. de Visserlaan 43. Schiedam; doublé horloge, metalen band, L. de Vries, Jan van Avennes- straat 39 a, Schiedam; rozenkrans, Jansen, Bosboomlaan 3 b. Schiedam; Wanneer Koningin Juliana in sep tember in Schiedam komt, lost zij daarmee een oude belofte in, gedaan aan burgemeester mr. J. VP. Peek, tij dens haar bezoek op 17 november '53, toen zij bü Wilton Fyenoord de krui ser .Be Ruyter" officieel in gebruik stelde. Het had aanvankelijk in dc bedoeling gelegen dat dc Koningin toen reeds een officieel bezoek aan de stad Schiedam zou brengen. We gens de waterramp van februari 1953 werden echter aanvankelijk alle Ko ninklijke bezoeken afgelast. Later gingen ze toch weer deur, maar toen werd de plechtigheid met de „De Ruyter" steeds verschoven, zodat het treffen van de noodzakelijke voor bereidingen niet goed meer mogelijk was, en tenslotte van een bezoek aan de stad werd afgezien, dat bovendien fn de maand november door 't slech te weer weinig mogelijkheden bood. Maar bij die gelegenheid heeft Kon. Juhana wel aan de burgemees ter toegelegd, nog eens in Schiedam te komen, als er zich een gelegenheid voordeed. Deze is er nu: de Prove nier sbrug is gereed en kan in gebruik gesteld worden, het Stadhuisplein zal dan in voorlopige vorm gereed zyn, do wijk Nieuwland is bijna volge bouwd en de Groengordel is voltooid. Allemaal redenen om een Konin- vulpen. HulppostkanLoor, Mgr. No- lenslaan, Schiedam; damestas, in houd doos kralen en witte ketting, Smit, Ampèrestraat 43 a. Schiedam; brume koffer mei kledingstukken, Afd. Gev. Voorwerpen, Politie Rot terdam, bureau Haagseveer 23: rol schaats, KoppenaaJ, Parkweg 14, Schiedam zonder uitgewerkt in de western De Plunderaars. Bjj het zien ervan moesten we hoe vreemd het misschien klinkt meer dan eens denken aan het Duitsland van om streeks 1933. Want dezelfde brute methoden, waarmee in die jaren de S.A. zich deed gelden, komen we in deze film tegen, zy het onder volledig andere omstandigheden. Het verhaal is dat van oen viertal gemene lefjongens, die een klein dorp, bewoond door vrijwel uitslui tend oudere mensen onder de knie proberen te krijgen. Ze verschaffen zich drank, kleren, wapens, maar be talen geen cent. "Wie het waagt iets De gewoonte getrouw zjjn voor wat Schiedam betreft de feestelijk heden in de Boekenweek beperkt gebleven tot één bijeenkomst. Dat was toen gisteravond ln gebouw Ire ne (niet bijster druk bezocht) de schrijver Hans Rensenbrink, bioloog en medewerker van Artis, kwam vertellen wat er alleman] wel te lezen is in het door hem geschreven boek „Op verkenning bij dieren." „Dit boek zal pas over een dag of tien verschijnen," vertelde boekhan delaar A. Boodbol ln zijn inleiding. Maar toch waren er al wat exem plaren van dit boek in de zaal aan wezig, Ook, en dat was nog wel zo aardig, afdrukken van de illustraties lerende toon op, met tal van uit eenzettingen en verklaringen, zodat de volwassen toehoorder wel vaak het gevoel kreeg dat hij weer in de schoolbanken zat voor een btolo- gie-les. Buitengewoon interessant tegen ze te ondernemen krygt eerst te horen, dat wantrouwen als een belediging wordt opgevat en wordt daarna neergeknuppelcL De vier karakters 1 ebben onder de vakkundige handen van regisseur Joseph Pevney bijzonder veel reliëf gekregen. De reacties van de uit hun krachten gegroeide nozems op alle gebeurtenissen vormen een knap en hier en daar huiveringwekkend stuk film. Speciaal John Saxon valt op a-s een glibberige Mexicaan. Veel minder overtuigend maar het hoort er nu eenmaal bij is het optreden van de held, Jeff Chand ler, die tenslotte korte metten maakt met de terreur. (MONOPGLE-mati- nees). Monopole-matinees Heksentoeren worden verricht in De gewelven der Verschrikking (The city of the dead), een Engels grie- zeiwerk, dat er niet om liegt. Hef is De Franse politiefilm in het alge meen ze heeft zich eeu zekere reputatie verworven wordt wei nig eer bewezen met Een avond aan bet strand (Un soir sur ia plage)van iKichel Boisrond. die in deze film ernstig tekort schiet en ons sterk doet twijfelen aan zijn goede smaak. Hij heeft deze keer in een. Zuid- Franse villa een aantal nogal vreem de figuren samengebracht, laat een debiel dienstmeisje vermoorden en zet ons de puzzel voor, wie de schul dige nu toch wel zal zijn, daarbij het bekende recept hanterende dat de minst verdachte de dader is. In dez efilm is nagenoeg met sna- gelaten om sfeer en dreiging zo on heilspellend mogelijk te doen zijn wij zouden daarmede bepaald vrede kunnen hebben, het gebeurt tenminste met het nodige vakman schap, ware het niet dat bet verhaal zelf allerlei nare en immorele kan ten heeft, waartegen een ieder zich voor een natuurvrienden-dub, maar I dc geschiedenis van een studente, weinig boeiend voor de man die d*een scriptie over lïe eeuwse beperkta^s ^ezer 15 gekomen. In een heksery moet maken en klokslag .cf n3f Boekenweekmanifestatie zou je toch dertien een mes fn het hart krfjgt die RieD Poortvliet als bijdrage aan ra«r- dat dierenboek heeft geleverd. wat anders verwachten. Hij begon met van de vogels („de dieren die de stadsmens nog het meest ziet") de nestgewoonten te verklaren, om via de boskalkoen, die broedt als een krokodil, bij de reptielen te komen. Ook daarvan werd het broedproces verteld en met allerlei schakeringen kwam spreker tenslotte by „onze vrienden" de zoogdieren terecht. Alles met vaak j jaar het bloed van twee jeugdige uitstekende dieren-foto's en tekemn- 1 maagden moeten laten vloeien, gen via de dia-projector getoond.1 Dank zij het heldhaftig optre- Héél leerzaam en héél weinig lite- den van de verloofde van het meis- gepriemd. Het gebeurt in een dorp waar eens een vrouw wegens hekse rij is verbrand. Maar voor deze vrouw door de vlammen werd verteerd, wist zij nog juist haar ziel aan Lucifer te ver panden. De studente wordt haar slachtoffer, omdat heksen slechts voorwaardelijke onsterfelijkheid ge nieten; de voorwaarde is dat zij elk je. worden deze heks en haar soort- in de pauze waren de heren Ren- j genoten tenslotte brandend en wel sen brink en Poortvliet gaarne bereid naar de eeuwige jachtvelden gezon- Nu is de heer Rensenbrink m Ne- boeken te signeren. De heer Dij- den. Christopher Lee en Bctta St. derland vooral, bekend geworden kerman heeft deze aan één boek ge- John spelen de hoofdrollen (MONO- door de praatjes die hij voor de te- wijde avond besloten. I POLEI, levisie heeft gehouden. Ook voor kinderen bestemd. Dit laatste nu was I m zijn causerie van gisteravond ook wel te bemerken aan de schoolse wijze waarop hij sprak. Hy weet ongetwijfeld veel van dieren af, heeft or kennelijk gere geld contact mee en kan ook vele aardige, details vertellen. Maar zijn kennis dient hy op een wel erg be- klijk Bezoek aan de stad te recht vaardigen. Dit zal dan het eerste officiële be zoek van een vorstin aan Schiedam zijn sinds 1925 toen Koningin Wilhel- mina ook in Schiedam was. Daarna is Kon. Wilhelmina nog eens hier ge weest, maar dat was toen voor een bezoek aan Wilton Fijenoord waar een kruiser ,De Ruyter" ingebruik werd gesteld. Dat was de oude krui ser. Na de oorlog is toen Kon. Juliana in Schiedam geweest by bovengemel de gelegheid. Daarna rijn er nog twee korte bezoeken geweest van leden van het Koninklijk Huis; Prinses Irene bezocht in februari 1961 incog nito een oecumenisch congres van jongeren en m november vorig jaar kwam Prins Bernhard eventjes een kijkje nemen bij het complex Du- ra-Coignet-womngen m Nieuwland. VLAAKDINGEN De heer A. Fruijt wordt maandag' bij H.V.O. gehuldigd in verband'met; zijn veertigjarig dienstjubileum, Hij1 is frezer van beroep. Cabaret-avond P.V. „A. de Jong N.V." organiseert op vrijdag 13 april een cabaretavond in zaal Muzanda. In pand Nieuwstraai 5 ont stond brand toen bij "het aanmaken van de kachel de omgeving van de schoorsteen vlam vatte. Door tehulp snellende burgers werd de brand met een blusapparaat bedwongen. De schade beperkte zich tot enig ver brand lijfgoed, meubilair en stoffe ring. De jaarlykse uitvoering van de Johannes Passion van J. S. Bach door de christelijke oratoriumvereni- gmg „Gloria In Excelsis Deo" cn „Excelsior" en het Toonkunstkoor vindt dit jaar plaats op zaterdag 14 april om helf acht m de Grote Kerk, Markt. De trouwe bezoekers van dit tra ditionele gebeuren zuilen ongetwij feld verheugd zijn, dat ook dit jaar de gelegenheid wordt geboden deze Passion te kunnen beluisteren. Zy, die deze Passion nog aïet eerder beluisterden, kunnen er van ver zekerd zyn, dat de rijke ervaring van de uitvoerenden een waarborg betekent voor een avond, waarop men met dankbaarheid zal terugzien. De Johannes Passion, op woorden van het Evangelie volgens Johannes, geeft de lijdensgeschiedenis op felle, bewogen wijze weer. Bach heeft zich bij het componeren van deze Passion als het ware ingeleefd in de per soon van de evangelist, waardoor het werk een subjectieve belevenis is geworden. De schoonheid van het geheel wordt in niet geringe mate verhoogd door aria's en koralen, waarin de lijdensgeschiedenis op meer beschouwende wijze wordt be naderd. De uitvoering op 14 april staat onder de beproefde leiding van Plet van den Kerkhoff. De begeleiding is in handen van het Rotterdams Phil- harmonisch Orkest, Op het kruispunt Hoogstraat- Korte Hoogstraat botste een auto, bestuurd door H. M. V. tegen een militaire jeep, waaraan V. geen voor rang verleende. Zijn auto werd zwaar beschadigd. De jeep liep lichte schade op. wel van nature moet verzetten. Jam mer van Martine Carol, want ook zij en Jean Desa illy hadden iets be ters verdiend (PASSAGE). Vrijdagavond was de toneelgroep „Ons Aller Doel" van de P.V. van B. Sprij's Meubelfabrieken en Houthan del N.V. op de planken om mee t© dinger in de competitie van de Com- binaiiC van Personeelsverenigingen met het blijspel „Betty weet 't beter" van C. J. Pieters. De toneelgroep, waardoor een aan tal nieuwe, jonge krachten een frisse wind heeft laten gaan, zoals'voorzit ter M. Sprij in zijn openingswoord het uitdrukte, bracht het vrolijke stuk, gespekt van ingewikkeldheden en romances, op vlotte wijze. Een woord van tof kómt dan ook: mevr. B. v. d. Vaart-Bmk toe, die de vier debutanten en een gast tellende groep heeft geregisseerd. Het stuk behandelt een uithuwe lijking van de oudste dochter van het makelaarsgezin Hofman door de vrouw des huizes, hetwelk uitloopt, onder meer door ondeugende stre ken van de-andere dochter, op drie huwelijken, maar niet het beoogde. In het begin liep het wat stroef, maar reeds voor het einde van het eerste van de drie bedrijven was de plan kenkoorts verdwenen en konden de aanwezigen schateren. Het langduri ge applaus was na afloop de ver diende beloning voor de acteurs ea actrices van Ons Aller DoeL Na'de gebruikelijke ceremonies gingende stoelen aan de kant en werd gedanst op de klanken van Los Copacabanos, B. v. H. ROTTERDAM. Gistermorgen werd de Rotterdamse brandweer ge alarmeerd voor brand fn de lading katoen van het Belgische m.s. „Lualaba" Het schip is afkomstig uit Antwerpen en eigendom van de Compagnie Maritiem Congolaise. Het, meet 8552 brt. De brandweer bestreed het vuur met dne nevelstralen. - Op het kruispunt Rozenlaan Leliestraat botste de bromfietser F. S. uit Schiedam tegen een auto, be stuurd door B. A. uit Vlaardingen, Hykwam te vallen. De G.G.D. ver voerde hem met een hoofdwond,en een gekneusd rechterbeen naar 1 het gem. ziekenhuis in Schiedam. De bromfiets werd zwaar beschadigd. De auto liep slechts lichte schade op. Opnieuw heeft de Schiedamse bu- van Kelhci. Volgens de nu gekregen dem geheimen prijsgegeven! Want tijdens de afgravingen van terpen ln de polders van Kethel zyn duidelijke sporen van bewoning aangetroffen, uit de middeleeuwen daterende. Zo z{jn veel beenderenresten van uiteen lopende leeftijd aangetroffen en scherven naar boven gebracht. Het aardewerk is geglazuurd en van een voudig bruin en zwart materiaal. Dit z(jn resten van z.g. kogelpotten cn van een Jacobakannetje, die verwe zen naar de Middeleeuwen. Verder een prachtige slijpsteen, een benen priem en een deel van een kam. Deze vondsten vormen een vorbia- dlngsschakel met de vroegere opgra vingen waarbij de woningen van in heemse stammen van 150 tot 230 na Christus aan het licht kwamen. Daar na'moeten die bewoners door de zee verdreven zyn. De zee vormde door aanslibbing het bekende „Westland- dek". Het is toen onduidelijk geble ven wat. er toen is geworden van die oude bewoners. Wel werd in ou de' kronieken gesproken van terpen di bewoond waren, maar de histo rische feiten maken geen melding van. bewoning van het Kethelse ge- bied. Deze laatste opgravingen, die on der leiding stonden van de hoofd ambtenaar C. Hoek uit Rotterdam 14 bewijzen nu dat spoedig nadat, de de Biuin, j zee zich had teruggetrokken er weer bewoners zjjn geweest ln het gebied gegevens was er geen omvangrijke, maar wel een langdurige bewoning. De terpen worden afgegraven vol gens de „quadrantenmethode" van prof. dr. A. E. van Giffen en daardoor is reeds nu te zien dat zich een. dikke oxydatielaag (bewoningslaag) be vindt direct op de aanslibbing. De laag bevindt zich niet dieper dan een meter tot twee meter onder het maai veld zodat de terpen niet hoog ge weest zijn. In lange tijd hebben deze terpen onaangeroerd gelegen. Nu de gemeente Schiedam eigenaar van de terreinen is geworden kon een langgekoesterde wens van de archeologen in vervulling gaan. Het onderzoek moet echter zeer snel ge schieden, want rond vrijwel alle ter reinen liggen perskaden, voor het creëren van bouwterreinen. Leden van de amateurarcheologische werk gemeenschap „Helimum" zullen dan ook met spoed tijdens de vrije dagen de als taarten opengelegde terpen verder gaan afgraven. Inmiddels heb ben de werkers van de Rotterdamse oudheidkundige dienst van de ge meente Schiedam alle steun verkre gen voor hun arbeid. Ook de Rijks dienst voor Oudheidkundig-Bodem onderzoek tooat de belangstelling. Vrijdag is dr. H. Halbertsma, die van de wetenschappelijke staf bij de Rijksdienst de terpendeskundige is, met een tekenaar naar Kethel geko men om de verkregen profielen in te tekenen. iBatml !1»1 W.IM'lliiil Speciaal voor spoedgevallen Rottcrdamsedijk 265 Tel. 6 80 21 - Schiedam Op WOENSDAG 11 APRIL 1962, 11 uur, ten laste van H. de Bruine, Keemskerkstraat 68 te Schiedam van meubilair en andere goederen, v.o. wascombi- natie. De verkoop geschiedt a contant zonder opgeld. De goederen zijn voor een. ieder te bezich tigen op de dag van de verkoop van 10 tot 11 uur. De deurwaarder van 's Rijks belastingen belast met de vei koop. B. Braakhuis, Telef. .nhchtingen no. 6 9Q 11, Schiedam. vraagt voor de verkoop in haar bedden- en tapijtafdeling een jonge energieke Voor de gordijnstoffen-afdeling Prettige werkkring 5-daagse werkweek Vakantie te regelen. Sollicitaties Bertels, Dam 9, Schiedam. progressief in Progressief door het hypermoderne uiterlijk. Door de staalsterke kracht van het zelfdragende frame, de onvermoeibare motor, Ontdek de Puch zélf tijdens een gratis proefrit bij: SCHIEDAM— Afd. Motoren: ST. LIOUINASTR. 53 Telefoon t>43!3 Betaiing desgewenst ill overleg Puch VS 50 dc luxe f 670.- Vraag óók om da Puch VS 50 Sky rider t 665,- interessante Puch- haag stuur en buddyseat kïeurcnfolder mèt Puch VS 50 DJ oers».! 695.* de leuke verrassing Puch VS 50 L Sport f 720.* voor jazz-Zfe/fteft- met liuddyseat' bers. Te koop Wasmachines, zo van de fa briek v,a. f 95.—, centrifuges v.a. ƒ110.—, combinaties met elektr. verwarming ƒ275. Showroom ..Ccja" Lange Haven 126. tel 6 3341 Radio en televisie Koopt u elke week e-m xammofoonplaat voor 13 fS; Wïj leveren voor het zeifoe geld een Philips bandrecor der Ga praten en kyken bij De Jager, BroersveJö 108, Special showroom. 134 Fotografie <tt, 111,111- i'craeteiïV iJt muio- madt --iaat vimh u tUnai Alle •morten films F««o K vaa Vu uren Hm innaai mg Vuw pastuuis. ..aai K van Vuureii. HuuïMraal IÜ6. teL a 67 2(J In "én dag eereeo Permanent wove Hèlène permanent met toe stel, bet beste wat er ts, compleet f 5.stroomloos f 7 5o Op vertoon van aeze advertentie f L— sorting! Dames- en berenKapsaion .HéJéne*Rembrandtiaan 22. Telefoon 6 7170 Diversen

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1