[et regende goud op grote gymnasiasten-feestavond ifalia! Het „Fr. Haverschmidt-huis" van NPB voor bejaarden Beelden uit Brielle officieel geopend In sportweek krijgen vele sporten een kans SZC kreeg RZG met moeite onder de knie ,'t Voetlicht" speelt Belli weet 'l beter" MET MUZIEK EN TONEEL Opslagbedrijf in Maassluis Jubileum bij de G.TB. SBB Receptie Zr. J. G. Tieleman bij zilveren jubileum Amusement voerde de boventoon sstl 'I. w" m --«"SS— m Trein grijpt wegwerker Van 2 t/m 9 juni Mond- en klauwzeer in Limburg breid t zicli verder uit Woonschip beschadigd WF beeft.nieuwe oefenmeester èn verlicht veld X fcfc.' ifc'fcr.ÏM Auto reed door na botsing Verkeerèzuil omver gereden DIEFSTALLEN Hond gevonden geeft de toon aan Maandag 9 april 196; Advertentie 1M.) Apothekers-nachtdienst; Apotheek Evers, Lange Haven 81. Bellen bü ongeval: G.G. en G.D.» Tumlaan 80, telefoon 6ö2üö. Pohtie-aJarmnummer: 648 68. Bibliotheek: Lange Haven, geopend maandag 19 tot 20-30 u.; dinsdag 9.30 tot 1630 en 19 tol 20.30 uur; woensdag 9.30 tot 16.30 uur; donderdag 930 tot 12.30 uur; vrijdag 9.30 tot 16.30 en 19 tot 230 u.; zaterdags 930 tot 16.30 uur. 's Zondags gesloten. B.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend: maandag 10 tot 21 uur; woensdag 14 tot 17 en 13 tot 21 uur; donderdag 10 tot 17 uur; vrijdag 14 tot 17. en 19 tot 21 u.: .zaterdag 10 tot 12 en 34 tot 17 u. Filiaal Singel: open maandag 2— 530 uur en 78 uur; woensdag 7—8 uur; vrijdag 2530 uur en 7—8 uur. Stedelijk Museum: Michael Podulke: schilderijen en grafieken, BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur. „Een avond aan het strand". Monopole, 2 uur De Plunderaars"; 7 en 9.15 uur: „De gewelven der verschrikking". DIVERSEN Arcade, 8 uur, Scltiedamse Kunst kring. Vergadering. Irene, 8 uur. Aqua-Fauna. Lezing. Wees er vroeg bij... zodat wan neer de zon gaat schijnen Uw garderobe klaar Is. Maar dat niet alleen... waarom zou U wachten op het hoog seizoen? Wij kochten van een -van de grootste sioffenfabrieken met internationale vermaardheid het hele magazijn van de overschot ten van de voorjaars collectie 1962, voor bijna de heift van de prijs. yroovis^SÜS^ $8? BO en 90 cm brglid fc Toch is Brielle te vergelijken met een onvoltooide symfonie. Men kan het zien aan de onvoltooide St. Ca- tharijne. aan de kerk en de toren. En hij besloot: Brielle moge dan te kenen hebben gegeven van afster ving, maar nu staat de stad weer even sterk als in haar glorierijke dagen. Burgemeester Van Zwieten zei dat Brielle nog steeds het centrum ii van een nog steeds rustige omgeving. Door de ontwikkeling van Europoort staat de stad echter voor grote ver anderingen. De fotografie heeft Brielle nu in de belangstelling ge plaatst. Wij gaan mee doen in na tionaal en zelfs in internationaal verband. Wij teilen mee. BRIELLE. Mr. W. F. Lichten- auer, voorzitter van de Culturele Raad In Zuid-Holland heeft zater dagmiddag in het. stadhuis de foto tentoonstelling „Beelden uit Brielle" officieel geopend. Op deze expositie is een deel te zien van de collectie van ongeveer 3000 foto's die leden van de Haagse Amateur Fotografen Vereniging in het stadje hebben ge maakt. Mr. Lichtenauer wees er op dat men al eerder het plan beeft gehad om in Zuid-Holland alles te ver eeuwigen wat in de naaste toekomst verloren 2al gaan. De Culturele Raad stond achter dit plan dat. voor wat Brielle betreft, in vervulling is gegaan. Wij weten veel te weinig van een oude, historisch waardevolle stad als. Den Briel. meende de heer Lichten auer. Deze stad was de oude wach ter voor de vrijheid. Hier heeft Ma ria Stuan geweend en werden de Fransen het eerst verjaagd. hun niet geringe prestaties een. -warm applaus ten deel. Tot diep In de nacht sconden. dc gymnasiasten nog gymnasiale toeren verrichten op de dansvloer, waar „The Riverside Jazz band" voor prettige muziek zorgde. Na afloop van de voorstelling van de Gymnasiastenbond, werden de spelers en speelsters op het to neel gehuldigd. fiting perdfr [echts [■heer van Centraal Bureau (Van een onzer verslaggevers! De Nationale Coöperatieve Aan- cn Verkoopvereniging „Centraal Bu reau"'GA. is In onderhandeling met het gemeentebestuur van Maassluis over de aankoop van 4206 ca indu strieterrein in de Kapelpolder. Er zal een opslagbedrijf voor aardoliepro- d ukten worden gevestigd. Om tegemoet te komen aan de bezwaren van opslag van een om vangrijke hoeveelheid van brandge vaarlijke produkten zullen onder grondse tanks worden gebouwd en. zullen andere veiligheidsmaatregelen worden getroffen. Het gemeentebestuur van Maas sluis acht de vestiging van Centraal Bureau voor de gemeente van groot belang. Dinsdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze hon derden roken voorjaarsstoffer» voor japonnen, pakjes, rokken, shorts en pantalons in was-, en zonechce kleuren, door elkaar HILVERSUM. Een wegwerker van de Nederlandsche Spoorwegen is vannacht omstreeks éét» uur tussen Crailoo en Hilversum door een trein gegrepen. De man. de 43-jarige G. Kraseberg uit Sussum. werd gedood. De trein kwam uit Bussum en was op weg naar Hilversum Utrecht. Ih de kantine van dc Gemeenteltf- ke Technische Bedrijven ls de heer i T, van Linden, chauffeur-monteur i eerste klas die 25 jaar in dienst Is.van de GTB gehuldigd. De waarnemend directeur de heer J. van Hartmgsveld, prees de ijver i en accuratesse van de jubilaris en j bood namens het gemeentebestuur het gebruikelijke cadeau onder cou- vert aan. Ook de heer W. Bax. chef van de afdeling elektco, sprak, de heer Van Linden toe en bood daar- j na, als voorzitter van de jubileum- commissie namens het gezamenlijke personeel een cadeau aan, terwijl mevr. van Linden een bloemenhulde ontving. Nadat nog verschillende sprekers i het woord hadden gevoerd volgde I een druk bezochte receptie, waarbij o.a. door het personeel van zijn afde- j ling enkele planten werden aangebo. t den. Velen maakten van de gelegen- I heid gebruik om de jubilaris en2ijn echgenote persoonlijk geluk te wen- I sen. (Advertentie LM.) Tijdens afwezigheid van de eige naar hebben onbekende personen op een verschrikkelijke wijze huisge houden het woonschip „Carpe Diem" dat irt de Noordvest Ligt. Alle ruiten werden vernield, dc vloer op gebroken. het behang afgescheurd, elektrische leidingen ontvreemd enz. De eigenaar, de heer W, ligt sinds 31 maart in het ziekenhuis en ook zijn echtgenote verbleef niet meer op het schip. VENRAY De uitbreiding van het mond- en klauwzeer in Limburg is nog steeds niet tot staan gebracht. Kwamen oorspronkelijk de meeste gevallen voor in de gemeente Ven- ray, thans komen de meldingen als het ware aan de lopende band bin nen uit de gemeente Helden en om geving. De afgelopen week werden 82 nieuwe meldingen bij de inspec tie-Limburg van de Gezondheids dienst voor Dieren gedaan. Ongeveer 40ö varkens moesten worden afge maakt. Bij de Schiedamse voetbalclub Wil ton Fijenoord gaan dc zaken weer florissant nadat vorige seizoenen veel tegenslag te zien hebben gegeven. Het ziet er weer naar uit dat Wilton Fijenoord naar de eerste klas van de KNVB gaal terugkeren vooral nu Huug van der Moer. dc bekende oud- HDVS'-cr cn Marti nitspelcr, de scheepsbouwers zal trainen. De nieu we oefenmeester kan zelfs werken op een verlicht trainingsveld omdat op dc terreinen aan de Maaskant een lichtinstallatie is geplaatst, die het voetbal- en het handbalveld verlicht. Daar de achterbanden van zijn au- lo geheel glad waren, is de heer C. J. O. uit Maasland zondagmorgen om 11.45 uur op de B.K. Laan ter hoogte van de Warande geslipt en tegen een verkeerszuil opgereden. Dc auto werd ar.n do rechterkant ernstig be schadigd; de zuil knapte af. In de Burg. Siulemeycrlaan werd een langharig bruin hondje een Schnauscr aangetroffen. Het dier droeg nog een halsband met een ket ting. De hond is naar het Dierente huis gebracht. De plannen van de Nederlandse Protestanten Bond in Schiedam om zich een eigen bejaarden-centrum, „het Francois Haverschmldthuls" te stichten zftn flink gevorderd. Bestek c« tekeningen zijn reeds gereed en maatregelen zijn getroffen om de Ryksgoedkeuring voor de bouw aan te vragen. Zodra deze goedkeuring is verleend, kan de aanbesteding plaats vinden. De gemeente Schiedam heeft reeds de bouwgrond aan het verlengde van de Willem de Zwijgerlaan, tegenover de Prins Bernhardlaan toegezegd en ook is van de gemeente de garantie verkregen voor de aflossing en de rente. Gedeputeerde - Staten heeft daar dc toestemming bereids op ge geven. Met de hypotheekhouder is de regeling getroffen voor een te verstrekken lening van ƒ3,5 miljoen. Bovendien valt te vermelden dat een belangstellend lid voor dc grond aankoop een zeer royale schenking van ƒ105.000 heeft gedaan. De rector van het Stedelijk Gym nasium, dr. P. 3. T. Endenburg, die Schiedam gaat verlatenwerd zaterdagavond ook even voor liet voetlicht getrokken en hy kreeg een afscheidsgeschenk aangebo den. Puch, bet toonbeeld van snelheid,,. Puch, dat is opstappen,,., gasgaven... wegschieten» Toonaangevend ook doorzijn muurvaste weg» ligging, zijn krachtige remmen, U krijgt een gratis Pucb-proelrit, een Interossanle folder (waaraan een leuke jazz-verrasslnnverbondon is) bij: Espérauto-ageiulo Merkredon, la 11 an- dc aprilo klub- vespero. Ni okazïgos parolkaskadon ce kino v. Gink. Ploegstraat 19. Kiu es tas scivola, venu eble ma deligitino poves jam rakonti. ion pri la kongreso. Afd. Motoren: ST. LIDLTNASTR. 52 Telefoon 6 43 13 Betaling desgewenst in overleg. ste dochter van een makelaar, de Betti die het "beter weet en die aller lei liefdesbrieven verzendt naar wil lekeurige personen. Zij dbet alsof an dereu deze brieven hebben geschre ven en stelt daardoor deze mensen voor nogal moeilijke omstandighe den. Betti, heel aardig naar voren ge bracht door mej. -N. van Schijndel, weet alles gelukkig ook weer in orde te brengen en de brieven schijnen ook doel getroffen te hebben"; daar er enkele paartjes uit ontstaan. De regie was ditmaal in goede handen bij de heer C. van Schijndel. die aan dit stuk zeker veel voldoening zal hebben beleefd. - Na afloop was er voor het. grote aantal aanwezigen nog de gelegen heid om een dansje op de gladde vloer te maken met als begeleiding de mu2ick van „The Black Comets ,Jk hoop, dat ook deze keer de ver loting, die na onze gezellige toneel avond gebonden zal worden, weer een groot succes zal worden, zodat onze kinderen van de zomer een ge zellig en gezond reisje kunnen ma ken'.', aldus de heer M. Polderdijk, voorzitter van de toneelvereniging „Het Voetlicht", in zijn openings woord zaterdagavond in gebouw „Irene", waar de vereniging deze keer haar laatste uitvoering van het aeizoen voor het voetlicht bracht. Men voerde het stuk ..Betti weet het beter", een blijspel van de schrij ver C. J. Pieters. op cn ook dit keer met over het algemeen vrij aardig spel. al moesten enkelen wpl vaak gesouffleerd worden. De intrige in dit aardige blijspel ie- tje draaft voornamelijk om de jong- ■SCHIEDAM- VOORJAARS JAPONNEN (ook met kort of 7» jasje) en deux-piêces in mo_. dieuse uitvoering en stof fen van prachtige kwali teit met zachte leniekleu. rea W. v. d. BURG L, Kerkstr. 19, Schiedam De boekjes met da Avonturen van Kapitein Rob kosten oog steeds slechts 75 at p. da*

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1