Seriebouw van systeem- scholen is begonnen ■w If Door late winter komt de vogeltrek niet op gang séïN Jeugd speelplaats rijker Achterstand wordt zo snel ingelopen Viering van 1 mei met drie samenkomsten is een mooie EXPOSITIE WETK SABEL SLOEG EERSTE PAAL Begonnenmet kath. school Illustratief programma ONZE VOGELS IN APRIL Van de grote stern neemt het aantal sterk af SCHIEDAM RPho voor de jeugd I Brïlmij ook voor betrouwbare zonnebrillen -- in betaalbare prijzen. - (s v** sassssaaa Ravotten naar hartelust Jongen zwaar gewond Burgerlijke Stand „Grebbedijk" bij Wilton te water Café-Rest. „EUROPOORT" SCHIEDAM FORD ANGLIA, 4 pers. ....progressief in moderne stijl Koeriersters THEATER ƒ2.75 Woensdag 11 april 1962 f pianist vorm 100/ hl/ ■a/i een Muzikale JopIeIb" Jet een ■ofooiv. Iminth t snel- putter» L/voor „Toen daarnet drie klappen weerklonken als teken dat de eerste paal er In zal. hebben velen een zuchtje geslaakt", verklaarde de heer J. Lin deman, voorzitter van dc St. WHHbrordus-Stichtlng voor katholiek onder was. Want het slaan van deze eerste paal, die In de toekomst een lagere school van de St, IVilUbrordus-Stichtlng zal dragen, was het teken dat het grootste gemeentelijk plan voor de bouw van zeven schoolgebouwen en drie gymnastiek-lokalen In Nieowland uit het stadium van de voorbe reiding Is overgegaan naar dat van de uitvoering. Hetgeen dan weer be tekent dat binnen afzienbare tyfl (als alles meezit zal het eind volgend jaar zijn) een eind zal zijn gekomen aan het grote gebrek aan scholen In Nieuwland. Het was dan ook volkomen terecht, dat de man die alles op alles heeft gezet om dit grote, ongeveer 4,5 miljoen kostende scholen- bonw-plan voor elkaar te krijgen, wethouder H. Sabel, de eer te beurt viel ook deze eerste paal te mogen slaan. waarvoor eerder een goedkeuring viel te verwachten, daar deze een belangrijke arbeidsbesparing b(j de bouw geven. De wethouder prees de schoolbesturen, omdat zjj zo snel hebben kunnen toestemmen om In deze systeembouw, die Immers ge lijkvormige schoolgebouwen ople vert. „Daardoor kannen wij na snel de bestaande achterstand Inlopen, al rallen dan nog niet alle moeilijkhe den uit de weg zijn geruimd," vond h«. De St. Willibrordas-Stichtlng zit In Nieuwland nog het krapst ln de schoolruimte, vandaar dat Is begon nen met de bouw van 'n katholieke lagere school, die op de hoek van de Parkweg en de Mgr. Nolenslaan zal komen te liggen, naast de reeds bestaande katholieke lagere ;hooI „Albertus Magnus". Daar zal in de serie-bouw nog een kleuterschool bü komen. Gehoopt wordt dat deze eer st stehool reeds in september gereed zal ztfn, maar dan zal er wel erg mee gehaast moeten worden. Op de tweede plaats komt de bouw van een zeven-klassige gere formeerde lagere school aan de Burg Honnerlage Greteiaan, naast de ge reformeerde kerk. Ook hier is haast mee, omdat de bestaande gerefor meerde noodschool aan de Nieuwe Damlaan weg moet om plaats te ma ken voor woningbouw. Het plan voorziet, zoals bekend, verder in de bouw van een hervorm de lagere school aan de Burg. Hon nerlage Greteiaan, een. gereformeer de kleuterschool, een katholieke kleuterschool naast de Dom. Savio- schoot aan de Dr. Schaepmansingel en een openbare ulo-school aan de Hogendorpstraat. "herder nog drie grote gymnastieklokalen, by de ulo-school en bij de bestaande open bare A. H. Gerhard- en Prof. dr. Gunningscholen. Achterstand Na de plechtigheid van het slaan van de eerste paal heeft wethouder H. Sabel gistermiddag tijdens een bijeenkomst in de kantine van de Technische School vele autoriteiten op onderwijsgebied, waaronder ook de heer A. van Bodegom, hoofd van de afd. lager onderwijs van het Mi nisterie van o. K. en W., tal van Gemeenteraadsleden en ook be stuursleden van de drie bij de scho lenbouw betrokken schoolverenigin gen kunnen begroeten. „De snelle groei van de wflk Nieuwland stelt ons voor het grote probleem de scholenbouw geiyfee tred te doen honden met de bouw van hulzen. W(j zijn daar helaas niet in geslaagd," verklaarde de heer Sabel. Dit lag echter niet aan zijn activiteiten maar aan het feit dat er geen goedkeuringen worden ver- Do ch over enige maanden wordt begonnen aan de woningbouw in Kethel, met een complex van 400 huizen. Dan zal het zaak worden om met de scholen wél gelijke tred te houden met de bouw van hui zen. Dit is des te belangrijker omdat Kethel zoveel meer geïsoleerd ligt Daar zullen twee huishoudscholen moeten komen. Ook de heer A. H. Bar ten, rijks inspecteur voor het lager onderwijs te Botterdam wees op het grote be- DE beide suites, die het program ma vormden van de jeugdcon- certen, waarop gistermorgen het R. Ph. O. in Passagetheater de Schie- damse middelbare scholieren ver gastte, zijn wel bij uitstek geschikt om de illustratieve mogelijkheden van muziek met gebruikmaking van de coloristische middelen, die het grote symfonie-orkest biedt, aan te tonen. De dirigent Kees Stolwyk deed er dan ook goed aan, zowel van de suite, die Tschalkowsky uit zijn Notenkraker-ballet samenstel de. als van Kodaly's Hary Janos- suite extrait uit diens gelijkna mige opera ieder onderdeel apart aan te kondigen en van verder com mentaar te voorzien. Het zou be paald jammer zijn geweest, wanneer b.v. Kodaly's kostelijke typering van de nies, waarmee elk sterk ver haal volgens Hongaars gebruik moet worden ingeleid, wil het zijn waar- ccü gwirvi AM SJPKC"JUV"* UMC- 0 j (rokken en daara» heelt de eemee». heidegetrouwheid beween, voor de t* Ketteed™ het «yeteem «verge- j Jeugd verlorenW"^Bst nomen, me. gevolg d.t Mnwl dakr lang van het vestigen van scholen In snel uitbreidende woonwijken, opdat eL. kind in de gelegenheid wordt gesteld de scholen te bezoeken die het voor de ontwikkeling nodig heeft. Promotor De Leer D. de Winter sr„ direc teur van het Bouw- en Aannemings bedrijf Mays en De Winter noemde wethouder Sabel „de promotor voor de systeem-bouw van scholen". Im mers, hü Is het geweest die enkele jaren geleden er op heeft aangedron gen dat de Prof. dr. Gunnlngschool volgens het Muwl-systeem zou wor den uitgevoerd. Dat idee Is toen in geslagen. Er werd in. Schiedam nog een school to systeembouw opge- nu al aan de 42e systeem-school toe is. Maar aan dc andere kant vond hij toch ook weer dat de wethouder wat veeleisend is, als hij de hele serie eind volgend jaar gereed wil heb ben. „Wij zullen verwezenlijken wat mogelijk is, maar verwacht niet het onmogelijke!" „Voor een buitenstaander is het onbegrijpelijk zoveel problemen als er rijzen wanneer men scholen wil gaan bouwen," verklaarde de heer J. Lindeman, als nadere uiteenzet ting op de verzuchting waarmee wij dit artikel openen. De 'St. Wüiibror- dusstichting kent deze problemen en vandaar dat het Stichtingsbestuur direct met de wethouder kon mee gaan om de scholen in systeem en serie te bouwen. Zo zal spoedig een einde komen aan de „samenwoning" van verschillende scholen in één ge bouw. En de heer Lindeman hoopte maar dat dit samenwonen in de toe komst bij de uitbouw van Kethel niet meer nodig zou zijn. van het tegen elkaar klappen van de hakken der soldaten, dat zo nu en dan te horen is in de wervings mars voor de nieuwe recruten. Uiteraard was het door de vele on derbrekingen iets moeilijker voor spelers en toehoorders, de concen tratie te bewaren, maar anderzijds weet een voortreffelijk pedagoog als Kees Stolwyk door de wijze waar op hij allerlei wetenswaardigs vol komen begrijpelijk mededeelt, on opvallend gedoseerd zo telkens tus sen de muziekstukken in, zijn pu bliek wel degelijk te boeien. Zelfs de a priori misschien niet eens zo bijzonder geïnteresseerden, zoals zij zich zeker wel bevonden zullen heb ben onder de leerlingen van b. v. technische scholen, zullen van het orkestspel hebben genoten; door de kwaliteit ervan in de eerste plaats, maar zeker niet minder door de in tensieve hulp daarbij van het ver klarende woord. ELLYSALOMÉ Helaas heeft de lentemaand ons ditmaal in dubbele zirt lelijk in de kou laten staan, er is van zacht lenteweer beslist geen sprake geweest. Bijna tot het einde non de maand vroor het 's nachts ury stenig en van de negen lente dagendie maart ons zou moeten bezorgen, is in het geheel niets terecht gekomen. Als gevolg van een en ander is de natuur bijna een maand achter bij vorig jaar toen wij een bijzonder vroeg voorjaar hadden. Derhalve is het uitlopen van bomen en heesters en de groei der planten danig in de war. De terugtrek van vogels, die in het zuiden hebben over winterd, komt slechts moeizaam op gang en manifesteert zich eigenlijk al leen do or enkele weidevogels, nX kieviten, grutto'stureluurs en scholeksters. Wat de zangvogels betreft zijn het alleen de „winterharde" soorten, vo gels die te onzent hebben overwinterd en die dus wel wat koude gewend zijn, die ons door hun zang verkondigen, dat ondanks alle narigheid, de lente toch aanwezig is. (Advertentie IM.) 1/ Kruiskade 73 (bij Lumière bioscoop) let we! NIET West-Kruiskade Tel. 13*954 ROTTERDAM ROTTERDAM - DEN HAAG - UTRECHT - HILVERSUM - ARNHEM - NIJMEGEN Voor de viering van 1 mei heeft het comité, uit de PvdA en het NVV geboren, weer een programma van drie punten samengesteld: een avond- leend door het Rijk. Vandaar datbijeenkomst voor ouderen, een kin- de gemeente Schiedam het gezocht derfeest en een 1 mei-bal. heeft to de serie- en systeem-bouw, Op de avondbijeenkomst m Musis Waar de Aieidastraat en Jan van Avennestraat t«samen vloeien lag enige tjjd geleden een voor het ver keer onoverzichtelijke plaats. Mo menteel voltrekken zich daar Zien derogen veranderingen. Op die plek ligt nu een kinderspeelplaats, z\j het dat die nog niet geheel «n a' ls af gewerkt, met een oppervlakte van. naar schatting 900 m2. Werknemers van Gemeentewerken begonnen omstreeks half maart met de aanleg van dit leuke project En de lieve jeugd kan hen daar dank- Apothekers- nachtdienst: Apotheek Evers, Lange Haven 8L Bellen b(j ongeval: G.G en G.D., Tumiaan 80, telefoon 6 92 90. Poh tie-alarm nummer; 6 46 66. Bibliotheek: Lange Haven, geopend maandag 19 tot 20.30 u.; dinsdag 9.30 tot 16.30 en 19 tot 20.30 uur; woensdag 9.30 tot 16 30 uur; donderdag 9.30 tot 12.20 uur; vrijdag 9.30 tot 1630 en 19 tot 2.30 u.; zaterdags 9.30 tot 16.30 uur 's Zondags gesloten. R.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend: maandag 10 tot 21 uur; woensdag 14 tot I? en 19 tot 21 uur; donderdag 10 tot 17 uur; vrijdag 14 tot 17 en 19 tot 21 u.; zaterdag 10 tot 12 en 14 tot 17 u Filiaal Singel: open maandag 2— 5.30 uur en 7—8 uur; woensdag 7—8 uur; vrijdag 25.30 uur en 7—8 uur Stedelyk Museum: Michael Podulke: schilderijen en grafieken BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur. „Een avond aan het strand". Monopoie, 2 uur „De Plunderaars"; 7 en 9.15 uur: „De gewelven der verschrikking". diversen Irene, g uur; Wyk V. Voordrachts avond. Irene, 8 uur; De Belangen. Vergade ring. De Rank, 7.45 uur: Pro Rege. Cause rie. Chr. Soc. Belangen, 7.45 uur: Ned. Chr. Beambten bond. Jaarver g. Mnsls Sacrum, 8 uur: Wilton Fijen- oord. Toneel. Amstelbron, 8 uur: Natuurgenot in Huis. Lezing. baar voor zijn. Want de openbare speelplaats biedt de kinderen de ge legenheid naar hartelust hun energie af te reageren op de klimrekken, hekjes en springpaaltjes. Maar er zullen nog meer toestellen op de betegelde plaats verschijnen. Naast de klimrekken, die nu al Uit nodigend op de jeugd staan te wach ten, komen er nog drie, terwijl er eveneens een grote klimboog zal worden geplaatst. Nog is de gemeen te dan niet aan het eind van haar Latijn. De jeugd zal namelijk boven dien nog worden verwend met een evenwichtsbalk en. een tourniquet. Aan de moeders van de kleintjes is natuurlijk ook gedacht Zij kunnen hun kroost in de gaten houden vanaf de banken, die op de plaats zullen worden neergezet; dat worden er in totaal acht. Aan leuke franje is even eens geen gebrek. De plaats wordt omboomd door rozenstruiken en heesters, die nu al in de grond staan. De kosten van de plaats zijn 10.200 maar daarbij komen de kos ten nog, voor het aanschaffen en plaatsen van de speel werktuigen, die 19.000 zullen bedragen. Maar daar voor kan de jeugd zich dan heerlyk uitleven. Op de reeds opgestelde klim rekken, waarvan er nog meer zul len volgen speelt de jeugd nu- al met het grootste plezier. Op de foto bltffct wel hoe graag de kin deren hun nieuwe domei», de kinderspeelplaats aan de Aieida straat, in gebruik nemen. Sacrum zal de mei-rede worden uit- gesproken door de heer W. Kieboom, voorzitter van het NBV. De gemeng de zangvereniging „Excelsior" zal onder leiding van Leo Smit strijd liederen ten gehore brengen en ver der wordt de avond gevudl met een cabaretprogramma, waaraan mede werken Dick Gabel, Sonja v„ Weer denburg en Jan Vogel. Voor de jeugd is er 's middags een kinderfeest in Musis Sacrum, waarop het Nederlands Marionettentheater van Bert Brugman de avonturen van Tom Poes komt uitbeelden. Voor de rijpere jeugd zal het ge bruikelijke mei-bal zijn in de bene denzaal van de Opstandingskerk, verzorgd door de Moderne Jeugd raad onder het motto „Al twistend naar de wereldvrede". Medewerking verlen de band „Eddy and his tramblers". Les Fréjudis met joodse en Franse liedjes. Marry van Eyk zingt liedjes bij de gitaar en Mireil le Kooystra en Erik A. Thijn geven een twistdemonstratie. In ernstige toestand Is gistermor gen de 7-jarige Theodoor B. van der Linden in het Gemeenteziekenhuis opgenomen. De jongen was onder de wielen van een rijdende schaft- wagen van de gemeente terechtge komen en hij had daardoor zware verwondingen opgeiopen. Op de Schie damse weg in Kethel ter hoogte van De Rank was Tho- door op de triangel gaan zitten, die de schaftwagen met de vrachtauto die hem moest voorttrekken, ver bond. Toen de combinatie zich in be weging zette, kwam de jongen te vallen met bovenvermeld gevogl. GEBOREN: Arendje J. M. dv J. H. Roozen en F. Verkaaik; Sylvia dv P. Akkerman en J. Moerer; Robert A. zv A. F. Vredeveldt en F. M. Brouwer; Leo zv J. J. Stultiens en N. T. van Hoffe; Stella I. M. dv L. W. J. van der Drift en M. C. C. van de Loo; Hendrik zv W. Letterman en M. J. W. Droppers; Erik zv P, van Rij en J, E, Gijzen; Nancy dv C. P. J. Beukers en W. Lemson; Willebror- dus J. W. zv W. J. van der Klink en H. W. van Slobbe. OVERLEDEN: C. G. Voerman, 80 jr., wed, van C. C. Verschoor; L. C. Voortaan, 71 jr.; J. Vogelezang, 68 jr. Zanglijsters, merels, vinken, groenlmgen, heggemussen, spreeu wen, roodborstjes, houtduiven, e. d. musiceren dat Let een lust is. Maar graag hadden wij ook de tjiftjaf reeds willen horen, die hoewel geen zanger van formaat, toch niet gemist kan worden to het vogelkoor. Ver leden jaar was hij reeds op 13 maart gearriveerd en nu, begin april, is hij nog niet. Erg verstandig overi gens, want hoe zouden deze op en top msekteneters roet zo'n koude aan de kost moeten komen? Ook het neefje en dubbelganger van de tjif tjaf, de fitis, arriveert normaal eind maart begin april, doch zaals de za ken nu staan, wordt het stellig wel half apriL Twee zomers Omstreeks dï« tijd verwachten wij veel terugtrekkers uit hu» winter kwartieren terug en het is een be- nüdenswaardige gedachte, dat dl de ze vogels twee zomers per jaar mee maken. De tjiftjaf blijft nog het dichtst by honk, hy overwintert aan beide zijden van de Middellandse Zee, maar er zijn vogels, zoals b.u. de gierzwaluwdie in midden-AfH- ka de winter doorbrengt. Weer an dere vogels, zoals de boerenztualu- wen en enkele soorten sterns wor den zelfs in de Kaapprovincie ge signaleerd. Maar hoe dan ook, in deze maand kunnen wij de meeste terugtrekkers verwachten, om er wat de zangvo gels betreft enkele te noemen: ge- kraagde roodstaart, zwarte rood staart, nachtegaal, boeren-, huis- en oeverzwaluw, fluiter, tuinfluiter enz. Meestal precies op Koninginnedag ontmoeten wij de eerste gierzwalu wen en in de loop van mei komen tenslotte o. a. wielewaal, spotvogel, tortels, karekieten en de rietzangers. Massazang ln de eerste helft van deze maand vertrekken voorts een aantal vogels, die gedurende de wintermaanden by 0713 gastvrijheid hebben genoten. Van sommige is het wel jammer, dat zij naar hun vaderland terug keren. Zo b.v. krasmvooels en koperwie ken, beide bewoners van Skandina- vie. Deze vertegenwoordigers van de lijaterfamilie zorgen in de winter, dat er nog een beetje teven in de brouwerij is, terwijl laatstgenoem den de gewoonte hebben om tegen de tijd van het vertrek en bloc, soms meerdere tientallen exempla ren bij elkaar, een soort massazang te houden. Een soort repetitie, zodat ze bij aankomst in hun vaderland ineens aan de slag kunnen. In dit geval moet het echter heel mooi weer zijn. De bonte kraaien, de grauwe straatschuimers, gaan ons eveneens verlaten en we mogen wel aanne men, dat er niemand is, die daar over treurt Zij zijn tot half okto ber weer uit ons gezichtsveld. Dezer dagen ontmoetten wij in de polderwateren nog enkele noorde lingen, zoals een paartje grote zaag- bekken, die vermoedelijk nog een reis naar Finland voor de boeg heb ben. Dat we deze vogels nog aan troffen, moet wel een bewijs zijn, dat het met het weer in het hoge noor den ook nog niets gedaan is. Voorts zagen wij daar eiikele honderden smienten of fluiteenden, die even eens in deze maand naar hun noor delijke broedgebieden zullen reizen. I> honderden wulpen, die geduren de de wintermaanden de weiden met hun aanwezigheid verlevendigden, zijn nu reeds voor het merendeel vertrokken naar bun broedplaatsen in de duinen en op de heide en als de laatste zijn verdwenen is de pol- tier weer helemaal voor de eigenlij ke bewoners n, 1., kieviten, grutto's, tureluurs, kemphaantjes en scholek sters. Polder bevolking Wat de zangvogels van de weide betreft, de t»eldleeuwertfc zingt al de gehete dag, weer of geen weerde graspieper eveneens en de twee kwikstaarten, de gele en de tuitte fctoifc zullen ook in de loop van de ze maand arriveren. Met de boeren- en huiszwaluwen is daarmede de polderbevolking weer kompleet en Op dinsdag 17 april des namiddags om half vyf zal bij de dok en werf- maatschappij Wilton Feijenoord N,V. te Schiedam het motorvrachtschip „Grebbedijk" te water worden gela ten. De „Grebbedijk" is in aanbouw voor de Holland-Amerika Lijn, me vrouw J. Anema- van Houten zal de doopplechtigheid verrichten. als dan de dotters, madeliefjes, pink sterbloemen en de diverse moeras- planten in volle bloei staan, dan is het echt feest in de polder. Als ten slotte de kleine karekiet en de riet- zanger zich in de rietzomen. langs de poldersloten gaan vestigen en hun leuke brabbelliedjes laten ho ren, dan kunnen wij met recht spre ken van Holland op zijn mooist. De zwarte stern, de enige „zoet waterstern", vertoont zich als laat ste in de polder en begint al spoedig aan de bouw van zijn pretentieloos nestje ergens op een onbegaanbaar baggerplekje langs de slootkant Kapmeeuwen beschermen De overige sternsde grote stem, de dwergsteni en het visdiefje, ko men uitsluitend aan de zeekant voor, ofschoon het visdiefje ook wel hier en daar in het binnenland broedt. De grote stem broedt in kolonieverband e meestal tn respectabele aantallen. De nederzetting op „de Beer" op Ro zenburg b.v. telde het vorig jaar on geveer 2500 paren en de kolonies op Texel en op het eilandje Griend vor men een veelvoud daarvan. Helaas1 is de grote stern de laatste jaren om onbekende reden ïn aantal sterk ach teruit gegaan, doch wij zulten hopen dat dit slechts van tijdelijke aard is. Weliswaar roven de zilvermeeuwen menig jong sterntje, doch dit kan voor de staand als zodanig niet zulke ingrijpende gevolgen hebben. Heel waarschijnlijk heeft het wel iets met bet voedsel, zeebliekjes, te maken dat misschien om de een of andere reden in mindere mate voorhanden Een merkwaardigheid is, dat wij regelmatig grotere of kleinere kolo nies kapmeeuwen in de onmiddelüke nabijheid van de sternnesten aan treffen, doch het lijkt mij onwaar schijnlijk, dat deze meeuwen zich aan de eieren of jongen van de sterns vergrijpen. Veeleer treden zij als be schermers op bij eventuele aanval len van zilvermeeuwen. Zij gaan de veel grotere zilvers onvervaard te lijf als deze to de buurt van de nes ten verschijnen en het is daarbij van zelfsprekend, dat de grote sterns daarvan profiteren. De eerste grote sterns arriveren doorgaans in de löatste week van maart, maar de hoofdmacht komt gewoonlijk enkele weken later. On geveer half april verschijnen de eer ste visdiefjes en merkwaardigerwijs ontmoeten wij hen het eerst niet aan het strand doch in de polder. A- DE JONG. ...grote stern... De prijsuitreiking voor het toneel- wedstrijdseizoen, dat de Schiedamse Gemeenschap ook dit jaar weer heeft georganiseerd, zal vrijdag avond 13 april in. Musis Sacrum plaatsvinden. Maasboulevard op DONDERDAG 12 en VRUDAG 13 april a.s. {DAGELUKS vsn 10—22 «DB) EXPOSITIE en DEMONSTRATIES nl",wste «rle Gestetner-Duplicotor» (stencilmachines), vanaf eenvoudige hand machines tot volautomatische, electrische, dubbelf olio-m achin es de modm' Gestetner-Apparahiur voor het vervaardigen v. ELECTRONISCHE- en andere STENCILS. RELIEF-STENCIL- WERK etc. OOK UW ORIËNTATIE-BEZOEK IS WELKOM! BROERSvELD I0Ö+I34 TE KOOP VAN PARTICULIER: Kunstlederen bekleding, verwarming, rui ter, sproeiers, grote kofferruimte, twee nieuwe banden, zuinige 4 cyl 4-takt-motor. Schriftelijke garantie van bekende garage houder. Inlichtingen: Van Meurs, Oranjestraat 12, Schiedam, telefoon 678 44. Progressief door het hypermoderne uiterlijk. Door de staaisterka kracht van hat zelfdragende frama. de onvermoeibare motor. Ontdekde Puchzëlf tijdens een gratis proefrit bij: Fotografie SCHIEDAM Afd. Motoren: ST. LIDUINASTR. 52 Telefoon 6 43 13 Betaling desgewenst in overleg. Puch VS SO dö luxe I 670.» Vraag óók om de Puch VS SO Skyrjdcr f 665.- interessante Puch* hoog stuur en buddyseat klemenfolder mèt Puch VS 50 D 3 versn.1 695.- de leuke verrassing Puch VS 50 L Sport f 720.- voor jatcz-liefheb- me£ buddyseat bers. H00GSTR. 2a SGHIEDAM TEL 683D8 12 tot en met 18 april 1962 Donderdag 2, 7 en 9,15 uur: FOTOMODELLEN EN CHANTAGE 18 jaar AVONDvoorstellingen: dagelijks 7 en 9.15 uur: HET UUR DER VERGELDING Jeff Chandier Technicolor 14 jaar MIDDAGv0orstellir,gendagelijks 2 uur; zondag 2 en 4.15 uur: OMAR, DE WOESTMNHAVIK Technicolor 14 jaar ttoinira* verxelenir ut auto maat -rtaat vooi u «j«ar Alle •soorten films Foto K van Vuuren Hoogstraat JU6 Voor pasfoios riaai K van Vuuren, H<mg«rraat '06 Eel •i 157 in "or 4»i? Radio en televisie K-uopt u elke week een grammofoon plaat vuoi 13 fft. Wy leveren vuoi het zei foe geld een Philips bandrecor der Ga praten en fcyken bi- De Jager, Broersveld 108, Special showroom 134. Personeel gevraagd Sportfondsenbad „Scmedam" vraagt jongeman voor voor komende werkzaamheden en opleiding tot instructeur. Aanmelden donderdagavond van 7.30-8.00 uur of na tel. afspraak 6 96 00. Ga de kelder Hebt u een kelder? Schilder don do bovenkant 'Oh de bovenste treden wil, u ziet ze beter in schemer of donker Hei is veiliger. Wilf u noa meer Hps? Neem don TIP VAN ROOS Een pocket voi tips. VcrJfrijgbaaf bij de bics), 'en. agentenen f. bezorgers van dit blad, alsmede bi! boekhandelaren en T"

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1