ZIE FRIGIDAIRE NU F VOETBAL: vlaggen liggen gereed bij WF en Schied. Boys Hond beet schapen tot bloedens toe Zeemeermin duikt op bij Wilton-Fijenoord Klare taal op verg. Klein Babberspolder Lichtstoet weer groter Verrassingen bij finale Voor de kantonrechter Voordracht „Judas" in Grote Kerk Charmant spel van Mutua Amicitia lljU NYLON regenmantels ƒ21.--ƒ26.75 Wedvlucht van De Postduif Burgerlijke Stand Wie heeft iets verloren? Ned. opgravingen in Egypte TENTEN-SHOW SPORTHUIS TER BRAAK Schiedam las iets meer Elektricien viel van zes meter; ligt gewond Film bij de Cefa Auto gestolen, een andere gevonden Emmabloerri' collecte Spaanse gasten in Rotterdam Voorzitter G.T.B. gesehorst KVP-kamerleden naar Rotterdam Puzzelrit van „Zuidwijk" j II Donderdag 12 april 1962 ïtfï „Daar zit dan iets raars In" zei de kantonrechter mr. P.B. Cos woens dag peinzend en hy doelde op iet gedrag van de hond vanmevrouw OLK.-S. Het dier was meegegaan naar het schaatsen op 25 december 's middags om tien voor drie, daarna had mevrouw K. de hond nog even laten loslopen en of het nu door het schaatsen kwam of niet Is niet duide lijk maar de hond deed wat h|j nooit gedaan had. Het dier reed een Icltfke schaats door in de wellanden by de Vlaardingse weg vier van de zes daar grazende schapen op te jagen en tot bloedens toe te verwonden. „Het is een asbakkenras, zo groot on geveer, hU deed het nooit, non ja, hy liep weieens achter de eenden aan," zei mevrouw K. alsof ze wilde zeg gen dat honden van nature achter eenden moeten lopen. „Waar is die hond au?" wilde mr. Cos weten en bet gehoor dacht al aan de guillotine van een. verbannings oord maar mevr, K. zei: „We hebben hem verkocht, hij is op de eilanden, daar doet ie het niet". „Nee, daar ziet ie misschien te veel schapen" filosofeerde de officier en „Het is voor een huisdier een ruwe bezig heid" zei de kantonrechter deskundig. „Gezien, het grote schapenleed" wil de mr. JE. F. van Moorse! een hoge boete eise.i maar een man in de te kleine getuigenbank wilde bezwaren uiten. Hij was de eigenaar van de hond en bij was er nog zo zeker niet van of deze hond de schapen geplaagd had. Mr. Cos wilde zelfs niet weten of deze eigenaar de vorige eigenaar, dus de echtgenoot van mevr. K,, was of de huidige bezitter van de hond. „U bent geen verdachte, u mag dus geen eens uw mond open doen" sliste hij en mevr. K. verdween met de protesterende man. Ze zal 15.- boete of drie dagen hechtenis offre ren. Het is een nuttig verbrulksarükeh vooral de degelijke hulsvrouw zal het graag gebruiken, maar de expe- di mr H. van D. meent dat een on bekende dame te kwistig roet zijn soda ls omgesprongen. Het zou de schuld van die daiae zjjn geweest dat vUf zakken soda, elk van 50 kilo gram, op het wegdek van de Tufn- laan vielen op 7 januari 's middags om drie uur. Het was geen overtref fende trap in de Houdt-uw-stad-rein- actie, maar bet kwam louter doordat D. met z|jn vrachtauto zo plots riJn stuur moest omgooien voor de ma noeuvre van 'n dame In een Opelbe- stelwagen dat het een kwestie van kiezen was geweest- Of de soda op de straat of de dame met haar auto klem rUden. IX koos het eerste, hij kwam altijd in de Tuinlaan, waar hij voor een fa briek soda vervoert. „Het is vreselijk gevaarlijk" zei de officier, het is een kwestie van goed beladen, zelfs bij krachtig remmen mogen de zakken er niet af vallen. Hoe lastig het ook in het verkeer is, de lading mag niet als peren op straat vallen. Men moet het materiaal gebruiken dat daar voor nu eenmaal bestemd is." De Schiedammer knikte. De kantonrech ter bepaalde de boete op 35.- of ze ven dagen hechtenis. stang. Bij een bepaalde stand werk te het stoplicht niet. De officier wilde het wel geloven, hij voelde zich overtuigd bij al bet bewijsmateriaal. „Maar de gasafvoer was lek" zei hij. „Die was lek" zei verdachte en dat komt hem op 15.- of drie dagen voor het ontsnappende ga? te staan en een formele boete van een gulden of een dag voor het wei gerende stoplicht Afgestemd op deze laatste der lij densweken zal de voordrachtkunste naar Coos van Hoboken in de Grote Kerk te Schiedam het werk van F. A. Brunklaus „Judas" brengen, op maandag 16 april, nm 8 uur. Het Hervormd Kerkkoor verleent O.I.V. Jacq. P. Bekker zijn medewerking. De entree is vrij. Er zal voor de on kosten een collecte worden gehou den. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Evers, Lange Haven 81, Bellen by ongeval: G.G. en G.D-, Tuinlaan 80, telefoon 692 90. Politie-alarmnummer: 64666. Bibliotheek: Lange Haven, geopend maandag 19 tot 20.30 u-i dinsdag 9.30 tot 18.30 en 19 tot 20.30 uur; woensdag 9.30 tot 38.30 uur; .donderdag 930 tot 1230 uur; vrijdag 930 tot 16.30 en 19 tot 2.30 ix.; zaterdags 930 tot 1630 uur. 's Zondags gesJoten. K-K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend: maandag 10 tot 21 uur; woensdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uor; donderdag 10 tot 17 uur; vrijdag 14 tot 17 en 19 tot 21 u.; zaterdag 10 tot 12 en 14 tot 17 u. Filiaal Singel: open maandag 2— 530 uur en 78 uur; woensdag 7—8 uur; vrijdag 2—530 uur en 78 uur. Stedelij» Museum; Michael Podulke: schilderijen en grafieken. BIOSCOPEN Passage, 2 uur. „Een avond aan het strand". Monopole. 2, 7 en 9.15 uur: „Fotomo dellen en chantage". DIVERSEN Marijke, 8 uur: Oud-Kath. Mannen- ver. De Porters. Klaverjast on cours. Chr. Soc, Belangen, 8 uur: Chr. Best, Bond. Verg. Passage-Theater, 7.30 uur: DOK. Uit voering. Wanneer een zeemeermin het in haar lieve hoofdje haalt een poosje op de vaste wal te leven, kan dat aanleiding geven tot kolderachtige situaties. Dat heeft de schrijver Pe ter Blackmore ook gedacht, toen hy zijn biyspel „Stapel op mannen" schreef. En met plezier hebben de leden van de vereniging Wnton-Füe- noord, afd. ontwikkeling en ontspan ning, naar de lotgevallen van zo'n visachtig meisje gekeken. Het stuk werd gisteravond charmant in Mu sis Sacrum door de toneelgroep Mu tua Amicitia ten tonele gevoerd. Caroline Trewella kijkt wel erg vreemd op, wanneer zij verneemt een nichtje te hebben, dat een zee meermin is. Zü hoort dat als zij na lange tijd in het huisje aan zee van haar overleden tante terugkeert. Een zeemeermin heelt zij als nichtje ge- Advertentie LM. 's werelds meest verkochte koelkast tegen Euromarktprijzen vanaf f. 398. bij de speciale Frigidaire-dealers FRIGIDAIRE PIEtERSEN, Nw. Binnenweg 71-77, Rotterdam, tel. 35290 Filiaal: Broersvest 74*76, Schiedam, tel. 69404 61459 FIRMA DE LANGE, Rotterdam: Oude Binnenweg 146-146, tel. 124067; Beijerlandselaan 31, te?, 195691; Jonker Fransstraat 106, tel. 123251; Coolhaven 230, Techn. Dienst, tel. 56595; Hoogvliet: Winkelcentrum Binnenban „ELECTRO-THERM" N.V., Schiedamsevest 46, Rotterdam, tel. 138200 „WILMETA" N.V., Showroom Lijnbaan 37, tel. 121733 en Goudsesingel 35-37, Rotterdam, te!. 110502 RADIO-BLANKEN, Rembrandtlaan, tel. 65734, WINKELCENTRUM, Mgr. Nofenslaan, Schiedam, tel. 62511 FRIGIDAIRE. EEN PRODUKT VAN GENERAL MOTORS Zonder functionerend stoplicht en met een defecte gasafvoerbuis was de Vlaardinger L.V. over de B/K, Laan gereden op 3 maart 's middags om kwart voor drie. Dat lijkt dan voor de kantonrechter te Schiedam een gewone overtreding, maar V. de poneerde series documenten op de tafel van officier en kantonrechter. Hij zette uiteen dat hij vele malen zijn auto had laten repareren in de afgelopen weken, telkens had hij het licht na laten kyken/1 maar nu was het kennelijk zo geweest dat een draadje contact maakte met de stuur- (Advertentie LM.) Ook kindermaten voorradig. DEMACAZU HOOGSTRAAT 155.157 SCHIEDAM De C.V. „De Postduif' (Rotterdam se Postduivenbond houdt zondag een wedvlucht vanuit Helmond. Hieraan neemt ook de Vlaardingse P.V.„ICeer- weer" deel. De voor de duiven af te leggen, afstand bedraagt ongeveer 94 km. Door de P.V. „de Vrijheid" (Ned. Algem. Bond van Postduivenhou- ders) worden a.s. zondag de duiven op oefenvlucht gezonden. De los plaats is Zevenbergen. Inkorven zon dagmorgen van 7.30 tot 9 uur. De eveneens bij de N. A. B. van P. aangesloten Vlaardingse vereniging „de Adelaar" organiseert zaterdag voor de leden een eierenvlucht van uit Oudenbosch, een afstand groot tuim 40 km. De situatie in de voetbalsector kabbelt lustig voort, wijzigingen doen zich vrijwel niet voor omdat de regen steeds weer spelbreker is. Voor de komende dagen staan soort gelijke wedstrijden op het program ma als voor het afgelopen weekein de, zy het dat SFC mogelijk winst kan behalen uit de krachtmeting tussen de koplopers Oudewater en Schoonhoven. Hekkesluter DRZ heeft zelfs het voordeel dat de stryd om de onderste plaats met LMO nu eerst in Rotterdam en later In Schie dam zal worden gehouden. Dat was eerst omgekeerd het geval. Mochten de Schiedammers aan de Linker Maasoever een topprestatie leveren dan brengt DRZ zich later mogeiyk nog In veiligheid, maar voorlopig blijft LMO favoriet Lager KNVB Voor Excelsior TO staat een mooi duel in Thurlede op het programma- Het eertijds zo roemruchte RFC zal ook nu nog wel te sterk zijn voor de zwartwitten. In Kethel kan DHS te gen CKC wel tot de volle winst ko men. LMODRZ wordt een enerve rend dueL Bij Nado-Vooruitgang kan Demos tonen weer over een schot- vaardige voorhoede te beschikken, hoewel de Rotterdammers weieens tot een verrassende tegenactie kun nen overgaan. In Rotterdam-Zuid moet SFC winnen van het stugge DOK. Dat is beslist geen gemakke lijke opgave, maar een Schiedam se nederlaag zou betekenen dat SFC wordt afgeschreven voor het spel om de kampioenstitel waarvoor momen teel Schoonhoven en Oudewater nog (Advertentie fJW.J PANTALON De Broekenspeciaiist HOOGSTRAAT 86 TEIEF. GSS 81 GEBOREN Ivonne M. d. v. F- J. van Son en A. M. van den Heuvel. OVERLEDEN B. Zonneveld, 71 jr. echtg. van A. x. Bart; N. Veenendaal, 69 jr. echtg. van G. de Bruin; A. Langeveld, 84 jr. Wed. van C. Wassenaar; W. K-Don kers, 79 jr. wed. van W. Glxssenaar. Een ongeval met dadelijke af loop vond gistermiddag omstreeks vijf uur plaats op de Koermarkt voor het politiepostje naast Ho- fel De Kroon. Daar werd de 22- jarige bromjletsbarijdeT W. van der B., woonachtig aan de Rotte- straat in Rotterdam, door een vrachtauto aangereden. Het slachtoffer, dat oehtnod was. tucrd naar het Gemeenteziekenhuis ver voerd, waar de dood toerd ge constateerd. De bromfietsberijder kwam van uit de richting Gerrit Ver- boonstraat. Hij raakte onder de urachtroage», die vanuit de rich- ting Broersvest de Buitenhaven- weg wilde oprijden. Fr moest een takelwagen aan te pas komen om 1 de machtwagen op te takelen om het slachtoffer te kunnen be- i vrijden. Op de foto: de bomfiets die zwaGr werd beschadigd, wel de beste kansen hebben. Punten verlies van de koplopers moet SFC echter weer op de eerste rang bren gen. De reserves: SFC 2Nado Voor uitgang 2; DHS 2ODS 2; Excelsior '20/3—Tediro 3. Afd. Rotterdam Ook SVDPW zal nog veel moeite hebben om het alleenrecht voor de eerste plaats te kunnen verkrijgen. Thuis heeft SVDPW tegen AVS de beste papieren maar de overwinning zal niet gemakkelijk worden behaald. Het wanhopig strijdende Schiedam heeft het dit seizoen wel zeer moei lijk. Een uitwedstrijd tegen Noorder-, kwartier biedt weinig kans op winst, maar met wat wilskracht kan er nu wel een uitschieter komen. Ursus is op de goede weg. het ziet er naar Uit dat Ursus de laatste plaats tijdig zal overdragen en daarom zien we het bezoekende USC zondag in sport park Harga tegen het herboren Ur sus sneuvelen. In de tweede klas lig gen twee kampioensvlaggen gereed, maar dan zullen de beslissende duels met de laatste twee concurrenten moeten worden gestreden. Zo ver is het nog niet zodat Wilton Fijenoord zondagmorgen aan de Maaskant ver plicht ia van Soag te winnen en Schiedamse Boys het bezoek aan SIOD met gunstige resultaten moet afsluiten. Lagere elftallen: Hermes DVS 5 Neptunus 4; SW 5Sparta 5; DHS 3 Sparta 7; Feijenoord 8-Martini t 2; DZB 2-DRZ 2; Demos 2Feijenoord 10; Zuïderster 3-Martmit 3; Schie- broek 2-Hermes DVS 6; Hermes DVS 7—Schiebroek S; DHS 4—Slik kerveer 4; Sparta 13Excelsior '20/4; SFC 3NRC 3; Demos 3—HiUesluis 4; Ursus 2—DJS 4; SVDPW 3—WRW 3; Sparta 14Hennes DVS 8; Schie broek 4SW 9; Excelsior '20/5 Spartaan *20/7; Excelsior '20/6—Spar taan '20/8; SW 10—CW 8; SW 11— Neptunus 9; Excelsior '20/8ODÏ 4; Coal 7—DHS 6; DRZ 3—VOC 8; NRC 4Martinlt 4; Tediro 4Demos 4; FSV Pretoria 5—SFC 5; FSV Preto ria 6—SFC 6; SVDPW 4—The Rising Hope 4; Schiedam 5SVDPW 5; Schiedamse Boys 2Nestoro 3; Her mes DVS 9VFC 6; Spartaan *20/11 -Excelsior '20/9; Hermes DVS 10 Slikkerveer 6; RFC 10Excelsior '20/10; DHS 6—Progress 5; Zuider ster 5—DRZ 4; Demos 5Hillegers- berg 5; Martinit 5—Aeolus 5; DJS 7 Demos 6; Swift Boys 3—Ursus 3; Ur sus 4Swift Boys4; Eureka 4Schie dam 6; Bloemhof 5—DHS 7; Floris- sant/OBR 4—Wilton Fijenoord 3; SVDPW 6Sagu Boys 2; HWD 5— Schiedam 7; Boezemkwartier 3 Schiedamse Boys 3. Zaterdagvoetbal Veel inspanning zal van FPSC wor den gevergd om het tempo van leider Insulinde te kunnen behouden. Bij een misstap van Insulinde krijgt PP het kampioenschap binnen bereik maar PPSC dient er dan wel voor te zorgen dat series overwinningen wor den behaald. Op de Boshoek kan PP zaterdagmiddag een moeizame zege behalen op ZWSH. Bij Hellevoet- sluis komt tweedeklasser GTB heel moeilijk tot een puntenverdeling en in Harga behoeft GSS met bevreesd te zijn voor GGK. De overigen: PPSC 2—Zwart Wit '28/3; PPSC 3DVO '32/2; Sunlight 2—GTB 2; Vlaardingen 3BBSS 3; PPSC 4HPV 2; HBSS 4—Rozen burg 4; PPSC 5—Insulinde 3; GTB 3 DOTO 3; Zwaluwen 9—PPSC 6; Sunlight 4—HBSS 6; HBSS 7>TOGR 7; GSS 3Capelle 6. Regionale jeugd- afdeling: SW—Excelsior R en Her mes DVSADO. kregen als gevolg van een slipper tje, dat haar grootvader indertijd heeft gemaakt. Aangezien de twee jonge dames sprekend op elkaar lijken, wat hun bovenlichaam betreft natuurlijk, be sluiten zij, dat Miranda een tijdje uit zee staart aan land zal zetten en zal doorgaan voor Caroline. Dit geeft aanleiding tot de vreemd ste gebeurtenissen, waarin de schrij ver een rijkelijk gebruik van woord spelingen heeft kunnen maken, die deze avond beslist voor de vrolijke noot hebben gezorgd. Miranda heeft een bijzondere voorkeur voor man nen; behalve echter voor de verloof de van Carolina, die zü nu de bons kan geven. Als een jaloerse vrouw echter ach ter haar ware status komt, dreigt er onraad in de vorm van een pro fessor in de biologie. Maar gelukkig komt Caroline op tijd terug om het onheil te bezweren. Men komt na melijk op de onzalige gedachte Ml- rande op te sluiten in een dieren tuin. Maar dat gaat gelukkig niet door. Zeer charmant was Cary Bakker- Aren tz als Caroline/Miranda. Ali van Katwijk-Lindhout zette vlot een po tige verpleegster op de planken. Voorts speelden mee: Anneke van Vugt-Visser, Suze Fransen-Vxck, Jacques Jonker, Leen Zevenbergen, Fred van Dongen, Toos van Riet- Zonneveld, Han Hessels en Hans Jonker (invaller voor Toon van de Pavoordt, die plotseling ziek was ge worden) „Stapel op mannen" is een preten tieloos verhaaltje met grcfopige on denkbare verwikkelingen en vormt een leuk brokje onschuldig vermaak, waaraan men veel plezier kan bele ven. De tonelisten hebben er gister avond in hoge mate toe bij gedra gen dat dit stuk aan zijn doel heeft beantwoord. (Advertentie 1JK.J CO-OP het tarwebrood gebakken van de hete tarwe korrel alle eiwitten en andere voedingsstoffen zijn erin bewaard 1 kies de bakker Te bevragen aan het Hoofdbureau van Politie te Schiedam, tussen 9-— 12.30 en 2—6 uur; ring met sleutels; colbert jasje. Te bevragen bij vinder: ring met sleutels, G. Lammcrs, Rhoonschestraat 3a; zwarte baret, J. Speïer, Fabristraat 6; regenkapje, M. Spitters, Rotterdamsedijk 224c; kia- derschoentje (L), W. Engering, Lo- rentzlaan 22; dameshorloge, v. Kils- donk, Rotterdamsedijk 411b; bank biljet, H. v. Seters, Aleidastraat 86a; bedelarmband, Jansens Modemaga zijn, Hoogstraat 157; polshorloge, J. Overgauv, Havendijk 36b; paar da- meshandschoenen, v, d. Vlies, Groe- nelaan 85; dameshandschoen (R), N. Huis in 't Veld, Boerhaavelaan 61c; portemonnee-portefeuille met inhoud, Domen, Zwartewaalsestr. 48; dames- portemonnee met inhoud, Groen- horst, Huysmanstraat 81; sleepkabel, v. Dijk, Vismarkt 5a; ijzeren pen van vrachtauto, Damen, Zwartewaalse- straat 48; notitieboek. Borstelaar, Boerhaavelaan 65b; portefeuille met inhoud, Donker Curtiusstraat 90. Het volkstuincomplex aan de "Vijf- sluizen heeft al geruime yd veel stof doen opwaaien, waardoor vele volkstuinders zich gedupeerd voelen. Maar gisteravond heeft voorzitter J. van Rosmalen van de volkstuin vereniging „Klein Babberspolder" tjjdens de ledenvergadering in het gebouw voor Chr. Soc. Belangen de storm in het glas water toch wel be zworen. HU maakte in een lange re devoering duidelijk, dat velen zich nodeloos ongerust hebben gemaakt. Zoals men. weet is er sprake van, dat een groot aantal tuintjes dienen te verdwijnen i.v.m. de aanleg van de Beneluxweg. Daarom zouden aan vankelijk 75 mensen worden gedu peerd. Rond deze zaak ontstond nog al wat deining, vooral toen er enige punten uit de speciaal gevormde adviescommissie, die tot taak heeft het college van b. en w. tot advies te dienen, uitlekten. Maar gisteravond speelde voor zitter "Van Rosmalen open kaaxt en vertelde precies hoe de vork aan de steel zit. Hierdoor heeft hij onge twijfeld de bezorgdheid van de volks tuin ders naar de achtergrond ge drongen. Hij vertelde nog eens duidelijk de geschiedenis. Omdat er tuintjes weg moeten zal er een nieuw complex worden aangelegd bij de Thurlede- weg. Hierheen zullen dus de getrof fen leden moeten verhuizen. Er is ook een commissie in het leven ge roepen, bestaande uit drie gemeente raadsleden en de voorzitters van de twee volkstuinverenigingen, die b. en w. van advies zullen dienen. „In de januari vergadering van de commissie is uitdrukkelijk gesteld", zei de heer Van Rosmalen, „dat al het besprokene binnenskamers zou {Advertentie l M.i Dat weet zelfs een leek voor eert..rVnrZ» naar Verbeek TELEF. 47.400 SHOWKOOH: 8ENTINCKPLEIN 15. WERKPLAATSEN: DE GRAEFFSTR.4, HIHNEWIEK5ÏR. 42 blijven. Dat is echter niet gebeurd. Eén der leden heeft toch uit de school geklapt. En hij lieeft ook gezegd, dat degenen die moeten vertrekken op zeer korte termijn hun tuin vaarwel zullen moeten zeggen. Daarmee heeft hij nodeloos veel deining veroor zaakt", aldus de voorzitter van Klein Babberspolder. „Later bleek", ging hij verder, „dat als natuurlijk de gemeente, raad daaraan haar fiat geeft de gedupeerden (en dat blijken er geen 75 maar 120 te zijn) hun tuinen nog tot I november 1962 tegen 10/12 van de huurprijs mogen blijven aanhou den. Indien zy er prijs op stellen mogen zij en daarbij krijgen zij voorrang, dan verhuizen naar het nieuwe complex aan de' Thurlede- weg, dat vermoedelijk in oktober gereed zal komen". Over het nieuwe complex kon de voorzitter nog niet zoveel vertellen. Wel hield hy een vorig pleidooi het In handen te geven van het Alg. Ver bond. Tevens tipte hü aan, dat de commissie b. en w. heeft geadviseerd, degenen die op het nieuwe complex een huisje willen bouwen, dit te ia- ten doen naar een voorgeschreven tekening. Hierbij kan dan een keus gemaakt worden uit zes verschillen de ontwerpen. Als de gemeenteraad inderdaad met deze plannen akkoord zal gaan, kunnen de volkstumders dus zeker gerust zijn en blijken alle slapeloze nachten overbodig. Na zijn lange be toog had de vergadering verder een vlot verloop. De voorzitter van liet Landelijk Alg. Verbond, de heer J. Visser, stelde dat indien oudere leden zich zo'n nieuw gebouwtje niet kunnen veroorloven, het Verbond e.v. een le ning kan verstrekken. Het Schiedams Museum toont van 14 april tot 25 juni een groot aan tal vondsten, gedaan bij Nederland se opgravingen in Egypte, uit de eerste dynastie van de Egyptische geschiedenis. Prof. dr. A. Klasens, die de leiding van deze opgravingen heeft gehad, zal de tentoonstelling op vrijdagavond 13 april inleiden en openen. Aanvang 8.15 uur. (Advertentie l.M.) ZAAL BEATRIX, LANGE KERKSTRAAT 48 Donderdag en vrydag van 14 tot 22 uur; zaterdag van 10 tot 17 uur. GROTE MARKT 3 UI IJl De Schiedammers hebben in de maand maart meer gelezen, dan in de zelfde maand in 196L Tenminste, de Gem. Openbare Leeszaal en Bi bliotheek leende over deze maand 30.123 boeken uit tegen 26.404 in maart 1961. Enige uitleenposten gaven echter een. lichte teruggang te zien wat het aantal uitleningen betreft, maar bij de meeste posten steeg het aantal. Het aantal uitleningen liep terug bij: het filiaal Dr. Wibautplein; het fi liaal Dwarsstraat, de uitleenpost Lin- denhof en de uitleenpost Ziekenhuis. Het aantal leeskaarten nam toe tot 5.689, terwijl ook het boekenbezit groter werd. Dit liep over deze maand op tot 61.942. Op de Vlaardingerdljk ter hoogte van WUton-Fycnoord ia gistermiddag om 330 uur de 56-JarIge elektricien J. Verwey van de ongeveer 6 meter hoge ladderwagen van de Gemeente lijke Technische Bedryven gevallen. De man kwara er wonder boven wonder nog goed af. Hy liep enige schaafwonden aan het gelaat op en klaagde over pijn in een van zijn enkels. De man. stond op dé ladder, die enigszins gedraafd op de auto stond, om een lantaarnpaal te repareren, toen een uit de richting Vlaardingen komende auto te dicht paseeerde. Deze raakte het onderste ietwat uit stekende deel van de ladder, waar door die een halve slag draaide, en de heer Verwey zijn evenwicht ver loor. Tegen de chauffeur van de pas serende auto, J. B., is proces-verbaal opgemaakt. De lijfde lichtstoet op bevrijdings dag, 5 mei, belooft een groot succes te worden. Nu reeds, bijna een maand tevoren, is het aantal deel nemers belangrijk groter dan vorig jaar. Verschillende grote bedrijven, vele middenstanders, verenigingen en natuurlijk ook weer de Halshoud- Industieschool hebben ingeschreven. Hierdoor blijkt waardering voor het streven om van de lichtstoet in derdaad een jaarlijks interssant evenement te maken. Dit laatste kan alleen bereikt worden als er velen mee doen. Gelegenheid tot inschrijving is er bij de heren; P. J. Drenth. Burg. van Haarenlaan 948, tel, 63838 en A. M. Schoof, Langehaven 77, „Mercurius", tel. 68812, bfj wie men ook alle ge wenste inlichtingen kan krijgen. Op zaterdagavond 14 april zal de Cefa in Irene de kleurenfilm „De pastoor van Kirchfeld" vertonen. De avond, die om acht uur een aanvang neemt, is alleen toegankelijk voor personen van veertien jaar en ouder. De eerste ronde van de negen fina listen om het damkampioenschap van Schiedam heeft wel een verrassend verloop gehad. Zo wist de benjamin Theo Vrfjland zijn gewonnen stelling tegen de crack J. C. Onink niét te handhaven. J. P. v. d. Watering kon op eenvoudige manier tot winst ko men, maar kwam remise overeen In een afgebroken stelling, J. Westerveld stond een schijf ach ter terwyl zijn positionele stelling ook niet al te best was. Toch wist hy in het verloop van de partij zijn schijf nog terug te winnen en boven dien door een blunder van zijn tegenstander J. J. Cabri tot winst te komen. W. Spruyt gaf zeer goed partij tegen. L. Vrijland, maar in een afge broken partij heeft Vrijland een dam en. drie schijven, terwijl Spiuyt slechts één dam en één schijf over hield. De geroutineerde Vrijland ziet daar wel winst in, zodat deze stelling nog nader wordt uitgespeeld. De heer C. D. J. deed gistermor gen. aangifte van diefstal van zijn personenauto, die goed afgesloten voor zijn woning in de Charlotte Bourbonstraa.t stond geparkeerd. In de nabij gelegen Anna van Buren- straat trof de politie een auto van het zelfde merk aan, die echter in Rotterdam gestolen bleek te zijn. De strijd tegen de t.b.c. moet onverpoosd worden voortgezet op alle fronten. Dat is een harde noodzaak, want telkens weer stui ten de onderzoekers op nieuwe onbekende ziektegevallen. Daar om verdient de Vereniging tot Be strijding der Tuberculose aller steun. De „Smmabloem-collecte" van as. zaterdag beueel Ik met klem bij U aan. De Burgemeester van Schiedam, Mr. J. W. Peek In de morgenuren van vrijdag 13 april maakt staatssecretaris E. G. Stijke van het departement van Ver keer en Waterstaat, een rondvaart door de Rotterdamse haven. Hij wordt vergezeld door zijn Spaanse collega, Z,E. Augustin Plana Sancho. tevens voorzitter van de raad van beheer van de Spaanse Spoorwegen» de markies de Son Saturnino, direc teur-generaal van de Spaanse spoor wegen en de Spaanse ambassadeur in Nederland, de hertog van Baena en van San Lucas la Mayor. Het Rotterdamse gemeentebestuur wordt vertegenwoordigd-door wet houder J. U. Schilthuis. In de mid dag brengt het gezelschap een be zoek aan de Deltawerken, (Advertentie l.M.) Ga vrydag 13 april - 7.30 uur - naar de Sport-Show-Avond in de Energlehal. Het is voor de Aktie 10 x 10 Het bestuur van de afdeling Rot terdam van de afdeling KJi.VE heeft de voorzitter van de Schiedam se voetbalvereniging G.TH. met in gang van 9 april tot 1 september 1962 geschorst wegens onbehoorlijk be drag en belediging van de scheids rechter tijdens de plaatselijke ont moeting G.S.S.G.T/B. op 27 januari. Tevens is hem het recht ontzegt om voor de duur van een jaar als grens rechter op te treden. Vrijdag 13 april brengt een aantal leden van de Eerste en Tweede Ka merfracties der XVF een bezoek aan onze stad. 's Morgens houdt burge meester mr G. E. van Walsum een inleiding over de voornaamste pro blemen, waarvoor Rotterdam zich gesteld ziet Hierna volgt een ge- dachtenwisseling. 's Middags staan een havenrondrit en een rit door Europoort op het programma. De automobiel-, motor- en brom fietsclub „Zuidwijk" opent op zon dag 19 april het puzzelnttenseizoen 1982 met de zgn. Koninginnerit Do start is 's middags om half twee by het wijkgebouw aan de Larenkamp in Rotterdam-Zuid. Het parcours, dat is uitgezet is voor auto's, motorfiet sen en scooters ongeveer 65 km lang. Voor inlichtingen en voor inschrij ving kan men zich wenden tot de heer L. de Jong, Nederhorst 40. tele foon 75725. Knapen aangehouden voor schóól-inbraken SPIJKENISSE De daders van de inbraken m de Kon. Julianaschool en de J. Campertsch ooi zijn dinsdag middag gearresteerd. Het zijn vier jongelui van ongeveer 25 jaar, allen worden zij voor officier van justitie afkomstig uit Hoogvliet Vrijdag wor den- zij voor de officier van justitï» De ontvreemde voorwerpen zijn nagenoeg alle terecht» K

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1