U9ESS3I Graven vertellen de oudste geschiedenis van Egypte iBBü Verdere plannen in Stedelijk Museum Hermes-bestuur blijft, Janse wordt trainer Uit de eerste divisie Wlï P De eersfe Nederlandse opgravingen Kunstklassen exposeren TAXI l Strijd rond de korven Het handbal programma 11962 I r&. Tentoonstelling in Sted. Museum Clubkampioenschap judo bij S.S.C. Interkerkelijk evangelisatiewerk Molen en Maas wandeltochten „Rashomon" voor de Filmkring Gestolen auto terecht EUROTAX 69 4 60 vlaardingen Schiedam >v Heerenveen Guillaumë-avond bij Hermes SVV naar Leeuwarden Kantongerecht te Brielle EN,,.. SCHIPPERS Dr. L. W. Labordus rector gymnasium MAASKANT E* ...11 BEHAN6SEL Burgerlijke Stand V.V.D.-Vrouwen en broodbezorgin g S Opening van Dordts modernste gebouw Programmawrjziging zaterdagvoetbal I Lkomt. r' «en* PVlSlQ rerzJcjj^ r?' »«n F'e: Dft lam 1 l<2* RlQ- l^nge- V' Ml Knot 4, ■«Ope. 1 lasklolc. J Vrijdagl3 april 1962 P* Jr mil ■Uttc- aitea busi- "terne hing f'ala Pbe- tien- "fred »Wer- pord tvcl- Jhun fjvaa eko- !fze| lefs- k tt jeeft ^ko. oest fdie bet a^de Will ien- men |.er fhb iad. |ge- jder pen Gedurende drie wlnter-selzoenen, van 1957—1959, heeft prof.dr. A. Kla gen», directeur van het Rijksmuseum v»n Oudheden te Lelden, Jn gezel schap van zijn echtgenote cn de heer F,G. van Veen, lid van de staf van hetzelfde museum, opgravingen ver richt in Egypte, bij het dorpje Aboe- jtoasb, negen kilometer verwijderd if»n de beroemde pyramid en van Gtzeh. Dit M'as de eerste gehee Ne derlandse opgravingscampagne in Egypte, mogelijk gemaakt door fi nanciële bijstand van de Ned. Orga nisatie voor Zuiver Wetenschappe lijk Onderzoek. Uil vijf grafvelden met graven Tan vijftig eeuwen oud, heeft prof. Klasens teoslotte ongeveer 1500 voor werpen weten te halen. De Egyptische Oudheidkundige dienst heeft volgens contract uit deze voorraad de twee honderd mooiste en uniekste voor werpen uitgezocht en gehouden, maar de rest werd aan het Rijksmuseum te Leiden geschonken. Twee jaar heeft de restauratie en conservatie In het Leidse laborato rium geduurd, maar tenslotte kon een representatieve collectie daar van aan het Nederlandse publiek worden getoond. Voor het eerst In het Rijksmuseum te Lelden zelf, van december 1961 tot februari 1962; daarna U de collectie op toernee ge gaan door Nederland. Schiedam ïs daarbij het eerst aan de beurt; van avond zal prof. Klasens in het stcde- Advertentie IM.) Zij. die deze reistassen voor rond twaalf gulden kochten, betaalden geen gulden te veef, want deze prijs 2ljn ze dubbel en dwars waard 1 Maar dit is een voorverkoop van een grote partij reistassen In rultdessins en effen kleüren. Dubbele linnen reistassen, ge garandeerd waterdicht, geheel rijk met leder afgewerkt. Voorzien van ronde lederen handvaten en solide treksluiting, koopt U ze nu door elkaar voor één prijs, voor nog géért zeven gulden. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze reis tassen van dubbellinnen, met ronde lederen handvaten, voor lijk Museum deze tentoonstelling zelf openen en Inleiden, die tot 25 juni ie bezichtigen zal zün. Daarna volgen 's Hertogenbosch, Breda, Utrecht en Groningen. Prof. Klasens heeft ia zijn werk wel aan de „bakermat van de Egyptische beschaving" gestaan. Want willens en wetens heeft hij gezocht naar gra ven die dateren uit de penode tussen prehistorie en de oudste archaïsche tijd va o de eerste dynastlëen. Dat is dan rond 3.000 jaar voor Christus. Een belangrijke periode in de ge schiedenis van Egypte, toen het hië- roglyphen-schrift ontstond, toen de staatkundige eenheid onder de eer ste pharao's werd gevestigd en de oudste vormen van kunst werden ont wikkeld. Het begin van een cultuur dus, die zich daarna dertig eeuwen lang in maar weinig gewijzigde vorm zou handhaven. Het onderzoek moest zich, zoals steeds in Egypte, beperken tot de graven. Want de oude Egyptenaren woonden in het toen reeds dichtbe volkte Nijldal. waar de oude woon steden ondergeslibt zijn. door de ri vier en niet meer te vinden. Maar de_ doden werden bij gebrek aan ruimte, in het zand van de aangren zende woestijn begraven. Het voor deel is nu dat het hete droge zand goed conserverend werkt. En daar aan deze doden alle voorwerpen wer den meegegeven, die zij tijdens het leven ook hebben gehad, valt er uit die graven nog veel te leren. Graf-architectuur Primitieve graven uiteraard uit die eerste tijd. Een diepe kuil waar het lichaam, de benen opgetrokken, de handen voor het gezicht, op de linkerzij met het hoofd naar het noorden, in Werd gelegd. Maar later werd het gewoonte om van klei-ste- ntm (de tichelsteen uit de Bijbel) huisjes om de doden te bouwen, wat dan het begin van de grafarchitec tuur is. In aangrenzende hokjes, soms vier bij één graf, werden de voorwer pen opgeslagen die de dode meekreeg. In de eersle plaats was dat voed sel. Maar dan symbolisch weergege ven door de vaten waar het in thuis hoort. Schalen en wijnvaten van ge- hakken en vaak geglaceerd klei, van leisteen, zandsteen of albast. Deze voorwerpen nu vormen het hoofd deel van de getoonde collectie. Op vallend is daarbij dat reeds deze oudste Egyptenaren een groot gevoel hadden voor vorm en materiaal. Met uiterst primitieve middelen schie pen zjj al ware kunstwerken. Later 2ullen deze vaten vervangen worden door miniatuur modellen en nog later door afbeeldingen daarvan in tekeningen op de wanden der gra ven. Ook andere huishoudelijke voor werpen als messen, vishaken, enz. vaak van koper, werden in de graven gevonden. Het interessantst zijn nog de graven van vrouwen, want zij kre gen hun toilet-artikelen mee; poeder doosjes van leisteen met een bijbe horend deksel van ander materïaaL Soms zat het blanketsel er nog in en het zwart voor wenkbrauwen! Ver der juwelen van half-edelstenen als cormalijn, amathist en faience. Plunderaars Het zjjn deze juwelen geweest, die gemaakt hebben dat zeer vele gra ven opengebroken en geplunderd werden, soms maar kort na de begra fenis. Juist deze plunderingen, hoe betreurenswaardig ook, hebben de onderzoekers de weg gewezen naar de graven, die anders onder het zand onvindbaar zouden zün gebleven. Want al kregen de graven dan wel kleine opbouwsels boven het zand, deze werden door de erosie al snel weggevaagd. De plunderaars groe ven zich met potscherven een gang naar de graven, waar zij alles over hoop haalden en het aardewerk stuk sloegen. Deze potscherven wierpen ZÜ weer weg en werden zo tot weg wijzers. Ook de aardewerkscherven kwamen naar boven en bleven tus sen het zand liggen, tot de onderzoe kers ze, hoe klein ook, vonden en aan de hand daarvan konden, bepalen hoe oud zo'n graf wel was. Al deze vondsten zjjn minïtieus geregistreerd, gecarteerd, gefotogra feerd en getekend en de resultaten zjjn, geselecteerd, terug te vinden in het Museum. Daarbij zjjn ook enkele graven <maar zonder gebeenten) ge reconstrueerd en van toelichtingen voorzien. Volgens de gewoonte in het Schiedamse museum 2Ullen de bezoekers dan „elektronisch" worden rondgeleid op een tekst van prof. Klasens zelf. (Advertentie 1X1.) nu... beduidend goedkoper Laat anderen bijna tien gulden betalen voor hun'zomer-dames- pyjama, maar zorg dat U bij onze klanten hoort, die hem nü kopen voor nog géén vijf gulden. Morgen houden wij een speciale verkoop van poplin dames pyjama's In diverse fleurige voórjaars dessins. Damespyjarna's in diverse mo dellen, met lange bijpassende pantalons, uit de series van 6.95 en 9.75, koopt U nu voor bijna, de halve prijs. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze dames- pyjama's van prima kwaliteiten poplin, In de A maten 40 t/m 48, (Advertentie LMJ In het Sportcentrum van Reinier Hulsker worden zaterdag de club kampioenschappen judo gehouden. De jeugd komt uit in vier klassen verdeeld naar de leeftijd en de senioren in negen groepen verdeeld naar de banden en in drie gewichts klassen. Daarnaast nog de strijd om het algemeen kampioenschap. De algemeen kampioen van vorig jaar Cor van Gameren zal zijn titel öiet kunnen verdedigen omdat hij in hel ziekenhuis ligt. "Voor de jeugd begint de strijd om 5 uur cn voor de senioren om uur. (Advertentie l.M.) Het comité „Schiedam voor Chris tus" organiseert zondag -15 april weer een evangelisatiesamcnkomst in de Goede Havenkerk aan de West-Tran- kelandsedijk. :In deze samenkomst zal spreken 6* heer D. Jan Bruijn, voorganger van de Vergadering van Gelovigen. Medewerking verleent het UJ5.- Kóor. Aanvang 8 uur. Iedereen is welkom, Door de gezamenlijke Schiedamse wandelsport verenigingen worden op zaterdag 28 april de Molen- en Maas wandeltochten gehouden, waarvan de opbrengst bestemd is voor de „anti-honger-actie" van de NOVIB. De startplaats is gebouw Irene aan de Nieuwe Haven en de starttijd van 2 tot 3 uur. Gelopen wordt over af standen van 10, 12 en 15 kilimeter Gezien het goede doel worden er geen extra-prijzen uitgereikt, wel een speciaal ontworpen draagspeld voor de deelnemers en een groepsprijs per vereniging. Inschrijving kan geschie den tnj W. Steenhoven, Burg. v. Haarenlaan 1536, tel. 61109; D. Helle- man, Grofbaan 49; "W. Bras, Ouddorp- sestraat 13; mevr. Ozephius, Prof. Kamerlingh Onneslaan 107 b; mevr. Rademakers, Lange Haven 14 b en CA Henrion Verpoorten, Jan Steen straat 65, tel 68338. In de Ridderzaal De kunstbiassen die onder lei ding van de heer Scholten hi het Schiedamse Museum worden ge- honden, zün een enorm succes ge bleken. Zo stelde conservator Pier re Janssen met trots vast. Niet alleen bü de jongste en rijpere jeugd heb ben zü de belangstelling, ook bij de volwassenen is dat het gevaL Meer dere weken zün tl dertig volwassen Kunstklas-leerlingen san de gang en meerdere belangstellenden moesten ge*vcigerd worden. Dit experimentele werk met kunstklassen heeft de aandacht ge trokken, vandaar dat de leerlingen wel een bijzondere kans tot expose ren hebben gekregen. Namelijk in de Haagse Ridderzaal als onderdeel van de manifestatie van de jeugd ter gelegenheid van het zilveren hu welijksfeest van ons Koninklijk Paar. De Schiedamse kunstklassen zullen een paneel versieren met as pecten van Zuid-Holland. De oudere kinderen nemen de uitbeelding van de diverse activiteiten voor hun re kening en de jongeren zorgen voor een aparte bovenrand. Door de Schiedamse Filrakring zal op woensdagavond 18 april in het Monopole-theater vertoond worden het belangrijke Japanse filmwerk „Rashomon" van Kurosawa Akira. Het is een moeilijke, wat inge wikkelde, maar fascinerende film, een van de meesterwerken van de Japanse filmcultuur. In een pure poëtische filmtaal en met prachtig camerawerk wordt hier een psycho logisch indringend drama verteld. Een uitstekende start van de nog zo jonge Filmkring. De film is gekeurd op 18 jaar. Zoals wij gisteren meldden deed de heer C. D. J. aangifte van diefstal van zijn auto, die voor zijn woning in de Charlotte de Bourbonstraat stond geparkeerd. De auto is nu te ruggevonden in Roermond. Het voer tuig stond onbeheerd langs de weg op ongeveer 300 meter van de grens post Maalbroek. Europa's gezicht in foto's De tentoonstelling Nederlandse opgravingen In Egypte", die thans In het stedelijk Museum te zien Is, sluit mooi aan op de vorig jaar ge houden tentoonstelling „Het voet spoor van.de mens" die onder naam .Panorama der prehistorie" ook is samengesteld door het Leidse Rijks museum van Oudheden. Dit U'üst dus op een vruchtbare samenwer king tussen het Leidse en het Schie damse museum, die, zoals conserva tor Pierre Janssen vertelde, ook in de toekomst bestendigd zal blijven. Er zullen ln de komende jaren dus meer soortgelijke tentoonstellingen komen. Maar daarmee vergeet Pierre Janssen ook het heden niet. Zo zal binnenkort geopend worden een ex positie van werken van jonge Joego slavische schilders, de leerlingen van Egeducic, die zelf vorig jaar in Schiedam te zien was. Voor de grote zomer-tentoonstel- ling is een foto-expositie gekozen „Het menselijke gezicht van Euro pa", die reeds in Nederland op rond reis is. Maar eartonist Opland krijgt daarbij de gelegenheid (en de vrije hand) om in prenten het „politieke gezicht van Europa" vast te leggen. Daarbij zal dan weer een zaal ge reserveerd worden voor het Kind, dat zich in vrije expressie kan uit drukken, „Het fünste werk in een (Advertentie LM.) EUROTSX) TELEFOON muèeum", vindt de heer Janssen 2elf. Daarna volgen jonge Amerikaanse schilders uit New York en een ex hibitie van de nieuwe Vlaamse School, ook jongeren dus. De heer Janssen heeft verder ge dacht aan een experimentele ten toonstelling van moderne schilde rijen vergezeld van elektronische muziek. De schilder-groep Start" komt weer aan bod en dan is het weer tijd voor de Kersttentoonstel ling, die weer iets bijzonders zal worden. Wat precies, wilde en kon Pierre Janssen nog niet zeggen. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Evers, Lange Haven 8L Bellen bij ongeval: G.G. en GJJ.. Tuinlaan 80, telefoon 69290. Politie-alannnummer: 6 46 66. Bibliotheek: Lange Haven, geopend maandag 19 tot 20.30 u.; dinsdag 9.30 tot 15.30 en 19 tot 2020 uur: woensdag 9.3Q tot 16.30 uur; donderdag 9.30 tot 12.30 uur; vrijdag 9.30 tot 16.30 en 19 tot 2.3D u.: zaterdags 9.30 tot 16.30 uur. 's Zondags gesloten. R.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend: maandag 10 tot 21 uur; woensdag 14 tot 17 en. 19 tot 21 uur; donderdag 10 tot 17 uur; vrijdag 14 tot 17 en 19 tot 21 u.; zaterdag 10 tot 12 en 14 tot 17 u_ Filiaal Singel: open maandag 2 5.30 uur en 78 uur; woensdag 78 uur; vrijdag 25.30 uur en 7—8 uur. Stedelijk Museum: Michael Podulke: schilderijen en grafieken BIOSCOPEN Passage, 2 en 8,15 uur: „Diamanten bij het ontbijt". Monopole. 2 uur: „Omar, de woestijn- havik"; 7 en B.15 uur: „Het uur f der vergelding". DIVERSEN j Museum. 8,15 uur: Opening ientoon- stelling Opgravingen in Egypte. Lindenhof, 7.30 uur: Pro Juventute. Verg. Amsteibroa, 8 uur; Kat. Vrouwen gilde. Dia-avond. Musis Sacrum, 8 uur; SG. Prijsuitrei king toneelwedstrijden. Arcade, 8 uur: Herwonnen Levens kracht, Klaverjaseoncours. Volksgebouw, 8 uur: NW-Bestuur- dersbond. Causerie, Na het mislukte sportweekeinde van afgelopen zaterdag en zondag is de hoop weer gevestigd op het ko mende. Wat de korfballers betreft, wordt het de hoogste tijd, dat de periode van terreinafkeuringen wordt afgesloten. Vooral voor O.D.L staan de zaken er slecht voor. De helft van de competitie is nog niet eens berelktl In het komende programma zijn wedstrijden opgenomen voor alle eerste teams. O.D.I. ontvangt Rotter dam Zuid 2, dat er nog niet veel van terecht heeft gebracht. Voor on ze stadgenoten liggen er dus kansen op de volle bult. Schiedam gaat op bezoek bij De Spartaan, dat onge twijfeld alles in het werk zal stel len om de punten in Rotterdam te houden. De Rotterdammers hebben 5 punten uit 12 wedstrijden tegen Schiedam 7 uit 15. Op 8 oktober ver loor Schiedam met 8—10. Zouden de roodzwarten er nu in slagen dc rol len om te draaien? Succes moet op bezoek bij Sperwers 5, waarvan in het najaar met niet minder dan 100 werd gewonnen. Het moet een erezaak voor de blauwwitten zijn nu weer met flinke cijfers de baas te blijven. Verder zijn vastgesteld Hillegers- bergSucces 2, Oranje Nassau 3 O.D.I. 2, O,DJ. 3Oranje Nassau 4, Schiedam aUnicum a, Weidevogels b—O.D.I. b en Schiedam bZwalu wen c. OFFICIEEL ABENT Bierstoof 37 - Teitf. B18è8-6<5f! - Burg; Knappertlajn 2 - Telef. mÓ-64500 In de handbalcompetitie worden zondag in het sportpark van "Wilton Fïjenoord enige belangrijke ontmoe tingen gespeeld, daar Schutters op bezoek komt, zowel bij de dames als de heren. De dames staan op de tweede plaats met een punt maar ook een wedstrijd minder dan de leider. Wint "Wilton, dan kunnen, de reste rende vier wedstrijden met gerust, heid tegemoet worden gezien. Trai ner Verhoef heeft zijn pupillen de laatste tijd danig onderhanden geno men, zodat een kleine overwinning te verwachten is. Bij de beren de len Wilton en. Schutters de onderste plaats, het wordt dus een strijd om aan het degradatiegevaar te ont snappen, maar het kan wel spannen. Als voorwedstrijd komen de dames junioren van beide verenigingen te* gen elkaar uit. De dames van UVG, nog steeds ongeslagen, krijgen Hollandiaan op bezoek en zullen het wel weten te klaren. De UVG-heren krijgen het wat moeilijker tegen naaste concur rent Snelwiek 2; met een overwin ning blijven zij aan de top, maar bü verlies zakken zij twee plaatsen. Bij DWS zijn de eerste elftallen vrij. Dames 2 gaat bij Roda 2 op bezoek en de reserve-heren hebben niet veel kans om van Advendo te winnen. Junioren; Actief—DWS en UVG— Activitas. De Schiedamse. Jazz-societeït 'Guillaume" houdt zondagavond 15 april in gebouw Irene weer een dansavond met medewerking van het kwartet Herman Bakker en the Riverside Jazzband. Aanvang 8.15 uur. Hermes/DVS ontvangt zondag om 2 uur in HARGA Heerenveen. De Noorderlingen hebben tot voor kort de strijd om de streep aardig volge houden, doch zijn de laatste weken teruggevallen. Mogelijk dat de blauw witten, nu er een oplossing is ge vonden voor de bestuurlijke proble men, gestimuleerd worden tot beter spel en ditmaal eens de volle winst grijpen. Doch veel zal het niet mee* uitmaken. Hermes II echter is nog in vol ge* vecht om de titel. De blauw-witten staan op de eerste plaats met twee punten voorsprong en met nog twee wedstrijden te spelen. Maar daar kandidaat DHC II nog vier wedstrij den te spelen heeft, mag Hermes B toch niet verliezen van UVS II. Het derde elftal gaat naar For- tuna III en het vierde speelt om 20 uur thuis tegen het Noorden II. SVV staat dit weekend een moei lijke wedstrijd te wachten in Leeu warden. Willen de rood-groenen hun plaats handhaven in de afdeling dan zullen zij moeten winnen. Maar daar Leeuwarden ook nog een kleine kans heeft om boven de streep te komen, kan op felle tegenstand worden ge rekend. Gelukkig heeft SVV weer de be schikking over Van Leeuwen en H. Hekman, mogelijk dat dit een sti mulans zal zijn om flink door te bij ten. SVV 2 heeft een vrije dag. Het derde elftal speelt om 10 uur m Harga tegen SHS 3 en SW 4 gaat op bezoek bij Leerdam Sport 2. Het bestuur van Hermes/DVS heeft zich bereid verklaard om aan te blijven echter onder bepaalde voorwaarden. De oefenmeester van deze voetbalvereniging, W. Blokland, ral de vereniging per I juni verlaten en met dezelfde datum is aangesteld Bob Janse, thans oefenmeester van Excelsior te Rotterdam, die zün voetballoopbaan als speler maar ook als trainer bij Hermes/DVS is be gonnen. Dit zijn de resultaten van de be sprekingen die deze week zijn ge houden tussen het bestuur, het col lege van ere-leden, leden van ver dienste en enkele commissieleden. Want op de algemene vergadering van 31 maart, waarop het bestuur zijn mandaat ter beschikking heeft gesteld, is besloten tot deze bespre kingen, die verder in een prettige en geanimeerde sfeer verliepen. Binnenkort zal er weer een alge mene vergadering worden uitge schreven, waarbij de door het be- stuurgestelde voorwaarden voor het aanblijven aan de leden zullen wor den voorgelegd. BRIELLE. G, H. B. uit Hejle- voetsluis stond voor het kantonge recht te Brielle terecht omdat zijn hond. met de hond van de buurman J- A., hazen hadden achtervolgd in de polders van Abbenbroek, „Ik was er niet bij." verdedigde G. H. B. zich, waarbij de kantonrechter D, Naayen opmerkte: „Maar uw hond weL" Voorts vroeg de verdachte, waar om tien dagen is gewacht alvorens proces verbaal is opgemaakt. Daar bij is men van de veronderstelling uitgegaan, dat het zijn hond is. „Hoe kan men dat nu precies weten?" al dus verdachte. 3n het verbaal echter werd er op gewezen, dat „de hond van verdach te samen met de hond van de buur man meermalen op stap gaat", ver telde de rechter. „Op stap gaan is iets anders dan hazen achterna gaan," werd door verdachte aange voerd. Conform de eis werd het ƒ60,of 12 dagen, waarvan ƒ45,— of 9 dagen voorwaardelijk. P. G.-W, G. en X v. P. waren met vuurwapens op hazenjacht geweest. J, v. P. vertelde alleen als getuige meegegaan te zijn. „Ik wilde eens zien hoe dat stropen in zijn werk gaat," vertelde hij, waarbij de offi cier opmerkte: „Dan kun je beter naar de televisie kijken." De rechter achtte het een serieuze zaak en conform de eis werd het voor elk ƒ70,— boete of 14 dagen hechtenis. (Advertentie LM.) uw rüwielleverancier is HOOGSTR. 37, tel. 128814 Ook voor .JtALEIGH". Naar wij uit het onlangs versche nen orgaan voor de scholieren van het Stedelijk Gymnasium in Schie dam, „Krater", vernemen zal tot op volger van de reetor dr P. J, T. En denburg worden voorgedragen de conrector van het gymnasium in 's Hertogenbosch dr L. W. Labordus. Zoals wij onlangs meldden zal dr Endenburg binnenkort afscheid ne men van het Schiedamse Gymna sium. (Advertentie L M.) Vakkundige behangers Voer *etfplahk*n: Origineel Be#Mnjer«t»reeJi<h4^ in bruikleen. Rmd'fei afsnijden 5 tent per rot. VRAAGT STAALBOEKEM 2e MIDDELLANDSTIL 2 - Tel. 33192 WOLPHAERTSB.23Ó - Tel. 74825 ROTTERDAM GEBOREN: Geertruida C. L d.v. A, G. C, Kwint en J. C. van Ingen; Paul z.v. J. Gunter en G. J. van Oudheusden. OVERLEDEN: J. M. Sigmond, 77 jr., wed. van J. F. Eykenbroek; B. "W. Boom, 62 jr. (Advertentie I.i Advertentie IM.) PANTALON De Broekenspecialist HOOGSTBAAT S6 - TELEF. 0 88 SI Op het laatste „koffie-uurtje" van het seizoen van de Vrouwen ln de V.V.D., afd. Schiedam, zijn belang rijke onderwerpen behandeld. Voor zitster mevr. I. Schade van Westrum stelde n.l. de broodsanering aan de orde, dit naar aanleiding van een vragenlijst van de landelijke orga nisatie. Er bleek een algemeen verlangen naar een vroeger bezorg- dan wel af- haal-uor. Wanneer moeders 's mor gens de kinderen op school hebben gebracht, gaan ze gewoonlijk bood- schapjien doen, maar kunnen dan bij geen enkele bakker terecht. Toch heeft men graag om twaalf uur vers brood op tafel. Het bezorgen in de middagwerd afgewezen. Bezorgen aan huis is vooral zeer belangrijk voor de vele bejaarden; de andere dames hadden over het halen of brengen een eigen opvatting. Er zullen in het volgende seizoen weer studiegroepjes worden gevormd, waarbij de vakbeweging zal worden besproken. Op 17 mei zal de provin ciale dag in Rijswijk worden gehou den. Met een ferme zwaai gooide de 1 Ierse mevrouw L. St. J. Devlin de fles champagne tegen de boeg van de 15.000 long ton metende Ierse bulkcarrier „Irish Cedar". Statig gleed, het schip, dat bij Verolme-Heusden voor de Irish Shipping Ltd. te Dublin werd ge bouwd, daarna van' de heltin#. De inzegening, die daaraan I vooraf ging, werd uerricht door mgr. W, Bekkers van Den Bosch. Andere aanwezigen waren de Commissaris van de Koningin in de provincie Noord-Brabant, mr. dr. C. N. M. Kortmanen de di recteur van het Hensdense be drijfde heer R. Rijke. DORDBJSCHT. Het modernste gebouw van Dordrecht, het door de Rotterdamse architectenbureaus Maaskant, Van Dommelen, Kroes en Ir. Senf ontworpen centrale kan toorgebouw voor Tornado, wordt vandaag officieel geopend door de commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, mr. J. Klaasesz. Het gebouw ligt tegenover het station op een terrein van circa 5000 vierkante meter. De omgeving van het station valt onder het Dordtse saneringsplan, dat van de Stations weg en de Johan de Wittstroat een De competitielelder heeft bet voet balprogramma voor zaterdagmiddag voor de clubs spelende in de af deling Rotterdam deze week ge wijzigd. Het programma dat voor a.s. zaterdag was vastgesteld is naar volgende week verschoven. Voor a.s. zaterdag zal PPSC nu thuis tegen Den Bommel in het veld moeten. Dat kunnen de Schiedamse kampioens kandidaten wel tot een zege brengen GSS moet in Harga de meerdere blijven over Egelantier Boys. Een aantrekklijk duel kan worden ver wacht De reserves: R.WH4 PPSC2; GTB2 ZWSH2; Unicum3 PF- SC3; GSS2 Rozenburg3; HBSS3 Zwaluwen6; Excelesior M5 HBSS4 HBSS5 Insulmde2; GTB3 Ex- celsiorMB; HBSS6 Zwaluwen9; PPSC6 Vlaardïngen5; Unicum5 HBSS7; DOS'324 GSS3: En nd voor hem een weekender, die U gezien moet hebben om te beseffen, dat dit een fantastische aanbieding Es. Mooie zware keper- kwaliteil; diverse moderne/ fleu rige rultdessins; was- en kleur echt. brede boulevard met hoge bebou wing wil maken. Het nieuwe gebouw telt zeven ver. diepingen, rustendop twee zware zuilen en maakt daardoor, èn door dat er geen vensters maar wel uit zichtstroken zijn, een revolutionaire indruk. Essentieel is de kunstver- lichting, die zoals trouwens het hele interieur hypermodem is. HEN DAG, deze pracht"ge JONGENS-WEEKENDERS van 5-ló jaar/ voor een weerga loos lage prijs: jot jour 9 5 ALLE MATEN ^Sr0 7 tot 12 jaar, al Ie maten 3is 13 tot 16 jaar, alle Zolang de voorraad strekt. Geen tel* of schrift, bestellingen. ROTTERDAM;, Korte Hoogstraat II Meent hit. Goudse- smgei Katendr. Lagedljk hk. Dorpswee West-Kruiskade 35 LEIDEN: Ha nlemm entraat 25 ZEIST: Slotman 158-3eo VLAARDINGEN: Liesveld 7.9 ft w

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1