Het wordt weer feest op Koninginnedag en 5 mei ZIE FRIGIDAIRE NU i Schied. Boys en WF blijven aan de kop Moderne visie op de tragiek van Judas PPSC haalt kleine winst op den Bommel Korfbal Succes, onvolledig, haalt toch winst Niet groter dan andersmaar toch: Voor de jeugd spel en sport ook schieten en wielrennen Bevolking nam af SCHIEDAM Inbraak in radiowinkel Knipperlichten gestolen Sted. Museum geopend AFDELINGSVOETBAL Schiedam kon zich handhaven ifjjl Voordracht Coos van Hoboken ZATERDAGVOETBAL Kandidatenlijst Heren 1 van Juliana werd kampioen attraktie Postduiven troffen sleciil weer SUPPOOST Koeriersters Dinsdag 17 april 1962 S ll I MUTMg c op e«| I het pakfï e annuel.^ penm&t doorlgj Moor 1 nu mtilerig p helpt I apen- 1,bank |?en je Jiwnoal elk# it l en Ir, die t zit- IndriL §zfcht i en De rant C het poor- jetnip ten, door diep Tile- "iufa nop in pen looi rikt ;.|ic l i En loc- lafi Hoewel de viering van Koninginnedag op 30 april aanstaande overal In den lande op groter schaal zal geschieden dan tn de voorgaande jaren, zulks In verband in et het zilveren huwelijksfeest van ons koninklijk paar, zal in Schiedam dit feest van niet groter omvang zijn dan anders. Dit laatste houdt dan verband met het aangekondigde bezoek van Koningin Juliana in September. Dan zal het weer een „Konlnginne-feest" worden In Schiedam en twee van dergelijke feesten ln één jaar is wat te veel én te kostbaar. Daarom zal hier ln Schiedam de nadruk gelegd worden op het koninklijk bezoek. Dit neemt echter niet weg, dat de Vereniging Natio nale Feest- en Gedenkdagen (van. Oranje-vereniging) voor SO april ejs. toch wel een aantrekkelijk programma heeft samengesteld, al verschilt deze niet veel met dat van vorig jaar. En ook voor de viering van Bevrij dingsdag op 5 mei. Daarvoor Is weer het bekende programmaboekje samengesteld (met een aardige omslagtekening van J. Buckers), dat overal ln de stad verkrijgbaar is. Aan de vooravond van Koningin nedag, op zaterdagavond 28 april is er een lampionoptocht voornamelijk voor de jeugd. Verzameld wordt op de Swammerdamsingel en Boerha- velaan tot uiterlijk half negen waar na door bet centrum wordt gelopen naar de Aleidastraat met de mu ziek voorop. Koninginnedag zelf begint met het luiden van de kerkklokken en het uitsteken van de vlag. Om 10 uur wordt dan de aubade gehouden op de Grote Markt waaraan vier mu ziekkorpsen meewerken met als nieuw punt bet trombone-kwartet van Crescendo dat van. de toren van de Grote Kerk af zal blazen, bij gun stig weer althans. Maar tegen die tijd zijn in Sport park Harga allang de finales van het schoolvoetbal- en handbal-toer nooi aan de gang, waarbij om 12,30 uur burgemeester Peek de prijzen zal uitreiken. Dan knallen ook al in de Koren beurs de schoten bij het Schutters- festij dat daar wordt gehouden. Het zijn open wedstrijden waaraan een ieder van veertien jaar en ouder kan deelnemen. Het gaat dan om het Kampioenschap van Schiedam. Er wordt nu op zes banen geschoten, zodat ieder snel een beurt kan krij gen. Maar bij de Beurs kan men ook luisteren naar de feestelijke klan ken die beiaardier Cor Don nog steeds aan het carillon van de Grote Kerk weet te onttrekken; van half elf tohalf twaalf. Stra a ttekenwecls trij d Dan komen de kinderen (en op hen fa het programma grotendeels afgestemd) aan de beurt. In bet Adwertentie I M Moeten wij U nog Iets vertellen over onze bekende Frans® Damast van 3,75 per meter? De meestverkochte, sfeervolle overgordijn: tof voor het ge zellige interieur? En juist omdat ledereen alles weet over deze prachtige Fran se Damast.ook de prijs van 3,75 per meter, weet U wat het zeggen wil, deze zelfde damast met zijdeglans, die soepel hangt, te kunnen kopen voor een prijs, die er niet om liegt... voor nog géén rijksdaalder per meter. Woensdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze prachtige Franse damasten, 120 cm breed, in moderne kleur stellingen, fi In rijk dessin, Wj [aX per meter voor Apothekers-nachtdienst: Apotheek Rembrandt, Rembranötlaan 5. Bellen b(j ongeval: G.G. en G.D., Tuinlaan 80. telefoon $9290. Politiealarmnummen 846 66. Bibliotheek: Lange haven, geopend maandag 19 tot 20.30 U.; dinsdag 9.30 tot 16.30 en 19 tot 20.30 uur. woensdag 9.30 tot 1630 uur; donderdag 9.30 tot 12.30 uur; vrijdag 9.30 tot 16.30 en 19 tot 2.30 u.; zaterdags 9.30 tot 16.30 uur. 's Zondags gesloten. BJC. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend; maandag 10 tot 21 uur; woensdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur; donderdag 10 tot 17 uur; vrijdag 14 tot 17 en 19 tot 2i u. zaterdag 10 tot 12 en 14 tot 17 u. Filiaal Singel: open maandag 25.30 uur en 7—8 uur: woens dag 78 uur; vrijdag 2—5.30 u. en 7—8 uur. Stedelijk Museum: Michael Podulke: schilderijen en grafieken, BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „Diamanten bij het ontbijt". Moncpole, 2 uur: „Omar, de woestijn havik"; 7 en 9.15 uur; „Het uur der vergelding'. DIVERSEN Wijkcentrum, 8 uur: Pr. Bemhard- ■- school. Ouderavond. Passage-theater kunnen zij gaan kij ken om 10.30 uur, naar een speciaal programma van kinderfilms. Maar ook actief kunnen z(j bezig zijn, tenminste als zü zich op school daarvoor hebben opgegeven. Een nieuw punt is de „straatteken-wed' strijd", die om 11 uur begint by de winkelgalerij aan de Mgr. Nolens- laan, waarbjj de klederen naar har telust hun artistieke gaven kun nen botvieren: met krijt op de te gels. Er zijn nog prijzen te winnen ook. 's Middags fa er om 2 uur ring steken op fietsen In de Waranda <10-15 jaar); om 2 nur ln de Pr. Bernhardlaan bordjeslopen met hin dernissen voor meisjes (8-12 jaar) cn om 2 uur rolschaats-wedstrijden in de Lange Nieuwslraat voor jon gens en meisjes van 12-15 jaar. De Stichting „De Jeugdbaven" houdt weer een Buurtfeest in de Westfrankelandsestraat waar van 9.15 uur tot 12.30 uur tal van leuke kinderspelletjes werden gedaan, voor verschillende leeftijdsklassen. De Jeugdhaven doet telkenjare mee en telkens het succes. Is dit niets voor andere buurtverenigingen? Spectaculair zijn de vliegdemon- straties op het Martinit-terrein aan de W. de Zwijgerlaan, met exclusieve modellen miniatuur vliegtuigjes die inderdaad ook vliegen. Sport Verder sportwedstrijden. Op het Edison plein worden van 2 uur handbalwedstrijden gespeeld tussen dames- en herenteams van Wilton- Fijenoord en Quintus uit Kwints- heuL Om 2 uur beginnen de wieler wedstrijden, verreden op het par cours Vlaardingerdijk, Nwe Dam- laan, Burg, Honnerlage Gretelaan, Troelstralaan, georganiseerd door de Rennersclub Schiedam en de Vete- ranenclub Sportief uit Rotterdam- De aspiranten beginnen om 2 uur aan de 25 km en de veteranen om 3 uur aan de 50 km. Ook bekende oud-renners zal men zien verschij nen. Op de speelweide in Nieuwland organiseert de Schiedamse Volley balclub, wedstrijden en demonstra ties, waarbij dames en heren-teams spelen tegen Aggredior uit Vlaar- dingen. Aanvang 2 uur. Het Koninginnefeest wordt beslo ten met een grote taptoe om 9 uur op de Grote Markt, waaraan liefst tien korpsen meedoen. Maar van 8 uur af is Harmonie aanwezig om de wachtenden bezig te houden. Ge speeld zal worden niet vóór het Stadhuis, zoals gewoonlijk, maar er naast, waar meer ruimte is voor de korpsen. Bevrijdingsdag Wat de viering van Bevrijdingsdag betreft, deze begint voor de school jeugd op vrijdagmorgen 4 mei, wan neer in de Aula van het Museum aan deputaties van leerlingen van de 6' klas van alle scholen door Burg. Feek het herinneringsboekje „Volk in verdrukking en verzet 19401945" wordt uitgereikt. Ook de Bevrijdingsdag zelf wordt geopend met het bespelen door Cor Don van het carillon van 10 tot 11 uur. Verder wordt om 11 uur een at- letiek-veldloop van 3 km georgani seerd in de omtrek van het Ster- rebos, met de start op het Martinit- terrein. Vijftig getrainde atleten heb ben zich reeds opgegeven, 's Mid dags kan men om 3 uur gaan kijken naar de Maasruiters uit Maasland, die met zestien paarden een show geven op de Zandvlakte bij de Adm. de Ruyterstraat. De dag wordt besloten met de ju bileum Lichtstoet, die om 9 uur pre cies van het Boerhaveolein vertrekt De belangstelling hiervoor is nog nooit zo groot geweest, het wordt dus wel iets. IN In Kethel In Kethel wordt op belde feestda gen een afzonderlijk programma ver zorgd. Op 30 april maakt daar St Radbouds Muzlekver. een mars door Kethel en om 2 uur de drumband van Animo ook. Om 9 uur z%n er kinderspelen voor schoolkinderen, terwijl er 's avonds een lampionop tocht wordt gehouden, aanvang 9 uur. Op 5 mei worden voetbal- en handhal wedstrijden gehouden op het DHS-terreln. Onbevoegden hebben zich toegang weten te werschaffen lot de radio- handel De Grens aan de Botterdata- scdijk van de eigenaar J.B. Ze kre gen daar een bait van ongeveer 2450,aan geld en apparatunr te pakken. De daders hebben door vermoede lijk een valse sleutel te gebtuiken de achterdeur van het pand geopend en zijn vervolgens de winkel binnen gedrongen. Hier namen zij twee raagbare bandrecorders, twee draag bare radiotoestellen, een scheerappa- raat en 200,aan zilvergeld mede. SCHIEDAM Do garagehouder C.vJVL deed aangifte van diefstal van twee knipperlichten van een auto, die in een in aanbouw zijnde garage aan de Bokelweg stond, SCHIEDAM - Het Stedelijk Mu seum is op Goede Vrijdag en op beide Paasdagen geopend. Op Goede Vrijdag van 10-5.00 uur en op tweede Paasdag van half één-5.00 uur. Te bezichtigen zijn dan de ten toonstelling „Opgravingen uit het Woestijnzand". „Nederlandse opgra vingen in Egypte" met electronïsche toelichting, de tentoonstelling van schilderijen van Maike Podulke en Naar goede traditie hebben de kampioenskandidaten in de tweede klassen. weer winst aan het punten totaal toegevoegd- Met nog vier wedstrijden te spelen en vier pun ten voorsprong is Schiedamse Boys. dat ditmaal van SIOD won (0—2), wel zeer dicht bü de eretitel. Wil ton Ffjenoord won met een magere 21 van Soag, de scheepsbouwers strijden nek aan nek met de an dere kanshebber Nestoro. Bij de eer ste klassers spitst de strijd om het kampioenschap in 1 A zich toe tassen SVDPW en Germinal die gelflk aan kop kaan. SVDPW toonde zich zon dag gedecideerd de sterkste over AVS (40). Met een 00 geljjk spel tegen het sterke Noorderkwartier loont Schiedam zich alsnog van de onderste plaats te willen bevrijden, SIODSdhïecL Boys 02 Zo goed verweerde SIOD zich dat de technici van Schiedamse Boys vrijwel geen kans kregen de zo ver vaarlijke productiviteit te ontplooi en. Uit een gezamenlijke combina tie rondde linksbinnen Bonte voor een zaal moderne kunst uit eigen rust de aanval goed af (6—1). In bezit. de tweede helft had Schiedamse (Advertentie IJU) 's werelds meest verkochte koelkast tegen Euromarktprijzen vanaf f.398.- bij de speciale Frigrdaire-deaiers DE LANGE FRIGIDAIRE PI ETTERS EN, Nw. Binnenweg 71-77. Rotterdam, tel. 35290 Filiaal: Broersvest 74-76, Schiedam, tel. 69404 - 61459 Rotterdam: ,Oude Binnenweg 146-148, tel. 124067; BeTJerlandselaan 31, tel. 195691; Jonker Fransstraat 106. tel. 123251; Coolhaven 230, Techn. Dienst, tel. 56595; Hoogvliet: Winkelcentrum Binnenban „ELECTHO-THERM" N.V., Schledamsevest 46, Rotterdam, tel. 138200 „WlLMETA" N.V., Showroom Lijnbaan 37, tel. 121738 en Goudsesmgel 35-37, Rotterdam, tel. 110502 RADIO-BLANKEN, Rembrandtlaan, tei. 65734, WINKELCENTRUM, Mgr. Nolenslaan, Schiedam, tel. 62511 FRIGIDAIRE- EEN PRODUKT VAN GENERAL MOTORS Een moderne visie op de menselij ke tragiek van de apostel Judas heeft maandagavond ln de Grote Kerk gestalte gekregen met de voor dracht van de Amsterdamse voor drachtskunstenaar Coos van Hobo ken. daartoe heeft Coos van Hobo keu voorgedragen uit het werk van F. A, Brunklaus die In Judas Lska- rioth niet de sinds eeuwen gehate verrader ziet, maar de simpele mens die door zijn structuur tot het ver raad moet komen. HU tekent de volgeling dan ook eerst als de man die gefas ineerd raakt onder de ban van de meester. De tweespalt ontstaat als de trou- Doelpunten waren zaterdagmiddag kostbaar bij de Schiedamse voetbal teams. PPSC kon met een nipte fa-O zege op Den Bommel in het voet spoor van de leider Insulinde blijven, hoewel Den Bommel niet de mindere was van PP. In Harga had GSS wel een groot overwicht maar de schutters faalden bij de Gustoman- nen met als gevolg dat Egelantier Boys met 02 won. PPSC-Den Bommel 1-0 B(j PPSC moesten de twee schut ters Piet Veen en Roel Ravens ver stek laten gaan, zij werden vervan gen door Joop Liebeek en Gerrit Richters. Het spel heeft vrijwel voortdurend een eenzijdig karakter gehad. Beide teams trokken steeds fel ten aanval, voor beide doelen ontstonden ook wel hachelijke situ aties maar meestal konden de ver dedigingen overwinnen bij de bot sing. Het goede schot ontbrak in deze sportieve wedstrijd. Eerst in de twintigste minuut van de tweede helft kon PPSC juichen, Degeling kopte een voorzet van Kalden in. Het werd daarna nog heel spannend want Den Bommel poogde energiek de achterstand weg te werken maar in laatste instantie greep de doelman steeds goed in. GSS-Egelantïer Boys 0-2 Aan de ontmoeting tegen Egelan tier Boys heeft GSS geen aangename herinneringen. Steeds is GSS in de aanval geweest, voortdurend faalden de schutters en het doelpunt viel aan de andere kant toen spil Schop de bal met de arm beroerde. De straf schop werd ingeschoten. In de twee de helft zag het er naar uit dat GSS de achterstand wel zou nivelleren. Met de wind m de rug bekeken de Gustomannen de vijandelijke doel man ijverig van dichtbij maar het gelukte de stadgenoten niet de muur te doorbreken. Bij een verre uittrap kreeg een aanvaller zelfs de gelegen heid om over het vrije veld naar het Schiedamse doel te lopen. Het was 0—2 met nog vijftien minuten te spelen. Toen werd het echter heel onaangenaam. Tien minuten voor tijd trapte spil Vos van Egelantier Boys na tegen aanvaller Prins van GSS. Vos werd het veld uitgestuurd en met tien man hield Egelantier Boys zich zij het weinig elegant overeind. Wel 'probeerde Scholten van GSS nog of verre schoten resul taat zouden verwerven maar succes bied uit, <0—2). we discipel onder de druk van de omstandigheden niet weet waaraan hij moet toegeven. Zal het de stem van het geweten zijn of zal de een voudige ziel de begeerte naar ma terieel bezit niet kunnen weerstaan. Het wordt het haken naar be zit, maar dan heeft Judas reeds in het conflict gezocht naar een com promis in de verzoening tussen de waarde van de geest en de waarde van de materie. Het kan geen com promis zijn maar Judas zou de sim pele ziel niet zijn als hij niet meent dat zijn verraad met de kus zijn fout reeds heeft vergeven. Hoe bit ter zal zijn ontgoocheling zijn. De auteur Brunklaus heeft dit oude gegeven getekend in de ac tualiteit van deze tyd. Coos van Hoboken declameerde de zielestrijd van Judas gevoelvol waarbij hij in een zuivere dictie liet uitkomen dat juist aan Iskarioth niets menselijks vreemd was. Ter ondersteuning van de sfeer droeg de voordrachtskun stenaar Oosterse kledij. Bovendien was 't kerkgebouw in 't schemer ge huld waarbij het optreden van Van Hoboken in een speciale entourage tot een stijlvolle getuigenis van het Bijbelse verhaal bijdroeg. Niet alle banken in de Grote Kerk waren bezet, toen ds. A. Hoffman tot zingen van een psalm nodigde. Organist Jacq. P. Bekkers heeft voor de begeleiding gezorgj, het Her vormde Kerkkoor zong enkele ko ralen uit de Matlhcus Passion. Van de Schiedamse korfbalclubs heeft Succes het er het beste afge bracht. Ondanks het feit, dat men slechts met tien mensen tegen Sper wers 5 moest aantreden, heeft de WH om te winnen toch gezegevierd. Na een kwartier opende B v. Krog- ten n i een fraaie doorbraak de sco re. Dezelfde speler miste vervolgens een drafworp, waardoor de thuis club gelegenheid hreeg van ver ge lijk te maken. Mej. N. Ouwendjjk zorgde er voor, dat met 12 kon worden gerust. Kort na. de rust ver hoogde dezelfde speelster weer kort onder de korf de voorsprong tot 13. Mej. A. Kauffman stelde de overwin ning veilig (14) Schiedam heeft er tegen De Spar taan wel erg weinig van terecht ge bracht. De wind speelde de rood zwarten weliswaar parten, maar de Rotterdammers ondervonden daar toch dezelfde hinder van. Zij speel den niet alleen beter, maar hun scho ten waren ook doeltreffender. Na 30 kon J. v. d. Kooi) de eer redden, bij de stand 3—1 werd gerust. In de tweede helft kreeg Schiedam de wind in de rug, maar toen bleek De Spartaan nog beter te spelen dan in de eerste helft Onze stadgenoten kwamen cr niet meer aan te pas en moesten er zich in schikken, dat de tegenpartij met 71 won. ODI trad al even zwak op tegen Rotterdam Zuid 2- De opstelling van drie invallers was daaraan debet, maar het geeft toch wel te denken, dat van deze zwakke tegenpartij met 24 werd verloren. Het zal er nog om gaan spannen of ODI aan de degradatie kan ontkomen. Schiedam 2 won de derby Suc ces 2Schiedam 2 met 0—4. Deze wedstrijd is in de plaats gekomen van HillegersbergSucces 2. ODI 2 en ODI 3 kwamen ook goed voor de dag. Eerstgenoemde won met 14 van Oranje Nassau 3 en laatstge noemde met 70 van Oranje Nas sau 4. Tenslotte zegevierde Schiedam a met 5—0 over Unicum a en Schie dam b met 1—0 over Zwaluwen c. De PSP komt in Vlaardingen uit met een kandidatenlijst met dertien namen. Lijsttrekker is de heer A v. d. Veer, opvolger da heer J. Zou tendijk. In de maand februari fa 3n Schie dam de bevolking met 29 personen teruggelopen. Aan het begin van die maand bedroeg het inwonertal 89.785 en aan het eind van die maand 80.756. De teruggang was te ivyten aan het grote vertrek overschot van 87, terwijl het geboorte-overschot slechts 58 bedroeg. In het totaal werden in februari in Schiedam 44 huwelijken gesloten. Van 22 echtparen woonden zowel de man als de vrouw in Schiedam, van zes was de man Schiedammer en kwam de vrouw van elders, terwijl van 16 de vrouw Schiedamse was en de man van elders kwam. Na de voltrekking van 't huwelijk wonen drie paren in een eigen wo ning. Achttien paren hebben onder dak gekregen bij ouders, familie, ken nissen of wonen in onderhuur. Van elf echtparen wonen de man en de vrouw afzonderlijk, terwijl twaalf pa ren in een andere gemeente zijn gaan wonen. Volleybal Heren 1 van Juliana fa kampioen, Eigcnljjk nog vroeger dan verwacht, doordat concurrent Aggredior in Rot terdam van RLVC verloor. Deze we tenschap heeft zjjn stempel op het spel van Juliana in de wedstrijd te gen SPSV gedrukt. Het heeft onge looflijk veel moeite gekost het en thousiaste SPSV In bedwang te hou den, De eerste en de tweede set gingen met resp. 155 en 1510 naar Juliana maar in de derde set was het mis. Juliana raakte volkomen van slag af en verloor deze set met 35—10. De laatste set ging het weer beter en nadat het laatste punt was gescoord, mochten zjj zich kampioen van de tweede klasse noemen, hetgeen te vens inhoud dat zü het volgende sei zoen in de eerste klasse zullen uit komen. De wedstrijd heren 1 tegen Sp. H'berg 2 was sneller beslist. In recordtijd was het 30 voor Juliana. De setstanden waren: 157, 155 en 15—9. Het tweede herenteam heeft tegen AMVJ/Smash 2 en ZVC 2 enigszins teleurgesteld. Tegen de eerste ploeg kwamen zij niet verder dan een ge lijkspel (setstanden 10—15, 15—12, 1015 en 155) en van ZVC werd zelfs verloren. Slechts in de tweede set konden zij met 1513 winnen. De overige setstanden waren: 4—15, 4—15 en 14—16. Voor heren 3 is de toestand vrijwel hopeloos geworden door de nederla gen tegen RLVC en DOS. Beide wed strijden werden met 3—0 verloren. De dames wonnen deze week al heel gemakkelijk doordat tegenstander Sp, H'berg 2 niet volledig was. Junioren A won van Concordia A (156. 155.15—3) en Libanon *50 C (1512. 155, 1315 en 15—12) maar verloor van Libanon '50 A met 7—15, 13—15 en 3—15. Junioren B speelde gelijk tegen Sp. H'berg met 2—2. De wedstrijden te gen RLVC en Aggredior B werden met resp. 30 en 3—1 verloren. Boys ook het overwicht. Het bleef echter bij een solo-explosie van oud- SW'-er Wim Foulus. Deze kreeg in de tiende minuut op het midden veld de bal, hij omspeelde een serie tegenstanders en toen de doelman van SIOD- uitliep passeerde Poulus ook deze laatste barrière (02). Met genoegen vernam Schiedamse Boys daama dat de enige concurrent Ae~ tivitas gelijk speelde tegen AVO ZVC. W—SOAG 2—1 De scheepsbouwers behaalden een verdiende zij het kleine overwin ning. Met de sterke wind in de rug speelden de stadgenoten een zwak ke eerste helft. Toch scoorden de Schiedammers in deze periode twee maal. Uit een scrimmage scoorde De Winter, toen daama de spil van Soag de bal slecht wegwerkte was de toegelopen Groenheide er snel ge noeg bij om het leer te pakken. Hij omspeelde met succes de Rotterdam se doelman (2—0). Tegen wind in speelde Wilton Fijenoord beter, maar de kansen werden niet meer benut i Bij een ogenschijnlijk ongevaarlijke stuitbal verkeek de Schiedamse de. fensie zich. Ook doelman Van Noort- wijk greep niet goed in. Hij liet de bal vallen, daama zag hij een aan valler langs zich gaan en hij greep de tegenstander bij de benen. De hieruit toegekende strafschop werd ingeschoten (2—1). SVDPWAVS 4—0 De overwinning van de roodwitten is geen moment in gevaar geweest. Bij de rust stond het al 30 voor SVDPW en de score bad zelfs ho ger kunnen zijn. In een goede wed strijd toonde SVDPW een uitste kende vorm. In de tiende minuut opende Van Gerven de score, nog voor rust schoten middenvoor Van Gerven en rechtsbuiten Van Schio nogmaals raak. In de tweede helft bracht rechts binnen Van der Vkst de stand met een hard schot op 40. Noorderkw.Schiedam 0—0 Zo goed voetbalde Schiedam bij Noorderkwartier dat de stadgeno ten zich periodiek zelfs de meerde ren toonden van het zo geduchte Noorderkwartier. Op nogal ongeluk kige wijze ontging de Schiedam mers de winst toen Herman Oost hoek in de twintigste minuut van de tweede helft inschoot. De scheids rechter stond te ver af om te con stateren dat de bal achter de lijn was geweest, hij kende dan ook geen doelpunt toe. Schiedam had het elf tal gewijzigd, het team combineer de uitstekend zodat het vertrouwen gewettigd is dat Schiedam zich als nog van de onderste plaats gaat be vrijden. Goalgetter Nico van Huet fungeerde nu uitstekend als stop- perspil. UrsusUSC 21 Wel de fraaiste prestatie in het afdelingsvoetbal leverde Ursus dat met een 21 zege op USC de bin ding met de laatste plaats los maak te. Het windvoordeel bracht de Schiedammers voor rust een doel punt van Marie Huigen. Met wind tegen had Ursus tot taak de aanval len van USC af te slaan. De gast heren brachten ln de tiende minuut de stand op fraaie wijze op 1—1 maar daama nam Ursus het initia tief weer. Na een half uur scoorde Jan van Strien op goede wijze maar de scheidsrechter liet doorspelen. In middels was Jo Mulder ingevallen voor Jo van der Pol. Tien minuten voor tijd zette Jo Mulder zo goed voor dat Marie Huigen op uitstekende wijze het hard werkende Ursus de kostbare winst kon schenken (2—1), Burgerlijke Stand GEBOREN: Jacobus z. v. C. A, van der Vlies en M. J. van der Ven; Jo hannes P., z. v. J, H. W. van Kat wijk en M. H. van der Tuuk; Jan W. z, v. T. J. H. van Kampen en L, de Man. OVERLEDEN: W. van den Berg, 22 j.; A. Krüger, 63 F. Kruiningen, j. wed. van R. Vink; A. van der Most, 75 j. (Advertentie IM.) Wat een leuke jasjes zijn dati Moderne gladde tweeds o.a. fn gemêleerde kleuren. Schuine zakken, j met of zonder pas» Zij-of rugsplitten OJ 45 Leeftijdsjaar. KI. et. p. m. WEEKK00PJE -r- Bijbehorende Terlenka pantalon f5 99 slechts KORTE HOOGSTRAAT 15 1* MIDDELLANDSTRAAT 98-100 WOLPHAERTSBOCHT 218-224 De dtuvcnviucmon ate afgelopen, weeaenu zijn genouaen zijn sierit oe- invioed geworaen door net aonor- urnie kouue weer en de stente wind. De duiven kregen het dan ook bij zonder zwaar; zjj kwamen iaat en erg traag binnen en meerdere vo gels hadaen zelfs bij het vallen van het duister de hokken nog met be reikt. De Schiedamse vereniging „De Postduif "nam met 216 duiven deel aan de wedvlucht van de Rotter damse Postduivenbond vanuit Hel mond, een afstand van 94 km. Er werd om 9 uur gelost, mam de eerste duif kwam pas om 11.18 uur binnen en eerst na enkele uren wa ren de prijzen verdiend. GEMEENTE SCHIEDAM In verband met het steeds toenemend bezoek kan by het STEDELIJK MUSEUM worden geplaatst een, in volledige dienst. De bezoldiging zal afhankelijk zijn van leeftijd en zal voor 25-jarïgen en ouderen 85.92 per week bedragen, benevens j 4.huurcompensatie. Vakantietoeslag 4 per jaar. Kinderbijslag volgens rijksregeling. Salarisherziening is in voorbereiding. Eigenhandig geschreven sollicitaties, gericht aan het Col lege van Burgemeester en. Wethouders, dienen binnen 10 dagen na verschijning dezer advertentie te worden inge zonden aan de afdeling „Personeelszaken" der gemeente secretarie. Nieuwstraat 26 bov. te Schiedam. Te koop Wasmachines, zo van de fa bnek v.a, 95.—, centrifuges v.a. 110.—, combinaties met elektr. verwarming ƒ275, Showroom „Coja" Lange Haven 126, tel 6 33 4L Meubelen en huisraad Eethoeken 142.75. Ronde tafel en 4 stoelen, ijzersterk, of vlerk. Te bezien by Plate, Gr. Markt 19-21, Schiedam, vrij entree, eventueel kre dietservice. Bergmeubels, grote collectie in allerlei maten te zien bij Plate, Grote Markt 19-21, Schiedam, eventueel krediet- service. Gordijnen vanaf ƒ3,30 per meter. Enorme keus, te be zien aan de wand by Plate, eventueel kredietservice. Linnenkasten, voor baby'* ƒ01.Eén deurs, hangkast ƒ139.— en als een. legkast blank eiken, half leg, half hang ƒ159.— en ITO.—. Alles direct leverbaar. Te zien 2e verdieping bij Plate, Gr. Markt 19-21, Schiedam, eventueel kredietservice, 2800 m2 toonzalen, welke in. onze panden 19-21 direct te bezichtigen zijn. Bankstellen,' nieuwste mo dellen van de Jaarbeurs 1962. Komt u eens langs, wij heb ben een ruime keus en er is vrye entree. Plate, Grote - Markt 19-21, Schiedam, eventueel kredietservice. oor de voetbaPiemebbers f Kick Wilstra de Wondermidvoor Vla! art vol humor gsfekondo verhalen, waarvan er 18 zijn venchenen jn het bekende smpformaat. f 0.60 per deël

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1