I PAAS SHOW ld t VOETBAL: de Paasdagen brengen lastig programma EEfflll P. Mendzel vertelde over Nieuw-Guinea W. J. G. van Prooijen verlaat Rijks-hJb.s. 0 Raadslid H. B. Engelsman stelt vragen aan B. enW. ava Honkbalcompetitie staal al weer voor de deur Op bijeenkomst PvdA-vrouiven Burgerlijke stand EUROTAX 69 4 60 Paasnachlgebed in Lutherse Kerk Herdenking van de gevallenen Belangstelling Filmkring viel tegen Ursus ontvangt Duitse voetballers Aanrijding vlaardingen Schiedam - - Kandidaten voor de Gem. Raad Sluiting van g3m. bureaus Paasvluchlen van i m ma fss Goede Vrij da gin postduiven Wie heeft iets verloren toch [et een als77ie ■ruimer ia. de een i oer- sjonge eer- op hg [V tboe- jen. ik fcrstoiju |p door Tiet K»ej«ie ,n» een [;bank- »e«Zoot i Mei. van stallen. jichtig IhÜ en l/dubn pensen Ik laa 'kin wbaar 'I zit. fe c!e <nkere y otin hieZyfc |ö- Ik h'pest kt de wereld. 1 jaar, ver- t 20. PfOGr- straat w«g, I hele fefotKj teen f («- |teïe- mden f.lk, Pö ie-. Ier; 't mbhen ■piek. |v een Vaar Flar- I Zo'n |/,en '.Jag mee IfflOr «enk I Een I am. J die Éoen leen ün an ste ca- by >P- yis je Donderdag 19 april 1962 Advertentie t M Na het ondertekenen van het peti tionnement, dat gisteravond bjj de Li] een komst van de Vrouwengroep van de Party van de Arbeid in hel „Volksgebouw" op tafel lag een petitionnement tegen de troepenzen dingen naar Nieuw-Guinea en en kele hartelijke welkomstwoorden van de voorzitster van deze groep, richt ten de aanwezige dames hun ogen op een projectiescherm, waarop de heer P. at Mendzel enige dia's over bo vengenoemd Rijksdeel vertoonde en aan de hand hiervan zeer interessan te ondervindingen vertelde. De heer Mendzel, die met Nico van de Stoep, die voor de dia's heeft gezorgd, en met het Amerikaanse echtpaar Draper dwars door de Ba- liemvallei van kast naar kust is ge trokken, vertelde, dat het winnen van het vertrouwen van de bevol king vrij vlot was verlopen. Vooral bij de pygmee-Papoea's was dit zon der noemenswaardige incidenten ge gaan. Deze mensen, die eigenlijk nog in het slenenlijdperk leven, hadden de „pioniers" bijna geen last be zorgd. Dit was misschien wel te dan ken aan de vijftien.Papoea's, die met de groep, bij wijze van studiereis, mochten meetrekken. De jonge Pa poea's hadden hun opleiding tot zen deling pas met goed gevolg beëin digd en zullen nu in de toekomst hun zendingswerk in eigen land ver- richten. per paar bedoelen wij dan. Maar voor nog geen gulden koopt U morgen naadloze nylons, 400 naalds, 20 denier, in de nieuwste ïornerkieuren als abricot en mandel. Nylons, buitengewoon elastisch van uiterst solide perion- garens... Geen enkele paren..,, maar 20.000 paar, voor al onze klanten. Morgen om 9 uur begint de verkoop van deze naadloze Perion dameskousen (irregular), In de maten 8£ tot 10£, zomer- kleuren abrkot en mandel, Per elfent niet meer dan 6 paar Apothekers-nachtdienst: Apotheek Rembrandt, Rembrandtlaan 5. Bellen bij ongeval: G.G. en G.D., Tumlaan 80, telefoon 69290. Politiealarmnummer: S46 66. Bibliotheek: Lange haven, geopend maandag 19 tot 20.30 u.; dinsdag 9.30 tot 16.30 en 19 tot 20.30 uur. woensdag 9.30 tot 16.30 uur; donderdag 8.30 tot 12.30 uur; vrijdag 9.30 tot 16.30 Cn 19 tol 2.30 u.; zaterdags 9.30 tot 16.30 uur. 's Zondags gesloten. R.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam. geopend: maandag 10 tot 21 uur, woensdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur; donderdag 10 tot 17 uur; vrijdag 14 tot 17 cn 19 tot 21 u zaterdag 10 tot 12 en 14 tot 17 u. Filiaal Singel: open rpaandag 2—5.30 uur en 7—8 uur; woens dag 7—8 uur; vrijdag 2—5.30 u. en 78 uur. Stedelijk Museum: Michael Podulkc: schilderyen en grafieken. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur; „Diamanten bij het ontbijt". Mono pole, 2, 7 en 9.15 uur: „Er komt een vriend vanavond". GEBOREN: Rudolphus J. z. v. P. H, van Oorschot en J- H. Kablau; Antonius H. z, v. N, Bagers en G. E. Grotenbreg; Saskia C. E. d. v. A. P. de Knegt en W. I. van. Dijl; Maria N. J. d. v. B. Onslenk en" D. van Gulik; Harm z. v.-H. Blouw én S. Hoogen- raad. DIVERSEN Musis Sacrum, 8 uur: W.F, Mutua Amicitia, Toneel. Wijkcentrum. 8 uur; NCVB Nieuw- 1and. Lezing. Irene, 8 uur: Alg. Ned. Graf, Bond. Filmavond, nog, dat vooral het grote aantal ta len, dat in dit gebied bestaat, het onderzoekingswerk zo bemoeilijkt. Het kan zelfs voorkomen, dat men in een afstand van slechts 100 kilome ter verschillende talen hoort spreken, geen dialecten, zoals in andore lan den, maar werkelijk totaal verscbil- Tot slot vertelde de heer Mendzel1 lende talen. Door het lid van de Gemeenteraad, de heer mr. H. B. Engelsman, zijn de volgende vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders ge steld: le. Heeft uw college kennis genomen Na lange tijd als geschiedenis-le raar verbonden te zjjn. geweest aan de Ryks-h.bs. en m.nus. te Schiedam, heeft gistermorgen de heer W. J. C. van ProoUen in de aula van de school afscheid genomen van docen ten, leerlingen en oud-leerlingen. De heer Van Proojjen heeft noodgedwon gen het onderwijs, dat hem immer io na aan het hart heeft gelegen, vaarwel moeten zeggen, omdat zijn ziekte hem zijn verdere werkzaam heden belette. Het kost hem dat bleek gisteren weer overduidelijk veel moeite zich bij dit feit neer te leggen. De directeur der school, dr R. Oort, releveerde in zijn toespraak de lief de die de scheidende docent altijd voor het onderwijs en voor de Rijks- h.b.s. in het bijzonder, aan de dag heeft gelegd. Voorts tipte de heer Oort nog even de stiptheid van de geschiedenis-leraar aan. Door zijn punctualiteit kreeg de heer Van (Advertentie t.M.) EUROTAX TELEFOON Als afsluiting van een cyclus van 6 weken Avondgebed, die in het teken heeft gestaan van het lijden van Christus, 2al d.v. op zaterdag 21 april m de Lutherse kerk tijdens het oecumenisch avondgebed het zgn. Paasnachtgebed worden gebe den. Hierbij wordt de gebruikelijke liturgie van het avondgebed gevolgd, doch daarnaast 2ijn aparte schrift lezingen, gezangen en gebeden inge last, die speciaal betrekking hebben op het Paasfeest. Dit avondgebed betekend dus de overgang van het lyden des Heren naar het Paasfeest, dat zondag daarop wordt gevierd. De dienst vangt zoals elke zater dagavond om half acht aan. Advertentie t M PANTALON De Broekenspecialist HOOGSTRAAT 86 - TELEF. 6 83 SI K Ook dit jaar is er weer een ver zoek uitgegaan naar verenigingen, scholen enz. om deel te nemen aan de herdenking van de gevallenen op vjer mei. Vanzelfsprekend - kan niet een ieder worden bereikt, maar dat neemt uiteraard niet weg dat ieder een deel kan nemen aan de „stille tocht" vanaf het stadhuis naar de Plantage. Voor de goede gang van zaken die de organisatie van een dergelijk^ gebeuren eist is bet wel gewenst, dat deelnemende verenigin gen zich tijdig opgeven bij de secre taris .van dev Ver. Nat. Feest- en Gedenkdagen tvoorm. OV>, de heer -3. H. F. van der Brugge, YondeUaan 52b, tel. 67406. Prooijen door de jaren heen een grote vermaardheid op dc schooi, De directeur moest de commissie van toezicht verontschuldigen. Deze bad namelijk geen afgevaardigde kunnen sturen. Wel was er een stoffelijk blyk van waardering en wei'in de vorm van een fraai bloemstuk. Een hartelijk woord sprak ook de heer C. Grinwis. Hij deed dat als le raar, maar tevens als oud-leerling. Namens de leraren, oud-leraren, leer lingers. en ond-leerlingen bood de scholiere Bianca de Vries "de heer Van Prooijen een prachtig radiotoe stel aan. De met pensioengaande leraar sprak hierna een uitgebreid dank woord, tijdens hetwelk zyn gevoel voor humor zo af en toe om *n hoek je kwam kijken. Gedetailleerd be schreef hij zijn loopbaan bij het on derwijs. De beschrijving daarvan doorkruisde hij met bonmots en en' kele anekdotes. Voorts had hij voor ieder van zijn nu ex-collegae 'n per soonlijk woord over. De belangstelling voor de tweede bijeenkomst va de Schiedamse Film kring, gisteravond in Monopole, was nogal aan de matige kant. Tenmin ste, het aantal bezoekers was bedui dend minder, dan tijdens de eerste voorstelling, die de Kring enige maanden geleden organiseerde. Daar om drong dc voorzitter, mr. H, B. En gelsman, er in zijn welkomstwoord op aan. dat men zich met nog meer activiteit zal werpen Op het winnen van nieuwe leden. De Filmkring had deze avond de voortreffelijk film „Rashómon", die de moeite van bekijken alleszins waard is, op het programma geno men. Jammer was het, dat men het voorprogramma le groot had willen opzetten, waardoor het filmpje „De Verkenningsboring" van Bert Haaa- stra halverwege moest worden afge broken wegens tijdgebrek. Dit seizoen zal de Filmkring nog één voorstelling geven. Gedacht wordt aan het vertonen van smal films in een kleinere zaal. Zoals we gisteren in onze rubriek Schnwerpers op de Schiedamse Sport berichtten zal de voetbal vereniging Ursus gedurende de Paas dagen voetbaljunioren van het West- Berlljnse Hertha '06 te gast hebben. Ursus kreeg contact met deze voet balclub door middel van een twaalf jarige Oost-Duitse vluchteling die vorig jaar bij de Schiedamse fami lie Van Kampen heeft gelogeerd. Zaterdagmorgen om tien uur zullen de veertig jongens in de kantine in Harga worden ontvangen. Zondag spelen de A. en B-junioren van Ur sus, van Hertha '06 van Hennes DVS, van SVV, en van DHS van half tien tot half vier seriewedstrijden in Har- ga- Op de hoek Pr. Bernbaxdlaan— Stadhouderslaan vond gisteravond omstreeks 9 uur een aam Ijding plaats tussen de bromfietsberijder P. van G. uit Vlaardingen en de Schiedamse automobilist W. S. De automobilist verzuimde voorrang te geven, ter wijl de bromfietsberijder met te gro- snelheid reed.' Bij de aanrijding bezeerde de auo- passagïere van de bromfietser G. V. haar rechterarm. De man zelf kreeg een gebroken sleutelbeen en een snij- wond boven een der ogen. Hij is door een agent van politie naar zijn wo ning gebracht. van het antwoord van de minis ter voor Maatschappelijk Werk op de vragen van het kamerlid Ber ger inzake de gevolgen van de verboging van de A.O.W.-uitke- ring per 1 juli a.s. voor de steun- trekkenden onder de bejaarden? 2e. Is uw college bereid per die da tum. een verhoging van de steun- normen te doen ingaan, teneinde te bereiken dat ook de bejaarden die op aanvullende steun zijn aan gewezen van de voorgenomen verhoging van de A.O.W.-uitke ring meeprofiteren? 3e. Is uw college bereid en in staat deze verhoging gelijk te doen zijn aan de verhoging van de A.O.W.- uitkering? 4e. indien vraag 3 ontkennend zou moeten worden beantwoord, wat is dan wel mogelijk en welke dringende redenen verhinderen uw college dan om verder te gaan? Lastige wedstrijden brengt het be perkte Faasprogramma de Schie damse voetbalteams. Voor enkele clubs is liet niet van betekenis dat zij tegen geestdriftige teams in het veld moeten, omdat de competitie voor deze stadgenoten al is beslist. DHS, SFC, Martïnit, Demos, GSS, GTB lopen geen gevaar meer. Het gaat er nog slechts om of deze teams een eervolle positie zullen behouden. Bü Excelsior "20, DRZ, Ursus, Schiedam dreigt het gevaar. Deze clubs zullen dus uiterste krachtsinspanningen moeten leveren, maar hetzelfde geldt voor FrSC, SVDPW en in mindere mate Wilton Fljenoord en Schiedam se Boys, die niet gemakkelijk kam pioen zullen worden. Voor vrijwel alle clubs geldt dus wel dat ook in de komende weken goede resultaten j van groot belang zyn. Lager KNVB Weinig vreugde bracht dit seizoen voor de KNVB-ers. Tweedeklasser Excelsior '20 heeft weliswaar betere resultaten bereikt dan vorig jaar maar ook nu dreigt toch weer het degradatiegevaar ook al zyn er meer zwakke broeders tc noemen dan vorig seizoen. Het is van veel waar de als Excelsior '20 maandagmiddag bij Leerdam Sport de gastheren kan terugwijzen, omdat er dan enige af stand komt tussen de staartciubs en de middenmoot. DHS zou in Den Haag een mooie prestatie leveren als de Schiedam mers het leidende Kranenburg nog even van de kampioenstitel kunnen afhouden. In 4 F zijn alle mooie verwachtin gen verleden tijd geworden. Behoor den eerst alle (drie) Schiedamse teams in 4 F tot de favorieten, nu maken de drie nog slechts aanspra ken op derde, vierde, vijfde plaats. Zelfs deze plaatsen komen in gevaar omdat verwacht mag worden dat SFC en Martïnit het geweld van resp. Ammerstolse SV en Heukelum niet kunnen weerstaan omdat de be zoekers te dicht bij de fatale plaats zijn gekomen. Op de Boshoek krijgt SFC het moeilijk tegen Ammerstolse SV, in het Volkspark zal Martïnit maandag niet gemakkelijk de storm loop van Heukelum weerstaan. In 4 G voelt DRZ reeds het scherp van de guillotine vooral ook omdat de lotgenoten PFC. LMO zich van DRZ konden distanciëren, Voor DRZ staan evenwel nog beslissende sla gen mot Dirksland, PFC en LMO (allen staartciubs) op het program ma. Afd. Rotterdam Na veel tegenslag gaat het er nu naar uitzien dat er louter prettige berichten van de Schiedamse teams kunnen worden gemeld. Hoewel Schiedam en Ursus nog in degrada tiegevaar verkeren verloochenen deze teams hun kwaliteiten niet, nu (Advertentie I.M.J OFFICIEEL KHMU AGENT "v Qtd. Bieretót 37 - Teler 01698-6460 r-Burg^knapperilaa n-2*J:TëlêfjftO-64500 Voor de raadsverkiezing zijn acht kandidatenlijsten ingediend. n.I.: PARTIJ VAN DE ARBEID: H. Sabel. P. van Bochove. H. B. Engels man. mej. G. Burger. "W. R. Drukkcr- Brink, H. C. van Ruiven, P. Meyer, W. de Vries. J, J. Bieze, M. van Har- melen, C. Boerman. J, Seheffers, J. Krikke-Hein, L. Kessenich. A. Aar- doom. J. Dijkstra, J. H. Simons, A. van Rossum, C. van den Hock, G. Bes-Van Ringen, P. Boschman, P. Sanders, M, Talmon, A. Verlinde, A. W. Smolders-Koers, F. Breederveld, J. Smidt-Kosters, KATHOLIEKE VOLKSPARTIJ: M. J. M. van Kinderen, J. Aljjk, J. B. Schueler, H. M. Willemse, P. J. Beekman. C. P. M. Lansbergen, A. J. J. van Dijck, M. A, C. Taverne-Van Campen, H. W. Metaal, N. J. J, van de Water, P. J. Sonnemans, J- J. van Collenburg, A. J. Mulder, F. A. de Groot, A. J. A. van de Water, A, A. Vink, mej. A, G. M. Pluym, P. J. G. Olslhoorn, G. M. C. Hamilton, J. van Geloven. PROTESTANT SCHIEDAM (Chr. Samenwerking): W. Kok, K. J. J. Dominicus, S. Kuiper, W. van Sehoo- neveld, G. Westerveld. M. Eijkenaar, P. Brouwer, L. H. Knlpscheer, F. Sterenberg, A. Sonneveld, E. Meer man, K. dc Baat, G. van der Schoor. H. van der Waal, L. Ligthart, W. A. Poot, J, Meyvogel, W. Mak, J, Huy- zcr. P. Poot. VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATIE: J, Houtman, A. Moll-Lips. G. F. Verhulsdonk, H, W. G, Hoek, L. J. Wijma, D. de Ronde, E. Peiger-Van Biezen, J. van Pelt, A. W. Unkei, A. Lauvvaars, I. Kiste- maker-Van Rossum, W. van Overha- gen, J. Alderlieste, C. H. Busehmann. COMMUNISTISCHE PARTIJ VAN NEDERLAND: B. E. Collé, C. de Borst, mej. E. A. Karslanje, J. FJuy- mers, C. A. Verhoev, E. Bergsma, B. C. Bochove, T. Op 't En de, P. van Zundert, P. H. Karstanje-Slieker, E. van Straten-Van Oers, A, M. Fillus, H. Op 't Ende, J, Kuipers. GEREFORMEERD POLITIEK VERBOND: A. J. Buitenhuis. H. J. Vermeulen. J. Sonneveld. LEGIOEN GEPENSIONEERDEN EN AMBTENAREN: J. M, de Vos, A. Adriaansen, H. van Wieringen, D. Keurhorst, W. Bijl, A. J. F. van Arn hem, PACIFISTISCH SOCIALISTISCHE PARTIJ; J. H. H, Gerdmg-Eggmk, T. Vroombout, G. Hogenbirk, H. A. J. Kruyshaar, K. Drijver-Kat. het er op aankomt zich in de eerste klassen te handhaven. Maandagmor gen krijgt kampioenskandidaat SVDPW het bij Voorwaarts heel moeilijk. Voorwaarts is sterk genoeg om SVDPW te slaan maar SVDPW dient te winnen om bij de beslissen de slag zich van medegegadigde Ger minal te kunnen ontdoen. Het team van voorzitter A. Hardeman geniet ons vertrouwen. Schiedam heeft de goede weg gevonden, bij VOB kan Schiedam maandagmiddag de winst veroveren. Aangezien Voorwaarts nog kanshebber is krijgt SVDPW het heel moeilijk, VOB verkeert in de middenmoot, dat kan mogelijk gunstig zijn voor Schiedam. Ursus is verheugd dat Eureka cn USC elkaar de punten ontnemen waardoor Ursus wat ver der van de gevaarlijke plaats gaat, Sagu Boys, op de vierde plaats, be hoeft geen lastige gastheer te zijn voor kanshebber Wilton Fyenoord. Thuis moet Schiedamse Boys het be zoekende DOZ (middenmoot) kun nen verslaan. De lagere elftallen; Hermes DVS 5 —Spartaan '20 4; SVV 5—Xerxes 4; SW 6—Slikkerveer 3; DHS 3—OW 2; Martin it 2Coal 4; Steeds Volhar den 2—DRZ 2; Schiedam 3—SVDP 2; Schiebroek 2— SVV 7; VDL 2—Her- mes DVS 6; Sparta 11Hermes DVS 7; Roekan] e 2—Excelsior '20 4; Nado V 3—SFC 3: Steeds Volharden 4— Demos 3; SFC 4—Hillesluis 4; Flons- sant/OBR 2Wilton Fyenoord 2; The Rising Hope 3—SVDPW 3; Ex celsior R 8Hermes DVS 8; Excel sior '20 5—DCV 6; Excelsior R 10— SW 10: RFC 7—Excelsior '20 6; SVV 11RDM 3; Musschen 8Ex celsior *20 7; Excelsior '20 8RFC 9; DRZ 3—DHZ 8; EDS 4—Demos 4; Schiedam 4St. Lodewijk 4; SMV 5 SVDPW 5; Fortuna?Hermes DVS 9; CW 10—Excelsior '20 9; Feijen- oord 16Hermes DVS 10; Excelsior '20 10—Spartaan '20 13; DHS 6—CKC 6; Demos 5—DRZ 4; Martïnit 5 Poortugaal i>; Schiedam 6St. Lode wijk 5; DHS 7—Eureka 4; CW 13— Schiedam 7; WF 3Sagu Boys 2; DDC 5—SVDPW 6; TOGZ 3—Schie damse Boys 3. Zaterdagvoetbal HBSS begint zaterdagmiddag op eigen terrein al aan de bekerwed strijden. Ditmaal is Nieuw Lekker- land de tegenstander. Er zit wel winst in voor de stadgenoten. Veel inspanning zal van PPSC worden gevergd om het tempo van leider Insulïnde te kunnen bijhou den. Bij een misstap van Insulïnde krijgt PP het kampioenschap binnen bereik maar PPSC dient er dan wel voor te zorgen dat series overwin ningen worden behaald. Op de Bos hoek kan PP zaterdagmiddag een moeizame zege behalen op ZWSH. Bij HeUevoetsluis komt tweede Was ser GTB heel moeilijk tot een pun tenverdeling en in Harga behoeft GSS niet bevreesd te zijn voor GGK. De overigen: PPSC 2Zwart Wit '28 3: PPSC 3—DVO '32 2; Sunlight 2 —GTB 2; Vlaardingen 3—HBSS 3; PPSC 4HPV 2; HBSS 4—Rozen burg 4; PPSC 5~In5ulinde 3; GTB 3 DOTO 5; Zwaluwen 9—PPSC 6; Sunlight. 4—HBSS 6; HBSS 7—TOGR 7: GSS 3—Capelle 6. Ter algemene kennis wordt ge bracht, dat de gemeente-bureaus op vrijdag 20 april (Goede Vrijdag) voor het publiek gesloten zullen zijn. Het bureau voor de Burgerlijke Stand (Nieuwstraat 26) zal op die dag van 9.00 lot 9.30 uur geopend zyn, evenwel uitsluitend voor het doen van geboorte- en ovcrlijdens- aangiften. Op de genoemde dag zal de dienst van het Openbaar Slachthuis wor den uitgevoerd zoals op zon- en feestdagen, met dien verstande, dat aangifte van destructie-materiaal normaal zal kunnen plaats vinden, terwijl door de Gem. Vervoer-, Rei- nigings- en Öntsmettingsöienst geen huisvuilnis zal worden opgehaald. De Gemeentelijke Openbare Lees zaal en Bibliotheek en de filialen zullen op vrijdag 20 april en op zaterdag 21 april d.a.v. voor het pu bliek gesloten zijn. A üvertenlxe I.M.J Internationale meubel Een zorgvuldig bijeengebrachte, enorm gevarieerde collectie meubelen van de bekend»le meubelontwerpen uit binnen- en buitenland, tezamen met het allernieuwste op het gebied van woningtextiel. Wat de natuur U dit jaar aan bloemen en bloesem heelt onthouden, vindt U nu bij DE KLERK een verrukkelijke bloemenweelde als omlijsting van een Indrukwekkende Paas-meubelshow. De (irma's Roosenschoon en Immlnk de Lange verzorgden bloemen en tuinaanleg. Do bijzondere bijdragen zijn van Diergaarde Blijdorp. Een wandeling door onze voorjaars- tuin Is een Interejsente en feestelijke gebeurtenis. Opening Vrijdag 20 April 11 uur. 2e Paasdag geopend van 11-5 uur. Vrije toegang ROTTERDAM Binnenweg „City-Centrum" Beijerlandselaan Op vrijdag 20 april worden er op de weekmarkt aan het Broersveld 3.000 eieren en een aantal braadkip pen verloot. Aan alle kopers worden gratis loten verstrekt door de koop lieden, die op een zichtbare plaats Vv hun kraam een deelnemerskaart ,*ien hebben bevestigd. Vanaf 10.30 uur zal er ieder half uur een trek king worden gehouden voor pand 23 aan het Broersveld. De namen van de winnaars worden onmiddellijk: bekend gemaakt; zij kunnen dan hun prijzen direct in ontvangst nemen. Advertentie LM.) Inbraak Abusievelijk vermeldden wij gis teren, dat er was ingebroken in de drogisterij „De Gaper" van de heer Houtman aan de Broersvest. De in braak geschiedde echter in de par fumeriezaak van de heer H. eveneens gevestigd aan dc Broersvest. i het komende Paas-weekeinde gaan weer heel wat plaatselijke post duiven op %vedvlucht en hopelijk on der gunstiger weersomstandigheden dan dit bij de voorgaande vluchten het geval is geweest. De C.V. „de Postduif' (Rotterdam se Bond) neemt zaterdag deel aan een oefenvlucht met als startplaats Breda (43 km.). Zondag gaan de dui ven voor de officiële wedvlucht naar Sittard (140 km.). In de Nederlandse Algemene Bond neemt dc F.V. „de Vrijheid" zondag deel aan de wedvlucht vanuit Roo sendaal (49 km.). Ook de Bond van zaterdagvliegers start *t komende weekeinde met het vluchtprogramma 1902. De vereniging ,de Snelvliegers' neemt deel aan deze eerste vlucht vanuit Essen (57 km.). De P.V. „Union." organiseert zon dag een eïerenvlucht met als los plaats Roosendaal. FOTO - FOTO - FOTO Feestdagen - Folodagen er op uit met uw camera met kleurfilm. Wij hebben t diverse merken voor u, ook 8 mm film HEEFT U NOG GEEN CAMERA? In ai deze artikelen hebben wij een ruime keuze Kom eens bij ons kijken FOTO v. d. AREND - Hoogstraat 91 Speciale afdeling ZONNEBRILLEN IAdvertentie t.M.) BLIJDORP Voor de Schiedamse teams spe-ballers actief zijn in liun club. Zo lend iu de landelijke Uonkbalcom- petïtie begint het seizoen volgende week al. Dat is nog niet zo aange naam voor de Schiedamse honkbal lers omdat er nog weinig gelegen heid was voor oefening en ook moe ten nog vele honkballers als voet- zullen de voetballers» van Schiedam graag willen zorgen dat hun club be houden blijft voor de eerste klas van de afdeling Rotterdam van de KNVB. Voor SW is vastgesteld op za terdag 28 april in Rotterdam voor de Overgangsklasse de wedstrijd Sparta 2-—SVV. Dit wordt een heel lastig begin voor de roodgroenen omdat de reserves van het gerenom meerde Sparta heel sterk geacht worden. In Harga is er een inte ressant duel voor de Derde Klas A. Daarin spelen de gepromoveerde stadgenoten SVV 2 en Schiedam te gen elkaar. Zoals bekend speelt Schiedam enige weken achtereen thuiswedstrijden totdat het Ameri kaanse bonkbalveld gereed is. SVV 2 en Schiedam achten wy even sterk Op Bevrijdingsdag 5 mei ontvangt SVV Kennemerland, gaat Schiedam naar Haarlem-Club en op 6 mei be zoekt SVV 2 Wassenaar. Te bevragen aan het Hoofdbureau van Politie te Schiedam tussen 9 12,30 uur en 26 uur: diplomatentas met inhoud: aktentas met inhoud; iood kmdertasje; ring met sleutels: damesschortje. Tc bevragen bij de vindei s: nylon heren regenjas, De Vette, Noordvest 55; overall en J paar handschoenen. Geelvoet, Parallelweg 124a; sjaal, H, v. d. Maas, Schiedamseweg 19 te Kethel; theedoek en ontbijtlaken, J, v. Ravenstem, Sofiastraal 16b te Rot terdam; zakje inhoudende regenkle ding, Bleubel, Burgemeester van Haarenlaan 875; paar gymschoenen, de Koning, Strijenschestraat 18; ring met sleutels, J. Hoevermans, Cort v. d. Lindenstraat 1; ballpoint, Schipperus, v. Hogendorpstraat 11; 2 contactsleuteltjes. „De Snelle Vliet". Rotterdamsedijk; ring met sleutels, Kocb. Dr. Wibautpleïn 92; ring met sleutels, J. C. Olsthoorn; scheermes, T. Hoevermans. Rïjnstr. 39 b; aktentas met inhoud, H, Nolet, W. de Zwijgerlaan 12; witte handtas, Vramvdeunt, SnelliussingeJ 44; por temonnee, J. Overbeek, Alb. Thym- straat löb; damesportemonnee met inhoud, portier Gemeente Ziekenhuis Nas5aulaan, alleen overdag; schroe vendraaier, A. v. Put, Lekstraat 22; plastic bal, Eikenboom, Singel 113a; speelgoedbeer, mevr. Aarden, Nw. Maasstraat 43; 2 cartonnen dozen met inhoud. Van Krogten, Rotter damsedijk 148; gesp van dames schoen, Kuipers, Burgemeester van Haarenlaan 1029, telefoon 62604; pak jutter» zakken. Gem, Technische be drijven. Dwarsstraat; doublé horloge, v. d. Wijngaard, Coeman Borgesius- laan 22; doublé dameshorloge. De Sterk, Gelkinstraat 19 d te Over- schie; halsketting, G. v. d. Poest Cle ment. Julianalaan 90c; wollen hand schoen (R), Reramerswaal. St. Lïdui- nastraat 90 b; paar glacé herenhand- sehoenen, Vredenbregt, B.K. Laan 26Lb; paar lederen dameshandsehoe- nen, J. v. d. Vijver, Stadhouderslaan 96; lederen herenhandschoenen, J. Schop, Pioegstraat 20; glacé dames handschoen. mevr. Rens, Brugman straat 2e; dameshandschoenen, Kune- man, Vliegenstraat 58. Tijdens de avondvoorstelling gis teravond in het Passage-theater is in het ketelhuis in de kelder van het gebouw brand uitgebroken. Toen men de ketels opstookte is er een vonk in een hoop oud hout, die in een hoek lag opgeslagen, gevallen. Bij de brand ontstond een grote rookontwikkeling. Het vuur werd door de brandweer met twee nevelspuiten snel bedwon gen De voorstelling kon gewoon doorgaan. Advertentie LM.) Grote beugel make-up tas sen, uit de werkelijk goedkope serie van 1.95 met bodem beurs- model) gevoerd, met ruime ope ning en solide knipsluiting. Ideaal voor al Uw dagelijkse make-up artikelen en, precies passend in de visitetas. Grote, gevoerde make-up tassen, met binnen vak, bodem, soufflé en treksluïting, normale prijs f. 2.25. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze beugel make-up tassen... en grote ge-j. voerde to!léttassen,in meer dan" 20 luxe dessins, van imitatie per Ion, nu door elkaar ■vT-iriSj

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1