JE Muzikanten brengen n liedje ter wereld Wilder schenkt zijn kolder als limonade B. en w. vragen een krediet voor restauratie Museum Actie Comité Huldeblijk Koninklijk Paar SCHIEDAM 'n Nieuw gezicht op straat medewerker assistente jongste bediende Monopole-matinees: Een vervelende vrij-film KERKDIENSTEN met Pasen Dr. Labordus voorgedragen als rector Gymnasium Burgerlijke Stand Passage vertoont: 'n koelkast? CO-OP HUISHOUD een vertrouwd adres mBBS CO-OP tit B. en w. dragen ir. J. C. Broeijer voor als dir. gem. werken Artsen op Pasen Het handbal- programma Paaszang W. A. VERWAYEN IS uw vertrouwen waard Programma voor Hermes Paasklokken Paasklokken SW kan nu veilig komen - 399.- IN HET 00G LOPEND BETER IS EEN ZONNEBRIL VAN .ARGUS" OPTIEK „EXCELSIOR" KUNSTGEBITTEN- REPARATIES SCHIEDAM a. ADMINISTR. KRAGHT(E) b. FAGTURISTE c. ASSISTENTIE) Zaterdag 21 april 1962 TTEÏ* mimisch® fenomeen Dalmi jn. Kaye is in „A SONG IS BORN" omringd door een aantal koningen van de jazz, zoals Benny Goodman, Tommy Dorsey. Louis Armstrong, Charlie Barnet, Mel Powell en Lio nel Hampton. DM edele zevental zit ginds negen Jaar praktisch opgeslo ten In een huis in New York, waar Ie iloh bezighouden met het ver- Wrdlgen van een muzfekencyclo- Medle met platenalbums. Op een goede dag komen, twee ne- Kerg]azenwassers binnen en dan ont dekken de profs tot hun schrik, dat een heleboel veranderd is in de muziek. Ze leren verwarrende begrip pen kermen als jive, swing, bebop en bezien in dat om hun encyclopaedic volledig te maken, hun kennis moet worden uitgetaeitï. Hun chef, de verstrooide, linkse «i onhandige professor Frisbee, stort rich in bet hem totaal onbekende nachtleven van New York om wat ervaring op te doen. XJ hebt het na tuurlijk al geraden: professor Fris bee is Danny Kaye. En als dan ook nog een allercbarmantste nachtclub- zangeres (Virginia Mayo) op de vlucht voor de politie onderdak HOE de Nouvelle Vague of wat daar voor doorgaat rijke Fran se jongelieden liefde laat bedrijven kunt u zien in „Losbandige Liefde". De jonge regisseur Jac ques Doniol Vaicroze brengt zijn personages naar een kasteel in Per- pignan, waar zij bijeenkomen om 'n erfenis te verdelen. De kwestie van de erfenis blijkt bijzaak, hoofdzaak is het vrijmoedig maar ernstig vrm n De pikante beelden vermogen rau welijks de verveling te verdrijvri die bij de toeschouwer zowel als bij de spelers op het doek is te bemer ken. Er speelt nog een zonderling 's nachts op het orgel in bet kasteel als een soort prélude tot het vrijen, er is een klaarblijkelijk als komisch bedoelde strip-tease op een kasteel- trap en daar blijft het dan wel bij. De filmmuziek van Serge Gains- bourg is verdienstelijk. Voor de rest: een vrij vervelende film m MONO- POLE ever verveeld vrijen. zoekt in het rustige vrijgezellenhuis van onze muzïekprofessoren, is de situatie geschapen voor een groot aantal verwarringen, verrassingen en complicaties, die allemaal hierin overeenkomen, dat ze erg dwaas zijn. Er zit bepaald muziek in deze bij zonder amusante film, die een wer velwind van feestelijke dwaasheid de zaal injaagt. CMONOPOLE) Ned. Herv. Gem* en te, Crote kerk, 9 uur: ds. P. Quartel, Ueltshaven fktn- .derdlenst), 30.15 uur ds. J. G. Jansen, 5 uur ds. P. Lugtigheid (Den Haag) (Jeugddienst), Betheikerk. lo uur: ds- H. W. Hemmes. 5 uur ds. J. G- Jansen. Opstandingskerk; 9 en 10.30 uur dr. L. J. Cazemfer, 7 uur ds. J. D- Smids. Vrcdeskerk: 3 en 1045 uur ds. J. D. Smids en 7 uur ds. A, Hoffman. Twee de paasdag: Grote kerk, 10 uur: ds. 3. D. Smids- Ned. Herv. Gemeente, eerste paasdag. Irene 10 uur: ds. Batelaan (Den Haag), 4 uur ds. Roetman (Gouda). Tweede paasdag, Irene, 10 uur: ds. Verwelitis (Waddinxveen) Evang. Loth. Gemeente, eerste paas dag, 10 uur: ds. S. G. v. d. Haagen, Ned. prot. Bond, eerste paasdag, West- vest S2, ds. J. B. Schomvlnk (10.30 uur). Leger des Heils, eerste paasdag. Lange Haven 27, 10 uur: Heiliglng&samenkomst (inzegening nieuwe Heilssoldaten), 7,30 uur: Verlosslngssamenkomst. Gerrit Verboonstraat: 6.45 uur Openluchtsa- menkoznst. Alle samenkomsten staan o.l.vde majoors E, Beitsma cn K. Wte- ringa. Lath. Kerk, zaterdagavond 7.30 uur: Oecum. Avondgebed. Baptisten-gemeente, eerste paasdag. Lange Haven 59, 10 uur en 7 uur: ds. R. Helling. Herv. t Dorpskerk: 10 en 7 uur kamp, 11.30 uur zondagsschool. 2c Paas dag. De Rank: 8.30 uur ds. J. D. Smids. Chr. gercf, kerk: Ie Paasdag: Warande, hoek BJC-laan, 9.30 uur Jeesdlenst. ZZ0 sur ds. J. C, van Havenswaay. 2e Paas- ag: 10 uur lees dienst, Geref. kerk: ie aasdag. Oosterkerk.; 10 uur ds. W. A. Krijger, 5 uur ds. J. Vrolijk: Xethel. De Ark: 9.30 uur ds, B. A. Dinterman. 2.30 uur ds. W. A. Krijger; Kantine, Burg. Honnerlage Gretelaan: 10 uur ds. P. R. Everaars, 5 uur ds. W. A. Krijger; De Goede Haven: 10 uur ds. H. J, Hey- nen, 5 uur ds P. R. Everaars; Jultatia- kerk: 10 uur ds. J. Vrolijk, 5 uur ds. H. J, Heynen. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Gouka, Hoogstraat 29, geopend op zaterdag en de beide paasda- gen. Bellen bU ongeval: G.G. en GJJ.. Tui nl aan 80, "telefoon 69290. Politiealarmnummer; 64656. Bibliotheek: Lange haven, geopend maandag 19 tot 2030 u.; dinsdag 9-30 tot 16.30 en 19 tot 20.30 uur, woensdag 9.30 tot 16.30 uur; donderdag 9.30 tot 12.30 uur; vrijdag 9.30 tot 16.30 en 19 tot 2,30 u.; zaterdags 9J30 tot 16.30 uur. 's Zondags gesloten, K.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend: maandag 10 tot 21 uur; woensdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur; donderdag 10 tot 17 uur; vrijdag 14 tot 17 en 19 tot 21 U- zaterdag 10 tot 12 en 14 tot 17 u. Filiaal Singel: open maandag 25.30 uur en 7—8 uur; woens dag 7—8 uur; vrijdag 2—5.30 u. en 78 uur. Stedelfjk Museum: Michael Fodulke: schilderijen en grafieken. BIOSCOPEN Passage, zaterdag en de beide paas dagen: 2, 4,15, 7 en 9.15 uur: „Een, twee, drie". Monopolie, 2 uur: (beide paasdagen 2 en 4.15 uur): ,.A song was born"; 7 en 9.15 uur: „Losbandige Lief de". DIVERSEN Tivoll, 8 uur: Soc. Nieuwland, Dans avond. Zoals wij reeds eerder meldden heeft het college van curatoren van het Sted. Gymnasium aanbevolen als rector van deze onderwijsinstelling de heer dr. L. W. Labordus, conrec tor van het gymnasium te 's Herto genbosch. Over deze aanbeveling zal de gemeenteraad in haar vergade ring van vrijdag 27 april haar uit spraak doen. GEBOREN: Henricus H. J.. z.v. H. G. W. Roeïing en M. C. Paalvast; Stella M., d.v. C. J. de Zwart en J, M. Hoenderkamp; Pjeter R,, z,v. W. R. van Soden en A. de Man; Walter B„ z.v. B. Vink en. A. van Wijngaar den; Florence d.v. W. van Ipenburg en L, Reine. OVERLEDEN: H. Stolk, 67 jr.; M. Smit, 66 jr. echtg, van J. E. van den Akker. ROTTERDAM, In verband met het 45-Jang bestaan van SMV spelen enkele junioren elftallen morgen op Woudestein wedstrijden tegen. Excelsior. Aanvang Advertentie l.M.) op de meent 77-79 HUISHOUD tel. 133597 WÊÊÊÊmmÊÊ&m Het college van b. en w. vraagt de gemeenteraad een krediet van f539.500 beschikbaar te stellen voor de restauratie van de linkervleugel van het Sted. Museum. Deze vleu gel bevindt zich namelyk in een ver vallen toestand. Vooral de kelder, de begane grond, de verdieping, het voorplein en de binnenplaatsen vra gen de nodige verbetering. Inmiddels heeft de minister van OK. en W. zich bereid verklaard een subsidie te verlenen, uitgaande ysji een begroting- van j 470,291, van 40 pet, der kosten tot eert maximum Van 168.116. Uitbetaling van. de subsidie zal, naar het zich laat aan- utn. in 1966 kunnen plaatsvinden. Over een eventuele provinciale bijdrage kan. nog geen mededeling worden gedaan, aangezien een daar toe strekkend verzoek van b. en w, door de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland in overweging zal wor den genomen by de voorbereiding van de voorstellen voor de in juni/ juli te houden statenzitting. B. en W. stellen, de gemeenteraad voor om m de functie van directeur van gemeentewerken te benoemen de waarnemend directeur van deze dienst, de heer ir. J. C. Broeijer. ALS door ecu raket aangedreven snelt de Amerikaanse komedie „Een, twee drie" over het doek van Passage. Billy (Some like it hot) Wilder Is de ontwerper van deze doordravende kolder rond een Coca- Co la-filiaal in West-Beriyn. H(j schreef (samen met I. A. L. Diamond) en regisseerde het waanzinnige ver haal, dat een wel heel hardhandig soort reclame maakt voor de Inter nationaal bekende „frisdrank", maar tevens een dolle satire bevat op de verhouding Oost-West. James Gagney speel te de Cola-di- recteur die de gangmaker is van deze pijlsnelle onzin. Met zyn on voorstelbare woordenvloed en vin dingrijkheid weet hij een Russische handeldelegatie bijna zover te krij gen dat Het IJzeren Gordijn opge licht wordt voor de cola-import; de aankomst van de wilde dochter (Pa mela Tiffin) van zyn president-direc teur eist echter al zyn aandacht op. Dit rusteloze meisj e presteert het om la Oost-Berhjn een communisti sche nozem (Horst Buchholz) aan de haak te slaan en duikt getrouwd en meteen in verwachting weer bij haar „gastheer' op, die nu maar moet zien, hoe bij deze problematiek oplost. In middels heeft de president-directeur zyn plotselinge overkomst naar Ber lijn aangekondigd het wordt voor Cagtiey een dolle race tegen de tijd. Eerst probeert hij de onhandelbare goed leest en vatbaar is voor voorna melijk verbale humor, is „Een twee, drie"' een verfrissend avontuur, jonge echtgenoot kwijt te raken aan de Oost-Berlijn.se politie, even later moet hy al weer met behulp van zijn schone secretaresse (Lilt» Pulver) en zijn hakkenklappende assistent een krankzinnige stunt uithalen om de knaap uit de klauwen van de Vopo te redden. De muur tussen Oost- en West-Berlijn is nog niet gebouwd, er kan dus nog over de sectorgrens heen en weer gerost worden. In en kele uren wordt de onhandelbare Ulbricht-jongen m een beschaafde, met adellijke titels en een bolhoed uitgeruste Cola-bedrijfsleider omge toverd. die zijn Amerikaanse schoon ouders met enkele pas geleerde con versatie-zinnetjes kan verwelkomen. Wilder's wilde story steekt de In spoedgevallen zijn gedurende de paasdagen de volgende artsen te raad plegen: P. v. W, Beukers, Burg. KnappertJaan 76. tel. 68004; J. Mokkenstorm. Van Ruysdaellaan 52b, tel. 64098; G, in 't Veld, W. de ZwÜgerlaan 23, tel. 68599; p. van Santbrink, van Heuven Goed- haitstraat 1, tel. 62562. Op 21. 22 en 23 april is geopend Apo theek A. Gouka. Hoogstraat 29. M.l.V. 24 april gaat Apotheek Gouka en Co., Groeaelaan 127. de nachtdienst waarne men. Advertentie I.M.J BLlJDORPj E RG A A R D E aLIJ DORP j Dm er eens echt I uit-, te zijn" 1 Telefoon 82065 J r. A Tydens het paasweekend komen fle Schiedamse handbalverenigingen bit m diverse toernooien en wed strijden. Zo houdt Wilton Fyenoord zater dag een groot adspirantentoemaoi op ae terreinen in het Sportpark aan de Maaskant. Behalve verenigingen ne llen ook scholen aan het toernooi deel, De organisatie is geheel in. handen van de jeugdcommissie van Wilton Fyenoord afd. Handbal. Er zyn vier poules meisjes en 2 poules jongens. In totaal worden er 36 wed- «hjden gespeeld, op drie velden. - Op le paasdag ontvangt DWS de vereniging Wasaiterna uit Gotenborg Zweden. Zowel de dames senioren, beren senioren als heren junioren spelen een wedstrijd tegen deze sterke vereniging. Op tweede paasdag speelt Wilton Fyenoord met het le dames- en le herenteam op Laag Zestienhoven .tegen een Duits team. Ook de orga niserende vereniging RODA komt "wel tegen Wilton ais tegen de fbrtlse ploeg in het veld. Bij DWS js er een toernooi van de 2e teams, hieraan nemen deel UVG, WIK en Hollandiaan. Het comité Schiedam voor Christus organiseert op de morgen, van de •«"ste Paasdag, zondag 22 april een F^szangsamenkomst. t<« Deze samenkomst wordt gehouden .in de Plantage rond het podium en vangt aan om 8 uur, einde 8.30 H. De medewerking van enkele hon derden Schiedammers wordt ge vraagd voor enkele uren assistentie op zaterdag 28 april aan het Comité Huldeblijk Koninklijk Paar In Schie dam, Zoals bekend is het een erezaak van de burgerij om te trachten na mens geheel Schiedam een zo groot mogelijk bedrag aan te bieden voor het Nationaal Geschenk aan het Vor stelijk Paar. Reeds heeft Schiedam twintigdui zend gulden bijeengebracht, nog vele honderden stadgenoten zullen een bij drage willen schenken. Daarom wordt gevraagd NU een bedrag te willen storten op het gironummer 5093 van het Schiedamse comité ten name van de peningmeester van het CHKP, Men kan ook bü deze pen ningmeester de heer J, van der Boo- men directeur Amsterdamse Bank Gerrit Verboonstraat zijn bijdragen storten. Belangrijk is ook dat geheel Schie dam op zaterdag 26 april een bijdrage verleent. Tien muziekkorpsen staan klaar om die dag in alle wijken te wijzen op de laatste actie van het CHKP. Dan zal huis aan huis gecol lecteerd worden, zodat geheel Schie dam een bijdrage kan schenken. Om ook zeker te zijn dat geheel Schiedam kan meewerken worden honderden collectrices en collectan ten, ouder dan veertien jaar ge vraagd Daartoe zullen functionarissen van het CHKP hedenavond en zater dagmorgen zitting hebben in het Bu reau van de WV aan de kop van de Plantage waar collectrices en collec tanten zich voor deelname kunnen doen inschrijven. TUSSEN PASEN EN PINKSTEREN SCHOONMAAKTIJD Koopt iets nieuws in uw huis bij HOOGSTRAAT 184-186 - Telefoon 6 75 81 Volledige woninginrichting. draak met ongeveer alles, wat men kan bedenken, maakt Oost en West gelijkelijk belachelijk en spaart zelfs het produkt, dat zo luidruchtig wordt geadverteerd niet. Voor wie de krant {Advertentie 119.) VERZEKERD KAPITAAL: MEER DAN IV* MIL|ARD GULDEN ,HA¥ LEVENSVERZEKERINGEN - SCHIEDAM - TELEFOON (010) 6 S3 04 - HAV LEVENSVERZEKERINGEN Het eerste elftal van Hermcs- »VS gaat vanmiddag op bezoek bij Hilversum. Aangezien de Hilver summers voor hun laatste kans om by de eerste zes te eindigen vech ten, zullen onze stadgenoten het on getwijfeld zwaar krijgen. Tweede paasdag ontvangt Hermes het Tilburgse NO AD, dat ongeveer een gelijke positie op de ranglijst inneemt als de Schiedamse ploeg. Toch geven wij Hennes de beste kansen. Het tweede elftal is op beide da gen vry. Het derde gaat tweede paasdag op bezoek bij Sparta IV. Het vierde speelt eveneens een uit wedstrijd en wel in Krimpen tegen DCV IV. De stadsbeiaardier Cor Don zal vooraigaande aan de Paasreveilïe op de Markt op Ie Paasdag gedurende een kwartier het Oranje-carillon be spelen. Op Je paosmorgen zal de stads- bciaarder Cor Don van 8 uur tot 830 uur het carillon in de St. Janstoren bespa ten, waarbij het volgende programma ten gehore zal worden gebracht: ï.Auf, auf mei» Herz mit Freu- den, Joh. Cruger 1598/1862 2. Jesus unser Trost und Leben, Gesangbuch Freylinghausert 1714 3. Daar het nu feest van Pasen is, (oud -pcaslïed uit Dene- kamp) 4. Christus is opgestanden, (idem) 5. Alleluja, den blijden toon (Ootmarsutn) 6. Paaszang, D. Sprtniansky) 7. Dochter 5tons, (uit ,Vudus Mac cabeus") C. F, Handel 1685/1759 8. Daar juicht een toon bewerking, Willem Créman Het Paasweekend kan SW defini tief zijn plaats opeisen b|j de eerst» zes. Het team komt weer op voli» sterkte fn het veld en indien het uit de twee wedstrijden Inderdaad de vier punten weet weg te slepen, kan er niets meer gebeuren. Vanmiddag wordt in Schiedam aangetreden tegen, 't Gooi, terwijl het team tweede paasdag naar Lim burg trekt om het reeds definitief gedegradeerde Helmond te bekam pen, De opstelling luidt: v. d. Berg, Ro mein, Ris, v. Leeuwen, Van Kampen, Hekman, Kaak. v. Pelt, Gsterholt, Slavenburg en Herwig. SW 2 ontvangt tweede paasdag Fortuna VI. 2, Op die dag gaat SW3 op bezoek bij ADO 3 en het vierde speelt dan op Harga tegen HOV 2. VERKIEZING GEMEENTERAAD ZETTING VAN HET BOOFDSTEIttBUREAU De voorzitter van het hoofdstembureau voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad brengt ingevolge artikel H 4, lid 2, der kieswet, ter openbare kennis, dat dit bureau op 24 april 1962 te 17 uur, ten stadhuize van Schiedam in een vooi de kiezers toegankelijke zitting zal beslissen over de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten, en over het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten, betreffende de stemming voor de gemeenteraad, welke 30 mei a.s. zal worden gehouden. Schiedam, 19 april 1962. De voorzitter voornoemd, J. W PEEK [«GoBd zeff, dö nTauwa Sotex s ïn d!& prachtigs kleurencombinatie!** Jonger Andera Nfeu warl DE LUXE met volotomatischo koppeling. speciaalhuis Rotterdam: Meent 67 Noord- singel 39 Groene Hiitedijk 267 Dordtsetaan 112 Burg. Baumatm- laan 124. Schiedam: Oranje galerij. Vlaardingen: Ged, Bier- sloot hoek Korte Hoogstraat. Rotterdam: Zwartjanstraat 14, Kleiweg 10 0, Nieuwe Binnen weg 254, Schiedamseweg 25* Stadhoudersweg 133, Goudse-, rijweg 8, Peppelweg 71, De Slinge 185-187, Beijerlandse- laan 59, Pleinweg h Haal vandaag nefl do nieuwe kfeurenfolder bij: of maak vrijblijvend een proefrit bijï Afd. Motoren: ST. LIDUÏNASTR. 52 Telefoon 6 4313 Swamraeröamslngcl 25 Telefoon 665 48 Betaling desgewenst m overleg. Koop de zonnebril bü uw opticien Uw optician is „ARGUS" Want „ARGUS" zonnebrillen zijn niet alleen modieus, NEEN „ARGUS" zonnebrillen bevatten uitsluitend glazen van maximale optische precisie. „ARGUS" zonnebrillen kunnen uw kostbare ogen niet verzwakken. Kortom „ARGUS" zonnebrillen een weldaad voor uw ogen. Optisch zuiver, pittige modellen en een ideale com binatie met de gelaatsvorm. 0RANJEGALERU 9 - SCHIEDAM - TEL. 66431 N.V, METAALBUIZENFABBIEK MIJ. SCHIEDAM voor de boekhouding wiens taak voorname lijk zsl bestaan uit de controle van de uit- gaande facturen. Leeftijd niet boven 25 jaar. Praktijkdiploma boekhouden gewenst. voor de administratie. Leeftijd omstr 18 jr. voor d,? postkamer en he tarchief. Leeftijd circa 16 jaar. Schriftelijke sollicitaties aan de afdeling Personeelszaken Buitenhaven weg 52-60* te Schiedam. Speciaal voor spoedgevallen Rofterdamsedük 265 T«l, 6 80 21 - Schiedam Permanent wave Hélène per mos ent met toe stel, bet beste wat er is compleet 5.—; stroomloos f 750 Op vertoon waa beze did verten tie f L— Korting' Dames- en beren Kapsalon .Hél éne", Rembrand tl a an 22 Telefoon 671 70. Te koop aangeboden Wasmachines, zo van de fa briek v.a. 95.—centrifuges v.a. 110.—, combinaties met elektr. verwarming f 275. Showroom „Coja" Haven 125. tel. 6 33 4L Diversen Laat niy spiraal vermaken tot modern opklap- of kantel bed. Prima afwerking, als nteuw terug. Het goed koopste adres. DUK, Groe nendal 1 A (Broersveldpad) telefoon 67028 <na 18 uur telefoon 66789). Ledikanten hutledikanten, kam peerbed den enz. Kom eens praten. ROMI Margarinefabrieken Kon. Wilhelmlnahaven N.Z. 37 te Vlaardingen heb ben de volgende plaatsingsmogelijkheden: voor dc afdeling Boekhouding. Vereisten: Mulo- en Praktijkdiploma Boek houden; leeftijd 19-24 jaar. De werkzaamheden zijn gevarieerd en in goede mate zelfstandig, zodat gesproken kan worden van een aantrekkelijke functie. Vereisten: Mulo A. - Leeftijd 17-21 jaar. voor de afdeling Export. Leeftijd 18-23 jaar. Met vakantie-afspraken kan rekening- wotden gehouden. Mondelinge of schriftelijke sollicitaties aan hoven- staand adres. Te huur gevraagd Echtpaar, zoekt naar een nette inwoning, met gebruik van eigen keuken. Brieven onder nr 0923 bur. v. d. blad. Fotografie RoUilxns vergeten? De auto- maat staat voor u klaar. Alle soorten films. Foto K. van Vuuren, Hoogstraat 106. Voor pasfoto's naar K van Vuuren, Hoogstraat 106, teh S 67 20 In één dag gereed. Radio en televisie Koopt a etise weös eon grammofoonplaat voor 13-/5. Wij leveren voor het zeifd# geld een Philips bandrecor der. Ga praten en kijken bh □e Jager. Broersveld 108, Special showroom: 134.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1