B*0 BO* CHIÊDAM 0 »a *.<.</m--m$ Knalpeuken verkocht zonder vergunning Volksmuziek uit vele delen van de wereld SCF gaat uitbreiden VOETBAL: Excelsior '20 kan zich dit weekend veilig stellen Regering toont begrip i.v.m. de verkiezingen I 1 "«mi® È^i|psSlÉÉ^^#4^ demmisirterf: KLANK en. KLEUR Voor de kantonrechter MODERNE KOOPGEWOONTE: IN DEsC.H.V. SUPER-SHOWROOM Bokje liep in de verkeerde tuin Dodenherdenking F. Kippen voor bejaarden 2 mei-feesten van de NVV Medewerking van OBK Burgerlijke Stand Wie heeft iels verloren? Honkballers gaan naar de slagvelden 'n Nieuw gezicht op straat Auto over de kop: één gewonde Schoorsteenbrandje in ludderkerkseslraal „EXCELSIOR" medewerker assistente jongste bediende DE SCHiEDAMSE MEUBELBEURS Koeriersters 399.- Donderdag 26 april 196-2 (Advertentie I.M.) Apathekers-nachtdienjt: Apotheek Gou- f ka, Groenclaan 127. I Bellen bij ongeval: G.G. en G.D., Tuin- iaan 80, telefoon 6 92 90. PolitieaJarmnummer: 846 66. Bibliotheek: Bange haven, geopend maan dag 19 lot 20.30 uur; dinsdag 9.30 tot 16.30 en 19 tot 20.30 uur; woensdag 9.30 tot 16.30 uur; donderdag 9.30 tot 32.30 uur; vrijdag 9,30 tot 18.30 en 19 tot 2.30 uur; zaterdags 9.30 tot 16.30, uur. 's Zondags gesloten. j R.K. Leeszaal «n Bibliotheek: Dam, ge-! opend: maandag 10 tot 21 uur; woens-! dag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur; don derdag 10 tot 17 uur; vrijdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur; zaterdag 10 tot 32 en 14 tot 17 uur. Filiaal Singel: open maandag 2—5,30 uur en 78 uur; woensdag 7—8 uur; vrijdag 2—5,30 uur en 78 uur. Stedel{fk Museum: Michael Fodulke: schilderijen, en grafieken. BIOSCOPEN Pissa.gR, 2 uur: ..Een. twee. drie". Monopole. 2. 7 en 9.15 uur: „Er komt een vriend vanavond". Passage. 8 Uur^Kafh^KnnK Toneel SCHIEDAM, woensdag. Jaren lang Volksgebouw, 8 uur:NIVON. Lezing. j }T, m?n ™et een tevreden glimlach aller- Irene. 8 uur: CHU. Vergadering. Hf* ?c too,,baSJs schuiven, Chr. Soc, Belangen, 8 uur; Ariol Bijeen-i daarb« dp"kend dat men andermans hu- komst. meur en eigen portemonnee ten goede dient, maar dan ineens komt het recht. Dat zegt dan dat men verkeerd handelt hoewel er inmiddels al een traditie in de handel, die van vader op zoon is gegaan, is ontstaan. Spreek dan niet van gewoon terecht want bjj knal peuken kent de wet de avond is ge- een dergelijk beroep niet. Toch zei de Maassluisse winkelier P. van H. woens- jê 'J. 4 De 3 nieuwe PHILIPS achter-het oor boortoestellen met 5 KLEUR Lapjes WALENBURGERWEG 26- 28 PLEItWEG 230 - 232 - ROTTERDAM SCHIEDAM, donderdag. In Musis Sacrum zal de Sehiedamse arbeiders toneelvereniging „Tot steun in den strijd" op vrijdag 27 april het blijspel „De Bun galow" van Toine van Bergen ten tonele voeren. De aanvang steld op acht uur. DEK vertrouwd beeld vormen zo langzamerhand de grote baggerschuiten van I Dikker boom en Sybrandy uit Friesland m de Sehiedamse binnenwateren. IJvcrige sleepbootjes trekken dagelijks puffend de logge vaartuigen van de Wil- f helminahaven door de Sehiedamse havens naar de Sebie en terug.Zij vervoeren j ettelijke tonnen uit de Wilhelminahaven opgebaggerde modder naar 't terrein links vari de Schie nabij de Rolbrug. Dat terrein wordt al maanden lang opgespoten, f om het in de toekomst dienstbaar te maken voor de industrie. Door deze werk- wijze wordt bovendien de Wilhelminahaven op diepte gehouden. 1 Onze fotograaf „schoot" dit plaatje, toen twee baggerschepen elkaar in de J Lange Haven ter hoogte van Musis Sacrum passeerden. (Advertentie I.M.) A Vraag Uw.installateur het boekje „Kleur-en'.Fleur in hel moderne interieur!" Q Ga de rpoderne HUISHOUDAPPARATUUR en het 2onniggekieurdSAf4ITA!Rïonder'enige verplichting BEK IJKEN-KEUREN - KIEZEN Rotterdam - Gen. v. tl. Héijdenstraat 20' hi. KOPEN,, kunl U dan via Uw eigen' of een door U aan te wijzen leverancier! -. CENTRUM HUISHOUDELIJKE. VOORLICHTING ëHv SCHIEDAM, donderdag. 'oor de meeste Sehiedamse voetbalteams ODI 2—DHS 3; Martinit 2DHZ 4: DRZ steeds minder en voor enkele steeds meer 2LMO 2; FSV Pretoria 2Demos 2; op het spel komt te staan gaan allen toch j Martinit 3—'TOGB 2; SVDPW .2Dilet- enerverende duels tegemoet, omdat deitant 2; Nestoro 2Schiedam 3; Hermes winst ook voor de tegenstanders zo be-1DVS 6-Xerxes 5; SW 7Spartaan*20/5: langrijk blyft. Te betreuren valt dat SFC, jFortuna 5Hermes DVS 7; DHS 4-—Pro- Martinit en Demos uil de running zyn j gress 2; ExceIsior'20/4Musschcn 5; Her- want juist zondag komen de ontmoetin-mandad 3SFC 3; Demos 3Zuiderster gen met de kampfoenskandidaten Schoon-14; DJS 3SFC 4; Ursus 2Het Noorden hoven en Oudewater. De stadgenoten zijn i 7: VNO 2WP 2: SVDPW 3Hellevoet- nu wet geen kanshebbers meer maar z(j[ sluis 3; Hermes DVS 8Feijcnoord 13: zullen het toch een eer vinden de favn- SVV 8Spartaan'20/6: CVV 7SW 9; rieten van de winst af te houden. SVV 10Exclsior'20/6: ODI 3SVV 11; r mirT/n DRL 3DRZ 3; Martinit 4Dirksland 3: Lager KIS'VB (Advertentie LM.) PANTALON De Broekenspeeialïst HOOGSTRAAT 88 ÏËLEF. 6 89 81 SCHIEDAM, woensdag. Met dreu nende slagen verdween vanmiddag de eerste paal voor de nieuwe uitbreiding van de Sehiedamse Cartonnage Fabriek de grond in. De paai werd geslagen door de directeur van de fabriek, de heer T. N. M. Jansen. Al geruime tijd bestaat bij de SCF drin gend behoefte aan extra magazijnruimte en nu is het dan zo ver, dat met de bouw daarvan een aanvang kan worden ge maakt. Het nieuwe stuk, dat bij de fa briek wordt getrokken, zal grenzen aan de achterkant van het gebouw een de zijde van de Ndordvest. En vermoedelijk zal het in november in gebruik kunnen worden genomen. De uitbouw wordt gebouwd door de firma Van Eesteren. (Advertentie 2.M.) SKULTUNA v 4-, (Elojiai) aluminium: PANNEN VOOR HET LEVEN] maar Javorfst In de gehele wereld om hun arbeidsbesparing: nooit meer pannen schuren! Lei op de Ingestempelde merknaam met Zweedse krobn en jaarlal 1607. Vraag de cataioguï-folder* bij de gerenommeerde vak-handelt SCHIEDAM, donderdag. Twee buur vrouwen, die wonen op de Parallelweg, hebben gistermiddag ruzie gehad, waarbij harde klappen vielen, gekregen om een bokje. Het bokje van mevrouw A. had zijn heil gezocht in de tuin. van mevrouw B. De dames kregen een heftige woorden wisseling en raakten slaags. De gewaar schuwde politie slaagde er spoedig in de verhitte gemoederen te kalmeren. ma van volksmuziek uit vele lan den is gisteravond in het Stedelijk Mu seum ten gehore gebracht door Lea de Boer. wier liedjes bij de harp een. bepaal de vermaardheid bezitten en door een blokfluittrio, bestaan-de uit Elly Baghuis, Jeanette van Wingerden en Hans Lin- nartz. Hoewel allen zich dus met de muzi kale folklore bezighielden was er toch een frappant verschil tussen hetgeen Lea; de Boer deed en wat de drie blokfluitis- ten beoogden. In artistiek opzicht stond het spel op de blokfluiten veel en veel hoger, niet alleen omdat de kunde van deze drie jonge instrumentalisten een be duidend diepere grond heeft, maar ook omdat hun benadering van het gegeven natuurlijk d.w.z. eenvoudig en intro vert is gericht. De spelers beleefden kennelijk een puur muzikaal genoegen aan. de oude volkswijzen waarbij vele Hoewel er!-—Hermes DVS 5: Ercelsior R. 6SVV 6: Demos 5; Nado V 5Martinit 5; Demos 6Aeolus 6; Ursus 4USC 4; Schiedam Met nog drie wedstrijden te spelen heeft Excelsior'20 nog een punt nodig om jn veiligheid te komen. Het tweedeklasser schap behoudt Exeelsior'20 wel door zon dag in Thurlede tegen DCL, de club van stopper Kien Terlouw. tot een punten- dehng te komen. In de vierde kl. F wordt op de Boshoek SFCSchoonhoven ge speeld, Ongetwijfeld is Schoonhoven het sterkste team, de blauwzwarten zullen dan ook wel het hoofd moeten buigen voor dc bezoekers. Nog moeilijker krijgt Demos het bij Oudewater omdat Oude water een punt achterop is geraakt bij Schoonhoven. Heel wilskrachtig zal Oude water voor eigen publick in het spoor van Schoonhoven willen blijven cn dat betekent eep nederlaag voor Demos. In dc vierde kias G voelt DRZ de degrada- tiegreep. Met nog vijf wedstrijden te spelen heeft DRZ twee punten achter stand op Dirksland, vjer punten achter stand op PFC, vijf punten op Herman dad. De rood witten moeten nog tegen de ze clubs spelen. Zondag ontvangen zc LMO dat inmiddels (zeven punten voor- sprung) vrijwel in veiligheid is. Bij een nederlaag overbrugt DRZ vier punten achterstand in vier wedstrijden niet meer, men mag dan ook verwachten dat de Schiedammers de laatste kans gaan grij pen. De reserves: ODS 2DHS 2: Tediro 3Excelsior'20/3. NRC 4—Demos 4: DRL 4—SFC 5: Schie dam 4Noorderkw. 4; SMV 5Schiedam 5; SVDPW 5Belvedere 5; Soag 2Sehie damse Boys 2: Spartaan'20/10Hermes DVS 9: Hermes DVS 10—Spartaan'20/11; Excelsior'20/9—Leonidas 7; Excelsior'20/ 10—DCL 8; DRZ 4—VOC 10; Rockanje 4 Afd. Rotterdam 7—WF 3; Sehiedamse Boys 3Boezem kwartier 3: Exelsior'20/7Spartaan'20/9. Zaterdagvoetbal Voor PPSC blijft het afwachten of lei der Insulinde zal struikelen. PPSC heeft elke punt nodig om naast Insulinde te kunnen komen. Daarom zullen de stad genoten bij Rhoon heel energiek moeten voetballen om de volle winst te behalen. In de tweede klas zal GTB in Haiga lei der Fiershil met kunnen weerstaan. De overigen: GTB 2—PPSC 3; GSS 2— DVO'32/3: HBSS 3—Excelsior M 4; PPSC 4—Groen Wit R 3: HBSS 5—HCSZ 2; PPSC 5—BVCB 3; BVCB 4—PPSC 8; Vlaardingen 5—HBSS 6: HBSS 7—RSM 4; GSS 3Groen Wit R 5; regionale jeugd afdeling: CWSW en FortunaHer mes DVS. (Advertentie LAL) Dot weet zelfs een leek voor een of.otjL naar Verbeek SHOWROOM: BÊIITINCKPLEINIS. WERKPLAATSEN: DE GRTEFFSTR.4.HENNEW1ÉRSTR. 42 SCHIEDAM, woensdag - Volop spanning bu do vijt Schiedam® ln het v.lkwbouw aan dc Tulnlaan ee IvSJo? S WC.°dC klas?cn-: houden jaarvergadering van Hel rayon- SVDPW „i goedei vorm moet Cr zondag- Rotterdam van dc Algemene Bond van VV S'f,™8 E el.scn hu,s voor zorgen Groen Beiaarden .vera 1,«dolen door de toelleli- uit Engeland cn een serie boeiende, rit-1 Witten te slaan, omdat de concurrent ,fag aie O, Bondsvoorzitter F. Hippen misch gecompliceerde uit Joego-Slavie) Germinal nog steeds met een punt voor- ,_j 0TJ u., wetsontwern i Hp wiiririnsr en hun gehele voordracht was doordron-j|Pf°ng aan kop gaat. Verlies voor de j van de a.O.W.—uitkering, die 2 mei a-s. betekenen dat ta op„b,„ behandeling ln de Tweede gen van dat verkwikkende, uit innerlijke behoefte musiceren, dat dc huismuziek kenmerkt. Intussen staat hun een voor beeldige, gracieuze techniek ten dienste blijken zij uitstekend op elkaar inge- Lea de Boer gaat van totaal andore premissen uit. Misschien heeft de t. v.' haar een beetje bedorven, maar het kan ook zijn, dat juist het spectaculaire van de combinatie zang-harpspel haar in be ginsel heeft aangetrokken. Het succes moedigde haar uiteraard aan in de rich ting van het met veel flair brengen van haar liedjes, die zij inderdaad met een aardige, goed bruikbare stem voordraagt en bijzonder handig op de harp bege leidt. Het is echter allemaal net iets te dik opgelegd om zich te kunnen verhef fen boven het niveau van de kleinkunst, het niveau, dat een zeer groot, niet on derlegd publiek vanzelfsprekend impo neert. En ook nog wel dc schare toe hoorders in de Museum-Aula, ofschoon men, terugdenkend, toch nog wel enige moeite zal hebben gehad, Lea de Boer werkelijk als de ster van de avond blijven beschouwen. ELLYSALOMÉ SCHIEDAM, donderdag. Het bestuur van de NW-bestuurdersbond organiseert voor de leden van de aangesloten orga nisaties twee 3 mei-feesten, die in Musis Sacrum zullen worden gehouden, 's Mid dags is er een bijeenkomst voor de kin deren, aanvang 2 uur, waaraan het Neder, lands Marionettentheater van Bert Brug man deelneemt. Aan de avondbijeenkomst, die om 8 uur begint, zullen medewerking verlenen de zangvereniging Excelsior en het cabaret gezelschap van Dick Gabel. Spreker is' de heer W. Kieboom. SCHIEDAM, donderdag Het jeugd orkest van het harmonie-orkest „Oefe ning Baart Kunst" zal zaterdagavond 28 april meewerken aan de lampionoptocht, die om half negen op de Swammerdam- singel begint SVDPW de titel en de terugkeer naar de KNVB ontgaat Schiedam verkeert in IB in een hopeloze positie. Het zal heel moeilijk zijn om in Harga Hellevoetsluis te slaan maar winst is noodzakelijk om dat degradatie anders een feit wordt. In I C heeft Ureus zich mooi en nog tijdig uit de moeilijkheden gewerkt. Als TJrsus in Harga van het sterke Wit Rood Wit zou kunnen winnen behoren de moeilijk heden voor Ursus wel tot het verleden. Dc beslissende duels blijven m de twee de kl. uit In 2 A moet Wilton-Feïjenoord van Boezemkwartier winnen om daarna af te wachten of Nestoro kan worden te ruggewezen. In een soortgelijke situatie verkeert Sehiedamse Boys in 2B zij het dat de stadgenoten hier drie punten voor sprong hebben op Activitas, dat echter ook steeds blijft winnen. Sehiedamse Boys is dan ook verplicht in Harga over Florissant /OBR te zegevieren. Lagere elftallen: SW 5—CW 5; VFC 3 Kamer zal worden genomen. De vandaag A.W.W, uitkering, dio in eerste instan tie bekostigd is uit de A.O.W. schatkist, ligt hoger dan het staatspensioen, zodat een weduwe bij haar 65-ste verjaardag 33 per maand minder gaat ontvangen, dan zij tevoren kreeg. Het streven moet zijn: maak de A.O.W. zo hoog, dat men geen aanspraak meer 'op Sociale Zaken behoeft te doen. (Advertentie I.M.) Ro5etftuteV°°t t Blaütf® u.0ft£AV ba»r dto°9 ,s Op 30 april zal OBK meewerken aan de aubade voor het Stadhuis en. 's avonds aan de taptoe, die geheel o.l.v. dirigent Koster zal staan. Od vier mei zal OBK haar medewer- SCHIEiDAM, donderdag. Het bestuur verlenen aan de herdenkingsdienst van de NW-bestuurdersbond roept zijn j jn de Grote Kerk. Gespeeld zullen o.a. leden op deel te nemen aan de doden- worden: „Wilt heden nu treden", „O, God herdenking. De «toet«l üch om ««en uur opstellen in de Boterstraat zal itjudex" van Gounod, .Largo" van ^OQ_nnCrE een krans worden gelegd bij het mnnu-1 Handel en ,.Wcnn ich einmal soil schei- j wcd van D" vail u ment aan de Gerrit Verboonstraat. I den". Bij het sluiten het „Wilhelmus". I j. M. Kerasemeüer, j Geboren: Willem, z. v. W. van Tricht en [W. Harreman; Ingrld, d. v. E. Hijsdorp cn N, Fris; Jan w„ z. v. S. Cerkema en W. van j Voorst; Elisabeth, d. v. J..r. Schaap en G. C. M. Daaie: Arend S.. z. v. W. Jongste en J. M. Both: Roland, z. v. H. van Holten en M. J. J. van Doorn; Adriaan, z. v. T. A. Prins en O. J. M. Mak; Wilma, d, v. J. A. van Limburg en K. Brugmans: Monique, d. v. J. L. Koppc- schaar en A, M. Huiskens; Wdhelmina. d. v. 3. van Holten en W. Bnnkmon; Edith, d, v. C. van Rossen en W. Blom: Rudy, z. v. C, Kemper en M. Smit; Alexander P., z, v. A. 3. M. Lauwers en A. Bonaparte; Yvonne, d. v. J. J. Willebrand en P. Wessel; Sonja P., d. v. G. M. Juhasz en A. H, Wielders; Ina A., d. v. J. Coops on K. Koeren ge vel; Ri chard. z. v. J. H. van Tellingen en B. G. Kap- tein: André M., z. v. A. Hoogwerf cn A. Ver- hoeff; Eduard. z. v. van Soest en J. M Hoffschlag; Jacoba, d. v. H. L. JJzendoorn cn J. F. Hülters: Hendrik, z. v. A. Ouweneel en M. Lucas: Dirk A., z. v. D. A. Lagewaard en J„ Oosterman; Rolandus P.. z. v. B. F. Kemper en J. S. M. van Os; Frans W., z. v. W. Blok en C. Kerkhof: Ronald, z. v. A. B. Verloop en H. van Donge. Overleden; D. C. Hofman, 65 jr.; H. Ver-- veen. 76 jr.. wed. van A. Verkade; H. C. J. Rodenberg. 69 jr.; G. van der Hoek, 88 jr. - - Dijk; C. J. Kolff. 83 De heer Rippen vond het simpele feit van de indiening van een wetsontwerp tot verhoging van de A.O.W, belangrijker dan de inhoud, omdat het van een toe nemende belangstelling voor de bejaar den getuigt. Deze belangstelling en de te verwachten instemming van de regering houdt volgens de Bondsvoorzitter, hoofd zakelijk verband met de volgend jaar te houden verkiezing voor de Tweede Ka mer. Men kan immers niet van de zeer grote groep bejaarden verwachten, dat zij politiek geïnteresseerd zijn, als zü op hun beurt geen belangstelling van regerins- zyden genieten. Ondanks het feit, dat een verhoging van 15% veelbelovend klinkt, wees dc heer Rippen er op, dat dit in wezen neerkomt op een uitkering van 5 voor gehuwden en 3 voor alleenstaanden; een gemid delde dus van 4 meer per week. Deze 15% noemde hij slechts een lapmiddel. Het feit dat de A.O.W. verhoogt moet wor den, is niet te wijten aan de bejaarden, doch aan de regering. Mensen, die hun hele leven gewerkt heb ben voor hun brood, moeten zich nu tot Sociale Zaken wenden om waardebonnen voor kolen en kleding in ontvangst te ne men, Dit is een vernedering, en het zou toch anders kunnen gebeuren. Zelfs de dag voor het kantongerecht te Schiedam dat h\j al honderden doosjes knal peuken had verkocht, zjjn vader had dat vroeger ook gedaan. HU begreep dus niet waarom hjj plots op 2 december 1961 strafbaar zou zün. De substituut-officier van justitie mr. J, L. F. van Moorsel heeft uiteen gezet dat het toch eens de eerste keer moet zyn dat men mededeelt dat knalpeuken verkopen zonder toestemming van de. burgemeester verboden is. „De jongens^ op straat hadden zomaar met die dingen gelopen..." Daarom kreeg de 48-jarige P. van H, een boete van vijftien gulden of drie dagen hechtenis. Van de kou bevangen was de 50-jarige varensgezel A. van E. op 25 januari 's avonds om tien voor 7 maar voor het kantongerecht te Schiedam voegde de Vlaardïngcr E. er woensdag aan toe dat 'hij „natuurlijk wat gedronken had. twee glazen bier, twee glazen cognac" „En dat aangelengd met tonic" stelde de kanton rechter mr. P. B. Cos deskundig. „En daar heeft u natuurijjK glazig van ge keken" veronderstelde de off icier mr. Van MoorseL De varensgezel beaamde het zo kreeg hij voor een aanrijding veroor zaakt op de Stadhouderslaan- Penningh- laan in Schiedam conform de eis veertig gulden boete of acht dagen hechtenis. Een rode plaat is geen rode vlag ook al is rood, rood en kan men menen dat een rode plaat soms beter zichtbaar is dan een rode vlag toch is een rode vlag geschikter. Waarom? Wel een rode vlag wappert en dat kan het verkeer als het nodig is in de goede banen houden. Het verweer van de Dordtse chauffeur L. B. was dan ook vergeefs gedaan. Hij vertel de dat hij juist zo duidelijk had willen tonen op 2 november 'smiddtgs om vijf voor vijf dat hij over de Parallelweg in Vlaardingen een betonnen paal vervoer de. Verdachte dacht dat een wapperende vlag wel eens niet zichtbaar zou zijn als de vlag rond, onder of om de paal zou wapperen. Daarom had hij ©en mooie ro de metalen plaat genomen, die plaat bleef altijd rechtuit en zichtbaar hangen. Dat had hij de politie later ook verteld en getoond. Men reed ondanks de zichtbare plaat tegen de heipaal aan en nu stelde de kantonrechter dat juist dat afwezige wapperen zo belangrijk is. Dat komt dan ook op veertig gulden boete of acht dagen hechtenis. Te bevragen aan het hoofdbureau van politie te Schiedam tussen 9 00—12J30 uur en 2.00—8.00 uur: gebreide das: regenbroek: bos sleutels; ring met sieuteit; beenprothese; rood-wilte autostep. Te bevragen bfj de vinders: 4 kogellagere. Politie Overschie: spatlap van bromfiets, De Waard, Chr. Huygcnsstraat 10a; schroeve- draaicr. Ham, Noordcinde 17, Kethel; blauwe autosiep. Westendorp, Lorentzlaan 62; een paar rolschaatsen. Balvers, A. Cuypstraat 10a; gele autostep. Kruif, w. Brouwerstraat 11: dtlewieiig kinderfietsje, Lafort, Scbim- melpeni]inekstraat 77; jute zak met Inhoud, Brand. Van Karumstraat 22a: bril, v. d. Leek, Gordelweg 93c; vulpen en ballpoint in etui, Ahrens, Rembrandlaan 6a; bos sleutels. Van Leeuwen. Rotterdamse dijk 172b; bos sleutels, Pappers. Lange Haven 100. sleutels aan ket tinkje. Verboom. Vlaardingerdijk 248b; he- renpolshorioge. Van Wienngcn. L. Coster- straat 4a; gouden kettinkje met kruisje, Kloos. Rotterdamsedyic 188a; geldsbedrag, Wbnmaaten. Burg. v. Haarenlaan 929; gelds- bedrag, Faassc, Fotgielerstraat J8b; dames- hoeekx. Hoogstraat 124.' SCHIEDAM, donderdag. Nog niet geheel voorbereid gaan de Sehiedamse honkbalclubs reeds in het komende week einde naar de slagperken. Voor Schie dams sterkste honkbalteam SW staat zaterdagmiddag om vier uur de wedstrijd Sparta 2SVV op het programma. Dat wordt ecu heel zware opgave voor de roodgroenen vooral omdat het nog niet duidelijk is of SW In de sterkste forma tie kan verschijnen. In Harga kunnen de honkballiefheb bers al direct een aantrekkelijke derby zien. Daar spelen zaterdagmiddag voor de derde klas A om vier uur SVV 2 en Schiedam tegen elkaar. Ongetwijfeld is Schiedam opgewassen tegen SW 2, maar Schiedam moet zijn voetballers nog ln reserve houden omdat het voetbalteam in degradatiegevaar verkeert. Het kan dus mogelijk zijn dat deze „tweeslachtig heid" het honkbalteam van Schiedam niet ten goede zal komen, maar coach Henk Kempen zal zijn negental ongetwijfeld tot goede prestaties inspireren. Ook SW 2. als altijd geladen voor de strijd tegen de rivaal, zal zeker tot enthousiast honkbal komen. Het wordt een nipte overwinning voor het slagvaardigste gezelschap. Het Rayon Rotterdam vermeldt voor het tweede negental van Schiedam voor zaterdag een bezoek aan USC. Dat wordt een lastig debuut voor de eersteklassers. Ook de kennismaking van DHS met da eerste klas wordt zondag niet gemakke lijk. Verwacht mag worden dat Neptunus 2 met de meeste ervaring zal winnen in Kethel. In de tweede klas A spelen DRZ en DHS 2 zaterdagmiddag in Kethel tegen elkaar, het kan een draw worden. Zondag gaat SVV 3 met geringe winstkansen naar Neptunus 3, In 2B speelt Schiedam 3 zondag uit tegen Libanon 2. Haringvangstbericliten VLAARDINGEN, donderdag Aange komen. na de vangst in IJmuiden verkocht te hebben VL, 7 van Fiet v. d. Harst, Ver trokken ter trawl VI. 121 Nic. Pronk. polshorloge, v, d. Graaf, West Havenplaat* 42b, Vlaardingen; manchetknoop, Van GaJen. Albardostraat 11; een paar gymnastiekschoe nen. De Jong, Singel 225; een paar" heren- handschaenen. Lowes, Brugmanstraat 55b; regenjas. De Kaper, Huysmanstraat 87; wol len sjaal, Zonneveld, Lekstraat 36c; bruine handschoen (R,J, Kersen, BK. Laan 247a; jongensjasje, v. d. Hof, Havendijk 130; kin- derschoentje (L.), Fit, Korte Kerkstraat 4; blauwe sjaal, Kellenbach, Btlderdfjkstraat 74d. Rotterdam; wollen sjaal, De Wit, Vlaar dingerdijk 185; regenbroek. v. d. Marei, ïcpenlaan 25. Kethel; een paar glacé dames- handschoenen, Zijlstra, Den Bonunelsestraat 9; mohair sjaal. Bak, Alex. Numanstraat 16 a; bruine sjaal. Schenk, Dr, Wiboutplein 69; wollen handschoen, Anunerdorffer, W'est- frankelandsestraat 65a; daraesparaplu, Ja cobs. 3-elbnitzstraat 6c; damesportcmoanee, Mulder, Mekkerstraat I; zeildoeken tas met Inhoud, Portier huisvesting, West-Molenstr. 26; linnen tasje met inhoud, Speier, Fabri- straat 6; dsmesportemonnee met inhoud, Van Dyk, Korte Achterweg 12/2; damesparaplu. Kleis, W. Frankelarsdsestraat 28; bruine por temonnee. Hollemans. Hogen ban weg 31c; dainesportemonnee met Inhoud, Zieck, Prof.- ARlberselaan 22; witte damesportemonnee met inhoud, v. d. Pas. Boterstraat 70; dames portemonnee met inhoud. Schop. Van Es- veldstraat 18b; lederen tas met Inhoud, v. d. Vites. Groenelaan 85; witte portemonnee met inhoud. Van Huksloot, Van Heuven Goed- bartstroat X6; rood tasje. Verschuren, Lek straat 6a; kanarievogel, Jungeriua, J. Cats- laan 8; hondje, z.g. Smous. Dierenesyl. St.- Anna Zusterstraat 33b; goudfazant, Ver- ROTTERDAM, donderdag Op dt Vondelingen weg is gisteravond de 46-ja- rige P. C. van Duin uit Schiedam met zijn personenauto over de kop geslagen, toen hU met grote snelheid door een bocht reed en daarbij de macht over het stuur verloor. De auto schoot de linkerberm in. Om te voorkomen, dat hij tegen een hek zou rijden, stuurde de automobilist naar rechts, doch sloeg toen met zijn wagen over de kop. Naast hem zat de 21-jarige kantoorbediende Tommy Termond uit Al- blasserdam, die uit de wagen werd ge slingerd en met inwendige kneuzingen naar het Zuiderziekenhuis moest worden vervoerd. De bestuurder en zijn vijftien- jarige zoon, die achterin zat, kwamen er met enige snijwondjes af. De auto was vrijwel geheel vernield. SCHIEDAM, donderdag. In de schoorsteen, die in een jaar niet is ge veegd, van de heer W. H. de Richard in de Ridderkerksestraat 23 A is gisteravond omstreeks kwart vóór elf brand ontstaan, j Onder leiding van onder-brandmeester W_ de Jager werd het vuur bedwongen. wm slechts geringe schade. N.V. M ET A A L B UIZENF A BRIEK MIJ. SCHIEDAM vraagt een voor de boekhouding, wiens taak voorname lijk zal bestaan uit de controle van de uit gaande facturen. Leeftijd niet boven 25 jaar. Praktijkdiploma boekhouden gewenst voor de administratie. Leeftijd omstr 18 jr. voor de postkamer en het archief. Leeftijd circa 16 jaar. Schriftelijke sollicitaties aan de afdeling Personeelszaken, Buitenhavenweg 52-60 te Schiedam. if,Goad zeg, de nieuwe Solex In dia prachtige kleurencombinatie!" U kijkt U vergelijkt U koopt bij LANGE HAVEN 9S Schiedam, tel 6 8611 GEEN FILIALEN Te koop aangeboden Jonger-Andere Nieuwer! DE LUXE met voloï -natischo koppeling. Haal vandaag nog da nieuwe klt.üj*enfoider bijs oi maak vrijblijvend een proefrit bij: j Afd, Motoren: ST. LID UI NA STR. 52 Telefoon 64313 Swammerdamslngel 25 Telefoon 6 65 48 Betaling desgewenst in overleg. Wasmachines, zo van de fa briek v.a. 95.—centrifuges v.a. 110.—, combinaties met elektr. verwarming f 275.— Showroom „Co ja" Lange Haven 126, tel 6 33 41. Tc koop aangeb.: gloed nieuwe IvrdrkZIntrein-xRstal- Iatie op tafels. Drie maan den oud, 20% beneden nieuwprijs. Fotografie Rolfilms vergeten? De auto maat staat voor u klaar Alle soorten films. Foto K. van Vuuren, Hoogstraat 106. Te kuur gevraagd De N.V. Kon. Ned Boek drukkerij H. A, M. Boelants Lange Haven 141, Schiedam, vraagt voor één van haar employe's een gemeubileerde zit-slaap karn er met volledig pension. Br. met conditie* aan bovengenoemd adres.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1