sturen negers naar in Nieuw-Guinea- in Kirilenko weer in et- Prijspeil wellicht te laag Twoeling f f Vele senatoren niet gerust gesteld Katholieke tegenstemmer voor stemming weg ÜHSDW-J IfpSUNUM6; Rassenhaat wordt weer aangewakkerd Nieuwe actie in zuidelijke staten vindt felle kritiek Rapport over drama op Bluebelle Partijchef van Leningrad uit secretariaat Koffo. Politie speurt naar wapens Bitter Katholieke werkgevers: Werk Decoratief Twaalf JDe costuums met dat eigen karakter 169.- 149.- 109.- Raad van State Beroep behandeld over benoeming hoogleraar Prins brak arm voor huwelijk Vrijdag 27 april 1962 (Van c correspondent) NEW YORK, april De raad van blanke burgers fa New Orlean3 een parti culiere anti-neger organisatie met vele leden Sn de zuidelijke staten van de V.S. heeft aan de rassenhaat die al sinds jaar en dag- in het zuiden woedt een nieuw tintje gegeven. Onder het motto „als de neger het hier niet naar zijn zin heeft, zullen we hem gratis vervoer naar het noorden geven, dan kan hij zien dat zijn ontevredenheid misplaatst >s", geeft de raad iedere neger die naar het noorden wenst te „vluchten" een; gratis enkele reis per biis"bf trein en bovendien enig zakgeld. Gedurende het paasweckeinde kwam de eerste negcrfarullie, bestaande uit een echtpaar met zeven kinderen onder twaalf jaar in New l'ork aan. Bet hoofd van bet gezin, zonder werk of onderdak, had de schamele bezittingen in een kartonnen doos gepakt. Vorig jaar december werd ik door do arts die mij onder behandeling had, nezen verklaard en de steun hield op. Met moeite heb ik rï.ldsdien de kost voor mijn gezin bij elkaar kunnen schrapen, maar het kwam dikwijls genoeg voor dat de buren ons moesten helpen." De,reactie in New York op deze daad van de raad is uiterst bitter. Dit werdt nog versterkt door berichten dat de raad bü de autoriteiten in Louisiana een ver zoek heeft ingediend voor een subsidie van 100 000 dollar om op grootscheepse schaal zgri. „vrijheidstreinen" voor negers dié haar hst noorden.Willen, te kunnen financieren.W - 'f: De reactie van de eerste negerfamilie .was echter anders.-Douis Boyd, de werk- v loze. vader; zei bij aankomst in New York dat hij de actie van de raad zeer op prijs had gesteld. Hij wilde nooit meer terug naar het .zuiden. Zijn vrouw beaamde dit en voegde er aan toe: „Nu. hebben onze kinderen ten minste een kans om een behoorlijke schoolopleiding te ontvangen."-De inte gratie jyan zuidelijke scholen, alhoewel daar nu door de wet en door. pressie uit ■Washington verbetering !n is gekomen, is namelijk nog steeds geen voldongen feit en nog steeds een bron van onrust in de zuidelijke staten. Louis Boyd vertelde in New York, waar hij .door bemiddeling van de NAACP 1de vereniging ter behartiging van de belangen van negers) in een hotel onderdak heeft gekregen, hoe hij ertoe gekomen was om zich voor „verscheping" naar het noorden te mélden. „Ik was een jaar door ziekte werkloos en ontving 155 dollar per maand, steun. (Van onze sociale redactie) AMSTERDAM, vrijdag. De vraag, die men zich steeds sterker stelt is deze: zjjo w(j wel op dc goede weg, wanneer w(j ons zo krampachtig blijven inspannen voor prijsstabiliteit? Daardoor handhaven w(j namelUk een loon- c'n prijspeil, dat ons wellicht een te gunstige concurren tiepositie verschaft en dat op den duur binnen een geïntegreerd Europa niet is te handhaven. Dit wordt opgemerkt in het jaarver- slag van het Nederlands Katholiek Werk geversverbond. Het euvel van de zwarte lonen in verscheidene bedrijfstakken en streken wordt „misschien een aanwijzing" genoemd. Het verbond; is van mening, dat de Sociaal-Economische Baad dit vraagstuk moet bestuderen,. Ais het waar is. dat onze eoneurrentie-positie te gunstig is, dan wordt zij op den duur ongunstig. Een te laas loon.; en prijsniveau verzwakt in de internationale concurrentie een van de prikkels tot verbetering van de produk- tivitelt. - s Als zou blijken, dat onze lonen cn prij zen inderdaad -te''laag zijn', ziet het ver bond twee. remedies: een nieuwe revalua tie en een beheerste optrekking van ons loon-en prijspeil. Men ziet echter wel, dat een dergelijke aanpassing grote bezwaren heeft. Voor Louis Boyd lagen er in New York drié banen klaar. Zijn reactie hierop was: „Ik zal graag ieder werk aannemen ik wil geen steun trekken." Inmiddels is hij aan het werk- gegaan in een fabriek van elektronische appara tuur. Of er echter voor de negers die misschien straks met treinen vol naar het noorden komen, ook werk klaarligt, is een open vraag. Volgens de laatste berichten uit New Orleans hebben vele negers zich reeds bij de raad aangemeld voor een gratis reis naar het noorden. Men verwacht dat er binnenkort enkele busladingen negers naar Washington zullen worden gebracht. De motieven die achter de actie van de raad van blanke burgers in New Orleans liggen, hébben niets te maken met mens lievendheid én getuigen evenmin van be grip voor de toch al moeilijke situatie in cie zuidelijke staten. De segregationis- ten in het zuiden menen dat zü hun wrokgevoelens jegens de hen kritiserende noordelingen op deze wijze zullen kunnen bevredigen en met hun actie, flink-wat onrust zullen zaaien. Daar is zrién in zo verre in geslaagd, dat men in de noorde lijke staten, waar men schande sprak van de segrcgationistische houding tegenover de negers, thans scherpere kritiek dan ooit laat horen. Gouverneur Nelson A. Rockefeller van de staat New York heeft verklaard: ,De hele situatie gaat dwars In tegen ons ge voel van waardigheid en onze waarde ring van de mens als individu. Het treedt met voeten, ieder fundamenteel begrip waar wij als mensen in geloven." Hij voegde hieraan toe, dat als cr in derdaad negers in grote aantallen naar bet noorden zouden komen hij hen zou terugsturen, want „ik wil niet meewerken aan een spel waarbij mensen als pionnen worden gebruikt". Het probleem is echter, dat vele van de negerarbeiders in de zuidelijke staten niet in vakverbonden zijn opgenomen en dat zij daardoor dus bij ziekte of werk loosheid op de staat moeten terugvallen. De staatsvoorzieningen in het zuiden hiervoor zijn echter van dien aard dat het aanbod van de raad van burgers voor vele negerarbeiders aantrekkelijk is. MIAMI (Florida), vrijdag (Reuter) In een rapport dat de Amerikaanse kust wacht heeft uitgebracht naar aanleiding van het drama dat zich november van het vorige jaar heeft afgespeeld aan, boord vau .het Amerikaanse jacht Bluebelle in Caraïbische zee, staat dat de kaph ieln van het jacht, Julian Harvey, zyn vrouw en vier medeopvarenden om het leven heeft gebracht, waarna h(j de Blue belle tot zinken heeft gebracht. Harvey heeft op 16 november 1961 'zelf moord gepleegd, nadat hij had vernomen dat een zesde opvarende van het jacht, het meisje Jo Duperrault, was gered na vier dagen op een vlot te hebben rondge dreven. In het rapport van de kustwacht wordt als mogelijk motief voor Harvey's mis daad genoemd het feit, dat hij efen hoge verzekering op het leven van zijn vrouw had afgesloten en dat zijn financiële toe stand slecht was. (Advertentie IM. (Van onze correspondent) MOSKOU, vrijdag De eerste wijzi gingen in de topleiding Van dé Sowjetrus- sischc partij sinds het 22ste partycongres in oktober bijeen, hebben zich deze week In alle stilte voltrokken. Het party- presidium is uitgebreid met één nieuw lid. Andrcj Kirilenko, Deze.56-jarlge eer ste secretaris van het Swerdlowskgebled in de Oeral verdween eind oktober vorig jaar op de achtergrond, toen hjj niet hcr- (Advertentie l.M. SENOniTAS kozen werd als plaatsvervangend lid van het hoogste partijorgaan. De beslissing omtrent zijn benoeming iijkt genomen te zijn in een tot nu toe geheim gehouden bijeenkomst van het Centrale Comité. Deze werd, naar wij uit betrouwbare bron vernamen, maandag ochtend gehouden en maakte dat dea Op perste Sowjet eerst om vier uur in de namiddag met zijn werkzaamheden kon beginnen. Verder is de in oktober tot lid van het secretariaat van het Centrale Partijcomité benoemde Iwan Spiridonow weer van zyn functie ontheven. Dit i$ geschied in ver band met zijn' benoeming tot voorzitter van de Raad van de Unie, zoals de Praw- da berichtte. De Raad van de Unie is een van dt twee kamer van de Opperste %/wjct, de Sowjetrussische. volksvertegenwoordiging, en het voorzitterschap ervan is een louter decoratieve post zonder politieke beteke nis. Of de 57-jarige Spiridonow ook als eerstfe secretaris van het gebied Lenin grad zal aftreden, is onbekend. Het wordt in welingelichte kringen niet voor on mogelijk gehouden, mede omda: de laatste tijd kritiek is uitgeoefend op onregelma tigheden iit de Lcningradse industrie. Het partijpresidium. dat met het secre tariaat van het Centrale Comité het be langrijkste orgaan is, bestaat tnans uit twaalf leden. Het zijn: Chrotsjtsjew. Bre/jnew. Kirilenko. Kosygin. ICozlow. Kuusinen, Mikojan, Pogorny, Poijanski, SwjornJk. Soeslow en Woronow. In het secretariaat is Chroesjtsjew eerste secre taris, een functie die overeenkomt met die van partijleider. Verder zijn er zeven secretarissen, te weten: Demitsjew, II- jitsjew, Kozlow, Kuusinen. Ponoma re w, Sjeljepin, en Soeslow. Origineel twen-model met brede schouders en slanke heup. Smalle pantalon zonder zoom. Exclusief gecreëerde Euro-twen dessins in het moderne „blackground" met kleine kleureffecten. ILfUN duif heeft een tweeling: - 171 Motder en kroost maken bet.wel.- west dat ze, enige tijd gétedm, myf* zolder uitkoos voor haar nest. Ze bouwde het op dc wannwaterboüer, die altijd een beetje lauw is. Het broeden verliep daar betrekkelijk rustig. Ik zeg betrek" kelyk, omdat mijn irrouto en ik zo nu en dan op die zolder moesten wezen. Daar ze vooral jegens mij een diep wantrou wen koestert, vloog zc bi) wjjn verschijn ving onmiddellijk het raam uit en gtng, op de dakgoot acn dc overkant, nerveus dribbeiig zitten wachten, tot ik weer op- - geduveld was. - Maar die storingen hebben haar eieren blijkbaar geen kwaad gedaan, want kw zijn zo uit cn liggen tweo grijs bcdonsds kinderen in het nest. Mim vrouw kwam me het blijde nicHios vertellen. Ze had de kinderen vrijelijk kunnen bezichtigenomdat moe toevallig even weg was. Toen ik échter op dc-zoldor v kwam om te kijken, bleek cc té zjjn teruggekeerd. Een duif 'die broedt sit f anders dan een duif die gebroed hééft, ff Zolang het. nog maar eieren zijn is haar houding kiciek, alert cn permanentf startklaar. --'.'X'X v. Maar. als de kinderen in het nest lig gen, zakt ze watdieper dóór en be- f f schermt ze haar 'broed met gespreide vlbugels. riï - -'f-ff Net als' bij de mensen, échenkt het'ff' moeder schap haar een heroïschedapper-: held. 'V yX-fff Toen ik op dc zolder verscheen, vloog ze niet het raam uit, zoals een weck .ge- leden, maar bleef vastberaden: zitten-f „Een knappe vent die mij van dit nestX krijgt", zag je haar denken. i Ik naderde behoedzaam en rustig, met ff de mimiek van iemand, die louter bona fide bedoelingen heeft. Zo'n duif draait haar kop dan niet in je: richting. Ze houdt je en profile terdege, in de gatenf met een grote, wantrouwige kraal. Toen V ik vlak bij de boiler staild begon ze 'teri'f kokhalzenwaarbij ze een zacht, angstig 1 geluidje-liét horen. Om haar niet verder te verontrusten, maakte tk mi) uit de f voeten.- Maar toen ik het vanmorgen nog eens probeerde, had ik gelitk. --'f f; Ze was afwezig. Wat zou zo'n beest dan gaan doen r - Boodschappen mièscJiienf Of even naar de Dam 6>h bij te pra- ten met de vriendinnen7 -.ff- Ik weet het niet. Y In elk geval, was het nest. onbeheerd &n kon ik er, met hulp van een stoel,, hijklbnmen. De kinderen lagen vlak naast elkaar in een nog min of mèery;'X- opgevowocn toestand en met de oogjes toe. Ze hadden- enorme nettzen, allebei. Al zogen ze. mé niet; ze hoorden Ttie wel want er voer. een siddering van 'angst': door hen heen. y[.' Ik heb alleen maar even gekekenf f omdat ik nu eentnaal de leider ben van hurt geboortehuis, en daaraan enig recht. 1 meen te mogen-ontlenen. Maar, als u het mij vraagt hebben se van mijn bezoek een trauma gekregen, dat ze later op-de divan van een psychiater zullen moeten f uitzweten. Dan zijn het zeer verknipte duiven geworden, die een zondige verhoudingfi beginnen met een kip of met een ekster en naar de diergaarde vliegen om een struisvogelei fe bebroeden, uit louter neurotische zelfoverschatting. Enfin, laten we er maar At beste van hopen. KRONKEL ,3 cm! niet tc lang, niet tc kon, nèt goed} ling. Of dit ct een ten goede of ten kwade zal zijn? De socialist Vos was er niet gerust op. Het-debat eindigde ook zonder dat de senatoren iets naders over het plan- Bunker te weten kwamen. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG, vrijdag De Kroon heeft geweigerd de benoeming ie bekrachtigen van dc heer G. M. de Gelder tot bijzon der hoogleraar In dc filosofie in de geest van Hcgc! aan de rijksuniversiteit te Lel den. De Bol land-stichting, die de heer De Gelder had voorgedragen, Is tegen deze beslissing In beroep gegaan. Voor de af deling geschillen van bestuur van dc Raad van State werd deze kwestie gis teren behandeld. De weigering Is gebaseerd op het mo tief, dat de heer De Gelder onvoldoende kennis omtrent de filosofie zou bezitten. De heer A. F. Luyendijk, die namens het; bestuur.van de stichting optrad, bestreed dit. Verscheidene hoogleraren hebben zich gesteld achter de kandidatuur, die ont staan is door het openvallen van de plaats van prof. dr. J. C Bruin.-?;, De heer De Gelder,- die door vele pu blicaties blijk heeft gegeven van zijn ken nis van zaken, is niet zomaar naar voren gekomen aldus de heer Luyendijk, die ook ook nog tbcwijfelde of de faculteit der ietteren van de rijksuniversiteit wel nauw keurig genoeg te werk is gegaan. Zowel de faculteit als de senaat heeft geoor deeld, dat de heer De Gelder onvoldoen de capaciteiten bezit om dit bijzonder hoogleraarschap te bekleden. Van de zijde van het ministerie van O., K. en W. stelde mr. J. Vos, dat de facul teit niet lichtvaardig te werk is gegaan. (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG, donderdag. Het Eerste Kamerdebat over de begroting van Buf— tenlswntse Zaken, dat woensdag zo opzienbarend begon met een scheuring in de KV P-fractie, is donderdagmiddag op vrtf trieste wijze geëindigd: de eindstemming moest namelijk tot volgende week worden aangehouden omdat, zelfs by dit belang rijke debat, het quorum de helft der Kamerleden plus één'— ontbrak. Tot de afwezigen behoorde dr Regout. de KVP-afgevaardigdc, die daags tevoren gedreigd bad, tegen de begroting van Buitenlandse Zaken te zullen, stemmen, ais minister Luns de troepenzendingen naar N.-Gulnea niet afdoend zou motiveren. Dr Regout verliet dc vergadering echtor, voordat zy ten einde was. Tevoren-bad hjj wèl gerepliceerd en daarbfj bleek, dat hfj door 's ministers antwoord niet bevredigd was. Tegenover diéns verzekering, dat de regering niet b(j voorbaat afwijzend staat tegenover best uursoverdracht over N.-Guinea aan Indonesië, pleitte hy voor een meer posi tieve verklaring, waarin Nederland te kennen zou geven, dat het a priori bereid Is tot bestuursoverdracht, zulks echter op □ader overeen te komen voorwaarden. Tenslotte herhaalde h(j zfjn aandrang tot een wijziging in het ministerie-De Quay, waarbjj minfster Luns het veld zou moe ten ruimen. Na al die zwaarwegende eisen te hebben geuit verliet hg. evenwel de vergaderzaal zonder er politieke conse quenties aan verbonden te hebben. Hy krjjgt die kans nu onverwachts volgen de week weer. Niet ten onrechte zei de liberale fractie, leider v. Riel, na zijn vertrek, dat een dergelijk optreden moeilijk te rijmen viel met de politieke verantwoordelijkheid van een lid van de grootste regerings fractie. Sarcastisch voegde minister Luns hier later zelf aan toe, dat hij het vrien delijk verzoek van de gedachte afgevaar digde Regout om af te treden nog even in beraad wilde houden. Al bü al was. het echter toch geen glo rieuze dag voor de bewindsman van Bui tenlandse Zaken. Met zijn verzekering, dat de regering bij de onderhandelingen met Indonesië soepelheid zal betrachten, bevredigde hij weliswaar de anti-revolu tionaire party voorzitter Berghuis. Deze was althans van oordeel, dat;er hiet zb*n groot meningsverschil was "overgebleven, nu minister Lung had verklaardmet „zo.; goed mogelijke garanties voor het zelf-, beschikkingsrecht" genoegen te zullen ne men. Ook de protestantse socialist De Niet bleek geneigd, dit als een wijziging in het regeringsstandpunt te beschouwen, dat 2.i. tot dusver uit is geweest op „water dichte" garanties voor het zelfbeschik kingsrecht der Papoea's. Mr Luns hield echter vol, dat van een zwenking geen sprake was. Had hij niet vroeger al bij herhaling betoogd, dat „niemand tot het onmogelijke is gehouden"? Waren de anti-revolutionairen, zo vlak voor hun partycongres van a.s. zaterdag, dus vrijwel verzoend, "s ministers geest verwant Kraayvanger bleek ook bij de replieken niet geheel gerust. Al by ai viei de kloof tussen de minis ter en de meesten zijner partijgenoten (men sprak van twaalf op de vijf en twin tig KVP-senatorcn) nauwelijks te maske ren. De liberale fractieleider mr Van Riel, die dit aanvankelijk had beproefd, gaf liet in tweede termijn cp. Ronduit zei hij, dat het ook aan de Eerste Ka mer zou liggen ais minister Luns niet met de best mogelijke resultaten voor de Papoea's uit het overleg met de Indone siërs te voorschijn zou weten te komen De anti-revolutionair Algra had de hoop op een zelfstandige Papoeastaat nog niet'opgegeven. - Formeel eindigde het debat zonder con- seqpentiesj De socialisten dienden han dig géén motie in. Zij zouden door een mogelijke verwerping daarvan de positie van. minister Luns immers weer wat heb ben versterkt. Toch zal dit debat zijn j invloed op de meningsvorming binnen het' kabinet niet missen. Wellicht 2al dit aan leiding geven tot een nieuwe ootwikkc-, n E Spaanse prins Juan Carlos en de Griefcse .prinses A'ophin trouwen óp li mei m Athene. Zij poseerden in de tuin van het Griekse koninklijk paleis. Priïis Juan droeg zijn arm in een doek: hij bleek gevallen te zijn op de gladde paleisuloeren en daarbij een arm te hebben gebroken. Nasleep aanslag in Wrjlre KERKDKIEL, vrUdag (ANP) Een groot aantal Inwoners van het kleine dorp Kerkdrlcl Is door de rijkspolitie van bed gelicht en gearresteerd. Ze worden verdacht van wapensmokkel en Illegaal bezit van vuurwapens. Allen zijn voorge leid by de officier van justitie bij de Bos sche rechtbank, die speciaal zitting houdt; In het gemeentehuis.: ■'fffx De aanleiding tot de arestaties zijn - de verhalen van Wee Kerkdrielers dié;-m voorarrest zitten. Het zijn. de twee .jon- gelui die bij Wijier een. douanier met.hun auto meevoerden tot de man':erafvieLe» S". ernstig gewond werd..:. - Ze hadden zich zo aan douanecontrole onttrokken, omdat ze munitie in hun: wa gen smokkelden. ■(Advertentie LM.) NEDERLANDS MEEST GEBRUIKTE WASMIDDEL

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1