a Gemeenteraad geeft fiat aan voorstel inzake volkstuinen Stadgenoten werden onderscheiden m Veel belangstelling bij schoolbandbal Jan Schaper mag een documen ta ire maken Amerikaanse marine 'J jjj KERKDIENSTEN MONOPOLE-MA TINEES: Stoere oorlogsfilm van Heel rauwe kost in spektakelstuk IN MONOPOLE: Rassendiscriminatie in gangster ve r ha a 1 SCHIEDAM 'n Nieuw gezicht op straat 399.- REPARATIES Koeriersters assistente Zaterdag 28 april 1962 I SCHIEDAM, zaterdag Dé meeste voorstellen, die dc gemeente raad kaar gisteravond gehouden vergadering te behandelen kreeg, waren hamerstukken, waardoor de vergadering een vlot verloop had. Slechts uitvoerig werd stilgestaan by de voorstellen inzake de volks tuinen en de door Jan Schaper te vervaardigen documentaire over Schiedam. Alle voorstellen werden, zonder in stemming te behoeven worden gebracht, aangenomen. Zoals bekend moeten enige volkstuin iers i. v- m- de aan te lefigen Benelux- weg van tiet terrein" bij de Vijfsluizen verdwijnen- Daartoe zal een volkstuin complex bij het Beatrixpark in gereed heid worden gebracht. Het voorstel is er op gericht dit complex in beheer te ge- Yen van het Alg. Verbond voor Volks tuinders. De heer K. J. Dommicus tAR) vroeg zich nu af of men de valkstuinders wel kan verplichten lid te worden van deze yereniS>Dfr Voorts dacht hij dat de 1100 a 1200, die de volkstuinders zul len moeten betalen om aan een nieuw huisje tc komen, zijhet dan middels een in 10 jaar aflosbare lening, een te zware bekisting. Eet lid H. C. van Ruiven (PvdA) zag de lening niet als een onoverkome lijk bezwaar. Hij opperde ook de mo gelijkheid van een driehoeksruil. De- geen, die moet vertrekken, maar voor .wie de kosten een te groot bezwaar zijn, kan proberen een tuintje op het oude terrein te krijgen van iemand, die niet weg behoeft te gaan, maar die wel naar het nieuwe complex wil. Ver kon de heer Col2é (CPN) met de heer Van Ruiven meegaan. Het zou vol gens hem een tegemoetkoming aan de betrokkenen zijn, wanneer de gemeente de rentevoet van de lening liet vallen. Daartoe, was het college niet bereid. De heer J. J. van Woerkom (VVD) was evenals de heer Dominicus niet gechar meerd van de dwang, de tuinders lid te laten worden van het Verbond. Daarin moet een ieder vrij zijn. In zijn antwoord zei wethouder W. Kok it kosten, die per weck S3,bedragen niet te hoog te vinden. „Maar," zo sprak hij, „de gemeente zal hen, die werkelijk niet In rtaat zijn om de benodigde gel den bijeen te brengen, met souplesse be handelen." Na nog wat heen cn weer gepraat tus sen de fracties werd het voorstel zonder meer zoals het op tafel lag, aangenomen, Gepraat Is er door de diverse fracties (Advertentie 1.M-), Foute* Uta 3.00 Meteoor Quartet SCHIEDAMSES1NGEL 137-139, ROTTERDAM ook over het voorstel, dat een krediet beoogt voor een documentaire te ver vaardigen door de cineast Jan Schaper. Niet een leder stelde vol vertrouwen in de wjjze waarop b. en w. zich één ander hadden gedacht. Maar nadat voor zitter mr. J. W. Peek enig licht op de zaak wierp, stemden alle leden In met het voorstel, dat per hamerslag werd aangenomen. Het raadslid W. van Sehooneveld (AR) meende, dat Schiedam zeker waard is verfilmd te worden. Maar dat de drank industrie niet behandeld zou worden vond hij een leemte. Burg. Peek weer- sprak dat later echter. De drankindustrie zal zeker ook aan bod komen, maar dit onderwerp zal niet mogen worden over- trokken. De heer Van Woerkom (WD) wilde Jan Schaper best een kans geven. Maar de film die deze cineast over Vlaardin- gen heeft gemaakt viel hem toch niet mee. Mr. H. B. Engelsman (PvdA) zag dit toch we! als de beste wijze, om een film van' Schiedam te maken. Het is in dit geval wikken of wegen. Neemt men een goede cineast, dan wordt het project ze ker te duur, neemt men een minder be kende cineast, dan zijn de kosten min der, maar er kan dan toch een goede film ontstaan, die aan zijn doel beant woordt. „Wij hebben," vertelde burgemeester Peek, „inlichtingen over de kwaliteiten van Jan Schaper bij deskundige inge wonnen cn deze zijn gunstig uitgevallen. Bovendien hebben wij vertrouwen in de ze jongeman, die WÜ een kans willen ge ven." De film over Vlaardingen van Schaper was hem ook niet meegevallen. Maar de oorzaken, die daaraan meege werkt kunnen hebben zijn ons niet be kend. Het voordeel van een 35 mm film vond burgemeester Peek, dat de kwaliteit van het beeld beter wordt. Daarmee stelde hij de heer Van Sehooneveld tevreden. Burgerlijke Stand GEBOREN: Richard z.v. P. H. Kreischer en J- A. M. van Veggel; Arthur J. M. z.v. M. P. Kloppers en E. M. Duimel; Maria L. d.v. P, J. J. van Mil en W. M. de Vette. ONDERTROUWD: A. van den Berg, 25 jr en C. Gille, 24 jr.; J. Bezemer, 22 jr en M. Opschoor, 22 jr.: W. Jansen, 19 jr en M. E. L. Melïef, 19 jr.: K. F. B. van Leeuwen, 22 jr en C. J. Naterop, 18 jr.: H. W. van der Lelij, 27 jr en H. H. M. Bonefaas, 22 jr.: H. A. J. Mabelis, 28 jr en M. Brouwer, 18 jr.: H. J. Moerer, 23 jr en W. L. M. Hoogerwerf, 21 jr.: L. P. P.eurich, 26 'jr en F. van Raalte, 21 jr.: G. Stroeve, 31 jr en E. de Winter, 23 jr.: A. van der Veen, 29 jr en A. Gerritsma, 25 jr.: H. F. Westerveid, 24 jr en J, van Heest, 24 jr.: A._ Wiegel, 20 jr cn G. van Oort, 20 jr.: J. T. A. M. Zwager, 29 jr en J. J. Verver, 23 jr. GEHUWD: "C. Arons. 25 jr en A. M. Potten 24 jr.: H, A. J. Beijleveld, 24 jr'en J. Vuijk, 21 jr.: J. A. van Krimpen, 25 jr en C. Luijendijk, 21 jr.: G. B. Heshof, 23 jr en M. M. C. de Vette, 19 jr.: M. Smul ders, 26 jr en N. J. G. Sassen, 23 jr.: W. H. Veldhuizen, 21 jr en E. F, Zuidgeest, 18 jr.: W. H. A. Stubbe, 25 jr en E. de Kievith, 23 jr.: L. Filius, 24 jr en E. F. Bastian, 22 jr.:. B. Kooy, 27 jr en J. B. Onink, 40 jr.: G. C. Maagdenberg, 25 jr en C. M. Kemper, 25 jr.: G. H. Stam, 22 jr en C. van der Meer, 20 jr.: H, Hoppe, 23 jr en P. Ingenkamp, 22 jr.: B. J. Kop penaal, 20 jr en W, J. van der Touw, IB jr.: G. Koorengevel, 26 jr en S. Goed hart, 25 jr. SCHIEDAM, zaterdag De Schiedam se Middenstands Centrale adviseert de wir keiiers op 30 april hun zaken te slu. ten, althans hun personeel een vrije dag te geven. Apothekers-nachtdienst: Apotheek "Wes tendorp Singel 81, Bibliotheek: Lange haven, geopend maan dag 19 tot 20.30 uur; dinsdag 9.30 tot 16.30 en 19 tot 20.30 uur; woensdag 8.30 tot 16.30 uur; donderdag 9.30 lot 12.30 uur; vrijdag 9.30 tot 1B.30 en 19 tot 2.30 uur; zaterdags 9.30 tot 16,30 uur. 's Zondags gesloten. R.K. Leeszaal en Bibliotheek: Dam, opend: maandag 10 tot 21 uur; woens dag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur; don- derdag-30 tot 17 uur; vrijdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur; zaterdag 10 tot 12 en 14 tot 17 uur. Filiaal Singel: open maandag 25,30 uur en 7—8 uur; woensdag 78 uur; vrijdag 2—5,30 uur en 7—8 uur. Stedeiyk Museum: Michael Podulke: schilderijen en grafieken. BIOSCOPEN Passage, 2, 4,15, 7 en 9.15 uur: „Maciste, zoon van Hercules", Monopole, 2 uur (zondag 2 en 4.15 uur): „SJuipvaart in de Pacific", 7 en 9.15 uur: „Morgen wacht de hel" DIVERSEN Musis Sacrum, 8 uur: Bonaventura. To neel. Swammerdamsingel, 9 uur: VNFG. Lam pionoptocht. Ned. Htrv. Gemeente. Grote Kerk: 10 mu ds. C, v,d. Steen, 5 uur mej. ds. E, A. Bos. Betkieikerk: 10 uur ds. 3. D. Smids. 5 uur ds. C. v.d. Steen. Opstandirtgskerk; 10 uur ds. mej. ds. A. E. Bos, T uur ds. L. Vroeginde- wey (DclttVredeskerkr 9 en 10.45 uur dr L. J. Cazemier, 7 uur ds. A. D. Klansscn. Ned. Ilerv. Geref, Evang. Irene: 10 uur ds Treure. Opstandingskerk7 uur: ds. Vroeg- tndewey, jehova's Getuigen, Volksgobouw: S.30 uui wachttorenstudie. onderwerp: De wereld regeerder uit het Huls des Broods. Woensdag 7.3i> uur theocratische bedienIngssehool dienstvergaderinc; Evang. JLuth. Gemeente 10 uur de, S. .d. Haagen. Lutherse Kerk, Zaterdagavond 7.30 Oecum, Avondgebed. Ned. Prot Bond. Westvest 92: 10.30 uur ds. A. D. Klaassen. Oitd-Kath, Kerk. Dam 2B: 10 uur Hoog-Mis. Baptisten Gemeente. Lange Haven 59: 10 ur en 7 uur ds. R. Reiiing, Leger fles Hells. Lange Haven 27: 10 uur Hellingssamenkomst, 7.30 uur Verlossings- samenkomst, Gerrit Verboonstraat: 8.45 uur Openiuchtsamenkomst, AUe samenkomsten staan o.l.v, de majoors K. Wieringa Reitsma. DE l&aiate tijd krijgen we wel eens de Indruk dat de oorlogsfilm, de Amerikaanse oorlogsfilm met name, be- ilg Is de plaats van de „Western" fn te semen. In vele van die oorlogsfilms gaat bel "let meer om de zin of. on-zin van bet krijgsbedrijf, maar louter, en alleen om de spanning, om - wat A. M. de Jong In «en van z'n BulIetje-en-Bonestaaks noemde - „oorlogje spelen en heldendom". genre is SLUIP VAART IN DE PACIFIC (Run silent, run deep) een aanvaardbaar produkt, vakkundig gere fuseerd door Robert Wise, met veel «panning en een gegeven, dat authentiek «eet te zjjn. Het is althans ontleend aan ie roman van een Amerikaanse zee-offi cier. Eet verhaal laat zich in enkele woor den Vertellen. Een Amerikaanse duikboot .JA* nieuwe commandant, die méér wil dan. het uitvoeren van operatie-or- aers. Zijn vorige schip is getorpedeerd u Straat Bungo, een volledig door Ja panners beheerst gebied. Hij wil terug die „hel" om wraak te nemen (het doet even denken aan Meivilles ^Uonjr Dick", maar het schijnt historisch hin)-De bemanning en ook de eerste j- Uieier, luitenant Jim Bledsoe, van wie 4,„P,reer! had Slacht dat hij comman- aaat van het schip zou worden, voelt "g weinig voor. Bledsoe weigert «nier to treden in het voorstel van of- nf»frcr en manschappen, om insubord:'- Ue t® Plegen en het commando lemon. Wanneer hij zich, nadat SCHIEDAM, vrijdag Fleurige rui kers brachten vrijdagmiddag een zonnige sfeer In de raadszaal van het stadhuis waar burgemeester mr. J.W. Peek In de kring van hun verwanten en relaties aan zeven verdienstelijke stadgenoten konink lijke. onderscheidingen heeft uitgereikt. Het oud-schoolhoofd de heer M.P. Hey- boer, van de Willem de Zwijger "ULO, bekend ook vanwege zijn Illegale arbeid en zijn vaderlandslievende activiteiten is tót ridder in de Orde van Oranje Nassau benoemd. Twee actieve functionarissen uit1 de wereld van het verenigingsleven zijn onderscheiden. Het zUn de voorzitter van de Vereniging Nationale Feest- en Ge denkdagen de heer L. Kamp die juist dezer dagen weer dagelijks zijn volle aan dacht schenkt aan de viering van de fes tiviteiten en de bondsconsui van de KNVB Chris van Dijk, die de veteraan Is in de Schiedamse voetbalwereld. Burpcmeester mr. J. IV. Peek speldt adjudant J. Molenaar van de Schie damse politie de eremedaille in poüd behorende by de Orde van. Oranje Nassau op de revers. Naast hem de dames Molenaar en Hevboer cn de •ridder in de Orde van Oranje Nassau het oud-schoolhoofd M. P. Hevboer. mander Richardson is gewond, toch ver plicht ziet de verantwoordelijkheid te aanvaarden, handelt hij volkomen in de geest van Richardson door een 'aanval op een Japans konvooi te bevelen. Deze aanval leidt tot een overwinning, die Richardson met de dood moet beta len. Een stoer verhaal, met enkele zeer stoere dialogen tussen zeer stoere zee- officteren. Clark Gable speelt, met man nelijk gesoigneerde knevel, de rol van overste Richardson. Zyn tegenspeler is de mogelijk nog mannelijker Burt Lan caster. Hun spel lijkt zo nu en dan bijna te overtuigend. Een mooie rol noteren we van de uit Dc Twaalf Gezworenen en De Nacht der Vrijgezellen bekende Jack Warden. Wie houdt van spannend, op de werkelijkheid geënt avontuur, in een boeiende entourage van de moge lijkheden die het interieur van.een duik boot biedt heeft Wise dankbaar tgebruïk gemaakt zal z'n hart ophalen aan SLUIP VAART IN DE PACIFIC, film waarin de oorlog is herleid tot een (ris kante) sport. (MONOPOLE). Voor de heer L.Kamp was er de ere medaille in goud verbonden aan de Orde van Oranje Nassau en bij Chris van Dijk speldde, burgemeester mr. Peek de ere medaille in zilver verbonden aan de Orde van Oranje Nassau op, „Het is een eerbiedwaardige traditie dat de gevoelens van erkentelijkheid op de verjaardag van de Koningin uitgaan naar het Huis van Oranje" zei burge meester Peek tot het gezelschap „maar het is ook een stukje poëzie dat weder kerig de gevoelens van erkentelijkheids uitgaan naar de verdienstelijke burgers* Mr. Peek achtte het een voorrecht d. zeven stadgenoten te mogen huldigen. De burgemeester stelde dat de heren de stad en de staat op verschillende vlakken in het leven en op hun eigen manier hebben gediend, maar bij allen geschiedde het omdat zij mensen met karakter zijn. Met hun vaderlandsliefde beseffen zij dat een organisch geheel slechts kan bloei* als een ieder zijn plicht doet. De burge meester wilde niet zozeer op de persoon lijke verdiensten ingaan maar wel wilde hij de grote lijnen, tonen. Hij hoopte dat allen nog goede bijdragen zullen geven aan de bloei van onze gemeenschap waar bij hij hoopte dat de bede „God zy met ons" in vervulling zal gaan. Als eerste kreeg molenaar A. Post de eremedaille ïn brons. Burgemeester Peek herinnerde eraan dat de heer Post op zulk een uitstekende wijze de kinderboer derij in Prinsen Beatrixpark verzorgt en dat hij gedurende veertig jaar het ge maal in de West-abtspolder bedient. Spre kende over de kwaliteiten van de oud voorzitter van de voetbalvereniging „Schiedam" merkte burgemeester Peek op dat Chris, van Dijk in de sportwereld „een instituut" is. Hij heeft de sportwe reld in-vele commissies, vergaderingen,! besturen gediend. Zijn werk droeg er toe bij dat de sportbeoefening vijftig jaar ge leden in het bereik van de arbeider kwam. SCHIEDAM", zaterdag -Het zonnetje was het bandbal niet gunstig tijdens de schoolsportwedstrijden die deze week In sportpark Harga in Schiedam gehouden zijn. Het voetbal had de gehele week mooi weer maar vrjjdag moesten de vele honderden jongens en meisjes ln dlkie truien en jacks langs de velden lopen of zü zochten hun vertier in de grote kan tines van HDVS, SW en gemeente. Het handbal is uitgegroeid tot een gigantisch sportgebeuren tydens de Paastournoolen en het ziet er dan ook naar uit dat vol gende jaren meer dagen aan het hand ballen moeten worden besteed. Nu speelden de lagere scholieren het zevenhandbal op verkleinde veldjes. Mid den op de voetbalvelden stonden de doe len die van een groot veld enkele terrei- roaakten. Voor de leerlingen, van de uitgebreid lagere scholen werd op vel den van normale afmetingen gespeeld en deze jongens en meisjes speelden ook met teams van elf man (of vrouw). In liefst zeventien poules zijn dé vele tien tallen wedstrijden gespeeld. Veel lof en bewondering verdienen de: functionarissen die deze omvangrijke or ganisaties zo voortreffelijk hebben ge leid, Omstreeks vier uur stapelden de briefjes met de uitslagen van de wedstrij den zich op de tafels van de centrale post in de kantine van Hennes DVS hoog op. Daar hadden handbaldeskundigc G. Rens en verdere functionarissen veel werk om de vele Schema's op de juistei wijze in te vullen. Intussen stonden tien-J tallen kinderen nieuwsgierig rond de te-j fels geschaard om te horen of hun favo-j riete schoolteam kampioen zou zijn ge-' worden. Teams van Dominico Savior er- den met dezelfde sportlieden Jcampfoen bij het handbal ais bij het voetbal'zodat deze jongelui zich maandag bij ^Öe/dSna- les van hét ene veld.naar het: anders moeten reppen. Ook de knapen van de Jan Ligthart- seholenwerden kampioen maar deze twee teams kunnen maandag de eer van. hun school niet verdedigen omdat zij dan toevallig aan de beurtzijn cnri'.dënva kantieschoolweek door te brengen in het scboolbuitenhuis in Oosterhout. Bij de allergrootsten moest het handbalteam van het- RK Lyceum uit de strijd wor den genomen. De lyceisten kwamen met" spelers ouder dan., achttien jaar in .het veld cn voorschrift is dat de schooljeugd jonger moét zijn. Het team heeft buiten mededinging, meegespeeld. .....Na,, afloop heeft het team vaii hét RK Lyceum te- gen een team van scheidsrechters (allen ervaren spelers uit de: handbalverenigin gen) gespeeld. De arbiters wonnen met 11—8. Ook vrijdagavond heeft de heer J. van de Griend alle medewerkers dank gezegd. De heer N. Putters, veertig jaar in dienst m de Technische Bedrijven in Schie dam, kon wegens ziekte niet aanwezig zijn. Zijn echtgenote ontving voor hem de eremedaille in zilver. Dezelfde onder scheiding werd toegekend aan de heer C. Meijers die als chef van de stanserïj bij de Schiedamse Cartonnage Fabriek tot de oude garde van dit bedrijf behoort. Mr. Post herinnerde aan het vele werk van de heer L. Kamp, aan het verdien stelijke werk voor het onderwijs en. het leger van de heer M.P. Heyboer en met waardering sprak mr. Peek over de kwali teiten als politicman van de adjudant bij de verkeersdienst J. Molenaar die is be giftigd met de eremedaille in goud. Aan het slot heeft de heer Heyboer voor al len een woord van dank gesproken. Poulestanden bij Schoolbandbal Passage vertoont: p EN niet al te fijn a(gestemd smaak- orgaan en een heel sterke maag zijn tasojute voorwaarden om de rauwe kost f kunnen verstouwen die in het spek- «kelstLik MACISTE, ZOON VAN HER- ~ULSS in veje gangen wordt geserveerd. *an de eerste tot de laatste minuut is in allemaal even gruwelijk en weer- «tiwekkend. Het begint met een moord- ^mofpartij en het eindigt met een f op leven en; dood tussen de goed- ,'Sa. maar walgelijk geproportion- Maciste (Mitchell Gordon) en eèn gemelijk monster, met als inzet een "ce koningin en haar baby. Daar 'ten krijgt men nog een heleboel ^nanddaden voorgeschoteld, die de tlo- h "FÜn, gezellig naar de film" tot een teee jnakeu. E neger-zanger Harry Belafonte. die uiters boeiend maakt. Veeleer zijn het *-de treffende typeringen, de strakke regie D een eigen filmmaatschappij heeft ge slicht, koos voor zijn eerste productie een 'gingstcrverhaal. Dit Is minder vreemd dan het lijkt. Want de gangster- story is de achtergrond voor een pro bleem dal Harry Belafonte sterk beroert: dc rassendiscriminatie. „MORGEN WACHT DE HEL" is het verhaal van een drietal outlaws, die een, roofoverval: op touw willen zetten. Het. drietal bestaat uit een corrupte ex-poli tieman, een verbitterde oorlogsveteraan en een neger, die door het gokken in moeilijkheden is gekomen. De ex-politie man is de leider van het complot Hij ziet "zich echter geconfronteerd met een onverwachte moeilijkheid: de (blanke) oorlogsveteraan is negerhater ;en steekt zijn mening jegens de kleurling niet on der stoelen of banken. Merkwaardigerwijs is het niet het on gewone gegeven: rassendiscriminatie, ge projecteerd op misdaad, die deze film zo en het subtiele camerawerk die deze eerste eigen film van Belafonte boven de middelmaat heffen. Belafonte kon zijn regisseur, Robert Wise, dan ook laten be schikken over topspelers als Shelley Winters, Robert Ryan en Gloria Grahame, die elk voor zich van buy rol iets weten te maken. Ed Begley als de ex-politieman doet het zo mogelijk nog beter, Harry Belafonte zelf speelde de rol van de neger en ook hij toont zich behalve zanger ook acteur. De muziek voor deze film werd ge componeerd door Jonh Lewis, die zelf het Modem Jazz Quartet leidt. De mu ziek werd een integrerend bestanddeel. Een der knapste gedeelten van de film. is de scène waarin Harry Belafonte als de in moeilijkheden geraakte neger In gram zijn gramschap uitleeft op de vi brafoon, (MONOPOLE). d« pöulcstan«en b(j het schoolhandbat zijn: poule ai i yan Llgthsrt 8 punten, 2 Burge meester Verveen 4 punten; 3 Kon. Wilhelmi- jia 3 punten: 4 Matta GoretU 2 pont; 5 St. Agnes 1 1 punt; Poule A2; L. St. Martinus 8 punten: 2 Kon. Juliana 4 punt; 3 Comenius B 2 punt; 4 Alb Magnus O punt: Poule A3 1 St. Jacobus S punt; 2 Dr. de Visser a 6 pnt; 3 Tborbecke 1 4 punt, 4 J. H. Gunning 2 pnt, 5 Comenius aL O punt; Poule A4: l Jan Lfgt- hart a 8 punt, 2 Theo Thijssen. 3 punt, 3 St. Maria J punt; Poule AR1: 1 Domo Savio 8 punt, 8 A.H. Gergard.fi punt; 3 St. Maria 2 4 punt. 4 en 5 Kon. Juliana 2 en Tborbecke 2 2 pnt; Poule AR2; I Sr. Martinus 2 pnt; 2 cn 3 Albertus Magnus en Comenius a 4 pnt. 4 Mathcnesse 2 3 pnt, 5 St Agnes 2 I pnt: Pou le BI: l Dam. Savio 8 pnt, 2, 3, 4, en 5 Kon. WUheimina, st, Maria, Comenius al cn Ma- thenesse al, allen 3 pnt: Poule B2: i J. H. Gunning (1 pnt. -(beter doelgenüddelde), 2 en 3 Kon, Juliana en Tborbecke, 4 St. Martinus 2 en 5 St Thomas 1 0 pöt; Poule B3: 1 St A- Joystus 1 7 pnt. 2 St Jacobus 6 pnt, 3 W. Brou- r 5 pnt, 4 Dr. de Visser a 2 pnt, 5 Com ent- b2 0 pnt; Poule BR4: 1 St. Maria 10 pnt. 2 St. Aloysius 2 8 pnt. 3 en 4 St, Thomas 2 en Mathenesse 2 4 pnt. 5 en 6 Kon. Juliana 2 en ThorbecKe 2 beiden 2 pnt. Poule D: X TSS 1 7 pnt. 2, 3 en 4 Behobots en Willem de Zwijger al. Wilton Fijenoord, 4 pnt, 5 RK ULO 0 pnt. Poule Cl (Meisjes): 1 Mater Del 16 pnt lbe ter doclgemiddelde),2 en 3 RK Huish, en-Wil lem de Zwijger bJ 6 pnt. 4 RK Lyceum 1 2 pnt, 5 Prinses Irene b 0 pnt; Poule C2: 1 Wil lem de Zwijger a2 3 pnt, 2 Rehoboth 6 pnt, 3 en 4 Mater Dei en Huiss. en Ind. 4 pnt, 5 Prinses Irene a.O pnt; Poule El; 2 Willem de Zwijger hl 6 pnt, 2 en 3 RK Huish. en Willem de Zwijger a3 6 pnt, 4 Hülsh. en. Ind, 2 2 pnt, 5 Mater Dei 3 0 pnt, Poule 352: 1 Willem de Zwijgers!, Mater Dei 4 5 pnt, 3 RK Lyceum 2 0 pnt; Poule F: 1 RK Lyceum 6 pnt, 2 TSS 2 4 pnt, 3 RK Lyceum 3 0 pnt. Artsen op zondag In spoedgevallen zijn gedurende dit weekend de volgende artsen te raad plegen: Ch. A. Poll, Tuinlaan 92, tel. 67856; Mw. C. Duyster-Jamin, Burgem. Knappertlaan 156, tel. 69991; H, J, Ormel, Singel 76, tel. 08250; G. W. Ormel, School straat 5, tel. 64244. Geopend isvan 28 april t.m. 30 april apotheek Van Westendorp, Singel 83. Vanaf I mei. zal apotheek Nieuwland, Wibautplein 17,de nacht waarnemen. RECOGNITIEDIENST SLUITING CAFÉS Op maandag 3(1 april 1962 (Koninginnedag) mogen de ge- wone cafés open blijven tot 1 uur des nachts. Op zaterdag 5 met 1962 (Nationale Feestdag) mag muziek worden gemaakt en mag worden gedanst tot des nachts 1 uur, mits over een daartoe strekkende vergunning wordt beschikt en mits de belasting is betaald. Op vrijdag 4 mei a,s. mag er in cafés na 38 t muziek meer worden gemaakt. Schiedam, 26 april 1962. - geen GEMEENTERAADSVERKIEZING NUMMERING KANDIDATENLIJSTEN De voorzitter van het Centraal Stembureau voor de ver kiezing van de leden van de gemeenteraad maakt bekend, dat van het hoofdstembureau de mededeling is ontvangen, welke geldige kandidatenlijsten voor die verkiezing zijn ingeleverd. Binnen vier dagen na beden kunnen een of meer zitting hebbende raadsleden bij het Centraal Stembureau lijsten voor een vaorkeumummer aanbevelen. Formulieren hier voor zijn ter gemeentesecretarie (afdeling Algemene Za ken) verkrijgbaar. Op vrijdag 4 mei as. om 17 uur rul h»'t Centraal Stem* bureau m een openbare 2ittmg, te houden ten stadhuize. tot nummering van de lijster, overgaan. Schieaam, 28 april 1962. De voorzitter voornoemd. J. W. PEEK. BEKENDMAKING Officiële recognitledlenst ARTIKEL 20 WEDEROPBOUWWET Burgemeester en wethouders van Schiedam maken bekend, dat heden gedurende een week ter gemeentesecretarie (af deling Algemene Zaken) ter ir.zagc is nedergelegd; eer. verzoek van A. F. de Vette te Schiedam orr, vergunning voor de bouw van een woning op een perceel grond aan de Grocneweg. Het bcuwplan zal afwijken van hrt plan lot gedeeltelijke herziening van het uitbreidingsplan in hoofdzaak, vast* gesteld bij raadsbesluit van 24 februari J961. goedgekeurd door Gede;ut Ce td«' Staten der provincie ZuId*Holland bij hun besluit van 24 juli 1961. Eventuele bezwaren tegen genoemd plan kunnen bij hun colljge worden ingediend gedurende genoemde termijn van een week. Schiedam, 27. april 1962. Burgemeester en wethouders voornoemd, de burgemeester, J. W, PEEK; de secretaris; M. J. BLOK. joGosd zeg, tf® nTsuwe Sols* In dl® prachHfl® Wfiurencomblftrtlel" JorgBP - Ander» - Nieuwer! met voloiorrratisch» koppefin g. Haal vandaan nog d® nieuw® kteumlblder bij: of maak vrijblijvend «m proefrit bij: Afd. Metoren: ST. LIDUINASTR- 52 F7 ¥TWrT/^V\T7?n? Telefoon 64313 I INj i l'VviJz IU J rTN Swammerdamslnge! 25 i iji o vuMijrv* J Telefoon 66548 v.—scHiiDAM Betaling desgewenst in overleg. Als naar uw maat en uw manier •van bewegen gemaakt zo perfect past de Playtex Living Bra. Verrukkelijk elas tisch door Spandex het wondermateriaal zonder rubber (ïn wit) 3 x langere levens duur. Kort model f16.75 A, B en C cup (wit en zwart). Longhne f 19.75 SCHIEDAM: Oranjestraat 17; VLAARDINGEN: Ged. Bierstoof 1/IHJCTPrO ITT CU Dekens, l*pcrs.haIfwol HUflO! UCDII I dl- ƒ21.75. Plate, Gr. Markt 19- - Speciaal voor spoedgevallen Rotterdamsedük 265 Tel. 6 80 21 - Schiedam Meubelen en- huisraad Linnenkasten, voor baby's ƒ91.—. Eén deurs, hangkast ƒ119.en als. een legkast' blank eiken half leg, half hang ƒ159.— en 179.—. Alles direct leverbaar. Te zien 2e verdieping bij Plate, Gr, Markt 19-21, Schiedam, eventueel kredietservice, 2300 m2 toonzalen, welke onze panden 19-21 direct te bezichtigen zijn. Gordijnen van al ƒ3.80 per meter. Enorme keus, te be zien aan de wand bij Plate. TeL 6 77 62 2800 m2 toonza len, welke in onze par 19-21. het gehele jaar door, direct te bezichtigen zijn. Eventueel kredietservice. koninklijke hOÊIaitÜiS FABRIEKEN VAN MEIKPRODUKTÊN EN VOEDINGSMIDDELEN N.V. TE VLAARDINGEN Op de Centrale Boekhouding van ons hoofdkantoor kunnen wij plaatsen een voor het verrichten van gevarieerde admini stratieve werkzaamheden. Zij die interesse hebben voor deze functie dienen in het bezit te zijn van een MUIO- diploma of een gelijkwaardige opleiding te hebben gevolgd. Enige kantoorervarïng strekt tot aanbeveling. Schriftelijke sollicitaties worden gaarne ingewacht op de afd. Personeelszaken van ons hoofdkantoor, Oosthavenkade 42 te Vlaardingen. Aanvragen voor een sollicitatie-onderhoud telefonisch: 0169B-2941 (of Rotterdam 69174) toestel 19. Eethoeken ƒ142.75. Ronde tafel en 4 steden, yzergferk, of vierk. Te bezien bij Plate, Gr. Markt 19-21, Schiedam. TeL 677 62 2600 m2 toonza len, welke' in onze panden 19-21, het gehele jaar door, direct te bezichtigen zfln. Eventueel kredietservice. Bankstellen, nieuwste mo dellen van de Jaarbeurs 1962. Komt u eens langs, wij heb ben een ruime keus en e vrije entree. Plate, Grote Markt 19-21, Schiedam. Tel. 67762. 2300 m2 toonza len, welke in onze panden 19-21, het gehele jaar door, direct: te bezichtigen zyn. Eventueel kredietservice. Bergmeubels, grote collectie in allerlei maten te zien by Plate, Grote Markt 19-21, Tel. 6 77 62 2800 m2 toonza len, welke ln onze panden 19-21, het gehele jaar door, direct te bezichtigen zyn. Eventueel kredietservice. Divanbedden 80x190, voor slechts 29.95. Plate, Gr. Markt 19-21, Schiedam, tel. 6 77 62. 2800 m2 toonzalen, welke in onze panden 19-21, het gehele jaar door, direct te bezichtigen zijn. Eventueel kredietservice. 21. Schiedam, tel 67762. 2800 m2 toonzalen, welke in onze panden 19-21, het gehele jaar door, direct te bezichtigen zjjn- Eventueels kredietser vice, FlaJcpIaslic per meter, diver se dessins. ƒ2.25. Plate, Gr. Markt 19-21, Schiedam, tel, 6 77 62. 2800 m2 toonzalen, welke in onze panden 19-21." het gehele jaar door, direct te bezichtigen zijn. Even tueel kredietservice. AJle soorten zonwering, Ba- lastores, direct uit voorraad leverbaar. Plate, Gr. Markt 19-21, Schiedam, tel. 677 62. 2800 m2 toonzalen, welke in onze panden 19-21, het gehe le jaar door, direct te bezïcb. tigen zyn. Eventueel krediet- service. Wasmachines, zo van de fa briek v.a. 95.—centrifuges v.a. ƒ110.—, combinaties met elektr. verwarming 275.—-. Showroom „Coja" Lange Haven 126, tel. 633 4L Te koop aangeb.: gloed nieuwe Marklintreln-instal- latie op tafels. Drie maan den oud. 20% beneden nieüwprys. Burg. v, Haaren- laan 542. Permanent wave Hélénc permanent met toe stel, het beste wat er is, compleet 5.stroomloos 7.50, Op vertoon van deze advertentie 1.— KOrtzngl Dames- en herenkapsalon léne", Rembrandtiaan 22, Telefoon 6 73 70 Fotografie Belfilms vergeten? De auto maat staat voor u klaar. Alle soorten films. Foto K. van Vuur en, Hoogstraat 106. Voor pasfoto's naar K_ van- Vuur en. Hoogstraat 106. teL "67 20 In eén dag eereed Radio en televisie Koopt u elite week een grammofoonplaat voor 3.'5. Wij leveren voor het zelfde geld een Philips bandrecor der. Ga praten en kijken bij □e Jager. BroersveJd 108, special showroom: 134. Interieur-matrassen 80x190, met zomer- en winterkant, 47.50. Plate, Grote Markt 19-21. Schiedam, tel.. 67762, 2800 m2 toontalen, welke in onze panden 19-21, het gehe. Ie jaar door, direct te bezich tigen zijn. Eventueel krediet, service. Diversen Laat ew spiraal vermaken tot modem opklap, of kantel bed. Prima atwerking, als nieuw - terug. Het goed koopste adres. DUK, Groe nendal 1 A (Broersvéldpad), - telefoon 6 70 28 (na 38 uur teXefoon 6 67 83). LecUkar.'-on, Du (ledikanten, Knmpeerbed- enz. Kom een» praten.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1