KLOKGEBEIER SCHUDDE SCHIEDAM UIT Z'N SLAAP DRZ wist van geen wijken tegen LMO Ursus wees geheel onverwacht Wit-Rood-Wit terug (1-0) Koninginnedag nam blij een aanvang Lampionoptocht kon niet plaatsvinden iMÉ SVV verloor met klein verschil van Sparta 2 Dankzij wandelsport f 200 voor NOVIB Rennersclub Schiedam hield n clubwedstrijd ■N Voetbal in Schiedam HESTOR Koeriersters ee ■fl® Carillon Spelen S'damse Boys krijgt junioren Misschien wel AGENDA MM zaterdag HONKBAL AFDELING ROTTERDAM Wie heeft iets verloren? - PPSG strandt in zicht van de haven Afzwemmen in 't Sportfondsenbad SCHIEDAM O DEI" reser t op lucht elden. Mil. Op deie d*r, waarop de Jeugd al weken van te voren, alt te vlassen, mag toch een leuke fllnj niet ontbreken. Welnu, daar* aan was dan ook gedacht. Met hoog-rode I konen en glinsterende ogen beleefden i de kinderen het wedervaren van de „Brie 'kleine detectives". Maar plezierig vonden zij ook de byfilms. -r) Vkar- TJeska<j« Bun- Cora- Furaegs; "an Om- al Mon- Van Om- Smlth; i Cepha- ce Park- tex Tna» Oespoi- dendortf to Mara Condd aasslufs 7 H. SCHIEDAM, maandag. Klokgebeier wekte vanmorgen het sla pend Schiedam en ai gauw kwamen velen vroeg uit de veren om zich pp te maken voor de feestelijkheden van deze nationale feestdag. Immers, Koninginnedag was begonnen met als inzet het gebruike lijke luiden der klokken. Intussen verscheen aan vele gevels het be kende rood-wit-blauw, dat lustig in de wind wapperde: een blijde uiting van de algehele vreugde om dit jaarlijks terugkerend vrolijke gebeuren. Al leek het weer in de verste verte niet op het zo gewenste voorjaarsweer, toch gaven velen, waaronder uiteraard de lieve jeugd, acte de prés en ee bij het eerste grote evenement: de aubade op de Grote Markt Uit alle richtingen stroomden de diver- •e Schiedamse muziekkorpsen naar de Grote Markt voor deze gebruikelijke aubade, die namens de Koningin door burgemeester mr. J. W. Peek op het bor des van het stadhuis in ontvangst werd genomen. Set bordes bevonden zich nog een groot aantal autoriteiten Uit de gemeente. Sprankelend golfden de blijde tonen uit de blinkende instrumenten van de muziekgezelschappen over de dicht Op eengepakte menigte rond het afgezette_ plein. Voor dit ple "ge gedeelte, dat met het nationale volk. ied werd besloten, zorgden de r.k. harm. St. Ambrosius; Gusto's jnuziekver.; harm, gezelsch. Oefe ning Baart Kunst en de kapel van het Leger des Heils. Maar nog van een andere plaats vloeide een lied neer op de massa. Hoog op de toren van dc Grote Kerk ze telde Crescendo's schuiftrombonekwartet, sldus zijn steentje bijdragend tot de op gewekte sfeer. Toen de gezelschappen afmarcheerden Onder het grote gezelschap op stroomden bekende feestliederen uit de galmgaten van de Grote Kerk. Achter de beiaard had stedsbeiaardier Cor Don zijn plaatsje opgezocht om zijn carillon boven het au over de hele stad heersen de feestgedruis te laten twinkelen. Na tuurlijk ving zijn repertoire aan met het Wïlhelmus. On(terwijl verdrong de lieve jeugd zich voor de Ingang van het Passage-Theater, Op verschillende plaatsen m de stad, ook in Kethel waar de muziekvereni ging St. Radboud door de straten trok heerste weer hot vertrouwde beeld. Span nende openluchtspelen, waarin het wed strijdelement niet ontbrak, ontsponnen zich tussen vele deelnemertjes. Voorts vonden weer de bekende handbal- en voetbalwedstrijden plaats tussen de diver se scholen. Zo vierde Schiedam op blijde wijze de morgen van deze met extra vreugde tege moet geziene Koninginnelag, die immers een speciaal cachet met zich draagt, van wege het 25-jarig huwelijksfeest van ons Vorstelijk Paar. Het feestgedruis zette j zich vanmiddag uiteraard onverminderd' voort, terwijl vanavond, maar nu de wat ouderen, hun aandeel zullen leveren. De Vereniging Nat. Feest- en Gedenkdagen, de organisatrice van de vele evenemen ten, zal in ieder geval verheugd z'yn, van wege de belangstelling, die feestvierend Schiedam reeds vanmorgen heeft getoond. (Advertentie J.Al.J nubeduidend goedkoper Zorg toch dat U niet hoort bij hen, die met de schoonmaak de eerste de beste winkel moeten binnengaan voor hoge selzoens- pcijzen. Morgen begint de verkoop van een grote partij gekleurde fantasia marquisette. Leuke vitrage voor slaapkamer, lo geerkamer en keuken, geweven van 100% katoenen garens. Fantasie marquisette, het vorig seizoen nog bij duizenden meters verkocht voor 1.95, nu permeter voor nog géén tachtig cent. SCHIEDAM, maandag Voetbalvere niging Schiedamse Boys dat onder de sti mulerende invloed van de ex-SW'er en oefenmees tor Wim Foulus uit de onder ste region van het afdelingsvoetbal van derde klas naar tweede kl=s nu al op weg Is om de beslissende s' im het kam pioenschap met Actlvit houden heeft niet alleen het oog op .tomende eer- gteklasserschap. Naast oeze kwalitatieve stijging van de laatste jaren denkt Schie damse Boys ook aan de opbouw van de voetbalgemeenschap. Voor het eerst be schikt Schiedamse Boys namelijk over junioren. Sinds kort oefenen al twee jeugdteams van de Boys op de velden en met ingang van het nieuwe seizoen zullen de juniorteams in de competitie debuteren. Dat is voor Schiedamse Boys in het 2Be levensjaar een enorme stap in de kwantitatieve en kwalitatieve verbete ring. Met deze aanwas hebben nu alle Schiedamse voetbalclubs een juniorenge in eenschap behalve GSS dat als bedrijfs- club van Gusto ook minder armslag heeft bi de keuze van. de aan te trekken leden. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Wes tendorp Singel 81. Bellen bij ongeval; G.G. en G.D., ïuin- laan 80, telefoon 6 92 90. PoUtiealarmnummer: 6 48 60. Bibliotheek: Lange haven, geopend maan dag 19 tot 20.30 uur; dinsdag 9.30 tot 36 30 en 19 tot 20130 uur; woensdag; 9 30 tot 16.30 uur; donderdag 9.30 tot 12 30 uur; vrijdag 9.20 tot 16.30 en 39 tot 2.30 uur; zaterdags 9.30 tot 16 30 uur *s Zondags gesloten. R.K. Leeszaal en Bibliotheek; Dam, opend: maandag 10 tot hl uur; woens dag 14 tot 1? en 19 tot 21 uur; don derdag 10 tot 1? uur; vrijdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur; zaterdag 10 tot 12 en 14 tot 17 uur. Filiaal Singel: open maandag 2—5,30 uur en 7—8 uur; woensdag 78 uur; vrijdag 2—5,30 uur en 78 uur. Stedelijk Museum; Michael Podulke: schilderijen en grafieken. BIOSCOPEN Passage, 2, 4,15, 7 en 9.15 uur: „Maciste, zoon van Hercules". Mono pole, 2 en 4.15 uur: „Sluipvaart in de Pacific", 7 en 9.15 uur: „Morgen wacht de hel". DIVERSEN Herv. Rusthuis, 8 uur: Mandoline Ge zelschap ONI. Rondgang langs tehui zen voor bejaarden. Grote Markt, 8 uur: Taptoe, Esperanto-Agemlo Mekredon, la 2an de majo klubvespero. Ni okazigos parolkaskadon ce kino v, Gmk, Ploegstraat 19. Post Ia gravaj tagoj vi certe povaa ba- bili pri travivajoj. V. sr accommodaties. Zoals wij reeds schreven zijn de leden van de SV en HV daar ijverig mee bezig. Met inspannende arbeid hopen zij binnenkort er in te slagen een eigen honkbalveld te hebben aangelegd van Amerikaanse afmetingen. „Schiedam" toont hiermee gevoel te hebben voor de realiteit. Ons land be schikt jammerlijk over een veel te kleine hoeveelheid can honkbalvelden. Waar dat toe kan leiden is gisteren gebleken. Enige vastgestelde honkbal wedstrijden moesten om deze reden worden afgelast of uitgesteld. Op de foto ziet men de leden van „Schiedam" noest bezig om dit gebrek althans voor hun vereniging op te heffen. De man itet de trui (links) en de ■man met de hoed fmiddettj zijn de pwmiers-bestuuTsiedeit secretaris H. M. Zon neveld en J- F. Ebben, die het honkbal in Schiedam heoben geïntroduceerd en grootgemaakt. SCHIEDAM, maand3g. Eén tekort koming heeft dB Ver. Nationale Feest- en Gedenkdagen in Schiedam en dat fs dat deze yoormalige Oranjevereniging het weer niet In de hand hééft. Dat weten de functionarissen tot hun verdriet dan ook wel, maar heel vreemd moesten zij zaterdagavond zelfs bemerken, dat het hun toch kwalijk wordt genomen. De Lampionoptocht kon namelijk geen vro lijke optocht worden omdat het te koud Was Veel Schiedammers vonden het bil voorbaat al te kond, zU zijn zonder meer weggebleven. Waren vorig jaar ongeveer drieduizend Schiedammers naar de Swammerdamsin- gel gekomen, nu gaven om half negen en kele honderden ouders met kinderen en fleurige lampions acte de presence. De kinderen zaten diep gedoken in warme kledij. Toch leek het niet aan te bevelen de tocht alsnog te houden, maar de flui ters en trommelaars van harmonie waren zo enthousiast dat ze „een klein rondje' door oost hebben gemaakt Inmiddels kwamen er nog enkele deel nemertjes, die verbaasd naar meer bran dende lampions ïochten op de stille Swammerdamsingel. Tien minuten later echter kwam de muziek met de stoet toch uit de Van Swindenstraat. Wie er nog buiten was liep met de muziek mee en zo ontstond er op de Marconistraat achter het rioolgemaal toch nog een aardige formatie met mooie oranje bogen van Juliana, een dappere groep trommelaars van DOK en dan de handvol toeschou wers. Terecht liet de VNFG omstreeks negen uur iedereen afmarcheren, zonder gere gelde optocht, maar diverse ouders bleken boos dat de optocht niet doorging. De Morgen om 9 uur begint de verkoop van deze gekleurde fantasie marqui sette, 90 cm breed per meter voor alle kinderen met lampions verwacht langs de Swammerdamsingel. Vandaar VNFG heeft het korps van St, Ambtosius jgaan ze met muziek naar de SI. Liduina-, zelfs niet uit Arcade laten vertrekken, straat. Hier zuilen zij zich opstellen om gesteld omdat eerst De temperatuur was wcikoljjk te laag. leven later de grootste Lichtstoet van na moeten worden gespeeld. Daardoor kon Getracht zal worden de Lampfonoptocht Ide bevrijding (racer dan zestig deelne-idcn Schiedam 2 (tegen USC), SVV 3 alsnog te houden. Zaterdagavond worden i mere) aan zich voorbij te zien trekken, 1 (tegen Neplunus 3) en Schiedam 3 (tegen SCHIEDAM, maandag „Schiedam' heeft dc eerste honkbalwedstcUd gewon nen bfj het debuut In de landelijke derde klasse, SW leverde een fraaie prestatie door overeind te blfjven tegen een twee de negental van Sparta, dat zelfs versterkt was met internationaals. Toch is het honk bal niet goed gestart In dit eerste week-; einde want de concurrentie met het voet bal is nog te groot. In Rotterdam konden zelfs geen terreinen beschikbaar worden 'oetbalwedstrijden 11- SCHIEDAM, maandag Louter ver rassingen leverde het afdeltngsvoetbal voor de Schiedammers op. Kampfoens- kandidaat Schiedamse Boys gaf met een 0—1 nederlaag een mooie positie op. Ook SVDPW verloor een punt op een concur rent door het gelijke spel tegen Groen Witten (1—1). Wilton Ftfyenoord kwam dichter bij hel kampioenschap met een 20 zege op Boezemkwartier. Ursus le verder een formldale en hoogst ongewone prestatie door Ipider Wit Rood Wit te' slaan. Hierdoor brengt Ursus zich vrijwel combinatie met Wim de Poter. Schie dam bleef sterker en dit resulteerde' drie minuten voor rust m het tweede doelpunt toen Dijksman op rechts voor zette en De Poter hard in de hoek in- knalde. In de tweede helft heeft Helle- voetsluis de bakens nog willen verzetten maar de Schiedamse defensie bleef ge- Met een formidabele prestatie toont sloten en Schiedam bewerkte zelfs nog Ursus aan eerseklasser te blyven. Wit doelman cn houtwerk van de gasten. Rood Wit meende met gemak in Schie- ny *~i f> i ,-j r\ 'dam naar het kampioenschap te kunnen tv .1 .-IlOCZevlKlV. J.-V jgaan maar Ursus heeft een ploeg die naar Matig voetbal bij WFBoezemkwartiereen goede vorm groeit. Met wind mee kon rechtsbuiten H. van der Reyken prompt scoren, want daarna ontstond er zelfs een mime meerderheid voor Boe- ze inkwartier dat echter niet tot scoren kwam. V rsus- Wit-Rood- W it 1-0 In veiligheid. Ook Schiedam kwam tot waar de een de winst wilde vanwege (schoot linkshalf Hans de Wolf na een half een topprestatie. Kanshebber Hellevoet- het mogelijke kampioenschap en de an-j uur m. Ook toen kon Wit Rood Wit niet sluis werd in Harga met 2—0 geslagen j^er> boezemkwarttcr, bevreesd is voor terug slaan want Ursus behield het of- met als gevolg dat DDC nu naast Schle-degradatie. In de eerste helft had Wilton fensief. Diverse kansen ontstonden maar dam op de laatste plaats is gekomen. S, BoyS'Florissant 0-1 Builen verwachting is Schiedamse Boys' over Florissant/OBR gestruikeld. De Rot-' terdammers maakten bij een uitval een doelpunt en wat de stadgenoten daarna ook probeerden het gelukte niet. Telken. SCHIEDAM, maandag Bij de KNVB-1 bezoekers wonnen met 1—2, Demos trok tri was voor de stadgenoten slecht* het! naar de andere kampioenskandidaat, duel DR25LMO van belang. De Schle-Oudewater, waar de Schiedammers In male botsten ze op de gesloten verdedi- dnniners speelden heel goed met als ge-'een goede party een kleine 10 zege aanl8^n2. De Schiedammers meenden enkele volg dat een 11 puntenverdeling kooide gastheren toestond. malen zeer dicht bij een doelpunt te ko- orden behaald, zodat de stryd om de' men, raaar ondanks protest kende de onderste puata volgende week van grofe DRZ-TMO 7-7 scheidsrechter twee strafschoppen met I bttekenls wordt. Op de Boshoek toonde t* !toe aan de teleurgestelde stadgenoten. SPC nu, it mimlcre le eUn nr.. Fair hebben de^concurrenten elkaar be-j gVDPWGroen.Wit 1- Teerder Schoonhoven. De leb, ,elnkklterlaaCd *"^Uïï0„lB?1 streed voor het! L" TOen IV U 1 1 ene punt dat de Rotterdammers in veihg- (Advertentie IM.) Kies uit 50 mooie kleuren. Een moeilijke keuze l Vraag onsadvies. Gebruik- Histor om 't zelf goed te doen. fcfeurlak maakt 't mooier! Te bevragen aan net Hoofdbureau van Politie te Schiedam tussen 9-12,30 uur en 2-8 uur: plastic kindercape; blauwe auto- lAusiuaic >»"«i Te bevragen bij de vinders: groen-witle m0oje combinaties belaagde. «Utostep, Mevr. Tebak, Hogenbamveg 20c; heid bracht, DRZ speelde een nieuw sys teem waarbij het accent op de verdedi ging werd gelegd en snelle aanvalsspitsen voor de doelpunten moesten zorgen. Tot de rust bleef hefc 0—0. Daarna maakte Gijs van Os een overtreding, de rechts binnen schoot de vrüe trap hard tegen de lat en de middenvoor kopte de terug- ketsende bal in. Even later loste Joop Molendijk een kogel maar de paal weer hield de gelijkmaker. Wigmans joeg de bal daarna over de lat voordat Molen dijk op rechts goed voorzette waardoor Jo Altorf de verdiende gelijkmaker kon inkoppen. SFC-Schoonhoven 1-2 Op prachtige wijze hebben toekomstige kampioen en ex-kampioenskandidaat el kaar party gegeven. Voor SFC stond niets meer op het spel maar dc Schie dammers wilden tonen dat SFC niet de mindere, is van de leider. Dat is dan ook duidelijk gebleken. Het was zelfs SFC dat met de beste combinaties het meest in de aanval was en slechts enige pech in de afwerking van de aanvallen weer hield de stadgenoten van doelpunten. In !de vijftiende minuut nam Schoonhoven de voorsprong, het werd vijf minuten la ter zelfs 2—0 toen een schot via de Schie damse spil van richting veranderde, Jn de 45e minuut schoot Ab Grims het ver diende tegenpunt in en vol zorgen heeft Schoonhoven daarna gezien hoe SFC de' kostbare winst steeds maar weer met Hoewel SVDPW de overwinning bin nen bereik had geeft de uitslag de ver houding wel goed weer want Groen Wit ten heeft kranig party gegeven. SVDPW is nu twee punten achterop bij Germinal zodat de beslissende wedstrijd Germinal SVDPW volgende week zeer belangrijk wordt. In de vijftiende minuut voor rust schoot Van der Vlist uit een vrije trap op prachtige wijze in. Nog geen acht mi nuten later werd de Schiedamse keeper die te ver uitliep gepasseerd. Het hard werkende Gr. Witten heeft daarna fraai stand gehouden. Schiedam-Hellevoet. 2-0 Het is duidelijk te zien dat er een op gaande lijn is in het spel van Schiedam en dat is verheugend want zo kan Schie dam mogelijk toch nog de laatste plaats gaan overdragen. Heilevoetsluis zag zijn kampioenskansen in flarden geschoten in Harga De Schiedammers waren stukken beter dan de bezoekers. Er werd dan ook verdiend gewonnen. In de 36e minuut Fjjenoord enig overwicht. Toen scoorde linksbuiten S. van der Reyken m de twin tigste minuut. Het overwicht bleef ook m de tweede helft gehandhaafd totdat de Schiedamse doelman na een kwartier geblesseerd raakte. Gelukkig Marie Huigen, en Krijn Mulder konden het vizier niet op scherp zetten. Defen sief verstrekte Ursus de Briellenaren geen kansen zodat Ursus tenslotte met een te kleine maar daarom niet minder kostba- WFre winst genoegen moet nemen. {Van een onzer verslaggevers) Onder leiding van marsleider C. A. SCHIEDAM, maandag - Dank zü defHenrion Verpoorten was een goed par-, wandeslsport is de Nederlandse Organi satie voor Internationale Bijstand. (N.O.VJ.B.) weer ruim 200 rijker. In zeer nauwe samenwerking hebben de Schiedamse wandelsportverenigingen za terdagmiddag een wandebnars georga niseerd. De verenigingen die hun steen tje bijdroegen waren Wandel vriend en, S.W.S, O.V., Europoort, Wandellust, cours uitgezet. De drukke punten wer den, voorzover dat mogelijk was, geme den. In het startlokaal —gebouw Irene aan de Nieuwe Haven kon dc Inschrij ving vlot verlopen. Niemand behoefde lang te wachten. De wandelaars kwamen o.m. op_ de Maasboulevard bij „Euro poort", in de Burg. van Haareniaan, D.V.O., Schiedam. D.S.T. en Trekvogels, I waarna ze in een grote boog naar Broers- Extra groepsprjjzen waren er ditmaal niet, Wellicht heeft dit enkele verenigin gen weerhouden m te schrijven voor de ze wandelmars en dat is toch wel bij zonder spijtig. Bovendien hadden de or ganisatoren ook nog rekening te houden met een wandelmars welke m Rotter dam gehouden werd. Deze „tegenslagen" in aanmerking mende, was het aantal deelnemers toch nog vrij groot te noemen. Er werden in scoorde Albert Dijksman na een goede' totaal 800 startkaarten uitgereikt. kinderfietsje, Slagerij Oosi, v. Leeuwen- beekstraat 72c; houten stepje, de Boer, Nw, Maasstraat 134a; paar rolschaatsen, S. de Waard, van Hogendorpstraat 44; 3 Qruine portemonnee met inhoud, F. Du- foraé, Lange Haven 307; groene porte- ttonaee met inhoud, Monsteren, Burg. v. haareniaan 784; zwart kindertssje met «jhoixd, Klerkse, Jan Steenstraat 33; «lauwe KLM-tas met inhoud, de Regt, gieter de Hoogstraat 23a; blauwe porte- jeuiiie met inhoud, Cleveringa, Rubens- ,t «an 6b; UpssleuteL Belastingen, Oude •r kerkhof 1"; bos sleutels, v. d. Velden, rT- Beverenstraat 42a; bruine houten ro- *enkrans, p. van Rosmalen, P, Potter- Jtraat 21b; zegelboekje, C. Huijsman, Mgr. Nolenslaan 189; gouden ring. Land- i «ad. Fabriplein 19e; koffertje met sport* r*®ding, Mevr. Faase, Manastraat 115; tomaten rood vest, v, d. Pas, Boterstraat paars kmdervestje, v. Erk, Jan Oude- Jéeststraat 13; overall, P. Dijkshoorn, Nw, U -«mlaan 758; groen-blauw mohair Sjaal, B.'Bikker, Lange Nieuwstraat 121b. Oudeitater-Demos 1 -0 Het geladen Oudewater moest winnen om achter Schoonhoven te blijven maar het uitstekend spelende Demos is een bij zonder struikelblok gebleken. Zó fel startte Oudewater dal een buitenspeler in de tiende minuut uit een verre bal naar het midden kon spelen waarna de snelle middenvoor langs spil Hoelfzema kon glippen om te scoren. De verdediging van Oudewater werkte zeer trapvast de aanvallen weg maar Demos kreeg toch een heel goede kans op de gelijkmaker toen invaller J. de Brum voor open doel kwam. Deze invaller voor J. Groenen dijk was echter te nerveus, hij schoot naast. Onder veel spanning werd het duel voortgezet waarbij de teams voornamelijk op het middenveld streden omdat de ster ke verdedigingen zich goed handhaafden. Toch kon Demos nog tot het doelgebied van Oudewater doordringen en een pun- tendeling zou de verhouding dan ook hebben weergegeven maar de goede tref fer bleef uit. I SCHIEDAM, maandag Piet Heysterde r.c. Schiedam zien dat volgend seizoen n.ag dan wei de vier kruisjes genaderd zUm hU biyft altyd de vinnige coureur. Dat Is zondagmorgen op de Gustoweg ge bleken waar rennersclub „Schiedam" een goede clubwedstrhd heeft georganiseerd. Onze stadgenoot Heyster toonde nog tot de besten te behoren, of dit vandaag by de veteranen wedstrijden ook het geval zal z|jn wordt betwijfeld want voor deze strijd op de Ylaardingerdijk hebben veel oude cracks Ingeschreven. Op de Gusto weg wer^ gereden over 48 kilometer. Ondanks gure wind lag het tempo heel hoog want J. Stolk van de Pedaalridders kwam als eerste over de streep in een uur, elf minuten en 27 se conden gevolgd door 2 Middelkoop, even-; eens van Pedaalridders en zijn clubmak- kers, 3 Siraghi, 4 Michielse. verder 5 J. Franken (Coureur), 6 H. Hoek (Pedaal- ridders), 7 F. Pijn GPedaalridders), 8 Piet Heyster (Coureur), 9 J, van Kasteren (Schiedam), 10 L. de Bruyn (Pedaal- ridders). In de B-klasse Reten de jonge leden van vest gingen. Toen zc daar eenmaal wa ren, bleken de laatste loodjes in dit geval ook wel mee te vallen. Deze mars werd georganiseerd onder auspiciën van de Wandelkring Rotter dam en Omgeving. De wandelaars en wandelaarsters die het vereiste aantal knipjes in hun start- kaart Heten aanbrengen, kregen na af loop van de mars een fraai N.O.VXB.- draagspeldje. „Klein maar fijn", hoorden we eén van de deelnemers zeggen, en zo was liet ook. SCHIEDAM, maandag Gebrek aan' sehotvaardigheid heeft de kansen u1*' snelle renners gebruik gaan maken vanjPPSC plotseling wel zeer sterk geredu- Schiedams wielerbaan. Zij behaalden na-,ceerd, ÏVel moet de Schiedamse club uit| Libanon 2) niet In het veld komen. Aan gezien SW 1 en SW 2 tegeiykertfld moesten spelen was SW 3 verzwakt door dat enkele gpelers als reserves met het eerste mee moesten. Sparta 2-SW 1 3-9 Verbaasd zagen de Schiedammers dat Sparta met de befaamde Richardson in het veld kwam. Bovendien speelden de internationaals Ras en Vamujte mee. De versterking van dc eerstenegentalspelers gaf Sparta 'literaard de winst. Spelt en Ras van Sparta op de honken gekomen scoorden in de eerste inning met een technische homerun van Richard- i. Koos de Haas van SW met vier-wijd cn hinderen van. de volgende slagman kon door Lou van de Hamer in de tweede inning de stand op I1. Daarna brak het Rotterdamse geweld los. Ras kwam op de honken en Richardson joeg een home run over de wei in de derdde inning. Vijf man van Sparta roffelden ii de vierde inning naar de thuis- plaat toen de Schiedammers foutjes maakten. Rob van der Gaag met vier-wijd In de vijfde Inning stal het tweede honk foute aangooien bracht hij de stand op 102. In de zesde inning trokken De Haas en Van der Velde naar drie en twee. Toon Goetgeluk volgde. Van der Gaag met vier-wijd schoof De Haas over de plaat, Gerard Gommel duwde Cor van der Velde met vier-wijd naar het bankje en Toon Goetgeluk volgde na vier-wijd van Chris van der Gaag. (10—5). Koos de Haas scoorde op vier-wijd in de zevende inning toen Cor van der Vel den een fraaie driehonkslag naar de grasrand joeg en het werd 10-7 toen Van der Velden het foute aangooien af strafte. Gerard Gommel met vierwijd gevolgd door Kees van der Gaag brachten de stand op 108 toen Nico Kolmeyer een treffer plaatste. Drie Rotterdammers ver kleinden daarna de hoop van SW:' <13—9). Werpersresultaten: Hans de Lange (SW) 8 x 3-slag. 5 x 4-wqd en 4 honk- slagen tegen; Sparta 2; eerst Piet Bouts 3 slag; 13 x 4-wijd en 3 honkslagen te gen, daarna 3 x 3-slag, 0x4 wijd en 2 honkslagen tegen. SVV 2-Schiedam 4-3 I Veel vreugde bracht de eerste honkbal- i overwinning niet aan Schiedam omdat SW 2 verzwakt was. Henk Kempen met vier-wijd opende de score in de tweede inning. In de derde inning verdween Piet de Bruin naar het eerste honk op vier- wijd, C. Abresch volgde met een honk- slag, veldfouten en een honkslag van Joop Lupker brachten de stand op 03. Jo Tettelaar en een slag van Nico Huet verhoogden de voorsprong tot 0—5. Toch sloeg SW nog terug toen J. de Lange In de vijfde inning door een fout op de hon ken kwam en Pluim door vier-wijd zich bij hem voegde. Goed hanteren van het houtwerk van werper Steenbergen liet Lange en Pluim naar de vijfhoek draven. Jo Smit met vier-wijd op de honken kon op een slag van De Lange nog sco ren in de zesde inning maar juist toen werd het Schiedamse geweld de stadgeno ten te machtig. Wout van der Have, Al- bert Dijksman, Piet de Bruin en Kees Abresch konden sprinten op foute aan gooien en doorgeschoten ballen. Joop Lup ker kwam er achter aan met een honk- slag_jo Tettelaar sloeg hem in. en Tette laar scoorde op veldfouten. (3—11), Hoewel C. Abresch in de zevende in ning werd ingesloten tussen derde honk en thuisplaat kon hy wegens het slechte aangooien nog scoren. Jo Smit stal het tweede honk en een slag van De Lange bracht hem tot 412. Joop Tettelaar ant woordde met een honkslag en de honk slag van Nico Huet het Tettelaar scoren. (4—13). Wel plaatste werper Steenber gen in de gelijkmakende inning nog een honkslag maar met goed veldwerk hield Schiedam de stand op 413. Werpers resultaten: Jan van Naamen (Schiedam) 16 x 3-slag, 3 x 4-wijd en 6, honkslagen tegen; voor SW: Steenber gen en Bos 10 x 3-slag, 8 x 4-wijd en 8 honkslagen tegen. SCHIEDAM, maandag Zaterdag avond werden in het Sportfondsenbad proeven afgenomen van 168 kandidaten voor de diploma's I en 2. Voor het le di ploma waren 109 deelnemers opgekomen, waarvan er 2 moesten worden afgewe zen. Voor diploma 2 werden er eveneens 3 afgewezen en hier slaagden 59 kandida ten. De directeur van het bad de heer F. A. Putto opende het afzwemfeest. Tus sen het dlplomazwemen door was er een badpakbenshow van Sporthuis Ritman. De heer Dans leidde aeze show in. Ook een tiental dames van de zwem- afdciing van Wilton Feijonoord namen aan het zwemfeest deel. O.l.v. de heer Garnaat voerden zij een show fjguurdrij- ven uit. Geheel nieuw voor een zwem feest was een demonstratie van de Onder- waterj agersdu b „Rotterdam". Fam. v. d. Pluim gaf hier een demonstratie van on der waterzwemmen met iuchtmaskera. Deze demonstratie kwam niet geheel tot zijn recht, icplaats van lange tijd onder water, waren de demonstranten meer bo ven water te zien. Het einde van de avond werd weer be sloten door het komisch springen van de heren Herman Bouman en Tom van Bem- raeL Deze komieken zorgden er voor dat het talrijke publiek, het bad was tot de laatste plaats bezet, lachende huiswaarts kon keren. VOORJAARS JAPONNEN (ook met kort of jasje) en deux-pièces in ao. dieuse uitvoering en stof fen van prachtige kwali teit met zachte lentekleu- ren W. v. d. BURG L, Kerkstr. 19, Schiedam Linnenkasten. ƒ91.—. Eén dm Meubelen en huisraod Divanbedden 80x190, voor slechts ƒ29.95. Plate, Gr, Markt 19-21, Schiedam, tel! 6 77 62. 2800 m2 toonzalen, welke in onze panden IB-21, het gehele jaar door, direct te bezichtigen zijn Eventueel kredietservice. melijk voor hun club de eerste plaatsen in prachtige tijden: Eerste werd de felle Daan Valk an een uur, twee minuten en 17 seconden over 39 kilometer; tweede Jan van Riemsdijk (ook r.c. Schiedam)derde G. van Dorp (Fedaalridders); 4 p. van der Engel (Coureur); 5 K. Verbrugge (Pe- daalndders); S H. de Wit (Pedaalridders); liet afdelingsvoetbal van de zaterdagcom petitie nog vüf wedstrijden spelen maar nu InsnUnde wel en PP$C niet gewon nen heeft is de achterstand vijf punten geworden. Dat zal vrezen wy onover brugbaar blijken, zodat PPSC weer eens in het zicht van de haven is gestrand. PPSC toonde zich ook niet sterker dan 7 J. Plank (Pedaalridders)8 B. Luynedijk Rhoon. De thuisclub gaf PPSC niet veel (Coureur); S J. Keizer (Pedaalridders);(gelegenheid het goed spel te ontplooien en 10 P- de Raay (Schiedam). jals de Schiedammers dan in het straf- A-junioren: l R. Vaandrager (Pedaal- schopgebied kwamen faalden de schutters ridders), 22 kilometer in 38 minuten; 2.in het aanvalskwintet waardoor de bal G. Kok (Schiedam); 3 R, de Vries (Pe-jverkeerd of onzuiver naar het Rhaonse daalridders); 4 h. Hersbach (Schiedam); 5 doel werd gezonden. Rhoon daarentegen P. Dumont (Coureur); 6 H. Buys (Pedaal- speelde feller dan PPSC en met dit en- ridders); 7 J. van Krimpen (Coureur); K. Verhoeven (Schiedam); 9 T. van Heuke- lum (Schiedam). B-junioren: 1 P. Peer (Coureur-Vlaar- dingen). 15 kilometer in 23 minuten; 2 J. van Manen (Pedaalridders); 3 F, van der Leiit (Pedaalridder»). thousiasme kwamen de gastheren dan ook tien minuten voor tijd aan een doelpunt toen de middenvoor zo zuiver inschoot dat doelman Jungerius de bal langs zijn han den moest laten gaan. Vergeefs heeft PPSC in de laatste minuten getracht de 10 achterstand weg te werken. Gordynen vanaf 330 per meter. Enorme keus, te be zien aan de wand by Plate. Tel, 6 77 62 2800 m2 toonza len, welke in onze panden 19-21, het gehele jaar door, direct te bezichtigen zyn. Eventueel kredietservice. voor baby's leurs, hangkast ƒ119.— en als een legkast blank eiken, half leg, half hang ƒ159.— en ƒ170. Alles direct leverbaar. Te zien 2e verdieping bij Plate, Gr Markt 19-21, Schiedam, eventueel kredietservace, 2300 m2 toonzalen, welke in onze panden 19-21 direct te bezichtigen zijn Interieurmatrasscn 80x100, met zomer- en winterkant, ƒ47 50 Plate, Grote Markt 19-21. Schiedam, tel 6 77 02. 2800 in2 toonzalen, welke in onze panden 19-21, het gehe le jaar door, direct te bezich tigen zijn. Eventueel krediet service. Dekens, 1-pers. halfwol v.a. ƒ21.75 Plate, Gr, Markt 19- 21, Schiedam, tel. 6 77 62 2800 m2 toonzalen, welke in onze panden 19-21, het gehele jaar door, direct te bezichtigen zün. Eventueel kredietser vice Ecthoeken 142.75. Ronde tafel en 4 stoelen, ijzersterk, of vlerk. Te bezien by Plate, Gr. Markt 10-21, Schiedam Tel. 0 77 62 2800 m2 toonza len, welke' in onze panden 19-21, het gehele jaar door, direct te bezichtigen zijn. Eventueel kredietservïce. Bergmeubel», grote collectie in allerlei maten te zien bij Plate, Grote Markt 39-21, Tel. 677 62 2800 m2 toonza len, welke in onze panden 19-21, het gehele jaar door.' direct te bezichtigen Eventueel kredi»'*« Plakpiastio per meter, diver se dessins, ƒ2.25. Plate, Gr. Markt 19-21, Schiedam, tel 6 77 62 2300 m2 toonzalen" welke in onze panden 19-21| het gehele jaar door, direct te bezichtigen zijn. Even tueel kredietservice. Alle soorten zonwering. Ba last ores, direct uit voorraad leverbaar. Plate. Gr, Markt 19-21, Schiedam, teL 677 02. 2800 m2 toonzalen, welke ia onze panden 19-21, het gehe. le jaar door, direct te bezich tigen zijn. Eventueel krediet service. Bankstellen, nieu.wrte mo dellen van de Jaarbeurs 1962, Komt u eens langs, wij heb ben een ruime keus enerit vrije entree. Platei Grot* Markt 19-21. Schiedam, TeL 677 62 2800 m2 toonza len, welke in onze panden 39-21. het gehele jaar door, «„t, I—Dn „.ijn

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1