ZIE FRIGIDAIRE NU Koninginnedag werd weer met opgewektheid gevierd mm Scholieren mochten eens fijn op straat tekenen ZEISS TENAX IKON [f 267.-. De wielerveteranen reden hun rondjes nog best mee I AR UN EN. Koeriersters A l werkte t weer ook niet mea Vliegtuigen Buurtfeest Schutters festijn Tekenen op straat Leider Hordijk bij val uitgeschakeld Taptoe ma SS m m m m mm m BADGOED en TAFELLINNEN KODIJKO 1 KOLTHOFI Prij. DHS-honkbal begon debuut in eerste klas met winst 'sioinhaars Resultaten bij SYC J. G. Hakkert krijgt S. G.-Penning SCHIEDAM 'n Nieuw gezicht op straat 399.- spannende avonturen van Kapitein Rob Linnenkasten, voor baby's ƒ91— Eén deurs, hangkast 119.— en als een legkast black eiken, half leg, ball hang ƒ159.- en ƒ179.--. Allés direct leverbaar. Te zien 2e verdieping bij Plate, Gr Markt 19-21. Schiedam, eventueel kredietservice, 2800 m2 toonzalen, welke in onze' panden 19-21 direct t« bezichtigen zijn. In teri eu r mat rassen 80x190, met zomer- en win terkant, 47.50 Plate, Grote Markt: 19-21. Schiedam, tel. 677 62. 2800 m2 toonzalen, welke in onze panden 19-21, het geh'e. Ie jaar door, direct te bezich tigen zijn. Eventueel krediet- service.';1 Y' r'' V' Dekens, 1-pers.hallwol via. ƒ21.75. Plate, Gr. Markt 19- 21, Schiedam, tel. 677 62 2800 m2 toonzalen, welke in onze panden 18-21, het gehele jaar door, direct te bezichtigen zyn. Eventueel kredietser viee; - y>zy.-:ji':--: Plakplastïc per meter, diver se dessins, f 225 Plate, Gr, Markt 19-21. Schiedam, tel. 6 77 62 2800 in2 toonzalen, welke in onze panden 19-2Ï, h et geh ele j aar do ordirect te bezichtigenzijn.;';: Even tueel kredietservice. Alle soorten zonwering, Ba-^ lastores, direct uit voorraad! leverbaar. Plate, Gr Markt: 19-21, Schiedam..,;tel:6 7762!: 2800 m2 toonzalen,: wélke in h onze panden 19-21: het gehe_! le jaar door, direct te bezich-;' tigen zijn. Eventueel krediet!)' service. Meubelen en huisraad Divanbèdden 80x190' voor slechts ƒ29.95. Plate, Gr. Markt 19-21, Schiedam, tel. 677 62. 2800 m2 toonzalen, welke in onze panden 19-21, het gehele jaar door, direct te bezichtigen zijn. Eventueel kredietservice. Bankstellen, nieuwste r mtó dellen van de Jaarbeurs!1962! Komt u eens langs, wij"heb-' ben eeri ruime keus en er is vrije entree Plate, Grote Markt 19-21. Schiedam. Tel. 6 77 62 2800 m2 toonza len, welke in onze panden 19-21, het, gehele jaar. door, direct te bezichtigen zijn. Eventueel kredietserviee, Eethoeken 142.75. Ronde tafel en 4 stoelen, ijzersterk, of vierk. Te bezien bij Plate. Gr. - Markt 19-21, Schiedam. Tel. 6 77 62 2800 tn2 toonza len, welke in onze panden 19-21, het gehele jaar door, direct te bezichtigen zijn. Eventueel' kredietserviee. Bergmeubels, grote collectie in allerlei maten te zien bh Plate, Grote 'Markt 19-21, Tel. 6 77 62. 2800 m2 toonza len, welke in onze panden 19-21, het gehele jaar dóór, direct te bezichtigen zijn. Eventueel kredietservice. Tg koop aangeboden (Van een onzer redacteuren) SCHIEDAM, maandag Met meer smaak dan anders, zo leek het ons, is het jaarlijks terugkomende feest van Koninginnedag gevierd. Niet dat er zo veet meer te beleven was dan anders, dat niet, want het /eest-programma is uitdrukkelijk sober (althans niet uitbundiger) gehouden, om nu niet reeds al het kruit te ver schieten, dat voorradig moet blijven voor het Koninklijk Bezoek in september as. Maar toch was er wat meer gezellige drukte in de straten, wat voor een goed deel geschreven kan worden op rekening van de Jeugd, die zich drukker dan ooit tooide met feest-mutsen en dito neuzen, om over lawaai-makende Instrumenten maar te zwijgen. De stemming zat er In. Daarom is het zo jammer, dat het weer niet heeft willen meewerken om hel feest geheel te doen slagen. Wel deed het zonnetje zijn best, maar de gure wind heeft het buiten-zijn toch niet prettig kunnen maken. En dat terwijl de dag zo goed begon, zodat de aubade veel kijkers trok, terwijl ook 's avonds, nadat de wind wat was afgenomen, dc taptoe weer duizenden naar de Grote Markt heeft getrokken. Doch daartussen In was het wper echt niet om over te juichen. Wie nog het meest te lijden hebben ge had van het gure weer, dat waren de kinderspelen, die in de middaguren op drie plaatsen zijn gehouden. Daar was dan het ringsteken op al dan niet ver sierde fietsen voor jongens en meisjes in de Warande; het bordjeslopen voor de jongere kinderen op een speelweide aan de Prins Bernhardlaan en de rolscbaats- wedstrijden voor jongens en meisjes in de Lange Nieuwstraat. Het aantal inschrij vingen was wel ongeveer evengroot als vorige jaren, maar er was vrij weinig pu blieke belangstelling, meest nog van de de kant van de ouders. Mogelijk echter ook dat dit soort ver maak de fleur wat heeft verloren, door een telkenjare herhaling. Het blijft ech ter moeilijk voor de organiserende Ver. Nationale Feest- en Gedenkdagen telkens iets nieuws te verzinnen. met allerlei aardige wedstrijden, terwijl cr hartelijk geschaterd kon worden bij de kruiwagenraces, waaraan ook ouderen zich waagden. De deelname was groot, en de buurt-belangstelling eveneens. Het is wel jammer dat dergelijke buurt feesten niet meer worden georganiseerd, waarbij de buurtbewoners zich zelf in spannen voor de organisatie en de lei ding. Speciale vermelding verdient wel het „Buurtfeest" dat door de Stichting „De Jeugdhaven" van de Geref. Kerk in de Westfrankelandsestraat, daarvoor feeste lijk met vlaggetjes versierd, is gehouden. Onder een perfecte, strakke organisatie konden kinderen van zes tot en met der tien jaar zich daar uitbundig vermaken (Advertentie LM.) camera t fan Masse ONDER de wel wat kinderlijke belang- stelling wordt hier een „straat-teke ning" geschapen. Het commentaar niet am aan te horen! A. Slot en L. Scholten de prestatie gaan beoordelen met het toekennen van de prijzen. Er waren tien persoonlijke prij zen beschikbaar, waarvan de eerste prijs naar de „kunstenaar" F. Ton ging. -De tweede, derde, vierde en vüfde prijs gin gen resp. naar A. Batelaan, J. Mande- maker, M. Schmitt en P. Wijnmaalen. De beschikbaar gestelde wisselbeker voor dc winnende school ging naar de Erasmus- schooL De prijzen bestonden uit boeken, ballpennen, passers en dergelijken. Het bestuur van de Oranjevereniging, dat deze wedstrijd voor de eerste keer heeft georganiseerd, hoopt, dat het aan tal deelnemers volgend jaar de vijftig ver zal overtreffen. In de Korenbeurs hebben de hele' dag door dc schoten geknald. Want daar draai de het schuttersfestijn op volle toeren. En onder grote belangstelling. Want hoe wel het aantal schietbanen tot zeven was Apothekers-nachtdienst: Apotheek Nieuw- land, Dr. Wiboutplein. Bellen bü ongeval: G.G. en GJ3,, Tuin- laan 80, telefoon 6 92 90. Politlealarmnummer; 6 46 66. Bibliotheek: Lange Haven, geopend maan dag 19 tot 20.30 uur; dinsdag 920 tot 16.20 en 19 tot 20,30 uur; woensdag 9J0 tot 16.30 uur; donderdag 9.30 tot 12.30 uur; vrijdag 920 tot 16.30 en 19 tot 2-30 uur; zaterdags 9.30 tot 26.30 uur. 's Zondags gesloten. R.K. Leeszaal cn Bibliotheek: Dam, ge opend; maartdag 10 tot 21 uur; woens dag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur; don derdag 10 tot 17 uur; vrijdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur; zaterdag 10 tot 12 en 14 tot 17 uur. Filiaal Singel: open maandag 25.30 uur en 7—8 uur; woensdag 7—8 uur; vrijdag 2—5,30 uur en 78 uur. Stedelijk Museum: Michael Podulke: schilderijen en grafieken. Nederland se opgravingen in Egypte. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „Maciste. zoon van Hercules". Monopole, 2 uur; „Sluipvaart in de Paci fic", 7 en 9.15 uur: „Morgen wacht de hel". DIVERSEN Musis Sacrum, uur: 1 Mei-bijeenkomst. Opstandingsker.k, 8 uur: 1 Mei-bal, ONDER een feestelijk baldakijn van vlaggetjes werden in Westfremkeland- sestraat kinderwedstrijden gehouden, als onderdeel van het „buurtfeest" van „De Jeugdhavert", Hier de touwtje-springsïers in de strijd. Op het Martinit-terrein aan deW. de Zwijgerlaan heeft het scherpe geronk van vliegtuigen geklonken. Model-vlieg tuigen weliswaar, maar ze vlogen echt genoeg, zij het met draden in bedwang gehouden. Het was de in januari opge richte afdeling- Schiedam-Kothel (zich aanduidend: SDK) van de Kon. Ned. Ver. v. Luchtvaart, die hier met model-vlieg- tuigen kwamen demonstreren én wed strijden houden. Het ging er dan om dat de draad-bestuurde vliegtuigjes probeer den van elkaar de papieren staarten af te vliegen. Hoewel de kleine modellen met snelheden van over de honderd kilometei vliegen lukte het nog wonderwel en on gelukken kwamen maar sporadisch voor. Opmerkelijk was ook het „stunt-werk' dat met de kleine zelf in elkaar gezette toestellen werd uitgehaald/De demonstra ties van het technische knutselwerk van de 22 leden tellende SDK trok wel de belangstelling- en niet van dé jeugd alleen Onder de wapperende vlaggen van het nieuwe winkelcentrum in de Mgr. Nolens- laan hadden'gistermiddag 50 scholieren In de leeftijd van 12 en 13 jaar. hun „straat tekentalent" getoond. De kinderen, die met twee tegelyk voor een bepaalde school tekenden, konden ook individuele prijzen behalen, hetgeen hen dan ook aan zette tot de uiterste tekenprestaties. De tekeningen werden gemaakt op te- gelblokken van 75 vierkante centimeter, hoewel enkele deelnemers in hun enthou siasme de tekeningen wel'eens groter maakten. Na twee uur tekenen kon de jury, die bestond uit de tekenleraaren (Advertentie IJVf.J 's werelds meest verkochte koelkast tegen Euromarktprijzen vanaf f.3@8. bij de speciale Frigidaire-dealers FRIGIDAIRE PIETERSEN, Nw. Binnenweg 73.-77, Rotterdam, tel. 35290 Filiaal; Broersvest 74-76, Schiedam, tel. 69404 - 61459 DE LANGE Rotterdam: Oude Binnenweg 146-148, tel. 124067; Beijerlandselaan 31, tel. 1S5691; Jonker Fransstraat 106, tel; 123251; Cool haven 230, Techn. fc M' Dienst, tel. 56595; Hoogvliet: Winkelcentrum Binnenban „ELECTRO-THERM" N.V., Schïedamsevest 46, Rotterdam, tel. 138200 „WSLMETA" N.V., Showroom lijnbaan 37, tel. 121738 en Goudsesingel 35-37, Rotterdam, tel. 110502 RADIO-BLANKEN, Rembrandtlaan, tel. 65734; WINKELCENTRUM, Mgr. Nolenslaan, Schiedam, tel. 62511 FRIGIDAIRE- EEN PRODUKT VAN GENERAL MOTORS (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, maandag. Voor wiel rennen is er misschien geen. mooier par cours dan het traject met niveauverschil len op de Vlaardingsedyk, Troelstralaan, Btu-g. Hon. Gretelaan en Nieuwe Dam- laan in Schiedam, Daar heeft dc renners club „Schiedam" naar goede traditie dan ook weer prachtige wedstrijden georgani seerd ter gelegenheid van Koninginnedag. Vooral de veteranenwedstryd heeft de toeschouwers veel plezier bezorgd. Helaas ontstond er in de laatste ronde In de Burg. Honnerlage Gretelaan een valpartij waarbU de kanshebber Hordijk werd uitgeschakeld en de Amsterdammer Rui ter naar het ziekenhuis moest worden gebracht. Om twee uur reden de adspiranten een snelle race over 23 km. Over de zeventien ronden deden zij 35 minuten en 20,4 sec. De Hagenaar N. Bertou won de sprint van de kopgroep, tweede werd TV. Bra ven boer (Rotterdam), 3. F. Finklenberg (Den Haag), 4, B. Verveer (Rotterdam), 5. J. de Zwart (Rotterdam), 6. C. Smit (Rotterdam), 7. W. van der Kraan (Rijs wijk), 8. F. Vos (Den Haag), 9. F. Mes ters (Den Haag), 10. C. van Straten (Schiedam). De veteranen zijn serieuze renners die uitgebreid, moest achter elkaar door ge werkt worden om aan de „vraag" te vol doen. Een prima regeling maakte echter dat toch ieder aan zyn trekken kon ko men. Zelfs dames Heten zich daarbij niet onbetuigd. Wie zich echter schutters- kamploen 19B2 van Schiedam mag men, kunnen we nu nog niet melden, want eerst zullen de duizenden schiet- kaarten uitgezocht moeten worden. «SS isïRBS De viering van deze Koninginnedag, waarop ook nog volleyhal- en handbal- demonstratiewedstrijden zijn gehouden, werd volgens traditie besloten met een taptoe op de Grote Markt. Groter dan ooit, want dc tien deelnemende muziek korpsen hebben ditmaal de ruimte gekre gen op het, terrein naast het Stadhuis, dat meer mogelijkheden bood. Maar daarvoor hebben burgemeester en mevrouw Peek, gemeente-secretaris en mevrouw Blok, bestuursleden van de VNFG cn autoritei ten het bordes als standplaats moeten wisselen voor een podium ernaast. Doch ook het duizend-koppige publiek heeft nu meer plaats gekregen om toe te ktyken en te luisteren. Een bijzonder punt was wel dat het hoorn-signaal voor de taptoe ditmaal blazen werd van .de hoogste trans van de toren van de Grote Kerk. Een aardig (Advertentie LM.) Nieuwe schoo/iheicf ontworpen en vervaardigd door Kodijko.. Als ieder Kodijfco product, zeer ba- beschaafde dessins. Héél voordelig. Ook voor Uw uitzet uitstekend geschikt. 110 jaar linnenwevers Meent 31 o - Tel. 1222 00 SCHIEDAM Het honkbalteam van DHS heeft het debuut ln de eerste klasse van het Rayon Rotterdam cachet gege ven met een prachtige 152 overwin ning op Neptunus 2. De kampioen van vorig jaar werd wel gevreesd maar DHS won op regelmatige wjjze. In de eerste inning al kwamen G. Krom menhoek triet een tweehonkslag en Plet Tettelaar met vier-wijd op de. honken en Bob Sou dijn sloeg ineens een home run, Het was 3—0 voor DHS, gevolgd door twee punten in de tweede inning door H. Korpel en A. Bons. DHS voerde de stand op tot 8—0 voordat Dijkgraag voor de Rotterdammers kon scoren. Op honkslagen van P. Tettelaar, J. Verbeet, H. de Jong en-J. Schoonenberg kwam, DHS op 15—1. In de laatste inning kon Neptunus nog eenmaal scoren. Neptunus heeft na afloop protest aangetekend we gens verkeerd toepassen van de grond regels hoewel arbiters en aanvoerders, de ze regels voor de aanvang hadden vast gesteld.' Werpersresultaten: Van Harpen en Dijkgraag (Neptunus) 5 x 3-slag. x 4- wijd en 10 honkslagen tegen; J. Verbeet (DHS) 11 x 3-slag, 5 x 4-wijd en 3 honk slagen tegen. effect, heel wat beter dan 's morgens toen het schuif trombone-kwartet van Crescendo van dezelfde plaats meeblies in de aubade, want het geluid van de trombones was te licht en te ijl om be néden gehoord te kunnen worden. Met een slemmig Wilhelmus is daarop het Koninginnefeest uitgeblazen. Prijswinnaars zijn, versierde fietsen; 1. Schaoneveld; 2. Krabbendam; 3. Brok- ling. Ringsteken, eerste groep.' 1. Nefkens; 2. Van dar Broek;,3. Ou wens; 4. Boelle; 5. D, Ebben; 6. A. van Ammers; 7. N. van der Kruif; 8. T. Schroot; 9. Ria Krabben dam, tweede groep: 1. H. Buurman; 2. G. Konings; 3. A. Kareis; 4. A. Kóuwen- hoven; 5. A- Maan; 6. J. Kemper; 7. T. Dröge; 8. K. Duyl (tachtig deelnemers). Vliegtuigmodellen: .1. L. C. Pieters 207 mt.; 2. J. Groot 198 pht.; 3. J. Kievith 85,5 pnt,; 4. L. C, Pieters 184 pnt; 5. J. Hogenwerf 175,5 pnt; fl. A. Sey 176,5 pnt.; 7. J; Zandbergen 172,5 pnt.; 8. P. Ver- moort 156,5 pnt. (zeventien deelnemers, een uitgeschakeld). Bordjeslopen: 2. G. den Boer; 2. C. van Leede; 8. S. Ouwerkerk; 4. 3. Mak; 5. E. Duurkamp; 6. E. Heinsbroek; 7. J. van Holst; 8. R. de Lange; 9. A. Voorend (108 deelnemers). Rolschaatsfm met hindernissen: 1. W. v. Dijk; 2. M. Boele; 3. F. Sprong; 4. I. Mets; 5. B. van der Vlies; 6. S. Koster; 7. F. Steffens; 8. N. Notenboom. (Advertentie LM.) ALS T OM EEN KOELKAST GAAT IS DE KEUS MAKKELIJK goed voor vele, véle jaren, Tablctóp.-135 1 slechts f,398,-/ SCHIEDAM, maandag Drie teams van de Schiedamse Volleybal Club kwa men ln de afgelopen dagen in het veld. Twee van deze teams speelden hun laatste competitie-wedstrijd. Dames 1 speelde haar laatste wedstrijd Voor concerten in tehuizen tegen Z.V.C. 3. Voor beide ploegen stond er niets meer op het spel, zodat de eind uitslag 22 voor beide partijen geen. wij ziging in de rangschikking meer bracht <13—15,15—13,15—13,2—15). Heren 2 .won voor de 18e en. laatste maal met 30, ditmaal zeer gemakkelijk door het niet opkomen van de tegenpartij. Het Juniorteam stelde enigszins teleur door tcg eneen met enkele invallers uit komend Juliana-team niet verder te ko men dan 22. De junioren met twee da gen school-voetbal en handbal nog in dt benen, speelden, veel te lusteloos om dan een punt te kunnen bemachtigen. Set-standen: 11—15, 15—13, 15—17 en. t—15. Deze week worden de laatste compe titiewedstrijden gespeeld. SVC organiseert op 11 mei liaar tradi tionele ncderlaag-toumooi, waaraan ze ven verenigingen deelnemen met hun eerste cn tweede dames- en herenteams: t.w. DRL, Aggredior, ZVC, Smash, Houl Stand, SpcL Hiilegersberg en Juliana, zelfs bij grote achterstand niet aan op geven denken. Zo kwam de Amsterdam- Konstapel anderhalve ronde te laat aan start maar hy reed de koers rustig uit Anderen trapten,, rustig ver achter het peloton aan niet luisterend naar de aanmoedigingen van. de vele honderden die meenden met „hup opa" meer-stimu lansen te verstrekken. De veteranen ré den. zeer snél, namelijk vijftig kilometer - l een uur en vijftien minuten. In de. aanvang leek het of onze stad genoot Piet Heyster ver iou uitlopen maar later deelden Henk Hordij ken Kees Verstraten de lakens uit. Overigens heten de oudjes het heel slim op de eindsprint aankomen en toen sprongen enkelen ver- rassend naar voren. Voor de 56-jarige Piet van der Broek werd het doorzetten beloond, hij plaatste zich met een hon derd-meters achterstand nog tiende, nadat hij constant alleen gereden, had op een halverende. V Aan het slot wareri er voor de oude prijswinnaars waardebonnen en voor de adspiranten eremetalen. Na het onderzoek is gebleken dat de Amsterdammer J. Rul- - ter met een gebroken sleutelbeen en. een gat in het hoofd naar'huis (op de braai-k; card), kon worden vervoerd:.,-; Prijswinnaars zijn: B-veteranen (ouder dan 45 jr.); 1. J, Heiden (Rotterdam),.2. M. de Bruin (Rozendaal), 3. P. Wishof (Rotterdam), 4. W. de Ridder (Terheide), 5. G. Kramer (Amsterdam), 6. M. Oerle- (Ti2burg), !7. 32, Timmer (Rótter- dam), 8. G. Tonder (Rotterdam); 9. j. Smits (Tilburg), 10. P. van der Broek (Rotterdam); A-veteranen: l. C! van Stra- ten (Breda), 2. H, van Tergouw (Utrecht),1 3. A. Lansen (Edam). 4. Bas van Krim- pen (Zwijndrecht)-5. A. -Post (Baarri), 6- Piet Heyster (Schiedam), 7. H. Ouwer-' kerk (Aalsmeer)8; J. Harmsen (Rotter- dam), 9. A. van der Berg (Utrecht), 10. A. Geelhoed (Zwammcrdam). '„Goad zeg, do nfouwa Solex \ln dfa prachtige Weurfi^co^lb^l1a^8l,, Jongap-Ander®-Niöuwerl DE LUXE mat volofarcatischs koppaüng. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAUL dinsdag AI twee cn veertig jaar lang trekt de heer J. G. HaK- kert als dirigent met zijn mandolinege zelschap O.N.I. op de verjaardagen van de Koningin langs de rust- en bejaarden tehuizen om daar met een concert dc bewoners ook iets deelachtig 1e doen wor den van het Oranjefeest. Maar toen h_U gisteren weer een concert leidde in Hui ze Llönina, wachtte hèm een verrassing: de heer W. F. de Wolff, voorzitter van de Schiedamse Gemeenschap kwam hem de Penning van Verdienste van de S.G. aan bieden! Sinds de oprichting van. O N.I. In 1915 speelt de heer J. G. Hakkert in het gezel schap mee en in 1945 is hij zijn vader als dirigent opgevolgd. Hoewel hij de laatste jaren in Ermelo woont (waar hij orga nist is) komt hij nog trouw elk jaar op Koninginnedag naar Schiedam. Want dit optreden van ONI voor de ouden van da gen wil hij niet missen. Deze geste heeft nu waardering gevonden. Haal vandaag nog do nieuwe kleurenfolder bij: cf maak vrijblijvend een proefrit bij: Aid. Motoren: ST. LIDDINASTR. 52 Telefoon 6 4313 Swammerdamslnge! 25 Telefoon 665 48 Betaling desgewenst in overleg. De boekjes met de kosten nog steeds slechts 75 cent per stuk Zwijndrecht Door bouwbedrijf G. Verwelius moderne woonhuizen met schuur of garage. 'Eigen grond. Vrije •vestiging. Koopsom men v.a. 25.500.— k.k. Zeer ruime financ. mogelijk,:. InL di., do, en zat. van 13.30-16.30 uur in het verkoopkantoor aan de "W. P. Speelmanstraaf en bij - N.V. TJMACO, MALIEBAAN 63. UTRECHT. Telefoon (030) 118 77. Na 19.00 uur: (02950) 459 82. Gordlfnen vanaf 3.30 per meter. Enorme keus, te be zien aan de wand bij Plate Tel. 677 62 2800 m2 toonza len, -welke in. onze panden 19-21, het gehele jaar door, direct te bezichtigen zyn. Eventueel kredietservice. Dinsdag 1 roei 1962

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1