Mei-feest vraagt bezinning op komende belangrijke beslissing GROTE BELANGSTELLING VOOR DE SCHOOLSPORTFINALES WERKSPOOR Busstandplaats op het nieuwe parkeerterrein Schiedam degradeert en ODI in groot gevaar Mei-bal stond in het teken van de twist Rede van W. Kieboom Nog zijn oude idealen niet verwezenlijkt Lampion optocht op 5 mei NO AD wint van Elan 2 'Dodenherdenking in Grote Kerk Verrassingen in handbal competitie KORFBAL Wedvludhten met vertraging W.F.-Bedrijfsschool winnaar voetbal Fikse brand in woning Opz. A. Kruit met pensioen Programma herdenking gevallenen Excelsior nieuw s SCHIEDAM jongeman accurate jongedame 'n Nieuw gezicht op straat Constr.-bankwerhers Machine-bankwerkers Moniagewerkers Pijpfiiiers/ C.V-Monteurs Insir. pijpfiiiers Efecfrisch lassers SOLEX Koeriersters •4V,:y.-. Woensdag 2 mei 1962 de Mei-leuzen van dit jaar: de maat schappij, hervormen, de volken en ras sen bevrijden, dc vrede dienen. Nog is de welvaart in Nederland, zo verklaarde spreker, met juist verdeeld en hebben de werknemers nog te weinig of in het geheel geen invloed op de bedrijfs-voe- ring, waardoor de productie-middelen in de hand van maar enkelen zijn gecon centreerd. Doch de vakbeweging en de partij beraden zieh om hier verbetering in te brengen. De maatschappelijke ver- betering moet echter met alleen in Ne- derjand, maar ook in de rest van de we reld en zeker ook by de jongste vrijge komen volken worden doorgevoerd. Want als in die jonge staten men de kans niet krijgt zich te ontwikkelen, dan is er kans dat in de toekomst de welvaart ook hier zal verdwenen. En alleen door de armoede en het analphabetisme in de wereld te bestrijden zal men uiteinde lijk alleen de vrede kunnen dienen. Zo besloot de heer Kjeboom zijn rede. De bijeenkomst werd geopend door de heer A. M. v d. Wel, voorzitter van de NW-Bestuurdersbond, die wees op bet belangrijke verschil in de 1 mei-viering met die van een zestig 3aar gele den. Maar in die zestig jaar is er maat schappelijk ook veel veranderd en geluk kig ook veel ten goede. Het belangrijkste is echter dat we ook nu nog po deze dag bijeenkomen om te getuigen van bet ver- ,a"m" een betere wereld. (Van een onzer redacteuren) SCHIEDAM dinsdag Het vieren van de Mei-feesten hebbn van de aanvang af het doel gehad om eens na te gaan hoe men staat in de maatschappij en ook In dc vakbeweging. Men kwam dan bijeen om te praten over een betere wereld, die men zich wenst; een wereld waar het socialisme zou heersen ook op de nn nog duistere plekken. Zo deed men het vroe ger, zestig, zeventig jaar geleden, maar io moet het ook nn, in 19G2 nog zyn. Want het is goed, om naast- de dagelijkse kleine zorgen, zich op deze Mei-dag te be zinnen op de Idealen. Zo als bel zeker is dat er eens een lente zal komen, die wjj vreugdevol kunnen beleven, zo zal die wereld waarvan we dromen eens komen. Doch die zal er alleen dan kunnen ko-; men, wanneer we ook nu nog bereid zijn daarvoor te werken en te sjouwen. Difc was de basis van het betoog van de heer Jan gen W. Kieboom, hoofdbestuurdr van de Ned. Volgens een oude traditie heeft daarop Bond van Vervoerspersoneel (NW), diejde Gemengde Arbeiders Zangvereniging de Mei-rede uitsprak op de bijeenkomst, „Excelsior", die dU jaar zestig jaar be- dle door de NW-Bcstuurdersbond en do i staat, o.I.v. Leo Smit enkele liederen ten Partij van de Arbeid In Musis Sacrumgehore gebracht. Mei-liederen, maar ook is gehouden. j De wil om voor de beweging te wer-! ken is nu zelfs belangrijker dan ooit, om-j dat wc nu staan voor een belangrijke! beslissing, zo betoogde de heer Kieboom verder. Want bij de aanstaande verkie-: zingen, vóór de Gemeenteraden nog deze maand en voor de Kamer volgend jaar zal het Nederlandse volk moeten uitma ken of bet voelt voor de vooruitgang of dat het liever stil wil blijven staan. Ook de twijfelaars zullen nu moeten worden overtuigd dat het zo met langer meer kan met een regering die prutst en knoeit en zich internationaal belachelijk maakt. Gelukkig dat nu ook anderen zijn gaan beseffen dat het beleid van de regering inzake Nicuvv-Guinca met deugt en dat het roer omgegooid moet worden. Nu kan het nog, voordat Cr bloed gaat vloei- Voor de jeugd was er an de middag uren een kinderfeest in Musis Sacrum, waarbij het Ned. Marionetten-theater van Bert Brugman de komische avonturen van Tom Poes en Oily B, Bommel opvoer de. Een zeer aardige voorstelling, waar vooral de wat oudere kinderen zeer veel plezier aan hebben gehad, zo als ook bleek uit het hartelijke medeleven met de hoofdpersonen in het spel. De op komst was echter niet groot, wat wel te wijten zal zijn aan het feit dat de schoolvakanties net weer begonnen wa- Verder heeft spreker aangehaakt op SCHIEDAM, woensdag De lampion- optocht voor kinderen die zaterdag 28 april niet kon doorgaan, 2al .nu worden gehouden op zaterdagavond 5 mei. Een speciale Ung is getroflen, dat de kin deren in deze optocht toch de lichtstoet kunnen zien. De opstelplaats is nu niet de Swammer- daoisiagel, maar de Marconistraat, waar de kinderen uiterlijk 8.15 utir aanwezig moeten zjjn. De optocht vertrekt dan om half negen; het is dan nog wel niet hele maal donker, doch dat wordt niet als een groot bezwaar aangemerkt. De route is: Korte SmgeJstiaat. Broers- vest, Lange Kerkstraat. Hoogstraat. Korte Dam, Dam, Vluard meerstraat. Nieuwe Damlaan Mgr. Nolensiaan. Parkweg. By de Brandeisbiug of Ooievaarsbiug zal dc lampion optocht stilhouden en aan weers kanten v«n de weg worden opgesteld. Te gelijkertijd is daar dc iichlsloet aange komen. ebe dus door dc haag van km de-1 ren heentrekt Js de lichtstoet gepasseerd, dan woidl de iampionoptoclu ontbonden. Ouders kunnen hun kinderen desgewenst aan de Parkweg afhalen. Vrjjdagavond 4 mei zal, na de plechtig heid bjj het monument aan de Gerrit Ver- boonstraat, een Dodenherdenking plaats hebben in de Grote Kerk. die om 9.39 uur hcgïnt en ongeveer een uur zal duren. De sprckcis zijn Deken A. v.d. Boog en ds. A. D. Klaassen. Muzikale medewerking verleent het harmonie-orkest Oefening jBaart Kunst O.Ï.V. dirigent D. Koster cn het Kon. Schiedams Mannenkoor „Orpheus", dit maal onder leiding van Excelsiors dirigent Leo Smit. Orpheus zal zingen „Gradzang" van Kors Monster, Ecce quomodo mori- tur, Beati Mortui en .,Het lied der acht tien doden", getoonzet door Jos Vranken, de tegenwoordige dirigent van Orpheus. De Schiedamse bevolkink en vooral de jeugd, wordt opgewekt deze Dodenher denking bij te wonen, opdat de vele of fers, die ook in on2e stad zijn gebracht, niet tevergeefs rijn geweest. de oude strijdliederen als ..Broeder, ver heft U" en „Morgenrood". Het gezelschap' van Dick Gabel, met Son ja van Weer denburg. Jan Vogel en de xylofonisten Diana en Daranti, heeft verder de avond gevuld met een cabaret-programma. Kinderfeest SCHIEDAM, maandag Enige verras sende uitslagen vallen dit weekeind in de handbalcompetitie te noteren. Allereerst in dlstrictskiasse I. Daar wonnen de da mes van WUton-Feijenoord met 5—3 van HVS uit Stompwyk. AI vroeg namen de Schiedamsen een voorsprong, maar later werd de wedstrijd gelfjkopgaand en daar door spannend. Onze stadgenoten gaven echter de winst niet uit handen. Voor het eerst kwamen de UVG-dames met tot winst. Dat gebeurde in Pij'nacker. Wel kwamen de UVG-sters tegen Oliveo voor de rust aan een 01 voorsprong, die goede perspectieven bood, de eindstand kwam echter met een puntenverdeling 1—1. Dames 2 van DWS had met veel moeite met Minerva 2: 0—4. Spannend ging het er in de onderste regionen bij de Wilton-heren aan toe, die uitkwamen -tegen Snelwiek. Aanvan kelijk' leek het er op, dat Wilton het ge makkelijk zou krijgen. Zelfs werd de sland een keer 72. Maar via de stand 3—-9 kon Wilton nog op het nippertje de twee winstpunten meeslepen. DWS-heren kwamen in Den Haag niet tot winst. Een duidelijke nederlaag kre gen de UVG-heren tegen de Spartaan te incasseren: 21—4. Wilton 2 verloor met 164 van Snelwiek 2. DWS2 kon het te gen Rotterdam ook niet bolwerken: 64, Junioren, dames: "WIICTJVG 4—2; Snel wiek—DW5 2—4; Wilton—KODA 37; heren: SchuttersDWS 67. is Hoewel het nieuue parkeerterrein tussen Broers vest en Singelby hel toekom stige Stadhuisplein dus, nog niet geheel geleed is, wordt er al een druk gebruik van gemaakt. Tientallen auto's krijgen hier ai een standplaats. Het is dan ook een welkome -uitbreiding uan de par keer-ge tegenheid in hst centrum van de stad. Binnen afzienbare tijd zal dit parkecr-terrem ook de standplaats worden van de RET-busen, die nu nog aan het begin van de Broersvest zijn opgesteld. Ten gerieve van de wachtende bus-chauffeurs is er zcljs op het parkeerterrein een wachthuisje geplaatstdat men hierbij ziet afgebeeld. Het afgelopen weekend Is weer bijzon der slecht geweest voor onze korfballers. De degradatie van Schiedam is een feit en ook OJ).I. verloor weer, waardoor ook voor deze elnb het degradatiespook steeds meer gestalte gaat krijgen. De overige twaalftallen, met uitzondering van Schie dam 2, dat met 2—5 van Het Zuiden 6 won, konden evenmin tot winst komen. Schiedam trof in Phoenix "n superieure ploeg, waar niets tegen viel in te brengen. Dc Hagenaars kwamen vlot met 0—4 voor. Na een. tegenpunt van J. v. d. Kooy werd met 15 gerust. In de tweede helft scoorde dezelfde speler een tweede tegen punt (27), maar Phoenix bleef onver droten doorgaan. Eerst na 2—10 vonden H. Verschoor en F. Veer de korf (4—10), maar de gasten stelden daar weer twee treffers tegenover, waardoor het einde kwam met 4-12. Het is deze competitie wel heel duidelijk gebleken, dat de Schie- dam-ploeg nodig verjongd moet worden, wil men m de toekomst het verloren ter- rem herwinnen. O.DJ. kreeg tegen T.O.P. al even weinig voet aan de grond. De eerste helft werd raet een 04 achterstand afgesloten. Eerst na 06 kwam het eerste tegenpunt, ge volgd door 17 en 2-7, waarmee O.DJ, het laatste woord had. De enige hoop is nu nog gevestigd op Oranje Wit, dat ook nog maar drie punten heeft, maar dat dan nog1 voorbijgestreefd kan worden. De overige uitslagen zijn Hillegers-! berg—Succes 2 ©—0, SpiritO.DJ. 3—7, O.DX 3Spirit 3 1—3 en Schiedam o—V»- lox b 06. SCHIEDAM, dinsdag Bij de wed vluchten die het afgelopen weekend zjjn gehouden, hebben de postduiven veel hin der gehad van het ongewoon koude en winderige weer. De vilegsnelheden lagen ver beneden het gemiddelde, zodat de di verse concoursen een traag verloop had den. De Schiedamse P.V, „De Snelvliegers* (Bond van Zaterdagvliegers} nam met 40 duiven deel aan de wedvlucht uit Vil voorde, afstand 112 km. Gelost 9.15 uur; eerste duif binnen 11.36 uur; laatste prijs-, duif 12.18 uur. Uitslag: 1 H. Tjaden, 2" Comb. Broekhuis-v. Mourik, 3. S. Krou- wel - tf PV De Vrijheid met 684 duiven in wed- vlucht uit Vilvoorde. Gelost 8 uur; eerste duif binnen 10.06. 36 uur; laatste pnjsduif na 45 minuten. Uitslag: 1. C. Verlinde, 2 A. Houtsma, 3 Th. Duyvenbode. C.V. _,De Postduif' met 365 duiven in wedvlucht uit Duffel, afstand 9 KM Ge lost 7.30 uur; eerste duif binnen 9.21,14 uur laatste prijsduif 10.13-51 uur. Uitslag: 1 en 2 A. Boes, 3 W. v, d. Kant-Sparïa. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Nieuw- land, Dr, Wiboutplein. Belten by ongeval: G.G. en G.D., Tuin- laan 80, telefoon 6 9290. PolLtiealarmnummer: 6 46 66. Bibliotheek: Lange Haven, geopend maan, dag 19 tot 20-30 uur; dinsdag 930 tot 16.30 en 19 tot 20.30 uur; woensdag 9.30 tot 16.30 uur; donderdag 0.30 tot 12.30 uur; vrijdag 9.30 tot 10-30 en lf tot 2.30 uur; zaterdags 9.30 tot, 16.31 uur 's Zondags gesloten. R.K. Leeszaal en Bibliotheek; Dam, ge opend; maandag 10 tot 21 uur; woens dag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur- don derdag 10 tot 17 uur; vrijdag 14 tol 17 en 19 tot 21 uur; zaterdag 10 tot 12 en 14 tot 17 uur. Filiaal Singel: open maandag 2—5,30 uur en 78 uur; woensdag 7—8 uur; vrijdag 2—5,30 uur en 7—8 uur. Stedelijk Museum: Michael Podulke: schilderijen en grafieken, Nederland se opgravingen in Egypte. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „Maciste. zoon van Hereules**. Monopole, 2 uur: „Sluipvaart in de Paci fic". 7 en 9.15 uur; „Morgen wacht de hel". DIVERSEN Chr, Soc. Belangen, 8 uur: NCBO-jaarver- gadering. Wijkcentrum, 8 uur: GercC, Kerk Nieuw- land. Wijkavond. Variété-avoncl voor Kon. Necl. EHBO SCHIEDAM - N'OAD, dat degradatie- tn promotie-wedstrijden moet spelen on: de plaats in de overgangsklasse te kun- nen behouden, heeft de eerste wedstrijd gewonnen van Elan 1, dat kampioen geworden in de eerste klas en nu Wil promoveren. Het is echter wel een zeer spannende, maar ook sportieve wedstrijd geworden, die maar net met 6i Ig ge wonnen door NOAD. Merkwaardig was daarbij dat Henk Abeti geen meite had om de sterke Slan- spelers Berens en Kesselring te slaan, maar verloor van de zwakste, Tiggelbo- ven. Arnold Braak was met opgewassen tegen Bei ents. won van Tiggelhoven en kon ook in een enerverende strijd tegen Berens de winst binnen halen. Invaller Cor Joustra droeg door zijn beheerste spel een punt bij. Het dubbelspel (Van een onzer verslaggevers) na strafsch. SCHIEDAM, maandag Meer dan mas 2 20: Handbal jongens Dom Sa- tweeduizend belangstellenden hebben ge-vio J. H. Gunning 3—3: meisjes noten van dc finales van de schoolsport-j Burg. Verveen St. Martinus 9—3: edstrijden in sportpark Hargx in Sehie-jongens J, H. Gunning St. Aloysius am,'s Morgens vroeg was de fietsenstal-30; meisjes Dom Savio St. Mar- De Kon. Ncd. Ver. E.H.B O. afd, Schie- St Alnvtniü «W Thn-Idara gce£l °P zaterdaS 12 mei cen 8rote c°: feestavond in gebouw Arcade, waaro.j het Variele Florida oï.v. Kees Nouens uit Den Haag het programma verzorgt. Na afloop bal. ling by Hermes DVS al overbelast. Dikke rijen toeschouwers hebben dan ook rond de velden gestaan om te zien welke scholen de ereprijzen zouden behalen In het Vijftiende Faastoemooi van de YNFG. Verrassingen kwamen voor want b(j de voetbaliers werd niet eerste de Willem de Zwijger ULO, die al door de RHBS Was uitgeschakeld maar ook de stevige knapen van de Rijks HBS grepen ver geefs naar de beker. Het werd het team van de bedi-yfsschool van Wilton F(je- noord, die sinds enige tijd op goede wijze acte de presence geeft. De erewedstrijden werden geen succes. Bij de handballers werd nog enerverend voor de winst gestreden. De Schiedamse combinatie boog eerst na verlenging met' 6-7 voor het Rotterdams team. By de' voetballers zagen de velen slechts mach teloos voetbal. Het Schiedamse team toon de nog de beste combinaties maar verder dan de derde man kwam de bal meestal niet. Ook een crack als Aad Oosterholt (op de rechtsachterplaats) kon ditmaal niet uitblinken. In de eindfase schoten de Rotterdammers op doortastende wijze over rechts tweemaal in. Om half twee heeft burgemeester J. W. Peek de prijzen uitgereikt. De bur gemeester wees op do betekenis van deze dag en nodigde alle kinderen uit deel te tinus 2 91; jongens Dom Savio St. Martinus 4—3; St. Martinus (meisjes) St. Jacobus 1—2. Brnak.--A.ben heeft de beslissing ten gunste i nemen aan het feest van het bezoek van 'Kon. Juhana aan Schiedam in de tweede heift van September. De resultaten van de finalewedstrijden zyn: Handbal Willem de Zwijger bi Willem de Zwijger a4 3-1; Voetbal St, Maria Comenius b na strafschoppen 5-2; Handbal Willem de Zwijger A 4 Mater Dei 5 5-1; Handbal Willem de Zwijger A1 Mater Dei 1 (le prijs) 0-3; Handbal Willem de Zwijger bl Mater Dei 5 71; Handbal Schiedams team Rotterdam 6-7: Voetbal St. Aloysius Klaas dc Vries A 9—3; Rijks-HBS Wilton Fyenoord 45 na strafsch: Dom Savjo St Thomas le en 2e pr. 31 na strafsch.; RKTS 2 RHBS 4 1—8; Dam Savio 3 St Tho mas 3 4—0; RK ULO 4 TSS 9 3—4 gebracht Door deze zege heeft NOAD zaterdag as. aan éen punt genoeg om in de over gangsklasse te blijven. Man probeert contributie te innen SCHIEDAM, woensdag Een onbe kende man heeft gisteren bij een lid van de Schiedamse zwemvereniging De Wa- tervnendeti geprobeerd voor 7.50 aan contributiegelden te Innen. Toen hem werd verteld, dat het betreflende I'd helemaal geen contributieschuld had. maakte de man zich ijlings uit de voeten. Onder het motto „Twistend naar we- Het overgrote deel van de aanwezigen rela\ i yae" heen gisteravond een vrij ge- was echter toch wel gekomen pin te ring aantal belangstellenden het Biel-bal dansen, al moesten zjj in hei begin hier van de Moderne Jeugdraad bijgewoond, voor door de heer Sdiewe worden aange- dat in de grote zaal onder de Opstandings-jspoord. En zy konden dit dansen doen; kerk in Nleuwland was georganiseerdop de muziek van „Eddy and the «ent en dat door voorzitter O. D- Schewe ts'ble tones", een gezellig twistende band,1 geopend. Met medewerking van de zaai i» in de loop van dc avond ook nog een gesprek opgebouwd over het motto van deze avond om zodoende te weten te komen, wat er leeft en omgaat in deze „twist- jeugd". bovendien kon men nog genieten vanj echte „twistkampioenen"' t.w. Eric Thym. en Mireille Kooistra uit Amsterdam. Later op de avond werden er enkele songs gezongen door Manie van Eyk, ter wijl ook nog het trio „Les Fréjudis" enige goede Joodse en Franse liederen ten 1 gehord bracht. SCHIEDAM, woensdag Ren fikse brand teisterde gisteravond omstreeks 8,30 uur de woning van de familie H. J. H, Het vuur richtte een schade van ongeveer ƒ7900,aan de inboedel aan. De verzekering dekt de schade. De oorzaak van de braod moet vermoe. delijk worden geweten aan het niet goed functioneren van de brandende oliekachel Het vuur werd ontdekt door omwonenden, die de brandweer waarschuwden. De heer des huizes was tijdens het uitbreken van de brand niet aanwezig. De brandweer moest met twee hoge- druknevelstralen het snel om zich heen tastende vuur te lijf, maar men kreeg het vrij spoedig in bedwang. Ook aan het pand werd enig eschade toegebracht. SCHIEDAM, woensdag De heer A. Kruit, opzichter hij de afd. Smederij van de dienst van Gemeentewerken heeft gis teren de dienst met jjensioen verlaten. HU kwam op 1 m«i 1909 in dienst van de gemeente en heeft daar dns 53 jaar ge werkt. De wnd, directeur van G.W., ingenieur J. C. Broei er heeft op een interne bij eenkomst de heer Kruit gehuldigd, ter wijl bij die gelegenheid ook is gesproken door de chef van de Smederij en door een, collega, zulks onder aanbieding van een cadeau. Voor mevr. Kruit "waren er bloemen. Namens de personeelsvereni ging is het woord gevoerd door de heer van Damme. Seizoen sluiting bij Vrouwengroep P. v. d. A. De vrouwengroep van de Partij van de Arbeid gaal het winterseizoen besluiten met een gezellige bijeenkomst op donder dagavond 10 mei in het Volksgebouw, aanvang 8 uur. Burgerlijke Stand Geboren:,Ronald z.v. M. W. J. dc Nobel en L. Visser: Johannes A. J. z.v. T. Elder- kamp en P. AL Btökling: Monïea H. J, d.v. H. C. Groen en M. J. L. Swartjes; Theo- dorus J. z.v. J. Buisman en T, J. Kuiters; Ivonne d.v. G. Vermeij en C. Mulder; Son ja W. d-v. W. Kortman en J. Bijleveld: Nancy d.v. A. Rietveld en C. Zevenbergen. Overleden: T, van Wijmen, 60 jaar echtgenoot van F. Sparreboom; J, A. Adriaans*. 77 jaar. Diefstallen De heer W. 't H. deed aangifte diefstal van een kerstkribbe met beelden en enige huishoudelijke artikelen uit zyn pakhuis m de Nieuwe Buurt. De heer A. v. d. H. deed aangifte diefstal van een motorblok, dat op het voormalige Hermes DVS-terrein aan de Damlaan lag. De winkelier N. P. deed aangifte van diefstal van ongeveer 259 rollen snoep uit zijn automaat in de portiek van zijn winkel, gevestigd op de hoek Jan Ver- meerstreat/Van Ostadelaan. VLAARDINGEN, woensdag Het pro gramma voor de herdenking van de ge- •a Henen op vrijdag 4 mei ziet er als volgt uit: 1S.00 uur: In de gehele gemeente wor den de vlaggen halfstok gehelen 18.45 uur: Ontvangst van de nabestaan- den van de gevallenen in het verzet im de consistoriekamer van de Bethelkerki aan de Burg. Verkadesingel. 19.00 uur: Stille omgang vanaf de Bet-' heikerk via de algemene begraafplaats, Kortedyk, Hoogstraat, Korte Hoogstraat, Westhavenplaats, Schiedamseweg naar het Verploegh Chasséplein. 19.45—10.59uur: De klokken van alle kerken luiden. 20.00 uur; Herdenking van de gevalle nen bij hel verzetsmooument op het Ver ploegh Chassépiexn, beginnende met het in acht nemen van twee minuten stilte. Vervolgens worden kransen gelegd. Het mannenkoor Orpheus en het muziekkorps van het Leger des HeiJs verlenen mede werking Er wordt voorts een korte toe spraak gehouden en een gedicht gedecla meerd. MAASSLUIS, woensdag. Excelsior gaat in de eerste beker-ronde de strijd aanbinden met Semper Altios. De ont moeting begint om zes uur. De Dykpoi- derbewoners moeten de Hagenaars kun nen uitschakelen. Het competitieprogramma is; Excelsior 2—Spijkenlsse 2; Hoogvliet 2—Excelsior 3: Excelsior 4—HBO 2: Zwaluwen 7Excel sior 5; HVO 5—Excelsior 7. Junioren: BHS a 1—Excelsior a 1; Ex celsior a 2—DHS a 2; Excelsior b 2—RK WIK b X Rccognitiedienst OFFICIËLE BEKENDMAKING Art. 20 Wederopbouwwet Burgemeester en Wethouders van -Schiedam maken be kend. dat heden, gedurende een week ter Gemeente- secietarie (Afd. Algemene Zaken) ter inzage js neder- gelegd. een verzoek van de Vereniging „Volkshuisvesting" en de Prot. Chr. Woningbouwvereniging „Onze Woning" te Schiedam om vergunning voor de bouw van 421 woningen, 9 winkels, 39 garages, 2 verhuurbare ruimten, een opslag ruimte en een magazijn, op een perceel grond, gelegen westelijk van het zwembad „Groenoord". Het bouwplan wijkt af van het plan tot gedeeltelijke herziening van het uitbreidingsplan in hoofdzaak vast gesteld by raadsbesluit van, 24 februari 1961, goedgekeurd door Gedeputeerde Staten der Provincie Zuid-Holland bij hun besluit van. 24 juli 1961. Eventuele bezwaren tegen genoemd plan kunnen bij hun College worden ingediend gedurende genoemde ter- myn van een week. Schiedam, L mei 1962 Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Secretaris. De Burgemeester. ■VI. J. BLOK. J W. PEEK. Wij zoeken voor onze service-werkplaats een met belangstelling voor elektro-techniek, die, na oen in werkperiode, vrijwel zelfstan dig reparatiewerkzaamheden zal gaan ver achten aan ventilatoren en automatiserings- apparaturen, leeftijd 17 tot 22 jaar. Zater dags vrij. Gegadigden wordt verzocht zich schriftelijk of mondeling te wenden tot onze Personeels afdeling, Westvest 36, tel. C 47 30. Schiedam. WIJ ZOEKEN voor spoedige indiensttreding een ter assistentie van de voorraadadministratie. Vereisten: m.u.Lo. of gelijkwaardige oplei ding. Enige kantoorervaring. Goed hand schrift Leeftijd 18 tot 22 jaar. Gegadigden wordt een prettige werkkring met goede vooruitzichten geboden. *s Zaterdags vrij. Sollicitaties uitsluitend schriftelijk aan: ITHO-SCHIEDAM Personeelsafdeling, Westvest 36 te Schiedam, BROERSVELD 108,134 „Kijk, ja»t do niouw» Solw To die pr»cht?ae tdaurencGDiblnatfaP' Solex nq Jonger Anders Nieuwer! UurdUnen vanaf ƒ3.20 per meier. Enorme keus, -te be zien aan de wand bij Plate, Tel. 677 62 2800 m2 toonza. len. welke in onze panden 19-21, het gehele jaar door, direct te bezichtigen zijn, Eventueel kredietservice. Bergmeubels, grote collectie in allerlei maten te zien bij Plate, Grote Markt 19-21, Tel. 5 77 62 -2800 m2 toonza len, welke in onze panden 19-21, het gehele jaar door, direct te bezichtigen zijn. Eventueel kredietservice. BEDRIJF TE UTRECHT vraagt voor haar montagewerken: (met NVT,.diploma) Regeling voor reisgeldvergoeding of kost- en reisgeld vergoed mg Gratis bedrijfskleding Gunstige winstaandeelregeling Nadere inlichtingen kunnen verkregen worden op donderdag 3 mej a^. tussen 7 en 8 uur n m. bij het Gew Arbeidsbureau te SCHIEDAM, alwaar een Werkspoor-vertegenwoordiger aan wezig is. Reis- en verzulmRosten hij sollicitatie worden vergoed. DE LUXE 399.-1 n»«t vofoloouUteh» Sreppsllng, Nul vindjajj nog rf» nlfluw» ktourMfoldtr of misk I Vrijblijvend ten proefrit hl/: .SCHIEfiAM Afd. Motoren: ST. UDUINASTRAAT 52 Telefoon G 4313 Swammerdamsingel 25 Telefoon 6 65 48 Betaling desgewenst Jn overleg. Meubelen en huisraad Divaubedden 80x190, voor slechts ƒ29 95. Plate, Gr Markt 29-21, Schiedam, tel 6 77 62, 2800 m2 toonzalen, welke in onze panden 19-21, het gehele jaar door, direct te bezichtigen zijn. Eventueel kredieftervice. Bankstellen, nieuwste mo dellen van de Jaarbeurs 1962 Komt u eens langs, wij heb ben een ruime keus en er ii vrije entree Plate, Grote Markt 19-21, Schiedam. Tel. 677 62 2800 zn2 toonza len, welke in onze panden 19-21, het gehele jaar door, direct te bezichtigen zijn. Eventueel kredietservice. Alle soorten zonwering, Ba- lastores, direct uit voorraad leverbaar. Plate, Gr. Markt 19-21, Schiedam, tel 677 62. 2800 m2 toonzalen, welke in onze panden 19-21, het gehe„ Ie jaar door, direct te bezich tigen zijn. Eventueel krediet service, BEHA'S EN GAINES Rotterdam; Meent 67, Noordsinget39, Groene Hiltedijk 2S7, Dordtsetaan 112, Burg. Baumanniaan 124. Schiedam: Oranjegalerij*. VlaardingenGedempte Biersloot hoek Korte Hoogstraat, RotterdamZwartjanstraat 14, Kleiweg 100, Nwe Binnenweg 254, Schiedamse weg 25, Stadhoudersweg 133, Goudse- rijweg 8, Peppelweg 71, De SUnge 185- 187, Baijerlandselaan 59, Plelnweg 1. speciaalbuis Linnenkasten, voor baby* 91-Eén deurs, hangkast ƒ119.— en ais een legkast blank eiken, half ieg, half bang ƒ159.— en ƒ379.—. Alles direct leverbaar. Te zien 2e verdieping bi) Plate, Gr. Markt 19-21, Schiedam, eventueel kredietservice, 2800 ui2 toonzalen, welke m onze panden 19-21 direct te bezichtigen zijn Interieur matrassen 80x190, met zomer- en winterkant, 47 50 Plate, Grote Markt 19-21. Schiedam, tel. 677 62. 2800 m2 toonzalen, welke in onze panden 19-21, het gehe. le jaar door. direct te bezich tigen zijn. Eventueel krediet. Dekens, 1-pers halfwol va. ƒ21.75 Plate, Gr Markt 19- 21, Schiedam, tel 6 77 62 2800 m2 toonzalen, welke tn onze panden 19-21, het gehele jaar door, direct te bezichtigen zijn. Eventueel kredietser vice. PJakplastic per meter, diver se dessins, ƒ2.25 Plate, Gr. Markt 19-21, Schiedam, tel 6 77 62 2800 m2 toonzalen^ welke m onze panden 19-21) het gehele jaar'door, direct te bezichtigen zijn. Even tueel kredietservice. Eethoeken ƒ14275 Ronde tafel en 4 stoelen, üzersterk, of vierk Te bezien bij Plate, Gr Markt 19-21 Schiedam. TeL 6 77 62 2800 m2 toonza len, welke in onze panden. 19-21, het gehele jaar "door, direct te bezichtigen zijn. Eventueel kxedietsendce. Fotografie Rolftlms vergeten? De auto maat staat voor u klaar1 Alle - soorten films Foto K." van''" Vuur en, Hoogstraat 106, Voor pasfoto's naar K. van" Vuuren, Hoogstraat 106. tel, 20 ln_éen dag. eereeo. y -■ Radio env. televisie 'M Koopt u elke week een grammofoonplaat voor 18. /ft. Wy leveren voor het zelfde. geld een PWIIpb' bandreoor.: uer.-Ga praten en kijken De Jager, Broersveld -Jffl, k Special showroom; 134, 7^ JpU - -W "s .£j"; 4vL-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1