H IJzeren muts' viel d Geschiedenis van postkantoor lijkt op „stuivertje wisselen" VOETBAL: beslissende slagen verwacht bij SVDPW en DRZ van een heistelling Moeder in VS krijgt telefoontje van zoon Helinium"-leden vinden eeuwenoude graanschuur 'S''001 Maandprogramma Huisvrouwenver. Voor de kantonrechter T FANTASTISCH NIEUWS UIT ROTTERDAM Burgerlijke Stand Herdenking van gevallenen Lichtstoet wordt lang De roterende Jotter reuzen- vulling. Schrijft tot 5 x langerl Weer tochten van het C.A.B. „Theater" speelt „De leugenaar" Jongetje kneusde voet hij aanrijding Weekmarkt eindigt morgen vroeger Wie heeft iets verloren Man paste door heel het land wisseltruc toe 'n'vKïtW: Donderdag 3 mei 1962 rwff 'f/% (Advertentie LM.) Apothekers-nachtdienst: Apotheek Nieuw- lan'd, Dr. "Wibautplein. Bellen bij ongeval: G.G. en G.D., Tuin- I laan 80, telefoon 6 92 90. j Politiealarmnummer: S 48 66. Bibliotheek: Lange Haven, geopend maan dag IB tot 20.30 uur; dinsdag 9,30 tot 16.30 cn 19 tot 20.30 u ur; woensdag 9.30 tot 16.30 uur; donderdag 9.30 tot 12.30 uur; vrijdag 9.30 tot 1630 en 19 tot; 20.30. mir; zaterdags 9.30 tot 16.30 uur 's Zondags gesloten. R.K. Leeszaal en Bibliotheek: Dam, ge opend: maandag 10 tot 21 uur; woens dag 14 tot 17 en. 19 tot 21 uur; don derdag 10 tot 17 uur; vrijdag 14 tot 17 cn 19 tot 21- uur; zaterdag 10 tot 12 en 14 tot 17 uur. .Filiaal Singel: open maandag 25,30 uur en 78 uur; woensdag 7—Buur; vrijdag 2—5,3(5 i uur en 78 uur. Stedelijk Museum: Michael Podulke: schilderijen e» grafieken. Nederland se opgravingen in Egypte. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „Maciste, zoon van Hercules". Monopole, 2. 7 en 9.15 uur: „De'dochter 'van de woestijn". i- DIVERSEN Irene, 8 uur: NCVB-Ccntrum. Jaarfeest. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, donderdag. Beslissende slagen voor SVDPW en DRZ. By de eer ste komt de terugkeer naar de KNVB en bü de tweede het behoud van het vierde klasserschap op het spel te staan. Beiden moeten winnen om enige kans te maken. Voor het overige verloopt de competitie nu wel, toch xjjn de resultaten voor de helft van de Schiedamse teams nog steeds belangrijk maar zij hebben het niet meer in eigen hand of zij concurrenten zullen kunnen terugwijzen of benaderen. De wedstrjjd GerminalSVDPW wordt het topduel omdat Germinal momenteel met nog drie wedstrijden te spelen twee pun ten voorsprong heeft in 1 A op SVDPW. Zou Germinal winnen dan betekent dit vier punten voorsprong met nog twee wedstrijden te spelen, een schier onover brugbare winst; SVDPW is echter een ge laden stoot vaardige ploeg zodat wij gelo ven dat de wilskrachtige stadgenoten de volle winst zulle» behalen en dan. heb ben de twee kanshebbers mei nog twee wedstrijden ie spelen evenveel punten. Het wordt dus een spannend slot. j zal er een eer in stellen een zo goed mo gelijk resultaat te behalen, zodat een enerverende match mag worden ver wacht. In Oudewater zal> Martinit niet kunnen winnen omdat Oudewater in. het voetspoor van leider Schoonhoven wil blijven. Bij Nado Vooruitgang zullen de Rotierdammers tegen SFC de voorlaatste plaats willen verdedigen zodat ook SFC een lastig spervuur moet ondergaan. Lagere elftallen: Schiedam 2—DHZ 2; SFC 2—Hiliegersberg 2; Emma 2—Excel sior '20/2; Excelsior '20/3—Leonidas 2. Afd. Rotterdam Lager KNVB Voor DHS staat niets op het spel. Thuis kunnen de geelzwarten wel winnen van UNIO. Voor de vierdeklassers is de wed strijd PFCDRZ van veel belang. Met nog vier wedstrijden te spelen staat DRZ op de laatste plaats met vier punten ach terstand zij het dat PFC een wedstrijd meer gespeeld heeit. Het is dus van het grootste belang dat DRZ de thuisclub naast zich houdt. Wij geloven, wel dat DRZ sterk genoeg is om PFC te kloppen, maar dat zal uiterst moeilijk gelukken bij de enthousiaste aanhang van PFC. In 4 F gebeurt niet veel bijzonders meer. De mos krijgt het moeilijk tegen NRC dat in degradatiegevaar verkeert, maar Demos Op de 'tekening staat het oude'Schiedamse postkantoor aan de Gerrit V erboonstraat afgebeeld, gezien vanuit de Plan-'- lage. Enige jaren, geleden is deze Plantage danig „geplukt" en het. is er sindsdien een kale boel gebleven; Het lijkt er, ook wel veel op, dat het geringe aantal wandelaars, dot op uit terrein nog een voet zetop te vatten is als 'n stil protest van de publieke opinie ten opzichte t>an de geringe aan trekkelijkheid van dit parkrestje. De geschiedenis can het postkantoor lijkt veel op stuivertje wisselen met vele grote gebomoen in Schiedam. De Latijnse school, die op het Oude Kerkhof was gehuisvest, werd omgezet in het Gymnasium. Dit Gymnasitim trofc in het oude zgn. Blauwhuis aan de Lange Niemestraat.. Doch voor het Gymnasium hier introk en het oude Blauwhuis zijn oorspronkelijke bestemming ver loren had, heeft'van 1861 tot 1897 het postwezen erin geze teld. De Schiedamse rijmelaar. Jan Hay geeft in 1778 de he. stemming van het Blauwhuis aan in de volgende bloemrijke niet mis te verstane regelen: „Jonge dochteren, kwaadc wij ven, feicj die in drank of erger kwaad, laopen de eerbaar heid voorbij en haar bloei, een smet aanwrijven, daarvoor is dit huis gestigt, tonar men die brengt tot haar plicht". Ook toerden in,dit gebouw krankzinnigen verpleegd. In middels had het Schiedams Gemeente Archief zich in de oude Latijnse schóól aan het Oude Kerkhof gevestigd sinds 1897, waar het thans nog vertoeft. Het postkantoor was oor spronkelijk gescheiden mm het telegraaf kantoor. De telegraaf teas in 2856 gevestigd tn dc Wachtlokaal aan de Grote Markt. Later verscheen op dezelfde plaats het gebouw, dat bij de oudere Schiedammers bekend staat als het oude Hoofd bureau uan Politie. Het wachtlofcnat <oerd in 1859 gesloopt. Ook is het telegraojlzavtoor nog een tydje gevestigd geweest in het stadhuis. In 1897 nam hel n?e verenigde Post- 'en Tele graafkantoor zijn intrek in hét voormalige herenhuis aan de Gerrit Verba ons traat. Dit herenhuis werd voordien bewoond door burgemeester Rijnbende. Aanvankelijk was debena ming op de gevel als volgt: Koninklijk Postkantoordie later vervangen werd door Post- en Telegraafkantoor. De afbraak van.dit oude kantoor geschiedde in 1938. OCTAVE DE CONWCK (Advertentie LM.) De Ncd. Ver. van Huisvrouwen afd. Schiedam zal het seizoen sluiten tijdens een bijeenkomst op maandag 14 mei in Maison Westhuis, aanvang 2.15 uur. waar bij de heer Piet Revet uit Gouda zai voor dragen. Maar tevoren is.er op dinsdag 8 mei om 2.15 uur in Maison Westhuis een boekbe sprekingsmiddag, terwijl daarna op don derdag 1? mei een excursie wordt ge maakt naar dc militaire koksschool in Leiden en op donderdag 24 mei een ex cursie naar de Ver. Glasfabrieken Schiedam zelf. 55 (Van een onzer verslaggevers) 'i tie had de toepassing van staaldraad goed- SCHIEDAM, donderdagHeien Is nog!gekeurd. Werktuigkundige A. G. S- (3D gevaarlijker dan men denkt. Tenminste!uit Rotterdam zelie uiteen dat de bout 'n dat-zou men moeten concluderen uit dc spanning van 2580 kilo moet verdragen. Advertentie l.M.) PANTALON De Broekenspecialist HOOGSTRAAT 86 TELEFOON 6 89 81 verklaringen van de groep deskundigen, die woensdag voor het kantongerecht te Schiedam, uiteenzetten dat borgpennen van tivee, drie kilogram met regelmaat uit de heiblokken van de vlbroheistellin- gen vallen. Als verdacht van onachtzaam heid stond terecht de bedrijfsleider Van P. van de firma Nederhorst. Hy zou niet1 gezorgd hebben dat een heistelling in goe de staat van onderhoud zou hebben ver keerd. Daardoor kon op woensdag 6 de cember op de Mesdaglaan in Maassluis „een üzereu muts" uit bet heiblok vallen waardoor een arbeider geraakt werd. Het slachtoffer was uiteraard zwaar gewond. Op verzoek van de verdediger mr. jhr. Quarles van Ufford kwam woensdag een hele serie getuigen verklaren dat het sys-.: teem van de vibroheistelling zo is dat dei zware borgbouten wel uit de heistelling moeten vallen. De trilling is 20 groot dat de bouten soms in enikee minuten, maar in *t uiterste geval toch binncu eerf uur1 afknappen en naar de diepte vallen. Zonder borgbouten zou het nog beter j gaan maai- dan bestond echter het gevaar: dat een deel van het heiblok (bijvoor beeld de „ijzeren muts") naar beneden viel, maar-dat was „slechts" tweemaal ge beurd, eenmaal zonder ongelukken en op zes december met nadelige gevolgen. Tij dens de zitting werden veel technische ter men geuit, De heier zou in Maassluis ern stig gewond zijn als gevolg van een com plex van factoren. De borgbout ontbrak, daardoor kon de muts van het heiblok los raken,-maar toch zoii het blok rechtstan dig tussen de geleiders naar béneden zijnj gevallen ware 't niet dat een uitstekende bout in de weg zat. Heihaas J. L. B. (44) verklaarde dat de borgpennen vrijwel altyd naar bencdeD vallen. Meestal na tien minuten. Daarna latcii ze het maar zo. Hij droeg ec» helm, maarhü vond dat,hij er .aardig onder.uit was gebleven". Na het ongeval zyn pen nen met plastic bekleed gebruikt, maar ook deze bouten braken. Nu heeft de chef van de bankvrerkery staaldraad toegepast en dat voldoet vrjj aardig. Nederhorst werkt vanaf 1939 met het vi- brosyst.eem, toen slechts één stelling, na de oorlog gemiddeld vijftien stellingen en tegenwoordig 25 stellingen. Uitvoerder J. G. E, "(31) uit Hoogvliet vond het gevaar lijker met pennen te werken dan zonder, omdat die ijzeren bouten toch altijd uit de machine vallen. Ook in Duitsland waar de voorschriften nog strenger zijn had men niets tegen het vallende staal kunnen dóén,:. Heier G. de K. (47) uit Beeuwjjk stelde, dat het heiblok niet zo spoedig naar bene den valt, de bouten vallen echter altijd j wel.. Dé chef van de bankwerker:j van By een klap van de 350 ton van het hei blok op de muts verandert het materiaal door de trillingen. Er treedt vermoeidheid op, bjj het kantelen van het blok is de; spanning twee maal zo hoog en dan moe-i ten de bonten afknappen. De subst-officier van justitie mr. J. L. F. van Moorse', sprak er zijn vreugde over. uit dat het personeel van Nederhorst dan nog in levenden lijve aanwezig is. Hij achtte de vibroheistelling eer. onveilig ap paraat Hij vroeg zich af <>f het nodig is dat het personeel bij voortduring aan le vensgevaar moet blootstaan. Hij eiste dan' nok 'n boete van honderd gulden of twin tig d'Ren hechtenis. Dc verdediger mr. jhr. Quarles var. Utford zei dat hei hei-, blok 3,5 ton weegt, ce heimachine trilt. er. kan van al>s los raken, dc veiligheidswet GerminalSVDPW is in Rotterdam het duel tussen de kampioenskacdidaten in 1 A. Bloemhof—Schiedam in Rotterdam- Zuid, wordt zondagmorgen van grote be tekenis omdat Schiedam na het laatste goede resultaat nog slechls een kleine achterstand heeft op Bloemhof. De Schie dammers dienen zich tot liet uiterste in te spannen om te trachten naast Bloemhof te komen zodat de rode lantaarn moge- lijk kan worden overgedragen. Het "Witte iDorpUrsus wordt mogelijk voor Ursus de Jaatste krachtsinspanning en dat zou betekenen dat het wilskrachtig Ursus definitief uit de gevarenzone van I C verdwijnt. Drie moeilijke wedstrijden voor de eerste klassers worden gevolgd door gemakkelijke wedstrijden voor de tweede klassers. Gebleken is echter dat de kampioenskandidaten Wilton Fije- noord en Schiedamse Boys zich nog kun nen laten overrompelen. Daarom dient WF uit van GLZ te winnen én Schiedam se Boys moet in Rotterdam-Zuid Hurrica nes verslaan omdat de stadgenoten anders van de eerste plaats worden geduwd. De reserves: RFC 5—SW 6; DHS 3— VOG 3; Neptunus 6Martinit 2; Spar taan '20/4SW 5; Excelsior R 5—Her- mes DVS 5; Sparta 9—DRZ 2; Sparta 10 Demos 2; Martinit 3Het Noorden 4: Schiedam 3—DDC 3; Musschen 4SVV 7; Hermes DVS 7Leonidas 3; DOK. 2Ex celsior '20/4; Steeds Volharden 3SFC 3; Hiliegersberg 3SFC 4; Demos 3—Over maas 7; HiUesluis 5Ursus 2; Wilton Fijenoord 2WCR 2; Belvedere 4—SV DPW 3; Excelsior '20/5-CVV 7; SW 9— Excelsior R 9; Excelsior '20/6Over maas 8; RFC 7—SVV 10; Leonidas 6 SW 11; DHS 5—HOV 6; Poortugaal 3— DRZ 3; Nado V 4Martinit 4; ASB 2 SFC 6; Hellevoetsluis 4—SVDPW 4; TOGB 5Schiedam 5; Xerxes 6—Hermes DVS 9; Excelsior '20/9Hermes DVS 10; DOK 3DHS 8; Demos 5— VOC 10; LMO 4—DRZ 4; Martinit 5Steeds Volhar den 5; DRL 6—Demos 6; Ursus 3—Eureka 3; HWD 4Ursus 4; Aeolus 7Schiedam 6; Voorwaarts 5DHS 7; Bloemhof 6 SVDPW 6; CW 13—Wilton Fijenoord 3; Schiedamse Boys 3—Vierpolders 2; SCR 4Wilton Fijenoord 4. (Advertentie JVf.) Zaterdagvoetbal Slechts als Insulinde zou verliezen kan er nog enige spanning ontstaan. PPSC dient daarom ook de laatste vijf wedstrij den nog te winnen. Thuis moeten de stad genoten over ZBVH triomferen. De uit wedstrijd tegen Piershil zal GSS verlie zen omdat Piershil het kampioenschap gaat bemachtigen. Thuis kan GTB WtA misschien op afstand houden. Dc overigen: PPSC 2—DOTO 3; Zwart Wit 28/4—GTB 2; HBSS 3—DVO '32/2; PPSC 4r—Zwart Wit,'28/7; Excelsior P 4— HBSS 4; HBSS 5—Excelsior P 5; Onit 2— PPSC 5; PPSC 6—HBSS 6; Oldi 2—HBSS 7; Capelle (5GSS 3; regionale jeugdafde ling SW—Xcrxes en Hermes DVS—CW. kantonrechter mr. A. F, A. van Vel2en: zal schriftelijk vonnis wijzen. TH commissie yan voorbereiding voor plechtigheid bü het monument in de plantage wijst er op, dat zij, die persoon lijk aan de stille stoet op vrijdagavond w8len deelnemen, uiterlijk om kwart 0Ter zeven aanwezig moeten zijn in de Tktcrstraat. achter het Stadhuis. Vercnl- Sbijeiy scholen c.d. hebben hun. vaste pp- 'Hlpiaats. De stoet vertrekt om 19.25 pre- <i«s vanaf het Stadhuis. (Nederhorst de 62-jarige P. P. K. vertelde yDë commissie vertrouwt er opi dat ve-l dat hij al .jaren naar da goede oplossing vooral ook grotéren, aan de stoet'had gezocht, in bed had hij plotseling aan fcdlen deelnemen om te tonen, dat onze staaldraad als een soort ei van Columbus gallenen niet vergeiun zijn. "oor familieleden is in de stoet voor in en bij het monument, een afzonder- VJke plaats gereserveerd. familieleden, die wensen deel te ne- «en en door omstandigheden, b.v. vesti- of verhuizing, geen uitnodiging' heb- ontvangen, kunnen zich inver bin- diog stellen met de sccr. van de: VNFG, heer' J.. H F. v. ti- Brugge, Vondellaan ,a2b. tel. 67406. De oud-commandant van dév.m". B.S.- •p»., vi Bat-, de heer P. Mak,- verzoekt leden van .het ,v.m: Bat. VI, dringend grote getale deei te nemen aan de 5t|Ue stoet..Zij word enom uiterlijk 19-15 "erwadvt bti het Raadhuis. Ban een rectific^ie. Wij schreven gis teren dat de Dodenherdenking In de Gro- H Kerk, na de plechtigheid bfj bet mo- ^"Went, om 9.30 zou beginnen. Het moet «a rechte zfjn om 8.30 uur. GEBOREN: Anna M., d.v. T. W. van Son en A. C. L. de Jonge; Wilmientjc C.. d.v. M. Marlissa en C. M. de Keizer; William, z.v. G; de Jong en J. J. Vleg- hert; Johanna W., d.v. M. Smalbroek cn B. .P. Post; Anna C. L. M.. d.v. H. J. Oos- terveer en J. M. J. van Baarle; Phri, z-v. A. C. L. Pronk en M. A, Rink; Hermanus H. A., z.v. H. H. A. Buurman en J. de Smits; Christina M., d.v. A. D. M. Heet- kamp en C. dé Kok; Wilhelmina M., d.v. A. C. van Duijn en C. J. Hcinsbroek; Ger- diena, d.v. C. Tetlelaav en H. de Waal; Maarten H., z.v. B. T. Liefrink en A. E. van Eek; Tom, z.v. M. Hoornweg en M. S I. C. van Kempen: Theodora A., d..v. G. T. van der Raaf en M., van der Giessen; Ir ma nda DL, d.v. N. L. van der Vliet en M. J, Ruijzenaars; Stephanus H. J., z.v. J, W. Jansen cn C. M. T. van Winden; Jacob R„ z.v. P. R, Rondhuis on H. B. Bordenis van Berlekom; Robertus, z.v. M. Wans- Xeeben en P. A. van def Stap. OVERLEDEN: W. J. Breetveld. 86 jr., wed. van C. A. Bleeker; A. Zagwijn, 93 jr., wed. van A. K. Graper; J. B. Ber- naert. 62 jr.; M. van den Bos, 82 jr., wed. van J. Kool, SCHIEDAM, donderdag. Voor de lichtstoet die zaterdagavond 5 mei ge houden zal worden, is het aantal deel nemers zó groot, dat de stoet tweemaal zo lang zal zyn als vorig jaar. Het orga niserende comité wijst er op dat de deel nemers uiterlyk half, negen op de plaats van opstelling, het Boerhaveplein. aan wezig dienen te zyn, komende vanaf de Rolterdamsedyk. Het vertrek is om 9 uur precies. Grijpmcchanisme draait bij elke druk-op-de-knop dc 'vulling een kwartslag om. Gevolg? Het drukpunt van de'kogel wisselt telkens. Dus: géén slijtplek, géén inktverlics, géén hapering! Vanaf f 11.- ROTTERDAM, woensdag Een telefoontje uit Rotterdam „Moeder, moeder, bent u daar?" vroeg de zoon aan zijn moeder, voor wie het telefoongesprek met Nederland een com- I rereiuuuscayi CIV „Jtti i-ivuwiaiiu uvu v.u,n- Shelton (V.S.) bracht dezer dagen piete verrassing bleek in te houden („Het haast ongelooflijk nieuws voor de daar wonende Amerikaanse" me vrouw Cooper: haar zoon Hans (22) deed de ontroerde vrouw we ten dat niet alleen hij maar ook zuster Adri (23) en de broers Piet (26) en Wim (24) springlevend zyn en niet omgekomen in de tweede wereldoorlog, zoals alge meen wTerd aangenomen. gedacht. De machine wordt uit Engeland geleverd. De verdediger toonde daarna een gebroken hout die uit de originele machine afkomstig is. De arbeidsinspee- werkgemeenschap „Helinium" aan Hargsinge! in Kethel is gedeeltelijk on der een zich daar bevindende perskade een graanschuur aangetroffen. Een punt gaaf fundament van Spicarium kwam aan het daglicht, waarop een op palen rustend schuurtje bleek te staan. Het bouwwerk bevond zich in een nog zo on geschonden staat, dat het er veel op jeeft, Het Schiedamse', Comité voor Auto en 1 dat de inheemse stammen eerst gisteren Boottochtjes voor mïndervaliden heeft ook'deze plaats zouden hebben verlaten. j voor .dit jaar weer een reis-programma Er ïs goed vakwerk aan te pas moeten (Van. één onzer verslaggevers) [contreien intensief bewoond zijn geweest SCHIEDAM, donderdagBy de jong-rond het begin van de jaartelling, ste opgravingen door de archeologische i De amateurarcheologen zijn gedwon gen veel haast te maken. Binnenkort gaat men hier een aanvang maken met het opspuiten van het terrein. Aange zien «de schuur zich gedeeltelijk onder de perskade bevindt, konden dc opgravin gen niet te uitgebreid 2ijn. Jammer overi gens! De schuur heeft namelijk aan het eind van een woning gestaan, die dui delijk geheel en al onder de perskade ligt. De fundamenten van die woning liggen vastgesteld. Donderdag 10 mei wordt-een BioemboUentocht gemaakt, met rustpunt in de Seinpost te Noord wijk. Verder wordt op 7 juni een tocht gemaakt naar "'t Col lie" in Rockanje; op donderdag 6 septem ber naar Groenendaal in Heemstede, ter wijl het doel van de tocht op 5 juli nog niet is vastgesteld. komen om een dergelijke schuur neer te zetten. Drié meter lange balken lagen op precies 2,60 van elkaar, terwijl in de bal ken vierkante gaten waren aangebracht, waarin -^ zuiver op maat de palen staken, die het dak droegen. Met deze vondstis wederom duidelijk geworden, dat de drassige veengebieden in deze vlak bij hét wegdek van de Hargsinge,1. Onder de kade zijn voorts sporen van haardplaatsen gevonden, .waar de leden van Helinium de potscherven, voor het oprapen hadden. Veel inheems en. .wei nig terra sigillata behoorden tot de buit. Voorts werden vier fibulae opgegraven met minuscule kraaltjes versierd, maar het metaal was al te ver geoxydeerd om te worden geconserveerd. was alsof Ik een stem uit het graf hoor de"). Mevrouw Cooper (47), van origine Duitse en geboren Bertha Heuehel is vóór haar huwelijk met een Amerikaan ge trouwd geweest met de Nederlander J. Mak, die haar, toen zij in de oorlogsjaren zelf uit het concentratiekamp Dachau was teruggekeerd, schreef dat hun vier kin deren waren omgekomen. Haar adres kwam Hans Mak dezer da gen, zeventien jaar na de tweede wereld oorlog, te weten via Intensief speurwerk in dossiers van personen, die zich van het ene naar het,andere land hebben ver plaatst. De. jongeman die in Den Haag woont, kon zijn moeder vertellen, dat zuster Adri en broer Piet getrouwd zyn en ieder een kind hebben, en dat broer "Wim, onder wijzer, ook onlangs in het huwelijk is getreden, „Ik wil naar Amerika komen' liet hij over zijn eigen plannen weten. Mevrouw Cooper trouwde in 1933 met de Nederlander J. Mak. Zij gingen ïn Voorburg wonen. In de oorlogsjaren ging de man in het verzet, cn bracht de vrouw de kinderen onder in een tehuis, terwijl zij zelf als verpleegster ging wérken. Zij werd echter door de Duitsers ge vangen genomen en pas vrijgelaten (na drie maanden Dachau), toen de Gestapo te weten kwam, dat zij Duitse was. Na haar vrijlating kreeg ze een brief van haar man, waarin deze schreef dat de vier kinderen om het leven waren gekomen, en hij voorts om scheiding vroeg. In Duitsland hertrouwde de vrouw la ter met de. Amerikaanse militair Frank Cooper, met wie zij in 1947-naar de Ver enigde Staten emigreerde. Twee brieven hebben mevrouw Cooper inmiddels volledige zekerheid verschaft over haar kinderen: een van 20011 Hans, een van het Rode Kruis in Duitsland. De route is: Rotterdamsédijk, Broers- vest, Lange Kerkstraat, voor het stadhuis om, Ooievaarssteeg, Spinhuispad, Park weg, Mgr. Nolenslaan (ongeveer 21.20 uur). Dr. Wibautplein, Troelstra- laan, Hembrandtïaan, Westfrankelandse- straat, Aleidastraat (ongeveer 21.30 uur. Hier wordt gerust en de prijswinnaars bekendgemaakt), Burg. Knappertlaan, Nassaulaan, W. de Zwijgerlaan. Stadhou derslaan. Groenelaan, Den Bommelse- straat. Nieuwe Maasstraat, Lekstraat, Hoofdstraat, Lange Nieuwstraat, waar de stoet ontbonden wordt. De Toneelgroep „Theater" zal het to neelseizoen van dc Schiedamse Kunst kring besluiten, met de opvoering op donderdag 10 mei in het Passage-theater van het blijspel „De leugenaar" van Car lo Goldoni, waarvan, nog maar renkele dagen geleden de première is geweest in Arnhem. Regisseur Richard Flink heeft van de opvoering een waar feest gemaakt tussen zonnige Venetiaanse decors. De titelroL van Lelio wordt met veel zwier, gespeeld! door Coen Flink, die bijgestaan wordt door - ,o-a. Annet Nieuwenhuyzen, Aart Staartjes als Arlecchino, Gerard- Hart kamp, "Winnifred Bosboom, Piet Kam- merman, Eric vain der Donk én Henk van Efferen. Kaarten voor deze voorstelling zijn te verkrijgen bij de administratie van de Kunstkring, Rotterdamsedijk 47, tel. 65994 én-'s avonds aan de zaal. SCHIEDAM, donderdag. De 7-jarige Thomas J, Z. uit de Lange Singelstraat is gistermiddag om 3.35 uur bij de uitrit ter hoogte van de Broersvest-singel a: den door de automobilist C. van O. Dé jongen kreeg een gekneusde linkervoeten hij liep ook nog enige schaafwonden op. De G.G. en G.D. heeft hem naar zijn huls vervoerd. Het ongeval gebeurde doordat de jon gen bij het passéren van dé 'uitrit niet goed uitkeek. SCHIEDAM, donderdag. -L: Jn'' vier band met de dodenherdenking op vritJdag 4 mei zal de weekmarkt fa Schiedam om vier uur eindigen. Te bevragen aan het hoofdbureau van A politie te Schiedamtussen. 9-rl2.3Ü uur/ en 26 uur:'ring met sleutels; houten' stepje; beu gel voor spastisch kind. hj Te bevragen bij de vinders: £ietspomp-iv je, Kooy, Populierenlaan 46, Kethel; ge tuigschrift, v, d. Toren, Nieuwe Maas straat 22; stuk lood, v. d. Schalie, Nieuwe Maasstraat 22; kindérmanteltje, V. d, Bijl. St. Jansbof 1; mohair sjaal, Boogert,. Sin- gel 162; rugzak met inhoud, Van. Roest. Emmastraat 11; lederen kinderschoentje <R). Korver. Lange Singelstraat 106b;. wollen sjaal, Hodes, Tuinlaan 20a; overall. Collignon, Van Leeuwenhoeckstraat10; lap stof, Sitton, Dr. Zamenhofstraat 149; sokje, v. d. Linden, Lorcntriaan 37a; sjaal, v. d. Toorn, Koekoekslaan 58, Kethel; kinderschoentje <L), Magazijn Téba, ;Dr. 'V Wibautplein 63; zijden damessjaal, De Klerk. Jan Steenstr. 33; rood-gele auto- step, De Groot, Edisonstraat 64a; tennis- bal. Blok, Nieuwe Haven 21; speelpop, Lelieveld, Eendrachtstraat 23b; speelgoed- trompet, Noevers. Gassh-aat 30;kinder portemonnee roet inhoud,': v; 'd. Windt, Dirk van Wassenaarstraat 23b; kinder- portemonnee met inhoud, Figee, Heen- vlietsestraat 47b; aktentas met inhoud, - Broekman, Lemkesstraat 33 c, Rotterdam; portemonnee met inhoud, Hodes, Tuin- laan 20a; parapïuie, Olyslager, Juliana- laan 90a; boodschappentas met inhoud/ - Tettelaar, Dr. Kuyperlaan 107; contact- v sleutel voor motqr. Baks, Broersveld 113a, tel. 69510; bril in etui, Bisschop. Th.kjf: Kempisstraat 28b; bos sleutels, Magazijn Teba, Dt\ Wibautplein 63; ring met sleu- tels. Apotheek Gouka, Hoogstraat 29; zon nebril in etui, Boeier, Binnensingel 45a, Vlaardingen; gouden kinderringetje.. Mul- der, Schiromelpenninckstraat 9; zilveren kokertje, Van Adrichem, Geervlietsé- straat 22a; broché, Zetteler, Singel 72; hereripolshorlogè, Boekhorst, Korte Ha-; ven-, 40; schakelarmband, De Mos, Scha- perlaan78; zilveren.' hangertje, Dijkstra, Nieuwe Haven 77;'gouden manchetknoop, Schuurmans. Huysmansstraat 42c; bruine langharige hond, v. d. Sloot, Vlaardinger-- dijk 305; vogel v. d. Meulen, Rotterdamse dijk 429; lichtbruine hond, Dierenasiel, St. Anna Zusterstraat 47. Lv.;: SPIJKENISSE, woensdag Voor de officier van justitie te Rotterdam is gis teren voorgeleid de 51-jarige Amster dammer J. H. S. Hij heeft door het ge^ hele land op uitgebreide schaal de wissel truc toegepast. Vorig jaar oktober was h(j al eens ac tief in Spijkenisse- Aangiften over toe passing der wisseltruc kwamen voorts binnen uit Leiden, Groningen, Maastricht, van Goeree en Overflakkee etc. etc. Het blijkt, dat S. waarschijnlijk overal hierin de hand heeft gehad. Toen hij vorige week io Spijkenisse een winkeljuffrouw trachtte op te lichten- gat zij een tip door aan de .politie: Zij wist bovendien het nummer van de'auto van de man te noteren. De politie te Spijkè- nisse kon de man op dezewyzê'in', de kraag vatten. ££••./>- De man schijnt als „de stm^'ta.WAniV sterdamse waDetjesbuurt ecn-bekende ll- guur te zyn. Men verwacatT/dat ;nafdi' aanhouding van de man nog een serie aangiften van oplichting raet d«- wissel truc zal volgen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1