Vele duizenden herdachten bij monument de Gevallenen Persoonlijkheid in de donkere nacht in Dodenherdenking Burgemeester huldigde redder Dirk Christen Oorlogs- en verzetsboek voor de schooljeugd RAP In korte plechtigheid Rumoer rond wat goud Lange stoet van autoriteiten en organisaties IN GROTE KERK Aangrijpende bezinning Burgerlijke Stand Jongen gered van wisse verdrinking Passage vertoont; Nummering lijsten voor verkiezing IN MONOPOLE: aü Parijs verdwijnen liefst tien vrouwen KERKDIENSTEN Wie heeft iets verloren? Water voortaan zonder meter Ernstige werken in Laurenskerk Meer ruimte op Zestienhoven SCHIEDAM Enquete voor Chr. lyceum Exposities van Mart en Start 10 Laatste Verkenning van Kunst Artsen op zondag KUNSTGEBITTEN- REPARATIES Koeriersters IN HET 00G LOPEND BETER IS EEN ZONNEBRIL VAN .ARGUS' sport bijlage eens meesterlijk! IZaterdag 5' wei 1962 if «sweRB I (Van een onzer redacteuren* SCHIEDAM, vrtfdag Voor de zeven tiende maal hebben wU herdacht hen die «tallen zün ln de laatste oorlog en In de wrede strijd tegen dc bezetters. Zeven en jaar Is bet geleden dat eindelijk de Vrijheid weer kwam na vijf bittere jaren van onderdrukking en zeventien maal heb ben wU reeds hen herdacht die die "Vrij heid niet meer hebben zien komen. Maar nog immer Is de belangstelling in Schie dam groot om deze plechtige maar korte en sobere herdenking bU het monument «m de Tlantage mee te maken. Imponerend is de lange, lange rouwstoet the ook nu weer naar dat sunpcic monu ment is gekomen en groot w«s «e menig- lc die zwijgend toekeek. Waar zo vele dui zenden blijk geven van deze jaarlijkse opcnbiU'e herdenking ie waarderen en te behoeven, zo blijft het zin hebben deze plechtigheid, in immer ongewijzigde vorm, te handhaven. Voor hen die oud genoeg zijn om te -we ten wat een oorlog betekent en wat het is in onderdrukking te leven, voor hen js iel immer weer een aangrijpend moment die lange stoet te zien naderen, de lange rijen mensen die eerbied bewijzen aan hen die het hoogste offer brachten voor Vrijheid en Vaderland- Een stoet waarin onze hoogste gemeentelijke colleges ver. legenwoordigd zijn, de orrgamsaties die de herinnering aan de strijd hoog houden,: de geüniformeerde diensten en orgatusa- j nes. de verenigingen die de burgerij in alle geledingen weergeven. En de grote I noet van schoolkinderen, levend m 't he- den, die toch een hulde komen brengen.; En al is niet een leder gevangen in de' ban van het moment, al zullen er jonge I kinderen giechelen tijdens de twee minu-J ten stilte en al is niet een ieder in het pu- Wiek aandachtig tijdens het spelen van ruimte van de Grote Kerk heeft ->ok nu ons Wilhelmus, dat breed uitgolft over de weer volgens een goede traditie de Do- gebogen hoofden, toch 13 deze herden-1 Als eerste heeft burgemeester vit. J. W. king van de gevallenen m het opertbaarjPeefc namens de gehele burgerij een krans zinvol. En nodig. Igelegd bij monument voor de Gevallenen. (Van een onzer redacteuren) denherdenking plaats gehad, zoals die SCHIEDAM, vrijdag In de statige telkenjare wordt georganiseerd door de - -- Ned. Ver. van Ex-Politieke Gevangenen en hef. Voormalig Verzet Nederland te Schiedam. De sprekers variëren en er komen andeiV medewerkenden, Apothekers-nachtdienst: Apotheek Jan sen, Swammerdamsingel 41. Bellen bil ongeval: G.G. en G.D., Tuin- laan 80. telefoon 6 92 90. Politiealannnummer: 6 46 66. Bibliotheek: Lange Haven, geopend maan dag 19 tot 20.30 uur; dinsdag 930 tot 16.30 en. 19 tot'2030 uur; woensdag 9.30 tot 16.30 uur; donderdag 9,30 tot; 12.30 uur; vrijdag 9.30 tot 1630 en 19 tot 20.30 uur; zaterdags 3.30 tot 1630 uur. *s Zondags gesloten. R.K. Leeszaal en Bibliotheek; Dam, ge opend: maandag 10 tot 21 uur; woens dag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur; don derdag 10 tot 17 uur; vrijdag tot 17 en 19 tot 21 uur; zaterdag 10 12 en 14 tot 17 uur. Filiaal Sintel. open maandag 25,30 uur en 7—8 uur; woensdag 78 uur; vrijdag 25,30 uur en 78 uur. Stedelijk Museum: Michael Fodulke: schilderijen en grafieken. Nederland se opgravingen in Egypte. BIOSCOPEN Monopole, 2 uur (zondag 2 en 4.15 uur): „10 vrouwen verdwenen In parijs". Passage, 2. 4.15 7 en 9.15 uur: „'s Nachts kan van alles gebeuren". DIVERSEN Tivoll, 8 uur: Soc. Nieuwland. Ba). Arcade, 7.45 uur: Harmonie en Jong Harmonie, ODG. Geboren: Adriana d. v. F. Doejaaren en A. Wiilems; MarJjnus P. z. v. M. P. Bouman en M, T. Markestefn: Danny z. v. L. J. van Hees- en O. Burger; Robert z. v. 3. Bezemer en G. F. Luthart; Yvonne d. v, J. Bezemer en G. F. Luthart; Johannes z, v, A. Harkema en M. Kok; Caroline J. J. d, v. C. G. A. Comelisse en W. M. Alhers; ArJe z. v W. A. Hettinga en W. J. G. Vijfvmke!; Sdvano P. z. v. P. vani der Steen en E. van der Knaap, Ondertrouwd A. 3- Ballijns, 25 jr. en E. A, - P. Hoogland, 19 jr. G, vdn den Berghe, 33 jr. en E. J, Planje. 25 jr. P. de Graaf, 22 jr en J. Hoornweg, 18 Jr. H. <te Jong, 28 jr. en J. van Wijk, 25 jr. F. C. A. Köbler, 26 jr. cn A. C. Donkersloot. 20 jr. P. H. Opschoor, 22 jr. en J. Schoei. 21 jr. P. PlooïJ, 22 jr. en C. Mijn- ster. 19 jr. S. Punt, 22 Jr. en C. D. de Lange, 22 Jr. C, H. Rodenberg. 27 jr. en G. den Dun nen. 24 jr. B. Saoting, 26 jr. en 3. C. den Boer. 1» jr. A. M. Schoenmakers, 29 jr. en L. M. T. C. van de Water. 28 jr. H. K. Svera- son, 21 jr. en A. W_ de Vries, 19 jr. C. Valk, 23 jr. en A. Wolthuis, 21 jr, D, van der Veil den. 40 jr. en M. C. Blanker, 23 jr. A. Wiegel. 20 jr. en G, van Oort, 20 jr. Gehuwd: H. Klatten. 30 jr. en G. Lourens, 27 jr. B. 3. Vredebregt, 35 jr. en J. Schrumpf, 31 jr. C. A. van der Knaap, 33 jr. en L. Ei kenboom. 25 jr. It. F. Groen, 21 jr, en P. Spaans, 20 jr. N. P. van der Meer, 29 jr. cn A B. T, van Veen. 23 jr. A. Romein. 20 jr. en O! M. van der Ploeg, 22 jr. T. J. Hendriks, 25 en J. Arte, 20 jr. A, J, I. Heggelman, 35 jr. A. Sturm, 44 jr. F. J. Xorpel, 23 jr. en A. Pak. 16 jr. S. 3, C. Nleberg. 29 jr. en L. M. W. Bevers, 18 jr. A. E, van Deventer. 35 jr. en S. C. Brand», 34 jr. L. T. Boer. 26 Jr en H. C (Van een onzer verslaggevers SCHIEDAM, zaterdag Enigszins on der de Indruk ging gistermiddag de 17- jarïge Dirk Jokobus Christen van de Rot- terdamsedijk In gezelschap van zijn moe- grote lijnen is deze Dodenherdenking ge lijk. EJk jaar weer. En elk jaar Is deze samenkomst, beslotener dan de plechtig heid in het openbaar bU de Plantage, een troost voor hen die een diepere be zinning behoeven op de vjjf wrede jaren die ai zover achter ons liggen, maar die wU toch niet kunnen vergeten. En die wat langer en stiller willen herdenken al die genen die stervend het offer brachten voor de toekomst van ons volk. Geen betere plaats daarvoor dan onze Grote Kerk. "Want waar anders, dan lus-, sen deze hoge gewelven kunnen de kora len die door het Harmonie-orkest O.B.K. werden gespeeld, zo tot innigheid ver smelten dan juist daar? Het oude ,,Wilt heden nu treden" wordt juist daar tot een belijdenis en het ..Blijf bij mij, Heer, als de avond valt" tot een overtuiging. Waar ook zal Jan Camperts gedicht „Lied der achttien doden", zoals die door Jos. Franken is getoonzet m een eenvou dige, van alle Pathos gevrijwaarde me lodie, zo aangrijpend kunnen spreken als loZZ'ïn'ÏM «W daar een hartelijk. en een niel &rk„e° c" 'f voortreHelnk koor minder h»rlei(ike toespraak len deel door 't EP v*" d8zV™r<! burtemeesier nr. 4. W. Peek. De het JBcm Qnomodo Mo. van alles: door moedig optreden samen met de 24-jarige C- M. IHHenaar uit Maas- EEN degelijke New York maatschappij is het ongewone décor van een zeer dwaze ei. dankzij de mede werking van de actrice Shirley MacLalne heel aangename filmkomedie: 'sNa c hts kan van alles gebeuren All In a night's work). Shirley MacLaine, één van de weinige prettige verrassingen, die de Amerikaanse film de laatste jaren heeft opgeleverd, speelt in deze geschiedenis de rol van een eenvoudige employé, die door de raad van commissarissen geheel ten onrechte van de meest geraffineerde chantage wordt verdacht, fn niet meer dan een baddoek gekleed is zij gesignaleerd door de detective van hetzelfde hotel in Palm Beach, waar mr. Ryder, de geëerde oprichter van de uit geversmaatschappij totaal onverwacht de laatste adem uitblaast. Erger nog, de ac tieve speurder heeft haar uit mr. Ryder's kamer zien vluchten en een oorbel, gevonden op het tapijt naast mr. Ryder's bed, neemt de laatste twijfel aan wat hier gebeurd moet zijn, weg. Voor de firma, die juist bezig is een. aanzienlijk crediet te verwerven, Is dit (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, zaterdag Door het hoofdstembureau is gisteren de numme ring vastgesteld van de kandidatenlijs ten, waarmee aan de aanstaande ver kiezing voor de Gemeenteraad in. Schie dam wordt deelgenomen. Deze numme ring is: 1. Partij van de Arbeid, 2. Ka tholieke Volkspartij, 3. Protestant Schie dam, 4. Volkspartij voor Vrijheid en De mocratie, 5. Communistische Partij Ne derland. 6, Gereformeerd Politiek Ver bond, 7. Legioen Gepensioneerden Ambtenaren en 8, Pacifistisch Socialis tische Parlij. De laatste drie partijen heb ben moeten loten om hun nummer. Brugman, IB jr. J. Richter, 22 jr. cn 3. A. van der Heijden, 22 jr Overleden; E. Heezen. 73 Jr. wed. van 3. MackalJ DE geschiedenis van de vrouwenmoor- vet spelen de hoofdrollen in deze strak denaar Henri Landru is een dankbaar Dick Christen met z\}n horloge. Yeti. Herv. Gemeente. Grote Kerk: 10 uur Ur- L. J. Cazetmer, 5 uur ds. J. van Rootso- kar (Delft). Bethelkerk: 10 uur de. A. D Klaasaen, 7 uur ds. J D, Smids. Opstan- titngskerk: 10 uur ds. D. J- Smlds. 7 uur dr. L. 3. Cazemier. Vrcdeekerk: 9 en 10.45 uur ds. A. Hoffman. 7 uur ds. C. v, d. Steen. Red. Herv. Gerot. Evans. Irene: 10.45 uur os. L. Vroegindewey. Grote Kerk: ds. Root- tela ar (Delft). 92: 1030 uur des Heils. Lange Haven 27: 10 uur "«'"grngssameiikomst en 7.30 uur Verlos- nngesdinenkomst, Gerrit Verboonstraat: 8 45 uur Openluchtsamenkomst. Alle samenkom sten staan o.J.v. de majoors K. Wicrmga en ■k. Reitsma, Chr. Geref. Kerk. Warande, hoek BK-laan: »J0 uur Leesdienst, 3 uur cis. D. Henstra Herv, Gemeente Ketht-1. De Hank: SJ50 uur os. D. Noordmans IVlaardingen). Dorpskerk: i? uur ds. D. Noordhians en 7 uur ds. B v. seider Heemstede). Geref. Kerk. Oosterkerk10 uur ds. P. R. ««raars, 5 uur ds. J. Nawljn. Kethel ..De af d 9-30 uur H- Vollenhoven. 230 uur «s- P- R. Everoars. Burg. Honnerlage Grele- laan: jo^o uur ds. Y. Ceavée. 5 uur „f; p- K- Everaars. ,.De Goede Haven": 10 vij1" ^s- H. J. Heynen, 5 uur ds. H. Vollen- Joven. Juiianakerk: 30 uur ds. J. NawiJn, uur ds. j. Couvéc. Te bevragen aan het Hoofdbureau van Po- "»e te Schiedam tussen 9-1230 uur en 2-6 u. ar w^ hoppen: rozenkrans tn étui: bcdel- armbandjej jongensjasje met capuchon. Te bevragen bh de vinders: grijs kinder- ^•antje. \V, Feelder, Anth. Muystraat 21; zwart glacö handschoen Mevr, Banke. Broers- ,est WH: klndorsjaal, Brumlief. Alb. Thijm- «raat 2z; bankbiljet, Keesmaat. Wattstraat bankbiljet, A. Schrbder, P.K.O. laan -4-, Eoiiden damespolshorloge met gouden «anaje, Mevr. X-a-Lau, Voorstraat 4 te Vlaar- «lneen; bedelamibandje met bedeltje, v Kla- wu?n7 Mgr. Nolenstaan 64; lipssleutel in étui, wijmies. Lourens Costerstraat 30; huissleutel, ."«Tberg. Sladhouderslaan 34; gele plastic ~fj; D. Machielsen, Halleystraat 47; aktetas fit ,inhoud. M. Snoek, Rotterdamsedijk 227b; antetas met sportkleding. van Kampen. Ur- y15-ter rein; sv/srte portemonnee met inhoud. J- v. Xtiborg, N, Brouwerstraat 2b. sluis lukte het Dirk deze winter de 13- jarlge Gerrit Vreeswijk uit de Marla- slraat van een wisse verdrinkingsdood te redden. Als beloning voor zijn moedige daad mocht de jongen uit handen van burgemeester Peek een fraai horloge ont vangen. In dc vroege middaguren van de twee de januari van dit jaar speelde Gerrit j Vreeswijk een gevaarlijk spelletje, bij hjj zich te ver op het onbetrouwbare 'ijs van de Vellevest waagde. Het jongetje i zakte er door en ging drie keer kopje on der. Gelukkig kwamen de reeds genoem de jongemannen op tijd cm het knaapje te redden. Daarbij moesten zij zwem-, mend het ijs stuk hakken. Zij kregen van de aan de Vellevest woonachtige mevr. Mexvogel droge kleding. ..Met deze menslievende daad heb je", sprak burgemeester Peek tot Dirk, „ge toond te beschikken over burgerzin en vooral ook opofferingsgezindheid. Want tijdens de redding heb je toch de nodige risico's gelopen. Immers, de drenkeling bood zeer veel tegenstand". De redder scheen zijn prachtige daad nogal iakoniek op te vatten. Hij vertelde de burgemeester precies hoe één en ander in zijn werk was gegaan. Maar zijn vier zwemdiploma's waren hem beslist wel van. pas gekomen. Voorts onthulde hij, dat op de morgen van diezelfde dag al een zusje van de drenkeling te water was ge raakt. Was Dirk niet zo erg onder de indruk van zun daad, zijn moeder was dat wel. Kennelijk onder de indruk maakte zij Hoog-de huldiging van haar zoon mee, waarbij zij af en toe met gerechtvaardigde trots naar hem opkeek. ritur" van Handel opklonk, was dit een herdenking op zich zelf. Mooi, innig er overtuigend werd zo deze Dodenherden king opgeluisterd. „Een avond als deze vraagt om bezin ning. Een bezinning waar onze dynami sche tijd echter zo weinig tijd voor aver laat." vond de katholieke Deken A. v. d. H°°g- „We vervolmaken steeds onze aar de en na de oorlog is de ontwikkeling zelfs nog sneller gekomen dan voorheen. Of is het juist door de oorlog? Als dat zo is dan is deze gekomen mede door hep, die m die tijd zijn gevallen in hun stre ven de wereld ook beter te maken. En wij mogen hun werk niet bederven! ,,In die oorlogsjaren hebben wij het wonder gezien, dat zwakke onderdrukte mensen sterker gebleven zün dan het brute geweld dat hun overviel." Zo sprak dominee D. A. Klaassen, „ZfJ, die daarbij gevallen zijn brachten een offer, maar de kracht van hun offer was de toekomst van eins volk. Wij kunnen nu alleen vra gen dat hun kracht ook de onze mag zijn. En -wij zijn nu samen gekomen om een klein deel af te lossen van de schuld die zij op ons hebben geladen." Met een machtig, door allen gezongen Wilhelmus, werd deze plechtigheid be sloten. onderwerp voor de griezelfilm. Dit keer wordt het lugubere verhaal in een En gelse versie vertoond onder de titel „10 Vrouwen verdwenen in Parijs". De schoorsteen van de geheimzinnige villa in een afgelegen oord buiten de Franse hoofdstad rookt weer angstaan jagend. Landru kan men zijn eentonige opmerking horen maken: „Het kan van daag voor cms beiden een voordelige dag worden" als hij een rijke weduwe ont moet. De badkuip mist vervaarlijk als de vrouwenmoordenaar met sterke hand toeslaat en tussen al dit sinisters door stelt het eenvoudige meisje, dat haar zuster vermist, aan antiquairs steeds de vraag: Verkoopt u Chippendale? (ten einde op het spoor te komen van de man, die dc meubels van. haar zusje heeft ver kocht). George Sanders en Corirme Cal- geregisseerde thriller. (MONOPOLE). uitgevers., allemaal bijzonder ongunstig commissarissen vrezen een schandaal en de opvolger van mr, Ryder wordt belast met de taak dit schandaal te voorkomen. Dean Martin kwijt zich van daze opdracht aanvankelijk met meer fantrsie dan suc ces, óók hij kan in het juffrouwtje niet anders dan een ontzettend gevaarlijke haai zien. Het misverstand meer dan één trouwens duurt uiteraard net zo lang tot werkgever en werkneemster el kaar in een omhelzing vinden. Joseph Anthony regisseerde deze soms geestige, soms alleen maar grappige ko medie, die als verhaaltje nie* veel om het lijf heeft, maar door het tempo van de verwarrende verrassingen en vooral door de verrukkelijke aanwezigheid van de talentvolle comedienne MacLaine bij zonder aantrekkelijk is geworden. Shirley MacLaine levert, dwars tegen alle film- theorien in, het bewijs, dat een actnce toch meer kan zijn dan uitsluitend in strument van de regie. Zij is zeer be gaafd, maar wat veel belangrijker is, zij bezit een niet weg te cijferen persoon lijkheid. In PASSAGE kan. men zich daar van overtuigen. In Rhoon en Poortugaal (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag Poortugaal en Rhoon zullen waarschijnlijk hun wa termeters afschaffen en overgaan tot be rekening van een Rotterdams drinkwater- tarief. Beide gemeenten betrekken al sinds tientallen jaren hnn water van Rot terdam. In een raadsvoorstel over deze zaak van het Rotterdamse college van B en/W wordt als voordeel van de nieuwe rege ling o.a. genoemd, dat er mee tegemoet wordt gekomen aan de Rotterdamse be hoefte aan rneteropnemers en meterher stellers. Voor herplaatsing elders zullen 1800 watermeters vrijkomen. Ook zal de opheffing van het meter tarief de „waterbeschaving bevorderen", omdat een verhoging van het waterge bruik erdoor in de hand wordt gewerkt. De raad van Poortugaal heeft al be sloten bet Rotterdamse tarief te aan-! vaarden, die van Rhoon krijgt binnenkort een voorstel van gelijke strekking. Rot terdam zal in deze gemeente 42 onren dabele aansluitingen tot stand brengen. Voor bijdragen aan instellingen die brailleboeken en op de geluidsband vast gelegde boeken aan blinden en slecht zienden uitlenen vragen b. en w. van Rotterdam de raad een krediet van 10.000. PIET V. KERKHOFF HET spreekt vanzelf, dat Piet v. <L Kerkhoff bij zijn bespeling van het Laurenskerk-orgel op de 4de mei reke ning hield met de zeer ernstige gedachten, die aan de feestelijkheid der bevrijdings- h er denking voorafgaan. Met de dne ko raalvoorspelen „Alle Menschen mussen sterben", Wenn vrir in höchsten Nöthen sein" en* „Wer nur den Jieben Gott lksst walten" van Joh. Seb. Bach verwijlden organist en publiek bij degenen, die in de oorlogsjaren hun leven gaven. De ver- gankelijkheidsidef* sprak tevens uit Böhms partita over „Ach wie Qüchtlg, ach wie nichtig" en al behoorden Bachs c-moll Fantasie en Prelude met fuga in g van Buxtehude tot de orgelliteratuur, waaraan geen koraaltekst een omschre ven betekenis verleende, hun ingetogen aard zorgde er toch voor. dat zij zich voorbeeldig in dit speciale programma lieten voegen. Het zal de luisteraars, die ook een week tevoren in de kerk aanwezig waren, hebben gefrappeerd, hoeveel beter de orgelklank tot haar recht kwam in deze ernstige stukken dan in de blijde, uit bundige muzieken van de vorige keer. Het bleek, dat, nu elke toon en iedere samenklank dank zij de langzame tempi gelegenheid kreeg, eerst rustig de grote ruimte te vullen, een groot dee! der akoestische bezwaren verviel. Piet v. d. Kerkhoff heeft bovendien zeer mooie, stijlzuivere registercombina- ties gevonden, waarbij de vulstemmen zo behoedzaam werden ingeschakeld, dat hun stralende effect nimmer de ernstige grondgedachte der composities aantastte. Persoonlijk hadden wü in Bachs tweede koraal de uitkomende stem liever iets bescheidener en minder vibrerend ge hoord, maar ook deze keuze bewoog zich niet buiten het stilistisch verdedigbare. Als vermeldenswaardige bijzonderheid van het programma zouden wij nog wil len noemen het feit, dat Bach hierop was verenigd met zijn bedde grote voorbeel den Böhm en Buxtehude, hetgeen d« compositiereeks tot een boeiend, gesloten geheel maakte. ELLY SALOMé ROTTERDAM, zaterdag Voor ee» aantal provisorische voorzieningen op Luchthaven Rotterdam vragen b. en w, de raad een krediet van 410.900. Do maatregelen zijn nodig om de periode van minstens drie jaar, waarin het nieu we stationsgebouw nog niet klaar Is, te overbruggen. Verscheidene ruimten op de luchthaven zullen op korte termijn worden uitge breid; de vrachtgoederenaccommodatie met 396 vierkante meter, het afhandelingsge bouw met 141 vierkante meter, het res taurant met 116 vierkante meter, de ac commodatie van de douane met 10 vierkan te meter en de lokaliteit van de haven dienst met 42 vierkante meter. Voor het vernieuwen van de brand leiding in de Rotterdamse Schouwburg wordt dc raad een krediet van ƒ10.000 gevraagd. SCHIEDAM, zaterdag De Ver. voor Chr. Middelbaar cn Voorbereidend Hoger Onderwijs te Schiedam, die in 1959 Is op gericht met het doel een Chr. lyceum te krijgen in onze stad, heeft besloten een en quete te houden onder de ouders van de leerlingen van de drie hoogste klassen van de christelijke lagere scholen. Dit om te weten te komen op hoeveel leerlingen gerekend zou kunnen worden. Indien het Chr. lyceum er zou zijn. Want het lyceum kan alleen worden opgericht met rijkssubsidie en deze wordt alleen verleend ais er een bepaald aantal leerlingen voorhanden is. Daarnaar wordt nu, door middel van deze enquete een on derzoek. ingesteld. /?i Sted. Museum SCHIEDAM, zaterdag - Vrijdagavond 11 mei heeft om 8.15 uur de opening plaats van de expositie van werken van de groep Mart, hedendaagse kunstenaars uit Zagreb (Joegoslavië) die, voor het eerst in Ne derland, tot 32 juni in het Schiedams Mu seum gehouden zal worden. Voorts exposeert dan „Start 10", jonge hedendaagse kunstenaars in Nederland. De laatste lezing in de reeks „Verken ningen van Kunst" wordt maandagavond 7 mei om 8 uur in de aula van het Stede lijk Museum gehouden. De conservator zal met lichtbeelden een „zweefvlucht" maken boven de stroom van de tijd. Het is zijn bedoeling om met en kele trekken grote ontwikkelingslijnen in de Europese kunst in kaart te brengen. Met deze vierde bijeenkomst besluit het Stedelijk Museum de reeks lezingen van dit seizoen; nog enkele verenigingen zul len de gast zjjn van het museum, maar daarna zullen de lezingactiviteitcn pas in het najaar worden hervat. ALS in de buurt van de stad Bengazi een Engelse legertruck gestolen wordt, komt inspecteur Levering m actie om de zaak op te lossen. Hij begint in de film „BENGAZI" met een verhoor van twee eigenaars van een bekend café uit de onderwereld, Donovan en Gilmore.1 Hert is de heren te doen om het goud, dat gedurende de oorlog door bewoners van de woestijn verborgen is. Levering is op het goede spoor. Na veel verwikkelingen in de woestijn, wharaan schiettuig en een vliegmachine te pas komen, vindt Gilmo re op toevallige wijze het goud en hij brengt het naar de woestijnbewoners. In middels is hij in een bijzonder prettige verhouding gekomen met de lieve Aüeen, Reden te meer voor de inspecteur om zich tevreden te stellen met de herwon nen truck en Gilmore en Aüeen samen ongehinderd uit Bengazi te laten ver trekken. (MONOPOLE). In spoedgevallen zijn gedurende dit week end de volgende artsen te raadplegen: J. Mokkenstorm. Van Ruysdaellaan 52b. tel. 64688; C. J. M. Vlootman, Singel 159, tel 67760: G. in 't Veld, W. de Zwijgerlaan 23 tel. 68589: P, van Santbrink, van Heuven Goedhartstraat Geopend Js apotheek Jansen, Swammer damsingel 41. die ook gedurende de komen de week de nachtdienst zal gaan waarnemen. Heden is na een langdu. rig, geduldig gedragen lijden in volle vrede ont slapen, onze lieve zorg zame bebuwdvader, tante en nicht. Mevrouw JOHANNA MARIA BIJLOO geb. Schippers Weduwe van de heer Anthonle BUIoo in de ouderdom van bijna 74 jaar, Namens de familie A, Bijloo Jzn. Schiedam, 4 mei 1962 Botcrstraal 71c De begrafenis zal plaats hebben op de algemene begraafplaats te Schie dam dinsdag 8 mei as., omstreeks 1.30 uur djh. Vertrek van het woon huis 1 uur n.m. Speciaal voor spoedgevallen Rotterdamsedijk 265 Tel. 6 8021 - Schiedam Te koop aangeboden Wasmachines, zo van de fa briek v.a. ƒ95..centrifuges; v.a. ƒ110.combinaties met elektr. verwarming 275.— Showroom „Coja" Lange Haven 128, teL 633 41. Koop de zonnebril bü uw opticien t.A R G U SM is uw opticien Want „A R G U S" zonnebrillen zijn niet alleen modieus NEEN 1 „A R G U S" zonnebrillen bevatten uitsluitend glazen van maximale optische precisie. „A R G U 5" zonnebrillen kunnen uw kostbare ogen niet verzwakken. Kortom „A R G U 5" zonnebrillen een weldaad voor uw ogen. Optisch zuiver, pittige modellen en een ideale com binatie met de geiaatsvorm. ORANJEGALERIJ 9 - SCHIEDAM - TEL. 66431 /O Radio en televisie Koopt u elke week eet. grammofoonplaat voor 13.)f> Wij leveren voor het zelfoe geld een Philips bandrecor der. Ga praten en kijken bi- De Jager. Broersveld 108. Special showroom: 134. Fotografie Voor pasfoto's naar K. van Vuuren, Hoogstraat 106, tel 6 67 2a In één dag gereed Rol films vergeten? De auto maat staat voor u klaar- Alle soorten films- Foto K. 1 Vuuren, Hoogstraat 106. SCHIEDAM, vrijdag .Jullie hebben bet zelf niet meegemaakt en daarom we len jullie ook niet precies hoe het In de oorlog geweest Is hier in Nederland. Maar in dit boekje staat alles wat jullie daar over moet weten." Zo heeft burgemees- ter mr. J. W. Peek vanmorgen opgemerkt, toen hp tijdens een plechtigheid In de Aula van het Stedelijk Museum het speci aal voor „de schooljeugd samengestelde boekje „Volk in verdrukking en verzet! 1940-'45" uitreikte. Daarvoor zaten van elke lagere school in Schiedam drie leer lingen van de zesde klassen In de zaal, vergezeld door een onderwijzer of onder- w (jieres. In een gemoedelijk praatje heeft mr. Peek daarop nog Iets verteld over de oor log en bezetting en de ellende die daar voor ons volk is voortgekomen. Over de slechte voorbereiding in'Nederland op de oorlog, over de inval en de parachutis ten. de bezetting en het verzet met de ondergrondse, de concentratiekampen en de vernietiging van de Joden. „Maar hel ergste is dat wij toen onze vrijheid zijn kwijtgeraakt", merkte mr. Peek op die daarbij wees op de woorden die zijn in.- gebeiteld op het Schiedam se Bevrijdings monument „Nooit heb Ik wat my werd ontnomen, zo bitter, bitter liefgehad". 269.000 Nederlanders zyn in de oorlog en bezetting gevallen. „Zij hebben, het of fer van hun leven gebracht aan jullie nu de taak om hun werk voort te zetten, door te zorgen dat Nederland steeds vrij en welvarend zal blijven". Zo besloot burg. Peek zijn rede gedurende de plech tigheid, die ook door wethouder H. Sabel, diverse onderwus-autoriteiten en be stuursleden van schoolverenigingen it bij gewoond. Permanent wave Hélène permanent met toe stel, het beste wat er is com pi eet 5.—; stroomloos f 7,50 Op vertoon van deze advertentie f 1.— sorting! Dames- en nerenkapsalon ..Héfène". Rembrandaan 22 Telefoon 6 7170. Diversen Lut ow spiraal vvrmaken tot modern opklap- of kantelbed. Prima aiwerking, als rneuw terug. Het goed koopste adres. DUK, Groe nendal 1 A (Broersveldpad) telefoon 6 70 28 (oa 18 uur telefoon 6 67 89) Ledikanten hutledikanten, sampeerbed- den enz. Kom eet» praten. Onze uilsteken d verzorgde verschijnt iedere maandag Zij kozen een fantastische tweepersoons bromfiets, die zich door du felste stormwind boort en over steTIa hollinaen triomfeert. Daar staat hl]: met zijn vitale, turbo-sekoelde motor en zijn onwrikbaar, stalen framel Een klasse apart. Door en door betrouwbaar. Twee of drie versnellingen naar wens. Drie verfijnde kleu rencombinaties. Volledig uitgerust met alle acces- soires CrJt WT v.a. f 645.- Afd. Motoren: ST. LIDUINASTTL 52 Telefoon 64313 Swammerdamsingel 25 Telefoon 6 65 48

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1