Door misverstand ontging DRZ (voorlopig) de zege Bont geschakeerde Lichtstoet kronkelde door donkere stad Honderden stonden langs de route „Maasruiterstoonden mooie staaltjes rijkunst Jeugd beleefde plezier aan lampionoptoeht VOETBAL IN SCHIEDAM Schee sdiefslal VIERING BEVRIJDINGSDAG Pauze OP DE ZANDVLAKTE Amerikaan verliest leren koffer s.ampvuur van voortrekkers Gehavend Demos scoorde niet W.v.d. BURG woninginrichting Vergadering Ver. van Ned. Gemeenten in Schiedam De.mos-NRC 0-2 broersvest 64-66, singel 49-51 meesterlijk! JEUGDIG AMBTENAAR bandit baghari •P A R F. U-W'S; - ROBERT PIGUET PAR IS Jfaandag 7 mei 1962 (Adrertenti* I.MJ SCHIEDAM, maandag. Kapitein B. M. van de Noorse tanker „Johsstove" deed aangifte dat uit ..zijn portefeuille veertig biljetten van f 10 en twaalf 5 pcrund-bankbiljetten zijn gestolen. De portefeuille had in zijn slaapkamer ge legen, die gemakkelijk van de scheeps brug af te bereiken is. Begin nu niet aweteMgJOT.étt Je voor een goeie gulden nooit een' behoorlijke baddoek kunt kopen. Want die zijn geen goedkope baddoeken, neen, dit zijn bad doeken met normale verkoop prijzen var» twee gulden toe een rijksdaalder, die U nu kurtt kopen voor nog géén één gulden twintig. Duizenden baddoeken* stuk voor stuk eerste keus, In tien tallen kleuren én dessins. bandje op namaak muziekinstrumenten spelen. Op de act tergrond speelde zacht grarmnofoonmuziek. Leuk klonk het gezang van de meisjes van de Huishoud- en Industrieschool, die ook op een versierde wapen meereden. Enige leden van r.k. gymn. ver. Excelsior brachten mooie prestaties op de brug met ongelijke leggers, die op een rijdende wa gen werd meegevoerd, Judoka's waren er ook te zien. En wei op de judomat van Refnier Hulsker, die werd meegevoerd. Gusto ontving de prestatieprijs. Met i niet minder dan vier wagens werd door de Werf getoond hoe de jongens in de bedrijfsschoo! worden opgeleid. Natuurlijk gaven ook de gemeentelijke diensten hun medewerking otn luis ter aan de stoet bij te zetten. Wij za- i gen o.a. een met vele lampjes ver lichte brandweerauto meerijden. En ook enige wagens van de Reinigings dienst, die tegelijk van de gelegen heid gebruik maakten om nog eens dc nadruk te leggen op de actie „Opge ruimd staat netjes". Wij hebben hier slechts een greep ge- daan uit een keur van prachtige versier- de wagens, die de stoel tot een succes maakten, maar het zou ons wellicht te ver voeren van elke auto een gedetailleerde beschrijving te geven. ln de Aleidastraat werd een pauze ge houden, waarin de jury de uitslag bekend maakte. Daarna vervolgde de stoet zijn weg door Schiedam naar de Gerrit Ver- boonstraat, waar hij werd ontbonden. De prijzen, die vrijdagavond 18 mei in de Amstelbron uitgereikt zullen worden, werden toegekend aan: ere-prijs: Wil- ton-Fijenoord; prestatie-prijs: Gusto; Grootbedrijf: 1. Wilton-Fij enoord, 2. DES, 3. Rijnbende, Kleinbedrijf: 1. Dries, 2. Mercurius, 3. Unique, 4. Baron, 5. Euro- tax, 6. Forehead, 7. Penning en Geurts en 8. Mak; Verenigingen:: 1. DOK, 2. Huis- houd- en Industrieschool. Overigen: 1. Opgeruimd staat netjes en 2, Brandweer. SCHIEDAM, maandag. Op de Broersvest is zondagmiddag om 4 uur! de 17-jarige bromfietser J. M. tegen de auto van de heer P. L. opgereden, die naar het Herenbad wilde afslaan. De bromfiets reed te dicht achter de auto, dan dat hij kon stoppen. De jongeman is naar het gemeenteziekenhuis gebracht ter behandeling van een beschadigde voet. De bromfiets werd vrij zwaar be schadigd. TIJDENS de rij-demonstratie van „De. Maasruiters" werd door een groep van acht ruiters tegelijk een hindernis genomen. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Jan sen, Swammerdamsingel 41. i Bellen bU ongeval; G.G. en G.D., Tuin- laan 80, telefoon 6 92 90. Politiealarmnummer: 5 46 66. I Bibliotheek: Lange Haven, geopendmaan- 1 dag 29 tot 20.30 uur; diasdag 9230 tot 16.30 en 19 tot 2020 Uur; woensdag 9.30 tot 10.30 uur; donderdag 9.30 tol 12.30 uur; vrijdag 9-30 tot 16-30 en 19, tot 20.30 uur; zaterdags 9.30 tot 16.30 uur. 's Zondags gesloten. R.K. Leeszaal en Bibliotheek; Dam, ge opend: maandag 10 tot 21 uur; woens dag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur; don derdag 10 tot 17 uur; vrijdag 14 tot 17 j en 19 tot 21 uur; zaterdag 10 tot 12 cn 14 tot 17 uur. Filiaal Singel: open maandag 2—5,30 uur en 7-8 uur; woensdag 78 uur; vrijdag 25,30 uur en 7—8 uur. Stedelijk Museum; Michael Podulke; schilderijen en grafieken. Nederland se opgravingen in Egypte. BIOSCOPEN MonopoJe, 2 uur: „Benghazi"; 7 en 9.15j uur: „10 Vrouwen verdwenen inj Parijs". I Passage, 2 en 8.15 uur: ,,'s Nachts kan van alles gebeuren." DIVERSEN Sted. Museum, 8 uur: Verkenningen van Kunst. Irene, 8 uur: Tropica. Bijeenkomst. Sur sum Cor da, 8 uur: N.H.G. Wijk IV. Bijeenkomst. Dinsdagmorgen om .9 uur be gint de verkoop van deze bad doeken. Twee" grote maten In du bbe(geluste badstof voor bad kamer, wastafel, MÈ ÊJ% en liet komende g*7 zwemseizoen, MM dóór elkaar voor Géén ttl. of ichrJft- btii. (Advertentie IM.) n E uroiijk zingende zigeunergroep 1/ van de Huishoudschooldie een tweede prijs veroverde. naar links als naar rechts lopen. Zelf* kon het zich schijndood houden. De voorzitter van de Ver. Nat. Feest en Gedenkdagen, de heer L. Kamp, reikte, aan het eind van de middag aan degenen, die de beste prestaties hadden geleverd, prijzen uit, die door enige Schiedams* distilleerderijen waren beschikbaar ge steld. SCHIEDAM, maandag. De 61-jarige Amerikaan L. Charap uit Stanfort Con necticut U.SA- is in Schiedam een zwart lederen koffer kwijtgeraakt, waar in naast persoonlijke bescheiden ook een gouden ring zat De heer C. was met bus 39 naar het Rubeusplcin geko men en zou daar door een kennis wor den afgehaald. Voor dat deze kwam opdagen is de Amerikaan In de omge ving gaan wandelen, waarbij hij echter zijn koffer bij de bushalte heeft laten staan. Heden ,s na een langdu rig. geduldig gedragen lij den in volle vrede ontsla pen, onze lieve zorgzame behuwdzuster, tante en nicht, Mevrouw JOHANNA MARIA BÏJLOO Geb. Schippers, Wed. van de heer Anthonie Bijïoo in de ouderdom van bijna 74 jaar. Namens de familie: A. Byloo Jzn. Schiedam, 4 mei 1962. Boterstraat 71 c De begrafenis zal plaats hebben op de algemene begraafplaats te Schie dam, dinsdag 8 mei a.s. omstreeks 1.30 uur n.m. Vertrek van het woon huis 1 uur n.m. 5 SCHIEDAM, maandag De voor trekkers van de „Kan Tan Kye" -stam van de Nederlandse Padvinders Ver„ groep 4 Schiedam, „Burgemeester van Haaren", organiseerden zaterdag een feestavond in de kantine van de Schiedamse Carton- nagefabriek, ter gelegenheid van baar 2e verjaardag. Zeer veel padvinders (sters) en hun In- troducé's vulden de zaal. Een kort welkomstwoord werd gespro ken door de groepsleider, waarna een af twisselend programma van zang, spel, mu- t ziek en dans werd uitgevoerd. Tijdens een sfeervol kampvuur werd in een ernstig woord gewezen op de noden in de wereld, het gebrek aan vrijheid en de honger die nog geleden wordt. Met het zingen van het volkslied werd de avond gesloten. te nemen. In de vijftiende minuut scoorde de rechtsbinnen. Tien minuten later had F. Vorstenbos gelijk gemaakt. In de veertigste minuut schoot de middenvoor van Nado- Vooruitgang raak. In de tweede helft duurde het tot de dertigste minuut voordat Rinus Schell de gelijk maker inschoot, maar vijf minuten voor tijdkon de middenvoor van Nado V. het winnende doelpunt langs de Schiedam se verdediging zenden. (3—2). kon de spil van PFC hard in de boven hoek insehieten, In de tweede helft kwam DRZ aan bod. Reeds in de derde minuut schoot Joop Molendijk met een lage schui ver raak. Toen Koos Wigmans tien minu ten voor het einde de bal tegen een verde diger aanschoot kwam de bal bij Joop Molendijk die de tweede treffer plaatste. De scheidsrechter wees naar de midden stip maar daarna liet hij een vrije trap nemen wegens buitenspel omdat hij de grensrechter zag vlaggen. Deze verklaar de toen echter dat hij de vlag zou hebben gehanteerd omdat een verdediger van PFC het schot van Wigmans met de hand zou hebben beroerd. De scheidsrechter bleef echter bij zijn beslissing zodat DRZ na afloop heeft geprotesteerd wegens het niet toekennen var» het doelpunt. MOEDERDAG Geschenkendag Voor een JAPON, DEUX-PIÈCES, BLOUSE, ROK of PEIGNOIR Lange Kerkstraat ia Schiedam, telefoon 6 6135 dit voorname Artifort bankstel, amerikaanse vormgeving, is tljrt prijs van 1130.- ruimschoots waard: 2 fauteuils en royale 3-zitsbank, 200 breed, uitgevoerd met losse schuimrubberkussens en overtrokken mei zui ver wollen slof. :y óók leverbaar met 2-zitsbank, 142 breed a 982*" Uw geld is aan Artifort verantwoord besfeedl in onze showraom lonen wij u gaarne de komplel* koliektle. (Van onze sportverslaggever) SCHIEDAM, maandag By de Schie damse KNVB'-ers is de voetbalcompeti tie slechts nog voor DRZ van belang. Het ziet er wel naar nlt dat DRZ zich op het nippertje aan degradatie gaat onttrekken want concurrent Dlrksland verloor met 41 en DRZ hield PFC ln Ieder geval naast zich. MogeRjk krUgt DRZ er nog een winstpunt bij als de protestcommissie de te verwachten goede uitspraak doel. Een gehavend Demos kon niet sco ren tegen NRC (0—2>. DHS en UNIO deelden de punten (1—1). SFC verloor met 32 van Nado Vooruitgang. (Advertentie LM.) fvKles uit 50 mooie kleuren. Een (moeilijke keuze Vraag on sad vies. f Gebruik* Histor om 'c zelf goed te doen. kleurlak maakt *t mooier t Te koop .aangeboden SCHIEDAM, maandag. Op de Mar coni weg by de splitsing naar de Van Sw-indensingel heeft zondagmiddag on» half twee een ernstig ongeluk plaats gehad, waarby de kortgeleden 6 jaar oud geworden Edith Willebrand uit de Oranjestraat Z om het leven Is gekomen. Edith reed op de fiets achter haar 9 jaar oude broer Ronald over de Mareoniweg. De kinderen wilden de Van Swinden- singel inslaan en bij de splitsing gingen zij voorsorteren, waardoor zij op de weg- as reden. Uit dezelfde richting kwam de heer «J. S. in een bestelauto aanrijden. Toen de heer S. op 20 meter was gena derd gal hu een signaal als waarschu wing. Edith moet daarvan geschrokken zijn, waarop zij onverwachts .weer naar de rechterhelft terugreed. De heer S. kon ondanks krachtig rem men een aanrijding niet meer voorko men. Het meisje werd over tien. meter weggeslingerd en liep daarbij vermoede lijk een schedelbasisfractuur op. Naar het Gemeenteziekenhuis overgebracht, is zij daar om 3 uur overleden. SCHIEDAM, maandag, De afdeling Zuid-Holland van de Vereniging van Ne derlandse Gemeenten zal op woensdag 16 mei in Schiedam haar jaarvergadering houden. De Commissaris van de Konin gin inZuid-Holland, en tal van burge meesters, wethouders en andere gemeen, telijke autoriteiten zullen daarbij aanwe zig zijn. Een bezichtiging van de stad Schiedam staat op het programma. Een gewijzigd. Demos heeft de goede aanvallen niet kunnen afronden. In de eerste helft hield Demos de tegenstander wel op afstand maar de rechtsbinnen van NRC verraste in de 22e minuut met een keihard schot van 25 meter afstand. Dit gelukkige doelpunt werd geprolongeerd in de tweede helft toen dezelfde speler tegen wind in wederom keihard en van ver inknalde. Bij Demos gelukte het niet hoewel Demos in de tweede helft een sterke druk uitoefende op het doel van NRC maar het ontbrak de roodzwarten aan de juiste schotvaardigheid. Te koop Fiat 600 ƒ2600.—. Offerman, Hoofdstraat 125, Schiedam. Hei duel voor de onderste plaats heeft een sensationeel verloop gehad. Voor rust had PFC wind mee. Toen na een half uur een vrije trap moest worden genomen Recugnitiedienst - OFFICIËLE BEKENDMAKING Gemeenteraadsverkiezing De Voorzitter van.het Centraal Stembureau voor de ver kiezing van de leden van de Gemeenteraad brengt ter openbare kennis, dat de genummerde kandidatenlijsten voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezing ter gemeente secretarie <Afd. Algemene Zaken - Stadhuis) voor een ieder ter inzage zijn nedergelegd. Schiedam, 4 mei 1962. De Voorzitter voornoemd, J. W. PEEK Het was bij DHS UNIO wel te be merken dat er voor beide teams niets moer op het spel stond, ln een weinig belangwekkende strijd slaagde DHS er met wind mee niet in tot scoren te komen omdat de onsamenhangende aanvallen niet konden worden, afgerond. Ook in de tweede helft stond de verdediging van de club uit Oudewater doelpunten in de weg. Toen na een kwartier de midden voor van UNIO te fel werd aangevallen schoot de middenvoor de strafschop in. Bij DHS gelukte het niet in de aanval maar de gelijkmaker kwam toen Piet Collé in de 39e minuut op links een hoek schop zo zuiver inschoot.dat de bal in de touwen viel. GEMEENTE SCHIEDAM En langzaam maar zeker stelde zich een ieder op. Voorop kwamen leden van de gymnastiekvereniging Thor. Zij voerden een aantal grote vlaggen met zich. Voorts was ei- nog meer jeugd van eental vereni gingen vertegenwoordigd. Maar ook de in- dividuelen bleven niet achter .Vele kinde ren droegen met trots hun fraaie lampi ons van allerlei vorm: zowel langwerpige als ronde met lachende maansgezichlen. Om half negen zette de optocht zióh tot grote vreugde van de deelncmertjes in be weging. Dapper werd er gestapt, terwijl de lampions, bevestigd aan stokjes, duide lijk zichtbaar werden in de nu snel toe nemende duisternis. De tocht voerde de jeugd door een deel van Schiedam naar de Parkweg, waar hij werd ontbonden om de kinderen nog de gelegenheid te geven de later passerende Lichtstoet te kunnen be kijken. (Van cèn onzer verslaggevers) SCHIEDAM, maandag Was verleden "eek zaterdag de belangstelling voor de jaarlijkse lampionoptocht te klein om hem doorgang t« kunnen laten vinden; zater- oagavond was dat wel anders, vooral wan. neer ex rekening mee houdt, dat de Jam- plonoptocht gedeeltelijk samenviel met de j^rlykse Llclitstoet. Maar toch n as er een redelijk aantal kinderen naar de Marconi straat getrokken om ïlch daar voor de op tocht op stellen. 1" het schemerduister was het een bon te wir-war van kleurige lampions, frisse kledij en fleurige vlaggen. Alles krioelde voor de aanvang van de tocht door elkaar en honderden op gewonden stemmetjes veroorzaakte bij elkaar een zoet gonzend geluid, öat afkomstig leek uit een bijen- kon, waar de bijen ijverig af- en aanvlie gen. Een stoera, sportievB verschijning met turbo-gs- koelda motor en stalen frame In aantrekkelijke kleu rencombinaties. Prijzen vanaf f 645.- ««rS "'11 *1 p inclusief alle accessoires. Kom eens kijken en proefrijden bij: lï -) Op de afdeling „Interne Zaken" der Secretarie van bo vengenoemde Gemeente kan een worden geplaatst. Bezoldiging naar gelang van leeftijd en bekwaamheid. UX.O.- of daarmede gelijk te stellen opleiding strekt tot aanbeveling. Eigenhandig geschreven sollicitaties, gericht aan het Col lege var Burgemeester en Wethouders, dienen binnen 10 dagen na verschijning dezer advertentie te worden inge zonden aan de Afdeling „Personeelszaken" der Gemeente- Secretarie, Nieuwstraat 26 bov. alhier. Afd. Mótoren; ST. L1DUINASTK. 52 Telefoon 6 43 13 Swammerdamsingel 25 Telefoon 66548 Betaling desgewenst in overleg. Xn een matige wedstrijd toonde SFC zich wel sterker maar de afwerking van de aanvatten faalde. Daardoor kregen de Rotterdammers die in de gevarenzone verkeren telkens de kans een voorsprong 7 tinten - voor 4-1Z

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1