mi Jeugd legde onder stralende zon het verkeersexamen af ILOWDKO© In kapmeeuwen-„dorp?5 heerst een leven als ee n oordeel Organisatie liep van een leien dakje Loonpolitiek deed het ABC-ledental dalen Gierzwaluwen slechte „onder huurders55 voor de mussen se za was een succes De Spaarbank in april Vergadering Gemeente bestuurders ONZE VOGELS IN MEI PTT bracht bezoek aan de bollen E Brommer reed in op scooter Burgerlijke Stand Jeugdleden geslaagd van St. Ambrosius Toonkunst vergadert met concert-na Jaarverslag 1961 Duivenvluchten op maa ndag Staatseigendom in Ghana bepleit MOEDERDAG Parcours Toneel voor de Katk. Kring SCHIEDAM ERVAREN VERKOOPSTER Koeriersters fóléi/e Voensdag 9 mei 1962 SCHIEDAM, dinsdag, Op uitnodi ging van De Snelle Vliet heeft het geza menlijke personeel van de PTT "té Schie dam zaterdagmiddag een gratis bustocht naar de bollenvelden gemaakt. De PTT- ers werd deze tocht aangeboden vanwege het feit, dat De Snelle Vliet dit.jaar 60 jaar bestaat. kluut bü zün nest ijndetyk heeft de lente dan toch haar intrede gedaan. Niet op 21 maart (oj eerder) doch eerst op 18 april. Zelden is die dag met meer vreugdp ontvangen na een. tüelwmaar niet strenge maar wel zeer lange winter. Binnen enkele dagen stonden toen reeds verschillende heesters in votle bloei, tertoyl by sommige bomen de bladfcnop- peit dopelü^8 groter werden. In het veld biociden opééns het klein hoefblad,speen kruid, madeliefjes en paardebloemen volop en in de polder vertoonden dc eerste dot- terblo erven alweer hun grote goudgele bloemen. Onder de weidevogels heerste piot- teling een uitbundigheid, die we in een normaal voorjaar al eerder gehoord zouden hebben, doch die tengevolge van, de koude eenvoudig niet tot uiting teas gekomen. De kievitmannen buitelen in de lucht onderwijl ze onophoudelijk hun baltsroep „fcie- 0e-toiet" laten horen. De grutto's roepen herhaaldelijk hun eigen naam en de ture luurs slaan kopknikkend ergens op eert kluitje in de wei hun uitverkorene het hof tt maken ondertoyl zij een melodieus „te-luu-te-luu" roepen. De scholeksters overstemmen al deze weidevogels met hun vèr klinkend ..tc- nièt-te-piet", terwijl op enkele daan-oor geschikte plekjes de kemphaantjes hun onbloedige steekspelen houden, waarbij zij hoegenaamd geen geluid voortbren gen. Intussen zij;, de witte en de gele kwikstaartjes eveneens in dc weide te ruggekeerd en met de zwarte sterntjes, die als vanouds weer op insekten jagen boven de polderwatereu, is de polderbc- volking weer compleet geworden. Futen en wilde eenden, waterhoentjes en meer koeten bebroeden voor het merendeel reeds hun eieren, zodat wij binnen enke le weken weer veel jong leven aan de waterkant kunnen verwachten. Evenzo zit ten in de weide kievit, grutto en ture luur reeds op eieren en de beide overige weidevogels zullen nu ook wel spoedig tot broeden komen. Het typische van de scholeksters is, dat zij van huis uit in het duin o£ aan het strand broeden, doch de laatste jaren meer en meer in oostwaartse richting uitzwermen, zodat zij tegenwoordig steeds in de polders in het westeii des lands worden aangetroffen. Een prettige aan winst. Meeuwen-kolonies Op stranden en tn. duinen komen steeds meer zeevogels bijeen, die eveneens aan ie roep der natuur gehoor geven en zich gereed maken om het hunne bij te dra gen voor de instandhouding van de soort. Omstreeks half maart hadden een felefne honderd kapmaeuwen zich al meer in de oude kolonie gevestigd en dagelijks kwa men er nadien tieïe. tientallen bij. Maar vanwege het gure taeér van die dagen duurde het nog vier toekün aleer wij de eerste kapmeeuweneieren ontdekten. Aanvankelijk vonden wij slechts enkele nesten met eieren, de meeste met slechts één éi, een enkele met twee, doch er was een uoortcarend echtpaar, dat reeds een volledig legsel (drie eierenin het nest had. HET is in zo'n kapmeeuwendorp altijd een lawaai van je welste, Het gekrijs van de vogels is niet van de lucht en als je er in je schuiltentje vanwege de foto grafie om zo te zeggen tussen zit, heb je het gevoel dat de meeuwen van eikaar denken dat zc op zijn minst gezegd hard horend zijn. Later, als de meeuwen jon gen hebben, die tussen haakjes het ge boortehuis al binnen vierentwintig uur verlaten, Is het kabaal nog eens zo erg. Het is een machtig gezicht als de hele kolonie van soms meerdere duizenden exemplaren op de vlerken gaat en het gekke is, dat ze nooit tegen elkaar bot- jen. Wel zullen zy de belangstellende be zoeker trachten te besproeien met een vloeibare witte substantie, die vrijwel nooit meer van de kleren te verwijderen is. Ik geloof echter niet dat hier boos op zet is het upel is. Gracieuse kluten Ook de grote sterns en de visdief jes zijn inmiddels wit hun. winterkwartier en terug en koesteren eveneens weer plannen om de nesten gereed te maken en te gaan broeden. Hetzelfde üs het geval met de gracieuze kluten, Zeiden, sag ik zulke fraai getekende vogels en van dr. Thijsse Ie opmerking afkomstig „net Saksisch porcelein". Het is een groot wonder, dat zij met de in onze ogen onhandige naar bonen opgewipte snavel hun kostje kun nen opscharrelen. Het gaat hen evenwel opperbest af. Met de lange grijs-blauwe poten waden zij door kleine plasjes aan het strand of op het wad en romen als het ware het water af naar allerlei klein gedierte, dat zich aan de oppervlakte be weegt. Een en al gratie. Het wordt intussen tijd om eens in het bos rond te kijken, want ook daar valt op het ogenblik heel wat waar te nemen. Houtduiven, merels en zanglijsters zitten voor het merendeel al te broeden en zijn nu nogal gemakkelijk te ontdekken, om dat bomen en heesters nog maar dun. in het blad zitten. Vooral voor de beide lijs tersoorten brengt dit veel gevaren mee, want aangezien hun nesten doorgaans niet hoger dan reikhoogte liggen, worden er door de jeugd verscheidene verstoord. De tjiftjaf hebben we eindelijk op 12 april voor het eerst gehoord, dat is pre cies een maand min een dag later dan verleden jaar. Dit geeft overigens aardig de verhouding weer hoe ver de natuur achter is bij het vorig jaar. S OMMIGE andere vogels waren weer vrij aardig op tijd gearriveerd, zoals b.v, litis, tapuit (in de duinen), braamsiuiper, rictzanger, sprinkhaanrietzanger, kleine karekiet en de beide kwikken, de witte en de gele kwikstaart. Ook de eerste koekoek zagen we reeds, zomede een en kel paartje boerenzwaluwen. Beide, zo wel koekoek als zwaluwen, vormen slechts de voorhoede en het kan weL half SCHIEDAM, dinsdag. Het Ned. Inst, voor Volksontwikkeling en Natuurvrien- denwerk (NTVON) zal op vrijdagavond 11 mei zijn jaarvergadering houden in het Volksgebouw. De leden van de af deling gaan voorts op zondag 13 mei een tocht per bus maken door de bloei ende Betuwe, waarbij nog een bezoek zal worden gebracht aan het Open lucht Museum in Arnhem. (Advertentie JJVf.l OFF C EEL ylaardingen Bed. Biet sloot 37 - Telei. Q1B98-645Ö Schiedam Burg.knspperllaan 2 - 7elef.010-6.4500 SCHIEDAM, woensdag. Met onge veer een snelheid van 30 km per uur botste gistermorgen omstreeks acht uur op de Koemarkt de bromfietsberijder C. S. tegen de scooter, bestuurd door A. M. de N. uit Rotterdam, C. S. liep een hersen schudding en enige schaafwonden op. De GG en GD vervoerde hem. naar het Ge meenteziekenhuis. A. M. de N. kreeg en kele schaafwonden. Het ongeluk gebeurde toen de scooter- berijder net voor de verkeerslichten aan de Koemarkt ter hoogte van hotel De Kroon in de richting Gerrit Verbaon- straat optrok. Op dat moment kwam C. S. van de richting Hoogstraat aanrijden en greep de scooter in de flank. Beide voer tuigen werden ernstig beschadigd. GEBOREN: Theodoras J., z. v. T. Neüer- weert e». I, P, Bisséhops; Jan, z, v. M, Gerkeina en A. Kegel; Emiel C.. z. v. C. A van Rutten en E. Rodenberg: Hulda A., d. v. W. de Regt en H. A. Paansr Raymond. z- v. M. H.' Gersonius en M. Ouwendijk; Margot, d. v. C. H. Dagevos en M. Ever ten; Maria A., d, v, R. Hartog en M. M. den Brinker; AlexandraS. M- d. v. D. Khalnovsky en J. K. M. van Maanen: Ja cobus e., z. v. J. H. W. Mulder en C. C. Rille; Bernard, z. v, J. H. K, Verkaaik en A. van der Spuij; Paulus T>, z. v. J.. H. C. Fiolet en P. C. M. Boks: Willem, z. v. J. C. Noevers ert M. de Jong; Elisabeth, d. v. J. R. Sjoer en J. A. van der Heiden; Mar tin, z. v. C. Grinwis en H. Schuemie; Jo hannes B., z. v. „M. Krommenhoek en D. J. Hoogwerf; Geertruida E. M-. d. v. G. H. van der Linden en A. H. M. de Vette; Geertruida W„ d. v. W. iin 't Veld en M. Eloryn; Pieternella A„ d. v, A. A. M. Leeg- gangers en G. Ii Vorstenbos; Anna M. C., d. v. P. Kop en A. M. C. van Vugt; Greta G-, d. v. L. G. Kramer gezegd Freher en G. Udink; BasÜaan J- z. v. M. van den :Bos en M. van Hees. I OVERLEDEN: A. E. Vertinde. 75 jaar, wed. van L. van der Waal; M. Doorduijn. 78 jaar. wed. van J. C. A. Hoogendam: J. 1L Schippers, 73 jaar, wed. van A. Byloo. SCHIEDAM, woensdag. mei worden aleer de hoofdmacht zich zal vertonen. Koof-bouw Precies op Koninginnedag ontmoetten wij de eerste gierzwaluwen, die zoals be kend, n!et in het bos, doch juist in steden en dorpen voorkomen, waar zij onder dakpannen of in muiirgaten hun nesten bouwen. Of ook wel niet bouwen. Zij zijn n.t. nogal haastig gebakerd, want in de eerste week van augustus verdwijnen zij alweer naar Afrika. Het is gemakkelijker voor hen als zij een andermans nest in beslag kunnen nemen en gewoonlijk zijn daarbij de huismussen het kind van de rekening. De oorspronkelijke eigenaars worden zonder pardon buiten de deur ge zet en zodoende hebben, ze heel u»at tyd gewonnen, want de neslbouw vergt, uiter aard nogal wat tijd. Bij spreeuwen, die ook graag onder de dakpannen nestelen, krijgen zij de kans niet, want deze kunnen behoorlijk van zich afbijten en een gevecht zou zeker in het nadeel van de torenzwaluwen, zoals de gierzwaluwen ook worden genoemd, ein digen. Overigens zijn de spreeuwen op het stuk van de broederij even voortva rend als de gierzwaluwen, doch met dien verstande, dat zij jaarlijks twee broedsels ter wereld brengen. Zij beginnen derhal ve heel vroeg met de nestbouw en zo kon het gebeuren, dat wij ook weer op Ko ninginnedag de eerste jonge spreeuwen ergens op een dak om voedsel hoorden bedelen. A. DE JONG Apothekers-nachtdienst: Apotheek Jan sen, Swammerdamsingêl 41. Bellen bij ongeval: G.G, en GJD., Tuirt- laan 30, telefoon fi 92 90. - Politiealammummer: 6 46 66. Bibliotheek: Lange Haven, geopend maan dag 19 tot 20.30 uur; dinsdag 920 tot 16-30 en 19 tot 2020 uur; woensdag 9.30 tot 1620 uur; donderdag 9.30 tot 12.30 uur; vrijdag 920 tot 16.30 en 19 tot 20.30 uur; zaterdags 9.30 tot 16.30 uur. 's Zondags gesloten. R.K. Leeszaal en Bibliotheek: Dam, ge opend: maandag 10 tot 21 uur; woens dag .14 tot 17 en 19 tot 21 .uur; don derdag 10 tot 17 uur; vrijdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur; zaterdag 10 tot 12 en 14 tot 37 uur. Filiaal Singel: open maandag 2520 uur en 7—8 uur; woensdag 7—8 uur: vrijdag 2520 uur en 7—8 uur. Stedelijk Museum: Michael Poduike: schilderijen en grafieken. Nederland se opgravingen in Egypte. BIOSCOPEN Monopole, 2 uur: „Benghazi": 7. en 9.15 uur: „10 Vrouwen verdwenen Parijs". Passage, 2 en 8.15 uur; ,,'s Nachts kan van alles gebeuren." DIVERSEN' Irene, 8 uur; Werf Gusto. Propaganda- avond, Chr. Soc. Belangen, 8 uur: Alg. Foto- kring. Bijeenkomst. Musis Sacrum, 8 uur: W. F. Amsteltoneel Amstelbron, 8 uur: Natuurgenot in Huis, Lezing, Sportfondsenbad, 7.30 uur: Diplcma zwemmen. SCHIEDAM, woensdag. De Maat schappij tot Bevordering der Toonkunst afd, Schiedam en Omstreken belegt de alg. ledenvergadering op vrijdag 18 mei in Geref. Jeugdhuis. Daarbij zal o.m. het programma voor volgend seizoen, worden besproken en zal de contributie worden vastgesteld, In de bestuurs-vacature ir. A. W. Bruins stelt het bestuur kandidaat d:-) heer A. Q. Klomp. Na afloop van de ver gadering zal de heer Jaap Stotijn, oud- solohoboïst van het Residentie Orkest, be geleid door de pianist Hans Go-^grts een aantal werken ten gehore brengen. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, woensdag. In de Dwarsstraat heerste gisteren bijna de gehele dag een drukte van belang. Op die plaats troonden de start en de finish van de Jeugdverkéersexamens, die gisteren de gehele dag duurden en vanmorgen hun voortgang hadden en morgenochtend nog zullen hebben. De kandidaatjes niet minder dan 1442 in getal stonden opgesteld voor de Willem Brouwersschool, waar zij bordjes met hun nummer op.de borst en de rug kregen gebonden. Dat de stemming daar by de start enigszins opgewonden en soms ietwat nerveus aandeed, laat zich begrijpen. By veïen zal de gedachte door het hoofd hebben gespeeld: „Wat staat ons nu wel te wachten? Wat voor vallen zullen nu op het parcours zyn opgesteld?" SCHIEDAM, woensdag De voor het overgrote deel van de werknemers Ln 1961 Ingevoerde 45-urige werkweek, ge paard gaande met de vrije zaterdag, heeft bepaald niet geleid tot verveling en het scheppen van nieuwe problemen, zoals door een aantal lieden is beweerd, die zelf bijna of in het geheel geen ar~ befd van waarde verrichten. Zo wordt opgemerkt ln het jaarverslag over 1961 van de Algemene Bedrijfsgroepen Cen trale (N.V.V.), afd. Schiedam. SCHIEDAM, woensdag. Wegens het slechte weer zyn de naar Neufville en St. Ghislain-Hornu gezonden postduiven niet op zondag gelost, maar eerst op maandag. Toen was het vliegweer uitstekend met gunstige ï.w.-wind, waardoor de duiven snel zijn gekomen. P.V. „De Vrijheid" (Ned.. Alg. Bond) zond 673 duiven naar St, Ghislain, 172 km. Gelost werd om 7.40 uur; eerste duif binnen 922.26 uur; laatste prfjsduif 9.49.42 uur. Snelste drie: L Comb. Zonneveld- Mackay; 2. Th. Willeras; 3. L, J. Vis. C.V. „De Postduif" (Rott. Bond) zond 398, duiven naar Neufville, afstand 146 km. Gelost 8 uur; eerste duif binnen 9.39 uur; hét: concours stond ca. 25 minuten open. Snelste drie: 1, en Z. Comb. H. V. d. Kant- Breur; 3. A.-v. Gogh. - P.V. „De Snelvliegers" (Zaterdagvl.) zond 41 :duiven naar St. Ghïslaiin. Gelost 1020 uur; eerste duif binnen 13.13 uur; laatste prijsduif een half uur later. Snelste drie: L en 3. S. Krouwel; 2. Comb. Broek- huizen-v, Mpurik. aan de Dwarsstraat in de Gorzen verdrong en zich de kandidaatjes voor het verkeersexamen. Adjudant J. Mo lenaar leidde de start in goede banen. Op de foto staat hij naast een net ver- trekkend deelnemertje. Ditmaal vindt het praktische deel van de examens de kandidaatjes hebben hun theoretische kennis al eerder op een examen mogen spuien plaats in de Gorzen.Elk jaar wordt het praktische gedeelte in een andere stadswijk gehou den. Verleden jaar viel Nieuwland de eer te beurt. Toen namen iets meer leerlin gen aan de examens deel dan nu het ge val is; al is het aantal nog altijd respec tabel. Dat er veel komt kijken om alles in goede banen te letden (om ongeveer 700 kinderen, die gisteren aan de beurt waren, in toom te houden, valt niet al tijd mee) spreekt voor zich. Maar onder By de 5paarbank anno 1820 le Schie dam werd in april 1217244,63 ingelegd, terwijl f 1.195276,33 werd'terugbetaald. Een tnlegóverschot dus van 322268.30, tegen 155247,71 In apri] 1961, Het tegoed jeugdleden van het Harmonie-orkest St,jyan spaarders steeg tot ruim 36,9 mil- Ambrosius hebben deelgenomen aan het ioen, het aantal spaarders tot 50,878. te Leiden gehouden diietlantenexamen van de RX. Zuid-Hollandse Bond van Muziekgezelschappen. Daarvan zijn tien geslaagd. Dit zijn in klasse A: H. Ja cobs en B. Steijn. klarinet. In klasse B: N. Rost, cornet; S. Rost, Waldhoorn; L. Veringmeier, klarinet; J. v. d. Hoek, piston; J. Gunneweg, Waldhoorn en J. v.d. Klink, klarinet. In klasse C slaagde met lof A. Duim?!, trofnbone en L. v. d. Vliet, klarinet. De bijzondere verdiensten van mej. L. d. Vliet is dat zij ïn drie achtereen volgende jaren alle drie examens steeds met lof aftegde. ACCRA (Ghana)woensdag (Reuter) in Accra is het nieuwe ontwerp-pro- gramma van de in Ghana aan de macht zijnde „conventie-volkspartij" gepubli ceerd. Hierin wordt gepleit voor staats eigendom en een economisch plan. Er wordt ook in gezegd dat een één-party- sj-steeni de beste mogelijkheden voor regeren in Afrika biedt. Op dit ontwerp-programma. zou het plan voor de ontwikkeling van Ghana in de komende zeven jaar moeten worden gebaseerd. Het werd door president Kwa- me Nkroeman via de radio aangekondigd. Het partijcongres moet er in juni aan staande uiteindelijk over beslissen. .Onder auspiciën van de wijkraad voor Pernis wordt op 17 mei in gebouw .Rehoboth" een openbare voorlichtings avond gehouden. Wethouder R. Lange- rak zal een uiteenzetting geven over de Perïiisse recreatieplannen. Het aantal deelnemers aan het sparen ingevolge de Jeugdspaarw-bedroeg ul timo april 2157 met een gezamenlijk te goed van 816.497,40. Door de afhaaldienst werd in april een bedrag van 65.341,50 opgehaald, met be hulp van spaarbusjes werd 22.329,21 gespaard, terwijl bij bedrijven spaargel den tot een bedrag van 14.767,50 op het loon werden ingehouden. (Advertentie IM.) bandit baghari het wakend oog van de adjudant van politie, de heer J. Molenaar, ging het gisteren toch wel van een leien dakje. Verder was 1961 economisch voor on* land een goed jaar, wat dan ook resul teerde in een volledige werkgelegen heid, Maar het A-B.C.-bestuur is er 1 nog altijd niet van overtuigd, dat de werknemers in elk opzicht hun redelijk aandeel van het gezamenlijk tot stand gebrachte nationale inkomen hebben ge noten. Overigens is het ledental van de afde ling in f verslagjaar sterk teruggelopen, n.l. van 740 in 1960 tot 681 in 1961. En dit terwyl dc propagandisten hun uiter ste best gedaan hebben. „De achteruit gang van het ledental is makkelijk te verklaren als gevolg van de loonpolitiek, welke door de regering wordt gevoerd. Deze werkt ondermijnend op de vakbe weging en dat is ernstig te betreuren. Indien de regering meent, op deze wyze te moeten blUven ioorgaan, dan zal zfó er beslist op moeten rekenen dat de vak beweging aan deze politiek geen mede werking zal kunnen blijven geven. Welke gevolgen dit voor het bedrijfsleven xal hebben, is nog moeilijk te voorspellen", wordt in het jaarverslag opgemerkt. Enkele losse opmerkingen. De jaarver gadering werd zeer slecht bezocht en ook is besloten om geen vergadering van de ATCL te houden, zulks wegens gebrek aan belangstelling. Maar op de personeelsvergaderingen, belegd als ge volg van de wijzigingen in diverse can's was geen gebrek aan belangstelling. Dit geld ook voer de cursus-bijeenkomsten, waar een nieuwe aan toegevoegd is, over spreken in he: openhaar. De kinderkampen waren «en succes; be treurd wordt dat er nog zo weinig ge bruik van wordt gemaakt. Door het NW -tbc-fonds hoefde geen enkel lid on dersteund te worden; gehoopt wordt dat dit fonds over enkele jaren opgeheven zal kunnen worden. Maar aan het Fonds Gezondheidszorg blijft voorlopig nog' grote behoefte. Een dag om te Jonen dot ii'Oeder goud -waard is. Geschenken van blijvende waarde Gouden damesrlngen een prachtige collectie. Prijzen van f 20 1000. Gouden broches - Spelden Colliers - Oorcllpsen vanaf 13.50 400. Horlogebanden in doublé goud op staat en goud 8.05 j 225. Dameshorloges in doublé, goud op staal en goud uitsluitend bekende merken 29.75 600. Stylklokjes als Zaanse klok ken, staartklokjes, tafelklok- ken in een volledige collectie vanaf 93.75. Speciale aanbieding Doublé damespolshorlogei met doublé tand, compleet. Een geheel nieuwe collectie 69.75. Feestelijke verpakking. tuwelie horloqer rotterdamsediik 26B Deze week zal te Washington in NA VO-verband een vergadering plaatsvin den van de „Planningboard for Ocean Shipping". Deze vergadering zal worden bijgewoond door een Nederlandse dele gatie onder leiding van de heer. W. L. de Vries, directeur-generaal van Scheep vaart. ROBERT PIGUET SCHIEDAM, dinsdag Op de toneel avond die de Kath. Kring donderdag 17 mei in het Passage-theater organiseert zal de toneelgroep Centrum het stuk „Het Verjaardagsfeest" van Harold Pinter bren gen in de vertaling van Gerard K. van 't Reve. Reeds vroeg in de morgen was het parcours uitgezet. Het bergde niet al te grote moeilijkheden in zich. De route was duidelijk door gele pijlvormige bordjes met een zwart randje afgezet. Langs de weg waren etn achttal con troleposten opgesteld, die er nauwkeurig toezicht op hielden, dat de kandidaatjes zich aan de verkeersvoorschriften hiel den. Het parcours werd ook gereden door de commissaris van politic, de heer K. Rijpma, die af en toe een kijkje kwam nemen. Enige kandidaatjes, die 's morgens wel gemoed naar de start waren getrokken, moesten jammer genoeg worden afgewe zen. zy konden nog niet fietsen! Al was het examen dus niet al te zwaar, dat wil niet zeggen dat de kinde ren niets behoefden te presteren. De in de Ploegstraat opgestelde verkeerslichten spraken voor zich, maar in de IJsrel- mondesestraat moest de fietsende jeugd wel even nadenken, maar tevens ook snel handelen. Daar waren namelijk een drietal bordjes naast elkaar opgesteld, waarboven verkeersborden waren aan gebracht. Er mocht met een fiets maar door één poortje worden gereden. En dit punt vergde toch wel iets van de deelnemertjes. Ook het stopbord in de Numansdorpsestraot bleek soms moei lijkheden in zich te bergen. De/ examens werden zeer snel afge werkt, want de organisatie was perfect. Dat één en ander een prettig verloop had, was mede te danken aan het prach tige weer. De deelnemertjes reden het parcours onder een stralend zonnetje. SCHIEDAM, woensdag. De jaarver gadering van de Vereniging van Zuid- Hollandse Gemeenten zal, zoals gemeld, op woensdag 16 mei ln het Schiedamse Passage-theater worden gehouden. Voor zitter Mr L. R. J. Ridder van Rap par d. burgemeester van Gorkum, zal om 10,00 uur de vergadering openen en nadat hei huishoudelijk gedeelte is afgewerkt, zal Jhr. Mr A. Feith, burgemeester van Voor burg en voorzitter van de Ned. Sportfede ratie spreken over „De Gemeente en de Sport". Om half één zal daar ook burgemeester Mr J. W, Peek de deelnemers ontvangen in de aula van het Gemeentemuseum, waarna de lunch wordt gebruikt in res taurant „Europoort", waar ook het politie muziekgezelschap een concert zal geven. Tot slot een rondrit door het sport- en recreatiegebied van Schiedam en een be zoek aan werf Wiltbn-Fijenoord, De dames van de deelnemers krijgen een eigen programma. Zij worden door. mevrouw H. G. A Peek-Linthorst in bet Gemeentemuseum ontvangen, waar con servator Pierre Janssen een rondgang door het museum zal inleiden. Daarna een be zoek aan distilleerderijen en om half één zullen de dames zich weer aansluiten bij «te vergadering-deelnemers. 10 tot en met 16 mei Morgen in onze donderdagcyclus 2, 7, 9.15 uur ZONDIGE VROUWEN Michèle Morgan, Peter v. Eyck, Daniel Gelïn Zij stortte een man in zijn verderf 18 jaar A VOND voorstellingen 7 en 9.15 uur DE WRAAK DER BARBAREN Een machtig epos van felle strijd om Rome en een vrouw. 18 jaar MATINEES 2 uur. zondag 2 en 4 uur DE SCHADUW VAN DE KAT Een ongewoon spannend filmverhaal 14 jaar Gevraagd een voor de schoenenbranche. Gehuwd geen bezwaar. Eventueel ook voor halve dagen, BATA Schoenmagazijn Hoogstraat 111 Schiedam. gevraagd Gevraagd een meisje voor halve dagen of werkster voor enkele ochtenden per week. D. Samsotv Lorentzlaan 136 (flat) Schiedam, tel. 6 5413. Te tiuur gevraagd Jongeman van 24 jaar, woon achtig in het Oosten des lands, en sedert kort werk- jzaam in Schiedam als calcu lator, zoekt pension. Aanbie dingen worden gaarne tege- moetgezien onder no G 161-1 bureau van dit blad. Te koop aangeboden Radio en televisie Leeg huis. Woning met pakhuisjé voor alle doele:n*|De* jflger den geschikt, direct te be trekken 5000.—. J. A. Wy- mans, jLorentzlaan 10 c, Schiedam, telefoon 6 76 97. Huwelijk Nette jongeman, 33 jaar, zoekt kennismaking met net te vroyw tot 30 jaar, 1 kind geen bezwaar. Brieven onder j no S 879 bur. v. d. blad. Koopt u elke week een grammofoonplaat voor f3.15. Wij leveren voor het zelfde geld een Philips bandrecor- fler. Ga praten en^kjjken bi- Broersveld 108, Special showroom: 134. Fotografie Voor pasfoto's naar K, van Vuuren, Hoogstraat 106, teL S67 20, In één dag gereed. Rol films vergeten? De auto maat staat voor u _kIam\.Alle soorten iilms. Foto K. van Vuuren, Hoogstraat 106. De Bra die pastA!s naar uw maal en uw manier van bewegen gemaakt zo perfect past de Playtex Living Bra, Verrukkelijk elastisch door Spandex het wondermateriaal zonder rubber (in wit) 3 x langere levensduur.Kort model f 16.75 A, B en C cup (wit en zwart). Longline f 26.75 Met. I) cup f 3.- meer. SCHIEDAM: Oranjestraat ,17' v". VLAARDINGEN: Ged. Bfersloot. oud-hoLLanèse. ks CfAGfP

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1