Wandel- en spor Wilton gaat ve tpark van rdwij nen iM UNIQUE CAMERA INRUIL ACTIE SteJ Voor de bouw van reuzen-dok Oudste deel Sterrebos nu gekapt Verhoging AOW wordt niet op steun ingehouden Wilton-Fijenoord keek naar „Mijn broer David' Honkballers in actie Het handbal programma N TAXI? EUROTAX 69460 Burgerlijke Stand MOEDERDAG B. EN W BESLISSEN: TEEMAN's^) uzemandIlJ Cefa vertoont: Het houten paard „Het Zuiden" speelt De Kankan trie Zomerwerk bij St. Joris Doele t.m. 2 JUNI I OUDE FOTOTOESTEL IS 7.50. 10.- ol '15.- waard: FOTO ARGUS TEEMANN liilllir vlaai-dingen schiedamVS*. MANNEN RUKTEN AUTOMATEN VAN GEVELS Wie heeft iets verloren Geef MOEDER PANTOFFELS uit onze zeiflceuze-afdeling vanaf 3.95 VRIJDAG 11 MEI 1962 ■'Nm Advertentie LM.) (Van een onzer redacteuren) SCHIEDAM donderdag. Nog maar enkele weken en dan is het laatste brokje „bos in Schiedam verdwenen. Want In het wandelpark van Wilton F(Jenoord zingen de mechanische zagen het hoogste lied en als gevolg daarvan valt de ene boom na de ander. Over twee weken is het bekeken, dan zal het bos totaal ver dwenen zijn en een stoppelveld van boomstronken blijft over. Met de bomen ver dwenen ook de volkstuinen en het nog maar vier jaar oude sportpark van Wilton F (Je noord. Want aan de Maaskant gaat de werf een gigantisch dok graven voor mam moe th-scb epen en daar moet alles voor wüken. Nog zjjn de bouwplannen voor het dok niet geheel bekend en evenmin de juiste ligging van het dok, zo heeft men ons van de zijde van de werf te kennen gege ven. Doch wel zeker is dat het dok aan de Maaskant komt. Een enorme met wa ter gevulde knll op de speelweide geeft aan waar indertijd een proef ia genomen met het heien van de dam wanden, nodig voor het graafwerk. Nu wordt de kuil omzoomd door de gevelde bomen en sta pels takken. Alles verdwijnt op een pluk je bomen na by de bekende „Villa van Wilton" dat xnogeïUk ook behouden kan blijven. Maar de besturen van de voetbal- en handbalverenigingen van Wilton hebben al de aanzegging gekregen dat zij vol gende week. dus direct na de beëindiging van de competitie hun velden kwijt zul len zijn. Nog maar vier jaar geleden werd met veel gejuich dit Sportpark geopend en nu kunnen deze sportverenigingen, de moeizame weg bewandelen om van de (Advertentie IM.) gemeente sportvelden los te krijgen. En kele weken geleden werden er lichtmas- ten geplaatst bij het voetbalveld, zodat de verenigingen wèl ISchtpalen maar geen veld hebben. Ook de aardige kantine aan het water zal verdwijnen. Hel was. vooral voor de ouderen, een veel gezochte pleisterplaats m de zomermaanden, vanwaar men rustig kon genieten van het gezicht over de Nieuwe Maas. De volkstuinders moeten, eveneens hun heil elders zoeken; zy zullen naar we vernemen voorrang krijgen bij het ver krijgen van nieuwe tuinen in de bestaan de of het in aanleg gekomen nieuwe com plex bij het Er. Beatrixpark. Zij wisten al twee jaar geleden wat hun boven het hoofd hing en zijn dus voorbereid, maar toch is het een verlies voor deze incest oudere tuinders, die nu hun grote groen- tentuinen moeten vervangen door klei nere. Trouwens, er zijn zeer vele Schiedam mers die het verloren gaan van dit stukje recreatie-gebied betreuren. De oude Maaskant was dan ook een veel gezocht plekje om eens rustig te zitten en te kijken naar de altyd fascinerende bedrij vigheid op het water. Hier Is 53 jaar geleden het Sterrebos ontslaan. Want de grote bomen in het park geven aan, waar eens de bomen- kweekbedden stonden voor het Sterrebos. Het Sterrebos is nu vrijwel geheel ver dwenen en het oudste stuk verdwijnt het laatst. OG maar héél even en dan is het laatste stukje „bos" in Schie dam verleden tijdHet moet verdwij nen voor het nieuioe 'dok, dat bij WH- ton-Fyeno&rd wordt aangelegd. EUROTAX TELEFOON GEBOREN: René z.v. W. Staal en M. C. J. Vleghert; Lucia M. d.v. B. A. M. Mel- chers en F. P. Boer eb oom; Hendrika S. d. v. C. N, M. Langevetd en G. T. Laarhoven; .Cornelia M, L. d. v. H. Koster en A. J. M. van Noort; Maria J. d.v. F. K. Zandbergen en N, W, de Koster; Elisabeth d.v. J. L, de Waard en W. F. M. Niël; Johannes J. C. z.v. P. Wolvers en W. M. van Oera; Adriana F. d.v. J. Rodenburg en M, Poot; Richard z.v, P. Kramer en L. M. Dul; Johannes M. z.v. J. H. van der Graft en. C. T. C. M. Daane, OVERLEDEN: C. M. de Bruin, 60 jaar; J. M. Neijman, 84. j„ wed. van G. B. de Lille. Advertentie IM.) Een dag om te tonen dat moeder goud waard is. Geschenken van blijvende waarde Gouden damesrlngen een prachtige collectie. Prijzen van 20 1000, Gouden broches - Spelden - Colliers - Oorcllpsen vanaf 13.50 400.- Horloge banden in doublé p* goud op staal en goud 8.95 225. Dameshorloges in doublé, goud op staal cn goud uitsluitend bekende merken f 29.75 600. Styiklokjes als Zaanse klok ken, staartk lok j es, taf eiklok - ken in een volledige collectie vanaf 93.75, Speciale aanbieding Doublé damespolshorloges met doublé band, compleet. Een geheel nieuwe collectie 69.75. Feesteiyke verpakking. t juwelier --horfoger WEEK VAK DE FOTOGRAFIE Fotografeert u nog niet? Begin daar dan mee! Voor slechts 14.50 koopt u een goede camera. Wilt u van camera veranderen? Ruil dan nu uw oude camera in. Onze sortering is enorm o.a. de nieuwste volautomatische camera's zoais de Agfa Selecta en de Pracli. Bovendien ligt er deze week een leuke attentie voor u klaar! v. d. AREND - Optiek - Foto - Cïné HOOGSTRAAT 91 TELEFOON 66814 SCHIEDAM Fotografeer ook eens in kleur! (Advertentie iMJ (Van een onzer redacteuren) SCHIEDAM, vrijdag De per 1 juli ».s. ingaande verhoging met 15% van de A.O.W,-uitkering zal de bejaarden 'In Schiedam, die aanvullende steun ontvan gen van Sociale Zaken, geheel worden uitgekeerd. De verhoging zal dus niet (Advertentie LM.} GRASMAAIERS vanafƒ39.95 Brill - Folbate - Abner - Kultus Waterslang, per meter vanaf ƒ0.35 Zacht plastic slang (blijft soepel), per meterƒ0.65 ƒ0.75 SPROEISLANGEN de meest Ideale besproeiing ƒ13.95 FBroenwitSZ M. 67594 (Van een onzer verslaggevers) TOT een charmante opvoering van „Mijn br.oer David" van^.Rojger^Mac- dougall en Ted Alien in def vertaling van Willem Hoffman is woensdagavond het Amstel-Toneel gekomen. De groep bracht deze heerlijke thriller voor de vereniging WUton-Fijenoord, afd. Ontwikkeling en Amusement, In Musis Sacrum. Het was jammer, dat voorzitter J. v. d, Broek slechts aan zo weinigen een welkom kon toeroepen. Degenen, die deze avond heb ben genegeerd, hebben beslist het één en ander gemist. De schrijvers hebben door in hun spel .van twee tweelingbroers gebruik te ma ken geen nieuw thema aangeroerd. Wel hebben zij dit gegeven op een buitenge woon originele wijze benaderd cn hun verhaal in de sfeer van de thriller getrok ken. Zo is een brokje plezierig, zij het pre tentieloos, vermaak, ontstaan, waar men met genoegen naar kijkt. De schrijvers hebben tot aan het eind van het stuk de toeschouwer in het onge- wisse willen laten of Julian Fanshaw nu werkelijk een tweelingbroer heeft, die rotierdamied ijk 268 schiedam SCHIEDAM, vrijdag De Chr Film- Actie Schiedam geeft op zaterdag 12 mei in gebouw Irene een voorstelling van dc film „Het houten paard", over de ont snapping uit een Duits krijgsgevangenen kamp. Aanvang 8 uur. (Advertentie IM.) PANTALON? De Broekenspecialist HOOGSTRAAT 86 TELEFOON 6S981 SCHIEDAM, vrijdag De Chr. Toneel groep „Het Zuiden" geeft op vrijdag 18 mei in gebouw Irene een opvoering van net toneelstuk „De Kankan trie" van Eline Verkade, die om 8 uur begint. De regie berust by de heer C, Paardenkooper. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, woensdag Het Clubhui* St. Joris Doele heeft zich al geheel op de zomer Ingesteld en voor de komende weken zijn al tal van venementen In de bnlienlucht vastgesteld. Zo worden in de weekends In de periode tussen 19 mei en 24 juni vier kampen gehouden In Brlelle en Delft. Op zaterdag 26 mei wordt een brom fiets-rally gehouden, een soort „betrouw baarheids-rit" en op woensdagmiddagen worden excursies gemaakt; op 16 met naar het Fr. Beatrixpark, op 23 mei is er een puzzeltoeht door Nieuwland en daar na bezoeken aan Diergaarde Blijdorp en Bad Groenoord, Dan wordt van 5 tot en met 8 juni meegelopen in de Avondvier daagse en daarna is het tijd voor het Jeugddorp, van 12 tot en met 18 juni. En op die dag begint ook weer het Jeugd- Jolijt. In juli volgen dan de zomerkam pen in Drunen. SCHIEDAM, vrijdag Hoewel de hon&balcompetitie nauwelijks op toeren is kan reeds worden geconcludeerd dat de Schicd3mse teams SW, Schiedam en ook het gepromoveerde DHS gaan be horen tot de favorieten. Zondag gaat Schiedam naar DSS; het is een eerste kennismaking, Een aantrek kelijke ontmoeting wordt het duel SW PSV in Harga. De concurrenten speel den al vroeger tegen elkaar, het team van Philips heeft slagvaardige hitters, maar werper Hans de Lange van SVV vrezen zij. Het kan dan ook evenals vorige jaren een spannend duel worden. SW 2 ontvangt zaterdagmiddag Roos- wijk 2. In het Rayon Rotterdam ontvangt de eersteklasser DHS zaterdagmiddag RFC met goede kans dat de geroutineerde reserves van de Rotterdammers rullen worden geslagen. DRZ ontvangt BHC, het kan een draw worden. Voor zondag staan op het programma derby DRZ SVV 3 waarbij de er varing van SVV 3 van doorslaggevende betekenis kan zijn. DHS 2 ontvangt RFC 3 dat wel te sterk zal zya voor de geel zwarten en in Rotterdam kan Schiedam 3 een nipte overwinning gaan behalen op Leonid as 2. nog in leven, is, ja dan nee. En in hun op zet zijn zij bijzonder wel geslaagd. De cli max is werkelijk tot tegen het einde van het stuk bewaard gebleven. Uiteindelijk bleek Julian bij tijd en wijle voor zijn gestorven tweeling broer door tc gaan. Hij komt hiertoe om zijn zgn. broer Da vid genaamd, een moord te laten plegen op zijn rijke oom. Dit vanwege een grote erfenis die hem te wachten staat. Hij slaagt zo goed in zijn. opzet, dat vrijwel een ieder er intippelt. Uitgezonderd na tuurlijk een pientere inspecteur van po litie! Maar het publiek wantrouwt auto matisch de theorieën van deze politieman en blijft in David geloven. Totdat alles in het laatste bedrijf uit de doekjes wordt gedaan. Oom Ernest is dan inmiddels wer-' kelijk doodgeschoten. De spelers hebben met bijzonder veel' zorg dit stuk op de planken gezet en vooral dankzij de goede regie van Josj Manche kwam men tot een boeiende voorstelling. Aantrekkelijk waren de fleu rige décors. Zwakke punten in de diverse rollen vielen niet vaak te bespeuren. Voor de verschillende figuren zorgden: Jos Manche (Jutian en alias David), Mimi Kok (zijn vrouw), Riny Blaaser (zijn schoonmoe der), Floor Koen (oom Ernest), Annie van den Vorstenbosch (miss Thwaites), Frans Zuidinga (inspecteur van politie) en Cor Mens (Robms). van de aanvallende steun worden afge trokken. Zo delen B. en W. van Schie dam mee als antwoord op desbetreffen de vragen van rar. H. B. Engelsman, de voorzitter van de FvdA-fractie In de Raad. In aanvulling daarop heeft de direc teur van de gemeentelijke dienst voor Sociale Zaken, tnr. G. X Roelofsen nog medegedeeld dat ook voor de nlet-be- jaarden, die financiële bijstand ontvan gen van Sociale Zaken, de normen zijn 'verhoogd met een gelijk bedrag als de verhoging voor de bejaarden. De gemeente Schiedam gaat nog ver der. Want eveneens Ingaande per 1 juli wordt het „kolengeld" verhoogd van ƒ4,85 per week gedurende 26 winter maanden tot ƒ5.— per week en het „kle- dinggeld" van ƒ50 per jaar per persoon tot 1,50 per week per persoon, half jaarlijks uit te keren. Bovendien zal de steun aan de z.g. „kostgangers" opgetrok- j ken worden tot 30. i Dit betekent dat de bejaarde echtpa ren per 1 juli ongeveer ƒ6.meer zui len ontvangen, hoewel de 15% verhoging 'van de AO W-uitkering maar ƒ5,40 be- j draagt. Al deze verhogingen komen de gemeente Schiedam op ƒ128.000 per jaar te staan. i De nieuwe normen voor de steun zijn daardoor gebracht op ƒ39.70 p. w. voor een echtpaar; ƒ25.80 p. w. voor een al leenstaande en ƒ30 p, w. voor een kost ganger, terwij 1 de bejaarden voor alle drie categorien 1,— p. w. meer krijgen. Daarboven komen dan de gebruikelijke bijslagen voor huur, kolen, kledmg, zie kenfondsen, medische verzorging enz., die geval voor geval apart bekeken en be oordeeld worden. De gemeente Schiedam, die reeds een zeer goede naam had wat betreft de ver lening van bijstand aan bejaarden» heeft nu een prachtig voorbeeld gegeven, dat naar vervracht mag worden, in den lan de maar weinig navolging zal vinden. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Jan sen, Swamraerdamsingel 41. Bellen bij ongeval: G.G. en1 G-D„ Tuin- laan 80, telefoon 6 92 90. PolitieaJ armnuminer. 6 46 66. Bibliotheek; Lange Haven, geopend maan dag 19 tot 2080 uur; dinsdag 9-30 18.30 en 19 tot 20.30 uur; woensdag'. 930 tot 1680 uur; donderdag 930 tot 12.30 uur; vrydag 980 tot 16.30 en 19 tot 20.30 uur; zaterdags 9.30 tot 1SJ30 uur. 's Zondags gesloten. R.K. Leeszaal en Bibliotheek; Dam, ge opend: maandag 10 tot 21 uur; woens dag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur; don derdag 10 tot 17 uur; vrijdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur; zaterdag 10 tot 32 en f4 tot 17 uur. Filiaal Singel: open maandag 2—5,30 uur en 7—8 uur; woensdag 78 uur; vrijdag 2—5,30 uur en 78 uur. i i Stedelijk Museum: Michael Foaulkerlj schilderijen en grafieken. Nederland se opgravingen m Egypte. BIOSCOPEN Monopole, 2 uur: „De wraak der barba ren; 7 en 9.15 uur: „De schaduw van de kat". Passage, 2 en 8.15 uur: „Carthago in vlammen". DIVERSEN Sted. Museum, 8.15 uur: Opening tentoon stelling groep Mart. Worgen liggen er honderden paren nylon simplex dames- handschoenen voor U klaar. Gèèn goedkope handschoenen voor onze klanten, die er deze zomer evengoed tfp-top uit willen zien. Meen, morgen koopt U de veel - geadverteerde nylon simplex handschoenen van 3.95 per paar, voor nog géén twee gulden. Cbr. Soc. Belangen, Jeugd. Irene, 8 uur: Koor Jaarfeest. 7 uur: Werkende Opsta ndin gskerk. •Inlichtingen bij uwfotohanditsir ORANJESTRAAT 9 Telefoon 6 64 31 - Schiedam Advertentie IM.) DEURKRUKKEN zwart bakeliet, vanaf 3.45 Wit metaal, vanaf ƒ3.45 Roestvrij stalen brlefplaten en deurknoppen. GORDIJNRAIL Brons (compleet) per meter 1. Aluminium (geheel roestvrij) compleet per mjter ƒ1.45 Plastic, per meter 3,75 UZEQHAHOEL F Broeinest 52 Tel 67594 fAduertentte I.M.) A U T O W O B 1 E L B' E D R IJ f'! OFFICIEEL ABEHT Ged. Biersloot 37 - Telef. 01890-6450 Burg. Knappertlaan 2 - Talei^Q10-S450D [Zinderen van de kunstklassen in het Schiedams Museum hebben voor de on'-?™3stvan de Koninklijke Familie, die ter gelegenheid van de Konink lijke zilveren bruiloft woensdagmiddag 9 mei in de Ridderzaal plaats vond, twee grote panelen geschilderd en getekend. Het ene paneel, do or de jongste leerlingen, toant een groot aantal sprookjesfiguren, het anderedoor de oude re leerlingen, toont de verschillende kunsten die in Zuid-Holland worden beoefend. Op de foto een van de oudere leerlingen aan het werk. Met de hele familie er Zondags op uit... met de gehuurde of éigen wagen... is geen luxe meer voor enkelen. Neen, ook onze klanten willen evengoed de scad ontvluchten, heerlijk naar buiten... rust... en er. eens lekker bij liggen. Voor hen is deze aanbieding camping-matrassen. Gemak kelijk mee te nemen... 4-detIg, zo ln de wagen... deze heerlijk zachte plascio matrassen, 'met plastic cretonne overtrokken... koopt U morgen, niet voor 10.50, maar voor nog géén zeven gulden. getaP Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze 4-delige schulmplastïc camping matrassen In frisse dessins en kleuren, voorj Géén tel. of schrift. besr. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van duizenden paren nylon simplex dameshandschoe nen, ln de maat 7-8-9, ln diverse kleuren als wit, parel, beige enz. per paar voor Het korfbalprogramma begint nu al lengs kleiner te worden. "Wat de senioren betreft staan er voor het komende week end alleen voor de ODI-twaalftalïen wed strijden vastgesteld. ODI 1 krijgt het sterke Merwede op bezoek. Het lijkt" niet waarschijnlijk, dat uil deze ontmoeting de broodnodige winst behaald wordt.f ODI 2 ontvangt Spirit en ODI 3 trekt naar Bleiswijk om Weidevogels 2 partij ie geven, fï Advertentl M.) MAASSLUIS, vrijdag. De nutsspaar- bank boekte m april wederom een spaar overschot. Deze keer bijna twee ton. Er werd ingelegd .1-200.000.en terugbe taald ƒ.1.004.000.zodat er ƒ.396.000.- meer ingelegd dan terugbetaald werd. 1 januari van dit jaar is het inleggerste goed daardoor met ƒ.714.000,— toegeno men en bedroeg per 1 mei ƒ.16.229.000 Beyersbergen, 8 uur: DWAS. Ledenverg. Mmsls Sacrum, 8 uur: Pers. Ver. Gem Werken. Toneel. Volksgebouw, 8 uur: NTVON. Verg. Vrtlksgebouw, 8 uur: Schied. Jeugdraad. Verg. Beatrix, 8 uur: Voetbalver. Helios, Bij eenkomst- SCHIEDAM, vrfidag. Twee hoofd agenten van politie zagen vannacht om streeks vier uur twee mannen op het Rubensplein verdacht rondscharrelen. Zy bielden de twee nachtelijke voetgangers goed in de gaten. Spoedig bleek dat zy het voorzien hadden op een automaat, zy rukten het apparaat van de gevel af en wierpen het op straat. Snel zetten de politiemannen een ach tervolging in. Het gelukte hun één van de mannen te pakken te krijgen. Het was de stuurman op de binnenvaart, J. L. uit Krabbedijke. Later kon opzijn schip bij de N.V. Tankercleaning de an dere man, H. J. K.f eveneens een stuur man op de binnenvaart uit Krabbedijke, worden aangehouden. Toen ook werd vastgesteld dat de mannen al eerder een kaasautomaat in de buurt van het Sportfondsen bad van een gevel hadden gerukt Deze hadden zy later over boord in het water ge gooid. Beide mannen zijn in het hoofdbureau van politie opgesloten. Een nader onder zoek wordt ingesteld. Te bevragen aan het Hoofdbureau van Politie te Schiedam tussen 9.00-1280 uur en 2.00-6.00 uur: etui met sleutels; kin derjack; stel overgordijnen; sjaal; wiel dop van auto; Aan het Hoofdbureau van Politie te Utrecht: bos sleutels TX 15-80 autosleutels. Te bevragen bij de vinders: schepje, Stevens, Buys de Borenbroucklaan 12; leren bal, v. d. Helden, Spieringshoekflat 1246; lichtblauwe autostep, v.d. Most, Mgr. Nolenslaan 792; speelpop, v. d. Vlies, Rotte rdamsedijk 309a; plastic bal. Schou ten, Berkenlaan 16, Kethel; rood stepje, Van Steijn, Mgr. Nolenslaan 742; stepje, Houtbraken, Parkweg 148; zadeldek van bromfiets, Blomsteel, Broersvest 70b; dommekracht, De Geest, West vest 24; glacé herenhandschoen. Van Vliet, Ribes laan 17, Kethel: blauwe jas. Berends, St. Liduinastraat 89; trouwring, Groobel, P.K. O.-Laan 138a; uniformpet, Doelstra, Mgr. Nolenslaan 550; witte sjaal. Maan, Sfc Li duinastraat 4a; plastic kindercape, v.d. Velden, Havendjjk 136; pad vind ersriem. Duifhuizen, Goereeschestraat 7a; colbertje, Woermeier, Singel 102 a; sjaal, v.d. Boo gaard, Polderweg 76. Kethel; ceintuur, Veringmeijer, Plein Eendracht 35a; pen. met handgreep, Leenderts, Nieuwe Ha ven 27; ring met sleutels, v.d. Maat, Schiedamseweg 19, Kethel; autosleuteltje, Tettelaar, Rotterd amsedij k 254; zonnebril, in etui, Vellekoop, Schaperlaan 92; etui met sleutels, Bom. Alb. Thijmstraat 75c; zilveren kettinkje, De Hartog, BJC.-Laan 221b; aktentas met inhoud, Van Wame- len, Parkweg 122; aktentas met inhoud, Noordijk, St. Anna Zusterstraat 64a; da mes parapïuie, Kouwenhoven, Lorentz- plein 10a; herdershond. Klootwijk, Pemis- sestraat 18b; groene parkiet, Van Kappel, Populierenlaan 24, Kethel. SCHIEDAM, vrijdag De dames van WUtim ontvangen zondag aan de Maas kant Qulnins voor een belangrijke wed strijd. Wilton staat aan de kop met 17 ponten en de dames uil Kwintsheol hebben er 16. Een overwinning betekent een goede kans op het kampioenschap en promotie naar de overgangsklasse. De DWS-dames spelen uit tegen kop loper Posterholt. Wanneer het interne conflict nog niet is opgelost, zal het team worden versterkt door P. van Dijk die weer voor de helft uit invalsters bestaan van de Hollandiaan is overgekomen. DWS en dan is er geen schijn van kans op moet in Laag Zestienhoven.» uitkomen winst. DWS 2 zal geen moeite hebben tegen het iets beter staande Meeuwen, met Dynamo 3. UVG, nog steeds kans hebbend op de Bij de heren ontvangt Wilton, nog niet titel zal niet veel moeite hebben met het vry van degradatie, Quintus, dat de kan- in de gevaarlijke hoek zittende Wilton 2, sen op het kampioenschap hardnekkig zalDWS 2vddt de punten hard nodig heeft, verdedigen. Maar de scheepsbouwers moe^f&*HV2; kunnen winnen. Toen een fabrikant met een heel magazijn spiegels... spie gels voor ln de gang, op de slaapkamer of meisjeskamer.om- hoog zat, was het voor ter Meulen mak, de hele partij te kopen als een speciale aanbie ding voor Moederdag. Duizenden spiegels, bij na 50 cm hoog, met formica schapje, waar U gemakkelijk Iets op kont leggen of Uw toiletbenodigd heden kunnen staan. Spiegels die voor 5.98 In (edere winkel nog spotgoedkoop zijn, koopt U nu voor Moederdag voor nog géén vier gulden. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze dui zenden Spiegels, flinke. royale €èft spiegels, voor 'f Ctin tel, of sehrlft. belt. (Advertentie IM.) sCHQSffta «conwir ijSCHIEDAM ZIE ONZE ETALAGES iiiiiiiiimiiiiiiBiuiiiiiiainiuiminiH, r"',X V -

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1