E Chr. scholieren hebben interesse voor tennis Jonge kunstenaars uit Zagreb en Nederland Th. J. L. v. d. Berg viert, met zijn bedrijf, het veertig jarig jubileum Goldom's „De leugenaar' sprankelend vertolkt Uit de eerste divisie Personeel G. W. eet var ?Gevaarlijk snoepgoed" Romeinen belegeren t vlammend Carthago Koelschip „Poolster5 te water RAP MART en START Kat blijkt niet voor de poes VLAARDINGSE CULTUUR Werkgroep Helinium maakte Westnederlandse cultuur tot archeologisch -grip ZFC SVV speelt bi] KFC „Flying Spray" kreeg E-wimpel niNHWE) SCHIEDAM MEDEWERKERS C.S.F. hield enquête Kans voor Excelsior Artsen op zondag KERKDIENSTEN Theatervoor Schied. Kunstkring Barbaren nemen toch wraak CAB toerde naar Noordwijk Oecum. kerkdienst Burgerlijke Stand Wie heeft iets verloren? Hermes ontvangt Passage vertoont: meesterlijk KUNSTGEBITTEN REPARATIES Koeriersters ƒ2.75 X ZATERDAG 12 MEI 1962 fVan een onzer verslaggever») SCHIEDAM, vrijdag. Enige fjjd ge leden heeft de Christelijke Sport-Federa. tie schiedam, een enQnéte gehouden In de hoogste klassen van de lagere CProt. Chr.) scholen in Schiedam. De enquête heeft o.ra. uitgewezen, dat vele leerlingen Interesse tonen voor de tennissport. Aan- gezien hier ter stede tennis Ju Chr. ver- enlglngs-verband nog niet wordt be oefend, heeft de CSF-Sehiedam contact gezocht met de beheerder van de tennis banen „Spierlngshoek" om daar nu toe over te kunnen gaan. De besprekingen hadden tot resultaat, dat het mogelijk is geworden drie mid dagen in de week gebruik te maken van enige banen voor het beoogde doeL De dagen zijn: dinsdag, woensdag en donder dag. De CSF-Schiedam is er tevens in geslaagd een gediplomeerd tennisleraar aan te trekken, "die bereid blijkt te zijn eventueel les te geven. Enige bestuurs leden van CSF zullen voorlopig toezicht houden tijdens de tennismiddagen. Eén en ander is nog niet definitief in kannen en kruiken, omdat nog niet is gebleken hoeveel leerlingen, die wei in deze sport zijn geïnteresseerd, ook bereid zullen zijn van de geboden gelegenheid gebruik te maken. Voor de enquête werden niet minder dan 1IC3 formulieren ingeleverd. Hier- van waren 492 jongelui, reeds lid van een sportvereniging- De overblijvende 611 formulieren gaven niet minder dan 1 meningen weer. De oorzaak hiervan Is, dat vele leerlingen die nog niet aan sport doen, meer takken van sport opgaven waarvoor zij zich interesseren, maar die zij niet in verenigingsverband bedrijven Duidelijk Is gebleken, dat velen, die geen lid van ren vereniging zjjn, zich In teresseren voor de watersporten: zwem men en roeien, voetbal, atletiek, tarnen SCHIEDAM, zaterdag. - In het voet bal-programma is een wijziging 'gekomen. Excelsior '20 komt iijPhet veld tegen Seliiebroek en niet tegen. Slikkerveer. Een gunstige wijziging voor de zwart witter: die in gevaar zitten, want Schte- broek is een makkelijker tegenstander dan Slikkerveer dat moet winnen om kampioen te worden. Nu is kans dat Ex celsior van de laatste plaats vrij komt. In spoedgevallen zijn gedurende dit weekend de volgende artsen te raadple gen: W H. F. Meyer. Swammerdamsihgel 43, tel. 59696: F- Jungerius, Jac. Catslaan 8, tel. 67355: L. H. Geerdes, Veenlnntstraat 2, tel. 68357. Geopend Is apotheek 't Gou den Hert, St. Liduinastrant 58, die ook ge durende de komende week de nacht-* dienst zal gaan waarnemen. en tennis. Maar zwemmen neemt met 243 geïnteresseerden wel de voornaamste plaats In. Er was één 16-jarige meisje dat boksen-zwaargewicht opgaf. Maar dat zal wel als een grapje bedoeld z(jn ge weest. De commissie die de formulieren uit werkte, heeft dus de nodige conclusies kunnen trekken. En zoals wij al schreven Is de CSF al aan het werk voor de tennis- liefhebbers, Maar ook aan 'de 86 turnlief- hebbers zijn folders verzonden met de lestijden en vergaderlokalen van de plaat selijke gymnastiekverenigingen op Chr. grondslag. Intussen wordt contact gezocht met de directie van het Sportfondsenbad en de beheerders van Bad Groenoord, om mogelijk voor zwemliefhebbers gelegen heid te zoeken in Chr. verband een ver* enl^ing op te richten. Ook aan atletiek zal de nodige aandacht worden besteed. De Chr. Gymn. Ver. „Juliana" heeft haar Apotheken-nachtdienst: Apotheek 't Gou- Hert, St Liduinastraat 58. Bellen bU ongeval: G.G. en GS)., Turn- laan 80. telefoon 6 9290. Politdealarmnummer: 6 46 66. Bibliotheek: Lange Haven, geopend maan dag 19 tot 20.30 uur; dinsdag 9.30 tot 13.30 en 19 tot 20-30 uur; woensdag 930 tot 1630 uur; donderdag 930 tot 1230 uur; vrijdag 9.30 tot 1630 en 19 tot 2030 uur; zaterdags 930 tot 1630 uur 's Zondags gesloten. R.K. Leeszaal en Bibliotheek: Dam. ge opend: maandag 10 tot 21 uur; woens dag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur; don derdag 10 tot 17 uur; vrijdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur; zaterdag 10 tot 12 en 14 tot 17 uur. FillaaJ Singel: open maandag 2530 uur en 78 uur; woensdag 7—8 uur vrijdag 2—530 uur en 7—8 uur Stedeljjlc Moseum: 1037 uur; 's zondags 32—17 uur. Opgravingen in Egypte. Groep Mart en Start 10. BIOSCOPEN Monopole, 2 uur (zondag 2 en 4-15 uur): „De wraak der Barbaren", 7 en 9.15 uur: „De schaduw van de kaf'. Passage, 2, 4.15, 7 en 9.15 uur: „Carthago In vlammen". medewerking al toegezegd. I Irene, 8 uun Cefa. Film- Binnenkort zullen pok de formulieren Muals Sacrum, 8 uur: Alb. Thijm. Toneel, vati hen die wel lid 'zijn, worden uitgc-J Wijkcentrum, 8 uur- Gerepatrieerden. Bij werkt. I komst. Ned. Herv. Gemeente, Grote Kerk: 10 ds, H. W. Hemmes. 5 u. ds. J. O. Smids, Betöelkerk: 10 u. ds. C. van der steen. 7 u dr. A. A- Koolhaas (Driebergen), Opstan- dingskerk: 10 U. ds. J. G. Jansen. 7 xi. dr. L, J. Cazemier. Vredeswerk: 9 en 10.45 u. ds. A. Hoffman. 7 tl. ds. A. Wisgerhof (Veencndaaï). Ned. Herv Geref, Evang. Irene: 10 u. ds. A. Wisgerhoff, Vredeskerk7 u. ds. A. Wis- gerhof. Evang. Luth. Gem. 10 u. ds. S. G. v.d. Haagen. Luih, Kerk- Zaterdagavond 730 u. Oecum. Avondgebed Oud Kath. Kerk. Dam 2a: 10 u. Hoog-Mis. Baptisten Gemeente. 10 u. geen dienst. Ire- niVPRCFM ne: 7 U- d5, Rell,ng- .i. r-T»r,rt Leger des Heils. Lange Haven 27: 10 u. Arcade, 8 UUT; Kon. Ned. Ver. EHBO Heillglngssamenkornst en 7.30 u. Verlossings- Variété. samenkomst. Gerrit Verboonstraat; 630 u. Openluchtsamenkomst. Alle samenkomsten staan oJ.v. de majoor R. Reitsma en K* Wle- Clun Geref. Kertc. Warande, hoek BK-laan: 10 uur Leesdienst, 530 uus- ds. M. S. Roos ('s-Gravenzande). Jehova's Getuigen. Volksgebouw: 630 uur -wachttorenstudie, onderwerp .-De Christen heid is jegens God in gebreke gebleven! Na haar einde, wat dan?" Woensdag 730 uur theocratische bedleningsschool en dlenatver- gaderlng. Herv. gemeente KetheL De Rank: 830 uur ds. Brummeikamp (grote zaal). 830 uur de heer Usseisteln (Jeugddienst, kleine zaal}. Dorpskerk: 10 uur ds. Brummeikamp, 7 ur ds. J. Jansen Geref. kerk. Oosterkerlc: 10 uur ds. J. Nawijn, 5 uur ds. W. A. Krijger. De Ark; 930 uur ds. J. Lever, 230 uur ds. J. Nawijn. Burg. Honnerlage Gretelaan, kantine: 10 uur ds. P- R- Everaars. 5 uur ds. J. Nawijn. De Goede Haven. 10 uur ds. H. J. Kouwen- hoven, 5 uur- ds. P. R. Everaars, woensdag 15 mei 3 uur ds. W. A. Krijger (huwelijks bevestiging) Jullanakerk: 10 uur ds. W. Krijger. 5 uur ds. H, J. Kouwenboven. Van een onzer redacteuren SCHIEDAM, vrfjdag In 1922 ver kocht de toen 22-jarlge Th. J. I,, van den BOrg z|jn eerste et eruit een „plaatje voor de strijkplank" aan een hulsmoeder. Thans, veertig Jaar later, is de heer Van den Berg directeur van de Van den Berg Beveka Combinatie N.V., die nog steeds eternlt verkoopt, maar dan in aanzienlij ke hoeveelheden tegelijk. En het kleine pand aan de Lange Haven ln Schiedam waar „directeur" van den Berg eigen handig het strfjkplaatje afzaagde voor z|jn eerste klant, heeft allang plaats ge maakt voor grote kantoren en nog grotere opslagplaatsen. Verhuisde dit ran origine Schiedamse bedrijf in 1926 naar de Haringvliet in Rotterdam, in 1940 kwam de fa. Van den Berg, nadat dc Rotterdamse opslagplaat sen waren weggebombardeerd, weer naar Schiedam terug, waar in de zaak aan de Tuinlaan planhen werden beraamd voor de opbouw en uitbreiding na de oorlog. Wel, die kwam dan ook. Opslagplaatsen aan de Makkerstraat en Lange Nieuw- straat, van 1953 tot '57 een aan de Wil- helminahaven, terwijl thans de giganti sche opleggers hun lading lossen aan de voormalige branderijen aan de Westvest, die tot grote opslagruimten z|}n ingericht. Het hoofdkantoor bleef echter in Rot terdam gevestigd. Na 1945 in het oude pand van „Utrecht" aan de Coolsingel, maar Vorig jaar werd het nieuwe kan toor aan het Stadhuisplein betrokken. Al <Van een onzer redacteuren! VOOR de Schiedamse Kunstkring is gisteravond In bet F&ssage-theater het seizoen gesloten met een sprankelen de uitvoering van Carlo Goldonl's blij spel „De leugenaar" door de Toneelgroep „Theater". De 18e eeuwse Venetiaanse au teur Goldoni is de laatste Jaren wel bij zonder In trek ln Nederland en dat is te begrfjpen ook wanneer raen deaé vlin derlichte en bruisende opvoering van „De leugenaar" heeft gezien, waar Theater on der de vindingrijke regie van Richard Flink alle eer mee inlegt. De speelse tekst van dit guitige rococo- bl|jspel (uitstekend vertaald door Mieke Verstraete), was fleurig en «lerlUk ver pakt ln de decors en kostuums van Joban Gretcr, ook al kwam het decor op het In Monopole: EEN doodgewonehnls-lutn-en-keuken- kat houdt ln MONOPOLE deze Week de gei leren ruim anderhalf uur bezig. Het brave heest helpt twee vage figuren, die zich ln dit verhaal „DE SCHADUW VAN DE XAT" voorstellen als inspec teurs. niet minder dan v|jf moorden op lossen. Het aanhalige diertje, dat het niet ver der brengt dan wat nerveus geblaas en gesis, jaagt niettemin vier slachtoffers de dood in. Verder ndoeten gierende storm, winden en donderende bliksemslagen in duistere nachten de zweetdruppels op het Voorhoofd brengen Zover komt het veel al niet, toch kent de geschiedenis wel spannende momenten, zij het dat aan de' andere kant de naïeve scènes eveuxnin ontbreken, '1/nnopole-nuitinees I l ET verhaal van DE WRAAK DER n BARBAREN, in MONOPOLE te zien, speelt zich af in de tijd dat het Romeinse keizerrijk op instorten staat: Van alle kanten worden de grenzen van het grote rijk belaagd door barbaarse stammen en de wanhoop van Caesar is groot. Na veel veldslagen, belegeringen, feesten, gevech ten en ingewikkelde intriges besluitende barbaren en de Romeinen tot vrede. De twee helden omarmen tot slot de twee heldinnen en op het grote doek verschij nen de woorden The End- In zijn genre is dit een goede film. Ge vechten - en minnekozerijen wisselen el kaar op de juiste tijd'af en het portret van de slappe, besluiteloze keizer is soms verbazend scherp getekend. wat krappe podium niet geheel tot ont plooiing. Jammer dat de muziek van Hans Kox stroef doorkwam. In de titelrol schitterde Coen Flink, die met Véél"zwier Leli ft.» uitdeelde, de har tenbreker, die met zijn charmante leugens alle vrouwen weet te veroveren, maar tenslotte zó verstrikt raakt in het war net van verdichtselen en bedriegerijtjes, dat tenslotte („de bedreiger moet eenmaal bedrogen uitkomen", zo werd de toeschouwers medegedeeld) het fijnste kluifje aan zijn neus voorbij gaat. Want de door hem vurig begeerde aanminnige Rosaura, charmant en verlokkelijk uitge beeld door Annet Nieuwenhuyzen. belandt tenslotte in de armen van de schutterige, in verlegenheid minnende FlorindoHenk van Efferen. Daar kan zelfs zijn door de wol geverfde, atletisch springende knecht ArJecchino, met veel talent uitgebeeld door Aart Staartjes, niets meer aan ver anderen. Maar. ook de andere rollen kregen een heel plezierige vertolking. Prachtig kari katuraal waren de dokter van Geraxd Hartkamp en de met een adelijk huwe lijk bedrogen vader van Richard Flink, lerwfjl het vinnige dienstmeisje, een heel frisse vertolking kreeg van Winnifred Bos boom. Eric Schneider was de kordate ver overaar van het jaloerse zusje Beatrice van Martine Crefcoeur en Piet Kamer man de zorgelijke knecht van Florindo.. Carols Gijsbers van Wijk en Eric van der Donk zagen we in kleine rollen, ter wijl Martine Kox de Ganzonetta kwam zingen. Aan deze zeer geslaagde, frisse voor stelling hebben de leden van de Schie- damse Kunstkring, die overigens de zaal niet geheel vulden, veel plezier beleefd. Hen hartelijke applaus aan het slot wasj dan ook alleszins verdiend. eerder was in Amsterdam een filiaal ge- opend. Maar naast het vele werk dat de lei ding van dit sterk gegroeide bedrijf, dat zich niet alleen bezig hield met de ver koop van etemit, maar ook met die van vele soorten board, perspex, akoestische- en plastic-platen, de heer Th. J. L. van den Berg heeft gegeven, toch vond hij nog tijd om zitting te nemen in de Ge meenteraad voor de C.H.U. en zelfs was hij van 1653 tot vorig jaSr wethouder van Gemeentewerken, Maar toen de fir ma, die in 1960 met de in 1947 opge richte zustermaatschappij Beveka (waar overigens de heer Van den Berg ook de grote man van was) samensmolt tot de Van den Berg Beveka Combinatie N. V., vorig jaar nog de vertegenwoordiging kreeg van 's werelds grootste platencon- eern Isorel uit Frankrijk, heeft de heer Van den Berg niet alleen zijn Raadslid maatschap en wethouderschap neerge legd. maar ook de dagelijks leiding van het bedrijf overgelaten aan de in in de directie opgenomen heer G. B. A. van Straeten, waarna hij zich is gaan wijden aan de belangen van de N. V. in Beïgie. Ter gelegenheid van het jubileum van de N. V. èn van de directeur, Is er gis termiddag ln restaurant Europoort een drukbezochte receptie gehouden. Daarbty is tevens het Jubileum herdacht van drie leden van de staf, n. L van de directrice mevr. J. M. Tuyuenburg-Mnys, de bouw kundige G- Volkestfjn en de vertegen woordiger H. Penning, die allen vijfen twintig jaar aan het bedrijf verbonden zijn. SCHIEDAM, vrijdag Een lange co lonne auto's 41 in getal heeft gisteren een. lange tocht ondernomen met als passa giers 80 mindervaliden. Zij kregen de tocht aangeboden door het Comité Auto- en Boottochtjes (CAB). De rit ging dwars door de nu in bloei staande prachtige bol lenvelden uaar de Seinpost in Noordwijk. Het spreekt dat de passagiers een heer lijke dag hadden, waarover zij nog lang zullen napraten. De terugweg werd over Scheveningen afgelegd, waar de pupillen voor het eerst de nieuwe pier konden aan schouwen. Tijdens de rit werd bekend ge maakt, dat de „vader" van de CAB. die 24 april zijn tachtigste verjaardag vierde, zijn werk zal overdragen aan zijn naamgenoot M. P. Heyboer uit de Louise de Collgny- straat 33. t Op zondag 13 mei zal er in de Opstan- dingskerk weer een oecumenische kerk- dienst worden gehouden. Voorgangers zijn dr. L. J. Cazemier, li turg, en ds. H. J- Heijnen, Gereformeerd- SCHIEDAM, zaterdag In aanwezig heid van de ambassadeur van Joegoslavië, de heer A. Slambük Is gisteravond in het Stedelijk Museum Schiedam de tentoon stelling van werken van de groep Mart, jonge kunstenaars uit Zagreb in Joego slavië en tevens van de Start 10, gevormd door jonge hedendaagse beeldende kunste naars in Nederland. Conservator P. L. A, Janssen, vertelde hoe hij enkele jaren geleden in Zagreb de kunstenaar Hegeducic had ontmoet, wat er toe geleid heeft dat werken van deze Joegoslaaf in tal van Nederlandse musea tentoongesteld zijn. Nu zijn zijn leerlingen aan de beurt, die in het spoor van de meester eveneens in verschillende plaatsen te bewonderen zal zijn geduren de ongeveer negen "maanden. „U zult mer ken dat wat wij hier In het westen gewend zijn en van waarde achten ook door die jonge Joegoslaven wordt gebracht", zo verklaarde de heer Janssen, Het is geheel abstract en non-figuratief werk, dat daar te zien is. .Wat de Start betreft, het is de tiende tentoonstelling die samengesteld is en het zal ook de laatste zijn. De heer Janssen gaf als zijn persoonlijke mening dat de laatste jaren de Start teveel een samen scholing van een bepaalde groep is gewor- Géboren: Ronald B. z. v. J. B. Jeup en T. Verwaal: Josette d, v. J. F. den Hou- ting en W- Kruit; Sara C. d- v. A. Schil- ten en I. C. Kort. Ondertrouwd: V. Licata, 30 jr. en P. Vrijdag, 23 jr.; M. Dikstra, 23 jr. en M A. Vleeskens, 19 jr.; N. B. Eelhart, 24 jr, en C. van Hartingsveldt, 26 jt-i P. Kleijwegt, 24 Jr. en A A. Niemeüer, 19 jr.; C. P. Se- bel, 26 jr. en M. P. J. Heinsbroek, 26 jr-; B. Suvaal, 24 jr. en M. van der Plicht, 23 jr.; W. Vlak. 29 jr. en G. Draaijer, 24 jr.; D. J. Wonnink, 38 jr. en W, Roden burg. 36 jr. Gehuwd: J. Dool, 27 jr. en B, Roerade, 22 jr.; F. Grüaelbach, 22 jr. en J, G. van Harmeien, 17 jr.; V»'- Jansen, 19 jr. en M. E. I,. Melief, 19 jr.; H. F. Wah), 23 jr. en T. E. van Katwijk, 21 jr.; G. de Jong, 22 jr- en T. van Gerven, 22 jr.; E, Wester- veld. 24 jr. en J. van Heest, 24 jr.; H. W. van der Lelij, 27 jr. en H. H, DL Bone faas, 22 jr.; K. H- Jordan. 27 jr. en C. W. Visser, 19 jr.; J. H. van der Most, 23 jr. en I. B. A. Spijker, 19 jr. Overleden: S. P. Verburgh. 85 jr.: M. Te bevragen aan het Hoofdbureau van Politie te Schiedam tussen 9.001230 uur en 2,00—6,00 uur: wit kinderschoentje. Te bevragen bij de vinders: bromfiets- tas met gereedschap, Zelenberg, Schie-, damseweg 231, Kethel; doos met choco lade, Van Hees, Nw. Mathenesserstraat, 100 a; hondeketting, Tieleman, BJC. Laan 255 a; 2 contactsleuteltjes, Schïlperoord. P.K.O. Laan 151 a; zonnebril, Metaal, Dwarsstraat 24; ring met sleutels. De Boef, Van Smaleveldtstraat 25 a; ring met sleutels, P, van Kersen, BJC. Laan 247 a; kinderbril. Café Hitman, Broersvest 3; zwarte dameshandschoen (k), Klaassen, Huysmanstraat 140; witte sjaal met clips. Kooiman, St. Liduinastraat 69; zijden sjaal, Bom, Burg. Honnerlage Gretelaan 111; herenpolshorloge, Slagmolen, Nu- mansdorpsestraat 19; damespolshorloge, Van Ypenen, Schiedamseweg 242a, Rot terdam; mandje met inhoud. De Groot, Hooykade 4; blauwe autostep, Hagestein, Van Hogen dorpstra at 29; rode autostep, Velfink, Mgr. Nolenslaan 506; bruin-witte jachthond. Dierenasiel, St. Anna Zuster straat 33 b. den en daardoor aan waarde heeft ver loren. Maar in den beginne heeft Start groot nut afgeworpen want hierdoor kre gen jonge kunstenaars voor het eerst een kans om te exposeren. Mogelijk dat in de toekomst deze exposities wat kleiner en wat eenzijdiger gevormd zouden kunnen worden, hoopte de heer Janssen. De tentoonstellingen zullen tot 12 juni te bezichtigen blijven. (Apon in het kader van zijn lezing „Pre- ien protohistorie van het Waterwegge- (Van een onzer verslaggeefsters) VLAARDINGBN. zaterdag. Het aan de waakzaamheid en oplettendheid van de amateur-archeologen van Heli- ninm te danken, dat de Westnederlandsr Cultuur een begrip ls geworden. De moei te, die de leden van deze werkgroep zich in de afgelopen drie jaar van haar be staan getroost hebben, zal waarschijnlijk resulteren In een voor deze leden, hoge onderscheiding: prof. ff, Glasbergen zal voorstellen, de z,g. sieentUd-cultuur, waarvan tot voor kort zeer weinig bekend was, officieel de benaming „VI aard in g se cultuur" te geven. Hoewel overblijfselen uit deze steentijd in geheel West-Nederland, oa, bij Heke lingen, in Noord-Holland, en te Alblas- serwaard, zijn gevonden, is het beste ma teriaal uit VIaardingen afkomstig, het geen voornamelijk te danken is aan de Vogelzang, 64 Jr. wed van 1'Vog&ng; ««"groep Helininm J. J. de Koe, 71 jaar. Dit onthulde gisteravond de heer H. SCHIEDAM, zaterdag. Hennes-DVS kleine kans op behoud en zullen die wil len benutten. Bovendien zijn het nooit makkelijke tegenstanders geweest, die nu al drie maal achtereen thuis hebben ge zegevierd. Het zal er spannen. De SVV'ere worden op deze moeilijke tocht vergezeld „x,«.ixjdoor enkele honderden jeugdige suppor- .pidï'londj/'om 2 ^P'hv IwW die hun favorieten de nodige morele .te tbui.wed.trdd tegen Z.F.C. Deze - riem, willen geven. atMte ploeg veeht nog hatdeettlg omj svy 2 JpM,t ?Jllerdagmiadag om en oefenwedstrijd tegen Excelsior Maas- dtterbu ïeker niet kw.W Het t.1 dan stak B Jei,Iar„at naar Un.tas 2 ook een harde stryd worden. Maar Her- me» heeft vorige week tegen Excelsior nog Jaten zien waartoe het in staat la en zal dit nu ook voor het laatst aan het eigen publek willen tonen. Hermes-DVS2 dat op de valreep het kampioenschap aan DHC 2 moest afstaan, is uitgespeeld. Ook het derde elftal heeft de kansen vrijwel verspeeld en staat zon dag b(j Laakkwartier 2 voor een zware opgaaf. Hennes 4 kan zondag in Harga kampioen worden, wanneer één punt ver overd kan worden op EDS 2. SW gaat zondag naar Koog aan de Zaan voor- een belangrijke beslissende we'dstrijd tegen KFC. Halen de rood groenen de volle winst dan staan zij met één been in de nieuwe eerste divisie, lukt dit niet dan wordt de situatie zeer predikant te Vlaardingen. De dienst vangt precair. om 19 uur aan. Maar de Kogcrs hébben zelf nog oen SCHIEDAM, zaterdag Veel plezier hebben de leden van de personeclavcrtnl- rtng van Gemeentewerken fiateravond jeleefd aan de klucht „Gevaarlijk Snoep goed" van Max Andrea. In het goed ge vulde Musis Sacrum daverde dan ook I meermalen een luid gelach om hetgeen. WIE een royale brand wil zie, moet naar PASSAGE want daar draait onder veel gerucht CARTHAGO IN VLAMMEN - in kleuren natuurlijk. Zulke spektakelstukken lonen de moeite en ze ker ook de kosten niet meer wanneer ze de elementen moesten missen, waar van de eerste filmmakers niet durfden dromen: geluid cn kleur. Voor de be zoeker die niet geheel opgeslorpt wordt door de gebeurtenissen zelf, is het een aardig spel te trachten die twee zaken weg te denken Uit zulketop scènes als een adembenemend zeegevecht of een niet minder de keel dichtsnoerende kloppar tij in een gevangenisgewelf en zich voor te stellen wat er overblijft. Ia deze film ontmoeten wij- de'nobele Hiram die aanvankelijk met zijn ge dachten niet bij de werkelijkheid is (..sta niet te soezen", wordt hem aan boord van zijn gevechtsbodem toege roepen), maar zich snel ontpopt als de held van Carthago. De schone Fulvia is verliefd op hem, hij echter houdt slechts van de ook schone Ophlr, die op haar beurt haar aanbidder 'Tsour moet te leurstellen. Rondom deze liefdesmoeilijk heden woedt de verbitterde krijg tussen Rome en Carthago. Voor enig acteer werk tussen het vecht- eh vuurwerk door is een beroep gedaan op Pierre Brasseur en Daniel Gelin, 'die daartoe beiden met een ringbaard zijn gesierd. Carmine Gallon e is de régisseur van dit vlammende fhnwerk. dat m«t veel verve en vooral veel ani mo op de planken-werd gezeL Maar alvorens het publiek z«n vreugde over de klucht kon uitspreken, richtte eerst (bij afwezigheid van de voorzitter) de tweede penningmeester, de heer J. W Prein, een hartelijk welkomstwoord aan het adres van de aanwezigen. Voorts sprak hij een afscheidswoord tot de heer P. van der Hoeven, die enige tijd geleden de dienst verliet om de functie van op zichter bij de Woningbouwdienst te aan vaarden. Als cadeau viel hem een boe- kenbon ten deel, terwijl zijn vrouw werd verrast met een geurige ruiker. „Gevaarlkijk Snoepgoed" heeft in we zen niet veel om het lijf. Daarvoor is het trouwens een klucht, pretentieloos, maar uitermate geschikt om er eens echt een lollige avond van. te maken. En in die opzet is men dan ook wel degelijk ge slaagd. Het spel bestaat voornamelijk uit dolle verwikkelingen en min of meer grappige niet diepgaande opmer kingen. De verwikkelingen beginnen goed wan. neer een gemaskerd bal Is afgelopen. Jo- han Latour neemt daar een verkeerde vrouw mee, die eender gemaskerd is als z'n eigen eega. De verkeerde vrouw blijkt van rijke huize, waardoor een gangster bende op haar loert Johan Latour komt dan in moeilijkheden, maar een eveneens verklede inspecteur van politie lost alles op. De zeer enthousiaste tonelisten waren; C. van Til borg (tevens regisseur), mevr, De Jager, mevr. Dé Hertog, Sjaan van Tilborg, Joost van Tilborg, J. Oosterveer, mevr. Stoker-De Bout, Jac. de Jagen sluis. Het derde elftal gaat naar Unitas 2 en SVV 4 speelt om 12 uur in Harga te gen Spartaan'20 3. bied". Deze causerie gaf een overzicht van het resultaat, dat deze amateurar cheologen met hun opgravingen bereikt hebben. En dat is, zoals al uit het bo venstaande blijkt, niet gering. Toen, nu drie en een half jaar geleden, de heer Verhagen en de heer Zonneveld de eerste opgraving in de Broekpolder deden, vonden zij een aantal potscherven, waarvan nu een datering mogelijk is. Deze aardewerkresten blijken afkomstig te zijn uit de ijzertijd d.i. de periode voor de Romeinse tyd Door tal van andere vondsten die later in Vlaardingen, Schiedam en Rotterdam werden gedaan, is men tot de conclusie gekomen dat deze streken ongeveer 150 jaar v. Chr, vrij intensief bewoond werden. Na het vinden van een stenen bijl uit het Neolï- tïcura 2250 jaar v. Chr.) volgde een serie uitgebreide onderzoekingen, die nog niet beëindigd zijn. Wanneer op 15 mei de draglines hun graafwerk gaan begin nen bij de Arïe Koplaan, zal men op nieuw met dit onderzoek verder gaan. Dat bij de hewoonbaarheid van bepaal de streken de ontwikkeling van het land schap een grote rol speelt, spreekt haast vanzelf. Ongeveer 3000 jaar v. Chr. begon West-Nederland droog te vallen, nadat de zee al enkele duizenden jaren het land overspoeld had. In de diverse transgressie fasen is er een verschil in grondstruc tuur ontstaan. Op de eerst droogvallende oeverwallen van kreken was bewoning mogelijk. Vaak W3s dit door nieuwe over stromingen niet van langdurige aard. Zo is het mogelijk, dat er verschillen de culturen In deze gewesten te vinden zijn. zoals de z.g. Klokbekercultuur 1750 j. v. Chr,), de periode van omstreeks 1000 j. v. Chr.. waarvan weinig bekend is, en de ijzertijd, de Keltische periode van ongeveer 150 j, v. Chr. Door de diverse opgravingen kon men BOTTERDAM, zaterdag (ANP) Bfl de scheepsbouwwerf „Friesland" Lemmer heeft vandaag de tewaterlating plaats ge had van het koelschip „Poolster** dat ln aanbouw is voor de reder(j W. M. H. Mueller en Co N.V. te Rotterdam. De „Poolster" heeft als open shelter- decker een draagvermogen van 1450 ton, als gesloten shelterdecker ca 2050 ton. Het schip is geschikt voor het vervoer van alle mogelijke vries- en koelprodukten, zoals fruit, bananen en vlees. De vier koel- en vriesruimen, die onafhankelijk van elkaar tot min 20 graden Celsius ge koeld kunnen worden, hebben een geza menlijke inhoud van 90.000 kubieke voet. De voortstuwingsinstallatie bestaat uit vermogen van 2500 pk, die de „Poolster* een dienstsnelheid geven van 15 mijl per uur. Het schip zal begin oktober worden op geleverd. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag Kapitein Srnoak van hel s-s. Flying Spray dankte gistermiddag geroerd de Amerikaanse consul-generaal Barn. W. YVashbom na dat deze op het schip de „E"-wimpeI („E" for excellences had gehesen. Deze wimpel wordt uitgereikt aan de reder die bijzon der veel heeft gedaan voor het stimule- :n van de Amerikaanse export. Op 28 maart overhandigde president Kennedy de „E" Award aan de Scandina vische reder Isbrandtsen voor diens Mo bile Trade Fair". Met zijn schepen bracht h|j Amerikaanse produkten in alle delen van de wereld waar hij er tentoonstellin gen mee inrichtte. Het effect van dit ini tiatief is tot nu toe zeer bevredigend ge weest De ceremonie van gisteren georgani seerd door het agentschap van Isbrandtsen m Rotterdam de N.V. Trias, en het Ame rikaanse consulaat, werd onder ander® bijgewoond door Rotterdams loco-burge meester de heer J.U.Schilthuis. ROTTERDAM, zaterdag. Op donder dag 14 juni zal de heer F. A. A Spruit assistent-opzichter bij do afdeling Bouw kunde van gemeentewerken (onderafde ling schoolschoonmaak) de gemeente dienst met pensioen verlaten, 's Morgens om tien uur is er in de kan tine van het Stadstimmerhuis, Goudse Rijweg 90, een afscheidsbijeenkomst. de afkomst van deze „oer-Vlaardingers" enigszins na-gaan. De z.g. kust-cultuur, uit de ijzertijd, die zich van La Panne in België tot As5endelft uitstrekte, heeft ook sporen achtergelaten in Brabant, do Betuwe en het Rijngebied. Volgens de Groningse prof. Waterbolk moet er dan ook 300 a 400 j v, Chr. een trek in N.W.-richting hebben plaats gehad, waar van de laatste uitlopers zich aan weers zijden van de Rijnmond verspreidden. Prof. De Laet uit België stelt dat deze dragers van de zg. Hundsrück-Eifel-cul- tuur, de Menapiërs door de Romeinen uit hun woongebieden zijn verdreven, waar na de Karminnefaten zich hier huisvestten. De Kanninnefaten vormden geen stam op zichzelf, doch waren een onderdeel van d« stam der Friezen. Hierdoor is het te ver klaren, dat het Friese aardewerk, geda teerd =fc 150 j. v. Chr., dat in de terpen werd gevonden, zoveel overeenkomst ver toont met de hier gedane opgravingen. De beer Apon besloot zijn lezing met d« hoop uit te spreken, dat na de geweldige opgravingen in de Hargpolder en West- Abtsepolder, nog vele andere archeologi sche overblijfselen door Helinium zullen worden gered, hierbij terzijde gestaan door de medewerking van de gemeente besturen van Schiedam en Vlaardingen. zijn het eens Zij kozen een fantastische tweepersoons bromliots, dia zich doorcfe ielste stormwind boort en overslfllla hellingen triomfeert Daar staat hij: mat zijn vitale, turbo-gekoelde motor en zijn onwrikbaar, stalen frame I Een klasse apart. Door en door betrouwbaar. Twao of drie versnellingen naar wens. Drie verfijnde kleu rencombinaties. Volledig uitgerust met alle acces soires v.b. f 645." Vy5CHIID*»— Afd. Motoren: ST. L1DLÏNASTR. 52 Telefoon 64313 Swanunerd&nuingel 25 Telefoon 665 48 Betaling desgewenst in overleg. Degene, die streeft naar VERRUIMING VAN INKOMEN wordt hier een kans geboden. Grijp die. Verzekeringsconcern vraagt met koopmansgeest, in de buitendienst. Eventueel voorlopig als nevenfunctie Mogelijkheid om spoedig tot een behoorlijk Lertaan te komen. Leeftijd tot 35 jaar. Uitvoerige inlichtingen worden c gaarne verstrekt na inzending van. onderstaande coupon onder nr. UZ-9438 bureau van dit blad. hierlangs afknippen s.vp. COUPON Betreft advertentie medewerkers in de buitendienst van verzekeringsconcern. Ondergetekende verzoekt uitvoerige inlichtingen te mogen ontvangen. Naam: Adres: Woonplaats: Datum: Handtekening: Fotografie RolfUms vergeten? De auto maat staat voor u klaar. Alle soorten films. Foto K. van Vuuren. Hoogstraat 106. Voor pasfoto's naar K van Vuuren. Hoogstraat 106 tel 3 67 20 In eén dag gereed Speciaal voor spoedgevallen Rot ter damse dijk 265 Tel. 6 80 21 - Schiedam Te koop oongsboden Wasmachines, zo van de fa briek va f95.—.centrifuges v.a. 110.—, combinaties met eiektr verwarming f 275.— Showroom „Coja" Lange Haven 326, tel, 63341. Permanent wave Hêlène permanent met toe stel, het beste wat er is compleet 1 5.—; stroomloos f 7.50 Op vertoon van deze advertentie f 1.— sorting i Dames- en aerensapsalon .Hélène". RembrandtJaan 22 Telefoon 67170- Personeel gevraagd Gevraagd: vitaal gepen, sioneerd persoon voor boot- Tevens: draaier en aanko mend draaiers. Maehinefabr. „Framet" Bomissestraat 24- 26 (Sapnasepolder), telefoon 57790. Radfo en televisie Koopt u elke week een grammofoonplaat voor ƒ3,75. Wij leveren voor het zelfde geld een Philips bandrecor der. Ga praten en kijken by De Jager, Broers veld 108, Special showroom: 134. Diversen Laat aw spiraal tot modern opklap, of kantel bed Prima uwejKing ais nieuw terug. Het goed koopste adres. OUK, Groe nendal I a (Broersveldpad) telefoon 6 7028 (na 18 uur telefoon 6 67 89) Ledikanten nutledikanten, Kam peerbed den enz. Kom eens praten. Niet onderste boven U hebt zich zoveel moeits qeqeven om vooi de baby van Iruus die allerhelste slab te maken Maar waarom hebt o alle ooppeties. dier tjes huisfes, niet nqai hém qekeerd Een kind heeft meestal nieis aan zijn slab, want alles staal er altijd .qoed" ap. voor u normaal, voor hem ondersteboven. Het zou heerlijk zijn als fa brikanten van slobbertiet die men in de winkel koapt, daar ook eens aar» dach tent Wilt u nog meer tips? Neem dan TIP VAN ROOS 'i" Een pocket vol tips. Verkrijgbaar bij de fake!- ten agenten en bezorgers v van dit blad, alsmede bil boekhandelaren en kiosken.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1