Christelijke jongeren willen practische liulp verlenen de nodige vaart in het spel VOETBAL IN SCHIEDAM Wijziging van DHS-team bracht PPSC op Heinenoord HONKBAL Schiedam en DHS halen zeer goede resultaten Variété op feestavond van 44-jarige EHBO Team reeds opgericht, maar er zijn meer leden nodig Afdelingsvoelbal Door strafschop komt WF in le klas terug Koeriersters OP OECUMENISCHE GRONDSLAG Vierspelenkamp begonnen Schied. Boys is ka mpioenspunt onthouden DRZ staat voor THOR-leiders geslaagd degradi tie Z'ster-Demos 4-1 Dirksland-DRZ 2-1 Martinit-Nado V 1-0 «ÏÏU& p«?e„dsddeSkïï,-!db GSV-DUS 1-3 ZATERDAGVOETBAL Moeizame 2-1 zege van SVV-PSV 5-7 DSS-Schiedam 8-25 Gasstel raakte in brand ABC begint weer op 21 mei Aanrijding Met bromfiets verongelukt SCHIEDAM DHS-RFC 24-4 meesterlijk I JIAANDAG 14 MEr 1962 f Advertentie l.M Kies uit 50 mooie kleuren. Een moeilijke keuze Vraag ons advies. Gebruik* Histor om 't zelf goed te doert. kleurlak maakt 't mooier! (Van een onzer redacteuren) bedoeld met ..hulpverlening aan ande ren". Maar het J<<*n uiterar.id ook ander s oor tig werk zijn, hoewel het aan de an-, dere kant ook met de bedoeling is om in j de werkingssfeer te treden van bestaande j charitatieve en kruisvei en igingen. Ook hoeft het met steeds werken in j een tehuis of inrichting te zijn. Infegen- j deel zelfs, de individuele hulpverlening i staat voorop. Maar men is maar vast ge- j SCHIEDAM, nuatida,. Sinds lort b.stot in Schiedam een „Oecumenisch j S hS'st" iSSMoShUisT066" i gdiivcrlcnlntst^nn »an Jongeren", een nog j<mse tol van oecumenische activiteit.Jr„ómln'lïhS dt ?d«S otn de' tSebct"-""* f- dat de ,ed™ v>Ddi4 t«"> ivoorlopls sUit hel er nog maar tien) .„„Tï!" uit ïf buflen jïi helhên lm' - ïrtt vrijwillig beschllbaar .lellen voor het verrichten van hulpdiensten op heg SumOTivf bïtogen i r gebied van zïelenhttl^verl, bejaardenhulp, boodschappendiensten, ene. u-aar er l p )[f „.U(12(t „„Ilen. das niet' behoefte aan bestaat. Met de Praltlaehe hulpverlening Is reeds een begin gemaakt.illïds peseldkhaar zijn. Dai hoeft ook niet maar zal naar het gevoel van de initiatiefnemers nog verder uitgebreid moeten !Getiacht is aan een avond of een rrii r worden. Reeds lang leefde bij de Oecumenische Raad van Kerken van Schiedam „eehend in de tu.ee u<jken of mogelijk \ie vaa een hulpdienst van jongeren uit de verschillende in het leven te roepen. izeJfj> eens fa de nlaaDfl, Doch rfan g we, V1SSCHER Je MIDDELLANDSTKAAT S9-101 Botterdam - Telefoon 3 40 40 Stimulerend hebben daarop gewerkt de dere temn-Ieden i (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, maandag De ..Vier- v«r«'™t"cr spelenkattlp". u,Igoonde van h« blljart- week- Ijonïcrên Conferentie die In'i960 in Uit- het koperpoctren Bewees"™" Ènndett mïlien ifcht ttertt.regt iiet spreek district Schiedam, is liet afeelopen «om Is gehouden en ook de confcrenliej Ook o» een zondagmorgen Ivooral ge-;,^',rd vcie ledfn mak,:" dat de W."'"4 blj FrMk Wcb" he60""™- Vooruit- van de Oecum. Jeugdraad van fehr, 1961 durende de weekends is er zo weinig per-! le"tnC geen zwaar drukkende P|ic"nj]0pende op de gedetailleerde uitslagen ün Schiedam. Want daar was het gemeen-1 soneel voorhanden) heeft mej. Korpel injwordt- volgen hier de totaal-uitslagen: - icbappelljk dienstbetoon een van de ge-1 hel St. Jacobs Gasthuis een handje mogenAls deze opzet slaagt, dan is het de bo-! „„rrkspunlcii. Ook op de Assemblee van, helpen, 0e koffie verzorgen en daarna dei dueling een of meer vaste ..hulp-posten" v ri_r Voifip—Kaov 5—5- v d Van?— i. ifcrddnsd van Kerken te New Delhi [afwas. Zelfs heeft zij enkele bejaarden! in te richten (b.v. bij een van de leden i s is de raak van het practische hulpwerk Imogen helpen. „Dat is een heel prettige thuis, die telefoon heeft), vanwaar mtde.Van t;enclt 0 van KUggenberg In oecumenisch verband als cén van dedag geworden en als andere jongeren we-.hulpdienst geleid kan worde». Maar dat19—1; Van Duijl—Valkestijn 10—0; Van sDomaamstc facetten van liet werk van ten hoe plezierig het is om zulke mensenis een zaak voorde toekomst. lEijk—Van der Velde 82; Van Duul—-v. i witte paraplu's zwaaiden vrolijk toen Wil- 'ton Fijenoord verrassend m de laatste 'minuten aan de gelijkmaker kwam daardoor het kampioenschap verkreeg. WF was voor rust sterker maar het ner-| veuze team kon mede door de felle atta- qes van de Roitredammers niet in't goe de spel komen. De Schiedammers scoor den nog wel maar het doelpunt werd we gens buitenspel afgekeurd. ïn de 27e mi nuut scoorde Nestoro uit een scrimmage. Verbeten heeft Wilton Fijenoord voor de kostbare gelijkmaker gestreden en eerst twee minuten voor tijd kwam de kans. De hoog opspringende Rotterdamse doel man miste de bal maar een achterspeler sloeg het'leer met de hand weg. Diverse WF-spelers durfden, deze belangrijke straf- schop niet te nemen, maar tenslotte schoot "j j Sjaak van Unen heel zeker en keihard de nfAmntio «,oit WT nutr rlp fntititPh dB hedendaagse kerk aan de orde gesteld. i Daardoor is ook bij de Schiedamse jon geren het verlangen naar dienstbetoon ontwaakt, zodat de plaatselijke Oecum- Basd een' poging deed een hulpdienst van jongeren in het leven te roepen. Dit sloeg direct aan. Tijdens een bijeenkomst van e<n gesprekskring, waarvoor ook jonge- ren waren uitgenodigd, werd zo het Setnc- dairise Hulpverleningsteam geboren. Tien jongeren mannen zowel als vrouwen meld 1 den zich aan. Zij komen nog hoofdzake lijk uit hervormde kringen, maar het stre ven is er wel op gericht om het team vol ledig oecumenisch te maken door jonge ren uit andere kerken aan te trekken. Van deze werkgroep is Huug Smits, Stad houderslaan 66. tel, 69867, de voorzitter en mej. Margreet Korpel. Nieuwe Maasstraat 57 de secretaresse. Belangstellenden kun nen zich bij hen opgeven. In de praktijk Hoe werkt dit hulpverlenlngslcam In de praktijk? Mej. Korpel heeft daar reeds ernrfng In opgedaan. Wetende dat het febrek aan personeel vooral in ziekenhul- icij en bejaardentehuizen zeer groot Is. 1$ ïjj op een avond naar het St. Jacobs Casthuls gestapt en heeft de directrice {evraagd of zij een handje kon helpen. D»t ton, graag zelfs. En zo is mej. Korpel begonnen met het strijken van gordijnen, een werkje dat luigentjjds Is moeten blij ven liggen omdat er geen mensen voor waren. Een andere keer is zjj met vier an te mogen helpen, dan zullen er vast vele» Als het blijkt dat dit idee van een Oe- aanmeidïogcn komen," vertelde zij met cumenisch Hulpverleningsdienst van Jon- eenvoutlige overtuiging. 'geren aanslaat en er enthousiasme voor Dit voorbeeld heeft mej. Korpel gege- bestaat, dat kan altijd nog naar ccn orga- ven. om duidelijk te maken wat er wordt1 nisatievorm worden gezocht. d. Valk 55, i Van Gcndtv. d Does s2, Hekman— iKooy 8—2 SCHIEDAM, maandag Wilton Fije noord is kampioen van 2 A! Het 11 ge lijke spel (behaald vla een strafschop in de 88e minuut) tegen concurrent Nestoro bracht Wilton Fijenoord de rentree naar de eerste klas. Vorig jaar werd WF twee de, het jaar daarvoor kwam WF na twee degradaties uit de vierde klas KNVB zo-, dat het herstel nu Is bewerkstelligd. He(; kampioenschap zal later worden gevierd' tezamen met de andere successen van de - teams- Wilton Fijenoord 2 moet namelijk j P™"10*1® van WF naar de touwen. beslissingswedstrijd spelen tegen S Cil 1 eO a m-j/V O O FCie rKW 0-1 WIT^. 2' Fljenoord Promoveert' Het leek wel o{ Noorderkwartier nog; wfvjffr™,- c kapmenskansen had zo fel speelden de fDJS^rden^ndagav0ndml.deiR0««fda^ers en dit enthousiasme is kantine de karap^enscbappen van het Schiedam noodlottig geworden. Wei kreeg i Schiedam nog kansen maar de goede ar-! werking gelukte met. In de 25e minuut j van de tweede helft kon de -rechtsbinnen van de Rotterdammers een foutje van de Schiedamse defensie af straffen en ver-1 geefs heeft Schiedam daarna nog getracht' alsnog een geluk spel af te dwingen. SCHIEDAM, maandag Op het on- langs gehouden examen van de KNGV 1 xijn drie leiders van de Schiedamse gym nastiekvereniging THOR geslaagd en wel mej. Nel lie Boender, Jan van de Tal voor het rware A-diploma en mej. Corrie van Dorssen voor het C-dïpIoma. Dit betekent dat THOR. dat enkele jaren te kampen heeft gehad met een lei dersprobleem. nu met meer vertrouwen de toekomst tegemoet kan zien. Door deze ■Uitbreiding van het gediplomeerde leider korps kan de vereniging de volle aan dacht geven aan de viering van het 60- jarig bestaan in 1964. Maar eerst nog een grote gyrrmastiek- demonstratie op 2 juni tijdens de Sport week. Ook zal THOR met vele leden deelnemen aan de Boswandeling, die za- 'terdag 19 mei wordt gehouden in Oud- Beijrland. De honderden kinderen ver trekken om I uur met bussen vanaf het Dr. Wibautplein. SCHIEDAM, maandag Voor DHS, de rechtsbuiten van de Gouwenaren zo goed voor dat de midden voor kon inkop pen. In de twintigste minuut kreeg DHS een strafschop wegens hands toegewezen maar het harde schot van Roozen werd goed gestopt. Twee minuten later lanceer- Dim en Mnrtinit Delekenl de'ëomprii'tréide pouka d°ortooPbaJ vh?t niet veel meer. Met 5oed voelbal ki„,n en hot ivaj 1-2. In de Meede helft was de DHS na een 1-3 reje op CSV nog eenj«r«» d» bKta Schiedamse aanval goed plaatsje hoger in de derde klas. Demos en hrf, d«rd>= ünolpun Bechtsbuiien Martini! Hieven uil de gevaarlUke anne. Boeiers losle een vleugelschot waar de hoewel een gewalgd Demo, mei g_i i keeper overheen dook m Hoogen voltooi- van zuldetster verloor. Jtartinil drukte dede aanval. Daarna trachtte GSV nog met 1-0 Nado Vnorultgang op de laatsteSCh,edamf korte duur want drie minuten later zette de hejft kwam Zuiderster, dat wel goed speelde, geflatteerd aan een 4—1 zege hoewel Demos zich gedegen verweerde. plaats. »Ltatl «as^etelnTvSïlo bS! nuut kreegDick Hoogenboom een opgc-de bf| J1!nJf!hn?f1n2: pcndhaeennSoï" taS»*»»? Hoogenboom iru«- F'»!,s Groenhorst bedreigd dior drie geselde bleef de gelijkmakof"lilt. Bu t h dT^rtS mmu^ljaan speelde daarna'de bal ;n _eige„ doel. i scoringskans van Kot* Wgwans w» Met drie invallers slaagde Demos er In In een spannend duel kwam DRZ op het verre Flakkee met een been in de afdeling Rotterdam. Wel moet DRZ nog tegen Hil. lesluis en Hermandad spelen, zal er nog een protest van DRZ worden behandeld en staan ook DZB en PFC nog ïn de geva renzone maar toch is de achterstand van DRZ op de concurrentie al groot. Dirks- land Heeft nu drie punten meer dan DRZ. In de tweede heLft trapte de doelman van de thuisclub ver uit, de bal kaatste j over achterspeler Güs van Os en de mid denvoor van Dlrksland kon de score ope nen. Na een kwartier verkeek duelman Henk Zonneveld zich op een hoge bal en DRZ had een 2—0 achterstand. Zo zuiver kon Molendijk daarna Joop Altorf lance ren dat de achterstand tot 21 werd ver kleind maar hoewel DRZ nog paalden lat •een ™leebd de twee-1 Schiedamse voet. zijn schot werd good gestopt. Aan de an- j dere zijde maakte doelman Den Uyl even- j eens een zuivere inzet onschadelijk. Beide teams losten nog diverse harde schoten maar de verdedigingen bleven overeind.' Aan het slot werd Martinit in de verdedi ging gedrukt maar de witroden konden i zich handhaven, Trainer Berry Jansse had de formatie van DHS gewijzigd. Dat bracht vaart de aanval met als gevolg dat Degeling al in de veertiende minuut uit een vrije trap Muilwijk liet scoren. De vreugde was van 'A SCHIEDAM, maandag Doelpunten .waren zaterdagmiddag schaars bU de SWdtdainse voetbalclubs- Ondanks een flTerwicht slaagde GSS er niet in te sco- Sunlight won met 10. Moeizaam jbkef PPSC met een 2—1 zege op het «krke Heinenoord ia het spoor van de kider, PPSC-Heinenoord 2-1 Het bezoekende Heinenoord trok het *®st in de aanvat en dat leverde in de ueade minuut een doelpunt op toen de nuadenvoor een vrije trap langs doelman Jungenus school. Eerst m de 35e minuut twam Joop Liebeek uit een dieptepass goed voor de doelman die kansloos het sakyken kreeg (1—1). In de tweede helft Wonden beide partijen zich begerig voor ^•ouewmst. De verdedigingen hielden «enter uitstekend stand. In de 25e minuut «keef Liebeek de bal goed naar voren, hij *«te daarna goed voor en met een prach- «tf ®chot kon middenvoor Degeling de tand op „—.j brengen. Het werd tenslotte «vg even onaangenaam maar descheids- Mor k°n de orde handhaven. Sunlight-GSS 1-0 Jet wind mee verbleef GSS steeds voor We.),. 1 van Sunlight maar het over- td leverde geen doelpunten OP Wel Pnns eenmaal bard tegen de rech- itóht In de tweede helft kwam Sun- fcnj ®oed v®or het doel van GSS Toch Mden de Gustomannen de situatie wïj- sen maar verrassend kwam Sunlight half Wlnsl teen de Vlaardingse rechts- et een yer schot de Schiedamse nn j n 0nIlaudbaar passeerde. GSS kreeg 8 de kans op de gelijkmaker toen Wes- r m het bekende gebied ten val werd schop in maar het leer ketste via de bin nenkant van de lat het veld weer in. On danks een offensief kreeg GSS geen kans te scoren. SCHIEDAM, maandag Wederom heb-1 schoten bal de stand op 21 brachten ben Schiedam en DHS in de honkbalcom- plaatste, petitie verbluffende resultaten geboekt.'- Geheel niet geïmponeerd komen de zo- PSV kwam aan de zes punten m de zesde inning. Het zou beslissend zijn vierde en het zesde elftal gevierd. Schie damse Boys speelde 2 B gelijk tegen Activitas. Dat betekent dat beiden naast elkaar zijn geëindigd, zodat 'n beslissings wedstrijd moet worden gespeeld. Schie dam verloor met 01 van Noorderkwar tier zodat het er heel somber uitziet voor. de zwartwitten. SVDPW miste het enthou siasme 2odat de 0—3 nederlaag de laatste! kansen van SVDPW heeft weggevaagd.i Ursus nadert de veilige haven na een5 Zo slecht voetbalde SVDPW dat het on fraai O0 gelijk spel tegen het sterke Thejstuimige Nieuwenhoorn met overtuiging SVDFW-Meuwenli. 0-3 Rising Hope, ISestoro-WF 1-i De roodwitte toeters loeiden, de rood- juist gepromoveerden in de hogere klas sen tot goede verrichtingen. Overgangs klasse? SVV speelde tegen de oude rivaal PSV; een Inzinking van de Schiedamse werper gaf PSV de gelegenheid in de zesde inning de zege te grijpen. In de eerste inning nam PSV een voor sprong. SW antwoordde in de tweede Inning toen Nico Kolmeyer een honkslag SVV kreeg zelfs de voorsprong toen Ge- ranrd Gontmiel i» de vijfde Inning een honkslag plaatste en honkslagen van Goetgeluk en Bras alsmede een doorge- (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM. maand3g De belangstel- Img voor de jaarlijkse feestavond van de EHBO, zaterdagavond in Arcade, was enorm. De zaal was dan ook zo goed als gclieel gevuld en de aanwezigen hebben zich deze avond bijzonder goed geamu seerd. Zij kregen namelijk de Grote Flo- riade Show uit Den Haag van Kees Nou- nens aangeboden, die zjjn gezelschap reeds meerdere keren aan het Schiedamse pu bliek heeft voorgesteld. De bijeenkomst werd geopend door de voorzitter van de Schiedamse afdeling, die dit jaar 44 jaar bestaat, de heer K. van de Reede. Allereerst bracht de voorzitter dank aan de commissie van bijstand, die deze feest avond zo bijzonder goed had georgani seerd. Daarna riep hij dokter A.Q. C. Klomp op het toneel om hem nog eens hartelijk te bedanken voor het vele werk dat hij als docent voor de EHBO heeft gedaan. Als herinnering kreeg de arts een langspeelplaat aangeboden. Dokter Klomp ««bracht. Zandbergen schoot de straf- hoopte in 2i]n dankwoord o.m., dat de vele leden, die de vereniging thans telt, nog lange tijd hun steun zullen geven aan het menslievend werk. Ook werden de schijnwerpers op dokter Ruys gericht. Hij is eveneens als docent aan de vereniging verbonden. Hij mocht een boekenbon in ontvangst nemen voor zijn arbeid. Een geschenk onder couvert ontving heer K. de Vries uit handen van de heer Van de Reede. De heer De Vries is 2ange tijd bestuurslid van de vereniging, terwijl hij ook nog instructeur is. Een cadeautje was er eveneens voor instructeur Bras. De echtgenotes van de artsen, die hun man nen zo dikwijls moeten missen, werden evenmin vergeten. Na het vele gepraat kregen de aanwe zigen hun afleiding in de vorm van het Variété-programma. En het publiek ge noot kennelijk van dit divertissement, dat bestond uit een bonte afwisseling van mu ziek, dans, acrobatiek, enz. Hiervoor zorg den Harry Touw, The Broytons, Tony Heijnen, Des Tarcona's, Tony en José. Ro- gold. Les Bollinies en Adri de Lange. voor de uitslag. Wout van Meetoren werd pitcher. Gerard Gomrael, Toon Goetgeluk en Hans de Lange konden. In de negende en laatste inning scoren op een tweehonk- slag van Cor Bras. Dicht kwam SW bij PSV, drie honken geraakten bezet cn scoren werd een kwestie van tijd maar Nico Kolmeijer sprintte niet tijdig zo dat Kolmeijer en. Van Meeteren niet meer konden scoren. Werpersresultaten: H. Muller <PSV> llx3-slag, 5x4-wijd en 5 honkslagen tegen; Wout van Meeteren (SVV) 4x3-slag, lx4-wi]d en geen honk slagen tegen, Hans de Lange (SW) 2x3- slag, 3x4-wijd en 5 honkslagen tegen. Schiedam 3 verpletterde in Rotterdam Leonidas met 6—14 mede doordat de bat terij van Jan Reynierse en catcher Arie Zonneveld de tegenstand In bedwang hield. Tegen RooswijJc 2 heeft SW 2 fout op fout gestapeld. De eindstand is 730. Het zwakke werpen van Korstjens maakte het duel tot een eentonige bedoe ning. Reeds ia de eerste innig kreeg Schiedam elf punten door vier-wijs van Lupker (2x), Tettelaar (2x), Kempen. Cees Abresch, Van Naamen, alsm. door honkslagen van Jan van der Kooy, Diek Molenaar en Henk Kempen. Ondanks fraaie tweebonkslag van Van der Havo bleef het 0II in de tweede inning, In de derde inning scoorde Schiedam acht punten. Van Dale gaf twee clubmakkers de vrjjc ren in de vijfde inning, maar Schiedam bracht de stand op 321 in de 2esde inning, toen Jo Tettelaar vier-wijd kreeg Jan van Naamen een driehonkslag plaatste en Dick Molenaar Van Naamen binnen sloeg. Van Naamen, Kempen en Van der Kooy brachten vier punten bin nen. Midvelder Overakker kon enkele fouten uitbuiten. Pinchhitter Roc_,oot scoorde daarna op een slag van Lupker en tenslotte scoorde Van der Kley met vier- wijd voor D5S op een slag van Lïgthart. Werpersresultaten: Jan van Naamen SCHIEDAM, maandag Zondagmid dag zijn de heer en mevrouw 3U den B. uitgegaan, zonder er bij na te denken dat in de Woning aan de Laurens Cos- terstraat 16 op het brandende gasstel nog twee pannetjes met soep en vet stonden. Vermoedelijk is het vet gaan branden, maar in elk geval is de gasslang doorge brand, waardoor een grote gasvlam de keuken inspoot en de houten schouw in brand stak. Buurman G. M. heeft het gemerkt en door een ruit in te slaan kon hy in de woning komen en de gaskraan dicht draaien. De gewaarschuwde brandweer heeft met een brandblusapparaat het smeulende vuur in bet hout gedoofd. De schade aan hout- en verfwerk wordt ge raamd op ƒ300,welke door de verze kering wordt gedekt. SCHXEDAM, maandag. Het zomer- avandvoetbal van de Algemene Bedrijfs voetbal Competitie in Schiedam gaat op maandagavond 21 mei beginnen. De be- drijfsvoetbalteams zullen gebruik maken van de twee velden in sportpark Harga, die HBSS nu nog bespeelt. Deze velden moeten verdwijnen voor de aanleg van de Beneluxweg en tunnel. Verder gebruikt de ABC de twee slechte velden aan de Schietbaanstraat en ook zal gespeeld wor den in het Volkspark op het veld dat Mar tinit bespeelt. SCHIEDAM, maandag Gisteravond is om kwart over 11 de bromfietsrijder A. J. S., die vanaf een geparkeerdstaande auto opdook, op de Nieuwe Haven aan gereden door een personenauto, bestuurd door de heer E. J. J. uit Rotterdam, die een botsing niet meer kon voorkomen. De heer S. kreeg een diepe wond boven het oog en een hersenschudding en is in de Dr. Noletstichtuig opgenomen. Esperanto-agenclo Merkredon, la 16an de raajo klubves- pero. Ni legos kune la lastan „Sermaciu- lo'n" ce kino v, Gink, Ploögstraat 19, kun- portu ci-tiun organon. Vizitu sabaton la l9an de majo la festo- vesperen de RE.K„ Vondelweg 26, Rot terdam. HELLEVOETSLÜIS, maandag In de nacht va<n zaterdag op zondag is de 51- jarige M. M. van Chawegcn uit Hellevoet, sluis op de Kanaalweg o.z. dood door zfjn vrouw aangetroffen, zü was hem, ongerust om zijn lange wegblijven, gaan zoeken. Het slachtoffer had een schedelbasis- fractuur en moet vrijwel onmiddellijk, waarschijnlijk na een val met zijn brom fiets, zijn overleden. De politie stelt naar de juiste oorzaak van het ongeval een onderzoek in. De bromfiets was slechts licht beschadigd. kon zegevieren. Wel toonden de Schie dammers zich technisch de besten maar de combinaties vlotten met, er werd slecht geplaatst en indolent reageerden de stadgenoten. Daarentegen liet Nieuwen hoorn een spel vol tempo zien- Reeds m de eerste helft had Nieuwenhoorn met drie harde schoten een goede voorsprong genomen en ook in de tweede helft kwam SVDPW, dat zo lang kanshebber is ge weest, niet meer aan bod. Aetmtas-Scliiecl. Boys 1-1 Twee protesten heeft Schiedamse Boys ingediend. Twee strafschoppen zouden aan de Boys zijn onthouden. Deze penal ties werden na afloop genomen en benut zodat Schiedamse Boys bij toekenning van een of beide protesten toch nog kam- pioens ies. Worden de protesten afwezen dan is een beslissingswedstrijd noodza kelijk, s Schiedamse Boys was in deze laatste beslissende wedstrijd de sterkste maar Activitas heeft kranig verdedigd. Een speler sloeg de bal van het hoofd van middenvoor Feijen voor rust. De scheids- rechter kende geen strafschop toe maar legde de bal buiten het gebied voor een vrije trap. De Boys protesteerden. Even later nam een speler de bal met de elle boog mee juist toen linksbinnen Bonte aan Van Bockom de scorinskans zuo ge ven. De scheidsrechter meent dat hier: met van opzettelijk hands sprake was. De Boys protesteerden. Voor rust scoor den de Rotterdammers en in de tweede helft werd het overwicht van Schiedamse Boys beloond. Toen ontstond de gelijk maker uit een combinatie van Poulus. Bonte, Jongeneel en Feijen dtc door de laatste goed werd afgerond. Rising Hope-Ursus 0-0 In het eerste helft ontging Usus de voor sprong toen de scheidsrechter de voordeel, i regel toepaste. Jan van Strien benutte de scoringskans niet toen hij zag dat Krijn Mulder ten val werd gebracht. Overigens kreeg ook TRH geen strafschop toen stop per Cor van Schijn del (ex- SVV) te fel at taqueerde. In de tweede helft kreeg. Ur sus nog vele kansen maar Jan van Strien, Marie Huigen en Henk Verwey schoten niet raak. Ook TRH benutte de mogelijk heden niet zodat de uitslag de verhou ding wel weer geeft. (Advertentie ZM.) nu... beduidend goedkoper Voor hen die niet op een guldëh hoeven te kijken fs deze aan bieding nfet bedoeld.- Maar zij, die weten dat-er efk voorjaar toch genoeg aait te schaffen is, en werkelijk goed ondergoed willen kopen voor een bijzonv'sr lage prijs, worden morgen verwacht. Morgen begint de verkoop van camisoles en slips van een prima kwaliteit fantasie rlb- trlcot. Camisoles mee apart ingezette buste vorm, afgezet met 5 cm breed kant, met ela stiek in de rug voor een betere pasvorm. Bijpassende slips, eveneens mee kant afgezet en elastiek In de pijpjes. carnts Dinsdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van dit spierwit gebleekt fantasie ribtrlcot on dergoed, in de maten AO tjm 46, door elkaar per stuk Gten tel. of tchnft. best. Apothekers-nachfdienst: Apotheek 'tGou- Hfcrt, St. Liduinastraat 58. Bellen bij ongeval: G.G. en G.D., Tuin- laan 80, telefoon G 92 90. Politiealannnuminer: 6 46 66. Bibliotheek: Lange Haveu, geopend maan dag 19 tot 20.30 uur; dinsdag 9-30 tot 1630 en 19 tot 20.30 uur; woensdag 9.30 tot 16.30 uur; donderdag 9.30 tol 12.30 uur; vrijdag 9.30 tot 16-30 en 19 tot 20.30 uur; zaterdags 9.30 tot 1630 uur 's Zondags gesloten. R.K. Leeszaal en Bibliotheek: Dam, ge opend: maandag 10 tot 21 uur; woens dag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur; don derdag 10 tot 17 uur; vrijdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur; zaterdag 10 tot 12 en 14 tot 17 uur. Filiaal Singel: open maandag 2—5,30 uur en 7—8 uur; woensdag 7—8 uur; vrijdag 2—5,30 uur en 7—8 uur. Stedeiyk Museum: 10—17 uur; 's zondag* 12—17 uur. Opgravingen in Egypte. Groep Mart en Start 10. BIOSCOPEN JXonopole, 2 uur: „De wraak der Barba ren", 7 en 9,15 uur: „De schaduw van de kat". Passage, 2 en 8.15 Uur: „Carthago in vlam men". (Schiedam) 16x3-slag. 7x4-wijd en 5 honkslagen tegen; Korstjens <DSS) 6x3- slag, I3x4-wijd en 21 honkslagen tegen, Voortreffelijke resultaten behalen de honkballers van DHS die het spel nog zo kort beoefenen. In de eerste Inning passeerden al drie man de vijfhoek. Het xverd 2elfs 16—0 in de derde inning door goed slagwerk van A. Bons, G. Krom menhoek en Bob Soudijn. Eerst in de vierde inning kon RFC scoren. Bob Sou dijn en J. Verbeet brachten de stand voor DHS daarna op 182. De strijd was be keken. Wel scoorde RFC nog tweemaal maar DHS voegde alsnog zes punten aan het grote totaal toe. DHS is nu leider van 1 A met de fraaie cijfers 3 gespeeld, 6 punten, 84 voor en slechts 8 tegen. Werpersresultaten: J. Verbeet (DHS) 12x3-slag, 4x4-wijd en 3 honkslagen tegen: Kemp en Gelderblom (RFC) 9x3-slag, lOx I 4-w|jd en 11 honkslagen tegen. Heden overleed vrij plotseling op 72-jarige leeftijd ons geacht lid de heer J. L. VISSER Hij zal in onze herinnering blijven als een trouw en toegewijd lid van ons koor, dat hij ruim 30 jaar ge diend heeft. Schiedam, 13 mei 1962. Gemengde arbeiders zangvereniging „Excelsior" Een stoere, sportieve verschijning met lurbo-gg- koelde motor en stalen frame in aantrekkelijks kleu rencombinaties. Prijzen vanaf f 645.- Inclusief alle accessoires. Kom eens kijken en proefrijden bij Aid. Motoren: ST. LTODINASTR. 52 Telefoon 6 4333 Swammerdainsliigel 25 Telefoon 6 65 48 Betaling desgewenst in overleg. Huwelijk Nette heer, in bezit van auto, zoekt kennismaking met jonge vrouw of weduwe tot 40 jaar. 1 kind geen bezw. Brieven onder nr. S-880, bur. van dit blad. Kick Wilstra de Wondermidvoor Vlot en vol humor getekend» verhalen, waarvan er 18 zijn verschenen in het bekenae ilripformaat. ƒ0.60 per deel

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1