BIG DOP Voetbal-toto heeft de sport „uit het slop" helpen halen VOETBAL: laatste loodjes gaan nog heel zwaar wegen Burg. jhr. mr. A. Feith, voorzitter NS.F. Van belang voor 't hele Ned. volk Man dwong al dansende auto tot stilstand Orpheus bracht hulde aan jubilarissen Gemeentebestuurders in Schiedam bijeen Bedrijfsleider vrijgesproken Ledental liep terug bij de Dierenbescherming SCHIEDAM Voor de kantonrechter: HAARCRÈME Sportforum op SVV-feest Concert van het 6-jarig SKAV Finse dames te gast bij AR MA N. C. B. Schiedam vijftig jaar - uit heel Zuid-Holland - Winst voor DRZ en Schiedam heel belangrijk Jaarverslag 1961 Wie heeft iets verloren IJzeren plaat viel op voet Jongens reden op- gestolen brommer Schoorsteenbrandje Stuk balkon viel naar beneden Burgerlijke Stand A. P. van Stolk: In haven te veel extra-kosten Val van 4 meter: enkel gebroken Koeriersiers DE SCHIEDAMSE MEUBELBEURS meesterlijk 1 Wij nodigen u uit Automobielbedrijf WALDO, DONDERDAG 17 MEI 1962 (Advertentie l.M.) (Van een onzer vcrriaxgevern) SCHIEDAM, donderdag De .sport, Sc evenals de recreatie eeuwig in een Isolement heefl gezeten voorwat de ©ver- helds-Demoeipnis betreft, ïs eerst kort «leden uit liet slop gekomen. Daartoe heelt de voetbal-toto zeer belangrijk bij- jedragen. Dit was wel de basis van de rede die jhr. mr. A. Fellh, burgemeester vafl Voorburg en tevens voorzitter van de Ned. Sportfederatie heeft gehouden tijdens de vergadering van de Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten, die gis teren In het Schïcdamse Passage-theater Is gehouden. Mr. Feith is door zijn functie van bur gmeester en door ztjn ..hobby", het voorzittersschap van 'de NSF l„Ik heb overigens weinig met sport tc maken") wel de geschikte man om in deze kring van gemeente-bestuurder te spreken over „De gemeenten en de sport". „Typerend is het wel dat er nu in de- re" krmg belangstelling bestaat voor de toert, die vroeger steeds de sluitpost op de nooit kloppende begrotingen was. Even kenmerkend is dat sportslieden als Gcr- nt Schulte, Eef Kamerbeek en Abe Len stra geridderd worden, wat vroeger on denkbaar was", betoogde mr. Feith die de gestegen belangstelling voor de sport weet aarr de invloed van de voetbal-to- Vroeger moest het Ned. Olympisch Comité met het beruchte ene dubbeltje van de sportlieden alles doen. maar toen de KNVB alle wilde voetbal-pooltjes sa- oienveegde tot één grote voetbal-toto. werd het in eens een nationale zaak, waar ook de beide Kamers zich mee zijn jaan bemoeien. Deze KNVB-toto Is dan ook niet langer meer ..zomaar een voet bal-geval". doch een pool van het hele Nederlandse volk. Want wat kan er met het verkregen geld al niet gedaan worden i De sportver enigingen ontvangen 20 pet van de op brengst cn kunnen nu clubhuizon aan leggen en verbeteren, kader vormen enz. waardoor het sportleven tol grote bloei is gekomen. Maar ook de verenigingen op charitatief, maatschappelijk en cul- (Van een onzer verslaggevers.» het moet rnet beroep op de goede men- SCHIEDAM, donderdag. Kapitalen sehjke verhoudingen, kan men kwijt raken en veel stryd ont-| Boekhouder L. V. uit Maassluis was ketenen zonder dat men weet of men Iels'met ztfn auto op de B.K. Laan in Scbie- gedaan heeft. Tenminste dat beweert [dam vlak langs een overstekende voet- koopman Theo van B. (27) cn hij meende i gangster gereden. Zij had het voorwiel dan ook dat het kantongerecht te Schle- moeten terugtrekken anders was zij aart- dam hem diende vry te Spreken, omdatgereden deelde de verbalisant J. H. K. hij niet weet wat hij misdaan zou hebben, mee. „Dertig gulden boete of zes dagen De kantonrechter en de officier wisten hechtenis," zei de officier. ,.Er zijn twee het wel, Op de Westvest was een rijden-j oversteekplaatsen, dal is te weinig," zei de auto tot stilstand gedwongen, omdat mr. dr ir. Van Praag, „ik maak er 35 Theo voor die auto liep te dansen. Theo1 van" cn sinds lange tijd hoorden de gore. hay ock nog met zjjn vuisten bet dak en)gelde bezoekers weer eens dat het moge- de portieren bebeukt. Theo wist van niets.'lijk ts dat een kantonrechter tot een ho- llii rnnd »f I»l« al» - - j l-.._ .1-i r (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, donderdag Een harte lijke huldiging viel gisteravond de heer T. Gonlag ten deel. En dat gebeurde Uf- dens de wekelijkse repetitie van het kon. Schiedams mannenkoor „OrpheuV In Arcade. De jubilaris werd dit vreugde volle moment bereid, omdat hij dit jaar zijn 25-jarig lidmaatschap bij het koor viert. Voor deze gelegenheid was speciaal de voorzitter van het district Zuid-Holland van het Kon. Zangersverbond, de heer T. H. Catersels naar Schiedam gekomen. Hij meende, dat de heer Gonlag het koor heeft gediend op een manier een zanger waardig. Hij overhandigde hem namens het verbond de oorkonde en het daarbij passende draagspeldje. Vriendelijke woorden sprak ook- Or pheus' voorzitter P, Smit. Hij reikte hem een speldje uit met het getal 25. Ook sprak hij lovende woorden tot de heer P. v. d. Beek, die al 35 jaar lid Is. Hü ontving het speldje met het getal 35. Die eer viel eveneens de heer J. de Ruiter te beurt. (Advertentie l.M.) EEK PRODÜKT VAN DORSAL DE PARIS voor CONGRES VERGADERINGEN tureel gebied, die J5 pet ontvangen profi- delijkheld voor de sport en recreatie teren mee. Hun aandeel bedraagt jaar-jbij de gemeenten, wat op Hchzeir wel lijks vele miljoenen. Als deze bron vanjjuist is, maar geeft diezelfde gemeente, de voetbal-toto zou opdrogen, dan zou Inlet de financiële mogelijkheden om de i Apothekers-nachtdienst: Apotheek 't Gou- de regering met grote bedragen moeten{verantwoordelijkheid te dragen. Ook- den Hert, St. Liduinastraat 58a. bijpassen, 1 stelde de laatst verschenen Sportnnla hetj Bellen hü ongeval: G.G. en GD., Tuin- Mr. Feith, die voor de teleurstellende j vraagstuk van «Ie sport-accommodatie laan 30, telefoon 69290 gang van zaken in vroeger jaren de; wel erg rooskleurig voor. Want deze Is' Pohtiealarmnummer: 646(56 schuld met alleen zocht by de overheid, j nog verre van Ideaal. Maar ook de ge- maar eveneens bij de sportorganisaties, meentebesturen mochten hand In eigen die uit een soort minderwaardigheids-!boezem steken: krijgen sport-aceommo- complex. veel taken ontdaan hebben j datie-ub jecten wel de prioriteit die ze gelaten, bad overigens wel enige kritiek j verdienen? En wordt wel voldoende sa- om dc huidige overheids-bemoeiems met/men ge werkt met sport-organlsaties en be de sport. j drijven om de bestaande verlangens te De regering legt thans de verantwoor-verwezenlijken? Hij vond bet „erg naar, hij was die avond op visite geweest, zijn gastheer zou te royaal met alcoholica geweest zijn'" De officier meende clat men het eigen vermogen tot genieten toch "wel dient te kennen. „Het zal de laatste keer 2ijri' be loofde Theo. „Vyftig gulden boete of twintig dagen hechtenis" zei mr, J. L, F. van Moorsel, „Ja, maar dat is wel erg veel natuurlijk, omdat ik er niets van weet," meende verdachte. „Daar heb je dan ook de hele avond voor niks voor gedronken," veronderstelde de officier en de plv kantonrechter mr. dr. Ir. M. M. van Praag wilde het vonnis zelfs hoger stellen. Hij dacht nog eens diep na om te besluiten: 45 of twintig dagen hech tenis. Een spitse geest als van Praag is een lastige ondervrager voor verdachten bij het kantongerecht. Hij leidt zijn gehoor tot diep besef van hun verkeerde handelingen, hij doet dat geestig, met puntige opmerkingen, met oprechte verontwaardiging, maar ook als i de offi- (Advertentie 1M.) PANTALON? De Broekenspecialist HOOGSTSAAT SS - TELEFOON 6 S3 SI gcre boete komt dan de eis v cïer. Het was nog een jongen in de leeiplich- tige leeftijd, zulke jongens ontvangen geen loon maar betaald kunnen ze wel worden en daarom was het geschied dat .Dirk Kouwenboven in Maassluis „met zijn loon" naar bakkerij Van Lenteren op het Kerkplein was gereden. Als verdachte was daarna de 49-jarige koopman F. van der H. gedagvaard. Hij 20U de jongen op dracht gegeven hebben sinaasappelkisten te brengen naar de bakker. Dat bestreed H. Die jongen hielp hem wel eens. Hij had de knaap toen de kisten uit dank gegeven. Hij had de jon gen ook verboden op de carrier te fietsen, maar dat had de knaap toch gedaan. De (Officier zag het wegbrengen van kisten dr. ir. M. M. en er dan geld voor ontvangen als het vervoer van loon, het zou een indirecte betaling ïn dienstverhouding zjjn. Zo mr. dr. ir. M. M. van Praag het ook. Het- werd twintig gulden boete of vier dagen ook al verhoogde mr. Van Praag de even tuele hechtenis tot twaalf dagen. „Het is wel veel," zei H., „ik heb toch pas een bekeuring gehad want ik ben er nog in gelopen voor die knalkurken ook". Bibliotheek: Lange Haven, geopend dag 19 tot 29.30 uur; dinsdag 9 30 tot 1630 cn J9 tot 20.30 uur, woensdag 9 30 tot 16.30 uur; donderdag 9.30 tot 1230 uur; vrijdag 9.30 tot 3630 en 19 tot 20.30 uur: zaterdags 93(1 tot 1630 uur 's Zondags gesloten. R.K. Leeszaal en Bibliotheek; Dam, opend: maandag 10 tot 21 uur; woens dag 14 tot* W en 19 tot 21 uur; don derdag 10 tot 17 uur; vrijdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur; zaterdag 10 tot 12 en 14 tot 17 uur. Filiaal Singel: open maandag 25,30 uur on 7—8 uur; woensdag 7—S uur; vrijdag 2—5.30 uur en 78 uur Stedelijk Museum: 1017 uur; 's zondags 12—17 uur. Opgravingen in Egypte. Groep Mart cn Start 10. BIOSCOPEN Mono pole, 2, 7 en 9.15 ur: „De onstuimige lebel". Passage, 2 uur: ..Carthago in vlammen". DIVERSEN Passage, 8 uur: Kath. Knng. Toneel. Valksgebouw, 8 uur: ANMB, Bijeenkomst. Musis Sacrum, 8 uur: W F. (O. en A Toneel. Wijkcentrum, 8 uur: Humamtas. Vergade- ung. SCHIEDAM, woensdag Nu de voet balvereniging SVV het behalen van het eerste divïsïeschap binnen bereik heeft, wordt de viering van de Oudejaarsavond zaterdag in Musis Sacrum belangwek kend, omdat een goede clubgeest het stan- daardteam door de twee moeilijke zonda gen. kan helpen. De clubavondcommissie heeft daarom voor zaterdagavond een ge noegHjk programma samengesteld. Nico Sehoolenberg zal zijn oneman show houden. Het The Blue Rhytm Quin tet onder leiding van John de Brmker verzorgt de dansmuziek. Tevens is er een kort sportforum onder leiding van Henk de Vries waarm zitting hebben de voet balcracks uit deze tijd kanonnier Gerrit van Pelt, oud-internationaal Jan van Sehijnde! en de crack uit vroeger jaren Janus Osterholt. Trainer Hans Croon en journalist Nic van Loopik completeren dit sportforum. De toegangskaarten dienen te worden afgehaald bij de functionarissen Henk Opschoor, H. Bras en W. Koens of in de kantine op het hoofdveld aan de Haven- dijk. SCHIEDAM, woensdag De Schie- damse Klavar Accordeon Vereniging (SKAV) bestaat twee juni zes jaar. Dit feit zal w oensdagavond 23 mei gevierd worden met een concert In Gebouw voor Chr. Snc. Belangen. Op dit concert wil men laten haren wat er op accordeonge- bied In Duitsland gepresteerd wordt. Als muziekinstrument wordt de accor deon in Duitsland over het algemeen ho ger aangeslagen dan in ops. land, waar door op vooral compositorisch terrem meer en vaak ook beter werk is versche nen. Daarom zal van de dirigent van. hét Hohner Symphome Accordeon Orkest, Rudolf Werthner, vier werken worden uitgevoerd w.o. ..Marchen-Sinfonietta", de suite „Ein Ballctabend" en enkele ouver tures. Van andere Duitse componisten heeft men werken gekozen van H. Rauch en F. Haag. Het programma zal worden gecomple teerd met bekende werken zoals de Kaiser Walzer van Joh. Strauss voor accordeon bewerkt door dirigent H. Groeneweg en de Lustspiel Ouverture van Keler Bela. SCHIEDAM, woensdag Op zondag morgen 27 mei geeft de gymnastiekver eniging ARMA in het Passage Theater een uitvoering, waarvan de aanvang is gesteld op 930 uur. Het programma be staat mt o.a. vrije oefeningen, brug-cn- semble, nngzwaaien. cvenwichtsbalk, knots- cn hoepel-oefening en kleuter- en huisvrouwengyranastiek. AI3 bijzondere attractie werkt mee een Finse dames keurturngroep. Deze dames zijn drie dagen te gast bij ARMA en ze worden bü de leden ingekwartierd. Het bestuur van Arma heeft een trekkelyk programma uitgestippeld, gaan zij maandag mei een bus een tocht maken naar het vakantieterrem Ginkel- dum in Leersum cn brengen 's middags een bezoek aan de Scheepjeswol-fabriek m Veenendaal. Dinsdagavond worden zij met hun pleegouders verwacht in het Volksge bouw voor een gezellige avond met film, zang cn dans. Woensdagmorgen vertrek ken zij naar België waar zij zullen deel nemen aan een internationaal sportfeest in Gent. Kaarten voor de uitvoering zijn knjgbaar bij alle leden en verder bij M. Boomsluiter Havendijk 194a, J. J. Ver- hoev Huijsmanstraat 76a: mevr, N. Chaig- neau. Treublaan 27 en mevr. A. Verluide, Boerhavelaan 47c en voor zover voorra dig aan het Passage Theater. De afd. Schiedam van de Ned. Chr. Bond van Werknemers in de Hout- en Bouwnijverheid bestaat vijftig jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum zal het be stuur een receptie houden in het gebouw voor Chr. Sociale Belangen aan de Lange Haven 73 op zaterdag 26 mei van 3 tot 5 uur. Daarna is er op woensdag 30 mei een feestelijke vergadering in Musis Sacrum, waarbij ook de bondsvoorzitter, de heer J. van Eibergen zal spreken, Gerry Roe land en zijn solisten verzorgen een caba ret-programma. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, donderdag. In. het daar- 'oor prettig aangeklede Passagetheater zijn gisteren 185 gemeentebestuurders, burgemeesters, wethouders en secretaris sen. bijeengekomen voor de jaarlijkse ver gadering van de Ver. van Zuid. Holland se Gemeenten. Alleen de Commissaris va» de Koningin en de Gedeputeerde Staten, die zelf eeu vergadering hadden, moesten verstek laten gaan, heeft de voorzitter, rar. L. R. J. ridder van Rap- stuursleden werden herkozen, af ge werk*, waarna men geluisterd heeft naar de ma gistrale rede van. jhr. mr. A. Feith, bur gemeester van Voorburg over „De ge meenten en de sport". Door de regen zijn daarop de deelnemen over de historische Lange Haven, naar het Stedelijk Museum gewandeld, waar /ij door het gemeentebestuur van Schie dam in de Aula zijn ontvangen. Het was de bedoeling geweest dat de 85 dames de deelnemers, die een eigen pro- pard, burgemeester van Garlchem In 1 gramma hebben afgewerkt.zlch bij hun 11.1.t Ft. CaUId .aAiF—anntan M MQör Sp Aft. zijn welkomstwoord opgemerkt. En Schie dam, „Die moeilijk bereikbare gemeente", kreeg van hem een pluimpje voor de goede organisatie. In snel tempo is toen het huishoudelijk deel van de vergadering, waarbij ook de aan de beurt van aftreden zijnde be- (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, donderdag. Bastlaan van P., bedrijfleider van de firma Neder- horat is bjj schriftelijk vonnis van de plv, kantonrechter mr. A. F. A. van Vel- zen te Schiedam woensdag vrijgesproken van onachtzaamheid en schuld aan een be drijfsongeval, dat op 6 december ïn de Mesdag)aan te Maassluis Is gebeurd. Toen is de ijzeren muts uit een vibrohelstelllng gevallen. De officier van justitie mr. J. L. F. van Moorsel meende dat de heer Van F. ver antwoordelijk is te stellen voor het zware ongeval. Hij vroeg dan ook honderd gul den boete of twintig dagen hechtenis. De plv. kantonrechter mr. O. Sipkes las het vonnis voor, waarin gesteld werd dat niet wettig is bewezen dat de heer Van P. het veiligheidsbesluit heeft overtre den. De kantonrechter verwees naar de toelichting van de getuige-deskundige And ré G. Stel, die de fout wijt aan de stelhouten. Als de ijzeren muts klem wordt getrokken, komt het heiblok schuin te staan en dan is het vallen ook niet tegen te houden met borgpennen. Het ongeluk is naar de mening van de kantonrechter te wjjten aan een Uitste kende bout in de B-profielen, die de muls uit de glijders duwde, maar dit wordt verdachte met verweten, zodat mr. Van Velzen, tot vrijspraak besloot. SCHIEDAM, donderdag. De span ning Is er nog niet geheel uit voor de Schfedamse voetbalclubs, hoewel nu toch duidelijk merkbaar Is dat de competitie ten einde loopt. Vooral voor DRZ en Schiedam blijft de volle winst nog be langrijk omdat falen degraderen tot ge volg ka» hebben. Tweedeklasser Excel sior *20 heeft zich jnlst op tjjd kunnen redden. Lager KNVB Ook voor DHS staat mets meer op het spel. Bij CKC zullen de stadgenoten zich met een overwinning vaster op de derde plaats van 3C kunnen nestelen. In de SCHIEDAM, dinsdag De Ned. Ver. tot Bescherming van Dieren, afd. Schie dam, heeft enigszins met moeilijkheden te kampen. DU bl(jkt uit het kortelings verschenen jaarverslag van de vereniging. Zo is het ledental steeds dalende, terwijl vaak met moeite collectanten voor de jaarlijkse collecten kunnen worden aan getrokken. Het afgelopen jaar Is das het ledental weet dnldeiyk teruggelopen. Op 31 de cember 1961 bedroeg het aantal 690 le den. Op dezelfde datum van het daaraan voorafgaande jaar waren 712 Schiedam mers aangesloten b(j de vereniging. Een reden voor de afdeling om zich nog meer in te zetten voor het winnen van nieuwe leden. Bedroevend was ook de opbrengst van de jaarlijkse collecte. De bruto-opbrengst hiervan bedroeg ƒ1103,83. Het ligt be slist niet aan de goedgevendheïd van het Schiedam se publiek, dat dit bedrag aan de lage kant lag. Men is bier ter stede wel bereid zjjn steentje bij te dragen voor het noodlijdende dier. De oorzaak dient deshaive dan ook gezocht te wor den in het aantal collectanten, dat zich op geeft Dit blijkt vrijwel altiid te laag te *ijn. In het afgelopen verslagjaar werden de polikliniek, gevestigd aan de St. Anna- zusterstraat, in het totaal 545 dieren be handeld. Daaronder waren 387 honden, 132 katten, zeven kanaries, drie kippen, twee schildpadden, twee parkieten, drie hamsters, zeven konijnen en twee duiven. In het Dierentehuis aan de St. Annazus- terstraat werden 157 honden opgenomen, waarvan 107 afgestaan door de eigenaren en 50 zwerfhonden. Tien zwerfhonden werden door de eigenaren weer afge haald, terwijl voor de overige 147 honden een nieuw onderdak werd gevonden. Bo vendien werden 230 katten ingebracht, waarvan 80 zwervers. Hoewel de vraag naar oudere katten niet bijzonder groot is, werd voor een groot aantal toch nog een nieuw onderkomen gevonden. Voorts werden tijdelijk verzorgd enige vogels, zoals duiven, meeuwen, reigers, merels, mussen, een uil en een torenvalk. Ook dit jaar zijn weer klachten van dierenmishandeling binnengekomen. De klachten werden door de inspecteurs be handeld en waar mogelijk direct hulp ge boden. De vereniging ondervond veel steun bij haar werk van de zijde van de Schiedamse politie Op 21 mcl 's avonds om acht uur belegt de vereniging In de bovenzaal v de Amstelbron h»»r jaarvergadering. Te bevragen aan het Hoofdbureau van Politie te Schiedam tussen. 9.00-12.30 uur en 2.00-6.00 uur. Frans kerkboek; zijstuk van scooter; padvindorsriem; bandrecorder; stofzuiger. Te bevragen bij rir.üers: Jongens- jack, La Blanch, Burg. van Haarenlaan 1343; colbertjasje, Walbeek, Fr, Halsplein 47; gele sjaal, Mora, Middelharnissestraat 16; badgoed, Kreischer, Vlaardingerdïjk 127a; een, paar nylonkousen, Kerkhoff, Wattstraat 72a; suede jasje, De Papaver, Korte Dam 3; jasje m. capuchon, Groene- stijn, Molensingel 5, Kathel; kmderman- tel, v. d. Bill, St. Janshofje 1; geldsbe drag, Faber, Lorentzlaan 27; schietveer, Van Dijk, Rijnstraat 21a; dammesporte- monnaie met inhoud, Smits, Marconistr 97b; rode portemonnaie met inhoud, Ma th ij ssen, St. Liduinastraat 23c; kinderpor- temonnaie met inhoud, Busman, De Wil- destraat 26; herenparpluie, Van Maurik, St. Liduinastraat 39a; kinderportemonnaie !met inhoud, Bijloo, De Wildestraat 14; speelgoeddolk, Van Rijswijk, Lekstr. 21b; driewielig kinderfietsje, Van Doeveren, Roëllstraat 37; lichtgroene autostep, Ar nold, Burg. v. Haarenlaan 806; driswiclig kinderfietsje, Snijders, Kreupelstraat 18; blauwe autostep, Hagman, Maasdamsestr. 6b; kinderbril, Mathijssen, St. Liduina straat 78; schooletui m. inhoud, vd. Kruit, Zalmstraat 3; potlood, Lansbergen, Ribes- laan 27, Kethel; vulpen, Handstede, Lek- straat lb; bos sleutels, Over de Vest, Donker Curtiusstraat 61; rozenkrans, Kloos, Nieuwe Maasstraat 75b; rozen krans, Roovers, Nieuwe Damlaan 633; i bril. De Raoy. Potgieterstraat 42b: Au*- [dale terrier, pierenasyl, St. Anna Zuster- straat 33. vierde klas F belooft de wedstrijd Marti- mtSchoonhoven nog veel spanning op te leveren omdat Schoonhoven beslist van Martimt moet winnen om kans te maken voor het kampioenschap. Demos zal m Rotterdam het stugge DOK verslaan. SFC 2al heel moeilijk tot winst komen in de uitwedstrijd tegen het frenetieke Heukelum. In 4G heeft DRZ nog slechts kans het vierdeklasserschap te behouden als DRZ de twee wedstrijden wint en de concur rentie daarbij zo vriendelijk zal zijn te willen verliezen. PFC kan tot zestien punten komen, Dirksland tot zeventien en DRZ tot veertien. (Bij toekenning van een nog te behandelen protest komt DRZ eventueel tot vijftien punten). In Rotter dam moet DRZ van Hïlïesluis, dat geen belangen meer heeft, kunnen winnen. Het is vrij zeker dat PFC van Dindua ver liest en dat moet de roodwitten de sti mulans geven om alsnog het maximum van PFC (veertien punten) te bereiken of te passeren. De reserves: Schiedam 2—CVV 3, SFC 2—VOC 2; HOV 3—Excelsior '20 2: De Musschen 3—-DHS 2; EDS 2~~Excelsior '20 3. Afd. Rotterdam SVDPW zal zondagmiddag in Rotter dam om twaalf uur van het sterke Steeds Hooger moeten winnen ook al zijn dc kansen op het kampioenschap er nog slechts theoretisch. Slechts als Germinal geen punt meer behaalt komt SVDPW weer aan bod. daar gelooft niemand Schiedam heeft tot opdracht het vege lyl te redden met een overwinning op Sa- turnus. Nu de sterke Rotterdammers uit gespeeld zijn heeft Schiedam de gelegen heid de twee punten te grijpen die Schie dam boven Bloemhof en DDC moeten uit tillen. Ursus moet de uitwedstrijd tegen USC winnen om te kunnen bepalen wie in IC zullen degraderen. Ursus en USC hebben evenveel verliespunten. zodat winst voor Ursus in deze eindfase 20U betekenen dat Ursus voldoende afstand van USC en staartelub Eureka gaat krij gen. Lagere elftallen: SW 6 Neptunus 5; Sparta 7-—DHS 3; DRZ 2Feijenoord S; Dindua 4Martinit 3: RET 2—Schiedam 3; Hermes DVS 7—Schiebroek 3; Slikker veer 4DHS 4: Aeolus 3—-SFC 3; Steeds Volharden 4—SFC 4; Ursus 2—Aeolus 4; Hennes DVS 8—Fortuna 6; SW 8—VF.C 5; Excelsior R 9—Excelsior '20 5; SW S— Feijenoord 14; Spartaan '20 8—Progress 4; NRC 4Martinit 4; DCL nHermes DVS 9; Excelsior '20 9Schiebroek 5; DCL 6-—Hennes DVS 10; Excelsior '20 10 RKWIK 4; CKC 6—DHS 6; DOK 4— DRZ 4; Transvalïa 8Demos 5; Aeolus 5 —Martinit 5; EDS 7—Demos 6; DHS 7— VOB 4; Voorwaarts 5Schiedam 6; TOGB 7—SVDWP 6; Bloemhof 6—Wilton Fijenoord 3; AVO-ZVC 3Schiedamse Boys 3; Smeetsland 4Wilton Fijenoord 4 Zaterdag voetbal Met nog drie wedstrijden te spelen heeft ook PPSC nog een 2Uiver theoreti sche kans op de titel. Dan dient leider Insulinde bij SNS te verliezen en dat is in Stad aan 't Haringvliet heel wel mo gelijk. PPSC echter zal dan op de Bos- hoek het wilskrachtige DVO '32 moeten verslaan- GSS zal in Harge' GOZ kunnen weerstaan. Bij GGK moet GTB op ztjn minst een puntendehng kunnen behaten. De overigen: PPSC 5-WOR 2; HVO 2 i HBSS 3; Zwaluwen 5—GSS 2; PPSC 4 De Nationale 2; Sunlight 3—GTB 3; PPSC 6—HVO 5; BVCB 4—HBSS 6; re gionale jeugdafdeling: Sparta—SW. SCHIEDAM, donderdag Op het openliggende terrem van de firma B.A. v. d. Bor aan de Stnckledeweg vond gis teravond om 7.15 uur een bedrijfsongeval plaats, waarbij de werknemer J. de Vries uit de Potgieterstraat betrokken was. Hij kreeg een ijzeren plaat op rijn voet. In het Dijkzigtziekenhuis in Rotterdam, waarheen de G.G. en G.D. hem vervoerde, bleek de verwonding gelukkig nogal mee te vallen. Een kraanwagen had enige ijzeren pla ten van een vrachtauto geladen. De pla ten waren op een paar houten binten ge plaatst. Juist toen de heer Dc Vries in de^ nabijheid stond, gleed een plaat van de' binten en raakte de voet van de werk nemer. SCHIEDAM, donderdag De poUtie heeft gisteren op de Westvest twee 33- jarige jongetjes aangehouden, die daar op een gestolen bromfiets rondreden. Zij bekenden de brommer van de Boerhaave- laan. te hebben meegenomen. *s Nachts hielden zij het vervoermiddel op het Oude Kerkhof verborgen. SCHIEDAM, donderdag In de wo ning van de heer G.K. aan de Parallel weg 96 C brak gistermiddag om 330 uur een schoorsteenbrandje uit. De oorzaak was roetaanslag in de knik van de schoor steen. De brandweer heeft het vuur met een ramoneur gedoofd. Er werd geen schade aangericht SCHIEDAM, donderdag Van. de tweede etage van pand 31 aan de Wil lem Brouwerstraat, bewoond door de heer G.G. v. d, S„ is gisteravond omstreeks half acht een stuk van het balkon naar beneden gevallen. De onderkant van het balkon bestond uit riet en gips. Niemand werd door het één vierkante meter grote naar beneden tuimelende stuk getroffen. GEBOREN: René. z v. J. Baumhöer cn P. J. C. Nooijen; André M, z. v. J. de Bruin en C. J. van Klaveren; Hieronymus W: E; z. v. N. W. A. Oostrum en H. J, T. Dijkstal; Robert P., z. v. C. W. van der Vlïst en D. J. Vader: Maarten, z. v. L, Vlasrdingerbroek en C. J. Dik. OVERLEDEN: K, E. Jansson, 26 jaar. echtgenoten /ouden voegen. Maar de da mes hadden zich verlaat. Zij zijn door mevr. H. G. A- Peek ont vangen, hebben daarna het museum be keken, daarbij voorgelicht door conserva tor Pierre Janssen en rijn daarop mar Je distilleerderijen van. Kuypers cn Rijn- bende getrokken. „Terwijl wij werken zitten onze dames ui de kroeg, écht Schiedams", had burg. Ridder van Rap- pard daarvan gezegd. In de Aula heeft burgemeester mr. J. W. peek de verzamelde vroede vaderen, iets verteld over de uitbreiding en ver nieuwing van Schiedam, over het komco- de Stadhuis en over de 145 ha grote „groengordel" rond de stad. Daarbij heeft hij gewezen op het feit dat de metaalin dustrie de drankindustrie ais belangrijk ste vorm. van nijverheid heeft verdron gen. Wat met verhinderd heeft dat voor zitter Ridder van Rappard, die goed op de hoogte bleek van Schiedams historie, tal vac grapjes maakte op de drank-re putatie van onze stad. Na de lunch in restaurant Europoort genoten te hebben, heeft het gezelschap zich bij een rondrit met bussen, rich, op de hoogte kunnen stellen V. d. trotse Schie damse groengordel, al heeft de druilende regen,daar veel van het fraais van af gehaald. Tenslotte stond *n bezichtiging van Schiedams grootste bedrijf, de werf Wilton Fijenoord op het programma. ROTTERDAM, dinsdag Op een ge zamenlijke bijeenkomst van de Rotter damse Graanstudieclub en de Havenver- eniglng Rotterdam, dinsdagavond in het Beursgebouw, heeft de heer A. P. van Stolk als zUn mening te kennen gegeven dat er maatregelen genomen zullen moe ten worden om de organisatie van de graanontvangst in de Rotterdamse haven minder arbeids-Intensief te maken. Hij zei dat de extra-kosten die worden gemaakt, belemmerend, kunnen gaan wer ken op de graanontvangst. De organisatie va» dit werk, aldus de heer Van Stolk, is niet slecht, maar is in veertig jaar on veranderd gebleven. Dat maakt deze or ganisatie wel duur. Op deze avond sprak voorts drs. P, den. Hollander, Hij ging m het bijzonder m op de konsekwenties die de aansluiting van Nederland bij de EEG heeft met be trekking tot de graanteelt en het Rotter damse havenverkeer. ROTTERDAM, woensdag. - De 30-ja- rige bootsman A Nelemans uit Hoeven (N.-Br.) van het rn.s. „Nordholm" in de Merwehaven is gisteravond in een ruim van het ernaast liggende binnenschip „Nooitgedacht" gevallen. Hij maakte eer val van vier meter op balen vismeel. Met een gebroken linkerenkel werd hij in het Havenziekenhuis opgenomen. Wasmachines, zo van de fa briek v.a. ƒ95.—, centrifuges v.a. 110.combinaties met elektr. verwarming ƒ275. Showroom. „Coja", Lange Haven 126. teL 633 41. Fotografie Roinims vergeten? De auto maat staat voor u klaar. Alle soorten films. Foto K. van Vuurett, Hoogstraat 106, Auto-, Motoren- en Scooterverhuur Ec*i pracht aanbieding. Vry- wel nieuwe Consul, gelopen slechts 30.000 km, ƒ1.700—; Opel Kapitan ƒ1.400.Mor ris Minor 100 2.600.Bella scooter, 150 cc 850. slechts 19,000 km gelopen. Alles in prima staat. Auto verkoop Gebr. Van. der Waal Galileïstraat 70b, Schiedam, telefoon 632 36 U kijkt U vergelijkt U koopt bij LANGE BA VEN 95 Schiedam, tel. 6 86.11 GEEN FILIALEN Personeel gevraagd Een halfwas zetter vindt een prettige werkkring met ge varieerd en leerzaam werk bij Drukkerij „De Magneet". De drukker met kwaliteits werk, Telefoon 6 86 66, Schie dam. Een kantoormeisje niet ouder dan. 20 jaar vindt een pretti ge werkkring met gevarieerd en leerzaam werk bij Druk kerij „De Magneet". Telefoon. 6 86 66, Schiedam. Vereist goede kennis van de Neder landse taaL Recognltiedienst BEKENDMAKING In de nacht van donderdag op vrijdag (17 op 18 mei) zal de hulpbrug over de Sehie voor alle verkeer gesloten zijn in verband met reparatie-werkzaamhe den (van des n.m. 10 uur tot des van. 6 uur). Ean stoere, sporllove verschijning mei iurbo«g«- kodde motor en sta Ian frame In aantrekkelijke klau- rencomblnatias. Prijzen vanaf f 645.- inclusief aile accessoires. Kom eens kijken en proefrijden bij: Afd. Motoren: ST. LID TUN AST R. 8% Telefoon 64313 Swatntnerdamringel 2$ Telefoon 6 65 48 Betaling desgewenst in overleg. tot een bezoek aan onze Citroin en Panhard expositie, die wij ter gelegen heid van de ingebruikneming, in ons nieuwe bedrijf zullen houden. Atte typen van Citroen en Panhard zullen u in hun nieuwste uitvoeringen worden getoond. Uw bezoek stellen wij zeer op prijs. De expositie is te bezich tigen op Vrijdag 18 mei a.s. van 19.00-22.00 uur, zaterdag 19 mei a.s. van 10.00-22.00 uur, zondag 20 mei a.s. van 13.00-18.00 uur. Ba keiweg 88-90 - Schiedam - telefoon 64650 'V'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1