Effectieve reorganisatie van alle gemeentedienstèn Als Eddie slaat dan slaat hi j zich er door Instelling Algemene Technische Dienst Nieuwe lokalen van Chr. Tech. School geopend Het Zuiden klautert te hoog in de Kankantrie Havanna niet in trek bij blonde meisjes B. en W. stellen voor: Garage Waldo opent nieuw bedrijfspand aan Bokelweg ■AGENDA SCHIEDAM OPENBARE LESSEN Arisen op zondag HENKES DRY GHENT V oetgangerslichten kruising Oranjestraat Beslissingswedstrijd S'BoysActivitas Interk. evangelisatie Burgerlijke Stand Passage vertoont Moedig jongetje als gids EHBO-wedstrijden bij jubileum van afd. Kethel KERKDIENSTEN CHRISTELIJKE TECHN, SCHOOL In Monopole: ASSISTENTE assistent KUNSTGEBITTEN REPARATIES Koeriersters ym ZATERDAG 19 MEI 1962 SCHIEDAM, zaterdag. üet College de verantwoordelijkheid draagt voor de van b- en w. heeft geruime tijd geleden I administraties van die diensten en tevens tAn het Bureau Personeelszaken en Or- de Dienst Marktwezen en het Algemeen gmïsalie van de Vereniging van N'eder- Handelsentrepót onder haar hoede neemt landse Gemeenten opdracht gegven om AUe diensten zullen deel uitmaken van voorstellen te doen inzake een meer ef-|de Algemeen Technische Dienst. Het Is fectleve organisatie van de verschillende j de bedoeling, dat de directeur van deze gemeentediensten. Hoewel dit onderzoek Algemeen Technische Dienst coordine- nog niet beëindigd Is, hebben b. en w. >rend optreedt, zodat voorkomen u*ordt, gemeend toch vast een schema aan de I dat de verschillende diensten langs el- raad te moeten voorleggen, om deze Jn j kaar heen werken. Voorshands zijn b. en de gelegenheid te stellen zich hierover [w. van mening, dat deze Algemeen Tech- uit te spreken. Als dit schema aanvaardnlsche Dienst met het secretariaat nog wordt, zullen de nodige stappen gedaan worden tot definitieve voorziening in be staande en komende vacatures. In bedoeld schema is ervan uitgegaan, dat er zes technische diensten komen, l,w. a. de Stedebouwkundige Dienst; b. de Be- drijXs-economische Dienst; c. de Openbare Nutsbedrijven; d. de Vervoer-, ïteini- gings- on Ontsmetingsdiensl; e. de Dienst voor Openbare Werken; en f. de Havendienst. Nieuw zijn hierbij de Stedebouwkun dige Dienst en dc Bedrijfs-economiscbe Dienst. Eerstgenoemde dienst is lol he den als een afdeling ondergebracht bij de Dienst van Gemeentewerken. Het is de bedoeling, dat de Bedrijfs economische Dienst zich bezig houdt met de bedrijfseconomische aspec ten van de andere technische diensten, /jff het nieuwe lokaal voor auto techniek keken een aantal jongens met bewondering naar het zgn. „wiel- uitbalancetrapparaat", dat met trots door één der docenten van de Chr. Tcchn. School werd gedemonstreerd. niet direct in het leven moet roepen, doch dat voorlopig volstaan dient te worden met het vormen van een over- legorgaan van de diensten genoemd sub b, c en e. Dit overlegorgaan zou dienen te be staan uit de directeuren van deze dien- Sten en moeten staan onder leiding van de directeur voor Openbare Werken met als secretaris dc directeur van de Be- drijfs-econoroische Dienst. Tot dit over leg dienen ook te worden toegelaten de directeuren van de Vervoer- Reinigings- en OntsmeUingsdienst, de directeur van. de Havendienst en het hoofd van het Woningbedrijf, wanneer er onderwerpen te bespreken zijn, die ook hun dienst aan gaan of als zij de wens daartoe te kennen geven. Al naar gelang van de ervaringen, op gedaan met dit overlegorgaan, kan be paald worden, wanneer het moment is aangebroken, voornoemde diensten te brengen onder de supervisie van een Al gemeen Technische Dienst Een ander belangrijk verschil met de huidige organisatie is, dat-de Woning- dienst volgens het schema gesplitst wordt in twee delen. Het Woningbedrijf is een afdeling van de Dienst voor Openbare Werken geworden, terwijl Bouw- en Wo ningtoezicht als zelfstandig adviesorgaan van het college is opgenomen. In spoedgevallen zijn gedurende dit weekend de volgende artsen te raadple gen: "r. J. Franke, Burg, Knappertlaan 30, teL 68163; P. J. W. Beukers, Burg. Knap pertlaan. 76. tel. 68004; L. B, E, van Hoo-1 genhuyze, Nassaulaan 59, tel. 68067; H. J. Ormel jr., Singel 76, tel. 68250. Geopend is apotheek Evers, Lange; Haven 81, die ook gedurende de komende week de nachtdienst zal gaan waarnemen. (Advertentie LM.) onzer verslaggevers) blauw van het dak van de Chr. Techni- SCHIEDAM, zaterdag. Fier wapper- SChe Schoot aan de Nieuwe Damlaan. de gistermiddag In de wind het rood-wit- „Want het fs vandaag een dag van vreug de. "Vreugde omdat vandaag de twee nieu we aan de achterkant van de school ge bouwde lokalen worden geopend", merkte de directeur, de heer H. v. de Waal, ln de kantine voor een talrijk gehoor op. Met de twee nieuwe lokalen heeft de school er inderdaad prachtige ruimten voor het lesgeven in de vakken électrotechniek en autotechniek bfjgekregen. De heer J. Pieterman, voorzitter van het schoolbestuur, vond dit een belangrijk moment. „Niet alleen, omdat er twee nieuwe lokaaltjes bij zjjn gekomen," zo als hij zei, „maar vooral omdat de school nu uitgebreid is met twee leervakken. En hierdoor zijn grotere mogelijkheden ge schapen voor de vakopleiding van de jon gens." In 2ijn speech noemde de tweede voor zitter van het bestuur, de heer P. J. Stam, de bouw niet bijzonder spectaculair. Maar hij was niettemin bijzonder blij met het in gebruik nemen van de nieuwe lokalen. Voorts wees hij op de steeds verderschrij- dende verbeteringen In het Chr. Nijver heids Onderwijs, Dank bracht hij aan het Ministerie en de plaatselijke autoriteiten voor de goede steun. Eveneens had hij een woord van waardering over voor het ar chitectenbureau Zwanenveld en Goslinga en de aannemersmaatschappij Koudijs. Een beschrijving in vogelvlucht van het wel en wee van de school gaf de direc teur, H. v. d. Waal. De school startte op 1 september 1958 aan de Gedempte Baan- DE FILM HAD TWEE HAPPY ENDINGS... Na afloop recipieerde de jonge cineast. De première •was een succes en de genodigden stonden enthousiast nog wat na te praten. Al gauw raakte ik in een ge animeerd gesprek met de gelukkige artiest, toen men ons een cocktail met HENKES Dltr GIN aanbood. „Dat zijn twee happy endings op éón avond", zal ik. Hij proefde en knikte. „Henkes Gin", zei hij ver heerlijkt „vanavond is het succes compleet!" VOOR HÈN DIE ONDERSCHEID MAKEN SCHIEDAM, zaterdag. Op het kruis punt Lange Nieuwstraat-Oranj est raat- Gerrit Verboonstraat willen B. en W, ten. behoeve van de voetgangers duidelijke verkeerslichten plaatsen. Er zijn nu nog acht kleine lichtbakken, die vooral door oudere mensen niet opgemerkt worden en zo aanleiding geven tot gevaarlijke misverstanden. Daarom zullen die kleine lichtbakken vervangen moeten worden door duidelijke lichten, gelijk aan die, welke reeds elders langs de „groene golf", straten opgesteld staan. Aan de Gemeenteraad, wordt een kre diet van 2.400 gevraagd voor het aan schaffen van deze acht lichten. SCHIEDAM, zaterdag. De protest commissie heeft twee protesen behandeld die Scbïedamse Boys heeft ingediend naai- aanlediging van voorvallen in de wedstrijd tegen concurrent Activitas. Beide protesten zijn afgewezen, zodat nu zondagmiddag om half drie een beslis singswedstrijd om het kampioenschap moet worden gespeeld op het terrein van Het Witte Dorp in de Spaanse Polder. Bij dit duel kan Schiedamse Boys, in de normale vorm, zegevieren, maar de laatste tijd mankeert het aan conditie zodat het mogelijk wordt dat Activitas de rentree naar de eerste klas grijpt. (Van een onzer verslaggever*) SCHIEDAM, zaterdag. Met Kankantrie" van Eline Verkade heeft de Chr. Toneelvereniging „Het Zuiden" gis teravond ln Irene de handen vol gehad. De tonelisten hebben naar beste weten ge. probeerd de probleemstelling op de juiste manier voor het voetlicht te brengen. Naar ons gevoel zUn zij daar echter niet alttfd geheel en a( in geslaagd. Maar dat neemt niet weg, dat de aanwezigen, voor al door het enthousiasme van de spelers, toch een plezierige avond hebben beleefd. En daar was het tenslotte toch om be gonnen. Eline Verkade laat in haar stuk dc enigszins indolente geest van de tropen- bevolking botsen met de meer hardere Europese, met name de Nederlandse, men taliteit. Haar verhaal speelt op een Su rinaamse plantage, waar de mensen meer van het leven genieten dan aan geld ver dienen denken. Ook heerst er nog veel, gezien door de ogen van de Nederlander, bijgeloof. Dit bijgeloof symboliseert de schrijfster in de Kankantrie: een heilige boom, Tom Oldenborg, een arts, beheert de plantage, waarop zo'n boom staat. Aan gezien het met die plantage niet al te best gaat, neemt zijn zo juist uit Hol land teruggekeerde zoon Frank het be heer over. Om de plantage uit het slop te halen moet er veel worden verbeterd. Ook de boom moet worden omgehakt. En hier botsen de Surinaamse en de Neder landse gedachtenwerelden sterk. Vele moeilijkheden zijn het gevolg. Tenslotte gaat de boom toch tegen de vlakte. De echt Surinaamse geest vertegen woordigt Manya, de vrouw van Rick Ol denborg, jongste zoon van de dokter, Zil Is een droomster, die echt van de natuur* houdt. De tegenpool van Frank dus De Europese dynamiek komt ook tot uiting door het optreden van de vrouw van typeringen. De regie was goed verzorgd door de heer C. Paardenkopen De meespelenden waren; Dolf Haver- hoek (de arts), Henk van Santen (zoon Frank), Koos Paar denkoper <2oon Rick), Bertha van Vliet (Jane), Irene van San ten (Manya), Aad Korporaal (Bram) en Jeanne van Santen (Pol). In de geprojecteerde „villawijk" tussen de Burg. van Haarenlaan en de spoor baan, op het terrein van de voormalige ijsbaan, zal binnenkort de eerste straat aangelegd worden en zullen de eerste villa's betrokken worden. Voorgesteld Is nu om de nieuwe weg de naam te geven van Laan van Spieringshoek, zodat deze Laan, evenals vroeger ook het geval was, zal lopen van de Poldervaart tot aan de Schiedamseweg. ROTTERDAM, zaterdag (ANP) De firma Vinke en Co. deelt mede dat zij in verband met andere belangen, het agentschap van. de Sudan Shipping Line te Rotterdam en Amserdam m.i,v, 15 mei niet meer kan waarnemen. Als agent is thans benoemd de firma Pakhuismeesteren N.V. te Rotterdam hn Amsterdam. SCHIEDAM, zaterdag. Garage Waldo heelt een nieuw pand betrokken aan de Bokelweg 88, op de hoek van de De Nij verheidstraat, dat gistermiddag officieel is geopend door de heer A. E. Lucas, di recteur van. Automobiles CItroën N.V. te Amsterdam. De heer Lucas bracht met een grote sleutel ,het contact tot stand, dat leven in het bedryf bracht", want daama begon een sirene te loeien, fluptcn de lichten aan en kwam de doorsmeer- brug ln actie. De heer Lucas wenste daarop de heer A. G. van Dorp, directeur van Waldo ge luk met deze nieuwe uitbreiding van het bedrijf, dat lange tijd aan de Singel te klein behuisd ig geweest en prees zijn energie die deze stap vooruit mogelijk heeft gemaakt. Daarna zijn nog gelukwensen aangebo den door xnr. J. Femhout namens df Steenkolen Handel Mij N.V. en door de chef-werkplaats de heer Groenewegen. De heer Van Dorp heeft daarop allen die aan de totstandkoming van het pand me dewerking hebben verleend, bedankt en bood dokter en mevrouw Van Buuren, zijn eerste klanten in Schiedam een fraaie vruchtenmand aan. In het nieuwe pand zijn gelijkvloers een ruime werkplaats met service-station-ge bouw en boven zijn de kantoorruimten. Voorlopig zullen de oude bedrijfsruimten aan de Singel echter nog gehandhaafd blijven. Het comité Schiedam voor Christus or ganiseert zondag 20 mei een evangelisatie samenkomst ln de Goede Haven aan de Westfrankelandsedijk. In deze samen komst spreekt de evangelist Alb. Rama ker. Het zangduo The Gloty Singers en het LJ.E.-koor verlenen hun medewer king. De samenkomst begint om 8 uur. Ieder een is hartelijk welkom. Apothekers-nachtdlenM: Apotheek 3 Lange Haven 81. Bellen by ongeval: G.G. en GJD., Tww- lean 80, telefoon 69290. PolitiesalarmnumEoer: 646 66. Bibliotheek: Lange Haven, geopend maao* dag 19 tot 20.30 uur; dinsdag 950 tot 1650 en 19 tot 2050 UUri woensdag 9.30 tot 16.30 uur; donderdag 950 tot 12.30 uur; vrijdag 9.30 tot 1650 en 19 tot 2050 uur; zaterdag 850 tot 16.80 uur, 's Zondags gesloten. R.K. Leeszaal en Bibliotheek: Dam, ge opend: maandag 10 tot 21 uur; woens dag 14 tot 17 en 10 tot 21 uur; don derdag 10 tot 17 uur; vrijdag 14 tot IT en 19 tot 2L uur; zaterdag 10 tot 12 en 14 tot 17 uur. Filiaal Singel: open maandag 14 tot 17.30 en 19 tot 20 uurf woensdag 19 tot 20 uur; vrijdag 14 tot 17.30 en IS tot 20 uur. Stedelijk Museum: io tot 17 uur; xhw dags 1217 uur. Opgravingen in Egypte. Groep Mart en Stars 10. BIOSCOPEN Monopole, 2 uur (zondag 2 en 4.15 tiur): „Pantser-commando", 7 en 9.15 BUN „Blonde meisjes voor Havanna". Passage, 2, 4,15, 7 en 9.15 uur: „Eddle slaat zich er door". DIVERSEN Irene, 7.45 uur: CXV.-Oost. Cabaret. Arcade, 8 uur: R.KL Grafische Bond. Toneel, Musis Sacrum, 8 uur: S.V.V. Feestavond. ONDERTROUWD: E. Bakker 27 j. en L, van der Most 24 j.; W. A. Baris 27 j. en A. Veth 27 j.; KL Bouwmeester 20 j. en E. L. Otte 24 j,; A. Bredius 23 j, en J. M. Schlarmann 22 j.; H. A. C. Dingenouts 24 j. en H. J. Heijman 27 j.; P. C. van der Gaag 23 j. en W. Keesmaat 24 j.; C. F. de Gier 23 j. en M. J. Bouman 24 j.; M. Ka gen 26 j. en J, C. Siefkes 18 j.; H. T. A. van Hall 22 j. en J. van Stijn 24 j.; J. B. Hogeback 23 j. en J. L. M. Ham 23 j.; T. Hovenier 29 j. en N. 5. C. Unkel 23 j Kooijmans 26 j„ en A. van Lier 23 j.; G. van der Linde 24 j. en N. C. Broek huize 19 j.; C. W. van der landen 30 j. en E. van der Velden 37 j.; A. G. Neumann 27 j. en D. J. van den Ende 27 j.; C. Por- sius 24 j. en F. H. M. Hoedemaker 23 jg A. Scheffers 20 j. en A. M. van Hattem 19 j.; J. A. Sintnicolaas 22 j. en T. E. M. Grims 21 j,; G, A. Streng 22 j, en P. W, M, Gorten 24 j. GEHUWD: A. de Haan 37 j. en E. M. Vink 20 j.; J. Benne 2fi j. en T. B. Mak 20 j.; M. A. H. Boelhouwer 25 j. en G. J. Timmer 22 j.; J, T, A. M, Zwager 29 j, en. J. J. Verver 23 j.; L. Timmers 27 j. en L. A. Lammering 24 j.; A. M. Schoenmaker* 29 j. en L. M. F. C. van de Water 28 j.; P. H. Opschoor 22 j. en J. Schoei 21 J-f A. J. Ballijns 25 j. en E. A. P. Hoogland IS j.; H. de Jong 28 j. en J. van Wijk 25 j.; B. Santing 26 j. en J. C, den Boer 19 j.; L. P- Reurlch 26 j, en F. van Raait* 21 j.; C. H. Rodenberg 27 j» en G. den Dunnen 24 j. GEBOREN: Marja d. v. A. M. van Gogfe en M. Hamerslag: Gerrit N, z. v. J. Ver haar en E. van Bloois, GEBOREN; Tine W., d.v. F. Wester- veld en J. C. van Dijk; Roland, z.v. H, Bouwman en O. Schilperoord; Jannie H., d.v. J. Blokland en A. Viveen; Hilary A„ d.v. D, M. Akers enP. ALe Feber; Lam- berdina M„ d.v, J. R. de Kort en A, Hoozemans; Albertus J., z.v. A, J. Esser en M. E. Steeman; Robert, z.v. P, L. de Lijn en J. E. Meuïenkamp. OVERLEDEN: H. Llekendiek, 79 j, wed. van J. Pasztjerik, OVERLEDEN: J. van der Werf, 84 jr, wed. H. J. Tilman; J. Will ems, 68 Jr; NV Laurens, 76 jr. i r*— —vu, v tv iaa—Ti ltl ee^in00dgebouw met bijna 100 Frank, Jane, ook een arts. Zij botst nogal m De tweede mijlpaal werd opeens met Tom. Vooral wanneer het de bereikt. Toen werd de ziekte van het zoontje \>an de Surinamer DE aardigste eigenschap van de tal- Gnmblat heeft zich als filmer geen loze Eddle Constantlnc-fllms Is mis- j kans laten ontgaan om verrassende din- sctaien wel de onnadrukkelijkheld. de gen te doen met beeld en geluid. De sportieve nonchalance, de relativerende manier waarop hij een losse knok-scè- knlpoog. waarmee al dit geweld en al ne met behulp van een walsdeuntje en dit heldendom wordt bedreven. Cons tan- f een vermakelijke plastiek als een fraai tine is een harde werker, h(j gaat nubolletnummer laat opvoeren, is gewoon nooit eens zitten om de maat te nemen van zjjn successen, maar hij weet tussen twee effectieve knokpartijen door óók altijd wat een vrouw toekomt. Zijn amoureuze activiteit is echter meestal ook weer even vluchtig als zijn overige werk; hjj pakt een vrouw bij wijze van spreken dan zoals hjj een dubbele whisky pakt, vakkundig en snel, meer een sprinter dan een man voor de marathon. Dit geldt ook weer voor EDDIE SLAAT ZICH ERDOOR!" <Me faire ca a moil), een nieuwe Constantine-film in PASSAGE, Het verhaal is zo mogelijk nog onzinniger dan dc voorgaande Ed- die-aflevenngen, het komt erop neer dat Constantine ia opdracht van de Franse geheime dienst een onnoemelijk belang rijke micro-film, in een sigaret ver stopt, af moet leveren op een contact adres in Marseille. Constantine is in dat zelfde Marseille praktisch vogelvrij, zo wel voor de politie als de onderwereld, a ie hem ten onrechte van een grote jtt- wciendiefstal verdenkt. Hij wordt daar dus op alle mogelijke en onmogelijke manieren achtervolgd, beslopen, over vallen, soms ook afgetuigd, hij wordt bespioneerd door een prachtige, gloed nieuwe vriendin, die voor hem geen ge heimen scheen te hebben, enfin, hij redt het toch maar weer, geholpen door zijn vrienden, de straatarme bewoners van Marseille's schilderachtige Spaanse kolo nie. Gezegd moet worden, dat Eddie 2ijn geliefde ditmaal veel langer en actiever kust dan zijn gewoonte is, maar be langrijker nieuws: de regisseur Pierre heerlijk. De nctie van de Spanjaarden aan het slot roept in haar dreigende directheid onmiddellijk herinneringen op aan realistische beelden van de Spaanse: burgeroorlog. De film is een uiterst merkwaardig, maar ook uiterst geluk kig voorbeeld van vermenging van dolle fantasie met authentieke reportage. il fonopole-matinees EEN kleine Italiaanse jongen wordt een. grote held in „PANTSERCOM MANDO'S, een bloedige en harde Ame rikaanse film over een episode van dc oorlog in Italië. Het jongetje, een oor logswees, bekoopt die moed met de dood. Maar eerst wijst hij de Amerikanen, wier opmars op onverklaarbare Duitse tegenstand stuit, de geheime route, waar langs de nazi's hun troepen steeds maar weer kunnen bevoorraden. Het is een „tankbrug" die zich onder water be vindt. De jongen leidt het Amerikaanse vernietigingscommando door een droog gevallen rioIenstslseL Na verschrikkelij ke ondergrondse gevechten weet de ge decimeerde commandoploeg de voor de Duitsers vitale verbinding voorgoed af te snijden. Voor dc Amerikanen zal de weg naar Rome nu spoedig open liggen. (MONOPOLE). school aan de Nieuwe Damlaan geopend. En de derde mijlpaal is dan thans bereikt: de uitbreiding met de zo lang gewenste lokalen. Maar de heer Van de Waal wierp nog een mijmerende blik in de toekomst en verzuchtte: „Mocht het ons nog ver gund zijn eenmaal een nieuws vei dieping op het gebouw te laten plaatsen. Want er bestaat momenteel nog een gebrek aan ruimte voor het geven van theorie, teke nen enz." Nadat de directeur nog een overzicht had gegeven van het totstandkomen van de nieuwe lokalen daalden de aanwezigen af naar de begane grond om de nieuwe ruimten te bezichtigen. En inderdaad de lokalen beantwoorden uitermate aan hun doel en het zal er goed werken zijn voor docenten en leerlingen. De outillage ver keert in prima conditie! °P dinsdag 22 mei en woensdag 23 mei S avonds van zeven nur tot negen nnr zullen in de school weer openbare lessen worden gehouden. SCHIEDAM, zaterdag. Zaterdag 2 Juni zal als afsluiting van het cursusjaar 196I-'62 een wedstrijd worden gehouden in EHBO en wel in gebouw De Rank ln Kethel, georganiseerd door dc afd. Kethel van de Kon, Ned. Ver. EHBO, die dertig jaar bestaat. Aan deze wedstryden nemen elk met twee ploegen deel de afdelingen Kethel en Schiedam van de Kon. Ned. Ver. EHBO, het Rode Kruis Schiedam, de RK-EIIBO St, Christoforus Schiedam en dc RK-EHBO St. Lidnlna uit Kethel met één ploeg. Het jubileum van de Kethelse afdeling zal diezelfde zaterdagavond gevierd wor den met een feestavond in De Rank. aan vang 7.30 uur, waaraan het toneelgezel schap „Brederode" medewerking ver leend. Van de afd. Kethel zijn overigens de zeventien cursisten, die aan het examen voor het eenheids-diploma' hebben deel genomen, allen geslaagd. Bram en zijn vrouw Pol betreft. De mening van de Surinaamse bevol king is, dat wanneer de boom zal worden omgehakt, het jongetje zal streven. Dit gebeurt niet, Het jongetje blijft leven. Om dit stuk naar behoren te brengen, dienen dc tonelisten dus werkelijk ka rakters op de planken te zetten en dc gedachtenwerelden volkomen rte begrij pen. Gisteravond is men daar'niet goed in geslaagd. De spelers brachten meestal Ned. Herv. Gemeente. Grote Kerk: 10 u. df.. A. Hoffman, 7 u. prof. dr. W. c. van Unndc (utrecht) (Opendeurdienst). Bethel kerk: io u. ds. J. G. Jansen, 7 u, ds. G. Spilt (Utrecht). Opstandtngskerk10 u. ds- D. J. Spaling. 7 u. M- Vogel (Maassluis). Vredeskerk: 9 en 10.45 u. ds. H, W. Hemmes, 7 u. ds. A. Hoffman. Ner. Herv. Geref. Evang. Irene: 10 u. Cuperus sr. /Waddinxveen). Beihelkerk: 7 U. ds. SpUt (Utrecht). Evang. Lutfa. Gemeente; 10 u. ds. S. G. Kaagen. Ned. Prot. Bond: 20.30 u. ds. A. D, Klaas- Oud-Kath. Kerk. Dam 28: 10 u. Hoog-Mle. Baptisten-Gemeente, Irene: 7.30 U„ evang- samenkomst met als spreker ds. B. Relling (medewerking verlenen John Buurman, zang en Flip de Koning, hammondorgel). Leger des Heils. l^nge Havén 27: 10 U. HeUigingssamenkomst en 730 u. Verlossmgs- samenkomst. Gerrit Verboonstraat 5.45 u. Openluchtsamenkomst, Alle samenkomsten staan eü.v. de majoors K. Wieringa en Jt. Eeltsma. Jehova's Getuigen. Volksgebouw; 620 uur •wsehttorenstucile, onderwerp „De Christen heid is jegens God in gebreke gebleven! Na naar einde, wat dan?" Woensdag 7.30 uur theocratische bedleningsschool en dienstver- gadering. Oude Geref. Gemeente. Geref. Jeugdhuis. Lange Haven 87: 10 uur cn 5 uur ds, H. J. Grisnigt (Gouda). Chr. Geref. Kerk. Waranda, hoek BK-laan: uur en 5.30 uur ds. J. C. van Ravcnswaay (Scheveningen). Herv, Gem. Kethel. De Rank: 850 en 7 uur ds. J. E. L. Brummeikamp. Dorpskerk: 10 uur J. E. L. Brummeikamp, 7 uur geen dienst. Geref. kerk. Oosterkerk: 10 uur ds. W. A. Krijger en 5 uur ds. J. Couvée. De Ark Ket hel: Q^0 uur ds. R. J. v.d. Veen (Delft) en 230 uur ds. W. A. Krijger. Kantine S.C.F.: 10 uur ds. J. Nawijn en 5 uur ds. W. A, Krijger. De Goede Haven.: 10 uur ds P. R. Everaars en 5 uur ds. J. Nawijn. Julianakerk: 10 u ds. J. Couvée en 5 uur ds. P. R. Evcraars. KECOGNITIEDIENST VERKIEZING GEMEENTERAAD UITOEFENING KIESRECHT DOOR PERSONEN DIE IN DIENSTBETREKKING ZIJN De burgemeester dei gemeente Schiedam herinnert in verband met de verkiezing van de leden der gemeenteraad, welke 30 mei a.s. zal worden gehouden, aan de onder staande bepalingen der kieswet. 1. Volgens artikel 1 10 der kieswet is iedere werkgever verplicht te zorgen, dat iedere werknemer, die bij hem in dienstbetrekking is en bevoegd aan de verkiezingen deel te nemen, voor zover deze niet buiten de tijd van zijn dienstbetrekking aan de verkiezing kan deelnemen, daartoe de gelegenheid krijgt. Deze verplichting geldt niet ten aanzien van de werknemers, die uit hoofde van hun dienstbetrekking binnen de voor de stemming ba- paalde tijd niet vertoeven in een gemeente, waar zij aan de stemming kunnen deelnemen, of ïn een aangrenzen de gemeente, tenzy zij om aan de stemming deel te nemen niet meer dan gedurende twee achtereenvolgen de uren verhinderd zullen, zijn, hun arbeid te verrich ten. 2. Volgens artikel I 11 der kieswet is iedere werkgever, die door personen van drieëntwintig jaar en ouder ar beid doet verrichten in fabrieken of werkplaatsen, ver plicht te zorgen, dat in elk arbeidslokaal gedurende tenminste twee werkdagen vóór en op de dag der stem ming op zichtbare wijze is opgehangen een door of na mens hem ondertekende lijst, waarop ten aanzien van de kiezers, aan wie de onder 1. bedoelde gelegenheid wordt gegeven, aan de stemming deel te nemen, de tijd daarvan vermeld staat. 3. Op grond van artikel X 10 der kieswet wordt de werk gever die de hierboven vermelde, hem opgelegde ver plichtingen niet nakomt, gestraft met hechtenis van ten hoogste veertien dagen of geldboete van ten hoogste vijfenzeventig gulden. Schiedam, 18 mei 1962 De burgemeester voornoemd, J. W, PEEK. Streekschool voor Schiedam en omstreken Nieuwe Damlaan 762, Schiedam zullen gehouden worden op D.V, DINSDAG 22 MEI WOENSDAG 23 MEI des avonds van 7 tot 9 uur Vrije toegang (kinderen ben. 14 jaar onder geleide). Tevens nog gelegenheid tot INSCHRIJVING VAN NIEUWE LEERLINGEN een echte schurk STEVEDORE COMPANY QUICK DISPATCH elig in Amsterdam, zo wll men u In MONOFOLE doen geloven. Het is gewoon een „Eropoort". De hoofdstede lijke politie zou daar vermoedelijk ook nn nog niets van weten, als niet een jonge Duitse inspecteur en een Duitse journaliste waren komen uitpluizen, waar de „BLONDE MEISJES VOOR HAVANNA" nu wel precies vandaan komen. Bij dat onderzoek stuiten ze op een wreedaardige messenwerper en een ogenschijnlijk beschaafd* art*, die wèl Enfin, de meisjes moeten allemaal toch naar Havanna en hebben het daar bepaald niet erg leuk. Regisseur Jugert toont dit in fikse details, gewoon om dat hij er plezier in heeft. De Amsterdamse vrouwenhandelaren zitten elkaar ook flink dwars, zodat het kwaad daar zichzelf liquideert; zelfs in Havanna komt de politie juist op tijd om recht en orde te herstellen. De van de hak op de tak springende montage dwingt de toeschouwer lot aandachtig volgen, maar de film ia dat eigenlijk ni*t waaxd. VRAAGT EEN voor de loonadministratie voor haar kantoor aan de Merwehaven. Met vakantie-afspraken wordt rekening gehouden. Sollicitaties worden gaarne inge wacht op Maaskade 113, Rotterdam, t.a.v. de afdeling Boekhouding. INGENIEURSBUREAU J. M. VAN TERW1SGA N.V. Importeurs van staal en gereedschappen, vraagt voor de verkoop-afdeling, administratief onderlegd. I.v.m, ons leveringsprogramma is enige technische kennis gewenst. Leeftijd boven 22 jaar. Goede toekomstmogelijkheden. Met de hand geschreven sollicitaties te richten aan: Postbus 143 te Schiedam. Speciaal voor spoedgevallen Rotterdamsedük 265 Tel. 680 21 - Schiedam Te koop aangeboden Een pracht aanbieding. Vrij- wel nieuwe Consul gelopen slechts 30.000 km a 1700.—. Opel Kapitan a ƒ1400.—. Morris Minor 1000 a ƒ2600.—. Bella scooter 150 cc ƒ850. Slechts 19.000 km gelopen. Alles in prima staat Auto verkoop Gebr, Van der Waal, Galileïstraat 70 B, Schiedam tel. By showroom Coja wasma chine met wringer en tijd klok ƒ155. Centrifuge ƒ110. Langzaam wassers Mlele sys teem 195. De nieuwste was-, spoel-, droog combinatie met 4 motoren, elektrisch ver warmd en 2 pompen voor 495.»Showroom Coja, Lange Haven 126, teL 633 41. Fotografie Voor pasfoto's naar K. van Vuuren. Hoogstraat 106, teL 3 67 20 ln één dag ijereect Ro!films vergeten? De auto-, maat staat voor u klaar. Alle soorten films. Foto K. van Vuuren. Hoogstraat 106 Radio en televisie Kuopi u eike weeK een grammofoonplaat voor r3.'&. Wy leveren voor het zelfde - geld een Philip* bandrecor der. Ga praten en kijken MJ De Jager. Broersveld 108, Special showroom 134 Permanent wave Bélên* permanent met toe stel. het beste wat er is, compleet f 5.—; stroomloos f 7.50 Op vertoon van deze advertentie f L— Kortxngï Dames- en Leren Kapsalon .Héléne" Rembrandtiaan 22. TeiefooD 6 71 70 Diversen Laat uw spiraal tv rmaken tot modem opklap, of kan tel bed. Prima arwerkiog, als nieuw terug. Het goed koopste adres. DUE., Groe nendal i a (Broersveldpad) telefoon 67028 <na is aar telefoon 66789). Ledikanten!*., outledikanten, frpapeerbed ~ir den enz. Kom m

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1