Onduidelijke bespreking van reorganisatie gem. diensten UIT DE GEMEENTERAAD Niet ideaal, wel een stap in de goede richting Wegpiraat lot 14 dagen Brandweerlieden in actie maar dan zonder brand Let beter op uw dieren! TANKER- VAN. NYLON J. M. de Vos stichtte eigen Legioen-partij Venus-show op Lesbos Boltini-beren gaan niet naar, Blijdorp Jacht op boeven boven griezelige afgronden Oude vrouw bij oversteken aangereden Remise-partij in Y ierspelenkamp HOEK de bri/lenspecialist Goedkeuringen verbeteringen ziekenhuizen Zonder hoop op raadszetel IN PASSAGE-THEATER Levensgenieter wordt harde verzetsstrijder SCHIEDAM KUNSTGEBITTEN^ REPARATIES Koeriersters 196S SATERDAG 26 MEI 1962 SCHIEDAM, zaterdag. Van de gisteravond gehouden vergadering heelt de remeenteraad nog de meeste ttfd gegeven aan de bespreking van het schema voor de reorganisatie van de gemeentediensten. Het Is overigens voor een buitenstaander wel een erg onduidelijke, om niet te zeggen duistere, bespreking geworden, omdat Jiet schema in het kort wel Is gepubliceerd (door ons vorige week), maar de brood nodige toelichting daarop geheim Is gehouden. Zoals In Schiedam gebruikelijk is. Veel nieuws valt er dan ook niet te melden over deze voor de raadsleden buiten gewoon belangrijke, maar voor de burgerij nauwelijks interessante kwestie. Daarom maar enkele aantekeningen. De woordvoerders van achtereenvolgens de KVP, de AR, de PvdA en de CPN, ptaken het niet onder stoelen en banken dat dit reorganisatie-schema hun. eigen lijk bar tegenviel. Waarom heeft het Bu reau Personeelszaken en Reorganisatie vati de Ver. van Ned. Gemeenten zoveel tijd nodig gehad om dit schema op te stellen? Met eigen krachten had het veel sneÜer gekund! Het is allerminst een wcr, maar tevens een geslepen zakenman. Want hij moet hoofd van het grondbedrijf worden en zo de aankoop van gronden zien te klaren. Als zo'n commercieel in gestelde kunstenaar niet te vinden zal zijn op de arbeidsmarkt, dan gaat het Grondbedrijf maar weer terug naar Ge meentewerken, troostte Peek de sceptische sprekers. De Dienst voor Bouw- en Woningtoe- ideale oplossing, was de algemene opvat- zicht en Woningdïenst wordt gesplitst liog Dit laatste heelt burg. Peek moeten een dienst die bouwt en een diëtist die beamen „maar het is wel een stap in de j de woningen beheert. Ook daar voet- goede richting", von hij. De verkiezing zit zeker in die geheime toelichting. De zes technische diensten van de ge meente (waarvan de Stedebouwkundige dienst en de BcdrUfs-economtsche dienst nieuw samengesteld moeten worden) ko men onder leiding van een Alg. Tech nische Dienst, zo wil het schema. Maar niemand de noodzaak van een snelle Instelling van die Alg. Technische Dienst. Wel was men het er over eens, dat de chef van die dienst een man van uitzon derlijke capaciteiten en kwaliteiten zal moeten zijn, vooral met veel tact, omdat hö zes botsende diensten moet coördi neren. Moeilik te linden, zo'n man. Commercieel kunstenaar Ook het hoofd van de Stedebouwkun- dige dienst moet een getalenteerd man z(jn. Niet alleen een artistiek stedebou- (Advertentie IM.) jeugdig angels in de voorziening van de direc teursplaatsen. De heer Collé <CPN> stel de meteen listig voor, om dan ook maar twee wethouders de verantwoordelijk heid daarvoor te laten dragen. „Dat re gelen h. en w. wel onderling^', verklaarde wethouder mr, M. J. M. van Kinderen bij interruptie. Wel kreeg de heer Collé zijn zin dat overwogen zal worden om een afzonderlijke onderhoudsdienst voor gemeei .^woningen in te stellen. Mr. H. B. Engelsman (PvdA) had min der behoefte aan een reorganisatie dan aan een snelle vervulling van de vacante leidinggevende functies. Wat Is de volg orde van urgentie voor de vervulling? Burgemeester Peek vond: een bedrtfJw- econoom, een stedebouwkundlge, hoofd van bouw- en woningtoezicht, directeur Technische Bedrijven en een Ingenieur voor utiliteitsbouw bij Gemeentewerken. Er is uitvoerig gepraat over nog tal van andere details, manr toen het op stemmen aankwam, bleek niemand tegen het sche ma te zijn. V erkïezingsvuur Tenslotte is er nog enig verkiezings- vuur in de vergadering gekomen. Dat was toen de heer J. J. van Woerkom (WD) ineens begon te pleiten voor een snellere sanering van de binnenstad, het eindelijk vaststellen van een sanerings plan en voor een beter onderhoud door de gemeente van die huizen die nog net niet gesaneerd rijn, maar wel tussen de rommel liggen van de reeds dichtgespij kerde en verwaarloosde krotten. „De droevige situatie Is ontslaan Sloor een even droevig vooroorlogs beleid", was de sarcastische opmerking van mr. M. J. M. van Kinderen, die verder op merkte. dat de heer Van Woerkom best wist waar de schoen wrong. Er worden in Schiedam wel degelijk krotten opge ruimd. maar het bcuwcontlgnent laat nu eenmaal sneller werken niet toe. „Wan neer de WD geen voorstander zou zijn geweest van het huidige wonlngbeJeid, dan zouden er meer woningwetwoningen gebouwd knnnen worden In plaats van woningen In de vrije sector, waar de WD zo voor Ijvert." En om de indruk weg te nemen, dat hij in het socialistische schuitje voer, voeg de mr. Van Kinderen er snedig aan toe: „Maar enkele krotten moeten we echt wel laten staan om de Party van de Ar beid gelegenheid te geven foto's te maken voor een verkiezingspamflet." Met dit amusante verkiezings-debatje: werd de vergadering besloten van een gemeenteraad, die alle andere voorstellen: zonder discussie onder de hamer heeft laten doorglijden. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Rem brandt, Rembrandtlaan 5. Bellen by ongeval: G.G. en GD Turn- laan SO, telefoon 6 92 90. Til Politie-alanrmummcr: 6 46 66. -w fAT1/! 1 /d R.K. Leeszaal en Bibliotheek: Dam, ge- J V CzX vJVXX lX.CCXvX opend: maandag 10 tot 21 uur; woens- dag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur; don- j der dag 10 tot 17 uur; vrijdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur; zaterdag 10 tot 12 en 14 tot 17 uur. Filiaal Singel, open maandag 14 tot 17.30 en 19 tot 20 uur; woensdag 19 tot 20 uur; vrijdag 14 tot 17.30 en 19 tot 20 uur. Stedelijk Museum: 10 tot 17 uur; 's dags 12—17 uur. Opgravingen Egypte. Groep Mart en Stars 10. BIOSCOPEN Passage: 2. 4,15, 7 en 9.15 uur: ..Nacht over Parijs". Mono pole: 2 uur Cs zondags 2 on 4.15 uur) „Moord boven de Afgrond"; 7 en 9.15 uur ..Sappho, de Venus van Lesbos". DIVERSEN Musis Sacrum 8 uur Fa. van den Berg. Jubileum-feest. Volksgebouw 8 uur Amicitia. Toneel. Sportcentrum 8 uur Judo-examens Tivoli 8 uur SchiedamseBoys. Kampioens feest. Kantine Excelsior 7.30 uur Schied. Wa- lerscoufê. Feestavond. DORDRECHT, zaterdag. De recht bank in Dordrecht heeft de dertigjarige aannemer A. J. M. G. uit Tilburg i oordeeld tot veertien dagen hechtenis en acht maanden ontzegging van de rij bevoegdheid, omdat hij zich aJs bestuur der van een personenauto op de rijksweg 15 onder de gemeente Herwynen als weg- piraat had gedragen. De man had, kennelijk om indruk te maken, op vrouwelijke passagiers, een hele tijd gereden met een snelheid van. 115 kilometer per uur, terwijl hij de han den gevouwen achter het hoofd had ge houden. Bij Herwijnen was de wagen met grote snelheid uit da bocht gevlogen. De auto had een boom geramd en de man had zulke ernstige verwondingen aan beide benen opgelopen, dat hij blijvend invalide zal zijn. De officier van justitie had veertien dagen hechtenis en een jaar ontzegging an de rijbevoegdheid geëist. VLAARDINGEN. zaterdag. Vrijdags avond werd in de Vierspelenkamp slechts één partij gespeeld. C, Ruggenberg ex v. d. Velde deelden de punten (55), Vooral de driebanden-partij uit dit duel stond op hoog peil. De resultaten, waren: Ruggenberg v. cL Velde Ruggenberg v. d, Velde Ruggenberg v. d. Velde Ruggenberg v. d. Velde (Advertentie IM. IN ÉÉN OOGWENK ziet U beter met een bril van Maak een keuze uit onze enorme collectie "m alle prijsklassen en Uw bril fs 1 JAAR GRATIS VERZEKERD TEGEN DIEFSTAL, VERLIES, BREUK (ook van de glazen) Leverancier van alle ziekenfondsen FIRMA J. A. HOEK BRILLENSPECIALIST 1e MIDDELLANDSTRAAT 17 TEL. 125683 ROTTERDAM 200 112 27 22 4,15 200 200 27 43 7.41 150 141 35 17 4.03 150 150 35 24 4.29 30 30 18 7 1.67 30 27 18 5 1.50 20 20 25 3 0.800 20 38 25 6 0.750 -In de omgeving van de berg Saitama, nabij Tokio, zijn de lijken gevonden van vijf bemanningsleden van 'n Amerikaans transportvliegtuig, dat woensdagavond te gen de berg was gevlogen. Er worden nu nog twee leden der bemanning van het vliegtuig vermist. (AFP). XJ rfj dagmlddag zijn In de Brand wee rka. V-xerne examens afgenomen voor het ryksdiploma van brandwacht. Op de foto riet men rechts de examinatoren toekij ken. hoe de brandweerlieden hun vaar digheden tonen in het praktische deel an het examen. De geslaagden zijn voor brandwacht le klass: C. H. v. d. Bout, H. J. Oosterveer, P. Kok, J. H. Oosterveer, A. Zuidgeest, J. Jansson, L. Hollander cn H. J. Bouman. Brandwacht 2e klasse: S. A. Imming. A. v. Eijk Jr., J. P. v. Eijk, C. S. Krop, W. Reinders, Th. van Eijk, A. G, Scholte en J. Jongste. Twee kandidaten mosten worden afge wezen. Een vrachtwagen is nabij Arapkic in Oost-Turkije tegen een rots gereden. Dertien mensen kwamen om het leven, vijf werden gewond. (RTR). SCHIEDAM, zaterdag „De Centrale Directie vin. do Volkshuisvesting en de fcouwnUverheid heeft doen Weten, dat de KUksgoedkenrlng voor de partiële ver betering van de Dr. Nol ets lichting in de maand augustus van dit jaar zal worden verleend, terwijl tevens is toegezegd, dat de Ryksgoedkeuring voor de sanering, verbouwing enz. van .het Gemeente-zie kenhuis In dc maand februari 1963 za.1 worden verleend, zodat nog aan het eind ««5'- Dierenbescherming SCHIEDAM, zaterdag. De Afd, Schie dam Van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren verzocht ons plaatsing van de volgende waarschuwing. Nu gebleken is. dat opkopers van kleine huisdieren geregeld kans hebben gezien (er niet alleen door koop) een groot aan tal dieren te bemachtigen, voor de ex port en ook voor de binnenlandse verkoop aan laboratoria e.d., klemt het meer dan ooit, uiterst waakzaam te zijn en zijn dieren zowel overdag als 'n nachts onder appèl te houden. Wenst men inderdaad afstand te doen van zijn dier. dan stelle men zich in ver binding met het Dierentehuis, St. Anna Zusterstraat 47, telefoon 66266, om met b«n". Aldus het antwoord van Om het „katten-tevcel" te verminderen en W. op i nog dit advies. J. «mSTto'hrt'rïridid mr. H. B. Engel,. l**i w *.ter Ujd« üiwm- man (PvdA) inzake de aanvang van arts ^ca^reren. Een ongewenst nestje houw van het nieuwe gemeente-zieken- 1 Artsen op zondag SCHIEDAM, zaterdag. In spoedgeval len zijn gedurende dit weekend de vol gend? artsen fe raadplegen: J- van Buren, Ballotsingel 72, tel. 69661; W. A. de Rid der, Stadhouderslaan 46. tel. 67590; G. Pet, Tiiinlaan 38, tel. brenge men zo gauw mogelijk naar een dierenarts of een dierentehuis, om de dieren pijnloos te laten afmaken. Zo mo gelijk (als men zeker is er een tehuis voor te vinden) één katertje (geen poesje) houden. Steeds controleren waar de die ren gebleven zijn, bij afgifte, Burgerlijke Stand Draeone. een van nylon veroaar- digde cilinder, die gebruikt kan toor- den om oiie te transporteren. De Dra- 1 cone heeft een inhoud van 140 kubieke meter. De Steenkolen-Handelsvereni- ging heeft er proeven mee genomen en is over het resultaat daarvan best ïe- «reden. De SHV verwacht vooral veel van deze „tanker"-van-nylon als plot seling extra-hoeveelheden olie ver voerd moeten worden. De Draeone 45 meter lang kan dan achter een tanklichter of een sleepboot gesleept worden. Na gebruik kan de nylon-ci linder met lucht worden gevuld en zo nodig in een loods worden opgeslagen. Een andere mogelijkheid is het nylon op te vouwen. De Draeone kan in dat geval op een vrachtauto worden ge- laden, om elders haastwerk te doen. De SHV heeft dit alietransportmid- j del gisteren voor een groot aantal be- langstellenden gedemonstreerd op de Oude Maas. Daarbij werd gewezen ap andere gebniiksmogelykheden: in Griekenland bijvoorbeeld wort de Dra eone, die in Engeland is ontwikkeld, met drinkwater gevuld en naar ei landen «oor dc kust getrokken. i Voor gepensioneerden en ambtenaren SCHIEDAM, zaterdag. Aan de ver kiezingen voor de Gemeenteraad zal in Schiedam ook deelnemen het ..Legioen 700 stemmen zijn we dik tevreden. Dat is wel lang niet genoeg voor een zetel, maar voor ons een bewijs dat er belang stelling bestaat voor het Legioen. Drie honderd leden hebben we al in Schie dam". Het partij-programma is even ambitieus als eenzijdig; het ongedaan maken van onrechtvaardige kortingen op ambtena ren-pensioenen, steun verlenen aan recht vaardige eisen tot positie-verbetering van Gepensioneerden en Ambtenaren".!overheidsdienaren en liet verkrijgen Hel is een van die splinter-partijtjes met y«i waardevastheid van de pensioenen, wat wazig doel die in elke verkie- zings-periode opduiken en dan weer zachtjes overlijden. Het aardige is echter dat het In dit geval een typisch Schie damse aangelegenheid is. Want de initia tief-nemer en oprichter, voorzitter, pro pagandist financier. Icdemverver, lijst trekker, kortom de party zelf is de Schie dammer 3. M. de Vos, 72 jaar oud en gepensionneerd ambtenaar hij de gemeen te Schiedam. Aardig is ook dat ons eigen Parool, gewijd en ongeweten overigens, een rol heeft gespeeld bij het ontstaan van dit Legioen. Want toen vier geleden, bij de invoering van A.O.W, bleek dat deze AOW gedeeltelijk in korting gebracht werd van de ambtenaren-pensioenen, 2ijn daarover heftige ingezonden stukken ge plaatst in de diverse bladen. Ook in ons blad. Eén van die stukken was dan af komstig van de heer De Vos, die toen daarbij het idee heeft opgeworpen: laten wij ons verdedigen in een eigen partij. Dat ideetje schijnt gepakt te hebben en zo ontstond het bedoelde Legioen. Het hoofdkwartier kwam uiteraard in Schie dam, maar er zijn nu naar de heer De Vos ons vertelde, 52 dependances m het hele land, „Voor de Kamer-verkiezingen van 19591 waren wc nog met klaar, maar volgend jaar doen we beslist mee. Met lijsten in alle districten" vertelde de heer De Vos. Doch bij wijze van proef wordt nu maar vast deelgenomen aan de Raads-verkie- zingen in Schiedam. Verrassend is wel dat lijstaanvoerder De Vos helemaal niet ver wacht ook in de Raad te komen. „Met 6 a Wat dit programma, te maken heeft met het gemeente-bcleid? „Onze kandidaten zijn allen gepensioneerde ambtenaren die veel weten van het werk In de ge meentediensten", meent de heer De Vos, Mogen we tenslotte deze partij-leider aan u voorstellen, voorzover dat in Schie dam nog nodig is? Gorkuminer van ge boorte en opgegroeid in Den Helder, ca valerist, zeeman voor de mast, stuurman grote handelsvaart,- kapitein van het laat ste Nederlandse zeilschip „San Antonia", tijdens de crisisjaren hoofdcontroleur van Sociale Zaken in Schiedam en na de oor log havenloods in Schiedam. Verder op richter van de sportvereniging Asvion, eigenaar geweest van een manege en 'n uiterst gezellige prater. Vooral over var- meende misstanden in Schiedam cn het onrecht dc gepensioneerde ambtenaren aangedaan. Van de roman „The four Horsemen of the Apocalypse" van Vincent® Blasco Ibanez heeft regisseur MInelli een tweede filmversie uitgebracht, dat een spannende achtergrond heeft gekregen door de strijd van de verzetsbeweging in de Franse hoofdstad. Het duurt even voor dit nieu we element in de film Nacht Parijs, zoals de titel lnidt, van betekenis gaat worden, maar dan krijgt hef werk ook voldoende vaart om ons in zijn greep te houden. Eerst worden ons uitvoerig de familie verhoudingen geschilderd met het accent op Heinrich von Hartrott en Julio Des- noyers, de eerste een met hart en ziel toegedane nazi, voor wie Karl Boefam het type leverde, de tweede (Glenn Ford) een vriendelijke, oppervlakkige levensge nieter die op een bepaald ogenblik toch onder de indruk komt van de gebeurte nissen en zich bij de verzetsbeweging aansluit. Het produkt van Minnelli is, afgezien van de soms karikaturale schildering van enkele milieus een redelijk goede film geworden. Hij doet het klimaat uit de, dagen voor de tweede wereldoorlog vaak puntig herleven, geeft reliëf aan de con flictsituatie die ontstaat wanneer Julio verliefd wordt op de boeiende vrouw Marguérite (Ingrid Thulin) van de publi cist' Laurier en raakt pas goed op dreef als hij het verzet gaat tekenen. Julio weet door zijn Duitse familierelatie twee ervan vervullen hoge posten in het bezettingsleger waardevolle gegevens m handen van de ondergrondse te spelen, dte er tenslotte toe leiden dat het hoofd- IN MONO POLE: DE Italianen hebben in Sappho, Venus van Lesbos hun hell i de show gezocht. Wat er ditmaal uit hun pasteldoos van de oudheid te voorschijn komt, is eigenlijk wel zeld- Behalve veld- cn zeeslagen, haat. liefde en intrige krijgen we hier ook nog complete orakelen en wonderen, liefst met het panorama van een diep-blauwe zee en op de achtergrond een dameskoor, dat ijle klanken produceert teneinde het bovennatuurlijke te accentueren. Het dankbaarst echter vond de regie jongedames van het eiland Lesbos, die wij steeds weer als een gedisciplineerd kostschooltje bijeenzien: nu eens luit spelend, dan weer rustend of bezig aan een soort ochtendgymnastiek en immer goedgekapt en gekleed in bescheiden en goed berekende dunne toiletjes. Vaak lykt het spektakel verbluffend veel op Miss Universe-verkiezing, soms ook wel op een dure revue. (MQNOPOLE). kwartier van een nazipantserdivisie door geallieerde vliegtuigen met de grond ge lijk wordt gemaakt. (PASSAGE). (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag Even fe er een plan geweest de berengroep van het circus Boltinl berucht geworden na de aanvallen op de zangeres RI» Kuyken. en lemmer Bobby Althoff onder te brengen In diergaarde Bl(jdorp. De berenverblijvea in Blijdorp rijn wel iswaar vol, maar de directie had zich be reid verklaard de dieren van Boitini op te nemen, mits daarbij een kooi geleverd werd. Deze kooi zou 3000,- kosten. Een comité zamelde geld in en. het vereiste bedrag was vrijwel onmiddellijk op tafel. Tony Bolüni deelde toen echter'mede, dat hij in Duitsland een gegadigde had. weten te vinden, die bereid was de die ren op te nemen en zelfs nog een bedrag van 1000.- voor de beren wilde betalen. Het gevolg is, dat de beren van Boitini zeer waarschijnlijk niet in. diergaarde Blijdorp zullen worden ondergebracht. MONOPOLE-MATINEES het reusachtige rotsgebergte in het zuiden, van de USA spelen een rol in een Geboren: Petita J. M. d. v. J. A. C. Geopend is apotheek Rembrandt, Rem- Hartogh cn H. J. Keijser; Theodora G. brandtJaan 5, die ook gedurende dc vol- v- «p, Kerklaan en J- de Vringer; gende week de nachtdienst waarneemt, Marinus z. v. S. C. Laurens en G. M. A.1 van der Linden: Frank z. v. M. van der, KMost en E. Steens; Maria L. d- v. M. A. C. JVerKUlCUblCll rvan Deurzen en L. J. F. M. Nederpel; Rta. Herv. Gemeente. Grote Kerk: 10 uur Estella d. v. H. G. P. Minnen en E. M. D*. 3. d. Spahngr en 5 uur Jeugddienst. Be- Visser; Nicolaas L. z. v. N. L. Sprong en "W. F. C. Bos; Adrianus M. z. v. A. de Koning en J. C. Steenhouwer. Ondertrouwd: G. W. van Doorn, 31 jr. uu, w. en S. A. Bodde, 27 jr.; J. de Heer, 23 jr. hea. Herv. Geref. Evang. OpstandmgsKerk A M j Ooijendijk. 19 jr.; J-H. Hengst- -Juur prof. dr. H. Jonker (Utrecht). Gebouw jtr M HÓll 41 jr.- A. hene- ds. van Lokhorst (Mastenbroek) .mengel, 51 jr. en JVL m. rioii, - Evang. mth. Gem. i'| uur ds. s. G. v. d !van Oort, 27 jr. en C. J. van der Kroon, Haagen 23 jr.; A. Oosterom. 23 jr. en S. G. A. i Lutherse kerk. Zaterdagavond 7.30 uur Oe- 7_ondag. 18 jr.; H. E. M. Ouwendijk, 21 dAVprot2e Bon dWest vest 92: 10.30 uur'ir. M. G. vm der Ree. 19 jr.: P. J. Poot, Prof. drr. P. A. H. de Boer (Leiden) 19 jr. en C. Meivogei. 13 jr.. H. C. A. Oud-Katn. kerk. Dam 2«: io uur H. Mis jScheffecs, 19 jr. en N. W. Esbach. 19 jr.: J. Sehiopers. 24 jr. en E. J. Baas, 21 3 e," xt 1 i3f$£ffiE?Ëj thelkerk: 10 uur dr. 1>. J Cazemier en 7 uur d«- D, J. SpalJng. OPS v tfingskerk: 10 uur PW*, dr. H. Jonker lP.' -echt) cn 7 uur ds. A. Hoffman. Vredeskerk; i> en 10.45 uur ds. J- Jansen en 7 uur C. v. d. Steen. Baptisten-gemeente. Lange Haven 59:10 Uur ds. R. Helling Jehova's Getuigen. Volksgebouw: 5.30 uur WachtorenstUdle; onderwerp: De Christcn- is jegens God in gebreke gebleven! Na Jlfar einde, wat dan?". Woensdag 7.30 uur 'orocratische bedlenlngsschool en dienstver- Chr. ceret. kerk. Kerkgebouw Warande BJC-laan: 10 uur en 5 uur ds. Drenth (Gverschie) H. Avondmaal. i-eEer dec Hells. Lange Haven 27: 1.J5 uur HeiUgingssamenkomst en 7,30 uur Verlos- «ngssamenkornst. Gemt Verboonstraat630 jr.; H. L. C. Troost. 23 jr. en S. M. Hoppe, 21 jr. C. Weber, 23 jr. en M. van den Hoek. 20 jr.; C. C. Wessels, 29 jr. en C, J. Vcringmeier, 21 jr.; C. D. Kniepstra, 28 jr. en M. M. T. Janssen. 27 jr. Gehuwd: D. van der Weijden, 40 jr. en M. C. Blanker. 25 jr.; H. J. F. van den Bout. 28 jr. en J. C. Reus, 23 jr.; J. F. van Dongen, 25 ir. en M. M. A. Roosloot, 22 jr.; ,T. de Boer. 43 jr. en J. T. van der uur Ö^iüciüsaWntomsL AnVsarnónkoms- Weüden. 39 jr.; J. M. Lange veld, de majoors mej. K. W-eringa en (e?n p q q van Eersel, 20 jr.; A. H. WesS- ling. 23 jr. en H, G. de Kievith. 23 jr.; C. Reltsma- "erv. Gem. Kethel. De Rank: 830 uur. ds. E. L. Brummelkamp. Dorpskerk: 10 u. ds. E. L. Brummelkamp en 7 uur ds. S. v. d. Vm (Vlaardiagen). ueret. Kerk. Oosterkerk: 10 uur ds. J. en 5 uur dr. C. Augustijn (Schlp- De Ark Kethel: 930 uur ds. W. A. «x 230 uur ds. J. Couvée, De Goede J®g>: 10 uur ds. J. Naw(jn en 5 uur ds. W. V ^rtjger. Julianakerk: 10 uur ds. P.C. ae vrfta (Den Haag) ea 5 uur da. J. Nawyn. Sebel, 26 jr. en M. P, J. Heinsbroefc 26 jr.: A. van den Berg. 25 jr. en C. Gille, 24 jr.; F. T. Dolleman, 23 jr. en C. A. van der Pol, 21 jr.; C. Valk, 23 jr. en A. Wolt huis, 21 jr.; T. van der Kruk, 22 ir. en J. Libert. 19 jr.; J. Oetker, 37 jr. en B. Beenhakker. 35 jr.; D. J. Wbnnmk, 38 jr. en W. Rodenburg 38 jaar. mysterieuze moordgeschiedenis, die dan ook Moord hoven de afgrond" heet. Het begint al direct eng, want een man rijdt met zjjn auto op die griezelige wegen L»ngs de afgronden en als hij dan even uitstapt om met z|jn verrekijker de rotsformatie eens nader te bekyken duikt er een andere man op, dle^ hem met auto1 en al in de afgrond probeert le dutven. Het lukt met de auto en dat geeft een hele klap. Dan gebeuren er allerlei din gen, die een gewoon mens dc stuipen op het lijf zouden jagen. Maar Cornel Wilde, de held van het avontuur, is voor geen kleintje vervaard en hij raast in een auto met gierende banden langs de ravijnen op zoek naar drieste boeven. Natuurlijk wordt hij geholpen door een aardige jongedame, Victoria Sbaw, die aan het einde van de Him met hem en met de ontmaskerde boef in een soort kabelbaan emmertje moet verblijven. In deze nauwe ruimte boven de afgrond worden rake meppen uitgedeeld, die u tot het laatst aan uw steel gekluisterd houden. Deze peilloze diepte-film kunt u zien tydens de MONOPOLE-matiaees. ROTTERDAM, vrijdag. Bij het over steken van de Goudse Rijweg bij de Om- moordseslraat is gistermiddag de 77-jarige mevrouw G, van Breugel-Heina van de Goudse Rijweg aangereden door een bromfietser. Zij viel en liep hoofdwonden en vermoedelijk een lichte hersenschud ding op. De vrouw ia naar het Dijkzigt- 21«kenhui« gebracht. Speciaal voor spoedgevallen. Rotterdamsedük 265 Tel. 6 8021 - Schiedam B(j showroom Coja wasma chine met wringer en tijd klok ƒ155.. Centrifuge ƒ110. Langzaam wassers Miele sys. teem 195. De nieuwste was-, spoel-, droogcombinatie inet 4 motoren, elektrisch ver warmd en 2 pompen voor 495. Showroom Coja, Lange Haven 126. tet 63341. Meubelen en«^ huisraad Bergmeubels vanaf ƒ210. Zeer mooie keus. Komt zien. bij Plate, Grote Markt 19-21, Schiedam, 2800 m- toonzalen welke in onze panden 19-21 direct te bezichtigen zijn. Fotografie Voor pasfoto's naar KL van. Vuuren, Hoogstraat 106, teL 567 20 In één dag gereed. Rolfilms vergeten? De auto maat staat voor u klaar. Alle soorten films.Foto KL van Vuuren. Hoogstraat 105 Radio en televisie Koopt u elke week een grammofoonplaat voor f 3./5. Wij leveren voor het zelfde geld een Philips bandrecor der Ga praten en kijken bjj De Jager, Broersveld 108, Special showroom: 134. Permanent wave Héléne permanent met toe stel, het beste wat ex is, compleet f 5.—; stroomloos 7,50. Op vertoon van deze advertentie f L— Kortingl Dames- en hereckapsaion „Héléne", Rembrandtlaan 22. Telefoon 67170. Diversen Laat uw spiraal vermatten tot modern opklap- o£ kantel bed. Prima arwerkmg, als nieuw terug. Het goed koopste adres. D UK/Groe nendal i a iBroersveldpad) telefoon 6 7028 (na 18 uur telefoon 66789). Ledikanten, hutledikanten, kampeerbed- den enz. Kom eens peuten.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1