li'sêu» F. Rippen: Schiedam slaat een goed figuur bij AOW-verhoging Op bijeenkomst van Bejaarden Majoor R. Reitsma viert zilveren Leger-jubileum |Dr. Noletstichting gaat log dit jaar uibreiden CITROEN ARÜNEISS DAMMEN L. Vrijland stevent recht op kampioenschap af Honkbal-sterren s woe in a Schiedam 2 winnaar V0IL4... WAL4 Bondsvoorzitter trekt fel van leer HANDBAL UVG-heren versterken de kans op de titel Bijstandregeling voor minder-validen SCHIEDAM Wielerronden in de Sportweek a. CHAUFFEUR b. FABRiEKSPERSONEEL c. VROUWELIJK PERSONEEL NETTE WERKSTER W. van der Burg VERKOOPSTER Koeriersters -• v. DINSDAG 29 MEI 1962 (Van een onzer verslaggevers) gCHiEDANT. dinsdag „W\j blijven jtnjden v00r een financieel onbezorgde oade-dagl" „Geëmotioneerd slingerde gis termiddag de Bondsvoorzitter van de Al- remene Bond voor Bejaarden, de heer f. Rlppem aan het eind van zyn speech deze woorden de zaal In. Dat was tijdens de bijeenkomst, die de Schiedamse afde- Ung van de Bond in Musis Sacrum had belegd en waarvoor een grote belangstel ling bestond. De heer Rippen was gela den op het podium verschenen om te spre ken over de verhoging van de AOW-ult- krring als een stap naar ons doel. De bondsvoorzitter stelde hierbij ver schillende (wan-) toestanden aan de kaak, joch uit zün welbespraakte mond vloei den eveneens woorden van Jof. Deze vriendelijke woorden waren eveneens be- itemi voor het Schiedamse Gemeente- aijstuur Wanneer per 1 juli de AOW-uit- ceringen met 15 pet. omhoog gaan. be staat er alle kans dat de gemeentebe- guren inzake de uitkeringen van sociale '•aken zullen achter blijven. Maar het Schiedamse gemeentebestuur heeft op kor telings door bfct gemeenteraadslid mr. H. 3. Engelsman (PvdA) gestelde vragen geantwoord, dat de Schiedamse ouden v. 'dagen ten volle van de AO W-uitkeringen rillen profiteren.. ..En als dat in Schie dam kan, waarom, kan dat dan niet ln an dere gemeenten?" was de vraag van de heer Rippen.'„Ik"zal het aan het hele land doorgeven hoe men in Schiedam te- jénover de bejaarden staat," riep hij uit. De heer Rippen had' 2ijn toespraak [n drie mootjes gehakt. Hij sprak over de verhoging van de AO W-uitkeringen; vervolgens hoe het beleid van ge meentebesturen betreffende de uitke ringen van sociale zaken zou: zijn en tenslotte besteedde hij enige aandacht aan de huurverhogingen. ,.Mijn speech is .dus een stuk in drie bedrijven met een lach en een traan," meende hij. De verhoging van de AO W-uitkeringen per 1 juli 1962 is van geheel andere be- lekenis, dan die van I december 1361. .Toen werd.de uitkering verhoogd, omdat •deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het 'loonpeiL Een wetswijziging is daar niet •roer nodig.- Voor ,de .toekomstige: verho- 5 ging dient de wet (en dat is inmiddels gebeurd) wel .gewijzigd te worden. „Het ■f betreft hier een principiële verbetering," '(aldus de spreker. „Maar men moet niet dat die verhoging van 15 pet. berekend wordt over de huidige uitke ringen. Nee, daarvoor moet men de uit keringen van voor 1 december 1961 ne tten." Met deze verhoging z(jn de bejaarden |er nog n/ri. Hoewel zii we! ingenomen Bjjn mët. de verbetering, dient men ze ie beschouwen als een voorschot van een soort afbetaling over datgene, dat de be jaarden zün tekort gekomen, was het commentaar van de bondsvoorzitter. Maar, bleek uit zjjn woorden, we moeten stre ven naar een zodanige uitkering, dat een siclaal bestaansminimum wordt gegaran deerd. En dat begint nubij de diverse partijen,: zy het heel traag, door te drin gen. Maar hard riep de heer Rippen; „Wij vechten niet voor de bejaarden van 1975, maar voor die van 19C2'"; en met een luid applaus stemde het talrijke pu bliek met deze woorden in. Voort3 legde spreker zijn publiek dui delijk uit hoe de armenwet van .1912 werkt, die hij trouwens als een soort po litiemaatregel zag. Deze wet wordt ge-'Liebe' hanteerd door.B. en W. En de minister van Maatschappelijk Werk kan hun daar bij riiets voorschrijven, dat kan slechts de minister van Buitenlandse Zaken- Daarom heeft- minister Klompé „slechts" de colleges van b. en w. verzocht de uit keringen van sociale zaken niet te verla gen, wanneer per 1 juli de AOW-uitke- ringen worden opgetrokken. Hoe de di verse gemeenten daarop zullen reageren is nog niet bekend. Maar in Schiedam heeft men gunstig beschikt. Tenslotte viel de heer Rippen de toe komstige huurverhogingen aan, die voor de bejaarden een ondragelijke last zullen betekenen. Na zijn imponerende toe spraak keken de aanwezigen naar. een plezierige film getiteld: „Gitarren der 'Apothekers-nachtdienst: Apotheek Rem brandt, Rembrandtlaan 5. Bellen bij ongeval: ti.G. cn G.U. Tum- laan 80, telefoon 6 92 DO. Politic-alarmnummer: 6 46 65. RJt. Leeszaal en Bibliotheek: Dam, ge opend: maandag 10 tot 21 uur; woens dag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur; don derdag 10 tot 17 uur; vrijdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur; zaterdag 10 tot. 12 en 14 tot 17 uur. Filiaal Singel: open maandag 14 tot 17.30 en 19 tot'20 uur; woensdag 19 tot 20 uur; vrijdag 14 tot ,17.30 en 19 tot 20 uur. Stedelijk Museum: 30 tot 17 uur; s zon dags 1217 uur. Opgravingen in Egypte. Groep.Mart en Stars 10. BIOSCOPEN Passage: 2 en 8.15 uur: „Nacht over Pa rijs"* Monopole: 2, 7 en 9.15 uur; „Sappho, de Venus van Lesbos". DIVERSEN - Geref. Jeugdhuis, 8 uur: NCVB-Centrum. Lezing; - Volksgcbouw, 8 uur: ARMA. Film. Esperanto-agendo Merkredon la 30an .de majo. P^o ia balotado.nt.se kunvenos. Ni atendos vin la Ban.,de junio ce kino v. Gink Ploegstraat 19. (Advertentie I M.i Zij, die al eens eerder een step-ln tijdeas zo'n speciale aanbieding kcchccn, we:cn dat prijsverschillen tot de helft van de normale waarde geen zeldzaamheid zijn- Morgen houden wij.weer 20'n extra verkoop yati soepele step- ins, met verstevigd maagstukje. Step-lns uit de serie van 8.95, van nylon-ajour elastiek,- met ingestlkte figuurnaadjes voor een betere pasvorm; koopt U morgen voor nog géén: vijf gulden. SCHIEDAM, maandag Majoor mej. Reitsma is vijfentwintig jaar officier by het Leger 1 des Heils en dit zilveren jubileum is dit weekend hartelijk gevierd ln het Schiedamse Korps. 7.0 was er zaterdagmiddag een receptie In het ge bouw van het Leger aan de Lange Haven, waarbij maj Reitsma, die samen 'met majoor mej. K. Wieringa de leiding van •t Korps In Schiedam heeft vele gelukwen sen en bloemen In ontvangst mocht nemen. En 's avonds heeft het muziekkorps b.Lv. de heer 'Al'Gullk haar een serenade gebracht aan haar woning. Zondagmorgen ontving maj. Reitsma het lintje van Verdienste van het Leger des Heils. Dat is haar 's morgens uitge reikt door brigadier Doek die de dienst: leidde. Ook is er gesproken o.a. door een broer van de jubilarisse, ma joor Reitsma uit Nunspeet, die speciaal Morgenvroeg om 9 uur beginc de verkoop van deze soepele step-ins, die Uw figuur voor de volle 100% corrigeert, kleur wit, voor de taillematen 66 t/m 78 cm. voor het feest van zijn zuster was over- gekomen en door de penningmeester van het korps, de heer J. J. Stuyvenberg. Tenslotte voerde hetwoord majoor K. 'Wieringa, die de jubiïaresse een zèer „moedig meisje" noemde, dat nergens bang voor is, maar te bescheiden on graag in hét middelpunt van de belang stelling te staan In haar antwoord wuifde majoor Reits ma "dan ook alle hulde aan haar persoon weg met de woorden „alles wat ik heb, heb ik van dé Heer gekregen, zodat Hem alle'dank toekomt." Maar voor majoor Wieringa haar vriendin' en leidster bij de eerste stappen in het Korps, waarmee zij twintig jaar lang heeft samengewerkt, had zij woorden van dank. Wilton 'naar zevèn- handbaltoernoei SCHIEDAM, dinsdag Op Hemel vaartsdag zal de handbalvereniging Wil ton Fijenoord deelnemen aan het mon- ster-zevénhandbai toernooi van de ver eniging Tumlust in Den; Haag. Onze stadgenoten hebben met zeven teams in geschreven. - Aan dit toernooi nemen niet minder dan 185 teams deel. Ruim 700 wedstrijden zullen er moeten worden ge speeld op .16 velden aan de Steènwijk- 'laan in Den Haag. Zowel bij de dames als de heren zijn interessante wedstrijden te verwachten, temeer daar Wilton "Fyenoord zevenhand bal goed speelt. Ook de jeugd neemt in dit toernooi een grote plaats in. Burgerlijke Stand GEBOREN:René z.v. C. van Eelt. en H. W. Zwarts. OVERLEDEN: M. L. van Hees, 70 jaar, wed. vanH. IL Elshof. ICUIEdaM, dinsdag Het bestuur Dr. Noletstichting, het katholieke dmls ia Schiedam, heeft zoals reeds d van de centrale directie van bet terie van Volkshuisvesting en Bouw- ld bericht ontvangen dat met de goedkeuring ,te verwachten de oprichting van een 'gebouw l behoeve van diagnostiek en beban- t de rijde van de Dr. Noletstichting jnemen wc verder dat de nieuwbouw pand betreft in vier lagen. Op de-be- "e grond zullen afdelingen komen voor en eerste hulp, kantoorruimten voor de directie en de admmirat:e en voorts een ruime kantine. In de kelder daaronder komen dan archiefruimten, een rijwielstalling, de apotheek en opslag plaatsen vooride provisie. - Op de eerste verdieping is de rontgen- afdeling gedacht met de verloskamers, terwijl - daarboven de verdieping komt die geheel gereserveerd is voor; een ope ratie-afdeling. Op ij.de bovenste, verdie ping komt dan een verpleeg*fdeling die plaats zul bieden aan 20 bedden. 3ij het plan voor dit nieuwe gebouw is aan een verbetering yna de huisves ting van bet huishoudelijk personeel gc-. dacht. ^T>iii MAJOOR R. Reitsuui (tinksj die hcor zilveren' jublieum vierde ais officier by het Leger des Heils, met, rechts haar vriendin, majoor K. yfiêringal 1 (Advertentie (AdVvre?Me LM.) (Advertentie 28 JAAR ERVARING OP KOELGEBIED STAAN ACHTER DE GOEDE 135 I tabletóp f 398,T -210.1 kastmodel f 598,- 275 -1 kast mode b f 898.- KOELKAST SCHIEDAM, dins dap Wegens regen is de handbalwedstryd Verburgh—DWS gestaakt moeten worden, toen de dames uit Poeldijk met S—3 voorstonden. De wedstrijd zal geheel overgespeeld wor den. Van QuSntus hebben nog de dames, noch de heren van Wilton kunnen win-; ncn. V. Toch is het van de dames een goede wedstrijd geworden ïn Kwintshéul. gastvrouwen begonnen met twee doel punten, doch A: Verhoekx-de Groot en Fr. de Raay haalden op en 'B Zonneveld zorgde zelfs voor een voorsprong, die echter nog voor de rust. werd teniet ge daan. Daarna. zakte'het spelpeil van de Schiedamsen, waarvan Quintus profiteer de en tot 7—3 uitliep. A. Verhoekx sloot af op 7—i. De reserve-dames van Wilton hebben in een moeilijke uitwedstrijd in Reeuwijk beide pünten veroverd op RHC. De gast-' vrouwen openden de score en kwamen op 2O.j voordat D. Boer-de Keizer kon tegenscoren., In'de tweede helft, zorgden weer D.- Boer-de Keizer, en R. Loman- Maris voor de zege. Keepster W. Ezer- man moest wegens blessure vervangen worden. Bij de heren keek Wilton al voor de rust tegen een 9—3 achterstand op bij het duidelijk sterkere Quintus. Ook in de tweede helft - lieten de Westlanders dui delijk merken met recht kandidaatte staan voor dé titel in de le klas, wat Wil ton. met een 179 nederlaag heeft ge merkt Quintus staat nu aan de kóp ge lijk met Hennes, waartegen een beslis singswedstrijd gespeeld moet worden. De DWS-heren speelden .zelf niet, maar de concurrenten Meeuwen en Hellas. 3 léden nederlagen. DWS blijft echter op de vierde plaats. De UVG-hercn hebben met een krappe 89 overwinning op Rotterdam de kan sen op de titel verstevigd, temeer daar leider Snelwiek 2 een punt moest af staan aan Advendo. Ondanks het gemis van L. Bakker, K Vermaas en'J- V. d. Valk stonden de. Schiedammers al vrij snel racf 0—5 voor, waarop Rotterdam voor de rnst de ln prima vorm stekende doelman Oosierveer tweemaal passeerde. Na de rust steeg UVG nog tot 29," doch toen kwam een zwaar Rotterdams offen sief wat resulteerde in de 8—9 stand. Daarby Is het gebleven. Berjaiise trainer Excelsior '20 SCHIEDAM, dinsdag Het beslunr van de RJC. voetbalvereniging Excelsior ■20, spelende in de tweede klas KNVB, heeft met Ingang van 1 augustus de Schie damse sportleraar Ber Janse gecontrac teerd als trainer. Hü komt in de plaats van de heer L. Bennlnghor, wiens con tract afloopt. SCHIEDAM, dinsdag Van de zfldo van de gemeente deelt meii het volgende mede: de minister van maatschappelijk werk heeft by beschikking van 24 april 1962 vastgesteld de „T(jde!üke büstand- rcgeling voor minder-validen". Op grond van de bepalingen van deze regeling kan een altkering worden verstrekt aan een opgehuwde meerderjarige mlnder-valide, heneden 65 jaar, die In het gezinsverband van een onderhoudsplichtige verwant, leeft, en dietengevolge van belemme ringen of tekortkomingen In, zijn vermo gens, geen regelmatige arbeid kan. vér- richten.'-,"- ..\V In hoofdzaak komen hiervoor dus i in aanmerking minder-valide kinderen tus sen 21 en 65 jaar die bij hun ouders inwo nen. Der uitkering kan periodiek' plaats hebben en bedraagt dan 25,-' pea: week,;' eventueel vermeerderd met een premis wegens vrijwillige verzekering bij een al. gemeen ziekenfonds: en voor aanvullende verzekering. Daarnaast kunnen ook bij- zondere uitkeringen worden verstrekt Deze regeling, welke met ingang van 1 juli 1962 in werking treedt, wordt, in Schiedam uitgevoerd door de Gemeente lijke Dienst voor Sociale Zaken. De dlrec- - teur daarvan verzoekt degenen,, die voor een uftkering in aanmerking menen te komen, zo spoedig mogelijk 'h aanvrage ln te dienen bjj de Gem. Dienst voor Sociale Zaken, Broersveld 142, Schiedam. SCHIEDAM, dinsdag Gusto's Mu ziekvereniging zal op Hemelvaartsdag naar Antwerpen trekken om "daar een concert te verzorgen. De Schiedammers: zullen concerteren op de Groenplaats van 2.30 uur tot 3.30 uur. Uitgevoerd zullen worden, de werken: Chicago Jazz-Ouver- ture. My Fair Lady Selectie uit de Mu sical Show, Show Boat, Wiener Fraterle- ben, terwijl de drumband enkele marsen ten gehore zal brengen. Het ziet er naar uit, dat oud-kampioen L; Vryland de titel van persoonlijk dam- kampioen van Schiedam weer van vete raan J. C. Onlnk gaat afnemen. Vorig jaar eindigden L. Vrijland en J. C. Onink naast elkaar. Sinds lang tonen rij al tot de sterkste dammers van Schiedam te behoren, maar tijdens de finalewedstrij den voor het damkampioenschap 1S62 is J. C. Onink tot nu toe tot minder over tuigende resultaten gekomen. r Overigens verlopen de finalewedstrij den vrij onregelmatig en met diverse verrassingen. Tot heden heeft Louis Vrij land nog slechts een enkeL verliespunt Onink verloor in ,de achtste ronde vrij onverwacht doordat hij een afruilmoge- lijkbeid vars Spruyt; over het hoofd zag waardoor'Spruyt een dam.; kon behalen en zich daardoor tevens op de tweede plaats kon nestelen. Overigens is J. P. van der Watering een geduchte' concurrent, hij heeft twee wedstrijden minder ge speeld en hijbehoeft., aan Cabrl. die on deraan staat 'geen lastige tegenstander te: hebben; v- f' r In de zevende ronde werd de partij Westerveld-Van der; Watering afgebro ken, dat zal wel remise opleveren zodat Van der Watering de leider dicht: kan -naderen. Voor debekerwedstrijden werd Schie dam, dat met 17—3 van CDs verloor, prompt uitgeschakeld. Slechts J. Wester- veld, J. van Straaten én J.: Bogerd kwa men tot remise. Aan de kop van het persoonlijk toer nooi 1962 is de stand na de achtste ron de; 1. L. Vrijland 11 punten uit 6, 2. W. Spruyt 8'uit 7, 3. J. P. van der Watering 7 uit 5. 4. J, G Onink 7 uit 6, 5. J. Wester- veld 6 uit 5; 6. Theo Vrijland 5 uit 6; 7. J. J. Cuyk 4 uit 7. en 8. A. van Dort 4 uit 5. Recogniticdienst SLUITING GEMEENTELIJKE BUREAUS Ter algemene kennis wordt gebracht, dat, in verband met de aanstaande verkiezing, de bureaus van de gemeente secretarie, gevestigd ten Stadhuize en Nieuwstraat 26, als mede het kantoor van de Gemeente-Ontvanger, op woensdag 30 mei a^. voor het publiek gesloten zullen ziju. De Afdeling Bevolking en Burgerlijke Stand (Nieuwstraat 26) zal ,die dag echter wel geopend zijn voor zaken betreffende de Burgerlijke Stand van 8250-12 uur en van 13.30-14.30 uur en voor Verkiezingsaangelegenheden van B-19 uur. Opening veld van Schiedam SCHIEDAM, dinsdag Het beste van het beste op het gebied van het Europese honkbal is woensdagavond ln het Sport park Harga, in Schiedam te zien. Dan wordt de eerste wedstrijd gespeeld op het Amerikaanse honkhalveld van de s.v. h.v. „Schiedam". Dat honkhalveld met verhoogde werpersheuvel; met gravel- looppaden, met de dugouts en tribune, met de grote backstop, is een unicum, immers door eigen leden In drie maanden aangelegd. Vandaar dat de Koninklijke Nederlandse Honkbal Bond het werk van Schiedam zal belonen met de openings wedstrijd van het seizoen voor het Ne derlandse negental... Coach Ron Fraser, is er op gesteld om zijn Amerikaanse vrienden van-het be faamde luchtmachtteam, de Spangdahlem Pioneers te slaan. Déze mensen spelen tophonkbal, zij hebben met hun wed strijden in Duitsland grote naam verwor ven. Coach Ron Fraser zet daar zyn beste krachten en dat zijn dan dok de SCHIEDAM, dinsdag De Rennersclub Schiedam treft voorbereidingen voor de wielerwedstrijd en die- tijdens de Sport week gehouden worden. In de medede lingen door de SBLO daarover blijken enige onjuistheden te zitten. Zo zullen aan de wielerronde die woensdag 6 juni om 1 uur op de Vlaardlngerdijk gestart wordt, uitsluitend nieuwelingen en geen amateurs deelnemen. De te rijden afstand is 50 km.:. r..;v V. Op donderdag 7 juni i hèeft een inter- cluboiitmoeting plaats van de verenigin gen Feijenoord, Pedaalridders, Rotter damse Leeuw, veteranenclub Sportief,1 al le uit- Rotterdam, Coureur uit Vlaardin- gen, Excelsior uit Gouda en Schiedam. Het. is een tijdrit, over twintig kilometer, start en finish' op deï Stadhouderslaan. Om de twee minütén starten drie ploegen van elk zes man. In deze rit is de tijd van de derde binnenkomende clubrijder van belang. Hier rijden profs, amateurs, en nieuwelingen gezamenlijk en zo zal prof. Theo Sijtbof naast zün clubmakkers rijden. beste honkballers van Europa tegenover Europa's beste werper Herman Beid- schat zal woensdagavond'om half ze de eerste bal werpen gesecundeerd door Jan Srnidt als werper, door de achter- vangers Ricky Kersout en Wim Crouwel, door befaamde binnenvelders,als Han Ur ban uk, Henk Keulemans, Leo Kops, Bou- dewijn Maat, Hennie Regeling, Roel Hop man, Ruben Leyssner, Ah Slamau, Verder zijn er de Surinamers van Sparta Simon Arrindell én Hamilton Richardson. Dan de buitenvelders Ben Tromp, Nol Hout kamp, Henk Talens. Richard van Reys- sen, Toon de Groot en José. Faneyte. De Bond heeft als heofdscheidsrechter afgevaardigd P. Deenen die bij de Euro pese kampioenschappen in Barcelona tot de beste scheidsrechter van Europa is uit-, geroepen. Hij wordt geassisteerd door dé Rotterdamse scheidsrechter "Vogelaar de Haagse arbiter De WolL Korfbal-serie SCHIEDAM, dinsdag —De Rotter damse Korfbal bond heeft voor de twaalf tallen, die ln zijn competitie uitkomen zondag seriewedstrijden georganiseerd. Dit onze stad hebben hieraan Succes en Schiedam 2 deelgenomen, waarvan laatst genoemde met uitstekend gevolg. De ré serves behaalden namelijk de eerste prjjs in de afdeling C, door; met 2J. van Overkanters 2 te winnen, met dezelfde cijfers van O-S.CJt- 3 en tegen De Spar taan 3 en Ons Huls met 1—1 gelyk te spelen. V?;; Het aantal doelpunten is dus 'niet groot geweest. Dg doelcijfers geven slechts een totaal aan van 64. De doelcijfers van Succes zijn ook laag, n.L 3—5, maar de blauwwitten wonnen slechts één wedstrijd en verloren er drié. Van Trekvogels 3 werd met' 2—1. gewonnen, maar met de zelfde cijfers verloren van Sperwers 5. Van Eureka 2 cn Charlois 2 werd mot I—O verloren. Ai met al is het echter een gezellige korfbaldag geworden, waaraan niet min der dan honderd twaalftallen deelnamen. "Wij vragen voor onze nieuwe fabriek te Schiedam.: voor de vrachtwagen; Ook gepensionneerden kómen in aanmerking. Eventueel voor halve .dagen;' -"a'T '.a- voor hele of halve dagen. Aanmelden: Breder Mosterd- en Azijnfabrieken Calandstraat 118, Schiedam, telefoon 618 66 ..Recogniticdienst VERKIEZING GEMEENTERAAD In voor de kiezers toegankelijke zittingen zal: 1. het hoofd stembureau op vrijdag 1 juni 1962, om 30.00 uur, de uitkomst van de Gemeenteraadsverkiezing vast- stelï««ï; 2. het centraal stembureau op maandag 4 juni 1962, om 17.00 uur, de uitslag van de verkiezing bekend maken. Schiedam, 28 mei 1962 De Voorzitter van het hóófd/centraal stembureau Mr. J. W. I Gevraagd voor 114 dag pér-week; - V Meerdere hulp aanwezig. DE SCOOTER BIJ UITSTEK •jtr Constructief en kwalitatief een topprestatie zonder weerga Vraag vrijblijvend nadere Inlichtingen en gratis proefritv St. Udulnastr. 52, Tel. 64313. Swamtnerdamslngel 25, Tel. 6 65 48. V Vlinderlichte beugel-beha met gevoerde cups van ex clusieve ny lon-kant. Cups C, D, E. (ook in zwart) Long-lmemo- CONTINENTAL Soepele cor set-game van stevig eliguLir corrigerende elastiek 29.7i Model boven de taille Wala nouveauté! Longrline beha 11,50 geelt een beschaafde busteiïjn. Elegant model voor veeleisende figuren. Gemakkelijke, pasvorm.- Cups B,; C, D. Nieuw! Elastinova tnodel SO»50 De cörset-gaine van extra fijn perlon-elastiek, zit heerlijk glad en strak en tóch soepel, ook voor grote maten. Let morgen bij het passen eens op de afwerking! Model boven de taille A350 - E CI A A L H U I S Schiedam: Oranjestraat 1? Vtaaidingen: Ged. Biersloot DAMESMODES Voor betere kwaliteit en pasvorm, ook voor grote maten: LANGE KERKSTR. 19 Schiedam - Tel. 6 6185 Van Enk's lévensmidde- Ienbedrijf vraagt voor direct Van Dyckstraat 23 qi Frans HaLsplein 9A, Schiedam. By showroom Coja wasma- chine mét wringer en tijd klok 155.. Centrifuge 110. Langzaam wassers Miele sys. teem 395. De nieuwste was-, spoel-, droogcombinatie met 4 motoren, elektrisch ver warmd en 2 pompen voor ƒ495. Showrcom Coja, Lange Haven 326. tel. 633 41. Televisie-bankjes ƒ19.75 Keus uit verschillende des- ,sins. Plate, Grote Markt 19-21 2800 m2 toonzalen, welke in onze panden 19-21 direct te bezichtigen zijn. avonturen van KICK WILSTRA de wondermldvoor deel 60 ct uw be-,1- 'r<V

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1