sisfe? IP 40 PvdA, drie zetels winst de verrassende overwinnaar Van VVD werd fractie gehalveerd tot twee Superieur honkbal op veld van „Schiedam55 „Bellefleurmodern café aan Appelmarkt geopend RAADSVERKIEZING IN SCHIEDAM Samenwerking redde Prot. Chr. groepen Opening Schiedam-veld Prettig honkbaltoernooi met SVV als winnaar Tentoonstelling had overschot Leden in de nieuwe Raad N.B.C. bestond vijftig jaar m Harde klap PSP-raadsel Vlot verloop vlaardingen schiedam 'jgp Flessen genever verborgen in scheepsmotor Burgerlijke stand Nederland won van Amerikaanse legerploeg (10-4) Henri Dunant in de KW-liaven 'sP Jongens-weekenders Scheepsbotsing op de Krammer Vangstberichten Secretariaat L .V Opening van de Spoitweek YëEMAN's Schoolwedstrijden in Kethel VRIJDAG 1 JUNI 1962 {Van een onzer redacteuren) SCHIEDAM, vr}jdag De Gemeenteraadsverkiezing heeft In Srhf-H*™ jln of meer sensationele uitslag gegeven' Want de rmi Scb,edam Storing, de FartU van de Arbeid, die 1 Ud ™nöeze terklejrfnff gehoopt had op een zetelwinst van twee heeft zelfs Statfn" jrwnra». m zal »u in „fc<lw, met twe™ litïï l, „S.ï6'h"ï gemeenteraad zeventien plaatsen innemen. De Katholieke VolksnlrtH wf jnlSSS verspeelde tiende zetel teruggewonnen Het haSe de f V.B»* voor Vrflbold Democratie. Ccfte',£taKSrtE rta na nog maar door twee leden In de Raad vertezenwonrdlVn ffiJ- sr hssend is ook de rol van de Pacifistisch Socialistische Partij geweest dieU vnlpvns de nltslng van de laatste Statenverkiezing recht zou hebben op één /dfkLT Xi?i puf nu de kiesdeler niet eens heeft gehaald. P en {dlkke> zctcl' 9,92 pet. en de Staten '62 met 8,05 pet. In de laatste twee maanden blijkt de afkeer voor de liberalen (door de uit- spraak van prof. Oud?) nog sterker te zijn geworden: nu is maar 7,38 pet. ge haald. Daardoor was de vurig gehoopte derde zetel niet eens meer houdbaar en is de liberale fractie tot twee zetels te- ruggebracht. 'annecr wij de stem-resultaten bekjj- Sn, dan zien we voor de P. v. d. A. dat Ie stjjging, die reeds bö de jongste Sta tenverkiezing tot uiting kwam, zich nog heeft voortgezet. Van 37,21 pet. bjj de &Md «58 tot 41,36 pet. bö de Staten '62 tn tot 42,33 pet. bij de Raad '62. Een itflging dus van rnim 5 pet. sinds de batsie Raadsverkiezing, De KVP Is de inzinking van de laatste Eaadsverkiezing '58, toen op het randje tiende zetel werd verspeeld nog niet geheel teboven, aj is het resultaat: Raad 58 26,22 pet. Staten '62 24,66 pet en nu Baad '62 25,41 pet. In '58 heeft de KVP aar men daar aanneemt, stemmen ver loren aan de toen succesvolle WD, wel ke stemmers nu weer zijn teruggekeerd, thaar daarmee is een daling van 0,8 pet. Üods de' Raadsverkiezing van '58 nog: öiet verklaard. Het dalen van de kies- flelen door de uitbreiding van het aan- ll zetels heeft de KVp gered en de Bende plaats teruggebracht. Maar win naar m deze verkiezing kunnen we de SVP toch niet noemen. ÉDat de VVD zou terugvallen was dui- lelyk, maar dat het zó hard zou gaan, is toch wel opmerkelijk. Na de glorieuze Raadsverkiezing van '58, met 11,58 pet. Vier Raads zetels, bleek de VVD op te grote voet te leven zoals tot uiting kwam bij de Kamersverkiezing '59 met [Advertentie l.M.) Van de Prot. Chr. groepering is situatie moeilijk te anallseren. Vooral daar voor de Raad '58 de S.GJP. niet heeft meegedaan en nu wel samenwerkt met de CHTJ en de ARP op één lijst. Wanneer men echter ziet dat de CHU en de ARP in '58 samen 19,85 pet. haalden (de vierde prot. chr. party., het Ger. Pol. Verbond had toen een topjaar.'), bÜ de Staten '62 1,85 pet, en nu maar 17,42 pet, dan mag wel gesproken worden van een steeds verdergaande teruggang. Behaalde in '58 de CIIU net op het nip pertje vier zetels en de ARP drie, nu zijn de zeven zetels tezamen behouden gebleven. Doch het is wel heel zeker dat zonder het samengaan op één lijst de zeven zetels nooit gehaald zouden zjjn. Maar de S.GJP. blijft buiten de Raad. Ook deze relspancoffels hebben niets van de brand geleden, maar evengoed worden ze aan geboden voor een prijs, die niets meer met de waarde te maken heeft. keispantoffeltjes, fmaar ook zo prettig om aan te doen bij de T.Y.) van het oersolide en toch lichte vinyl.. Wonderlijk is het optreden van de PSP, die enkele maanden geleden ver raste door 3,28 pet, van de stemmen te trekken en nu op 2,11 pet. blijft ste ken. Zouden de kiezers begrepen hebben dat het gemeentebestuur écht niet met atoom-bommen gooit? Of is het een kwestie van slem-techniek, daar de PSP naamloos op het verkiezingsbiljet stond.; In elk geval kunnen de communisten' wel huilen over dit mysterieuse optre den van de PSP. Want als mén (veilig) wil aannemen dat een deel van hen die nu op de pacifisten hebben gestemd an ders hun stem aan de CPN gegeven zouden hebben, dan is het zeker dat het optreden van de PSP de communisten een zetel heeft gekost. De heer Collé blijft nu in z"n eentje zitten. Bij deze strüd kan de P. v.d. A. de lachende derde zijn. Want al zulten de socialisten dan wat stemmen verloren hebhenaa n de PSP, door bet verhinde ren van het halen van de tweede com munistische zetel, heeft de P. v.d. A. liefst twee restzetels kunnen inpalmen. Het van alle samenwerking afkerige Ger. Pol. Verbond heeft liet wederom met 0,91 pet. van de stemmen niet kun nen halen. Voor een ongewilde komische noot in deze verkiezing heeft dan het Legioen van Gepensioneerden en Ambtenaren gezorgd. Want de brave heer De Vos die, zoals hij zelf vertelde, dank zij ijverig werven driehonderd leden zou n™z!za en tevreden zou z«n met 6 7ü0 stemmen, is door zijn eigen Legjo- naires m de steek gelaten: hij kreeg maar 271 stemmen! Tenslotte kunnen we nog melden dat de verkiezingen een rustig verloop heb ben gehad. Zover ons bekend hebben zich geen incidenten voorgedaan en zijn er geen bijzondere problemen gerezen. Ook het tellen van de stembiljetten na afloop, een moeizaam karwei, is vlot verlopen. Stembureau 5 {politiepost Bui tenhavenweg) bracht het eerst de uitslag binnen op het Stadhuis en stembureau 47 {kleuterschool Schiedamseweg) was als laatste om half tien binnen. Wel im hoofdbode Bos als eerste de voor lopige uitslag van stembureau 1 (school Oude Kerkhof) binnenbrengen, maar dat werd niet geaccepteerd. In de Raadszaal van het Stadhuis was Liberty, 8 uur: WF, afd. handbal. Bij- er wederom voor gezorgd dat de vele eenkomst. belangstellenden op de grote borden dejst. Joris Doele, 8 uur: SJR. Voorli gang der verkiezingen konden volgen, tmgsavond. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Rem- brandt, Rembrandt]aan 5, Bellen by ongeval: G.G. en G-D. Tuin- laan 80, telefoon 6 9- 90. Politic-alarmnummer- 6 46 66. R.K. Leeszaal en Bibliotheek: Dam, ge opend: maandag 10 tot 21 uur; woens dag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur; don derdag 10 tot 17 uur; vrijdag 14 tot 37 en 19 tot 23 uur; zaterdag 10 tot 12 en 14 tot 17 uur. Filiaal Singel: open maandag 14 tot 17.30 en 19 tot 20 uur; woensdag 19 tot 20 uur; vrijdag 14 tot 17.30 en 19 tot 20 uur. Stedelijk Museum: 10 tot 17 uur; s zon dags 12—17 uur. Opgravingen in Egypte. Groep Mart en Stars 10. BIOSCOPEN en 8.15 uur: „Het zwarte Schaap"'. Monopole: 2, 7 en 9.15 uur: „Het 2waard van Robin Hood". DIVERSEN Nwe. Maasstraat, 8 uur: Ontspannmgs- ver. PTT. Bijeenkomst. Wijkcentrum, 8 uur: Korfbalver. Schie dam. Bijeenkomst. Brandweerkazerne, 8 uur: Huldiging en afscheid. Irene, 8 uur: Aqua Fauna. Lezing. Arcade, 8 uur: Kath. Bond v. Bejaarden en Gepens. Toneel. (Advertentie IM.) SCHIEDAM, vrijdag, Bondsbes>tuur- der A. A, Fisser is donderdagmiddag met veel genoegen op de werpcrsbeuvcl van het honkbalstadion van „Schiedam" ge stapt om met het werpen van de bal dit Amerikaanse veld officieel te openen. De heer Fisser Is functionaris geweest by Schiedam, enkele jaren geleden kwam hü in het hoofdbestuur van de bond. Ome oud-stadgenoot heeft bii de opening van het stadion herinnerd aan de grote propa ganda die de s.v. h.v. „Schiedam" altijd voor de sport heeft gemaakt. De heer Fisser vertelde dat velen ver bluft zijn over de zelfwerkzaamheid van Schiedam dat als enige vereniging het heeft gepresteerd zelf een Amerikaans veld aan te leggen. Zoveel waardering hadden de Amerikaanse gasten, dat alle leden van de Spangdablem Pioneers hun handtekening op een honkbalknuppel heb- (Advertentie l.M.) (Advertentie IM.) OFFICIEEL *N Gcd. Bierslaot 37 - Telef, O18S8-6450 Burg. Knappertiaan 2 - Telef. 010-64500 [Advertentie LM.) tijdens bijzondere gulden Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze reis- of T.V. pantoffeltjes met ge zellige decoratie en leuke kleur tjes, heerlijk soepele pasvorm en met plaats voor minstens 6 tenen, in alle rr ten, nu per paar voor 1 Géén id. of tehrift. hit, Lfftir y***w, ROTTERDAM, woensdag Dezer da- gen heeft de recherche van de Rotter- i damse rivierpolitie een onderzoek inge steld aan boord van de Nederlandse coaster „Boezemsingei". in het carter van de hoofdmotor van dit schip waren glasscherven gevonden. Uit het onder zoek bleek, dat enkele opvarenden met medeweten van de kapitein in maart 19GS, toen "het schip in een buitenlandse haven lag, enkele flessen genever tij delijk ia het carter hadden verborgen. B0 vertrek uit die haven men vergeten de flessen uit het carter te halen, waar door de flessen werden fijngemalen. Hierdoor had schade kunnen ontstaan aan de motor. De gezagvoerder, de 46- jarlge W. B., bleek van het voorval op zettelijk niets in het scheepsdagboek te hebben vermeld terwijl hij destijds even min de rederij had ingelicht. De gezag voerder, die aangehouden werd, is he den voor de oficier van justitie geleld. VLAARDINGEN, vrijdag, Het netto- overschot van „Vlaardingen presenteert j zich" bedraagt rnim zesduizend gulden, j vernemen we. 1 Daaraan is nog geen definitieve be- stemming gegeven. De gedachte aan een eerste storting voor een sporthal, tracht men nog steeds gestalte te geven. Moge lijk wordt het een. Stichting. Keurig netjes verpakt stonden In afwachting van het zomer seizoen, honderden damespy jama's uit de series -van 6.95 - 7.95 en 8.95 in ons magazijn opgeslagen. Morgen verkopen wij alle da rn espyj'ama's, die er over zijn. Geen gewone, maar stuk voor stuk modellen van 100% ameri- kaansc poplins, batist of No Iron poplin, In tientallen dessins en In de leukste kleuren. Diverse modellen met effen en bedrukte pantalons... met korte of aangeknipte mouwtjes dames pyjama's 250 stuks 300 stuks van 7.90- 200 stuks Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van al deze restanten damespyjama's In fleu rige kleuren en f dessins, door el- «V Cjfi kaar voor één *jk VV prijs, voortejfl%0"^^ Gêëi» tel, of tehrift. belt. PANTALON De Broekenspeeialist HOOGSTRAAT 86 - TELEFOON 6 89 81 TÖEDAM. ONDERTROUWD: F. fbers 20 j. en c. J. Botermans 19 j.| H, M. Dubbelman 29 j. en A. M. A. 2uylen 22 j.; A, Duijn 26 j, en C. van w- J- Fortuin 24 j. en H. C. 54 B. W. Hoogwerf 19 j, en A. Kuswyk 19 j.; E. A. de Jager 24 j. en Monster 22 j.: F. van Komen 31 j. p v&n Do oren 17 j.; G. Kouwenhove» l'«h E. van Veen 21 j.; A. Maat 28 j. M. Brinkman 23 j.; J. P. Pelkman J. en m, van Nieuwenburg 38 j.; C. de 'le 23 en D. J. van der Tuijn 24 j.; «e Schipper 22 j. en M. E. E. van «en 22 j.; J. D, Seip 30 j. en N. C. '««weg 21 j.; c. D. van der "Windt 23 u. C. van Raaij 22 j.; R. F. Zuidema A. Rigters 20 j. *?BOREN: Geertruida P. d. v. A. M. "üngaarden en P. Westerveld; 5Ue m. d. v. p. A. Stadhouders en ^pin; Antonius J. M. z. v. A. W. G. en J. E, T. van der Hoeven. SCHIEDAM, vrijdag. Aan de Appel markt, onder de hoge gevel van het Mo- nopole-lheater, is een aardig „tentje" ge opend, dat de fleurige naam „Bellefleur" heeft gekregen. De eigenaren, de heer J. de Groot en zü»* zuster, mevrouw A. de Vries-de Groot, willen dit etablissement, dat het midden is tussen een café, een lunchroom en een snack-bar, zien als „een modern café", dus niet een café als .kroeg", maar als een kofflehnls-met- moderne-voorxienfngen, dat aan de huidi ge vraagt is aangepast. Zo staat in het centrum van de bedrij vigheid een hyper-moderne koffie-machi- ue die op Italiaanse wijze en met ont- chloord Rotterdams water, koffie op zes verschillende wijzen produceert. Daarom heen zijn dan de wijnen en andere dran ken gegroepeeeerd, terwijl er ook een grote keus is wit gerechten, kleine snacks in hoofdzaak. Hoewel de „Bellefleur" bij het Mono- pole-theater Is „ingebouwd", heeft deze inrichting volgens de heer De Groot, die het Monopole-theater heeft verpacht aan het City-concern, niets te maken met de bioscoop. Het is dus geen bioscoop-foyer al zullen de bezoekers daarvan welkom zijn in de Bellefleur. Van het voormalige woonhuis hebben architect P. A. Bakkers cn de binnenhuis architect J. Reedijk een heel aantrekke lijk „tentje" gemaakt. Leuk en fleurig aangekleed, met zestig lichte zitplaatsen in het enige zaaltje en krukken rond een bar. Welk publiek men hier verwacht? „Winkelende huisvrouwen overdag en uitgaanders 's avonds maar géén no zems en druktemakers", vindt de heer De Groot, die de dagelijkse leiding overlaat <*e patiënten. Vanmorgen aan Koos Osterholt als gérant Dunant" weer vertrokken. SCHIEDAM, vrijdag. Met voortreffc lijk honkbal hebben de beste honkballers van Europa woensdagavond het honkbal stadion van de s.v. h.v. Schiedam in gebruik genomen. Schiedam kan trots zijn, de leden van deze amateurclub heb ben Iets uitstekends tot stand gebracht. Vijftienhonderd mensen hebben woensdag avond gezien hoe het honkbal geheel volgens de voorschriften en tot in perfectie werd gespeeld. Het team van de Nederlandse internationals heeft het team van de Amerikaanse Luchtmacht volkomen overvleugeld. Onze landgeno ten wonnen met 104 dankzij het uitste kende werpen van Herman Beidschat en hel uitstekende veldwerk van zyn ploeg- makkere. Het sportcomplex van de s.v. hv. Schiedam wekte een vreemde indruk voor de getrouwen. Op de tribunes zaten 350 toeschouwers, achter de hoge back stop stonden vele honderden en rond dc hekken op de terreinen keken tientallen toe. Bekende officials waren getuige van deze eerste interland van groot formaat Jiem Schiedam is gespeeld. De Amerika nen zaten als kikkers in de stenen dug outs enthousiast hun makkers aan te moedigen. Op de helpersplaatsen, stonden be roemdheden als coach Ron Fraser en nulpcoach Charles Urbanus. £r was een enorm scoringsbord en er staan, nu ook zelfs reclameborden op de ScJuedam-ter- reinen. Europa's beste werper Herman Beid schat beklom even na half zeven de ver hoogde werpersheuvel. Daarna heeft des kundige speaker Krol van het Amster damse ABC via de microfoon de toeiich- mg gegeven. Het zag er naar uit dat de Amerikanen veel vuurwerk ten beste zouden geven. Chandler op vier wijd kwam binnen op honkslagen van Murray, Wam, Johnson. Hierna klaterde het applaus op, want Nederland schakelde twee man uit in een fraai dubbelspel, maar inmiddels was Murray over de plaat gekomen (0—2). Henk Keulemans met viei-wyd opende de aanval op pitcher John Garlen. Een stootslag van Ben Tromp, -waarbij de te genstanders over elkaar rolden, een honk- siag van Boudewijn Maat. Simon Arrin- deli met applaus begroet, plaatste een infield hit. Bobo Richardson sloeg naar het midveld, Keulemans kwam binnen. Leo Kops met vier-wijd zorgde voor de automatische score van Ma&t. Bij een slordige aangooi op Ruben Leysner werd het 32. Het veldwerk van Spangdahlem Pio neers werd wat slechter en daardoor kwa men de Nederlandse internationaals in dc derde inning tot 9—2, mede door een for midabele homerun van Ruben Leysner, die Richardson en Kops over de plaat bracht. In de zesde inning toonde de kleme Amerikaan Hillary Wam zijn kunnen. H'y sloeg een homerun naar de bosschages, maar helaas stonden geen ploegmakkers In de gelijkmakende inning scoorde Kops op een veidfout van de tweede honkman. Tom Mc. Kenna en Bradford lieten an de zevende inning Price scoren: 104. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, vrijdag. Donder dag koos de „Henri Dunant" ligplaats in dc Koningin Wïlhelminahaven. Aan boord bevonden zich chronische zieken uit Amsterdam, die een weektocht met dit schip door Nederland maken (Amsterdam Utrecht Arnhem Gorinchem Vlaardingen Weesp Amsterdam). Gisteravond gaf de Pijper- en Trompet ter drumband „Liberté" een uitvoering aan de Koningin Wilhelminahaven t.b.v. is de „Henri; SCHIEDAM, vrijdag. In de nieuw- gekozen Gemeenteraad van Schiedam, die op 4 september geïnstalleerd zal worden, hebben de volgende leden zitting: F.v.d.A. 17 zetels: H. Sabel, or P. van Boehove, or H. B. Engelsman, mej. G. Burger, mevr. W. R. Drukker-Brink, H. C. van Ruiven, P. Meijer, W. de Vries, J. J. Bieze, M. van Harmelen, ir. C. Boer man, J, Scheffers, met als nieuwe leden: mevr. J. Krïkke-Hein, L. Kessenich, A. Aardoom, J. Dijkstra en J. H. Simons. De oude leden H. Komfeid en C. v. d. Hoek stonden niet kandidaat. K.V.F. 10 zetels: mr, M. J. M. van Kin deren, J. Alijk, mr J. B. Schueler, H. M. Willemse, P. J. Beekman, C. P. M. Lans bergen, A. J. J. van Dijck, met als nieuwe leden mevr. M. A. C. Taveme-van Cam- pen, H. W. Metaal en N. J. v. d. Water. De zittende leden A. A. Vink en J. P. Kloppers keren niet terug. Prot. Schiedam 7 leden: W. Kok (CH>, ïr. K. J. J. Dominïcus (AR), S. Kuiper <CH), W. v. Schooneveld (AR), G. Wes terveld (CH), P. Brouwer (CH), met als nieuw lid M. Eijkenaar (AR). Het zitten de lid notaris A. Hoek keert niet terug. V.V.D. Z leden: J. Houtman en mevr, A. Moll-Lips. C.P.N. 1 lid: B. E. Collé. (Advertentie l.M.) En mJ voor hem een weekender, die U gezien moet hebben om te beseffen, dat dit een fantastische aanbieding Is. Mooie zware keper- kwaliteit; diverse moderne, fleu rige ruitdessins; was- en kleur echt.- ÉÉN DAG, deze prachtige van 5-16 joar, voor een weerga loos lage püjs: 5 tot 8 jaar, 3 ALLE MATEN 10 9 tot 12 [aar, alle maten 3« 13 tot 16 jaar,alle maten Zolang de voorraad strekt. Geen lel.of schrift, bestellingen. ROTTERDAM: Korte Hoogstraat 11 Meert t hk. Goudse- nngel m Katerdr. Ugedljk hk. Dorpiweg West-Krultkade 35 LEIDEN: Ha fuJecnmentraar SS ZEIST: Slotlaan 158-1S0 VLAARDINGEN: Liesveld 7.» T ben gezet en dit souvenir voor „Schie dam" hebben achter gelaten. De heer Fis ser schonk deze trofee alsmede een honk bal van de Nederlandse internationaals die ter herinnering allen het kleinood heb ben gesigneerd. Tal van relaties spraken van hun be wondering voor hetgeen de Schiedam- leden tot stand hebben gebracht. Zo schonk de heer G. van der Heyde voor het Rayon Rotterdam een. ets van de St. Lau- renskerk voor de club van pionier Jo F. Ebben, die hij hiermee speciaal wilde hul digen, Voorzitter P. Smit van SW schonk een honkbalslaghout. Voor UW overhan digde de afgevaardigde een vaantje, het Rotterdamse Neptunus schonk een stan daard. Voorzitter Jo van cier Touw heeft alle sprekers dank gezegd. Hij wees er op dat het veld er kon komen door het rotsvaste fundament van de kring van leden die al tijd gereed staan om voor Schiedam te werken. Donderdagavond heeft de heer Van der Touw na afloop van het jubileum- toernooi, dat ter gelegenheid van het der de lustrum werd gehouden, de prijzen uit gereikt. Mooie strijd Ondanks de kilte had het toernooi een prettig verloop, waarbjj het te betreuren viel dat minder toeschouwers kwamen dan verwacht werd, maar hieraan Is bst duel SW—Veen dam mede schuldig. 's Morgens behaalde SW een gemakke lijke 50 overwinning op RFC. In een spannende strijd kon Feijenoord eerst in de laatste inning met 21 van RFC win nen, SVV dacht met 5—1 veilig te staan tegen Feijenoord maar de Rotterdammers kwamen tot 54. Tegen Schiedam had Neptunus een overmacht mede door het zwakke werpen van. Jan Keynierse, het werd 121. Met coach Henk Kempen op de pitchershill speelde Schiedam voor treffelijk en het Amsterdamse TIW sloeg Neptunus met 20. Met Jan van Naamen als werper was Schiedam ongenaakbaar, het greep met 7—6 de vij'fde prijs op RFC. In een aantrekkelijke wedstrijd kon Feijenoord met 2—6 een voorsprong men maar werper Nagelkerke van TTW bleef doarna ongenaakbaar en TIW kwam met 6—2 aan de derde pnjs zodat Feijen oord de vierde prijs kreeg. stadgenoot SW toonde een voortreffe lijke vorm. Werper Hans de Lange groeide naar een kolossale conditie. Hij hield in de flnalestryd Neptunus op afstand. De Rotterdammers kwamen in de eerste in ning op Z3 maar SW scoorde In de der de en vierde inning telkens vier punten zodat SW beslag legde op de eerste prijs en het sterke Neptunus tweede werd. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, vrijdag. Onopgemerkt is het 50-jagig bestaan van de Ned. Chr. Bond van Werknemers in de Hout- en Bouwnijverheid, afdeling Schiedam, ze ker niet voorbijgegaan. Daartoe had de NCB woensdagavond In Mnsls Sacrum een feestelijke vergadering uitgeschreven, I die door velen werd bezocht. De avond kreeg nog meer een feestelijk tintje, om dat tevens acht jubilarissen in het Jicht van de schijnwerpers kwamen te staan. Zij konden jammer genoeg niet gehuldigd worden door bondsvoorzitter J. van Eibergen, omdat deze bij een aanrijding betrokken was. HU kwam hierdoor iets later op de avond „binnenvallen", maar toch nog wel op t|jd op zijn speech af te kunnen steken. Na het openingswoord van voorzitter B. M. Koppenol werden de jubilarissen uit genodigd op het toneel te komen. Daar- onder waren er twee die al 50 jaar lang de Bond zijn trouw gebLeven, namelijk de heren H. P. Bras en Ph. G. Poort. Vier le den brachten veertig jaar op hun naam tw.: W. Pranger, A. Herlaar, C. Harre wijn en W. van BomraeL De heren C. Palsrok en M. Koppenol waren 25 jaar lid. De voorzitter had voor elk een per soonlijk woord over. Nog net op tijd kwam de heer Van Eibergen om twee twee 50-jarigen. het in signe met de lauwertak te kunnen uit reiken benevens een kistje sigaren; ook namens het hoofdbestuur ontvingen de 40-jarigen de gebruikelijke zilveren as bak, terwijl de 25 jaar lid-zijnde het gou den insigne kregen aangeboden. De af deling Schiedam, verraste de jubilarissen voorts met een kistje sigaren, terwijl de respectieve echtgenotes werden bedacht met een doos bonbons. 3n zijn speech releveerde bondsvoorzit ter Van Eibergen, dat er rond 1912 heel wat moed voor nodig was om lid te wor den van een vakvereniging. Voorts noem de hij de moeilijkheden tijdens de wereld oorlogen en de crisisjaren. Maar al heb ben de werknemers veel bereikt, we zijn er nog lang niet, verklaarde hü. Er moet nog veel voor diverse groepen worden gedaan. Ook tipte hij nog het werk van de vakverenigingen in Europees ver band aan. Na het min of meer plechtige deel van de avond werd met plezier gekeken naar het optreden van Gerry Roeland en zijn solisten, die een vlot variété-programma op de planken brachten. BRUINISSE, woensdag, Op de krui sing Noord ergat-Zuidvhje, een gedeelte van de Krammer, zijn 't motorschip „Quo Vadis" (schipper D. B. Versluis uit Wer kendam) en het sleepschip „Mamlx" groot 1437 ton, (schipper F. Brouwer uit Rotterdam) met elkaar in aanvaring ge- komen. De „Quo Vadis" ramde de „Mar- nix" midscheeps waardoor een gat onder de waterlijn ontstond. De kop van de „Quo Vadis" werd daarbij ingedeukt. De „Mamix" was geladen met fyne an- thraciet en was van. Stein op weg naar België. Het schip werd gesleept door de sleepboot „Jan Burink" (kapitein M. K. Snipper uit Waspik). De „Quo Vadis" was geladen met rivierzand en was op weg van Zaltbommel naar Antwerpen. Beide schepen zijn dinsdag in de vrachthaven van Zype aangekomen, waar de lading van de „Mamix" in een ander schip zal worden overgeladen. VLAARDINGEN, vrijdag. - De vangst- berichten van hedenmorgen luiden: Vh 70 - 15 k., VL 78 - 10 k., VX 85 - 8 k., VL 89 - 35 k., VL 114 - 18 k., VI. 172 - 10 k„ VL 190 - 15i k, VL 1B7 - 15 k. Marktprijs maatjes haring klein 240 56 gulden; maatjes haring groot 132—149 gulden. - en Als U nu wollen handweef- tafelkleden van 11.90 kunt kopen, voor nog géén vijf gulden, blijft U dan rustig thuis zitten! Morgen gaan ze tot -de laatste toe weg voor deze belachelijke prijs. Wollen handweeftafel- kleden, met een decoratieve witte wollen franje. Wollen tafelkleden In twee maten: 135 x 135 cm, en 135 x 165 cm, nu door elkaar voor één prijs. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze twee maten wollen handweeftafeU kleden in de maten 135 x 135 cm. en 135x165 cm, voor nandweertatei» Gein tel. of tehrift. bert. VLAARDINGEN, vrijdag, Het secre tariaat van Liefde en Vrede berust thans bij de heer F. J. Sluimer, Goudsbloem straat 13 c, Vlaardingen, telefoon 7512, Penningmeester is thans de heer W, Don. TUIN GEREEDSCHAPPEN Grasmaaiers vanaf39.95 Bladharken, zacht plastic3.95 (onbreekbaar) Gieters (plastic (onbreekbaar) 5 ltr. 7.75 - 10 Itr. 11.50 Harken vanaf J0 Grasscharen vanaf 425 Eenhandscharen 4.95 ANDEi Brueravest 52 Tri. 67594 SCHIEDAM, vrijdag. De sportweek zal morgen om drie uur door burge meester mr. J. W. Peek worden geopend ■tijdens de gymnastiekdemonstratie op het Hennes terrein. Van te voren vindt er een défilé plaats door alle negen, gymnastiekverenigingen met circa 1200 deelnemers. Dit défilé vertrekt om twee uur van het Emmaploin, maar de ver enigingen komen naar het plein gemar cheerd van hun verzamelplaatsen af; voor THOR b.v. is dat om één uur het Dr. Wibautplein. De postduivenhouders die luister wil len bijzetten aan de opening van de sportweek, door het oplaten van hun duiven vanaf het Hennesterrein, kunnen de vogels inkorven tussen 10 en 1130 uur in het clublokaal van Union Bo- terstraat 18. Er zijn geen kosten aan. verbonden. Vermoedelijk zal de opening versla gen worden door zowel de radio als de televisie. Advertentie IM.) BROMMER GEREEDSCHAPPEN In tas en sets vanaf2.25 Steek-, ring-, dop- en pijpsleutels in alle maten per stuk en in sets. Enorme sortering tangen. Vetspuiten vanaf 3.45 Oliespuiten m, pompje 4.< IJZERHANDEL F BrcxmestS2 Tri. 67594 SCHIEDAM, vrijdag.1 De Oranjever eniging „Kon. -Wilhelmina" te-Kethel organiseert zaterdagmorgen 2 juni schooisportwedstrijden op het DHS-ter- rein. De leerlingen van de vier Kethelse scholen zullen elkaar -bekampen met voetbal en zeven-handbal - tegelijkertijd op twee velden. De wedstrijden beginnen om 9 uur ens de'prijsuitreiking-is-om! 1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1