1 ..life 3. Sportweek geopend met een mars en gym-demonstraties EHBO -ers hielpen gewonden in Kethel SW toont zich sterker dan de oude rivaal HFG: 6-1 Plastic Kettering Citadelband speelde in Schiedam „Sportief v ariété in Schiedams groengordeF' Koud! 75 1 e koud voor veel publiek in Harga - in bonte show-uniformen - Duiven Grasbrandjes Onderafdeling Driemaal naar nederlaag a?5 ..Variété" SSfc Burgerlijke Stand Jubilerende afd. werd winnaar Sportweek Honkbal in Schiedam SW-HFC 6-1 SVV 2-VUC 4-23 SVC wint van AM VJ-Smash Schiedam-ADO 2 15-2 Uitslagen SBLO gymn. wedstrijd SCHIEDAM meesterlijk Koeriersters Damesmodes W.v.d. BURG dlames- en hëPën- jiU-NDAC 4 JUNI 1962 Apothekers-nachtdienst: Apotheek Van) "Westendorp, Singel 81. j Bellen b(j ongeval: GG en GD, Tuin- laan 80, telefoon 6 92 90. Politie-alarmnummer: 8 46 66. iRK Leeszaal en Bibliotheek: Dem, ge- opend: maandag 10 tot 21 uur; woens- dar 14 tot 17 on 19 tot 21 uur: don- j derdag 10 lot 17 uur: vrijdag 14 tot 17 I cn 19 tot 21 uur; zaterdag 10 tot 12 cn 14 tot 17 uur. Filiaal Singel: open MnTil ifffl r'T maandag 14 tot 17.30 cn 19 tót 20 uur: S^"l*UAJrt' «"»andag - De Kettering 4 Citadel-hand. (Van één onzer verslaggevers) SCHIEDAM, maandag. Tromgeroffel en hoorngeschal steeg zaterdagmiddag fetjtcIÜkomhoog ln de Schiedamse straten en enige ttfd overspoelden honderden in sptfllüediJ gestoken gymnasten de stad. Dit beeld betekende de aanvang van de (jogr de, SBLO georganiseerde sportweek, die van 2 tot en met 9 juni vele takken r sport onder de aandacht van het Schiedamsc publiek zal brengen. Met slaande in trokken de gymnastiekverenigingen derhalve naar het nieuwe parkeerterrein „/éet voormalige Emraaplantsoen, dat ditmaal dienst deed als verzamelpunt voor irdeelnemers. Vandaar zette men onder een kil zonnetje en in een guur briesje pramenliJk de tocht voort naar het Hermes DVS-terrein, .waar gymnasfiekdemon- Éailês zouden plaat» vinden. Maar eerst defileerden de groepen langs het stadhuis, nar op hét bordes burgemeester mr. J. W- Peek en de SELO-bestuurderen de stoet k oftnschouw namen. Natuurlijk was menig Schiedammer naar deze plaats geko- DtB ém iels van het evenement mee te kunnen maken. jes, terwijl wij enige jeugdige gymnastjes met, korte mouwtjes signaleerden. Maar gezonde sportslieden kunnen heel wat verdragen, want duidelijk stond op hun gezichten te lezen: „Wij zijn gehard: wij kunnen wel tegen een stootje Voorop ging de oudste Schiedamsc gymnastiekvereniging THOR. Trots droe gen een viertal deeïnemertjes grote geel zwarte letters, die de naam van de vereni ging vormden. Daarachter kwam de grootste Schiedamse gymnastiekvereni ging DOK en voorts Excelsior, ODO, Ju liana, ARMA, Polyantha en Animo, ter wijl. later op het terrein ook de dames van Hygiea' hun medewerking verleenden. In deze lange stoet werden vanzelfspre kend vele kleurige vaandels meegevoerd. Voor de muziek zorgden ds CJV Harmo nie, de drumbands van Excelsior, Animo. DOK en Crescendo, Flink stepten dé groepen door in de lichtlagvan Harga. Want hr-t was koud! Telen liepen in korte broekjes en rok- Advertentie LM.) Morgen begint de speciale vcr- koop van drie series Beha's uit de luxe series. ;Drie series Beha's, van nylon, poplin en satin, in alle modellen. V-D/vérse modellen o.a. met 3/4 cups, strapless, lange en korte -maagband. Beha's met schuimrubber voor gevormde en rondgestikte cups ...met voor- en achtersluiting (dus ook voor zwaardere figuren). Morgen... duizenden beha's uit' deluxe.serie voor minder dan de halve prijs. E oyrmitnciefc-deJiionslrnEie ter opening van Sportweek begon met een grootse vlaggen-paradé van de deelnemende verenigingen. JVfET breed-nit waaiende -uTopgen •4 -*■ voorop betradende deelnemers aan: de "pymnustiek-demonstratie het Hermes-DVS-terrein. woensdag 19 tot 20 uur; vrijdag 14 tot 17.30 en 1» tot 20 uur. Stedelijk Museum: 10 tot 17 uur; 's zon dags 12—17 uur. Opgravingen in Egypte. Groep Mort on Stars 10. BIOSCOPEN Passage: 2 cn 8.15 uur: ..Het zwarte schaap'. Monopoie; 2. 7 et: 9.13 uur: ..Dc gebochel de van Rome DIVERSEN Sportweek: 7 uur V.aard.dijk handbal. 7 uur Beurs volleybal. 8 uur SVV- terrein rugby. SCHIEDAM, maandag - De brandweer is zaterdagmiddag om twee uur onder lei ding van brandmeester J, Keüzenkamp uitgerukt naar de Nieuw Mathenesser- straat, waar een grasberm in brand stond. Alct de nevelspuit is het vuur gedoofd dat circa 150 vierkante nieter gras ver- j schroeide. Öe stichters, van het brandje zijn gepakt; vier jongens van 11 tot 34 jaar. Ook zondagmiddag om 2.20 uur was er een grasbrandje.: Ditmaal langs hét talud van de Rijksweg 20 in. aanleg, ter hoogte van het sportpark Thurlede. Met twee stralen water is het vuur gedoofd door de brandweer. Honderd vierkante meter gras ging verloren. een van de beste muziek- jkorpsen van het Leger des Heils In En geland, dat op toernee is door Nederland in verband met het 75-jarig bestaan van het Nederlandse Heilsleger is gisteren ook in Schiedam opgetreden. Met succes mag wel gezegd worden, want de kerkzaal was de Opstandingskerk in Nieuwland was vr(jwcl tot de laatste plaats gevuld toén de mannen uit het Engelse stadje Kette ring. uitgedost in opvallende" uniformen (rood met veel goud) optraden. Zjj wer den in. de zaal verwelkomd door het eigen Schiedamse muziekkorps van het Leger des Heils, dat hun ter ere het God save the Queen speelde, wat door de En gelsen werd beantwoord met het "Wilhel mus in een wat ongewoon tempo. Ook burgemeestér mr. J. W. Peek, die evenals wethouder "W. Kok aanwezig was, heeft de Engelse muzikanten welkom ge heten in Schiedam. In het Nederlands, „want toen ik de vorige maal Engels sprak, werd het direct terug vertaald in het Nederlands!". Dat mr. Peek in zijn rede op de geesielijk-ideële kant ,van het bezoek de nadruk legde, werd kenne lijk zeer gewaardeerd door It-kol. H. Or- ton. de leider van het gezelschap, die er verder op wees dat zowel Kettering als Schiedam kunnen bogen op heel oude Leger-korpsen. Hij betrok op aardige wij ze de ruim honderd aanwezige jeugdleden van hot Schiedamse muziekkorps, „de Heiis-muzikanten van morgen", in zijn hulde. y Dat dc Kettering Citadel-band in En geland terecht een zèer goede reputatie geniet, bleek ook uit dit concert van de ongeveer 45 meest jeugdige muzikanten. Kapelmeester C. E. Manning heelt zijn kennelijk geroutineerde spelers goed on der controle, zoals ook bleek-uit de waar lijk niet eenvoudige stukken die mede op het programma stonden, zoals de the ma's uit de Italiaanse symfonie van Men delssohn. Daarnaast uiteraard veel reli gieuze werken uit de eigen bundels, a£- jwisseld met enkele soli. Grappig was dat in het persoonlijke getuigenis van een van de muzikanten het oude bezwaar van de Engelsen 'tegen ons voedsel naar vorenkwam. Het viel nogal mee, vond dé jeugdige solist Tre vor Groom. Jammer was overigens wei dat de mu zikanten, aantrekkelijk ook door huri bonte show-uniformen, geen. plaats kre gen op het hiervoor te kleine podium, en in de zaal zelf zaten en zo voor het pu bliek niet te zien waren. (Van c medewerkers) SCHIEDAM. De uitdrukking „een potje van gemaakt" is genoegzaam be kend. We zijn geneigd deze voor Vlaar- dingen te gebruiken voor zijn wedstrijd tegen PPSC. Reeds voor de rust stond het met vijf invallers spelende Vlaardingen met 3—0 achter. Ook na de rust ontbrak de nodige interesse om tot een beter re sultaat te komen. PPSC kreeg, ook 'door enkele fouten in de achterhoede, de gele genheid de score met nog vijf doelpunten; te verhogen, zodat Vlaardingen met een. zware 80 nederlaag het terrein verliet. VLAARDINGEN. DVO begon met Insulinde bloemen aan bieden (door aanvoeder Noordhoek) en door Van Hulst de leiding te nemen. Insulinde maakte na een half uur gelijk, maar een minuut la ter was het door Meyer al weer 2—1. Hoewel Insulinde in het veld sterker was, hield DVO tot een half uur na rust stand. In het laatste kwartier boog Insulinde, verdiend, de score met nog drie doelpun ten tot 2—4 om. ROTTERDAM. In de wedstrijd Groen i Wit—The Red Stars had voor de rust de1 Caltexploeg de wind in dc rug. TRS had dan ook een duidelijke veldmeerderheid, maar kwam tot slechts één treffer, een nog vrij eigenaardig doelpunt van Smit. Na de rust buitte Groen Wit het wind- voordeel beter uit, waardoor het de rust stand een achterstand -in een ver diende 5—1 overwinning omzette. (Advertentie LM:) Wees er vroeg bij cn wacht niet .tot ln het volle seizoen..^ zodat, wanneer de zomer door- 5 zet, Uw garderobe klaar is,: Maar dat niet alleen... waar voor zou U wachten op het V hoogseizoen?- Wij kochten van één van de grootste stoffenfabrleken met internationale vermaardheid het hele magazijn, van de over-' schotten van de voorjaar*- collectie 1962 voor minder" dan de halve prijs. Katoenen Imprimê Vaopjaars 2000 metern -£98" 1500 meter van 2500 meter van ,*25 80 en 90 cm breed Dinsdagmorgen om 9 uur begint de' vérkoop van deze duizenden meters katoenen Im primê yoorjaarsstoffen ln een enorme hoeveelheid kleuren en dessins, nu door elkaar pér meter voor Natuurlijk wapperden op het Her- mesferreln ook de nodige vlaggen. Daar ook ,.:hield burgemeester Peek z(jn toespraak, waarmee bi] de sport week voor geopend verklaarde. Hier-, na vroeg hij de duiven los te laten, want vele liefhebbers hadden duiven voor de openingsceremonie b(J elkaar gebracht. Zij stegen in een bont war- relig kluwen omhoog, toen de manden open gingen. En na enkele rondjes ge cirkeld te hebben togen ztf op weg naar hun hokken. Toen ook kon een aanvang worden gemaakt met de di verse demonstraties. Alvorens de burgemeester zijn ope ningswoord sprak, heette SBLO's voorzit ter A. de Jong hem en de wethouder van Sportzaken mr, P. van Bochóve hartelijk evenwichtsbalken. welkom/ Burgemeester Peek vond het prettig om, namens het gemeentebestuur zoals hij het noemde, dit sportieve variété in het hart van Schiedams sport- en re ereatiegebied te openen. .Trouwens, aan deze sportvelden zijn noch geld noch moeite gespaard gebleven er, wanneer de koningin naar Schiedam komt zullen wij het haar zeker laten zien," ging hij verder, Hij stelde ook, dat van de sportweek een grote propagandistische waarde uit gaat. Het doel is immers -de'Schiedam mers met vijftien vormen van sport, waarvan er enkele voor een groot aantal mensen nog onbekend zijn, in aanraking te laten komen. Als keerzijde zag de burgemeester, dat het aantal sportvelden en -zalen te be perkt zal blijken. Daardoor zal de Vraag naar een sporthal steeds groter worden. Hij hoopte dat men meer sporten zou gaan bedrijven, die een «let al le grote ruimte vragen. Na de openingsceremonie gaven de verenigingen leuke staaltjes gymnastiek. Daartoe waren op het terrein ringen brug. springpaar .Dinsdagmorgen om 9 uur. be gint de verkoop; van deze beha's, in de maten 36 t/m 50, .;Ün ongekend grote verscheiden- j^heid, de meest luxe modellen, -tegen ongekend lage prijzen. KÈBÖREN: Maria M.. d.v. C. K. Har- ei B. de Groot; Apollonia, dLv. A. 9isat en M. M. Bats; Ida, cLv. A. yaii de ödeo en N. Damen; Agatha M. wdesi-ëa fiGz.v ICvan OVERLEDEN; J; C. Tetteri* 68 jr., wed. *a-n J- A, Féeidêrs; C. W. Radstake, 75 jr.: J de Pater, 63 jr.:'J. 't-Hart, C5 jr.; W. .^k, 78jr.; H, Kreemer, 58 jr.; D. C. Onseion83 jï, wed. van C. J. Bo- •^.C. Taimon, 65 jr. ran .der Meer; Ronaldus T. van de Laarschot en. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, maandag. "LQkbJeek en met diepe bloedende wonden lagen zater dagmiddag, twee slachtoffers van een ern stig auto-ongeluk op de vloer van De Rank in Kethel. Toch scheen hun toe stand niet al te veel zorg te baren, Want de bijpassende kermende geluiden kwa men niet over hun lippen. Trouwens de aanwezige dokters in de zaal grepen in het geheel niet in. Dat deden wel de leden van enkele EHBO- en Rode Krulsploegeu. Z(j deden dat overigens in wedstrijdver band, door dc Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO, afdeling Kethel, uit geschreven. Winnaar hiervan werd de B- ploeg van de organiserende vereniging, die 318 punten bemachtigde, icrwjj! in het totaal een aantal van 475 behaald kon worden. Wel een bewijs dat de-opgave niet ai te gemakkelijk was. De drie-mansploegen dienden twee pa tiënten te behandelen, die verondersteld werden het slachtoffer te zijn van een bij de Poldervaart plaats gevonden heb bend auto-ongeval. Eén slachtoffer had daarbij een slagaderlijke bloeding aan de wang opgelopen; Bovendien was zijn-pols gebroken. De ander Jag met zijn hoofd in het water, .terwijl, zijn been gebroken was. Deze patiënt was schijndood. Met di verse kleurstoffen hèd men weten te be reiken, dat de gefingeerde slachtoffers er werkelijk aller akeligst uitzagen. De zeven; deelnemende ploegen (geen negen, omdat de twee teams vande Ko ninklijke Nederlandse Vereniging EHBO afdeling. Schiedam, zich hadden terugge trokken) zetten zich geheel én al in om de patiënten zo goed mogelijk te helpen. Flink werden de armen uit de mouwen gestoken en korte felle commando's van de leiders knalden door de zaal. Verban den en spalken werden aangelegd, kunst matige ademhaling werd toegepast en slagaders werden dichtgeknepen. Dat al les met vaardige hand. Foutjes bleven na tuurlijk niet achterwege, dat is logisch "Maar toch zouden vele van die foutjes niet zijn gemaakt, wanneer het werkelijk een ongeval was geweest. Het werk van de ploegen speelde zich derhalve voor de ogen van enige belang stellenden ook voor de jury, bestaande uit een viertal arts, af. Naar de wedstrijdhadden het Rode Kruis, afdeling Schiedam, R.K. St. Chrïs- toforus, afdeling Schiedam, de Koninklij ke Nederlandse Vereniging EHBO. afde ling .Kethel, twee ploegen en R.K. St. Lïduina, afdeling'Schiedam één ploeg af gevaardigd. Voor de winnaar was er een wisselbeker envoorde nummers één. twee en drie ook een blijvende beker Bovendien was er een wisselbeker voor de béste commandant. Alle deelnemers ontvingen voorts een lepeltje met het wa pen van KetheL Als nummer cén kwam dus de B-plocg van de Kethelse EHBO uit de hus. Als tweede'en derde eindigden St. Christofo- rus-B (302. punten) en EHBO-A, afdeling Ketbel (288,5 punten). Met 63 punten was de heer De Goede van de THBO-B, afde ling Kethel, de beste commandant. De Kethelse vereniging liteld voorts za terdagavond in De Rank ter ere van haar zesde lustrum een toneelavond. Het to neelgezelschap Brederode voerde mét veel verve het Stuk ..Valstrik, voor een man alleen" op, waarmeetijdens dé SG-wecl- strijden zo'n goed resultaat werd verkre gen, .'V den enz. opgesteld. En naar hartelust werd er aan deze toestellen geturnd. Im ponerend waren eveneens de vrije oefe ningen. Jammer was hel, dat er op het Hermesterrein voor dit evenement zo' geringe belangstelling bestand. Na afloop van de demonstraties reikte de voorzitter van 'de SBLO, de heer De Jong, aan de winnaar,vari. dé marswed strijd (want .aan dé/töcht dóór de stad was een prijs verbonden) dé prijs uit. De winnaar was het Kethelse Animo, terwijl op de tweede en derde plaats respectieve lijk Excelsior en THOR eindigden. De prijs bestond uit een door het gemeente bestuur beschikbaar gestelde zilveren me daille. De voor dinsdagavond 5 juni vastge stelde Singelloop kan niet doorgaan, om dat zich te weinig deelnemers hebben ge- SCHIEDAM, maandag Vanavond zal in de Korenbeurs een volleybaldemon-wijze de thuisplaat. Na een forms stratie worden gegeven waaraan alledabele anehonkslag van N;co Kolmeyer - - - kon Toon Goetgeluk de goede honkslag plaatsen, Gerard Gommeï 'm Cor van der Velde kwamen in de zevende inning door fouten op de honken. Het was Nico Kol- meyer die met een honkslag bet scoren mogelijk maakte (6—1). Werpersresuitaten: A. Klooswijk <HFC Haarlem) tien 3-slag. 3x4-v/ijd en 4 honk- slagen tegen, Hans de Lange (SVV") 10 x 3-slag, 0 x 4-wijd en 5 honkslagen tégen, beiden zeven fouten. SCHIEDAM, maandag. Weer hebben midvelder De Jong tegen scoren. Jo Lup- de Schiedamse honkbalteams voortreffe lijke, resultaten behaald. SVV haalde de tweede overwinning. Schiedam gaat zelfs ongeslagen aan de kop in de 3e klasse. In de landelijke competitie was het slechts SW Z dat niet won. Op regelmatige wijze heeft SVV tegen de oude rivaal zich de sterkste getoond. Gerard Gommel, door een fout op de hon ken gekomen, stal het tweede honk, Cor van der Velde plaatste een honkslag en Nico Kolmeyer sloeg met een tweehonk- slag beidennaar de vijfhoek. Met een goed dubbelspel werden Kolmeyer en Goetgeluk uitgeschakeld. In de derde in ning scoorde P. van Stuin, maar HFC Haarlem kwam niet verder omdat snel aangooien van Nico Kolmeyer twee man uitschakelde. In de vijfde inning kwam Koos de Haas, door een fout. op de honken. Hij stal op ker vier-wïjd kwam naar huis op een slag van Jan van Naamen. Jo Tettelaar liet Van Naamen op een 3tootslagscoren Kempen volgde op een foute aangooi. Wout van der Have'liet Kempen scoren, Henk Roossloot kon naar het honk op een foute aangooi, en Piet van Ruiven plaatste een succesvolle "weebonkslag. In de vierde inning Kwam Van der Zeeuw met vier-wijd en een foute aan gooi tot het tweede punt. Snel honklopen van Joop Lupker bracht Schiedam weer winst in de vijfde inning. Jan van Naa men en Henk Kempen sloegen hem naar het vierde honk. Een honkslag van Jo Tettelaar. werd in de zevende inning een winstpunt met een honkslag van. Jan. van der Kooy. In de achtste inning scoorde Wout van der Have op een honkslag van Cees Abresch. Werpersresultaten: Jan vari, Naamen (Schiedam) 15 x 3-slag, 9 x 4-wijd en 1 honkslag tegen; Van der Zeeuw (ADO 2) 4 x 3-slag, 9 x 4-wijd en. 10 honkslagen tegen. De stadgenoten speelden tegen VUC een slechte wedstrijd. Direct stond VUC met 1—0 voor, wel plaatste Mari Gommel voor SW een homerun maar daarna waa het gedaan met de Schiedammers. Ih de vierde en vijfde inning greep VUC de winst door hetzwakke veldwerk van SW 2. Het werd een eenzijdige strijd. 4—23 voor VUC, 1-,j.' Schi edamse vol ley balveren i gi ngen, SVC, Juliana, UVG.- SPSV en Polyantha, hun medewerking zullen verlenen. De sterkste dames-, heren- en juniorspelers van deze verenigingen zullen enige wed strijden spelen, waarbij een en: ander via de geluidsinstallatie toegelicht zal wor den. De juniorwedstrijd begint om 7 uur de dameswedstryd om 8 uur en de strijd tussen de beide herenploegen om 9 uur. Verder beginnen om 7 uur op de speel weide aan de Ylaardingerdijk de handbal wedstrijden, terwijl om 8 uur op het SW- terrein een .rugby-wedstrijd wordt ge speeld door de kampioen van Nederland, Hilversum, en. nummer drie op de rang lijst, Rotterdam. Het gebeurt maar heel zeidén dat men de kans krijgt in Schie dam rugby te zien. meld. Nederlaag-serie SCHIEDAM, maandag Het door de Schiedamse Volleybal Club georganiseer de Nederlaag-toernooi bracht het Rot terdamse AMVJ-Smash in Schiedam. Het tweede dames-zestal van. SVC was dit maal het enige dat een nederlaag te slik ken kreeg, voornamelijk omdat deze meisjes lë lauw speelden. Het werd 12 via de set-standen 12-—15 15—6 en 1215. Dames l speelde een bijzonder goede en sportieve wedstrijd en zegevierde volko men verdiénd met 2—1. Set-standen: 15— 11 1215 en 158. Het tweede herenteam, geheel bestaande uit junioren, zorgde eveneens op fraaie wijze voor winst, 2-1, door de set-standen. 16—14 15—4 en 715. Heren 1 ten slotte won voor de derde achtereenvolgende maal met 2—1, na een zeer fraai en spectaculair_ volleybal. Hier waren de set-standen: 1511 11—15 en 15—7. Vrijdag komt het sterkeVlaardingsé Aggvedior naar het Oude Kerkhof, het geen wédeiom. goedé volleybalwedstrij den voorspelt. 'I. Merkredon. la 6an de junio klubvespe- ro, Ni okazigos parolkaskadon ce kino v. Gink. Pioegstraat 19. Vi estos bonvenaj do vcnu ai Esperan- tUjo. Het zwakke verzet van een gehandi capt ADO 2, dat niet in de sterkste forma tie verscheen, heeftSchiedam gemakke lijk de winst gegeven. Reeds in de eerste twee innings kreeg Schiedam alle spelers op het vierkant. Jan van Naamen en Jo Tettelaar met vier-wijdopenden, de sco re. Henk Kempen plaatste een honkslag, Van der Kooy volgde. Wout van der Have op een fout en daarna een. slag van Roos- sloot waarna Cees Abresch zorgde dat Roossloot kon scoren. Ook in de tweede inning scoorde Schie dam zesmaal. Wel kon werper Van der Zeeuw met vier-wijd en een slag van SCHIEDAM, maandag Aan de gym- nastïekwedstrijden van de SBLO, vrijdag en zaterdag in. diverse Schiedamse zalen gehouden, deden mee:THOR met 22 groepen: Excelsior met 20 groepen; Ju liana met 13 groepen: Animo met 11 groe pen; Polyantha met 7 groepen; DOK met a groepen en ODO raet 3 groepen. De toegekende prijzen zijn als volgt: dames vierkamp: 2 THOR, ODO én Ex celsior; 3 Polyantha, ANIMO, THOR II en Excelsior H; heren vijfkamp: 3 Excelsior; meisjes driekamp 12/13 jaar:. 3 THOR; meisjes driekamp 14/16 jaar: 1 THOR, 2 Excelsior, 3 Animo;"jongens driekamp: geen prijzen; jongens driekamp 14/16 jr.: 1 THOR, 3 ANIMO; dames lange mat: 3 DOK; heren lange mat: 3 DOK Excel sior én 'ANIMO; kastspringen meisjes: geen prijzen; lange mat meisjes: 3 THOR en Excelsior; kastspringen jongens: 3 THOR. Elke Rap-bromfiois wardt ge- hoal compleet met allo accessoires getoverd, Prijzen vanaf f 645- Afd. Motoren: ST, LIDUINASTRAAT 5* Telefoon 6 4313 Betaling desgewenst in overleg. Linnenkasten /Ü9.—één- dcurs, tweeiSeurs en drie. deurs 2800 m2 toonzalen, welke in onze panden 19—21," direct te bezichtigen Zijn. Plate. Gr, Markt 19—21, Schiedam. Personeel gevraagd Wegens, ziekte van onze hu L dige medewerkster vragen wij hulp voor het schoon- houden van onze kan toren. Het, gaat om slechts uur pér dag, en wel van. 17.00 19.30 uur, van maandag t.in. vrijdag. Aanmelden dagelijks van 917 uur. Lange Haven 141, Schiedam. Voor bétere kwaliteit eh pesvorm, ook voor grote maten Lange Kerkstraat 19 Schiedam - Tel. S 6135. LEES de avonturen - van KICK WILSTRA de wohdermidvoor Prijs per deel CO et Bestel bij uw be zorger, boekhande laar of kiosk

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1