BRAND VERWOEST TWEE FABRIEKEN ONOBA" NAAR SHELL TANKERS Triton-flat aan Maasboulevard is vrijwel gereed gekomen DWS- en UVG-heren verspelenkampioenschap Weinig belangstelling bij Sport week-wedstrij den MET ACHTENVEERTIG STRALEN BEDWONGEN L. Vrijland is weer dam- kampioen van Schiedam Postduivenbonden gaan het dichter-bij zoeken Nog geen beslissingen bij Schiedam en Ursus Fors partijtje rugby: Hilversum-Rotterdam Welh. v. Kinderen hees de vlag heren interlock Mooiste bouw terrein van Schiedam Singlets Bejaarde man aangereden Auto strandde op Rubensplein Uitbetaling AOW- en invalidïteitsgelden AGENDA Openbare vergadering Oecumenische Raad SW-legioen naar Eindhoven Reünie voor de oud veldartilleristen I.tvtmr werk roer R'dains brandweer RESTJES VOETBAL ODI verloor van R'dam-Zuid 2 GSS verliest in laatste wedstrijd Auto ramt lichtmast Bijeenkomst Agna Fauna Afscheid van R'dams Toneel P. J. Mol naar Maassluis Introductie van ongewone sport pi Toch vijfdaagse j schoolweek DINSDAGS JUNI 1962 (Adveneniie IM Als U morgen voor Uw man en grote jongens het mooiste eerste keus ondergoed kunt kopen voor minder dan de halve prijs, blijft U dan rustig thuis? Morgen begint de verkoop van een grote fabriekspartlj spier wit gebleekt herenondergoed van een super kwaliteit inter lock. Als merk-lnterlock worden deze slips en singlets verkocht voor 1.98...nu als fabriekspartlj door elkaar voor nog géén gulden. SCHIEDAM, dinsdag Het hoogste punt van de Tritonflat aan de Maasbonte-1 vara is bereikt. Wethouder me. MJJML van Kinderen heeft daarom maandag- i middag om half drie de vlag gehesen voor i de Ingang van deze flat waarna de geno digden de Inrichting van een modeivvo- I nlng In de flat hebben bekeken. Over enkele maanden venvacht men de gehele Hat van 35 woningen cn acht garages te kunnen opleveren. De koopprijzen be- I dragen 52.750 voor de flats en 6000 voor de garages. De Inrichting van drze exclusieve woningen zijn dan ook nave nant, In de modelwoning zijn de modernste meubels, vloerbedekkingen e.d_ geplaatst. Er is een ruime badkamer, een moderne Woensdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze grote partij hereninterlock. slips en slngiets van prima gekamde garens, dus ijzer- jfS sterk }n de ma- ffgtWÊ Gfin tel. of schrift. Put. per stuk voor keuken met veel kastjes. Jaden, rekken [gedekt met formica en roestvrij staat, verder een kleine slaapkamer, grote slaap kamer en aan de zijde van de rivier is een zeer ruime woonkamer. Het ontwerp van de flats is van architect C. C. v. Kltty- ven uit Schiedam. De oppervlakte van elke woon fis t is 9 x 10 meter. Centrale verwarming, lift, huistelefoon en andere voorzie lingen zijn aanwezig. Bij het hijsen van de vlag heeft wet houder nsr. M.JJVI. van Kinderen gesteld dat .de particuliere bouw langzaam op gang korat in Schiedam. Hij zei dat daar door diverse redenen te noemen zijn. Voor bouwen aan de Maasboulevard bestond evenwel bijzondere belangstelling. Toen de aannemers Van der Velden voor de drie plaatflats en SSN voor de sterflats hun plannen hadden ingediend waren er tal van aanvragen. Het gemeentebestuur kon daardoor nogal kritisch zijn. Dit wordt namelijk beschouwd als 't mooiste bouw terrein van Schiedam. De wethouder zei dat ook de gemeente verheugd is dat het hoogste punt bereikt is. Hij hoopte dat bouwers en kopers veel succes mogen he ben van deze flat waarbij hij de wens uitsprak dat het met de bouw van de overige flats ook vlot mag gaan. SCHIEDAM, dinsdag In de handbal competitie hebben de heren van DWS en UVG hun kans op het kampioenschap verspeeld. De DWS-heren wonnen op He melvaartsdag wel van Hellas 3 met 19—11 maar konden het zondag tegen Wings niet tot een overwinning brengen. Het Rotterdamse Meeuwen is nu uitgespeeld cn heeft 23 punten; DWS en Wings staan beiden op de tweede plaats met 20 punten en nog een wedstrijd tegoed. Meeuwen is dus kampioen in de districts 2e klas. De tlVG h. konden het in R.dam tegen Snelwiek 2 eveneens niet tot een ovcr- winnig brengen. In het begin was er alle hoop voor UVG. Met goed aanvallen be stookten zij het Rotterdamse doel, maar toch was het eerst Snelwiek die scoorde. W. Schaap zorgde al gauw voor de gelijk maker en later ook voor 22, J. v. d. Valk SCHIEDAM, dinsdag Na. de grootse opening op zaterdagmiddag met een mars en gy mnastlek-dem oust ral te is de Sport week gisteren wat aarzelend voortgezet, met weinig aansprekende sporten. Op-! merkelijk 1» wel dat het pnbliek wederom verstek heeft laten gaan. Waren b{j de toch groot gemonteerde opening maar enkele honderden belangstellenden aan wezig, gisteravond was het helemaal mis. Naar het rugby zijn maar ruim honderd mensen komen kijken, b(j het handballen aan de Vlaardinger.lijk wat toevallige passanten en In dc Beurs bU het volley ballen slechts de bij deze sport betrok kenen. Aan het doel van de Sportweek, om de stadgenoten in contact te brengen met minder bekende sporten, wordt zo niet beantwoord. HANDBAL Bij 't handballen kwam alleen de jeugd aan bod. Dc aspirant meisjes van DWS en UVG begonnen met een vlotte wed strijd, door "UVG gewonnen. Daarna kwa men de DWS-meisjes aspiranten uit tegen een Wilton-combinatie, waarbij de laat stee de sterksten bleken. Daarentegen waren de junior-heren van DWS duide lijk de meerderen van een Wilton-UVG- combmatie, zodat het een grote overwin ning werd. Het zijn leuke wedstrijden geweest. Vanavond komen de senioren aan de beurt. Daarbij vormen de drie Schiedam se Clubs DWS, Wilton en UVG Schiedam- combinatie-teams die tegen Rotter- SCHIEDAM, dinsdag. Bij een aan rijding op het rijwielpad op de Vlaardin- gerdijk ter hoogte van de hoofdingang van Wilton-Fjjenoord, gistermorgen om streeks 7 uur, liep de 75-jarige voetganger E. M, uit de Marïastraat wonden aan hoofd en duim op. De G.G. en G.D. ver voerde hem naar het Gemeenteziekenhuis, maar later kon het slachtoffer weer naar huis. Het ongeluk gebeurde toen de bejaarde het rijwielpad overstak en op dat moment net de bromlietsberijder H. G. J. d. K. kwam aanrijden, die hem niet meer kon ontwijken. SCHIEDAM, dinsdag. In de struiken op het Rubensplein is vannacht de auto mobilist G. N. jammerlijk blijven steken. Hij had, toen hij op de Burg. Knappert- laan in de richting Vïaardingen reed, niet in de gaten, dat de weg een bocht rond de rotonde op het Rubensplein maakt. Daarom reed hij rechttoe rechtaan waar door hij in de beplanting terecht kwam. Er moest een takelwagen aan te pas komen om de gestrande wagen uit zijn benarde positie te verlossen. De voorzijde van het voertuig werd enigszins inge deukt, maar de bestuurder kon toch met zijn eigen wagen naar zijn woning in Maassluis rijden. De struiken op het plein tverden beschadigd. damse selecties spelen. De dames begin nen om 7 uur en de heren volgen om 8 uur. In het dames-team zijn opgesteld: A. Kanters, B. Sonneveid, A. Vcrhoeckx de Groot, H. Thljssen, N. Meyer, C. Voogdt A, Veldhoven, N. Robart, L. Eobart en Opschoor. Bij de heren spelen mee: H* van der Uugt, H. Overheul, F, Kuyper, W. Schaap, G. v. Eyk, K. Oosterveer, G. Gommel, S. Ouburg, G. v.d. Wal, J. Kop pens. VOLLEYBAL Bij het volleyballen in de Beurs 2ijn het gisteravond zuiver demonstraties ge weest, waarbij steeds gecombineerde zes tallen aan het net aantraden. Hier demon streerden spelers en speelsters van SVC, Juliana, UVG, SP5V en Polyanta. VANAVOND Vanavond begint de Avondvierdaagse die in het kader van de Sportweek wordt georganiseerd door de tien Schiedamse ■wandelsportveremgingen die aangesloten zijn bij de Wandelkring Rotterdam en Omstreken van de Kon. Ned. Bond voor Lich. Opvoeding. De startplaats is weder, om gebouw Irene-aan de Nieuwe Haven, van waaruit om 7 uur gestart wordt. Er hebben zich reeds 36 groepen ingeschre ven en een groot aantal individuelen, to taal 791 inschrijvingen. Er zal ook een ploegje van zes Egyptenaren, die hier in de buurt in een bedrijf werkzaam zijn, meelopen. Zoals gemeld gaat de voor vanavond vastgestelde Singelloop niet door, wegens gebrek aan belangstelling. Haringvangstberichteïi e vangstberichton luidden als volgt: Vïaardingen 79 4 kantjes. Rest geen vangst. Marktprijs: Vleetharing klein }90--aip; Vleet haring groot 130; Trawiharing klein 179— 200; Trawlharing grOCt 95—109. SCHIEDAM, dinsdag. De directeur van het postkantoor verzocht ons bekend te maken, dat de uitbetaling van AOW- Invalidïteitsgelden, die op maandag 11 "'juni zou plaatshebben, in verband met Pinksteren nu op vrijdag 8 juni zal ge- ■oMeden, zijn ploeg zelfs 'n 23 voorspr. met de rust Na de tHee kwam Snelwiek wel wat beter voor de dag en nam met twee treffers een 43 voorsprong, Dobbelstein zorgde weer voor 4—4, Toen v/as het kruit by UVG verschoten en de Rotterdammers passeerden nog viermaal de Schiedamse doelman 84. Snelwiek 2 werd hierdoor onbereikbaar en dus kam pioen in de afdelmgs 2e klas. In de tweede klas dames kwamen de reserves van Wilton Fijenoord tweemaal m het veld. 's Morgens werd tegen Schut ters 2 gespeeld en hier kwam Wilton niet aan winst Na een 05 achterstand haal den onze stadgenoten nog wel op tot 35 maar de etnuitslag werd 3—6. De tweede wedstrijd was tegen Mmerva 2 uit Dor drecht, die 's morgens al van DWS 2 ver loren hadden met 64. "Wilton was hier tegen beter op dreef en nam. al spoedig de leiding, die zij niet meer uit handen hebben gegeven. De einduitslag werd 64. Wilton Fijenoord 2 en DWS 2 zijn hier door gelijk geëindigd met 20 punten en een beslissingswedstrijd zal hier moeten uitmaken wie voor promotie tegen de UVG-dames zal spelen. Met Pinksteren wordt er niet gespeeld, dus zullen wedstrijden waarschijnlijk na het geslo ten seizoen moeten worden gespeeld, wat wel erg bezwaarlijk zal gaan met de va kanties. De dames van UVG wonnen hun laat ste wedstrijd overtuigend met 04 van Meeuwen 2 en zijn dus ongeslagen geble ven in deze competitie. C. Voogdt en P. Meier zorgden voor de doelpunten in de eerste helft. Na de thee waren het H. Thijssen en C. Voogdt die de overwin ning veilig stelden. Apothekers-nachtdienstr Apotheek Van Westendorp, Smgel 31. Bellen by ongeval: GG en GD, Tinn- laan 80, telefoon 6 92 S0. Polïtie-alarmnummer; 646 66. RK Leeszaal en Bibliotheek: Dam, ge opend: maandag 10 tot 21 uur; woens dag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur; don derdag 10 tot 17 uur; vrijdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur; zaterdag 10 to' 2 en 14 tot 17 uur. Filiaal Singel: open maandag 14 tot 17.30 en tot 20 uur; woensdag IS tot 20 uur; vrijdag 14 tot 17.30 en 19 tot 20 uur. Stede]yk Museum: 10 tot 17 uur; 's zon dags 1217 uur. Opgravingen JU Egypte. Groep Mart en Stars 10. BIOSCOPEN Passae*: 2 en 8,15 uur: ,JHet zwarte schaap". Monopole: 2, 7 en 9.15 uur; „De gebochel de van Rome". DIVERSEN Irene: 7 uur: WKR-avondvierdaagse. Start. Volksgebouw, 8 uur: NW-Best. Bond. Verg. Volksgebouw: 8 uur. ANMB. Verg, Chr. Soc. Belangen: 3 uur: Mobilisatie- Bijeenkomst. SCHIEDAM, dinsdag. Ter afsluiting van dit seizoen houdt de Oecum. Raad van Kerken, Schiedam, woensdagavond 6 juni in het Geb. voor Chr. Soc. Belan gen, een openbare vergadering, Dan zal dr. L. J. Cazemier enkele indrukken weergeven van het Herv.-Geref, congres van 26 mei. De heer H. Teeuw zal een causerie houden onder de titel „Onze ge- sprekskringeri en de kerk van morgen". En tot slot zullen de aanwezigen worden geconfronteerd met de „Oecumene in beeld". De avond zal om acht uur een aanvang nemen. SCHIEDAM, dinsdag. Maandag 11 juni, tweede pinksterdag, speelt SW de beslissingswedstrijd om het behoud van het eerste divisieschap ux Eindhoven tegen de club van die naam. De rood groenen zijn daarbij verplicht om min stens te winnen. De steun van de suppor ters kan daarbij niet gemist worden, zeker niet in Eindhoven met het chauvinistische publiek. Daarom worden belangstellen den opgewekt om ook naar Eindhoven te gaan, wat in. georganiseerd verband kan voor 4.00 p.p. Opgeven donderdag- of vrijdagavond van 7—8 uur in de kantine van SW aan de Havendjjk. SCHIEDAM, dinsdag. In augustus zal er in Ede een grote reüniedag plaats hebben voor oud-veldartilleristen, die voor 1940 hebben gediend bij het vierde en achtste R.VA, Inlichtingen hierover zijn te verkrijgen bij L. van Rij, Mathe- nesserstraat 2, Rotterdam. Advertentie LM.) ALS T OM EEN KOELKAST GAAT (S DE KEUS MAKKELIJK AKUN tlN KOELKAST goed voor vele, vele jaren. Tablctop 135 1 slechts f398,-. ROTTERDAM, dinsdag. Een spectaculaire, fel uitslaande brand, die begonnen is in de verf- en vemisfabriek van Ludwig, Leven en Sorraani aan de Keïlehaven in Rotterdam, heeft gisteravond een groot deel van het Rotterdamse vrijwillige brandweerkorps druk bezig gehouden. Vanmorgen was het nog met mogelijk de schade die de brand in de afgelopen nacht aan de fabriek van de Chefaro heeft aangericht te overzien. De bovenver dieping brandde uit, de beide daaronder gelegen verdiepingen kregen grote brand en waterschade. De verffabriek Van Lud- Tegcn half elf ontdekten voorbijgangers brand ln de verffabriek. Een brand, die zó snel om zich heen greep, dat enkele minu ten nadat de eerste brandwachten ter plaatse waren, reeds groot alarm moest worden gemaakt. De opgeslagen verf en olie vormden een gretige vuurhaard cn al snel moest de brandweer zich concen treren op het gevaar voor overslaan van de brand naar de chemische fabriek Bot terdam, die aan de verffabriek gTenst Tegen goed elf uur sloegen de vlam men, aangewakkerd door een felle wind, over. Zij veroorzaakten aan de „Chefaro" een flinke schade, waarvan de gevolgen in de loop van de nacht nog niet waren overzien. Vast staat dat het hele dak v; de fabriek wegbrandde en. de fabriek zelf aanzienlijke waterschade opliep. Het la boratorium van de „Chefaro" is vermoe delijk intact gebleven. Tegen middernacht kon men 2eggen dat de brandweer het vuur meester was, maar het nablussingswerk duurde tot zonsopgang. Pas tegen 1 uur in de morgen kon worden begonnen met het terugstu ren van materiaaL De fel brandbare goederen, die in de fabrieken waren opgeslagen, maakten van de brand één van de meest spectacu laire van de lactste jaren in Rotterdam. De vrijwillige brandweer, die met een overmacht aan materiaal zeer snel ter plaatse was, wist de aangrenzende pan den, ondanks het veie vliegvuur, te be houden. Een kleine brand, ontstaan door het vliegvuur in het talud van het nabij gelegen katoenveem, wist men snel te be dwingen. SCHIEDAM, dinsdag. L. Vrijland heeft in een prachtige party tegen J. C. Onlnk ln de negende ronde het kamptoen- schap dammen 1962 behaald met 12 pun- SCHIEDAM, dinsdag. De diverse ostduivei»houdersverenlgingen hebben moeten besluiten tot een wyrtglng van de vllegprogramma's. Want b(j de wel heel zware vluchten van de afgelopen weken zjjn er verliezen geleden, terwijl de dui ven ook uit conditie rijn geraakt. Met de nog vele belangrijke wedvluchten over grote afstand in het vooruitzicht, is be sloten om het nu wat kalmpjes-aan te doen en het risico op verlies van kans- vogels te"verminderen door de vluchten dichter bü huls te organiseren. Wat de vLuchten van afgelopen week end betreft het volgende: PV „De SneL- vliegers" (Zaterdagvliegers) nam met 36 duiven deel aan de wedvlucht uit St.- Ghislain-Homu. Gelost werd om 10.30 uur, eerste duif binnen 13.42 uur; laatste prijs- duif 14.15 uur. De beste drie: 1. W. £g- gens, 2. H. Tjaden, 3. Comb. Broekhuizen- v. Mourik. CV „De Postduif' (Rotterdamse Bond) lostte de 266 duiven in Chimay (afstand 196 km). Eerste duif binnen ora 13.23.35 SCHIEDAM, maandag. Nog steeds zijn de beslissingen niet gevallen voor Schiedam en Ursus hoewel hun posities wel zijn verslechterd. Ursus speelde geiyk tegen Roga (2—2) zodat heiden naast elkaar met vijftien punten zijn geëindigd. Een beslissingswedstrijd voor de degrada tie wordt hier noodzakelijk. Hoewel Schiedam Hefst vijfmaal scoorde won toch Swift Boys met 5—6 zodat het lot van Schiedam aan de zijden draad hangt. Als Schiedam de laatste wedstrijd van Bolnes wint kan Schiedam nog net aan degra datie ontglippen. Voor SVDPW, dat niets te winnen of te verliezen heeft, eindigde de competitie met een 3—3 gelUk spel tegen AVS. Ursus-Roga 2-2 Dat het behoud van het eersteklasser- schap voor beide teams op het spel stond viel aan deze nerveuze strijd wel te be merken. Toen Jan van Strien uit een uit trap van doelman de bal kreeg liep hij zo gedecideerd langs de tegenstanders dat hy zijn aanval succesvol kon afronden (1—0). Het zag er hoopvol uit voor Ursus maar nog voor rust maakte Roga gelijk by een weifeling van de Schiedamse defensie. Ook in de tweede helft waren de Rotter dammers niet de minderen in dit enerve rende duel. Tien minuten voor het einde juichten ze zelfs toen Roga zo ver was opgedrongen dat de arbiter een strafschop toewees bij hands in het bekende gebied. Ursus sloeg tijdig terug. Twee minuten voor het einde sloeg een achterstier van Roga de bal met de hand en Cor van Schijndel bewees zijn waarde door deze penalty in te schieten (22). AVS-SVDPW 3-3 Het gewijzigde team van SVDPW heeft voortreffelijk gespeeld en dat was bij zonder onaangenaam voor AVS dat de beide punten zo dringend, nodig heeft. De thuisclub streed enthousiast maar telkens kon SVDPW het accent verleggen. Zo scoorden de teams in een levendige en gelijkwaardige strijd aan beide zijden op regelmatige wijze. Van dor Tuin, Pelgrim en Van dei' Vlist hielden SVDPW met drie treffers naast AVS. (3—3). Schiedam-Swift Boys 5-6 Het leek wel of Swift Boys kampioen kon worden zo enthousiast voetbalde het team en het in nood verkerende Schie dam werd daar het slachtoffer van. Do bezoekers hadden voor rust zelfs een 1—4 voorsprong Invaller De Vries had in de 42e minuut voor Schiedam gescoord. In de tweede minuut na rust scoorde midden voor Wout de Poter. Met een kopbal bracht Ferdinandus echter de stand op 2—5. In de achttiende en 22e minuut ver richtte De Poter de hattrick. Pastoor vaagde de hoop van Schiedam weer wat verder weg in de 32e minuut en vier minuten later bracht Robbie Oomen de stand op 56 maar de kostbare gelijkma ker kon Schiedam niet bemachtigen. uur, laatste prijsduif 13.44.36 uur. Beste drie: 1, L. Borrani en Co, 2. en 3. A. Smits. PV „De Vrijheid" nam. deel aan de wed vlucht van de Ned. Alg. Bond uit Terg- nier, afstand 284 km, met 305 duiven. Ge lost 7 uur, eerste duif binnen 11.03.47 uur, laatste prijsduif 11.35.41 uur. Beste drie: 1. P. Haak, 2. J. v, Leeuwen en Co, 3. A. limborg. PV „Union" nam eveneens deel aan de wedvlucht uit Tergnier. Eerste duif bin nen 11.02.16 uur, laatste prijsduif 11.44.22 uur. Eerste drie: 1. en 2. W. Kerkhof en C. L. Zandboer. De heer W. Kerkhof maakt met zijn kopduif een goede kans op een eerste plaats in de afd. C. By de bondswedvlucht uit Corbeil veroverde hij twee hoofdprijzen, tw. een. radiotoestel en ƒ250,—. SCHIEDAM, dinsdag Het is O.D.L ook tegen Rotterdam Zuid 2 niet gelukt winst te behalen. De Rotterdammers trokken op eigen terrein met 4—1 aan het langste eind, waardoor onze stadge noten hun benarde positie blijven behou den. Succes 2 verloor op eigen veld. met 1—3. SCHIEDAM, maandag Met een ge handicapt team is GSS voor de laatste competitiewedstrijd naar Hellevoetsims gegaan. Binnen enkele minuten had Hel- levoetsluis gescoord, na een half uur was het reeds 3—0. Doelman Putters, die zijn knie verdraaid had, moest het veld ver laten. Hy werd vervangen door veldspe- ler Bunte, die uitstekend zijn best deed. Met tien man bracht GSS voor rust door Groenewegen en Zandbergen de stand op 3—2. In de tweede helft liep de midden voor van Hellevoetsluis zo hard in op de Schiedamse doelman, dat Bunte ook ge blesseerd raakte. De scheidsrechter kende het doelpunt toe. jHet gehandicapte GSS vocht dapper terug en Van Ingen kon daardoor een kwartier voor tijd de stand nog op 4—3 brengen. SCHIEDAM, dinsdag. Op de hoek Prof. Kamerlingh Onneslaan—Overschie- sestraat nam de automobilist T. M. v. d. E, gisteravond omstreeks 11 uur de bocht te groot. De man ramde hierdoor met zijn auto een lichtmast, die zich in de rechter- voorzijde van het voertuig boorde. Die voorzijde werd dan ook totaal vernield. Persoonlijke ongelukken deden zich niet ten uit 7 wedstrijden. Dt± ondanks het feit dat hij nog een wedstrijd te spelen heeft tegen J. P. v. d. Watering die mo menteel de tweede plaats bezet met punten uit eveneens zeven wedstrijden. Mocht deze de kampioen weten te ver slaan dan is deze tweede plaats vrij zeker, want alleen Westerveld kan hem met nog twee te spelen wedstrijden van deze plaats verdringen. Vandaar dat de wedstrijd Westerveld—Sprayt van zeer grote betekenis geacht moet worden, eveneens voor de bezetting van de derde plaats. Het zal zo a.s. donderdag met aan de nodige spanning ontbreken, temeer daar de oud-kampioen Onink ook nog kansen heeft. Prijsuitreiking vindt donderdag 14 juni plaats, waarvoor de medewerking werd verkregen van de Schiedamse Gemeen schap. Na afloop hiervan Is het traditie dat de nieuwe kampioen een simultaanseance geeft, niet alleen tegen de clubleden, maar eveneens tegen alle damliefhebbers die op 14 juni bereid zyn de tocht naar het clublokaal aan de Maasstraat te on dernemen en daar ook van harte welkom zullen zijn. Uitslag negende ronde: L. VrijlandJ. C. Onink 1—1; Th. Vrij land—J. J. Kuyk 0—2; J. P. v. d. Wate ringJ, J. Cabri 11; J. Westerveld—A. van Dort niet gesp. Stand na de negende ronde: 1. L. Vrijland 12 uit 7; 2. J. P. v. d. Watering 9 uit 7; 3. W. Sprayt 8 uit 7; 4. J. C. Onink 8 uit 7; 5. J. Westerveld 7 uit 6; 6. J, J. Kuyk 6 uit 8; 7. Th. Vrij land 5 uit 7; 8. A. van Dort 4 Uit 5; 9. J. J. Cabri 3 uit 8.- Bordenwedstrijden: E. Breraan—K. den Boer 02; F. Rade makerP. Kruit 11; A. van OtterlooJ. C. 't Hart 20; J. WesterveldA. Ris- seeuw 02. SCHIEDAM, dinsdag. Op vrijdag avond acht juni organiseert de aquanum- en terrariumvereniging „Aqua Fauna" in Irene haar maandelijkse aquariumavond. Tijdens deze bijeenkomst zal de heer G. Ommen uit Alblasserdam spreken over „Van ei tot ampbibie". De avond begint om acht uur. ROTTERDAM, maandag. Het huidige gezelschap van Rotterdams Toneel onder directie van Ton Lutz neemt donderdag avond 14 juni in de Rotterdamse Schouw burg afscheid van de stad met een \'oor- stelling van Robert Bolt's „Een man van alle tijden", waarin Ton Lutz de hoofdrol vervult. IVan een onzer MAASSLUIS, dinsd; sloot maandagavond tot verkoop van grond aan de N.V. Metaalbedrijf vja. P. J, Mol te Schiedam, die momenteel een gedeelte van zijn bedrijf uitoefent Vïaardingen. („De Vergulde Hand"),waar- op genoemde N.V. een constructiebedrijf etc. wil vestigen. Het bedrijf is vrij ar beidsintensief. verslaggevers) idag De raad be- wig. Leven en Sormani N.V. ging totaal verloren. Over de oorzaak van deze felle brand tast men nog geheel in het duister. De bedrijfsleider van de verffabriek had omstreeks half 8 het pand, na een gron* dige controle verlaten en alles in orde bevonden. Tegen half elf werd de brand aan de achterzijde van de fabriek gesig naleerd en kort daarop stond het gebouw m lichterlaaie. De brandweer heeft in totaal met 48 stralen het vuur bestreden, waarbij meer dan 100 vrijwillige brandwachten onder commando van hoofdman J. J. Oster, wa ren ingezet. Pas tegen zeven uur vanmorgen kon een der laatste brandweermannen naar huis gaan. Een brandwacht, de heer W. Mostert, liep verwondingen op. Een brandende balk kwam op zijn been terecht en ver wondde zijn enkel niet ernstig. SCHIEDAM, dinsdag Dertig stevige kerels zfjn gisteravond in het kader van de Sportweek van de SBLO met muziek van Gusto op het hoofdveld van SW ge komen, maar helaas voor de SBLO en helaas x'oor de sportslieden heeft Schie dam het rugby geen kans gegeven. De in Schiedam zo onbekende sport is ook niet populair. Slechts tientallen Schiedammers zijn naar het terrein aan de Westfran- kelandsedijk gekomen om te zien» hoe het kampioensteam van Nederland Hil versum met 103 won van het team van de Rotterdamse Rugby Club. De Rotter dammers benutten voor rust een try (dat drie punten) niet zodat de mislukte doelschop geen vfjf punten opleverde. De Hilversummers benutten voor en na de rust een try zodat zy tweemaal vijf pun ten lieten noteien. De weinige toeschouwers hebben zich uitstekend vermaakt De wethouder van sportzaken mr. P. van Bochove, het be stuur van de SBLO. van de SG zagen hoe de acht voorspelers, de twee halfspelers, de vier driekwarten en de achterspeler hebben getracht de ovale bal over de doellijn van de tegenpartij op de grond te drukken. Daartoe was op het SW- veld een rugbyveld getekend, lijnen wa ren uitgezet en twee houten doelen waren voor de voetbaldoelen geplaatst. Bij rug by moeten de spelers achter de bal blij ven, de bal raag met voet of hand wor den gespeeld en de tegenstanders mogen tegen de grond worden gewerkt als ze in bezit van de bal zijn. Rotterdammers en Hilversummers hebben hevige worstelin gen geleverd, daarbij scheurde zelfs tot hilariteit van het publiek het broekje van ra Rotterdamse driekwart. Enkele malen moesten de voorwaart- sen van beide partijen de befaamde scrumm vormen. Dan stonden dc forse schouders van de hookers tegenover ei kaar, twee man ernaast, twee man er ach ter en drie man in de laatste rij trach tend de groep te duwen over de inworp de arbiter die de kleine overtredin gen als gooien of laten vallen van de bal voorwaartse richting omdat het trap pen van de bal in voorwaartse richting maar het gooien in achterwaartse moet geschieden. Bij een doelschop, stuitschop of strafschop (doelschop 5, overige drie punten) moet de bal tussen en over de hoge palen van het doel geschoten wor den. Het drukken van de bal achter de doellijn levert al drie punten op maar scoren draagt twee extra punten bij. Een der functionarissen van de RRC gaf bij dit duel een goede toelichting zo dat het enigszins ingewikkelde spel goed te volgen was. De Hilversummers speel den beter samen, zij hadden ook enkele snelle en handige achterspelers, zodat Hilversum tot gevaarlijker aanvallen kwem maar overigens ontliepen de. krachtsverhoudingen elkaar niet. Met verbazing zagen de stadgenoten dat de forse jongens over en op elkaar vielen maar blessures kwamen niet voor. MAASSLUIS, dinsdag Opnieuw kwam maandagavond in de raad het steunen van de Europese Beweging ter sprake, zulks naar aanleiding van een nieuw adres van deze vereniging om als begunstiger toe te treden. Daarvan maak te de heer J. Smit (PvdA) een voorstel, dat o, m. door de heer D. Pons (CHU) werd gesteund. Het kwam tenslotte tot een stemming, waarbij de raad ditmaal met 103 stemmen besloot als begunsti ger toe te treden. Deze uitslag bracht de lachspieren in beweging. Zelfs de beide wethouders stemden tegen het college-voorstel dit niette doen.- Een scrumm voor het Hilversum-doel tij dens de wedstrijd Hilversum—Rotterdam op het SVV-terrein. 55 ROTTERDAM, maandag Bij de Rot- terdamsche Droogdok Maatschappij is de stoomtarblne-tanker „Onoba" toegevoegd aan de Nederlandse vloot van de Konlnk- Ujke Thell Groep. Het Is door deze ge beurtenis, dat voor her eerst in de ge schiedenis van de Nederlanse zeevaar* een rederij kan verklaren meer dan 1.060.000 ton onder haar vlag te hebben. Shell Tankers Is met haar 39 tankers de grootste rederij van Nederland geworden en ongetwijfeld een der grootste van de wereld. Bovendien is het ook een moder ne vloot, want op één schip na dateert de gehele vloot van na de oorlog. Dit ene vooroorlogse schip, de tanker ..Mytra" zal spoedig verkocht worden De directeur van Shell Tankers, de heer Larive, vergeleek het tonnage van <te vloot met het verbruik van benzine door auto's in geheel Nederland en kwam tot 1 de conclusie, dat wanneer de gehele Shell Tanker vloot beladen met benzine is, deze voorraad voldoende zal zijn om bet gehele Nederlandse autopark gedurende een jaar van brandstof te voorzien. Met de overdracht van de „Onoba'* werd het tweede bouwprogramma van Shell Tankers afgesloten. Het is niet de bedoeling van de rederij om voorlopig nieuwe bouwopdrachten te geven. Het schip meet 49,000 ton d, w. en heeft een lengte van 206 meter. De opbouw i* geheel op het achterschip geconcentreerd en de 49 bemanningsleden vinden daar alle denkbare comfort, zowel wat da technische uitrusting als wat de verbij- ven aangaat (Van een onzer verslaggevers) MAASSLUIS, dinsdag De vfjfdaag-" se schoolweek, die in de raadsvergade ring van 16 april door het college van b. en w. was afgewezen op zoals we des-, tijds reeds hebben geschreven, onbegrij-? pelijke gronden waarbij de raad zich' met een krappe meerderheid aansloot,! komt er misschien bij wijze van proef toch. Op desbetreffende opmerkingen uht; de raad van de heren W. v. Antwerpen; en J. Smit (belden PvdA) heeft wethou-; der P. v. d. Snoek, onderwij3, toegezegd^ in de eerstvolgende vergadering van bet- college van t>. en w- te bespreken om op< de vijf zaterdagen tussen het plr verlof en de grote vakantie de deuren gesloten te houden. Dit voor de openbare

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1