aan WKR -avondvierdaagse ZEISS IKON SCH1 D jö Iets minder deelnemers Zes Egyptenaren trokken ook wandelschoenen aan Drukte Sportweek vervolgde met n handbal demonstratie Vreemde voorjaar oorzaak dat het vogelconcert verlaat is Burgerlijke Stand Combina tielea ms voetbalwedstrijd Brommer gevonden Zomerdronken" Dame mist portemoimaie Scooterberijder viel over bal ONZE VOGELS IN JUNI Vader-eend bemoeit zich, heel wijs, niet met zijn dons-jongen Bewoner blust brandje f ...een nieuwe lente voor uw figuur! THEATER 'n Nieuw gezicht op straat Koeriersters 399.- WOENSDAG 6 JUNI 1962 f Advertentie 2JU.) ii3>* Bpilmij ook voor iaetpouwbare zonnebrillen - -- in betaalbare prijzen. Kruiskade 73 (bij Lumière bioscoop) let wel NIET West-Kruiskade Tel. 135954 ROTTERDAM (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, woensdag. De lijd van de avondvierdaagsen is weer aangebroken. En ook gisteravond in Schiedam gingen weer velen van start om dc eerste tien of vijftien kilometer onder de zolen van hun stevig schoeisel voor bij te laten glijden. De deelnemers begonnen de eerste dag wel in een bijzonder goede stemming. Immers, de zon scheen! AI was het weer dan niet van dien aard, dat dc wandelaars liepen te puffen, bet was ia ieder geval behagelijk en in de luchtige sporttenues hielden de wandelaars het zeker wel uit. Temeer overi gens, omdat er vrywel geen zuchtje wind stond. IT OOR gebouw Irene icas het een V drukte vun jewelste. Vandaar vertrokken de deelnemer* voor de zes tiende anondtrierdaag.se nan de WKR van de KNBvLO. (Advertentie l.M.) met bekwame hand te verhelpen. De 10 km wandelaars trokken met een boog door Nieuwland en Harga om weer bij Irene terug te komen. Dat deden eveneens de 15 km lopers, met dit verschil dat zij nog even de Kethelse dreven „aandeden". Maar wandelplezier heeft een ieder ge had jong en oud. Al klonk er uit sommige monden wel eens verlangend: „Wij zijn er bijna SCHIEDAM, woensdag. Dc selectle- leiras voor de ercvoelbalwedstrüd op za te/dar In het kader van de Sportweek iUn samengesteld. Kei ene team Is samen- gesteld uit amateurvoetbal Iers van Her- mes DVS, SW cn Excelsior *2ó, ln het inde re team die van de overige voetbal clubs ln Schiedam. HDVS—SVVExcelsior '20-combinatie: doel- Theo Heesbeen (Excelsior '20), ach ter: W. Gouwelecuw (SW) en W. de Hol lander (HDVS), midden: Koos Klein (Ex celsior '20), W. van Rossen (HDVS) en i. Kostense (SW), voor: J, P. Brouwer (HDVS), Peet de Regt (SW), M. van der Ven (Excelsior '20), J. de Brlnker (Ex-, celsior '20) en G. Kerklaan (Hermes DVS), reserves: VoUebregt (Excelsior '20), P. van der Wal (SW) en H. Schinkel (HDVS). Combinatie van de overigen: doel: Gij- ren £SFC>, achter: F. Groenhorst (De mos), spil: Jan Teeuw (PPSC), Wim de Koning (HBSS), rechtshalf: Groen (PPSC), linkshalf: J. Groenendijk (De mos), rechtsbuiten; Offerman (SFC), Fer ry Groene wqg (HBSS), middenvoor: Van Rongen (Ursus), Prins (GSS) en linksbui ten: Th. Koppenhagen (Martinit). Reser ves doelman: Henk Zonneveld (DRZ), middenspeler: Zwep (GTB), voorspeler: J. Falandt (Demos). SCHIEDAM, woensdag Sinds 1 juni staat bij de politiepost te Kethel een rood zwarte bromfiets, merk Magneet. De bromfiets werd onbeheerd aangetroffen. Zoals ln andere jaren vertrokken ook nu weer dc deelnemers voor deze zes tiende avondvierdaagse van de WKR van de KNBvLO vanaf gebouw Irene, Voor j het gebouw verrees dan ook weer het j zelfde - opgewekte beeld. Het was er j ouderwets druk. Zo niet te druk! Slechts met moeite baande het verkeer zich op dat moment een weg over de Nieuwe Haven. Vooral de knallende bromfietsen j wekten érgenis bij velen. Kleurig krioelde een bonte warreling van deelnemers voor de ingang in spanning wachtend op het vertreksein. Niet ajleen de fleurige kledij gaf een feestelijk cachet, ook de kleur rijke vlaggen en vaandels droegen daartoe hun steentje by. In vergelijk tot het vorig jaar viel het aantal deelnemers Iets tegen. Toch was dit nog niet aan dt lage kant. Niet min der dan 1039 wandelaars gingen voor dit sportieve evenement van start, zy waren uitgesmeerd over 41 groepen. Een aardi ge bijzonderheid is, dat er ook buitenlan ders aam de tocht deelnemen. Een zestal by de PTT werkzame Egyptenaren trok ken eveneens de „stoute" wandelschoenen aan om Schiedam te doorkruisen. En ln hun blauwe jasjes kwamen zü goed voor de dag. Dat het aantal deelnemers iets lager ligt dan verleden jaar valt misschien'te verklaren. Velen zullen er immers niet op hebben gerekend, dat het weer zich nog net op het laatste nippertje ten goede heeft gekeerd. Bovendien trekt de sportweek, die deze week in Schie dam wordt gehouden, enige wandel liefhebbers naar andere sporten. Ten minste, dit dacht één van de organi satoren van de avondvierdaagse, de heer C. A. Henrion Verpoortcn. 79 De wandelaars tippelden opgewekt hun kilometertjes, onderwijl vrolijke liederen kwelend. Zelfs vingen wij de woorden „door het zomerdronken land" op. Maar hoewel het zonnetje schuchter enige warmte naar beneden zond, zomerdron ken konden wij het Schiedamse land toch niet vinden. Gelopen werd er op de 10 km en 15 km. Natuurlijk liepen enigen, maar zeer weinigen, een paar blaartjes op. Het Rode Kruis was echter present om dat euvel Chr. Soe. Belangen, 3 uur: Oecum. Raad van Kerken, Openb. verg. SCHIEDAM, woensdag - Mejuffrouw P. R. vermist haar portemonnaie inhou dende ongeveer ƒ33,-. zy raakte haar, portemonnaie kwijt in de zelfwas-inrich ting ln de Westfrankestraat, die zij gis teren omstreeks vijf uur bezocht. (Van één onzer verslaggevers) SCHIEDAM, woensdag Be Schle- 'hmse handballers (sters) kunnen zeer te- treden zyn. Want zowel de dames- als nercaploeg, samengesteld uit spelers van «e drie Schiedamse handbalverenigingen, «haalden tegen soortgelijke Rotterdam se teams gelijke spelen, Dat gebeurde gis teravond op de speelweide aan de Vlaar- «'ogerdük. waar ln het kader van de door «e SBLO georganiseerde sportweek de monstraties werden gegeven van het zgn. «ven-handbal. Zevenhandbal is feitelijk in. de open- .™®kt gespeeld zaalhandbal. Een ploeg be- taat hierbij uit zeven spelers, maar er ®ag. gedurende de gehele wedstrijd van llsr wisselspelers worden gebruik ge maakt. .De in het blauw gestoken Schiedamse lames kwamen al vroeg aan een ope ningstreffer. Maar spoedig hierna liepen hj ai weer een achterstand op van 1—2. ril wisten die echter weer om te zetten een 3—2 voorsprong. Doch het einde .van deze spannende strijd kwam met .jtNiet minder goed deden de Schiedamse het. Aanvankelijk namen zij tel- ~^ns een geringe voorsprong. Maar de Vs*^wam uiteindelijk met een 5—4 voorsprong voor de Rotierdammers, die na de rust telkens weer dreigden de wed strijd in hun voordeel te beslissen. Fel en verbeten vochten de stadgenoten terug, zodat de uitslag hier kwam met 10—10. Voor dé wedstrijden bestond een niet al te daverende belangstelling. Hoewel de lieve jeugd wel acte de presence gaf. Het aantal toeschouwers bedroeg ongeveer 150 a 200 personen. Vandaag Vanmiddag is al een begin gemaakt met de hengel wedstrijden in het Beatrix- park, waarvoor zich ongeveer 60 deelne mers hebben opgegeven. Vanavond vindt de tweede tocht plaats van de WKR- avondvierdasgse. Op de speelweide aan de Vlaardingcrdijk wordt vanavond, te beginnen om zeven uur, een eerste klas softbalwedstrijd gehouden tussen Schie dam en Neptunus. Op de speelweide vindt voorts om zeven uur een handbal- wedstrijd plaats tussen meisjes aspiran ten en damesjunioren. Voor de wieler ronde hebben al 59 nieuwelingen inge schreven. De ronde vangt aan om zeven uur. Gereden wordt op het parcours Vlaardingerdijk-Nieuwe Damlaan, Burg. Honn.-Gretelaan. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Var Westendorp, Singel 81. Bellen bij ongeval: GG en GD, Tuin- laan 80. telefoon 6 92 90. Politie-alarmnummer: 6 46 66. RK Leeszaal en Bibliotheek: Dam, ge opend: maandag 20 tot 21 uur; woens dag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur; don derdag 10 tot 17 uur; vrijdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur; zaterdag 10 tot 12 en 14 tot 17 uur. Filiaal Singel: open maandag 14 tot 17.30 en 19 tot 20 uur; woensdag 19 tót 20 uur; vrijdag 14 tot 17.30 cn 19 tot 20 uur. Stedelijk Museum: 10 tot 37 uur; 's zon dags 1217 uur. Opgravingen in Egypte. Groep Mart en Stars 10. BIOSCOPEN Passage: 2 en 8.15 uur: „Het zwarte schaap". Monopole; 2, 7 en 9.15 uur: „De gebochel de van Rome". ROTTERDAM - DEN HAAG - UTRECHT - HILVERSUM - ARNHEM - NIJMEGEN T\ 2 TM AAL hebben toy u-el een heel merkwaardig voorjaar gehad. Tot omstreeks eind mei zijn de warme dagen zo ongeveer op de vingers van één hand te tellen geweest en alleen de Paasdagen vormden een gunstige uitzondering. Tengevolge van het abnormaal koude voorjaarsweer zijn diverse terugtrekkers onder de vogels aanzienlijk langer weggebleven dan verwacht mocht worden. Ongetwijfeld hebben zij op de grens van warmte en koude beter weer afgewacht. Zelfs was hei aantal individuen van een bepaalde soort, waarvan de voorhoede reeds lang gearriveerd was zwaluwen b.v.) zo geringdat zij nauwelijks opgemerkt werden, Hoe lang heeft hbt niet geduurd voordat wij een behoorlijk aantal boerenzwaluwen zagen, waarvan wij de eersten toch al op 20 april waarnamen. Hoewel dit op zichzelf ook al een paar weken later dan normaal is. SCHIEDAM, woensdag Op de Vlaar- dingerdijk kwam gisteravond omstreeks B.ia uur de scooterberijder A. K. te val len, toen hij met zyn voorwiel een op de weg rollende leren, bal raakte. De man liep een snijwond boven een van zijn ogen op en hij klaagde voorts over pijn in zijn linker knie. De GG en GD bracht hem voor behandeling naar het Gemeen teziekenhuis. SCHIEDAM, woensdag Een binnen brandje brak gistermiddag omstreeks vijf uur uit in de woning van de kunstschil der A. C, H. M. van G. aan de Zwaan- steeg. Hij had een brandende sigarette- peuk op een matras laten vallen; dat was gaan smeulen. De bewoner bluste zelf het brandje. De brandweer behoefde geen dienst te doen. broedende eend op donsnest Met de gierzwaluwen ging het al net zo. Weken lang kon je roet moeite wel eens enkele vogels zien. rondfladderen zonder dat ze een nik gaven. Zij waren dan op jacht naar vliegende insekten, doch het was de vraag of dit gedierte met de toen malige temperatuur nog wel genegen was een rondvlucht te maken. Neen, als de gierzwaluwen het naar de zin hebben by mooi warm weer zijn zij luid ruchtig genoeg. Dan suizen zij in grotere of kleinere troepen met razende snelheid door het luchtruim onderwijl zij vrijwel aanhoudend hun schel „sie-sie-sie" laten horen. Weer andere soorten, zoals spotvogels, grasmus en tuinfluiter lieten tot half mei op zich wachten en hetzelfde was het ge val met de huis- en oeverzwaluwen. De tortel was overigens slechts een week later dan anders. Vroege zang Maar ?toe het ook zij, nu is alles weer present en kunnen wij zeggendat het vogelkoor kompleet is. Nu is het de tyd om op een vroege ochtend het bos in té trekken en te genieten van het prachtigste vogelconcert dat men zich maar wensen kan. Gedurende deze hele maand kunnen wij daarvoor terecht, èn in de loop van juli gaat dc'vogelzang langzaam maar zeker weer afnemen en tegen het einde van die maand is het dan weer afgelopen. n OALS wellicht bekend heeft het zingen van een mannelijke vogel alleen maar ten doel om zijn broed territorium af te bakenen en hij eventuele concurrenten op deze wijze daarop attent maakt Niet ver van de zingende vogel wordt het nest ge bauwd en uiteraard later de eieren be broed en de jongen verzorgd. Totdat de jongen uit de eischaal komen zingt het mannetje er dapper op los. doch als er eenmaal jongen zijn moet hij. zoals het een goed echtgenoot betaamt, mee helpen om voedsel te zoeken en do jongen te voe ren, tengevolge waarvan "hij niet meer zo veelvuldig kan zingen. Naar gelang de jongen groeien moet aan hun verzorging steeds meer tijd worden besteed, zodat er voor de zang niet veel tijd overblijft ea deze tenslotte helemaal ophoudt Trou wens de afbakening van het broedgebied kan langzamerhand worden opgeheven, omdat de vogels aan hun broedplichten hebben voldaan. Kwieke donsjes Reeds eind april zagen wij de eerste moedereend met een tiental donsjongen rondzwemmen, 't Is onbegrijpelijk dat zulke pasgeboren schepseltjes zich ar so snel over het wateroppervlak kunnen- rep pen. Bij het minste gevaar schieten zij op een seintje van ma dc begroeiing in met een verbluffende snelheid en eerst als het sein „alles veilig" wordt gegeven komen zij weer te voorschijn en niet eerder. De woerd bemoeit zich in het geheel niet met het gezin; hij weet niet eens of het zijn eigen kroost is of niet als een koppel eendekuikens zijn pad kruist om de een voudige reden, dat zodra het wijfje de eieren in het nest gedeponeerd heeft, hij zich met andere eenden-mannen terugtrekt en gezamenlijk wat rondboemelen tn dc polder of waar dan oafc. Dit is eigenlijk wel een staaltje van. wijs beleid in de natuur, want als het opvallend fraai ge kleurde mannetje bij het nest zou blijven, zouden eventuele rovers spoedig op nest ■met kostbare inhoud attent worden met alle nadelige gevolgen daarvan E meeste kieviten, grutto's en ture luurs hebben eveneens al jongen en dit is altijd gemakkelijk vast te stellen als men in de weide loopt, omdat beide ouders onmiddellijk alarm slaan,"zodat wij vanzelf op de aanwezigheid der jonge steltlopertjes attent gemaakt worden. Maar om ze dan te vinden is een andere kwestie. Zij weten zich meesterlijk te verbergen achter, een kluitje of een kleine oneffenheid in de bodem en beschikken bovendien over een voortreffelijke schut kleur, waardoor zy onzichtbaar en der halve ook onvindbaar zijn. De jonge weidevogels verlaten evenals vele andere grondbroeders zodra htm donspakje gedroogd is, het ouderlijk huis komen daar ook niet meer terug. Bin nen een dag na hun geboorte trekken zij met hun ouders de polder of het duin in, al naar gelang waar zij (er wereld ge komen zijn, op zoek naar allerlei kruipend gedierte. Oók enkele vogels die meer in onze nabijheid voorkomen hebben wel jongen in het nest. Zo zagen wij al houtduiven met hun twee jongen, ook enkele merels en 3ls wij dit lezen zullen de spreeuwen eveneens met hun eerste collectie jongen voor de dag gekomen zijn. Dat merken wij overigens snel genoeg, want de uitgevlo gen jonge spreeuwen schreeuwen de hele dag om voedsel en zo veel kunnen de oude vogels niet aandragen of zij vragen om nog meer. JN de Joop van juli volgt veelal nog een tweede kleiner broedsel spreeuwen en dit is trouwens ook bij sommige merels het geval. Als de omstandigheden wat het voedsel betreft uitermate gunstig zijn, volgt er zelfs wel eens een derde broed en eens heb ik het meegemaakt bij een af gelegen boerderij dat een en hetzelfde GeborenAnna P. Vy d. v, C. Admiraal éa J. P. van Giezen; T: iscus:'H..v.J-';H. C, Kroon vit.G. M. ran Ejjk: Erik J„ z. v. A. van der Veen en G. Baa9; "Yvonne, d.v, J. J. Dumont ea E. Ben tem; Wouter,. Wv-.'J, van Heest en J. A. Clarhs; Erfk J.. z. v. J, ÏL Meerwaldt en A, van Leeuwen: Otto M-, z. v. O. Appel en A. A, Ktelnekoort; Martin, z. v. D. Witter en M. J. van der Gang; Iomina, d. v. G. Heus en M. van der Heüden; Chrisdna E.. d. v. J. w. van Eljk en G. Goor; Marcus Ia. J.. z. v. A. J. Joosten en MV G,- Poppeiier: Martnus, z. v. M. de Jong en. R. P. Rodenburg; Frederlka L., d. v. V. W. van der Ban£ en J- M. Buurman; Jolanda, d. v, A. H. Visser cn J. van der Windt; Ca.tha- rina E.. d. v. P. van Veen en C. E. van Zwie- ten: Maria W.-G., d. v. P, J.- S. M. Adams en J. G, WilJemse; Hans. z. vl H. J. Visser en M. C. van Netten; Gcrritje M., d. v.' N.'.S,' Hoekstra en H. A. G. van Vliet: Johanna C., d. v. H. Jongeneel en B. Heijsten Pieter J.. z. v. W. A. van Es m J. de Ligt; Frank J,; z. v. J. L. Bode cn C- Hendriks: Jolanda, d. v. J. F. Timmers en J. C, Suisse; Martlnus J. M., z. v. G. F. H. Bakker en C, M. Rebcrs; Anna AM., d. v, S, J. Hollei-hoek en M; O. Timmers; Cornelius, z. v. J. van Vesson en L. A..van Steenoven. Overleden: H: Brugman. 76 jr; K. J. Biljer 82 jr.; C: Tijsse. B2 jr.: D_ WIttebol, 10 jr., echtg. van A. Huigen: E. van Vuuren, 87 jr., wed. van J. L. Hetjncmans; A. A. van Dorp, 17 jr.; M. van der Weel. 73 jr.. wed. van J. Donkervoort; G. SUilk. 88 Jr.; D. A. F. Wolf. 38 jr., echtg. van A, J.. ter Braak; S. E. Snel, 77 jr„ wed. van J. 'Veliekoop; J. G. Verhoog, merelpaar vier legsels met succes voort bracht. in totaal zestien jongen, ook al weer een record. Koning der zangers Tenslotte nog iets over de koning der Zangers, de nachtegaal, die wij vanwege zijn uitzonderlijk schone zang wel even- onder de aandacht mogen brengen. De nachtegaal vormt in het zingen beslist een klasse apart. Ongelooflijk mooi klin ken de heldere strofen vanuit het lage hakhout waar hij doorgaans zit te zingen,. Helaas komt hij in onze contreien weinig voor met uitzondering van enkele grote cvltuurbossen zoals de Kralingerhout en het Amsterdamse bos. Doch. aan de duin kant zomede in het oosten en zuiden van ons land horen wij hem soms bij /halve dozijnen iegelijk en het opvallende is daarbij, dat er geen tioee nagels eender zingen. Niemand moet eigenlijk verzui men daar eens op ai fe gaan en het is" heus «iet zo, dat wij deze filomeleii uit sluitend 's nachts kunnen horen. Vrijwel dag en nacht zijn zij te horen, -wellicht met uitzondering van enkele uren rondom het middaguur. Maar men diene zich te haasten, taant tegen het einde van deze maand behoort de nachtegalenzang helaas weer tot het verleden. A. de Jong ^Korle bra f 10.75 Een nieuwe Playlex brz Tan perion en kant: venuklcdijk om te zien, volmaakt van pasvorm, prettig zittend.- kortom: ■)£- Met A, B of C Elastisch aangezette Speciale ïïftband cup ode in uw gelamineerde haalt dc busic maat straps een weldaad betoverend omhoog, verkrijgbaar. voor Uw schouders Schiedam: Oranjestraat 17 t H00GSTR. 2a SCHIEDAM TEL. 63303 tot en met 14 Juni Donderdag 7 juni 2.00, 7.00 en 9.15 uur: VICTOR MATURE - DIANA DORS HYENA'S VAN DE GROTE WEG 18 jaar Vrijdag en zaterdag 2.00, 7.00 en 9.15 uur;.: Ie pinksterdag 2.00, 4.15, 7.00 en 9.15 uur: EDDY CONSTANTÏNE in een nieuw alles overtreffend avontuur... EDDY IN VUUR EN VLAM 24 jaar Alleen in de matinees 2e pinksterd. 2 en 4.15 uur; dinsd. en woensd 2 uur; CATERINA VALENTE - GERHARD RIEDMANN ...UND ABENDS IN DIE SCALA In kleuren Alle leeftijden Alleen ln de avondvoorstellingen 2e pinksterdag, dinsdag, woensdag 7 en..9.15 uur; NAD JA TILLER - PETER var. EYCK ROD STEIGER De misdaad was bijna volmaakt 18 jaar Donderdag 14 juni 2.00, 7.00 en 9.15 uur: FERNANDEL'S fonnidabele lachsucces DE KOE EN DE GEVANGENE Alle leeftijden „Goed zeg, de tileowo Solex Tn dia prachtigBklaurfincornhfnatlBl" Radio en televisie Koopt u elke week eet. grammofoonplaat voor f3Jb. wy leveren voor het zelfde geld een Philips bandrecor der. Ga praten en kijken btl De Jager, Broersveld 108, Special showroom; 134. JUIST NU ADVERTEREN Meubelen en- huisraad Gordijnstoffen vanaf 3,9; per meter. Keus uit 60 des sins te zien aan de wand bij Plate, Gr. Markt 19-21, 2800 m2 toonzalen, welke in onze panden 19-21 direct te be- zichtigen zijn. Fotografie Voor pasfoto's naar K. van Vuuren, Hoogstraat 106; tel 5 67 20. In één dag ^ereea. Rolfilms vergeten? De auto. maat staat voor u klaar. Alle soorten films. Foto K. van Vuuren. Hoogstraat 106. GEMEENTEVERKIEZINGEN De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Gemeenteraad maakt bekend, dat het proces-verbaal van de zitting van het centraal stembureau, waarin de uitslag van de stemming is vastgesteld ten Stadhuize (Afd. Alg. Zaken) voor een leder ter inzage is gelegd Schiedam, 5 juni 1962 y Jonger* Anders - Nfecwarl DELUXE mat volotomatfscho koppeling. Haal vandaag nog de ntouwe kleurenfold&r hij! of maak vrijblijvend een proefrit bij: A/d. Motoren: - ST. LIDÜ1NASTRAAT 52 Telefoon 6 4313 Swammerdamsingel 25 Telefoon 6 65 48 SCHIEDAM Betaling desgewenst in overleg. BROERSVELD I0ftri34

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1