Laatste drukke dagen van de Sportweek VOETBAL: 5Schiedam55 heeft nog wel een kans Het honkbal- programma JAARVERSLAG OVER 1961 NYY -Bestuurdersbond wil één ziekenfonds Softbal voor dames iii Har ga 'HMAITa Burgerlijke Stand Oprichting van Chr. teilnisverenigin g SP ORTCENTRU M SCHI EDA M .RÉINIER HUtSKER ««ViV VRIJDAG 8 JUNI 1962 (Advertentie LM.) OFFICIEEL (mmA AGENT SCHIEDAM, vrijdag In het jaar 1381 hebben zich by de X.V.V.-Bestuurders- bond geen schokkende gebeurtenissen voorgedaan; wel zyn tal van nuttige j I taken afgedaan. Zo wordt opgemerkt in|] het juist verschenen Jaarverslag van li de N.V.V.-Bestuurdersbond te Schiedam.i Betreurd wordt dat het ledental in 't verslagjaar is teruggelopen, al is het nog steeds hoger dan op i januari I960. Door een verlies van 133 leden, kwam het aan- i tal op 1 januari 1962 op 5.611 leden. De i Alg. Ned. MetaalbedrSjfsbond blijft met j 2.706 leden nog veruit de grootste organi- satie, daarop volgt de Alg. Bedxüfsgroe- j pen Centrale met 740 leden, de Alg Ned. j Bouwoedrijfsbond met 527 en de Alg Bond j van Ambtenaren met 451 leden. Aan het jaarverslag ontlenen we nog de volgende opmerkingen. Er zijn een groot aantal culturele en ontwikkelingsbueer.- komsten gehouden, die het bestuur zeer veel werk heben verschaft Door de Huuradviescommissie wordt óe aandacht gevestigd op de wenselijkheid van een betere omlijning van de maat- staven inzake de kwaliteitegebreken aan woningen. In de praktijk blijkt n-1. dat de toepassing van de gestelde richtlijnen, mede in ve/oand met de verschillende plaatselijke omstandigheden, moeilijkhe den oplevert. Door de afd. Schiedam van het Centraal Genootschap Kinderherstellingsoorden zijn geen kinderen uitgezonden. Waar nodig werd de uitzending geregeld door de Schiedamse vereniging voor Gezondheids- kolonies, die een koloniehuis in Voort huizen heeft. In het jaarverslag wordt gepleit voor een samensmelting van de twee in Schie dam bestaande ziekenfondsen, ondanks de samenwerking tussen de A.V.8. en De Kunst. Er zjjn in Schiedam 63.500 zieken fondsverzekerden of 79 van de bevol king. In het bestuur van de A.V.S. is het KW vertegenwoordigd, maar InDe Kunst niet; vandaar hei pleïdooL De vraag of de vrije tijdsbesteding en de Schiedamse Gemeenschap iets met el kaar te maken hebben, wordt in het ver slag zonder meer bevestigend beantwoord. Maar een andere kwestie is of dan ook een afzonderlijke S.G.-sectie voor de vrije tijdsbesteding nodig is. Afgewacht wordt wat de ingestelde studie-commissie daar over zal zeggen. Het streven naar de stichting van een Sporthal heeft de sym pathie van het NVV. 1 De exploitatie van het Volksgebouw i baart zorgen. In de loop van verslagjaar zijn er verbeteringen aangebracht aan de accommodatie van de zalen. Gunstig is dat in een van de zalen de controlerend geneesheer van het Soc. Fonds Bouwnij- 1 verheid spreekuur houdt. Het NVV-tbc-fonds Zonnestraal startte I het verslagjaar met vier aan de zorg toe vertrouwde patiënten en eindigde ook met dit aantak Maar de aandacht op dit punt mag niet verslappen. De NW-Vrouwenbond had weer een jaar vol activiteiten. Ma3r het kan beter! Het ledental liep tets terug, maar niet verontrustend. (Advertentie fM.) Groto beugel make-up tas sen, tiiz de werkelijk goedkope serie van 1.95 met bodem (beurs- model) gevoerd, met ruime ope ning en solide knipsluiting. Ideaal voor al Uw dagelijkse make-up artikelen en precies passend In de visiteras. Grote, gevoerde make-up tassen, met blnnenvak, bodem, soufflé en treksfultlng, normale prijs f. 2.25. TjV de Korenbeurs -werd o.c. getoond hoe fraai de scherrnsport kztn zijn. Op de foto demonstreren twee leerlin gen. SCHIEDAM. De jonge damessaft bal- afdeling van dc s,v, h.v. „Schiedam" zal zondag een toernooi organiseren op de velden in Harga. In twee poules wordt vanaf negen uur tot omstreeks vier uur gespeeld. Twee teams van OVVO uit Am sterdam, verder van Storks uit Den Haag, van PSV uit Eindhoven en van Neptunus uit Rotterdam nemen deel. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze beugel make-up tassen... en grote ge voerde toüettassen, in meer dan 20 luxe dessins, van imitatie perion. at/l nu door elkaar XÊL ffJB (Advertentie l.M.j Gééf» t«f, of schrift, beit. UZERHANDtl PANTALON? De Broekenspecialist HOOGSTRAAT 56 Telefoon 6 89 61 SCHIEDAM, vrijdag. De Chr. Film actie Schiedam vertoont zaterdag 9 juni m gebouw Irene de gezellige ontspan- mngsfilm „Over vakantie gesproken". Hel gaat over een marine-man die tijdens óe afwezigheid van zijn vrouw voor de kin deren gaat zorgen. En hoe. •GEBOREN: Johanna d.v. H. A. Westra cn V, j. Franasru yErwIn M, z, v. N. van den Bosch en C. C, do Vos; Arendlna d. v. J. Pronk en C. Boogaart: Gettrulda H. d. v, A. J. Franks «1 W. A. Koevcrmans; Rondtd J, J, r. v. G. F. J. Kuiters en J. J. T. .Noordijk; Tom "E. z. v. ft. E. Korpersftoek cn A. Pip: Infirid J. d. v. J. A. to. van Geene en I. J. C. van Rijsfnge, OVERLEDEN: H, Smit. 65 Jr.; J. E. de Bruin, 73 Jr. (Advertentie IM.) (Advertentie LM.) SCHIEDAM, vrjjdag Maarten Breure 'en de snelle Geluk van de rennersclub [„FeUenoord" hebben donderdagavond in de ploegentijdrit voor rennersclubs Uit deze omgeving in zulk een hoog tempo gereden dat zij hun club naar het kam pioenschap 1962 voor het district reden. Daar heeft het even niet naar uit gezien want de Rotterdammers misten na twee ronden liefst drte man. De» sterke Lies van der Leer botste in de Stadhouderslaan in Schiedam toet zijn knie tegen een betonnen paaltje aan. Van Pelt kreeg een lekke band en zo gingen tenslotte nog drie renners van Feijenoord de laatste drie ronden in. Maar Feijenoord presteerde het zelfs om enkele teams te passeren zodat in de eindfase Rotterdam en het veteranentrio van Sportief op de finish nog een ronde moesten rijden toen Feijenoord binnen kwam. De voorzitter van de rennersclub Schiedam heeft de zes winnaars bloemen overhandigd, de secretaris NL Letterman dankte allen voor de medewerking, Deze ploegentijdrit is niet gemakkelijk begonnen, maar met een goede samen werking kon worden verkregen dat zon der te veel risico's werd gereden. Eerst om kwart voor acht kon worden gestart, enerzijds liepen eerst de wandelaars van de Avondvierdaagse door het parcours, tien wijde men even wachten omdat de bezoekers van de ziekenhuizen over de rijweg liepen en tenslotte bleek dat het niet mogelijk was geweest voor de politie om e weg om te leggen. Voortdurend reden auto's, motoren en fietsers over het traject en dat veroor zaakte veel bindernis, De rtfders van de Rotterdamse Leeuw maakten zich zo boos over deze handicaps dat zij afstapten, om dat zij bevreesd waren tegen auto's aan te rUden. In de laatste ronde was het trio van Excelsior uit Gouda zo vriendelijk om een bromfietser omver te duwen, zo dat de Solex van deze toeschouwer be schadigd werd. De functionarissen van de rennersclub Schiedam en hun vrienden hebben in sa menwerking met de politie alles gedaan om het parcours zo veilig mogelijk te maken. Overal werden posten van politie agenten en vrijwilligers met rode vlaggen gezet. Het lange parcours van meer dan vier kilometer liep over Stadhouderslaan, Admiraal de Ruyterweg langs Wilhelmi- nahaven door Willem de Zwijgerlaan Prins Bernhardlaan naar Stadhouderslaan en dit gebied is inderdaad moeilijk at te zetten. Tweemaal werd gestart voor zeven ron den, dertig kilometer. Eerst starten vijf ploegen van zes man, telkens na een mi nuut, maar de groep van De Rotterdam se Leeuw kwam gelijk terug, want Gerrit Ribbelink zou tegen een auto aangereden zijn. In deze eerste vier reed de Pedaal ridders het snelst Bij de rennersclubs Schiedam en bij Rotterdam bleven de zes steeds bij elkaar, maar de anderen reden zulk een hoog tempo dat enkele van de clubmakkers in de slag moesten afstappen. Zo kwam Excelsior met drie man binnen. Ook de veteranenclub „Spor tief" reed dapper, al bij de tweede ronde bleven slechts drie man bijeen hoewel twee anderen poogden by te blijven. Bij het trio waren onze stadgenoot Piet Heyster en Geelhoed: zij bleven daarna in het Spoor van de zes van de r.c. Rotter- De uitslag is: 1. Feijenoord, 36 min. 40,5 sec.: 2. Pedaalridders 35 min. 55 sec.; 3. Excelsior, Gouda 37 min. 14,5 sec.; 4. Cou- s reur Vlaardingen 37 min. 53 sec.; 5. Apollo Verras Vader eens met een zelf- blnder van een luxe kwaliteit en een prijs... die hij zelf nooit gekocht zou hebben. Prachtige zelfblnders, uit de luxe en dure series, in schitte rende kwaliteiten. Zelfblnders met vastgestelde prijzen van 7.95 en 8.95 In de luxe zaken. De mooiste dessins, passend bij elk costuum In lichte en donkere kleur-comblnatSes. Duizenden van deze Trevira (Polyester) zelfblnders, die niet kreuken en in een wip gewassen zijn, verkopen wij vanaf morgen voor nog géén rijksdaalder. IcM Laat ze maar ravotten of touwtje springen. Za'n jacket, voor Uw meisje of jongen, kan ertegen l Zware katoenen gabardine, rits sluiting, dubbele capuchon, diverse vrolijke kleuren (o. o. bleu, rood en blauw). En de prijs is een wonder J (Advertentie LM.) Morgen liggen er honderden paren nylon simplex dames handschoenen voor U klaar. Gèèn goedkope handschoenen voor onze klanten, die er deze zomer evengoed tip-top uit willen Zien. Neen, morgen koopt U de veel geadverteerde nylon simplex handschoenen van 3.95 per paar, voor nog géén twee gulden. a Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deZe dui zenden zelfblnders in diverse soorten nu door J elkaar voor w M4**1 Géén tef. of schrift, beu. Eén dag betaalt U voor deze prac- tische, vlotte DRI-Sll JACKtTS vaor jongens en meisjes van 1 tot 6 jaar, ols echte m jf* Cosfer-stunt: 0 M. reaal _Jff f,0.50 st.p.m. Zolang de voorraad strekt. Geen tel.of schrift, bestellingen. SCHIEDAM, vrijdag. De Chr, Sport federatie Schiedam belegt op dinsdag avond 12 juni in de CJV-jeugdhaven een bijeenkomst, bedoeld om tot de oprich ting te komen van een christelijke tennis vereniging. Eerst zal voorzitter H. Röo- zenbeek een uiteenzetting geven over de plannen van de C.SF.S., waarna de heer J. van Vliet, beheerder van de tennis banen aan de Stadhouderslaan enkele technische en zakelijke gegevens zal ver strekken. De jongens en meisjes die by de on langs gehouden enquête hebben opgege ven aan tennissen te willen gaan. doen. zya uitgenodigd, maar ook anderen welkom. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van duizenden paren nylon simplex dameshandschoe nen, in de maat 7-8-9, ïn diverse kleuren als wit, JÉjgid parel, beige enz. fyfj per paar voor

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1