19, Sociale zorg voor minder bedeelden neemt steeds toe Toen oostelijk Schiedam nog niet zo dicht bebouwd was «slechts .één dag_, Aan 1671 gezinnen wordt fin. steun verleend Drijvend clubhuis zal in oktober gereed komen HANDBAL DWS-dames 2 kampioen op beter doelgemiddelde mÊ^EEESm Belangrijke duels staan op honkbal-programma 79 J5 L Jaarverslag 1961 van Sociale Zaken TAXI? EUROTAX 69 4 60 Oecum. kerkdienst in Bethelkerk De Nieuwe Waterweg: De zomer begint: schoorsteenbrandj e! Niet brommen in Pr. Beatrixpark Drie jubilarissen gehuldigd bij aannemersbedrijf Kuijpers vlaardingen - schiedahn Tram bleef steken op Koemarktplein Dierenvriend kwam ten val Beslissing voor Ursus Mutaties bij liet onderwijs Ulo-examens Bejaardentocht geslaagd Nieuwe bibliobus van gemeente BIJ HANDELSVEEM: Man viel van 2e etage Bejaarde man na ongeval overleden Kippenhok geheel uitgebrand 975° VRIJDAG 22 JUNI 1962 5 (Advertentie LM.) SCHIEDAM, vrijdag: Dat in het wei- vurende Nederland nog niet een leder in de*e welvaart deelt. bljjkt telkenjare weer uit de jaarverslagen van de Ge meentelijke Dienst voor Sociale Zaken. blijkt uit het deze week verschenen jaarverslag over 1961 dat de winst- en verliesrekening: van genoemde dienst »hjit op het toch wel torse bedrag van 2546,054,82. En het Is vrijwel zeker dat je rekening over het lopende jaar 1962 Bet een nog groter bedrag zal sluiten. Verder blükt olt het jaarverslag dat het san tal involge de Armenwet gesteunde partijen in 1961 met liefst 2pl is toege nomen tot 1.671, wat djin 3576 gezinsle den omvat. Hoewel de steunnormen in verslagjaar niet gewijzigd werden, be tekent dit dat aan de ondersteuning (In clusief de Kerstgave) 76.357,02 meer is uitgegeven en opliep tot 60255159. Ook de uitgaven voor de brandstofbij slag liep act 11.504,30 op. Daar komen dan nog de diverse vor men van indirecte steun bij, zoals de huurt) ij slag, de betaling van de premies voor de ziekenfondsen. Totaal werd aan ondersteuning in geld uitgekeerd een be drag van 770.475,79. (In 1952 was dat nog maar 475.636,86). Voor kleding en. schoeisel werd in bon nen 72510,aan 991 partijen uitge keerd. By de geneeskundige armenver zorging werd aan versterkende middelen minder toegekend. Vooral veel minder melk cn. meer kaas. Het werd een post van 26 84250- Voor genees- en. verlos kundige hulp werd 605,uitgegeven; voor specialistische hulp 905,52 en voor medicijnen 5.606,39. Verder werden weer heel wat hulpmiddelen als prothesen, bril len enz. verstrekt tot een bedrag van 21.308,47, wat aanzienlijk hoger was dan m voorgaand jaar. 594 personen, waaronder 239 bejaarden, werden verpleegd m gestichten en ge zinnen; twee personen m een sanatorium en 21 personen m ziekenhuizen buiten Schiedam, waar Sociale Zaken 758.086,43 aan bijdroeg. Werklozen Een andere taak van Sociale Zaken is de zorg voor de werkloze hand- cn hoofd arbeiders. De eerste kregen een taak toe gewezen bij de Plantsoenendienst. De aantallen van deze werklozen variëren naar het seizoen, maar bedroeg in de cember 1961 48. De werkloze hoofd-arbei- ders, waarvan er ultimo 1961 negen wa ren, werden op diverse plaatsen tewerk gesteld. Dan Is er verder nog een sociaal- tconomische voorziening voor zelfstan digen, waarvan In verslagjaar 21 per- tonen gebruik maakten over tezamen 265 weken. Aan hen werd een bedrag van j 16.145.80 uitgekeerd. In de Gemeentelijke Sociale Werkplaats waren op 1 januari 57 mannen en 21 vrouwen tewerkgesteld en op 31 decem ber waren dat 51 mannen en 21 vrouwen. Door hen wordt een grote verscheiden heid van eenvoudige karweitjes opge- Mdvertentie /.Ai.) TELEFOON - SCHIEDAM Op zondag 24 juni zal er in de Bethelkerk, Nieuwe Maasstraat, weer een oecumenische kerkdienst wor den gehouden. Voorgangers zijn ds. A. D. Klaassen, liturg en pastoor C. P. v,d. Berg, die de predikatie houdt. De dienst begint om 19 uur. (Advertentie LM.) PANTALON? De Broekenspecialist HOOGSTRAAT S6 - Telefoon G SO Hl knapt. Er is met ijver en toewijding ge werkt en de sfeer was steeds goed, zo wordt in het verslag opgemerkt. Oorlogsslachtoffers Er werden In verslagjaar nog 54 oor logsslachtoffers verzorgd door Sociale Za ken. De uitkeringen zijn door de per 1 januari 1961 in werking getreden nieuwe regeling aanzienlijk verbeterd. Werd de uitkering vroeger bepaald door de gezins grootte, mr Is deze gebaseerd op het loon van de kostwinner voor rijn overlijden, waardoor een betere aanpassing aan het vroegere levensniveau Is verkregen. De uitkeringen z0n daardoor met 21 pro cent gestegen. De uitgaven voor deze groep bedroegen 120.140.80. Ook voor de Indjsch-gerepatrieerden trad een nieuwe regeling in werking Ook hier uitkeringen naar het beroep, maar daar deze moeilijker vastgesteld konden worden, waren de verbeteringen meer incidenteeL en minder opvallend. Het aantal zorggevallen voor levenson derhoud verminderde van 27 tot 23. Daar naast de gebruikelijke voorschotten voor aanschaf van meubels en kleding en an dere voorzieningen. Peze groep vergde een uitgave van 79.501,41. Er zijn nog acht voormalige evacuees in de zorg van Sociale Zaken, aangepast aan de gemeentelijke nonnen. Deze post bedroeg 9.431,41. Het sociaal adviesbureau, waar om. 2 sociale werksters en een gezmsverzorg- ster aan verbonden zijn. heeft in 4.574 be zoeken hulp verleend. De problemen lig gen op het terrein van de financiën (af betalingsschulden) huwelijk, ouderdom, verpléging en verzorging, reclassering en drankmisbruik. "Si. SCHIEDAM, vrijdag Er is al duide lijk vorm gekomen' in het drijvende clubhuls van de Schiedamse watersport vereniging .Nieuwe Waterweg" dat ia de Jachthaven ligt. Het is de bedoeling dat het clubhuis, na een jaar werken, in ok tober geheel gereed zal zijn en als zo danig in gebruik genomen kan worden. Zoals gemeld hebben de leden zelf dit nieuwe en drijvende „thuis" opgebouwd in hun vrije t(jd. De vereniging telt momenteel 130 leden, welk aantal beperkt moet blijven, in. ver band met het gebrek aan meer ligplaats voor de boten. De helft van de leden heeft daadwerkelijk meegeholpen, om het clubhuis op te bouwen en de rest heeft de actie financieel gesteund. Want in de vereniging is het de afspraak dat de contributie laag wordt gehouden, maar dat de leden dan ook hun arbeidskracht ter beschikking stellen van de vereniging. De basis van het clubhuis, een grote SCHIEDAM, vrijdag, Gisteren, op de dag dat de zomer officieel is begonnen, is er m Schiedam nog een schoorsteen brandje geweest. Tenminste, daar leek het op. Mevrouw C. S.-K. aan de Buiten- havenweg, stak haar haard aan, om oud papier en afval te verbrandenmaar de haard was te vol en de schoorsteen te nat en te koud, zodat de rook niet kon. ont snappen en de huiskamer wol kwam te staan. Een buurman heeft geholpen- om de haard buiten te zetten. SCHIEDAM, vrijdag. Het zal voortaan verboden zijn om op zaterda gen en zondagen door het Prinses Bea trixpark te trommen, Aldus hebben b- w. verordend. Aan de drie ingangen ,_u het park zullen blauwe borden ge plaatst worden met deze mededeling. Fietsen blijft de hele week toegestaan en ook bromfietsers mogen er komen, alleen zullen zij op de week-enddagen, wanneer bet druk is in het park. de motor moeten afzetten. op de Maasboulevard en gedeeltelijk ook t Passage: 2 en 8.15 uur: „Privé-leven" op de Nieuwe Maas. Het drijvende honk j Monopol e, 2, 7 en 9.15 uur: „De held van is vastgelegd aan twee stalen meerpalen. Iwo Jimn" door de werf Wilton-Fijenoord geschon- DIVERSEN ken en door de vereniging zelf met een [Warande, 7 uur: NWB Avondvierdaagse, heistelling de grond ingedreven. i Plantage, 8 uur: Tent-evangelisatie. TT ET clubhuis-in-opbouw van de ïl Schiedamse Watcrsportver. „Nieu we Waterweg". betonnen bak, is geleverd door een werf in Zaandam en daarboven op is dan met vereende krachten het huis neergezet. Een solide stukje werk overigens. De bak is in de afgelopen wintermaanden gebruikt als bergplaats van masten, roeispanen en het tuig van de schepen van de leden. Maar nu is dc opbouyv in volle gang. Het is een nog vrij groot clubhuis ge worden ook, n.l, met een vloeroppet vlak te van vijf bij twintig meter m de boven bouw en ook benedendeks. Er is zo plaats voor een recreatie-ruimte, maar ook voor toiletten, een douche cel, een bar met koelruimte voor het opslaan van dran ken. Door de grote ramen aan alle kanten heeft men vanuit het clubhuis een fraai uitzicht op de Jachthaven zelf, maar ook Morgen betaalt U geen 12.75 voor deze reistas (overigens een pnjs die ze dubbel en dwars waard is) maar zorg dat U hoort bij onze klanten die hem nu kopen voor nog géén acht gulden. Grote reistassen van extra zwaar dubbel waterdicht lin nen, afgewerkt met tulgleder en voorzien van een solide treksluitlng met garantie. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze grote reistassen met riem, het linnen in een beschaafd rultdessln, nu voor tef. of schrift, bert. 0 ifeTp \ATAT de tekening voorstelt is hetgeen men op het ein- de van de vorige eeuw zug van het oostelijk stads deel. Het spreekt vanzelf dat men op de huidige dag een heel ander beeld krijgt van dit deel ran Schiedam. Dc Singelkerk, die dateert uit de jaren iachug, was nog niet zo ingebouwd. Trouwens deze hele buttrt had een nogal landelijk karakter. De plek van waaruit dit snapshot ge maakt werd, is ongeveer ter hoogte Dan het pompstation aan de Rotterdamsedyfc. De buurt die gij ziet, is waar nu de Jc en Ze Tuinsingel liggen, vervolgens de Lange Singelstraat, de Archimedesstraat en de Laurens Coster- straat. LINKS Ziet men nog een stukje van een boerderij met spoelingkuip. Deze boerderij lag vlak onderaan de Rotterdamsedijk, Er zijn zes molens op de tekening te zien. De grootsten zijn die molens, die op de Broersvest standenn.L de Batavier, de Eendracht en de Washington. De overigen zijn niet zidhtbaar. De molens die verder af staan en dus kleiner voorkomen, staan aan de Noordvest. Welke deze zijn is moeilijk na te gaan omdat de molens in een cirkel om het oude centrum staan, Doch vermoedelijk zijn de Vrijheid en de Noord er wel bij. Maar het is bij een gissing gebleven. OCTAVE DECONINCK SCHIEDAM, vrijdag. Belangrijke duels staan voor de Schiedamse honkbal clubs op het programma. Zowel SW, Schiedam als DHS gaan werken voor versteviging van de posities aan de top. Zaterdagmiddag gaat SW in de over gangsklasse naar Kennemerland, Het wordt een returnmatch waarin SVV nog wat goed te maken heeft. Hier wonnen de Noord-Hollanders met gering verschil ir in de laatste weken heeft SW heel wat aan kracht gewonnen, zodat het er naar uit ziet dat SW Kennemerland zal passeren op de ranglijst. Schiedam gaat zaterdag naar Rooswyk 2, eveneens een tegenstander die niet mag worden onderschat De zwartwitten zullen moeten winnen om weer vast in het zadel te komen. Zondagmiddag ontvangt SW 2 het sterke Wassenaar en in dit duel voor de landelijke derde klasse zal SVV 2 moeizaam tot winst kunnen komen. In het Rayon Rotterdam vraagt de jonge honkbal ploeg, tevens kersverse le klasser DHS alle aandacht. De geel-zwar- tcn blyven ongeslagen, door zaterdag thuis Libanon te kloppen. DHS 2 gaat niet kansloos naar Leonidas. SW 3 moet gelijkwaardig zijn aan NeptunuS 3. Schie dam 2 2al zondag moeite hebben met RFC 2 in Rotterdam. Schiedam 3 is zeker met de mindere van The Hawks 2. In Kethel moet DRZ BHC kunnen weer staan. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Jan sen, Swammerdamsmgel 41. Bellen bij nngjval: GG en GD, Tum- laan 80, tel. S 92 90. RK Leeszaal cn Bibliotheek: Dam, ge opend: maandag 10 tot 21 uur; woens dag 14 tot 17 en tfl tot 21 uur; don derdag 10 tot 17 uur; vrijdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur. Filiaal Singel: open maandag 14 tot 17.30 en 19 tot 20 uur; woensdag 9 tot 20 uur; vrijdag 14 rot 1730 en 19 tot 20 uur. Stedelijk Museum: 19 tot 17 uur; 's zon dags 1217 uur. Opgravingen in Egypte. Groep Al art en Stars 10. BIOSCOPEN Advertentie l M.) Morgen vroeg begint er een bijzondere verkoop bloempot ten in alle kieuren en maten... grote," kleine en tussenmacen. Duizenden staan er voor U klaar, fraaie geglazuurde bloem potten. Bloempotten, mee kleine be schadigingen, voor prijzen 40 tot 50% lager dan normaal. (■Advertentie LM.) A U T.O M O BIEL BED R IJ F OFFICIEEL «iuaA AGENT 'K'Ged. Blersloot 37 - Telof. 01693-6450 Burg. Knappertlaan 2 - Tel el. 0)0-64500 bloempotten bloempotten bloempotten SCHIEDAM, vryrtac- het aan- nemingsbedrijf v.h. fa. Kuijpers N.V. te Schiedam hebben gisteren drie leden van het personeel het zilveren jubileum ge vierd. liet rijn de bedrijfsleider L. Schef- fers uit de Boylestraat 14 A en de uit voerders A. Herlaar (Oosterstraat 22) er. SCHIEDAM, vrijdag In de bandbsl- Wmpeiitle eindigden de reserve elftallen tea DWS en Wilton Fyenoord b(j de da- nies gelijk op de eerste plaats in de af- «wlings 2e klas B. Op het UVG terrein inHarga ls'n be- *UsslngswedstrJd gespeeld tussen de bet- de teams. Na een spannende en vaak teer goed gespeelde wedstrijd kwam uit deze beslissingswedstrijd geen winnaar te voorschijn, aangezien de wedstrijd eindig de zoals was begonnen nl. 00. Na het laatste fluitsignaal oordeelde de scheidsrechter „verlenging" maar lid ten de Bonds Scheidsrechters Commissie, °Eze stadgenoot de heer J. van Rosmalen,* het deze wens niet in vervulling gaan, aangezien de reglementen voorschrijven, dat bij een gelijkspel in. een beslissings wedstrijd het doelgemiddelde moet be- .«iisen van de gewone competitie. Door dit feit zyn de DWS-dames kampioen ge worden. DWS scoorde 70 doelpnten en kreeg er 34 tegen. De Wilton dames scoorden 66 maal en moesten. 33 doel punten aan de tegenstanders laten. De wedstrijd van dinsdagavond was het aanzien volkomen waard en de gelijke stand is in hoofdzaak te wijten aan het prima doclvërdedigen. Bij Wilton was op gesteld Y. van Driel die haar doel op fantastische wijze heeft verdedigd. Ook bij DWS verrichtte E. van Houwelïngen zeer goed werk en de beide voorhoeden wisten niet tot scoren te komen. De DWS-heren zijn gelijk geëindigd met Wings uit Den Haag. op de eerste plaats in de Districts 2e klas A_ Zondag wordt op een neutraal terrein de wed strijd gespeeld "Wings en DWS. De win naar moet dan de volgende week aan de promotie competitie deelnemen tegen rk HVL. SCHIEDAM, vrijdag. Door eon draadbreuk in de bovenleiding van de tram op het Marconiplein, viel do stroom gistermiddag om vijf uur Uit en zo is ook een tramstel van lijn 4 op het Koemarktplein blyven steken, ongelukkig genoeg juist op de doorgang naar de Broersvest Het verkeer moest toen worden omgeleid. Door de bijwa gen af te koppelen en met mankracht v/eg te duwen, kon de doorgang natiën minuten worden vrijgemaakt. Om 5.55 uur was de draadbreuk hersteld. De trampassagiers op het Koemarktplein zijn met bussen vervoerd. SCHIEDAM, vrijdag. Op de hoek van de Vlaardingerdijk en de Rem- brandtlaan is de bromfietsberijder J. V. uit Vlaardingen gevallen. Hij wilde uit wijken voor een overstekende kat, maar slipte op het gladde wegdek. Bij de val kreeg de heer V. verwondingen aan het gelaat, o.a. een blauw oog. Maar ook zijn bril is gebroken en zijn polshorloge beschadigd. Een lid van de EHBO heeft eerste hulp verleend. Haringvaiigstberichteii VLAARDINGEN, vrijdag. De vangst- berichten van hedenmorgen luiden: VI 70 niets; VI 78 20 k.; VI 79--thuis varend; VI 85 40 k.; VI 89 5 k.: VI 172 40 k.: VI 190 3 k.; VI 397 10 k.; VI 199 3 k. Marktprijzen: vleetharing klein 132— 159; vleetharing groot 99—113. J. Bras (Edisonstraat 12), die vijfentwin tig jaar geleden in dienst zijn cekomen btf wat toen heette de fa. Kuijpers en Kloppers. t De jubilarissen zyn gistermorgen ge huldigd tijdens een bijeenkomst op het kantoor van het bedrijf aan de Prof. Ka- merlingh Onneslaan in besloten, kring, wat met wegnam dat vele relaties en be langstellenden zijn komen opdagen om de jubilarissen de hand te drukken. De directeur, de heer P. Kuijpers heeft de jubilarissen toegesproken en zijn waar dering voor hun werken uitgedrukt in een cadeau onder couvert. Tevens kon hy hun het gouden speldje van de vereni ging van werkgevers in het bouwbedrijf overhandigen. Ook het personeel bleef niet achter cn kwam ook een cadeau aanbieden. SCHIEDAM, vrijdag. Voor Ursus heeft de voetbalcompetitie nog een bij zonder belangrijk 'verlengstuk. Ursus speelt zondag en volgende week beslis singswedstrijden voor het behoud van het eersteklasserschap in de afdeling Rotter dam van de KNVB. Ursus is met USC en Kogn, onderaan geëindigd. E*n van deze drie clubs degradeert. USC is :n wezen al in veiligheid want USC dat reeds met 2—0 van Roga won heeft het beste doelgemiddelde. Ursus heeft een beter doelgemiddelde dan Roga zodat Ursus zondagmorgen om tien uur op het terrein van Roga aan de Gordel- weg in Rotterdam aan een gelijk spel al voldoende heeft. Uiteraard moet Ursus trachten te winnen. Thuis speelde Ursus legen Roga met 2—2 gelijk, uit verloor Ursus met 43 zodat Ursus zich in deze laatste en bijzonder belangrijke stryd dient te revancheren. Zaterdagmorgen oip 9 uur be gint de verkoop van deze dui zenden bloempotten, een enorme partij hard geglazuurde potten, voor een ongekende prijs. Giin tel. of schrift, best. SCHIEDAM, zaterdag -—Dé gemeenteraad lier.ft de volgende benoemingen en ontslag verleningen goedgekeurd; Bi) het Stedetijk Gymnasium zijn op voor dracht van het College van curatoren In vaste dienst benoemd de heer J„ Brizee en ia tijde lijke dienst d» heren drs. C. van Brce, L. H Koster en ds. 3. E. L. Bnmmelkamp. Tot ouderwijzer aan de schoot voor kinde ren met leer- cn opvoedingsmoeiiykheden aan de Fahrenheitstraat is benoemd de heer A. Dijksma, wonende te Stecawjjkerwold. Tot leraar in de biologie aan het Stedelijk Gymnasium is op voordracht van het Colle ge van Curatoren benoemd de heer h. P. Nootebnom te Leiden. De heer L. J. van As, onderwijzer aan de Erasmusschoul is in gelijke functie overge plaatst naar de school voor kinderen met leer- cn» opvoedingsmoeilijkheden. De heer TV, Verhart, hoofd van de Klaas dc Vricsschoo! A is in gelijke functie over geplaatst naar de Klaas de Vrtesschool B. aiej, E. Jordaans ls benoemd tot onderwij zeres aan de Erasmusschool. waar zij nu in tijdelijke dienst is. Me). II. J. B. van Krogten is btnoemd tot onderwijzeres aan de Theo Thljsscnschool. waar zij nu in tijdelijke dienst ls. Aan mevr. Quak-Xass js eervol ontslag verleend ais onderwijzeres aan de schooL voor kinderen, met leer- cn. opvoedingsmoeilijkhe den. Aan de heer W. 4. Huis in t Veld is eervol ontslag verleend als onderwijzer de school voor individueel onderwijs nan bet Edisonplein. Aan niej. D, Suitorp is eervol entslag ver leend als onderwijzeres aan de Klaas de Vnesschool A. Aan dc heer H. Schenk is wegens het be reiken van dc pensoengerechtigde leeftijd eervol ontslag verleend als hoofd van de Klaas dc vriesschool B. Aan de heer P. L. A. Janssen is met Ingang van 1 januari 1963 eervel ontslag verleend al5 conservator van het Stedelijk Museum. SCHIEDAM, vrijdag Voer het Ge meentelijke MULO-diploma zijn geslaagd de volgende leerlingen uit de Handels ULQ-afdeling van de Willem de Zwijger- school voor ULO-I, St. Lïdmnastraat 35 (hoofd A. de Jong): De heren E. Baten burg, D. Boer, S Lansbergen, J. Smidt, W. Wenteler en de dames M. de Braak, S. de Bruyn, J. Jagt, M. v. Leeuwen, J. Klomps, B. de Ligt, J. Overhaul, C. v, d, Tuyn, M. Visser, H. v. d. Vlies. Afgewe zen: geen. Voor het diploma machineschrijven slaagden: de heren E. Batenburg, D. Boer, S. Lansbergen, J. Smidt, W. Wenteler en de dames M. de Braak, S. de Bruyn, J. Jagt, M. v. Leeuwen, J. Klomps, B. de Ligt, J. OverheuL, C. v, d, Tuyn. Afge wezen: 2 kandidaten. HOEK VAN HOLLAND, donderdag. Gelooid met bloemetjes en nagewuifd door honderden belangstellenden, ver trokken gisteren 54 auto's met ruim hon derd HoeJtse bejaarden voor het jaarlijkse tochtje. Via Den Haag, Wassenaar en Bcnne- broek ging men naar Hillegom. waar kof fie werd gedronken. Hierna was de Bra semenneer aan de beurt om uitgebreid bezichtigd te worden. In Avifauna (Al- plien a.d. Ryn) kregen de bejaarden een diner aangeboden, waarna men terug keerde naar De Hoek. Wijkraadsvoorzitter B. Kleywegt, te vens voorzitter van het bejaardencomité, dankte ten slotte reisleider H. Hessels voor de uitstekende organisatie. ROTTERDAM, donderdag. De nieu we rijdende jeugdbibliotheek wordt op donderdag 28 juni door de wethouder van Onderwijs en Volksontwikkeling A. J van der Vlerk officieel in gebruik gesteld. Dit gebeurt op een van de toe komstige wekelijkse standplaatsen na melijk voor hel Natuurhistorisch' Mu seum, Kastanjesingel 307. Schiebroek. Na de opening, om kwart over vier, begint de uitlening aan de jeugd. ROTTERDAM, donderdag Bij het naör buiten brengen van een kist in het Handelsveem aan de Parallelweg, die met een lier naar beneden gevierd moest worden, is vanmorgen de 27-jarige haven- controleur W. van de Berg aan de Brede Hilledijk uit de tweede etage van dat pand gevallen. In zorgwekkende toestand heeft men hem naar het Havenzieken huis vervoerd. ROTTERDAM, donderdag Gisteren m het Dijkzigtziekeohuis overleden de 82-jarige veehouder J. P. de Jong uit Moordrecht. Op dinsdag 8 mei was hij Op de Goudsesingei op zijn fiets tegen een passerende personenauto gebotst. Hij had daarbij een schedelbasisfractuur opgelo pen. ROTTERDAM, donderdag. Bij het verbranden van oud papier op het erf van de heer E. J. Jongenptter, Smeetland- sedijk 30, is gisteren een kippenhok in brand geraakt. Het loodsje werd geheel in de as gelegd. De schade wordt geschat op ƒ800,—. (Advertentie lM.) Nmm. Voor de vakantie: Schitterende komgaren HERENCOSTUUMS Moderne Italiaanse dessins. On berispelijke coupe en pasvorm, 100% zuiverwolien kamgaren. Von-hWriY voor Van J4*?5- voor vfc Zolang voorradig. Geen tel. of sefirifsclijke bestellingen. ROTTERDAM: Korre Hoogstraat 11 Meent hk. Gondse- singel Katendr. Lagtdijk hk. Dotpswcs West-Kfcilkadc 35 LEIDEN: Haarlemmerstraat 25 ZEIST: SloÜaiQ 153-160 VLAARDINGEN: Liesveld 7-9

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1