Theorie en praktijk op de Slagersvakschool LEREN ES LONEND li Feestprogramma koninklijk bezoek wordt nog uitgewerkt Zorgvuldigheid is belangrijk d; ZESS IKON a Krappe tijd van voorbereiding Historie van Sch iedam in in een spel opgevoerd Murphy in Dodenrit Monopole-theater: Held van Iwo Jima gaat aan de roem ten onder Passage vertoont: Het zielige privé-leven van Brigitte Bardot D Motie van Gemeenteraad tegen de regeling voor ambtenaren-salarissen In Monopole Pirandello in een sterk gestroomlijn de' versie AANTREKKELIJKER Burgerlijke Stand MET BRIL OPTIEK „ARGUS" Commissie voor de Sporthal De vakken Veemarktplein KERKDIENSTEN CRICKET-DERBY Excelsior - Hermes Artsen op zondag AYOttb H oefta SCHIEDAM KUNSTGEBITTEN- REPARATIES Koeriersiers ZATERDAG 23 JUKI 1962 S rijden route dc kinderen SCHIEDAM, zaterdag. Nop maar drie maanden schelden ons van het tijdstip van het statiebezoek dat Koningin Juliana in september aan de stad Schiedam zal jfaan brengen. Hoewel het das nog maar erg kort dag is, heeft het onlangs ge ïnstalleerde Comité Koninklijk tieïoek alle plannen voor de feestelijkheden die dit bezoek vergezellen niet In kadiien en kruiken en men verkeert nog steeds in het stadium van plannen maken en het toetsen van de plannen aan de mogelijk heid van uitvoering. Maar dit Comité, dat eerst enkele weken bestaat, kan als sterk excuus aanvoeren dat de tijd van voorbereiding ook wel heet erg kort is'geweest. Bij het laatste Koninklijke Bezoek aan Schiedam, dat was in 1925, kregen de orga nisatoren een jaar de tijd om de zaak voor te bereiden en nu moet het in een paar maanden. Een grote handicap is verder dat het bezoek net valt na de vakantie maanden. Een andere moeilijkheid bij het opstel len van het feestprogramma Js dat het Comité sterk gebonden Is aan een proto col, dat voor dergelijke bezoeken door het Hof is vastgesteld. Ook verschillende spe cifieke gemeentelijke regelen en voorzie ningen moeten In acht genomen worden, daar een deel van het programma, zoals de officiële ontvangsten van gemeente wege worden geregeld en niet door het Comité. Hiervan is nog niets bekend. Toch heeft de heer F. A, de Wolff als voorzitter van het Comité enkele punten van het bezoek kunnen toelichten. De Vorstin zal om precies 10.30 uur op de (Advertentie LM.) GEBOREN: Rudi, z.v. B. Smallegange en D. J. van der Wijk; Wilhelmus L., z.v. A. Tenwolde en M. E. D. van Grcven- broek; Martina M. d.v. C. A_ Kruse en N, Kort eland; lJchje d.v. J, Westerveïd en D- den. Boer; Paulus L. z.v. J. J. van Dijk en C. J, M- van der Kaa; Johannes A. z.v. C. T. van Lint en H. J. M, Kop; Renée d.v. H. M. Bonefaas en G. van Beek; Frans Johan z,v, F. J. Stoot en H. J. Handstede. ONDERTROUWD; C. J. N. Bosman, 27 jr. en J. Mouthaan, 24 jr.; P. A. J. Brokx, 25 jr. en M. J. L. van den IJssel, 28 jr.; J. Buter, 25 jr. en t. V. Lammerts van Bueren, 20 jr.; T. van Eyk, 26 jr. en A. M Klapwijk, 20 jr.; F. A. Gerritsen, 23 jr' en M, B. WiUemstein, 1» jr.; W, H. M, de Haas, 26 jr. en W. H. van Raaij, 22 jr.; J. H. A. van den Haspel, 20 jr. en J. M. Hardeman, 19 jr.; E. K. Johannsen, 29 jr, en A. Vermeulen, 23 jr.; J. Kerpel, 20 jr. en G. C. C. van Leeuwen, 19 jr.; T. C. KHjn, 23 jr. en C. H. M. Prins, 20 jr.; B. B. Kooij, 25 jr. en K. J. M. van den Brink, 21 jr.; J. Koppenhagen, 19 jr. en T. Martijn, 17 jr.; P. H. Laarhoven, 29 jr. en P. H. den Broeder, 21 jr.; J. Moe- wis, 20 jr. en C. P. van Helteu, 18 jr.; A J Nieuwenhuijse, 22 jr. en N. van den Hoek, 17 jr.; P. A, de Ruiter, 23 jr. en M. Elderkamp, 22 jr.; W. F. plieker, 28 jr. en E. van Sint Maartensdijk, 24 jr.; J. P. B. Wuisman, 23 jr. en F. Hoogenboom, 21 jr.; M. A. van Wijngaarden, 22 jr. en L. A. Groenhof, 21 jr.; P. W. Zoutendijk, 24 jr, en J- L. Ml Hofman, 24 jr. GEHUWD: E, A- Langendoen, 24 jr. en J. L, 'Westerveïd, 22 jr.; N. B. Eelhort, 24 jr. cn C. van Har tings veldt, 26 jr.; M. van den Berge. 25 jr. en M. van der Ree, 22 jr.; A. Berrevocts, 25 jr. en M. W. J. Krijtenburg, 22 jr.; E. Bakker, 27 jr, en L. van der Most, 24 jr.; J. B. T. Zandee, 25 jr. en C. M. Kemper, 23 jr.; C. D. van der Windt, 23 jr en G. C. van Raaij. 22 jr.; W. A. Baris, 27 jr. en A. Veth, 27 jr.; F. Borehers, 20 jr, en C. J. Boter- mans, 19 jr.; H. E. M. Ouwendijk, 21 jr. en M. G. van der Ree, 19 jr.; J. D. Seip, 30 jr! en N, G, Groeneweg, 21 jr.; P. Plooij, 22 jr. en C. Mijnster, 19 jr.; A. A. Konings, 23 jr. en G. W, A Vermaat. 20 jr.; P. A. van der Klink, 28 jr. en G. A. van Hoist, 27 jr, OVERLEDEN: G. Thijssen, 60 jr.; C. van Roon, 76 jr., wed. van C, van Kat wijk; P. J. Schillebeek, 82 jr., echg. A. H, Duhen; M. B- den Boer, 85 jr., wed. van A. Bakkes, J. J. J. de Ruijter, 44 jr.; A. van Dijk, B8 jr., echtg. van A. van Unen. (Advertentie LM.) VAN: Rotterdamsedijk aan de gemeentegrens worden ontvangen door de burgemeester. Via de Hoogstraat gaat het dan naar de grootscheeps versierde Aula van het Ste delijk Museum voor een ontvangst'door het gemeentebestuur, waarbij alleen de raadsleden en enkele gemeentelijke auto riteiten aanwezig zullen zijn. Om 11.15 uur verlaat de Koningin het gebouw weer via de hoofdingang aan het plein waar een „ere-wacht" van padvinders en pad- vindsters opgesteld zal staan. Over de Lange Haven (west-zijde) en de Grote Markt gaat het dan naar het verkeers- terrein aan de Broersvest, waar de enige grote manifestatie van het bezoek zal worden gehouden. lagere scholen opgesteld worden, van vlaggetjes voorzien. Ook zullen zo moge lijk telkens langs de route korte demon straties worden gegeven door sport- er andere verenigingen. In Europoort worden de vertegenwoor digers van de burgerij aan. de Vorstin voorgesteld, waarna daar de'lunch wordt gebuikt. Om 2.30 uur gaat de tocht verder door Schiedam-Zuid naar het Juliana- park waar ouden van dagen en invaliden in de gelegenheid gesteld worden, de Ko ningin te begroeien. Hel park blijft dan gesloten voor ander publiek. Indien het regent zal deze begroeting plaats hebben in een tent. Ten slotte brengt de Koningin nog een bezoek aan de Werf Wilton Fyenoord. Het ligt in de bedoeling dat Hare Majesteit de gemeente weer om 16.30 uur zal ver laten. Het zal overigens de hele dag feest zün in de stad. De schoolkinderen krijgen die dag vrij om naar de Vorstin te kijken en haar too te juichen. Zij zullen oj de scholen 'n Iractatle ontvangen, evenals de zieken cn bejaarden in ziekenhuizen en bejaarden-tehuizen. De hele stad wordt versierd. Een beroep zal worden gedaan op de burgerij en vooral de winkeliers om de straten waar de rit doorheen voert te versieren, winkeliers van Broersvest en Hoogstraat hebben al iang plannen voor een passen de versiering en gehoopt wordt dat ook in andere winkelstraten dit voorbeeld zal worden gevolgd. Het ligt In de bedoeling dat de Koningin op die dag twee geschenken aangeboden zullen, worden, *n symbolisch cadeau van de jeugd waarin de creativiteit van de jeugd tot uitdrukking gebracht zal wor den (het zal wel iets worden van de kunstklasse van het Museum) en moge lijk één van de burgerij en het bedrijfs leven. 's Avonds, wordt het historische spel herhaald op het parkeerterrein zodat de burgerij er ook wat aan heeft en alle muziekverenigingen maken een muzikale rondgang door de stad met een taptoe tot besluit. Mogelijk is er dan nog een slot- vuurwerk, maar dat ïs afhankelijk van de vraag hoeveel het programma zal gaan kosten. Dat zaï geen gering bedrag zijn. I Apothekers-nachtdienst: Apotheek 'tGou- .den Hert, St. Liduinastraat 58. Bellen bü ongeval: GG en GD, Tuin- I laan 80, tel. S 92 90. IKK Leeszaal cn Bibliotheek: Dam, ge- opend: maandag 30 tot 22 uur; woens dag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur; cion- i derdag 10 tot 17 uur; vrijdag 14 tot 171 en 19 tot 21 uur. Filiaal Singel: open j maandag 14 tot 17.30 en 19 tot 20 uur; rvoensdag 9 tot 20 uur; vrijdag 14 tot 17.30 en 19 tot 20 uur. j I Stedelijk Museum: 10 lot 17 uur: 's 2on- i dags 12—17 uur. Opgravingen in I Egypte. Groep Mart en Stars 10. i BIOSCOPEN an de kleuter- i Passage, 2, 4.15, 7 en 9.15 uur: „Privé- (Advertentie 1 M.) Historisch spel Daar zal een historisch spel worden op gevoerd onder de titel „Twintig eeuwen Schiedam presenteren zich". Het wordt een soort historisch overzicht van de stad, van de Kaninefaten af, die volgens jongste opgravingen hier ook al in de buurt hebben gezeten, via Vrouwe Aieid van Henegouwen, die Schiedam de stad rechten gaf, de vissers cn de branders, naar de moderne Industriële vorm van de stad. Het verhaal Is geschreven door de Schiedamse journalist N. van Loopik, het zal geregisseerd worden door de toneel speler Pleter Lutz, terwijl de heer J. v. d. Griend, de algehele zorg over deze mani festatie krijgt. Er komen volgens de huidige plannen 600 personen aan te pas, zeer veel losse decors (van de reclame-man W. Stevens), historische kostuums, muziek, enz. We-; gens het krappe tijdsschema moet het hele spel in hooguit 45 minuten afge werkt worden. Om 12.15 uur vertrekt het gezelschap weer per auto voor eer» rit door de stad. Deze gaat over de nieuwe en dan offici eel in gebruik genomen Froveniersbrug naar Nieuwland, dat tweemaal wordt doorgereden. Daarna naar het Pr. Bea trix park en het café-restaurant Europoort. Het ligt in de bedoeling dat langs de te leven" Mouopole. zaterdag 2, 7 cn 9.15 uur en zondag 7 en 9.15 uur: „De held van Iwo Jjma"; zondag 2 en 4.15 uur: „Do denrit". DIVERSEN Plantage, 8 uur: Tent-evangelisatie. Musis Sacrum, 8 uur: SVDPW, Variété avond. Irene, S uur: B.V. Willem Brouwerstraat. Bijeenkomst. De paardenhoeven daveren weer wan neer de kleine maar dappere Audie Mur-Ï phy in Dodenrit achter een vijftal gemene schurken draaft. De desperados oefenen een schrikbewind uit in een vre dig cowboy-stadje en de mannen, die zich willen verweren, worden zonder pardon neergeschoten. Audie komt gelukkig net op tijd om dc wet te handhaven. Begeleid door rustieke waldhoommuziek draven achtervolgers en achtervolgden door kale vlakten en fraaie canyons onder het gedurig leeg schieten der wapenen. Audie blijft over met een mooi, aanvankelijk door de boe ven geroofd meisje. En dat belooft een mooi happy end. (MONOPOLE, zondagmiddag) SCHIEDAM, zaterdag Nadat de door de Schiedamse Gemeenschap inge stelde Werkcommlssle ..Halplan" een rap port had uitgebracht, is ter nadere bestu dering een Gemeentelijke Sportbalcom- missle in het leven geroepen. Deze commissie is thans als volgt sa mengesteld: Wethouder Mr. P. van Bochove, voorzitter; J. C. Bronneman, secretaris; de heren B. E. Collé, Drs. J. Houtman; J. Scheffers; mr, J.B.Schueler; W. van Schooneveld en G. Westerveïd als leden van de Gemeenteraad. Voorts de heren F. A. de Wolff en E. A. Leen- derts voor de Schiedamse Gemeenschap en A. de Jong en N. Spithoven voor de ISBLO. De commissie zal binnenkort haar 1 werkzaamheden aanvangen. EN beetje hygokriel en meer dan een te suggereren, maar weigert zichdaar- beetje kitscherig is Vle prïvée, de nieuwste B.B.-film van de Frnase regis seur Louis Malle. I'rivc-leven doet nogal zielig cn sentimenteel over dc ver schrikkingen. waaraan een beroemde ster wordt blootgesteld. Privé-leven, ie heeft gewoon geen privé-leven; steeds wordt mee werkelijk serieus bezig te houden. Het *s alleen de uiterlijke kant van dit publieke privé-leven, die Malle heeft ge ïnteresseerd en daarop is men vrij snel uitgekeken. Ondanks de fraaie kleuren fotografie, ondanks de sensaties, ondanks B.B. en haar partner Masfcroianni. ze achtervolgd door horden hysterische j zichzelf in deze film en naar men we- faus en bespied door byena-achtlge foto- dcrom moet constateren is dit, afgezien mfeu, ze kan geen stap verzette» of er van het exterieur, met byster veel. ontstaat deining, enfin dit is een ver- (PASSAGE) schrikkelijk leven. .Men begrijpt intussen wel, dat Malle dit verhaal op de fraaie huid van Mlf heelt geschreven. Vie privêe haakt lustig aan op la vie de B.B., een geheel op de publiciteit gericht leven dat zich voortspoedt van de ene minnaar naar de volgende vrijwilliger met als tussensta tion soms de psychiatrische kliniek, waar. ut men dan weer zo heimelijk eclipseert, dat het verhaal ervan de volgende mor se» in kleuren en geuren op dc front pagina's van de boulevardpers prijkl. Halle's film beschrijft de avonturen van net plotseling (hoe?) aan hel filmfirma- ®ent omhoog gevallen mooie meisje Jilk "et zijn vlucht-avonturen van een tove- oasrsleerlingetje, dat niet meer weet hoe 26 de emmers cn bezems van de rabiale Publiciteit moet tegenhouden. Jill vlucht oaar de beroemde regisseur Fabio, by hem maakt ze zowaar met de liefde ken- ■h®. maar de rust om dit nieuwe gebied rens goed te verkennen, wordt haar niet ^rgund. Fabio moet naar Spoleto, waar bet Festival der Twee Werelden al zijn reBisscurs-concentratie vergt. Jill vlucht baar Spoleto, haar vitale maten dreigen J^ar de aandacht voor Mcnotti en Kleist fifaai af te leiden. Fabio sluit Jill in een kamertje op, ^gelijk en zich vca velend probeert ze in haar gevangenschap te schikken. ®?,ar op de avond van de festivalpre- b^ere sluipt ze het steile pannendak op °j» de voorstelling op het plein te kunnen verschrikt door de flash van een lo. wgraaf stort ze naar beneden. Dit is dan "£t fatale einde van een film, die wel een Seweldige problematiek en tragiek tracht ton Hayes is in de tweede wercldoor. ]og onverwacht tot held gepromoveerd. Hayes, een schuchtere jongen, afkomstig Uit het reservaat der Pima-Indlanen ïn Arizona, was één van de tienduizenden die dapper vochten in de bel van Iwo Jima, maar veel belangrijker nog: één van van de zes mariniers, die vereeuwigd werden op de beroemde foto van het op richten van een vlaggemast op de top van een felomstreden heuvel. Die foto drukte precies alles uit wat het moreel van de Amerikaanse bevolking nodig had: dra ma, moed, kracht, eer, triomf. Van het zestal, dat deswege onmiddel lijk naar Washington ontboden werd, sneuvelden drie man nog voor zü hun orders in ontvangst konden nemen. De Indiaan Ira Hayes was één van de drie overlevenden. Maar hij is bijna te gronde gegaan aan zijn nieuwe opdracht: de ver vulling van een officiële heldenrol, die hemzelf met de grootste weerzin, vervul de. De onthullende film, die Delbert Mann aan „De held van I'wo Jima" wijd de. schijnt (via de roman The hero of Iwo Jima) grotendeels op werkelijkheid, te be rusten, In zijn geladen, maar goed gedo cumenteerd betoog laat Mann zien hoe Hayes lijdt en tenslotte bezwijkt onder de last van de hem opgedragen roem. Het is het drama van het individu, dat het leven moet lijden van een nationaal symbool, zoals een president of een koning, maar daarvoor nu eenmaal niet gebouwd is. Tony Curtis speelt de rol van de ge kwelde Hayes, de man die met rust ge-: laten wil worden, maar steeds maar weer nieuwe handtekeningen moet weggeven, tournees maken, bijeenkomsten opluiste ren. Zelfs als de oorlog al voorbij is, pro beert men de held-tegen-wil-en-dank nog voor speciale karretjes te spannen. Afge zien van het nogal geforceerde en zoete lijke slot. een ferme, eerlijke en zelfs in telligente film. (MONOPOLE, vrijdag t.m. zondag) Advertentie t M J (Van onze onderwysrednctcur) ÏN ons land geldt het terecht als een deugd en fn leder geval als een bewijs van flinkheid, do koe bjj de horens to vatten. Ook wil len wij allemaul op een gegeven moment wel eens weten, wnt voor jlees wjj In de kuip hebben. En als het gewicht van het een of ander moet worden vastgesteld, het zuivere gewicht, zonder verpakking, bekle- dmg of andere omslag, dan zeggen wij dat het betrokken geval „schoon aan de haak" zo en zo veel weegt. Wjj zijn dus niet alleen een volk van zeelui, maar ook van boeren, slagers en vlees-eters. Hoe wordt men een goed, vakkundig slager? Voor een antwoord op deze vraag hebben wij een bezoek gebracht aan de Eer- ste Nederlandse Slagersvakscbool (E.N.S.V.) daar hebben wij een ge- sprek gehad met de directeur, drs. C. C. van de Watering, die- renarts, en als wij het goed zagep de enige man, die in deze school geen verantwoordelijkheidsbesef, witte jas draagt. en voorkomen. Het slagersvak, vertelde de heer Van de Watering ons, is één van de Over het alagersvak wordt nog te vaak gedacht, dat het een ruw beroep ia en dat vlees J gevaarlijk kan zijn. Deskundi- gen weten beter. Om een vak- kundig slager te worden moeten de jongens In de eerste plaats een leerlingenstelsel volgen, en daarna een voortgezette oplet- T ding, bijvoorbeeld aan de Eer- ste Nederlandse Slagersvak- school In Utrecht. Onze onderwljsredacteur heeft een bezoek gebracht ag.n deze E.N.S.V. in bijgaand artikel vertelt hij over zijn ervaringen. school hebben doorlopen, welkom zffn. Daarna volgt een voortgezette oplei ding van twee jaar; hiervoor wordt op 22 plaatsen in ons land les gege ven. Het is dus maar een betrekkelijk klein deel van de aanstaande slagers, dat in de Eerste Nederlandse Slagers vakschool na het leerlingenstelsel de voortgezette opleiding volgt. De school draagt overigens het eerste woord van haar naam met erereeds in 1939 werd met dit onderwijs te Utrecht begonnen. In de Ë.N.S.V. (die binnenkort E laats moet maken voor de Jaar- eurs; er is een nieuw terrein voor haar gereserveerd in Tuindorp Oost) komen jongens uit het gehele land de lessen volgen, zowel slagerszoons als gezellen. Ongeveer de helft van hen komt van zó ver, dat zij in een kost huis wonen. Het onderwijs, dat er wordt gegeven, is lager nijverheids- onderwijs. E E.N.S.V. staat in Utrecht 'akken, die er worden ge geven en die opleiden voor het examen vakbekwaamheid, zijn vleesliouwerij, spekslagerij, worstmakerij, bereiding van Eïjne vleeswaren, kennis van waren en hulpstoffen, gameren, vee en vee- ziekten, koeltechniek, machinekennis houding (werktng'en onderhoud van machines, werktuigen en gereedschap in de sla gerij). Om het diploma vakbekwaamheid ££5? te. verwerven bovendien i gehandhaafd. Het is een beroep waarin dagelijks van de grond liggende stof het eegiachte dier. een eindnm paardenmarkt aan de gang, met o.a. Sf-i? consument hoge eisen de slagersuitrusting dienen de ïeer- tal van alleraardigste, pittige pony's. lingem zelf te zorgen. De cursussen plein. Toen wij er waren gemaakt. In ons land tuigschrift slachten nodig. Het cursus geld voor de vijf maanden durende rsus van de E.N.S.V. bedraagt de aan schaf fingskOo ten voor - pittige pony'... In het vertrouwen dat zij niets met de Slagersvakschool hadden te maken, zijn wij de E.N.S.V. binnengegaan. Daar hoorden wij o,m., dat de top van het door drs. Van de Watering en zijn medewerkers verrichte werk, het Instituut Slagers Vakontwikke ling (S.V.O.) is. Dit bestaat uit: (theoretisch en praktisch) beginnen 7,9Ifït/m dl frh P7v7 ia de regel op de eerste maandag In AjVtl JlAJstltjblglLKMJ) februari en efridfgen de laatste maan- Êr wordt vflf dagen per week bijzonder werkt, maar er wordt üi dia vijf E zelfstandigheid in het sla- dag in augustus. Tersbedrijf is, aldus de heer /an de Watering, bijzonder •root. Het is geen lopende- maanden geen vakantie gegeven. jandwerk; de werknemers Leerlingen, die het diploma van de Dé'Stichting Proefstation voor het blijven het produkt in zjjn staat van E.N.S.V. hebben verworven, voldoen Slagersbedrijf; 2. De Vereniging tot wording volgen en zn zien het eind- aan de eisen, dïe de Vestigingswet Bevordering van het Slagersvakon- produkt. Er valt een ceste boterham- Kleinbedrijf stelt ten aanzien van de denvtis; 3. De Stichting Opleiding met-belegging in te verdienen: er be- vakbekwaamheid en de handelsken- voor het Slagersbedr|jf; 4. De Stich- staat grote behoefte aan mensen, die nis. Voor hen is bet middenstands- ting Opleiding Werknemers in de met verstand vlees kunnen bewerken, diploma overbodig. Vleeswarenindustrie. De woorden „met verstand" kregen Volgens kenners ls Zwitserland een een duidelijke nadruk, Vlees Is name- typisch worstland. Men kent er vijf- Dat is alles bij elkaar een omvang- jyk een kwetsbaar artikel (geen ge- tig soorten, maar In ons land kunnen rijk geheel, waarvan de delen zich in vaarljjk artikel, zoals wel eens zaken worden aangetroffen, waar dit samenwerking met verschillende an- wordt beweerd). Door de schaarste aantal niet onbelangrijk wordt over- dere instanties bezighouden met o.m. }n de oorlogsjaren zfn er bovendien trolfen. De Nederlandse slager ver voorlichting, demonstraties, waarbij talryke Nederlandse huisvrouwen, die staat zijn vak, maar er zijn er niet het er om gaat de bereiding ven wel hoge eisen stellen maar van vlees genoeg: ook deze tak van het bedrtjfs- vlees op eenvoudige wijze te laten weinig afweten. Het contact met de leven zit om personeel te springen, zien, bestaat bijvoorbeeld enorme be- klanten en de daarmee (zo nodig) ge- „Het is een goed beroep," zei de langstelling. paard gaande voorlichting is één van heer Van de watering, „Sommige Maar ons gaat het hier in de eer- de aardige kanten van het slagers- mensen kijken er nog altijd enigszins ste plaats om het onderwijs: de op- vak. vreemd tegen aan. Ten onrechte. Het leiding tot slager. Doel daarvan is |g geen ruw vak wel een beroep uiteraard: het vakmanschap te be- De Nederlandse slagersopleldlng dat van de jongens mannen maakt, vorderen, en tevens: aan de slagera- berust op een leerlingenstelsel van Zorgvuldigheid ia één van da belang- branche jongens af te leveren met drie jaar, waar jongens, die de lagere rijkste eigenschappen." ORANJESTRAAT 9 Telefoon 664SI Zondag zullen voor het eerst sinds jaren, In de cricketcompetitie, de eerste elftallen •an Hennes DVS en Excelsior elkaar veer binnen-de boundries ontmoeten, i Hermes, met o.a. Monus Siolk en de oud AAC-er Meyers, degradeerde dit sei- jsoen naar klasse IB en deelt na 6 ge speelde wedstrijden de eerste plaats met Haarlem. Excelsior, met o.a. Koos Oosterholt en Jan Dries, speelt al enkele jaren met zeer matige resultaten in deze klasse. Ned, Jlerv, Gemeente. Grote Kerk: 10 uui ds. H. W. Hemmes (H. Avondmaal) cn S uur ds. H. w. Hemmes. Bethelkerk: 10 uur ds. O van der steen en 7 uur Oecumenische dienst Opstandingskerk: 10 uur ds. D. J. Spaling en 7 uur ds. c. Julius (Rotterdam) Jeugddienst Vredeskerk: 9 cn 10.45 uur ds. T. Poot {Drie bergen} Kerk en Wereld en 7 uur ds. C. Steen. Ned. Herv. Gcref. Evang. Vredeskerk: 9 en 10.45 uur ds. T. Poot (DriebergenJ. Gebouw Irene: 4 uur ds. L. Vroegindewey (Delft). Ned. Prot. Bond. Westvest 92: 10.30 uur da. G. S, Westerouen van Meeteren en ds, J. B Sehouwink, Oad-Kath, Kerk. Dam 38: 10 uur H. Mis, (Advertentie IM.) maar juis dit seizoen bereikt het voor treffelijke resultaten, waardoor het slechts 2 punten achterstaat op koploper Hermes, De wedstrijd van a.s. zondag zal dus uit moeten maken of Hermes de kop zal behouden, dan wel voorbijgestreefd zal worden door haar stadgenoot Excelsior. De derby-sfeer kan van invloed zijn op de uitslag, zodat een voorspelling on mogelijk is. De wedstrijd wordt gespeeld op het veld van Excelsior in Sportpark Thur- lede en begmt om 11 uur. SCHIEDAM, zaterdag In spoedgeval len zijn gedurende dit weekend de vol gende artsen te raadplegen: F. Jungerms Jac. Catslaaa 8, tel. 67355; Ch. A. Poll.' Tuinlaan 92, tel. 6785G; J. v.d. Veer, Ruys de Beerenbroucklaan 16, tel. 69873. Geopend Ü3 apotheek 't Gouden Hert, St. Liduinastraat 58, die ook gedurende de volgende week de nachtdienst waar neemt. Jehova's Getuigen. VolksgebDUWï €.30 uur Wachttorenstudie; onderwerp: „Gods vrienden bewyzen te z(jn". Woensdag 7.30 uur theocratische bediemngs- school en dienstvergadering. Chr. Geref. Kerk. Kerkgebouw Waranda SCHIEDAM, zaterdag De Gemeente hoe B.K.-laan: 10 uur leesdienst en j raad van Schiedam heeft gisteravond, 5.30 uur ds, M. S. Roos Cs Graven- i naar aanleiding van een voorstel van B. zandc). en W. om de per 1 januari 1962 ingevoerde Leger des Hells. Lange Haven 29: 10 Hei- salarisregeling voor het Rijkspersoneel Jigingssamenkomst en 7.30 uur Verlos- ook van toepassing te doen zijn voor het stngssamenkomst. Gerrit Verboon- gemeente-personeel van Schiedam, een straat: 6.1o uur Openluchtsamenkomst. Alle samenkomsten o,l.v. de majoors mej, K, Wier inga en mej. R. Reitsma. De Avond-vierdaagse van de NWB is gisteravond op de gebruikelijk feeste lijke tvijze besloten. Dat deze avond wandeltochten in de smaak zijn geval len blykt toei uit dit bard dat door de wandelgroen van De Lindenhof is meegedragen. motie aangenomen waarin de Raad de te- teleurstellEng uitspreekt over de tostand- koming van deze salarismaatregelen, die uit sociaal oogpunt niet bevredigend wor den geacht. Het College van B. en TV. werd uitgenodigd de motie ter kennis te brengen van de minister van Binnenland se Zakru cn daarbü tevens aan te dringen op heropening van het overleg met de ambtenarencentrales teneinde alsnog de 1ST meest verrassende van de film - ,Zegnooitvaarwel"ls wel haar afkomst. van een toneelstuk van Lniffi Firandello, maar 't oorspronkelijke werk van de grote Italiaanse toneelschrijver fs: flink „gestroomlijnd". De draaiboekscbrij- ver Charles Hoffman heeft het filmpu bliek beslist niet willen vermoeien met pirand el lis tische problematiek, h|j heeft gewoon een lekker-sentimentele geschie denis vervaardigd op het .jnoederhart"- thema. De onveranderlijk pijnlijk kijkende (Duitse atrice) Cornell Borehers is de vreemde moeder, die plotseling opduikt in het leventje van een Amerikaanse meisje. Dat dit wichtje vooralsnog vol argwaan staat tegenover deze haar onbe kende mevrouw, valt te begrijpen. Zij weet niet heter of haar moeder is over leden, de liefste, mooiste moeder van de wereld, zoals haar vader heeft verteld en ze heeft voor die moeder zelf* een soort altaartje opgericht in het tuin- prïeel. Vader kon overigens wèl beter weten: hij was zijn vrouw kwijt geraakt na een jaloerse ruzie. Dat was in Wenen, enkele jaren na de oorlog, toen de stad nog in geallieerde en Russische zones verdeeld was. Het ijzeren gordijn klapte juist neer, toen de vrouw haar huiselijke haard en lichtgeraakte echtgenoot weer wilde op zoeken. Daar zijn. nasporingen geen resul taat hadden, vertrok de man met hun dochtertje maar naar Amerika. Het kost wel enige tranen en een hele Dim, voor het meisje het verlossende „mamma" uit spreekt en zonder de royale hulp van George Sanders als cynische sneltekenaar zou dit gelukkige einde ook niet bereikt zijn- Rock Hudson speelt weinig overtui gend de rol van de echtgenoot in dit melo, geregisseerd door Jerry Hopper en opgenomen in Technicolor. (MONOPOLE, maandag tm. woensdag) VtCfrtDdLO. van die zijde gewenste verbetering In de salarispositie van de ambtenaren tot stand te brengen. De Raad was van oordeel dat de door de Regering genomen beslissing vooral teleurstellend is voor de lagere en middel bare ambtenaren, 2oals ook door het me rendeel van de In Schiedam bij het over leg betrokken ambtenarenorganisaties is uitgesproken. Maar overwegende de na te streven oenheid in salariëring van Rijks- provin ciale en gemeentelijke ambtenaren, wil de Raad zich onder de gegeven omstandighe den neerleggen bij de door B. W. inge diende salarisvoorstellen voor het gemeen- te-personeéL Deze motie werd ingediend door de trac tie-voorzitter van de P.v.dA., mr. H. B. Engelsman en gesteund door de fractie voorzitters H. M. Willemse van de K.V.P. en S. Kuiper van de CJUJ, Slechts de aanwezige leden van de A.R.P. en de V.V.D., teweten de heren A. Hoek, J. J. van Woerkom en H. W. G. Hoek stemden legen dc motie. Verder heeft tijdens de vergadering de heer S. Kuiper (CHU) nog enkele bezwa ren naar voren gebracht over de fluoride ring van het aan Schiedam te leveren Rotterdamse drinkwater. Maar op de ver klaring van wethouder H, Sabel dat Schiedam er toch niets meer aan kan doen (het voorstel ging dan ook over de betaling van de meerkosten) en. dat flu oride écht niet schadelijk is voor de ge zondheid, heeft de heer Kuiper 2Ïch bij het voorstel neergelegd. Op vragen van mr. H. B. Engelsman (P.v.dA.) heeft burgemeester mr, J. "W. Peek verklaard dat de verplaatsing van de eindhaltes van diverse buslijnen van de Broersvest naar het parkeerterrein slechts van tijdelijke aard waren en geen definitieve oplossing voor het gehele pro bleem. Het „wrakke huisje" dat door de RET op de parkeerplaats was neergezet werd niet gewaardeerd, noch door mr. Engelsman, noch door de burgemeester. Ook dit M maet- een tijdelijk bouwsel. i Personeel gevraagd Gevraagd halfwas glazen wasser. Simons, Willem Brouwerstraat 31. Fotografie Kol films vergeten? De auto maat staat voor u klaar Alle soorten films Foto K. van Vuuren. Hoogstraat 106. Voor pasfoto's oaar K. van Vuuren Hoogstraat 1G6. teL 667 20 In éér deg zereeci X? Radio ep televisie Koopt u elke week een grammofoonplaat voor r 3-/5. Wij Leveren voor het zelfde geld een Philips bandrecor der Ga praten en kijken bij De Jager Broersveid 108, Special «howroom '34 Permanent wave Hélène permanent met toe stel, het beste wat er is, compleet ƒ5,stroomloos ƒ7.50 Op vertoon van deze advertentie 1.— korting' Dames- en herenkapsalon, „Hélène", Rembr&ndtlaan 22. telefoon 67170. Diversen Laat uw spiraal vermaken tot modern opklap, of kanteJbed. Prima afwerking, als nieuw- terug. Het goed! koop ste adres. DIJK, GroeJ nendal IA (Broersveldpad), telefoon 670 28 (na 18 uur telefoon 6 67 89).'Ledikanten, hutledikanten, kampeerbed. den ene. Kom eens praten. Speciaal voor spoedgevallen Rotterdamsedijk 2G5 Tel, 6 80 21 - Schiedam Bij showroom coja wasma chine met wringer en tijd klok ƒ155. Centrifuge ƒ110. Langzaamwassers MieJc sys teem 195. De nieuwste was-, spoel-, droogcombicatie met 4 mótoren, elektrisch ver warmd en 2 pompen voor ƒ495. Showroom Coja, Lange Haven 126, teL 63341.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1